DÖNEM : 20 CİLT : 54 YASAMA YILI : 3

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

99 uncu Birleşim

9 . 6 . 1998 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, yaş sebze ve meyve üreticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması

2. – Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Ankara Üniversitesindeki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün kapatılmak istenmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın cevabı

3. – İçel Milletvekili Halil Cin’in, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili son günlerdeki gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı

B) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu üyelerine Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denilmesi

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kazakistan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin’in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1532)

2. – Kazakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Salih Yıldırım’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1533)

3. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1534)

4. – İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1535)

5. – İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1536)

6. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’na, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1537)

7. – Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1538)

8. – Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1539)

9. – Almanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi(3/1540)

10. – Azerbaycn Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’e, dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1541)

11. – TBMM Başkanlık Divanınca Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika ve Entegrasyon Komitesi Başkanı Assen Agov ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1542)

12. – Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören (1/747) esas numaralı kanun tasarısının esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1546)

13. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/351)

14. – Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek’in (6/1007) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/352)

15. – Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanının, TBMM Başkanı ve TBMM Futbol Takımını Bulgaristan’a davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1543)

16. – KEİPA Başkanının, 11 inci Genel Kurul Toplantısı davetine TBMM Başkanının icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1544)

17. – Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın Lübnan’a yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1545)

18. – Bartın Milletvekili Köksal Toptan’ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/88) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/353)

19. – Bursa Milletvekili Yahya Şimşek’in, Dört İlçe ve İnegöl İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/628) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/354)

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 20 arkadaşının, Yatırımları Teşvik Fonu konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267)

2. – Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 54 arkadaşının, turizme açılan kamu arazilerinin tahsisinde usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Turizm Bakanı İbrahim Gürdal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/23)

3. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşının, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul’da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/24)

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. – Ankara Milletvekilleri Ali Dinçer ve Yılmaz Ateş,İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1399) (S. Sayısı : 664)

2. – Diyarbakır Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1401) (S. Sayısı : 665)

3. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1400) (S. Sayısı : 666)

4. – Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1423) (S. Sayısı : 667)

5. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1321) (S. Sayısı : 668)

6. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1323) (S. Sayısı : 669)

7. – Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1375) (S. Sayısı : 670)

8. – Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan’ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1294) (S. Sayısı : 671)

9. – Hakkâri Milletvekili Naim Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1275) (S. Sayısı : 672)

10. – Antalya Milletvekili Sami Küçükbaşkan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu(3/1349) (S. Sayısı : 673)

11. –  Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1274) (S. Sayısı : 674)

12. – İstanbul Milletvekili Tansu Çiller’in Yasam Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/1268) (S. Sayısı : 675)

13. – Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1267) (S. Sayısı: 676)

14. – Kocaeli Milletvekili Necati Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1210) (S. Sayısı : 677)

15. – İstanbul Milletvekili Necdet Menzir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/870) (S. Sayısı : 678)

16. – İstanbul Milletvekili Meral Akşener’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi veAnayasa veAdalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1242) (S. Sayısı : 679)

17. – Afyon Milletvekili Nuri Yabuz’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1240) (S. Sayısı : 680)

18. – Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1241) (S. Sayısı : 681)

19. – Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1239) (S. Sayısı : 684)

VI. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim

VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir’in, isteğe bağlı Türkiye’ye gelen Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859)

2. – Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın’ın, Rize’de yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863)

3. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/866)

4. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Doğu ve Güneydoğu İllerine yönelik indirim ve teşviklerden Erzincan’ın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867)

5. – Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu’nun, Niğde Üniversitesinin personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868)

6. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’da üniversite kurulmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869)

7. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’a bağlı yerleşim birimlerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/870)

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan depremi sonrası Afet Fonundan toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/871)

9. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan SSKHastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872)

10. – Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gaziantep-Araban Belediye Başkanlığınca usulsüz olarak alınan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarına nakledildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı(6/873)

11. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/875)

12. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bazı kanunlarda yapılacak değişikliklere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/876)

13. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum ve ilçelerine bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/877)

14. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı tesviye programında yer alan köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878)

15. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı onarım programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/879)

16. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı stabilize kaplama programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/880)

17. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881)

18. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı asfaltlama programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)

19. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)

20. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı ilçelerin içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)

21. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum Havaalanı inşaatına ilişkinUlaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/885)

22. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çankırı-Çorum-Amasya demiryolu hattı etüd projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/886)

23. – İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, emeklilerin maaş ödemelerinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/887)

24. – İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, A Millî Futbol Takımının aldığı mağlubiyetlerin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888)

25. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’a yapılan tarifeli uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/889)

26. – Isparta Milletvekili Mustafa Köylü’nün, TRT’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/890)

27. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in bazı medya kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891)

28. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı basın kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/892)

29. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Şanlıurfa-Akçakale-Suruç yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi(6/893)

30. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ceylanpınar-Mürşitpınar sınır kapısının ticarete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/894)

31. – Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, hayvancılığın geliştirilmesi ve damızlık hayvan ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/895)

32. – Van Milletvekili Maliki EjderArvas’ın, Van’a bağlı bazı köylerdeki afet konutu yapımına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/896)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, makama tahsisli araçlara ve görevli şoförlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/4791)

2. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Ermenek İlçesinin sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/4967)

3. – İstanbul Milletvekili Cevdet Selvi’nin, POAŞ’ın, özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/4985)

4. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, TBMM eski Genel Sekreteri Necdet Basa’nın kızkardeşinin emekliliğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5001)

5. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, TBMM’den emekli olan bazı personele ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5003)

6. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın;

- Bursa-Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içindeki elektrik şebekesinin sanayicilere devredilip devredilmeyeceğine,

- Botaş Genel Müdürlüğü ile Bursa-Demirtaş Organize Sanayi arasında imzalanan protokole,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5005, 5006)

7. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

- Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından,

- Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Başbakandan, soruları ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5011, 5077)

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5014)

9. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5015)

10. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline 1998 bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/5018)

11. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline 1998 bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5019)

12. – Karaman Milletvekili ZekiÜnal’ın, Karaman-Merkez-Bölükyazı Köyünün ilave su kuyusu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5026)

13. – Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, canlı hayvan ve tahıl ithaline izin verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/5030)

14. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, bazı vakıflara zorunlu olarak bağış toplandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5034)

15. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Kâzımkarabekir-Akarköy İlköğretim Okulunun öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5049)

16. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Kâzımkarabekir-Özyurt Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5050)

17. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Kâzımkarabekir-Karalgazi Köyünün sondaj kuyusu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5051)

18. – Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Balıkesir ANAP kadın kollarıyla köylerde sağlık kontrolü yapmak üzere doktor görevlendirdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5054)

19. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, atama işlemleri iptal edilen personelin yeniden kadroya alınacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5057)

20. – Şırnak Milletvekili Bayar Ökten’in, TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğünde çalışan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5060)

21. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Mahallî İdarelerce yardım fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in, yazılı cevabı (7/5061)

22. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/5073)

23. – Bursa Milletvekili Yüksel Aksu’nun, Bursa Adliye Sarayı inşaatına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/5085)

24. – Bursa Milletvekili Yüksel Aksu’nun, Bursa’daki demiryolu ve havalimanı projelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5086)

25. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak ve Adiller köylerinin yakacak ihtiyacına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/5099)

26. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Ermenek-Balkusan Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5106)

27. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Meclisin ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyen yayınlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5107)

28. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Şemdin Sakık’ın ifadelerinin basına yansımasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5116)

29. – Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Haydarpaşa Numune Hastanesindeki trombosit cihazlarının arızalı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5117)

30. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurumspora Geliştirme ve Destekleme Mahallî İdareler Fonundan yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5122)

31. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı ve Devlet Bakanı vekili Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5133)

32. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın yazılı cevabı (7/5137)

33. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahat Andican’ın yazılı cevabı (7/5160)

34. – Karaman Milletvekili ZekiÜnal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in yazılı cevabı (7/5165)

35. – Karaman Milletvekili ZekiÜnal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/5179)

36. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın , Uğur Mumcu cinayeti konusundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen savcılara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/5228)

37. – Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, yaş çay fiyatına ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın yazılı cevabı (7/5229)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

TBMM Başkanvekili KamerGenç, Tunceli-Pertek’te, PKK teröristlerinin eylemlerini kınayan bir açıklamada bulundu.

Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz’ın, Sakarya İlinde,

Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt’un Denizli İlinde,

Meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşmalarına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Rüştü Taşar,

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, öğretim özgürlüğü ve toplumsal barış konusuna ilişkin gündemdışı konuşmasına da, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay,

Cevap verdiler.

Ukrayna Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin,

Makedonya’ya gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’a, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın,

Vekâlet etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile,

Norveç Parlamentosunun vâki daveti üzerine, TBMM’yi temsilen Norveç’e gidecek olan TBMM Başkanı Hikmet Çetin Başkanlığındaki Parlamento Heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

“Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 273 üncü sırasında yer alan 658 sıra sayılı Mera Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının, bu kısmın 7 nci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

2 nci sırasında bulunan 232,

4 üncü sırasında bulunan 553,

5 inci sırasında bulunan 631,

Sıra sayılı kanun teklifi ve tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadıklarından,

3 üncü sırasında bulunan ve Hükümetçe Komisyona geri alınan 338 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmeleri, komisyon raporu gelmediğinden,

Ertelendiler;

6 ncı sırasında bulunan ve görüşmelerine devam edilen, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/735) (S. Sayısı : 638) 1 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı; maddenin oylanması sırasında, istem üzerine yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından,

9 Haziran 1998 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

Kamer Genç Başkanvekili Levent Mıstıkoğlu Abdulhaluk Mutlu Hatay Bitlis Kâtip Üye KâtipÜye

II. – GELEN KAĞITLAR No. : 151

8.6.1998 PAZARTESİ

Tasarı

1.- 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/781) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1998)

Teklifler

1.- Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen’in; 15.7.1950 Tarihli 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1188) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

2.- Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan’ın; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1189) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

3.- Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 15 Arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1190) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

4.- Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın; Fransa Tarafından Alsas Loren Bölgesinde Uygulanan Ekonomik ve Kültürel Soykırımın Kabulü İle Cezayirde ve Orta Afrikada Meydana Gelen Terör Olaylarından Fransa’nın Sorumlu Olduğuna Dair Kanun Teklifi (2/1191) (Adalet ve Dışişleri ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

5.- İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 12 Arkadaşının; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1192) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

6.- İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 12 Arkadaşının; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun12 nci Maddesine 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1193) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

7.- Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 14 Arkadaşının; 8.5.1985 Tarih ve 3201 Sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1194) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

Sözlü Soru Önergeleri

1.– Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, 1991 tarihinden sonra memurluğa başlayanlara bir derece verilmesi için çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1998)

2.– Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Şanlıurfa’nın nüfusuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Batallı) sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1998)

3.– Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Washington Büyükelçisinin göreve başlamamasının nedenine ilişkin Dışişleri Bakanındandan sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1998)

4.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, GAP’a ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Salih Yıldırım) sözlü soru önergesi (6/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

5.– Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, başörtülü öğrencilere yapılan uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

6.– Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, bazı din görevlilerinin işine haksız olarak son verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

7.– Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, askeri makamlarca gözaltına alınan veya tutuklanan bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

8.– Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, rakı üretim ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından (Eyüp Aşık) sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

9.– Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım’ın, hayali sigara ihracatı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Eyüp Aşık) sözlü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

10.– Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım’ın, Denizcilik Müsteşar Yardımcılığına usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Burhan Kara) sözlü soru önergesi (6/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

11.– Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, başörtülü öğrencilere yapılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

12.– Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt’un, Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerde çalışan geçici işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

13.– Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın’ın, Batman’a bağlı köy ve mezralara götürülecek hizmetler için ayrılan ödeneğe ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

14.– Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Konya-Ilgın’da bir hemşireye verilen disiplin cezalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

15.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, ders kitabı basımının özel sektöre ihale edileceği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1.– Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Hatay’ın afet bölgesi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5367) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1998)

2.– Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurumspor’a yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Yücel Seçkiner) yazılı soru önergesi (7/5368) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1998)

3.– İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan yollara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5369) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1998)

4.– Ordu Milletvekili Mustafa Hasan Öz’ün, Ordu’ya bağlı bazı yerleşim birimlerinin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5370) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1998)

5.– Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, TRT’ye alınan personele ilişkin Devlet Bakanından (Cavit Kavak) yazılı soru önergesi (7/5371) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1998)

6.– Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara İl Sağlık Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5372) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

7.– Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Hatay’lı öğrencilere Suriye tarafından burs verildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5373) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

8.– Denizli Milletvekili M.Kemal Aykurt’un, Denizli İl Sağlık Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5374) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

9.– Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince Kızılay Meydanına asılan balonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5375) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

10.– Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde meydana gelen maddi hasara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5376) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

11.– Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesine kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5377) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

12.– Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurum’a bağlı bazı köylerde meydana gelen tabi afetten zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5378) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

13.– Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, 1997 Bütçesinden Karaman İl Özel İdaresine aktarılmak üzere ayrılan ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5379) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

14.– Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Gürbulak, Habur ve Nahcivan sınır kapılarından kaçak mazot girişine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5380) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

15.- Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, bazı tayin ve nakil işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5381) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

16.- Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’un, Konya Numune Hastanesi’nin manyetik rezonans cihazı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5382) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998)

17.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, Konya’da bazı din görevlilerinin işine son verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (H. Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/5383) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

18.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın, başörtülü öğrencilere yapılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5384) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

19.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim çerçevesinde yapılacak harcamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. 7/5385) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

20.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, “Yeşil” kod adlı kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5386) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

21.- Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, banka kurma izinlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5387) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

22.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Konya’da içkili yerlere verilen izinlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5388) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

23.- Kütahya Milletvekili Metin Perli’nin, Kütahya Merkez-Andız-Geven-Dolar ve Yanlızsaray köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/5389) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

24.- Kütahya Milletvekili Metin Perli’nin, Kütahya’ya bağlı bazı ilçelerin yol sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

25.- Kütahya Milletvekili Metin Perli’nin, Ertuğrul Gazi’nin annesinin ölümünü anmak için resmi devlet töreni düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

26.- Kütahya Milletvekili Metin Perli’nin, Kütahya’nın kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5392) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

27.- Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun, Gaziantep’e yapılacak yatırımlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5393) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

28.- Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun, Gaziantep’e yapılacak yatırımlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5394) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

29.- Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun, Gaziantep’e yapılacak yatırımlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/5395) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

30.- Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun, Gaziantep’e yapılacak yatırımlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5396) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

31.- Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun, Gaziantep’e yapılacak yatırımlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5397) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

32.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez-Burhan Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/5398) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

33.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’daki okullarda yapılan teftişlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

34.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, okul müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

35.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’da Adalet Yüksek Okulu açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

36.- Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki şikayet dosyasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

37.- Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, Yumurtalık ve Karataş çevresinde kaçak balıkçılık yapıldığı iddialarına ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998)

38.- Giresun Milletvekili Ergun Özdemir’in, Giresun’un İdare ve Bölge İdare Mahkemesi ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

39.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Yapı Kooperatifleri Merkez Birliklerine açılan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5405)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

40.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Toplu Konut İdaresi’nin projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5406) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

41.- Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik Yüksekokulundan mezun olan öğrencilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

42.- İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, Akın Birdal suikastinin faillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

No. : 152

9.6.1998 SALI

Rapor

1.- Şanlıurfa İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/773) (S. Sayısı: 689) (Dağıtma Tarihi: 9.6.1998) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.– Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat’ın, Avrupa Konseyi’nde görüşülecek olan Türkiye’deki azınlık hakları ile ilgili tasarıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1079)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

2.– İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem’in, Devlet İhale Kanunu’nun 87. maddesinin uygulanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

3.– Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci’nin, başörtüsü nedeniyle özel dil kursundan diplomasını alamayan bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

4.– Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci’nin, OYAK için yedek subaylardan yapılan kesintilere ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

5.– Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci’nin, OYAK ve şirketlerinin vergiye tabi tutulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1083)(Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

6.– Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci’nin, OYAK’ın iştiraklerine ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

7.– Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1998)

8.– İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, süne mücadelesinde kullanılan ilaçlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1.– İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, ordudan ihraç edilen subay ve astsubaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

2.– İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, kapatılan Kur’an Kursu sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

3.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, YÖK tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

4.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, su ürünlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

5.– Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, İller Bankası’na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

6.– Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Ermenek-Balkusan Köyünde bulunan türbenin restorasyonunun ne zaman yapılacağına ilişkin Devlet Bakanından (Metin Gürdere) yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

7.– Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

8.– Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, OYAK’ın vergiden muaf tutulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1998)

9.– Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, canlı sığır ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1998)

Meclis Soruşturması Önergeleri

1.– Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 54 arkadaşının, turizme açılan kamu arazilerinin tahsisinde usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Turizm Bakanı İbrahim Gürdal hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1998) (Dağıtma tarihi : 9.6.1998)

2.– Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşının, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul’da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1998) (Dağıtma tarihi : 9.6.1998)

Meclis Araştırması Önergesi

1.– Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 20 arkadaşının, Yatırımları Teşvik Fonu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1998)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

9 Haziran 1998 Salı

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DERİN (Kütahya), Mehmet KORKMAZ (Kütahya)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşimini açıyorum.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN – Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; saat 15.45’te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 15.30

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.45

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Mehmet KORKMAZ (Kütahya), Ahmet DERİN (Kütahya)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. –  Y O K L A M A

BAŞKAN – Bilindiği gibi, Birinci Oturumda yapılan yoklama sonucunda, toplantı yetersayısının bulunmadığı anlaşılmıştı.

Şimdi, tekrar yoklama yapacağız; salonda bulunan arkadaşlarımın yüksek sesle, hazır bulunduklarını bildirmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç milletvekili arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, yaş sebze ve meyve üreticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN – Antalya Milletvekili Sayın Yusuf Öztop, yaş sebze ve meyve üreticilerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili gündemdışı söz isteminde bulunmuşlardır.

Şimdi, ilk sözü Sayın Öztop’a veriyorum.

Buyurun Sayın Öztop. (CHP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

YUSUF ÖZTOP (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarını dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; tümünüzü saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, milyonlarca vatandaşımız, yaş sebze ve meyve üretimiyle geçimlerini sağlamakta. Yaş sebze ve meyve üretimi, hem çok emeğe hem de çok sermayeye ihtiyaç gösteren bir üretim biçimidir. Dövizdeki -dolardaki ve marktaki- artışlar girdilere aynen yansımakta, hatta, daha yüksek oranda yansımakta; girdi fiyatları yükselirken, ürün fiyatları ise, ya değişmemekte ya da daha aşağılara düşmektedir. Bir örnek vermem gerekirse; 10 gram domates tohumluğunun geçen yılki fiyatı 15-20 milyon lira iken, bu yıl 10 gram domates tohumluğu 45-60 milyon liraya çıkmıştır. 10 gram domates tohumluğundan, ancak 2 bin adet sağlıklı fide elde edilebilir. Bir tek salatalık tohumluğunun 30-40 bin lira olduğunu söylersem, girdi fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu açıkça ortaya çıkar.

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta seçim bölgem Antalya’ya gittim; oradaki üreticilerle görüştüm. Üreticilerin durumu gerçekten perişan halde. Bir kilogram domatesin, bir kilogram salatalığın fiyatının 15 ile 30 bin lira arasında olduğunu gördüm. Emek ve toprak kirası hariç, bir kilogram domatesin maliyetinin 47 bin lira olduğunu tespit ettim. Üreticiler, bu durumda kara kara düşünmektedirler.

Bilindiği gibi, çiftçiler, genellikle borcuna sadık insanlardır. Geçen yıllar, üreticiler, Ziraat Bankasına olan dönem kredi borçlarını, bugünlerde, yüzde 70 oranında ödemişlerdi; ama, bu yıl, ne yazık ki, Ziraat Bankasına borcunu ödeyebilen yaş sebze ve meyve üreticisi yüzde 10 düzeyinde kalmıştır. Bu durumda, çiftçiler, ya bahçelerini satacaklar ya da gelecek yıl ekim-dikim yapamayacaklardır.

Değerli arkadaşlarım, yaş sebze fiyatlarının bu oranda düşmesinin iki temel nedeni vardır: Birincisi; emeğiyle geçinen memur, işçi ve memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının aşırı düşük olması nedeniyle iç talep genişleyemiyor, aksine, daralıyor ve hatta tıkanıyor; İkincisi, yaş sebze ve meyve ihracatına gerekli destek ve teşvik yapılamıyor.

Bilindiği gibi, Türkiye’de üretilen 25-30 milyon ton yaş sebze ve meyveden ancak yüzde 4,5’ini ihraç edebiliyoruz. Oysa, bizimle aynı üretim kapasitesine sahip İsrail’de ihracat yüzde 31, İspanya’da yüzde 45, İtalya ve Yunanistan’da durum bundan çok farklı değil değerli arkadaşlarım. Bildiğimiz kadarıyla, buralarda, ihracat için özellikle ciddî teşvikler yapılıyor.

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, özellikle Hükümetin Devlet Bakanı Sayın Taner, yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın enflasyonun temel nedeni olduğunu söylüyor.

Değerli arkadaşlarım, Antalya’da domates ve salatalık 15-30 bin lira iken, Ankara’da aynı salatalığı ve domatesi 200-300 bin liraya yiyoruz. Eğer iddia doğru olsaydı, Ankara’da da fiyatların ciddî biçimde düşüş göstermesi gerekirdi.

Değerli arkadaşlar, Anadolu’da bir söz vardır: Diken, battığı yerden çıkarılır. Hükümet, dikeni battığı yerden çıkaracağı yerde, ne yazık ki çiftçiden çıkarıyor.

Değerli arkadaşlarım, çiftçilerin daha çok mağdur olmaması için, öncelikle ihracatın teşvik edilmesi lazım. 20 Nisan-20 Mayıs arasındaki dönem için domatese 100 dolar teşvik primi kararı alınmıştır; fakat, üzüntüyle ifade edeyim ki, bu karar, ancak 18 Mayısta İhracatçılar Birliğine ulaştırılabilmiştir. Bu, gerçekten üzüntü vericidir, ıstırap vericidir. Öncelikle, bu ihracat teşvik primlerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum.

İkincisi, yaş sebze ve meyvede KDV oranları yüzde 8’dir, tohumlukta yüzde 15’tir. Öncelikle, bu KDV oranları aşağıya çekilmelidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Öztop, konuşmanızı tamamlayın efendim.

YUSUF ÖZTOP (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, üçüncü olarak da, Hükümet “enflasyonun düşmekte olduğunu, buna bağlı olarak da faiz oranlarının düştüğünü” beyan ediyor. Eğer söyledikleri doğruysa, yüzde 48’lerden yüzde 70’lere çıkardıkları Ziraat Bankası faiz oranlarını aşağıya çekmelerini diliyor ve bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, bu önerilerimiz gerçekleştirilebilirse, üretici, belini doğrultabilecek; aksi halde, tefeci ve faizcinin eline düşecek, milyonlarca işsizin arasına yeni işsizler katılacaktır.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşan, Antalya Milletvekili Sayın Yusuf Öztop’a teşekkür ediyorum.

2. – Erzurum Milletvekili İsmail Köse’nin, Ankara Üniversitesindeki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün kapatılmak istenmesine ilişkin gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın cevabı

BAŞKAN – Gündemdışı ikinci söz, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse’ye verilmiştir.

Sayın Köse, Ankara Üniversitesindeki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün kapatılmak istenmesi konusunda gündemdışı söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Köse.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, bana bu fırsatı verdiği için Değerli Başkanımıza da teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yıllar var ki, toplum olarak iyi ve kötü olayları bir arada yaşıyoruz. Bir yandan, geçmişteki sıkıntılara rahmet okutturacak kadar büyük çöküşler yaşıyor ve millî, ahlakî, ruhî temellerimizi, mana köklerimizi kendi ellerimizle tahrip ederek bir yerlere varacağımızı sanıyor, bir yandan da, değişik şafak emareleri aydınlığında ve ümitlerimizin ufkunda, her şeyi, bir sabah sevinci ve bir bahar canlılığı içerisinde duyuyor ve mutlu oluyoruz.

İşte, Türk Milletini mutlu eden, mutlu olduğumuz olaylardan bir tanesi şudur: 1990’lı yıllarda, komünizmin çöküşü sonucu, Sovyetler Birliği dağılmış, Türk Milletinin yıllardır ümitle beklemiş olduğu gibi, 5 Türk cumhuriyeti, hür ve müstakil bayrakları altında, istiklallerine kavuşmuşlardır.

Allah’ın Yüce Türk Milletine yeniden bahşettiği bu imkân, o günden bu yana, karşılıklı ekonomik ve kültürel politikalarla desteklenmeye devam edilmektedir; ancak, sivil toplum teşkilatları, özellikle eğitim alanlarında olmak üzere, kişisel, ekonomik faaliyetler ile müteahhitlik hizmetleri hükümetlerin faaliyetlerinin önüne geçmiş ve daha da başarılı olmuştur.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu güzel hizmetlerden bir tanesi de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün açılmasıdır. Bu bölümde, Türk dil alanının, Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt, Yakut, Tuva, Hakas, Altay, Çuvaş dili ve edebiyatı, tarihi ve kültürü konularında lisans ve lisansüstü bir program uygulanmaktadır. Bu bölüm, Türkiye’deki çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümleri de dahil olmak üzere, dünyada, modern Türk yazı dilleri ve diyalektlerinin tamamını kaplayan bir genişlikte eğitim-öğretim veren ender bölümlerden bir tanesidir.

Son günlerde, Rektörlüğün talebi ve YÖK’ün almış olduğu bir kararla, öğrenci alınmayacağı ifade edilmiştir. YÖK Başkanımız da, öğretim görevlisi bulunmadığı için bu yola başvurulduğunu ifade etmişlerdir. Öğretim üyesi noksanlığı dolayısıyla çok önemli gördüğümüz bu bölümün kapatılmaması konusunda Hükümetin hassasiyetini ve desteğini bekliyoruz.

Bu kapatma kararının, özellikle bugün; yani, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan’ın Başşehri Astana’da bulunduğu ve Türkçe konuşan devletlerin devlet başkanlarıyla beşincisinin yapıldığı bir toplantı gününe rastlaması da, gerçekten, bizi fazlasıyla üzmüş ve kaygılandırmıştır.

Bir taraftan, Türk cumhuriyetleriyle, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz; diğer taraftan da, bunun altyapısını hazırlamaktan uzaklaşıyoruz. Kaldı ki, Mustafa Kemal Atatürk, bakın, 1933 yılında bu konuda ne diyor: “Bugün, Sovyetler Birliği dostumuzdur; bu dostluğa ihtiyacımız vardır; fakat, yarın ne olacağını, kimse, bugünden kestiremez; tıpkı, Osmanlı, Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir; dünya, yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte, o zaman, Türkiye, ne yapacağını bilmelidir. Bizim, bu dostluğun idaresinde, dili bir, dini bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız, o günü, susmakla beklemek değildir; onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız, hazırlanmak lazımdır. Milletler, buna nasıl hazırlanır; manevî köprülerini sağlam atarak. Dil bir köprüdür, din bir köprüdür, tarih bir köprüdür...”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Köse, konuşmanızı tamamlayın efendim.

İSMAİL KÖSE (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

“...Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Dışarıdaki Türk kardeşlerimizin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz; bizim onlara yaklaşmamız gereklidir.”

Her zaman olduğu gibi, dinimizin ve milliyetimizin düşmanlarına fırsat vermemek için, Türk dünyasıyla olan bağları güçlendirmeliyiz.

Yine, Atatürk’ün bir sözüyle konuşmama son vermek istiyorum. Atatürk diyor ki: “Benim şan ve şerefimden bahsetmek hatadır; mensup olduğum Türk Milletinin şanı, şerefi varsa, ben de, bu milletin bir ferdi olarak, o şerefi ve onuru taşırım.” Dolayısıyla, Sayın Hükümetin, özellikle, 1992 yılında gerçekleştirilmiş olan bu güzel hizmetin devamı için, “öğretim üyesi bulunmuyor” bahanesiyle bu bölümün kapatılması, Türk dünyasıyla olan bağlarımızın koparılmasının ilk örneklerinden bir tanesi olacaktır; dinimizden soyutlamak suretiyle, dilimizden soyutlamak suretiyle, o dünyayla bağlarımızı kuvvetlendirmemiz mümkün değildir. Bu bakımdan, bir bahane olarak “öğretim görevlisi bulamıyoruz” gerekçesini peşinen kabul etmiyoruz; İngilizceye buluyorsunuz, Fransızcaya buluyorsunuz, başka okullarda başka ihtiyaçları temin ediyorsunuz; ama, Ankara Üniversitesinde... Özellikle, oradaki insanlarımızın, o günkü yönetimin başında bulunan çok değerli, duyarlı, millî refleksi olan insanlarımızın almış olduğu bu güzel kararın devam ettirilmesinden yana olduğumuzu ifade ediyor, Hükümetin dikkatini çekiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP, FP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşan, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse’ye teşekkür ediyorum.

Gündemdışı konuşmayı Hükümet adına cevaplamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakan. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu konuyu gündeme getirdikleri için Sayın Köse’ye teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum ve açıklamalara başlarken de, önce, Sayın Köse’nin ifade ettiği bir hususu tashih etmek istiyorum. YÖK’ün aldığı bu karar veya Ankara Üniversitesinin aldığı bu karar, bugün, Cumhurbaşkanımızın kardeş cumhuriyetleri ziyaret ettiği gün alınmamıştır; bu karar, 31 Mart 1998 günü, YÖK toplantısında alınmıştır; ancak, bugün Meclis kürsüsüne getirilmiştir.

Şimdi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin bünyesinde çağdaş Türk lehçelerinin okutulmasına yönelik program uygulamalarına 1992 yılında başlanmıştır. 1992 yılında, bu program başladığında, o tarihten bugüne değin, iki öğretim görevlisi devamlı kadrolu olarak hizmet vermiş, ayrıca, ziyaretçi öğretmenler tarafından veya devrevi olarak bulunabilen eğiticiler tarafından hizmet verile gelmiştir. Bu durum üzerine, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne başvuruyor ve diyor ki: “1992 yılından bu yana yeterli öğretim kadrosunu bulamadığımız için, bu boyutuyla eğitime devam etmekte sıkıntı var; bu yıl öğrenci almayalım ve öğretim görevlisi açığımızı tamamlayıncaya değin de bu öğrenci almamayı sürdürelim.” Bu, bölümün kapatılması demek değildir ve bölümün kapatılması gibi bir kararları da yok. Bana ifade edilen budur.

Buradaki sıkıntı, tamamen, yeterli öğretim kadrosunun olmamasından dolayıdır ve Dekanlık, buna ilişkin bir karar alıyor, Dekanlığın o kararı Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne gidiyor, Rektörlük organları konuyu inceliyor ve şu kararı alıyor: “Herhangi bir bölümde, kadrolu öğretim görevlisi sayısı 3’ten az ise burada sağlıklı bir eğitim yapma imkânı yok.” Bunun üzerine, Rektörlük, Dekanlığın bu kararını onaylıyor ve onayladığı bu kararı da Yüksek Öğretim Kuruluna sunuyor. Yüksek Öğretim Kurulu da, biraz evvel söylediğim gibi, 31 Martta, Ankara üniversitesi Rektörlüğünden geldiği şekliyle kararı onaylıyor; yani, herhangi bir müdahaleleri yok. Olay, baştan itibaren, Fakülteden başlayan bir kararın nihaî şeklini almasıdır.

Bu noktada bir hususu daha, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bölümümüze her yıl 20 öğrenci alınmaktaydı. Yalnız, Türkiye’de sadece Ankara Üniversitesi bu bakımdan eğitim vermiyor; Muğla Üniversitesi, çağdaş Türk lehçeleri konusunda her yıl 30 öğrenci alıyor ve Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi de çağdaş Türk lehçeleri konusunda her yıl 40 öğrenci alıyor. Bu iki üniversitemizin ilgili fakültelerinin kadroları yeterli düzeyde olduğu için, açıldıkları günden bu yana, eğitim vermektedirler. Elbette ki, bir üniversitenin bünyesinde bulunan bir eğitim branşının, özellikle, eğitim kadrosunun yetersizliği nedeniyle, kapatılmasını kabul etmek mümkün değil. O nedenle, Hükümet olarak, üniversitelerimizin, her alanda olduğu gibi, çağdaş Türk lehçeleri konusunda da gereksinim duyduğu kadrolara imkânlar yaratmak suretiyle, çocuklarımıza eğitim verilmesinin yollarını araştırmaya devam edeceğiz.

Benim, sizlerle paylaşmak istediğim hususları tekrar özetlemem gerekirse: Bölüm kapatılmamıştır; bir. Bu yıl öğrenci alınmıyor. Alınmama nedeni, tamamen öğretim kadrosunun noksanlığıdır. Öğretim kadrosundaki noksanlıkları, ben, YÖK Başkanı ve ilgili üniversiteyle görüşmek suretiyle, ne şekilde kapatılabilir; onu araştıracağım; imkânlarını bulabiliyorlarsa, ona göre çözüm getireceklerdir; iki. Ülkemizde, halen, bu fakültedeki bu bölüm bu yıl öğrenci almamasına rağmen, diğer iki üniversitemiz, 70 öğrenciyi, çağdaş Türk lehçeleri konusunda alacaktır ve diğer sınıflarında da öğrenciler vardır; üç.

Bu bilgileri size sunma imkânı verildiği için teşekkür ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – Öğrencilerin durumu ne olacak Sayın Bakan?

BAŞKAN – Gündemdışı konuşmayı cevaplayan, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay’a teşekkür ediyorum...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) – Bir cümle söyleyebilir miyim Sayın Başkan?

BAŞKAN – Bu türlü bir usulümüz yok efendim; onu arkadaşlarla görüşürsünüz.

B) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu üyelerine Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şu anda, Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuza gelmiştir; kendilerine, sizler adına, hoşgeldiniz diyor ve onların şahsında Kuzey Kıbrıs Türk parlamenterlerini selamlıyorum. (Alkışlar)

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR (Devam)

3. – İçel Milletvekili Halil Cin’in, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili son günlerdeki gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün cevabı

BAŞKAN – Gündemdışı üçüncü konuşmacı, İçel Milletvekili Sayın Halil Cin.

Sayın Cin, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili olarak son günlerdeki gelişmeler hakkında gündemdışı söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Cin. (ANAP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

HALİL CİN (İçel) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.

Saldırgan Ermeni milliyetçiliği ve destekçilerinin, tarihi saptırarak, ortaya attıkları “Ermeni soykırımı” iftirası, 29 Mayıs 1998 günü Fransız Millî Meclisinde kabul edilen bir kanun teklifiyle, teklif kanunlaşırsa, Avrupa’da ilk defa resmen tanınmış olacaktır.

Fransa Meclisinin bu kararı, Türk-Fransız ilişkilerinde tamiri zor yaralar açacak nitelikte tarihî bir hatadır. Karar, Türk Milletine karşı yapılmış ağır bir iftiradır; tartışmasız büyük bir insanlık suçu olan Ermeni ve PKK terörünü alevlendirmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir.

Tarihten vereceğim birkaç örnekle, bu kararın esas amacını, ehlisalibin ehlihilale; Avrupa’nın Türk dünyasına bakışını gözler önüne koymak istiyorum.

1784’te İngiliz Başbakanı olan William Pitt, İngiliz dışpolitikası açısından, Ortadoğu’nun önemini fark eden ilk İngiliz başbakandır. 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında çıkan sınır anlaşmazlıklarının çözümünde, Osmanlı Devletinden yana bir politika tanzim etmek amacıyla hükümette yapılan görüşmeler tamamlanmış ve konu, parlamentoya sunulmuştur. Pitt, Osmanlı İmparatorluğunun daha fazla zayıflamasından ve Rusya’nın Akdenize inmesinden İngiliz menfaatlarının zarar göreceğini düşünmektedir ve Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında ihtilaf konusu olan Özü (Ochakov) Kalesinin sınır ihtilafı meselesinde, çözümün Osmanlı Devletinden yana olmasını düşünmektedir.

Konu, parlamentoda ele alındığı zaman, muhalefet lideri Fox başta olmak üzere, muhalefet milletvekilleri, Pitt’in Osmanlı politikasına karşı çıkmışlardır. Muhalif grup, Osmanlı Devletinin barbar bir ülke olduğunu, Avrupa devletler sistemi içinde yeri olmadığını ve güç dengesi siyasetinde Osmanlı İmparatorluğunun geleceğinin hiçbir önem teşkil etmediğini öne sürmüşler ve Çariçeye övgüler yağdırmışlardır. Fox, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasının mümkün olmadığını; ama, böyle bir şey olursa, bunun çok hayırlı bir şey olacağını savunmuştur.

Diğer bir muhalif milletvekili Whitbread aynen şöyle demektedir: “Çariçenin, İstanbul’u ele geçirdiğini ve Türkleri Avrupa’dan attığını düşünün; önyargıdan uzak birinin bundan memnun olmaması ya da tüm insanlığın yararlanmaması mümkün müdür.” Bu sözler, Batı’da, ehlisalibin ehlihilale düşmanlığının açık ve vahim bir ifadesidir; bugün Avrupa Birliğine alınmak istenmeyişimizin açık izahıdır. Whitbread’in ikiyüzon sene evvel sarf ettiği sözler, geçen yıl, hemen hemen aynı şekilde, Belçika Dışişleri Bakanı tarafından da telaffuz edilmiştir.

Birinci Dünya Harbinde İstanbul’da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Askerî Ataşesi General Joseph Pomiankowski “Osmanlı Devletinin Çöküşü, Türkiye’de Birinci Dünya Harbinden Hatıralar” adlı eserinde, Ermeni tehciri konusunda şunları yazar: “Talat ve Enver Paşa, hemen, harp başlar başlamaz, Ermenilerin siyasî liderlerini çağırarak, Ermenilerin, düşman tarafını tutmaları, bilhassa Osmanlı Ordusuna karşı düşmanca girişimlerde bulunmaları halinde, şiddetli mukabil tedbirler alınacağı hususunda kesinlikle uyardı. Buna rağmen Ermeniler, Türklere karşı düşmanca faaliyetlerde bulunmaktan, bilhassa Türk Silahlı Kuvvetlerine saldırmaktan geri kalmadılar. Başlangıçta, çok sayıda Ermeni asker, bazı Ermeni subayları, başlarında bir Ermeni milletvekili olduğu halde, kaçıp Rusya’ya gittiler. Bunlar, Rus hududunu geçen Ermenilerle birlikte Ermeni gönüllü alaylarına katıldılar...”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Cin, konuşmanızı tamamlayın efendim.

HALİL CİN (Devamla) – “...Rusların saffında Türk hududunu geçerek, Müslüman halka barbarca dehşet saçtılar. Ermeni haydut çeteleri, Osmanlı ordusunun gerisine, ikmal kuvvetlerine, postalara ve bağımsız birliklere saldırdılar. Türk hükümeti ve ordusu ileri gelenleri, Ermeni Halkının genel bir ayaklanmaya girişeceği hususunda endişe etmekte haksız değildi. Gerçekten de bu isyan Nisan 1915’te Van’da vuku buldu.”

1915’teki olaylar, devletin ve cephede huzurun sağlanması için, Doğu Anadolu’da ve Çukurova’da bulunan Ermenilerin, cephelerden uzak Deyr-i Zor isimli Suriye’deki bir mıntıkaya nakledilmeleri hadisesidir. Doğu Anadolu, Rus cephesinin bulunduğu kesim; Çukurova ise, o zamanki Doğu Ordusunun ikmal yollarının geçtiği vatan parçasıdır.

Deyr-i Zor’da evvelce de yerleşmiş Ermeniler vardı. 19 uncu Yüzyıl sonlarında bu havaliye gidip hatıralar bırakan yazarlar bu hususu aynen belirtmektedirler.

Tehcir sırasında, harp yıllarının yoklukları, kış, açlık, uzun mesafeler, kayıplara yol açmış olabilir. Bir Alman askerinin söylediği gibi “Fırat boylarında, ayda ne kadar Türk askerinin açlıktan öldüğünü düşünen yoktu. 1917’de, ayda yüzlerce asker açlıktan ölüyordu.” (Vassische Zeitung, 12 Haziran 1921 tarihli nüsha, s.21).

Bu itibarla, harp esnasında Ermenilerin sebep olduğu bu zorunlu göç vesilesiyle meydana gelen ölüm olaylarını bir soykırım halinde takdim etmenin, rakamları abartarak milyonlara vardırmanın, açık bir Türk düşmanlığıyla izahı mümkün ve gerçeklerle de ilgisi olmayan bir art niyetin mahsulü olduğu birçok tarihçinin tetkiklerinden de açıkça anlaşılır.

İşte, tarih böyle söylerken, Fransız Millî Meclisi, bilerek veya bilmeyerek vahim bir oyuna alet olmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Konuşmanızı tamamlayın efendim.

HALİL CİN (Devamla) – Tamamlıyorum Sayın Başkanım.

Fransa, savaş halinde düşmanla birleşerek ordusunu arkadan vuran vatandaşlarına çiçek mi takdim etmektedir? Bunu kendilerine sormak lazım.

Türk Milleti, tarihteki bütün güçlükleri, millî birlik ve beraberliğini koruyarak aşmasını bilmiştir, yeter ki, kendi sorumluluğumuzun idraki içinde çalışalım, özellikle, Meclisimizi çalıştıralım.

Sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum: Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/Meclisimizi çalıştıralım/Milletvekilliği kimseye kalmaz.

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşan İçel Milletvekili Sayın Halil Cin’e teşekkür ediyorum.

Gündemdışı konuşmayı Hükümet adına cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçel Milletvekili Prof. Dr. Sayın Halil Cin’e, Ermeni soykırımı iddiaları hakkındaki açıklamaları için teşekkür ederim.

Fransız Ulusal Meclisinin 29 Mayıs 1998 tarihli oturumunda “Fransa, 1915 Ermeni soykırımını alenen tanır” cümlesini taşıyan tek maddelik bir yasa önerisinin, Fransız Hükümeti ve Meclisi nezdinde yapılan bütün diplomatik ve siyasî girişimlere rağmen kabul edilmesi, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan konuşmalarda da belirtildiği gibi, Yüce Milletimizce derin üzüntüyle karşılanmıştır. Söz konusu önerinin yasalaşması için, henüz kesin tarihi belli olmamakla birlikte, Senatoda da ele alınarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Fransız Ulusal Meclisinin bu kararı öncesinde yapılan diplomatik ve siyasî girişimlerde de ifade edildiği gibi, Türkiye, Fransız Hükümeti ve Parlamentosunda sağduyunun galip gelerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinin siyasî ve ekonomik alanda gözle görülür şekilde geliştiği bu dönemde, söz konusu önerinin yasalaşmasına göz yumulması suretiyle, ikili ilişkilerimize kaçınılmaz zararlar verilmesinin engelleneceğini beklemektedir.

Türkiye, aradan geçen seksen yıldan fazla bir süreye rağmen, hiçbir şekilde ispat edilmemiş, hakkında düzmece belgeler düzenlemekten kaçınılmamış bu iddia ve girişimlerin arkasında, ülkemiz üzerinde bazı çevrelerin hayalperest emellerinin bulunduğunu bilmektedir. Türkiye, Fransız Hükümetine iletildiği üzere, yasa önerisinin kabul edilmesinin, söz konusu amaçlarına ulaşmakta teröre dahi başvurmaktan kaçınmayan ve aralarında Fransız vatandaşları ve Türk diplomatları da bulunmak üzere, onlarca insanın ölümüne yol açan çevrelerin bu canice faaliyetlerine zemin hazırlayıcı bir nitelik taşıdığını düşünmektedir.

Öte yandan, söz konusu önerinin yasalaşmasının, Fransa’nın da amaçladığı ve aktif olarak katkıda bulunduğu, Kafkasya’daki barış ve istikrara yarar sağlamayacağı şüphesizdir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında meydana gelen ve dış tahriklerle devletlerine karşı ayaklanan birkısım Ermeni’nin yanı sıra, onların saldırılarına maruz kalan Türk ahalinin de can kaybına yol açan elim olayları soykırım olarak nitelendirmek, ne insaf ne ahlak ne hukuk ölçülerine sığar; Türkiye’nin görüşü budur. Bu görüş, Birinci Dünya Savaşının sonlarında İtilaf Devletlerince elkonulup, incelendiği hatırlanmak gereken Osmanlı arşivleri de dahil olmak üzere, Türk ve yabancı araştırmacıların yaptığı çalışmaların ortaya koyduğu tarihî gerçeklere dayanmaktadır.

Tarihî gerçeklerin tahrif edildiği kararların ve yasaların Türkiye’yi hiçbir biçimde bağlamayacağı ve hukukî geçerliliğinin bulunmayacağı açıktır.

Parlamentoların, milletlerarası hukuk ilkelerini hiçe sayarak, başka ülkelerin tarihlerini yargılamaları durumunda, milletlerarası ilişkilerin bundan büyük zarar göreceği, öngörülen devletlerarası karşılıklı bağımlılığa dayalı siyasî ve ekonomik düzenin gerçekleştirilmesi hedefinden uzaklaşılacağı, tartışma götürmez bir gerçektir. Öte yandan, devletlerin dışpolitikalarını içpolitika saikleriyle ve belirli bir etnik kökene sahip bazı vatandaşlarının arzuları doğrultusunda yönlendirmelerinin de bu çabaları akamete uğratacağı, üstelik dışpolitikayı içinden çıkılmaz mecralara sürükleyeceği kuşkusuzdur.

Türkiye, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine zarar vereceği de aşikâr olan bu mesnetsiz iddiaların, bilimsel araştırmaların da ortaya koyduğu sonuçlarla bağdaşmadığı yolundaki görüşünü tüm dünyaya açıklamakta ve Ermeni diasporası ve destekçilerinin yanlış yönlendirmelerine maruz bırakılmakta olan Fransız Halkını da, Türkiye’ye yönelik iftiraların altında yatan sinsi maksatları anlamaya davet etmektedir.

Fransız Hükümetinin gerekli girişimlerde bulunarak, bu hatalı yasa önerisinin önümüzdeki süreçte engellenmesi yoluna gideceğini ve büyük önem atfettiğimiz Türk-Fransız dostluğuna ve ilişkilerine onarılması güç zararlar verilmeyeceğini umuyoruz.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.(Alkışlar)

BAŞKAN – Gündemdışı konuşmayı Hükümet adına cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk’e teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, böylece, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Şimdi, sunuşları okutacağım; ancak, sunuşlar bölümünün fazla uzun metinler içermesi dolayısıyla, Divan Üyesi arkadaşımın bu metinleri oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kazakistan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin’in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1532)

6 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in davetlisi olarak, 8-10 Haziran 1998 tarihlerinde Asdana’da düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesine katılmak üzere, Kazakistan’a resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin vekâlet edecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

2. – Kazakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Salih Yıldırım’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1533)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

V. Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere, 8 Haziran 1998 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Salih Yıldırım’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

3. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’e, dönüşüne kadar, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1534)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 1998 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

4. – İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1535)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 14 üncü Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Haziran 1998 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

5. – İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1536)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 86 ncı Genel Konferansı ile (ILO) Yönetim Kurulu 272 nci Toplantısına katılmak üzere, 7 Haziran 1998 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan’ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

6. – Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’na, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1537)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

“Dünyada Uyuşturucu Sorununa Karşı BM Özel Toplantısına” katılmak üzere, 7 Haziran 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

7. – Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1538)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 1998 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

8. – Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1539)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

6 Haziran 1998 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

9. – Almanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1540)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

4 Haziran 1998 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

10. – Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’e, dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1541)

3 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Haziran 1998 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum:

11. – TBMM Başkanlık Divanınca Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika ve Entegrasyon Komitesi Başkanı Assen Agov ve beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edilmelerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1542)

8 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM Başkanlık Divanının 14.5.1998 tarih ve 83 sayılı Kararıyla, Bulgaristan Ulusal Meclisi Dış Politika ve Entegrasyon Komitesi Başkanı Assen Agov ve beraberindeki Parlamento heyetinin 15-18 Haziran 1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyareti kararlaştırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Kamer Genç

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Anayasa Komisyonunun bir raporu vardır; okutuyorum:

12. – Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören (1/747) esas numaralı kanun tasarısının esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1546)

4 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 27.3.1998 tarihinde Komisyonumuza tali; Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak gönderilen 22 Ocak 1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/747), amaç ve içerik bakımından Komisyonumuza esas komisyon olarak havale edilen “1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/751) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/748) ile benzeştiği gerekçesiyle, 14 Nisan 1998 tarihli ve A.01.1.ANK/896 sayılı yazıyla, Anayasa Komisyonunda esas komisyon olarak görüşülmesinin daha verimli, yararlı ve doğru olacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilmiştir. Bu durum, Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.4.1998 tarihli ve 50 nci Birleşiminde değerlendirilmiş ve esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna gönderilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bu husus, 16.4.1998 tarihli ve 78 inci Birleşimde, Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve esas komisyon olarak, yine aynı tarihte, tasarı Komisyonumuza gönderilmiştir.

Tasarı, Komisyonumuzun 28.5.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış ve görüşülmüştür.

Tasarı ile kamu iktisadî teşebbüsü veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin, cumhuriyetin niteliklerini ortadan kaldırmaya yönelik ya da bunlara aykırı eylem ve diğer etkinliklerinin cezalandırılmasını sağlama hedeflenmektedir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, aynı amaca yönelik her üç tasarının birleştirilerek görüşülmesiyle ilgili usul tartışması sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameleri düzenleyen 90 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kanun hükmünde kararnameler, varsa değişiklikleriyle birleştirilerek bütünüyle görüşülür; bölünerek, ayrı metinler haline getirilerek kanunla değişiklik yapılamaz” hükmüne dikkat çekilmiş ve (1/747) esas sayılı kanun tasarısının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan değişiklik teklifiyle birlikte ancak görüşülmesinin İçtüzüğün bu hükmü karşısında doğru olacağı belirtilmiştir. Bu görüş, Komisyonumuzda kabul görmüş ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören (1/747) sayılı kanun tasarısının, Anayasa Komisyonunda görüşülemeyeceğine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Tasarı, ilk havalesi gereğince, esas komisyon olarak yeniden Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilecektir.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve 20 arkadaşının, Yatırımları Teşvik Fonu konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yatırımları Teşvik Fonu, gerek siyasî baskılar gerekse teşviklerin şirketler üzerinde “terbiye sopası” gibi görülmesi nedeniyle amacından saptırılmış görünmektedir.

Hatta, yanlış teşvik politikaları nedeniyle birçok sektör -tekstil örneğinde olduğu gibi- pazar sıkıntısına düşmekte, bunun sonucu olarak da bu sektörlerde iflaslar yaşanmaktadır.

Ekli gerekçelerle, Yatırımları Teşvik Fonuyla ilgili olarak, Anayasanın ve İçtüzüğün ilgili hükümleri uyarınca, Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1- Naci Terzi (Erzincan)

2- Lütfü Esengün (Erzurum)

3- Sıtkı Cengil (Adana)

4- Sabahattin Yıldız (Muş)

5- Memduh Büyükkılıç (Kayseri)

6- Mehmet Altan Karapaşaoğlu (Bursa)

7- Fethi Acar (Kastamonu)

8- Mikail Korkmaz (Kırıkkale)

9- İsmail İlhan Sungur (Trabzon)

10- Osman Yumakoğulları (İstanbul)

11- İsmail Coşar (Çankırı)

12- Mustafa Köylü (Isparta)

13- Hasan Hüseyin Öz (Konya)

14- Tevhit Karakaya (Erzincan)

15- Mehmet Bedri İncetahtacı (Gaziantep)

16- İsmail Kahraman (İstanbul)

17- Latif Öztek (Samsun)

18- Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa)

19- Cafer Güneş (Kırşehir)

20- Suat Pamukçu (Bayburt)

21- Yaşar Canbay (Malatya)

Gerekçe:

Yatırımları Teşvik Fonu, 261, 1615, 2976 ve 933 sayılı kanun maddeleri uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) ile belirlenen esaslar dairesinde faaliyette bulunmaktadır.

Aslında, uygulama, planlı kalkınma dönemi unsurları olan, beş yıllık kalkınma planları, yıllık planlar, öncelikli sektörler ve sektör bazında hazırlanmış master planları çerçevesinde, bu hedeflerin sağlanmasına yönelik, firma bazında kapasite değerlendirmeleri yapılarak, kontrollü ve selektif bir anlayışla belli önceliklere dikkat edilerek sürdürülmekteydi.

Uygulamaya esas olan ve yasal çerçeve niteliği taşıyan Bakanlar Kurulu Kararları incelendiğinde; 92/2805 ve 93/4000 sayılı kararlara göre, teşvik edilecek yatırımın “makro ekonomik politikalar çerçevesinde yapılan değerlendirmenin uygun bulunması, uluslararası rekabet gücü sağlaması, ileri ve uygun teknoloji getirmesi, Müsteşarlık tarafından sektör ve/veya proje bazında belirlenecek asgarî ekonomik kapasitelerde olması” nitelikleri aranmakta, 94/6411 sayılı karara göre ise “kalkınma planı ve yıllık programlara uygun, istihdamı artırıcı, bölgelerarası dengesizlikleri giderici özelliklere sahip, döviz kazandırıcı faaliyetlere dönük, ileri ve uygun teknoloji getiren, uluslararası rekabet gücü sağlayan yatırımların, uluslararası yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek şekilde desteklenmesi” amaçlanmakta, son olarak 98/10755 sayılı kararıyla da aynı amaçlar teyit edilmektedir.

Burada sözü edilen uluslararası yükümlülükler, AB’yle entegrasyon sürecindeki teşvik sistemiyle ilgili taahhütlerdir.

İlgili mevzuat incelendiğinde, kendisine herhangi bir planlama görevi verilmediği halde, makro ekonomik politikalara göre yapılacak değerlendirmenin yanında, uygulamada, Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanacak yatırımların, uygun görüldüğü takdirde, teşvik araçlarının projeye göre gerekli görülenlerinden yararlandırılacağı hususlarına yer verilerek, planlama ve uygulama fonksiyonları birleştirilmekte ve hangi plan ya da hesaba dayandığı belli olmayan kriterlere göre teşvik uygulamaları sürdürülmektedir.

Sağlam iktisadî kriterlere bağlanmaksızın yapılan teşvik uygulama çalışmaları, bazı yatırımların furya halinde gerçekleşmesine yol açmakta, toplam kapasiteleri önceden belirlenmemiş bu yatırımların yapılmasından sonra, tekstil örneğinde olduğu gibi, çeşitli sektörlerin önemli pazar sorunlarıyla karşılaşmasına neden olunmaktadır.

Daha önemli bir husus ise, yukarıda açıklanan sebeplerin de bir sonucu olarak, muhtelif baskı gruplarının siyasî nitelikteki tazyikleri sonucu konunun düzenlenmekte oluşudur. Kamuoyuna da yansıdığı gibi, bazı milletvekili ve bakanların, holdinglerde, resmî ya da gayriresmî görev alması bunun doğal bir sonucudur.

Bu uygulamalara, aşağıda, BKK sayılarına göre sırasıyla yer verilmiştir.

1- Gümrük muafiyetiyle ilgili olarak 92/2805 sayılı BKK’nın 5 / B-b maddesi,

2- Entegre basın yatırımlarıyla ilgili 92 / 3258 sayılı BKK,

3- Gümrük muafiyetiyle ilgili 93 / 4000 sayılı BKK’nın 2 / B-b maddesi,

4- Aynı hususta, yüzde 18 fon ödenmek suretiyle muafiyet hakkı verilen 94 / 6411 sayılı BKK’nın 7 nci maddesinin 2 nolu fıkrası,

5- Yine, bu hususta, ithalde alınan fon oranlarını, önce yüzde 13’e düşüren 95 / 6569, sonra yüzde 6’ya düşüren 96 / 8639 sayılı BKK,

6- 95 / 6569 sayılı BKK’nın 1 inci maddesi,

7- Yine, 1, 3, 4 ve 5 sıra nolu hususlarla ilgili 96 / 8639 sayılı BKK’nın “V. Ortalama Gümrük Tarifesi Oranına Tabi Olan Mallar” başlığını taşıyan 2 nci maddesi,

8- 96 / 8639 sayılı ilave BKK’nın 3 üncü maddesi,

9- 96 / 8639 sayılı BKK’nın geçici 4 üncü maddesi,

10- 98 / 10755 sayılı BKK’nın geçici 4 üncü maddesi.

Yukarıda sözü edilen BKK’nın incelenerek, söz konusu kararlardan yararlanan kişi ve kuruluşların tespiti ile teşvik belgesi düzenlenmiş olmakla birlikte, halihazırda FKK teşviğinden fiilen yararlandırılmamış ve iktisadi gereklilikler dışında mülahazalarla verilmiş teşvik belgeleri ile mehaz BKK’nın iptali hususunda Meclis araştırması açılması Yüce Meclisin takdirlerine arz olunur.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırasında yapılacaktır.

İki adet Meclis soruşturması önergesi vardır. Önergeler, bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.

Meclis soruşturması önergelerini ayrı ayrı okutup, bilgilerinize sunacağım:

2. – Niğde Milletvekili Doğan Baran ve 54 arkadaşının, turizme açılan kamu arazilerinin tahsisinde usulsüzlük ve partizanlık yapmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Turizm Bakanı İbrahim Gürdal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/23)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Turizm Bakanlığınca, 30 Aralık 1997 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Arazisi Tahsis Duyurusu” ile İzmir, Antalya, Nevşehir, Kayseri, Gümüşhane, Erzurum, Aksaray, Isparta, Samsun, Afyon, Kütahya, Bolu, Niğde, Çanakkale İllerindeki turizm alanı merkez içi ve dışı 88 parselde mevcut kamu arazilerinin turizm amaçlı yatırım yapmak üzere müteşebbislere tahsis edileceği bildirilmiş ve bu müracaatlara ait esaslar açıklanmıştır.

Duyuru ekindeki tablolarda ayrıca, bu arazilerin ili, mevkii, irtifak veya kira süreleri, parsel adetleri, üzerine kurulacak tesis türü, yaklaşık kapasitesi ve yıllık hâsılatlarından Hazinece alınacak pay oranları gösterilmiş bulunmaktadır.

30 Aralık 1997 günlü Resmî Gazetede yapılan bu duyurunun 1 inci maddesine göre, müteşebbislerin 2 Şubat 1998 günü saat 17.30’a kadar “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”in 18 inci maddesi ile “Turizm Yatırımlarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi - 1997/3” gereğince lüzumlu bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaatları gerekmektedir. (Ek No: 1)

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün 19 Mart 1998 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesine Turizm Bakanlığınca gönderilen 3 Nisan 1998 tarihli yazılı cevapta, 30.12.1997 tarihli Resmî Gazetedeki duyuru üzerine 56 adet hazine ve 19 adet orman ile 13 adet belediye ve özel idare arazisi olarak toplam 88 adet parsele 300 müracaat olduğu; yönetmeliğin
12 nci maddesi gereğince oluşturulan Arazi Tahsis Komisyonunun yaptığı değerlendirme sonucunda, Antalya, Erzurum, Aksaray, Afyon ve Bolu İllerinde bulunan kamu arazileri için ekli listedeki 30 müteşebbis firmaya arazi tahsis işleminin yapıldığı, bu kararın 30.3.1998 tarihinde Bakanlık makamınca onaylanıp yürürlüğe girdiği ve firmalara yönetmelik gereğince 6 ay süreli ön izin tebligatında bulunulduğu, tahsis işlemlerinde Sayın Başbakanın kendisine iletilmiş bir talimatı bulunmadığı gibi, yönetmelik ve Turiz
m Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesinde yer alan kurallara aynen riayet edildiği bildirilmiş ve arazi tahsisi için ön izin verilmesi uygun görülen firmalar ile kendilerine tahsis edilen araziler ek no 2’de gösterilmiş bulunmaktadır.

Keza, bu firmalar arasında bulunan Un Sanayiî AŞ, Elektrik Tic. ve San. AŞ, Özel Büyük Kolej Eğ. Yay. Bes. Tic. ve San. AŞ gibi diğer birkısım firmaların turizmle ne derece ilgili oldukları ve hangi vasıflarıyla tercih edilebildikleri hususunda tereddüt etmemek mümkün değildir.

Kaldı ki, listede mevcut firmaların pek çoğu Anavatan Partisine yakınlıklarıyla tanınan firmalardır.

Bu husus Turizm Yatırımcıları Derneği ve sektörün diğer kesimlerince de pek çok kez dile getirilmiş, Yeni Yüzyıl Gazetesinin 5.3.1998 günlü nüshasında “sorun ancak gizli kapaklı değerlendirilmelerden, Bakan yetkisi gibi sözlerden vazgeçilerek çözülür” önerisi tüm kamuoyuna duyurulmuştur.

Aynı tahsis paketi içinde yer alan Atik Ali Paşa Yalısı yine adı önceden bilinen kişilere tahsisi amaçlanmıştır.

Ancak, bu konuda kamuoyu infiali ve basın yayın organlarının tepkisi üzerine Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’ın, Atik Ali Paşa Yalısının Turizm Bakanlığının malum yöntemleriyle tahsisinden vazgeçip, konunun ihale yoluyla verilmesi için Özelleştirme İdaresine iadesi yapıldığı beyanatları basında yer almıştır.

Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’ın 29.3.1998 günlü Yeni Yüzyıl Gazetesi, Hükümet Sözcüsü Sayın Ahat Andican’ın 21.4.1998 günlü Türkiye Gazetelerinde yer alan beyanatlarıyla, Atik Ali Paşa Yalısı dahil tahsislerin rekabet oluşacak biçimde “bundan böyle” ihale yoluyla verileceği bildirilmiştir.

Böylece, Atik Ali Paşa Yalısının tahsis yerine ihale yoluyla verilmek üzere bir yanlıştan dönülerek Özelleştirme İdaresine iadesi sağlanmıştır.

Zaten, Turizm Bakanlığınca tahsisi yapılan 88 parsel arazisinin büyük çoğunluğunun kimlere verileceği tahsisten çok önce belirlendiği ve bu isimlerin sektör tarafından kapalı zarf içinde notere teslim edildiği, yine, 5.3.1998 günlü Yeni Yüzyıl Gazetesinden anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, bu arazilerin veriliş biçimindeki yanlış, Başbakan tarafından da kabul edilmekle birlikte, yapılan yanlış işlemden geri dönülmemesi kuşkuların doğru olduğunu göstermektedir.

Antalya Turban Belek 450’şer yatak kapasiteli 8 ayrı parsele bölünüp 8 firmaya verilirken, 2 000 yatak kapasitesine hizmet edebilecek büyüklükteki Turban Beldibi’nin 1 000 yatağa indirilip, tek bir parsel haline getirilip 1 firmaya verilmesi, o firmanın ne kadar çok kayırıldığını çok açık göstermektedir. Bu firmayla İbrahim Gürdal’ın organik bağları araştırılmalıdır.

Netice olarak, Turizm Bakanlığınca Resmî Gazetenin 30 Aralık 1997 tarihli nüshası, 51-56 ncı sayfalarındaki ilan üzerine yapılan kamu arazisi tahsis işlemleri, objektif değerlendirmeler dışında, Anavatan Partisine yakınlık ölçülerine göre ve görevin kötüye kullanılması suretiyle yapılmış görünmektedir.

Bu itibarla, konunun görevlisi Turizm Bakanı İbrahim Gürdal hakkında TCK’nın 240 ıncı maddesine uyan eylemlerinden dolayı Anayasanın 100 üncü, TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılması için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

1- Doğan Baran (Niğde)

2- Y. Fevzi Arıcı (İçel)

3- H. Ufuk Söylemez (İzmir)

4- Ümran Akkan (Edirne)

5- Abdülbaki Ataç (Balıkesir)

6- Saffet Arıkan Bedük (Ankara)

7- Mehmet Sağlam (Kahramanmaraş)

8- İsmail Kalkandelen (Kocaeli)

9- Ergun Özdemir (Giresun)

10- Cemil Erhan (Ağrı)

11- İlyas Yılmazyıldız (Balıkesir)

12- Nahit Menteşe (Aydın)

13- Veli Andaç Durak (Adana)

14- Ömer Bilgin (Isparta)

15- Mehmet Gölhan (Ankara)

16- Nurhan Tekinel (Kastamonu)

17- Zeki Ertugay (Erzurum)

18- Ergun Özkan (Niğde)

19- Hasan Ekinci (Artvin)

20- İ. Cevher Cevheri (Adana)

21- Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu (Şanlıurfa)

22- Hayri Kozakçıoğlu (İstanbul)

23- Mehmet Halit Dağlı (Adana)

24- Hacı Filiz (Kırıkkale)

25- Rıza Akçalı (Manisa)

26- M. Sabri Güner (Kars)

27- Mustafa Cihan Paçacı (Elazığ)

28- Kadir Bozkurt (Sinop)

29- Meral Akşener (İstanbul)

30- Mustafa Dedeoğlu (Muğla)

31- Yusuf Bacanlı (Yozgat)

32- Ahmet Bilgiç (Balıkesir)

33- Ayfer Yılmaz (İçel)

34- Mustafa Çiloğlu (Burdur)

35- Yusuf Bahadır (Trabzon)

36- Abdulkadir Akgöl (Hatay)

37- Haluk Yıldız (Kastamonu)

38- Bahattin Şeker (Bilecik)

39- Mehmet Gözlükaya (Denizli)

40- Mehmet Tatar (Şırnak)

41- Nihan İlgün (Tekirdağ)

42- Tahsin Irmak (Sıvas)

43- Turhan Güven (İçel)

44- Mehmet Selim Ensarioğlu (Diyarbakır)

45- İrfettin Akar (Muğla)

46- Halil Yıldız (Isparta)

47- Salih Sümer (Diyarbakır)

48- Mahmut Nedim Bilgiç (Adıyaman)

49- İsmet Attila(Afyon)

50- Nevzat Köse (Aksaray)

51- Faris Özdemir (Batman)

52- Hasan Karakaya (Uşak)

53- Nevfel Şahin (Çanakkale)

54- Mustafa Kemal Aykurt (Denizli)

55- Osman Berberoğlu (Antalya)

BAŞKAN – Önergenin son paragrafında “Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesi” şeklinde bir ibare vardır; tutanak için düzeltiyorum.

Önerge bilgilerinize sunulmuştur.

Şimdi, Meclis soruşturması açılmasına dair ikinci önergeyi okutuyorum:

3. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 55 arkadaşının, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul’da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/24)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bakanlar Kurulunun 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı kararı ile Turizm Bakanlığının teklif yazısı üzerine “Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre bazı turizm merkezlerinin tevsii ve tadili kararlaştırılmış ve bu merkezler karar eki liste ile krokilerde gösterilmiştir. (Ek No: 1)

Resmî Gazetenin 11 Ocak 1998 tarih ve 23227 sayılı nüshasının 36 ve 37 inci sayfalarında yayınlanan bu karar ve eki liste ile 20 nci Grup Turizm Merkezleri başlığı altında 19 yer yeniden ilan edilmiş, 6 yer ise tevsi ve tadil edilmiştir.

Bu liste ile İstanbul İlinde yeni ilan edilen ve tevsi edilen bir kısım turizm merkezleri şunlardır:

Yeni İlan Edilen Turizm Merkezleri

İstanbul Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezleri

170 hektarlık ormanlık saha üzerinde golf alanı ve yan üniteleri için Orman Bakanlığının 29.7.1991 tarih ve Kdm. 3.1704-322/467 sayılı oluru ile Erdal Aksoy’a 8 ay müddetle ön izin verilmiştir. İstanbul III. KTVKK’nın 20.6.1996-8374 sayılı kararıyla I., II. ve III. derece doğal SİT olarak tescillidir. Turizm merkezinin büyüklüğü yaklaşık 200 hektardır.

İstanbul Beşiktaş Serencebey Yokuşu Turizm Merkezi

Beşiktaş İlçesi, Yıldız Caddesi, Serencebey Yokuşu mevkiinde mevcut otel ve çevresine ait imar planı bulunmaktadır. Yürürlükteki imar planı revize edilerek, 1 400 yataklı mevcut tesisin genişletilerek yeni kapasiteler oluşturulacağı arazi Erol Aksoy’a aittir.

Bilindiği gibi Erol Aksoy, ANAP’lı İstanbul İl Başkanı Erdal Aksoy’un kardeşi olup, arazi ve otel mülkiyetine müştereken sahiplerdir.

Bu alan, Beşiktaş Mahallesi Sarencebey Yokuşunun nefes alabildiği tek yeşil alan olması nedeniyle koruma alanı içinde yer almakta idi.

Oysa, şimdi, Turizm Bakanlığının uygun görüşüyle onaylanan imar planı kararları gereği ANAP İl Başkanı Erdal Aksoy’un bu arazisi yeşil alandan çıkarılarak yoğun yapılaşmaya açılmıştır.

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme Turizm Merkezi

Onanlı imar planı kararları doğrultusunda yaklaşık 1 250 yatak kapasitesi öngörülen arazinin mülkiyetinin bir kısmı Muammer İhsan Kalkavan ve hissedarlarına aittir.

İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi

Şişli Belediyesi sınırları içinde, Maliye hazinesine ve Tekel Genel Müdürlüğüne aittir.

İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi

Mevcut yapıların restore edilerek turizme kazandırılması hedeflenen arazinin mülkiyeti Hazineye ve TEAŞ’a aittir.

Tevsi ve Tadil Edilen Turizm Merkezleri

İstanbul Ataköy Turizm Merkezi (II. Tevsii)

Yürürlükteki turizm merkezine dahil edilen arazinin Hotel Letonia projesine göre plan revizyonu yapılması gerekmektedir. Taşınmaz özel mülkiyettedir.

İstanbul İstinye Turizm Merkezi Tevsii

Yürürlükteki turizm merkezi içinde bulunan TC Turizm Bankasına ait arsaların İMK Borsasına satılması sonucu, kongre merkezi yapımına olanak sağlamak amacıyla turizm merkezine dahil edilen kısmın tamamı özel mülkiyettedir. Yürürlükteki turizm merkezine dahil edilen 30 dönümlük kısım Seba Turizm Ticaret AŞ’ne aittir.

İstanbul Sarıyer İstinye Turizm Merkezi Tevsii

Halen yürürlükte olan turizm merkezi dışında kalan kısımlar dahil edilmiş olup, taşınmaz, Vakıflar Genel müdürlüğüne aittir. Tevsi edilen kısım onanlı imar planında turistik tesis alanında kalmaktadır.

Turizm Bakanı, yatak kapasitesini artırma bahanesine sığınarak, kişi ve tapu bazında birilerine yapılaşma rantı aktarmak ya da önceden ayarlanmış arsa tahsisi yaparak, birtakım partili çevrelere ve holdinglere menfaat sağlamak amacıyla, İstanbul’da ilan ettiği 8 adet turizm merkezinden Beşiktaş Kuruçeşme, Beşiktaş Serencebey Yokuşu, Sarıyer Mavramoloz, Ataköy, İstinye ve Sarıyer İstinye Turizm Merkezlerine gelen tepkiler ve baskılar sonucunda geri çekmiştir. Bir bakanlığın icraatında kararlı olması gerektiği düşünülürse, yapılan bu uygulamayı anlamak mümkün değildir. (Ek No: 5)

Bakanlar Kurulunun bu kararnamesi basında pek çok eleştiriye uğramıştır.

Bu yayınlara göre;

Bu kararla “turizm merkezi” ilan edilen SİT alanlarındaki arsa ve araziler için Kültür Bakanlığından önceden istenen yazılı görüşleri beklenmemiştir. (Ek No: 2/1, Cumhuriyet, 31.3.1998)

Şişli-Bomonti kentin yerleşik alanında ve yoğun bir konut-sanayi yapılaşmasının ortasındadır. Bu yer turizm yönünden önem taşıyan bir merkez değildir.

Beşiktaş-Atikali Paşa Yalısının Boğaziçi kıyısını oluşturan parselin yeni bir ilave yapılaşması düşünülemez.

İstinye Sırtları Turizm Merkezi, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan davalar sonucunda 1991 yılında yargı tarafından iptal edilmiştir. Yeniden turizm merkezi ilanı, hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

Ataköy Kıyı Bandı planlama ilkeleri arasında zorunlu olan “gerekçe ve açıklama raporu” yoktur. Hangi gerekçeyle turizm merkezi kararı alındığı açıklanmamıştır. (Ek No: 3/3, Cumhuriyet, 3.3.1998)

Turizm merkezlerinin iptaline yol açan kritik gelişme, İstanbul Mavramoloz Turizm Merkezinde kimlerin yeri olduğunu Zaman Gazetesinin açıklamasıyla başladı. Zaman, Mavramoloz’da ANAP İl Başkanı Erdal Aksoy, öldürülen kumarhaneler kralı ve Susurluk olayında başta adı geçen Ömer Lütfü Topal’a ait Emperyal Otelcilik ve Malatyaspor eski Başkanı Nurettin Güven’in isimlerini, sahip oldukları arsa parsel numaralarıyla yayınlamıştı. İsimlerin ortaya çıkmasından sonra tartışmalar alevlendi ve nihayet turizm merkezleri iptal edildi. (Ek No: 3/4, Zaman, 18.2.1998)

Turizm merkezi kararlarının yasal dayanağını oluşturan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası, 12 Eylül Anayasasının geçici 15 inci maddesiyle hukuk dışı olarak kılınmış, yargı yoluyla iptalinin önü tıkanmıştır. (Ek No: 3/5, Cumhuriyet, 17.2.1998)

11 Ocak 1998 tarihinde ilan edilen ve daha sonra 11 Mart 1998 tarihinde iptal edilen turizm merkezlerinden;

İstanbul’da turizm bölgesi ilan edilen SİT alanlarında bu değişiklikle oluşacak ranttan yararlanacaklar arasında Türkiye’nin önde gelen holdingleri ile bazı ANAP’lılar var. Turizm bölgesi ilan edilenlerden birisi İstanbul Kuruçeşme sahil şeridi. Bu bölgede büyük arsası bulunan Sabancı Holding, yapılan değişiklikle otel yapmak için aradağı yeri bulmuş oldu.

Kuruçeşme’de arsası bulunanlar arasında ANAP Diyarbakır eski İl Başkanı Ahmet Yakut, Mermerciler Holding, Aktif Holding, Akın Turizm var. Yakut, arsasını, iki yıl önce, imara açık olmadığı halde satın almış. Arazinin önemli bölümü ise Türkiye Denizcilik İşletmesine ait. Ayrıca, Kayalar İnşaatın sahibi ve Fenerbahçenin eski Başkanı Tahsin Kaya’nın da Kuruçeşme’deki arsası üzerine otel yapma izni var.

1984 imarlı plana göre yeşil alan, otel, okul sahası, yol ve konut alanı olarak görülen Beşiktaş Serencebey Turizm Merkezi olarak tanınan arazinin mülkiyeti ise Conrad Otel, Hazine, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm A.Ş ile ANAP İstanbul İl Başkanı Erdal Aksoy’a ait.

Ancak, Conrad Otel ve Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizmin çok büyük kısmının Erdal Aksoy ile kardeşi Erol Aksoy’a ait olduğu göz önünde bulundurulursa, bu bölgeyle ilgili değişikliğin en çok kimin işine yarayacağı kolayca anlaşılır.

Turizm bölgesi olarak ilan edilen Sarıyer Mavramoloz Turizm Merkezinin sahipleri arasında, yine ANAP’lı Erdal Aksoy’u görüyoruz. (Ek No: 4/6, Radikal, 14.2.1998)

Arazilerin bir kısımını imarlı olmamasına rağmen satın aldığı belirtilirken “acaba karar önceden mi haber alındı” kuşkusu dile getiriliyor. (Ek No: 4/7, Yeniyüzyıl, 13.2.1998)

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Güryüz Ketenci, Ercan Karakaş, Bülent Tanla ve Cevdet Selvi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir basın toplantısı düzenleyerek Bakanlar Kurulunun İstanbul’da SİT alanlarını turizm bölgesi ilan eden kararına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Topuz, ilan edilen 19 yeni turizm bölgesinin 5’inin ve tevsi ve tadil edilen 6 turizm bölgesinden 3’ünün de İstanbul’da bulunan SİT alanları olduğuna dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu kararını “turizm tesis ihtiyacını sömürerek, bu ihtiyacı öne sürerek, birtakım kişilerin büyük rantlar elde etmesine dönük tercih” diye nitelendirdi. (Ek No: 3/8, Akşam, 12.2.1998)

Gazetelerdeki pek çok eleştiriden bazılarını bu suretle hulasa etmiş ve fotokopilerini de eklemiş bulunuyoruz.

Açık surette görülmektedir ki, 6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı belli bir zümreye yeni imkânlar bahşetme kararnamesi olmuştur.

6.1.1998 tarih ve 98/10667 sayılı Kararname ile, artarak devam eden genel reaksiyonun önlenmesine çalışılmış ise de, yanlış tutumun giderilmesine yetmemiştir. (Ek No: 5)

Danıştayda açılan iptal davaları devam etmektedir.

Sonuç olarak;

Turizm merkezlerinin tespitinde, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 4 üncü maddesi ve aynı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kurallara riayet edilmemiştir. Önceden uzmanlarca mahallinde hiçbir ön çalışma yapılmadan sadece makamın sözlü talimatları gereğince masa başında, turizm merkezi ilan edilen yerlerde, arazisi bulunan kişilerin istekleri doğrultusunda belirlenmiştir. Komisyon, sadece tutanağı imzalamakla yetinmiştir. İlan edilen turizm merkezleriyle ilgili olarak, mahallinde kamu yararı gözetilerek ve turizm potansiyelini belirlemeye yönelik bir çalışma yapıldığına dair hiçbir belge bulunmamaktadır.

11 Ocak 1998 tarihinde aynı kriterlere göre belirlenen (İstanbul’da) 8 adet turizm merkezi içinde 5 adedi 11 Mart 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilmiş iken; İstanbul Şişli Bomonti Turizm Merkezi, İstanbul Atik Alipaşa Yalısı Turizm Merkezi, İstanbul Ataköy Turizm Merkezi (ll. tevsii) iptal edilmemiştir.

Açıkça ve tamamen sübjektif olarak, birkısım yakınları, sermaye gruplarını ve partilileri faydalandırma gayesine yönelik bulunan bir kararnameyle memleket turizmine değil, bu maske altında eşe, dosta, partiliye ve politik destekçiliğe fayda temini gayesine yönelik davranışlarıyla görevini kötüye kullanmış bulunan Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine göre Meclis soruşturması açılması için, Anayasanın 100 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

1 - Mehmet Gözlükaya (Denizli)

2 - Turhan Güven (İçel)

3 - Saffet Arıkan Bedük (Ankara)

4 - Ertuğrul Eryılmaz (Sakarya)

5 - Ahmet Bilgiç (Balıkesir)

6 - Tahsin Irmak (Sıvas)

7 - Nurhan Tekinel (Kastamonu)

8 - Tayyar Altıkulaç (İstanbul)

9 - Hacı Filiz (Kırıkkale)

10 - Mustafa Çiloğlu (Burdur)

11 - Haluk Yıldız (Kastamonu)

12 - M.Fevzi Şıhanlıoğlu (Şanlıurfa)

13 - Salih Sümer (Diyarbakır)

14 - Osman Berberoğlu (Antalya)

15 - Hasan Karakaya (Uşak)

16 - Yusuf Bacanlı (Yozgat)

17 - Mustafa Dedeoğlu (Muğla)

18 - Kadir Bozkurt (Sinop)

19 - Mehmet Sağlam (Kahramanmaraş)

20 - Ali Rıza Gönül (Aydın)

21 - Ümran Akkan (Edirne)

22 - İsmet Attila (Afyon)

23 - İsmail Karakuyu (Kütahya)

24 - Nevzat Köse (Aksaray)

25 - Veli Andaç Durak (Adana)

26 - Zeki Ertugay (Erzurum)

27 - Doğan Baran (Niğde)

28 - İlyas Yılmazyıldız (Balıkesir)

29 - Fevzi Arıcı (İçel)

30 - Abdulkadir Akgöl (Hatay)

31 - Ergun Özdemir (Giresun)

32 - Halil Yıldız (Isparta)

33 - Sabri Güner (Kars)

34 - Faris Özdemir (Batman)

35 - Yusuf Bahadır (Trabzon)

36 - Necmettin Dede (Muş)

37 - Abdülbaki Ataç (Balıkesir)

38 - M. Halit Dağlı (Adana)

39 - Köksal Toptan (Bartın)

40 - Mehmet Tatar (Şırnak)

41 - İrfettin Akar (Muğla)

42 - Cihan Paçacı (Elazığ)

43 - Hayri Doğan (Antalya)

44 - Hayri Kozakçıoğlu (İstanbul)

45 - Rıza Akçalı (Manisa)

46 - Saffet Kaya (Ardahan)

47 - Necati Çekinkaya (Konya)

48 - Ergun Özkan (Niğde)

49 - Turhan Tayan (Bursa)

50 - İ. Cevher Cevheri (Adana)

51 - M. Selim Ensarioğlu (Diyarbakır)

52 - Mehmet Ali Yavuz (Konya)

53 - Nevfel Şahin (Çanakkale)

54 - Mahmut Nedim Bilgiç (Adıyaman)

55 - İsmail Kalkandelen (Kocaeli)

56 - Hasan Ekinci (Artvin)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan “Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve karara bağlar” hükmü uyarınca, okunan soruşturma önergelerinin görüşülme günlerine dair Danışma Kurulu önerisi daha sonra, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum:

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

13. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/351)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başka komisyonlardaki yoğun çalışmam nedeniyle, Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Halit Dumankaya

İstanbul

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sözlü soru önergesinin geri verilmesine dair bir önerge vardır; okutuyorum:

14. – Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek’in (6/1007) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/352)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 141 inci sırasında yer alan (6/1007) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, sorumu geri alıyorum.

Saygılarımla. 8.6.1998

Abdullah Örnek

Yozgat

BAŞKAN – Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Sayın milletvekilleri, gündemin “Sunuşlar” kısmının 1 ilâ 19 uncu sıralarında, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin raporları vardır; okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım:

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. – Ankara Milletvekilleri Ali Dinçer ve Yılmaz Ateş,İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1399) (S. Sayısı : 664) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 14.4.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Ankara Milletvekili Ali Dinçer, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçu isnat olunan Ankara Milletvekili Ali Dinçer, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Ankara Milletvekili Ali Dinçer, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

KomisyonBaşkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer raporu okutup, bilgilerinize sunacağım:

2. – Diyarbakır Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1401) (S. Sayısı : 665) (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 14.4.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Diyarbakır Milletvekili Selim Ensarioğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 29.4.1998 günlü raporuyla Devletin askerî kuvvetlerini tahkir ve tezyif etmek suçu isnat olunan Diyarbakır Milletvekili Selim Ensarioğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Diyarbakır Milletvekili Selim Ensarioğlu, konu ile ilgili olarak, Komisyonumuza, yazılı savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasa’nın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Selim Ensarioğlu’nun konuşmasında tahkir ve tezyif amacının değil, kimi siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Diyarbakır Milletvekili Selim Ensarioğlu hakkında kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer bir raporu okutuyorum:

3. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1400) (S. Sayısı : 666) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 14.4.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, devletin emniyet kuvvetlerini neşren tahkir ve tezyif etmek suçu isnat olunan Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Mehmet Elkatmış’ın konuşmasında tahkir ve tezyif amacının değil, kimi siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış hakkında kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer bir raporu okutuyorum:

4. – Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1423) (S. Sayısı : 667) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 22.4.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 29.4.1998 günlü raporuyla, görevi kötüye kullanmak suçu isnat olunan Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer bir raporu okutuyorum:

5. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1321) (S. Sayısı : 668) (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 26.2.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Konya Milletvekili Veysel Candan’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, ihaleye fesat karıştırmak suçu isnat olunan Konya Milletvekili Veysel Candan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Konya Milletvekili Veysel Candan konu ile ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Konya Milletvekili Veysel Candan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer bir raporu okutuyorum:

6. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1323) (S. Sayısı : 669) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 3.3.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, hakaret ve sövme suçu isnat olunan Erzincan Milletvekili Mustafa Kul hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer raporu okutuyorum:

7. – Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1375) (S. Sayısı : 670) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 20.3.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, tedbirsizlik, dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermek suçu isnat olunan Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer bir raporu okutuyorum:

8. – Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan’ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1294) (S. Sayısı : 671) (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 11.2.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, resmî askerî heyete hakaret suçu isnat olunan Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan konu ile ilgili olarak Komisyonumuza yazılı savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Mehmet Gölhan’ın beyanının hakaret sınırına ulaşmadığı, siyasî değerlendirme ve beyan sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer raporu okutuyorum:

9. – Hakkâri Milletvekili Naim Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1275) (S. Sayısı : 672) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 3.2.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Hakkâri Milletvekili Naim Geylani’nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin kimliklerini açıklamak ve terör örgütlerine hedef göstermek suçu isnat olunan Hakkâri Milletvekili Naim Geylani hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Hakkâri Milletvekili Naim Geylani hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer raporu okutuyorum:

10. – Antalya Milletvekili Sami Küçükbaşkan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu(3/1349) (S. Sayısı : 673) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 12.3.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Antalya Milletvekili Sami Küçükbaşkan’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzca, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı hareket suçu isnat olunan Antalya Milletvekili Sami Küçükbaşkan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Antalya Milletvekili Sami Küçükbaşkan hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sıradaki diğer raporu okutuyorum:

11. –  Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1274) (S. Sayısı : 674) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 3.2.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, görevli memura görevi sırasında müessir fiil ve hakaret suçu isnat olunan Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı konu ile ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Gaziantep Milletvekili Mehmet Batallı hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sıradaki komisyon raporunu okutuyorum:

12. – İstanbul Milletvekili Tansu Çiller’in Yasam Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Raporu (3/1268) (S. Sayısı : 675) (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 20.1.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Tansu Çiller’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, askerî heyete hakaret suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Tansu Çiller hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

İstanbul Milletvekili Tansu Çiller konu ile ilgili olarak Komisyonumuza yazılı savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sıradaki raporu okutuyorum:

13. – Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1267) (S. Sayısı: 676) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 20.1.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla 298 sayılı Kanuna muhalefet suçu isnat olunan Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmamas ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sıradaki komisyon raporunu okutuyorum:

14. – Kocaeli Milletvekili Necati Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1210) (S. Sayısı : 677) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 12.12.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kocaeli Milletvekili Necati Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 29.4.1998 günlü raporuyla, görevi nedeniyle gıyabından hakaret suçu isnat olunan Kocaeli Milletvekili Necati Çelik hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Kocaeli Milletvekili Necati Çelik konu ile ilgili olarak komisyonumuzda sözlü savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Necati Çelik’in konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, kimi siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Sıradaki komisyon raporunu okutuyorum:

15. – İstanbul Milletvekili Necdet Menzir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/870) (S. Sayısı : 678) (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 12.6.1997 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Necdet Menzir’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 19.3.1998 günlü raporuyla, görevini kötüye kullanma suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Necdet Menzir hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

İstanbul Milletvekili Necdet Menzir konu ile ilgili olarak Komisyonumuza yazılı savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, İstanbul Milletvekili Necdet Menzir hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer raporu okutuyorum:

16. – İstanbul Milletvekili Meral Akşener’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi veAnayasa veAdalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1242) (S. Sayısı : 679) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 6.1.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Meral Akşener’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı, Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 29.4.1998 günlü raporuyla, devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek, kanunun cürüm saydığı fiili açıkça övmek suçu isnat olunan İstanbul Milletvekili Meral Akşener hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Meral Akşener’in konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, kimi siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, İstanbul Milletvekili Meral Akşener hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer raporu okutuyorum:

17. – Afyon Milletvekili Nuri Yabuz’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1240) (S. Sayısı : 680) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 6.1.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Afyon Milletvekili Nuri Yabuz’un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme suçu isnat olunan Afyon Milletvekili Nuri Yabuz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz, bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını; ancak, böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine, yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına neldiğini göz önüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak, Afyon Milletvekili Nuri Yabuz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer komisyon raporunu okutuyorum:

18. – Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1241) (S. Sayısı : 681) (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 6.1.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 29.4.1998 günlü raporuyla Devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmek suçu isnat olunan Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu konu ile ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getimek için olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır.

Kahraman Emmioğlu’nun konuşmasında, tahkir ve tezyif amacının değil, kimi siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve eleştirmek kaygısının öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz. Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer komisyon raporunu okutuyorum:

19. – Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1239) (S. Sayısı : 684) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça, 6.1.1998 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderilen Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık yazısı Komisyonumuzun 10.3.1998 tarihli toplantısında gündeme alınmış, İçtüzüğün 132 nci maddesine göre kurulan hazırlık komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir.

Hazırlık komisyonu, inceleme sonucunu özetleyen 17.4.1998 günlü raporuyla hakaret ve tehdit suçu isnat olunan Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz konu ile ilgili olarak Komisyonumuza sözlü savunma yapmıştır.

Dosyada bulunan belge ve bilgiler ile hazırlık komisyonu raporunu inceleyen Karma Komisyonumuz bütün demokratik ülkelerde yasama meclisleri üyelerine, yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bazı bağışıklıkların (dokunulmazlıkların) tanındığını, ancak böyle farklı bir statünün onları ayrıcalıklı ve hukukun dışında bir grup haline getirmek için olmadığını; tersine yasama görevinin kamu yararına uygun biçimde yapılabilmesi için Meclis çalışmalarına engel olunmaması ve bağımsızlıklarının bir başka yönden de güvence altına alınması amacına yöneldiğini gözönüne almıştır. Anayasanın 83 üncü maddesinin de bu anlayışa dayandığı ve bu amacı taşıdığı açıktır. Bu nedenlerle ve isnat olunan eylemin niteliği de dikkate alınarak Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Atilâ Sav

Hatay

Komisyon Başkanı ve üyeler

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, okunan bu raporların hepsi de, kovuşturmanın, milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine dairdir. 10 gün içinde itiraz olunmadığı takdirde, bu raporlar kesinleşmiş olacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

15. – Bulgaristan Ulasal Meclis Başkanının, TBMM Başkanı ve TBMM Futbol Takımını Bulgaristan’a davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1543)

9 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dışişleri Bakanlığının 22.1.1998 tarih ve BAGY-1-101-43 sayılı yazısında, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve beraberinde, TBMM Futbol Takımını Bulgaristan’a davet ettiği bildirilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Kamer Genç

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci tezkereyi okutuyorum:

16. – KEİPA Başkanının, 11 inci Genel Kurul Toplantısı davetine TBMM Başkanının icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1544)

9 Haziran 1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

KEİPA Başkanının 13 Mart 1998 tarih ve Doc. GA. 4025/98 sayılı davet mektubuyla, KEİPA üyesi parlamento başkanları Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılacak olan 11 inci KEİPA Genel Kurul toplantısına davet edilmektedir.

Söz konusu davete, TBMM Başkanı tarafından icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvibine sunulur.

Kamer Genç

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Vekili

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

17. – Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın Lüblan’a yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1545)

3.6.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın, Lübnan müteahhitlik ve müşavirlik piyasasını yerinde incelemek ve ilgili bakan ve yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 16 - 21 Mayıs 1998 tarihlerinde Lübnan’a yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

Liste:

Evren Bulut (Edirne)

Ahmet Neidim (Sakarya)

Cemal Alişan (Samsun)

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır; ayrı ayrı okutup, işleme koyacağım ve oylarınıza sunacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

18. – Bartın Milletvekili Köksal Toptan’ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/88) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/353)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

5.6.1996 tarihinde Sayın Başkanlığa sunduğum ve şu anda Millî Eğitim Komisyonunda bulunan (2 / 88) 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bartın Üniversitesi kurulması hakkındaki kanun teklifimin süresinde görüşülmemesi nedeniyle, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınmasını Yüce Genel Kurulun takdirlerine sunarım.

Köksal Toptan

Bartın

BAŞKAN – İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması önergesinin müzakeresini yapacağız.

Komisyon söz istiyor mu bu konuda? İstemiyor.

Hükümet?.. İstemiyor.

Önerge sahibi söz istiyor mu?

KÖKSAL TOPTAN (Bartın) – Evet, Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge sahibi, Bartın Milletvekili Sayın Köksal Toptan söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Toptan. (DYP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

KÖKSAL TOPTAN (Bartın) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Türkiye’de yükseköğrenime karşı olan ve son zamanlarda gittikçe artan ilgi ve istek, 1992 yılında çıkardığımız bir kanunla, Türkiye’de 21 yeni üniversiteyle birlikte 2 tane yüksek teknoloji enstitüsü kurulması ve arkasından, vakıf üniversitelerinin buna eklenmesiyle, doğru ve güzel bir boyut kazanmıştır. Şu anda, o kanunla kurulan üniversitelerde okuyan, yaklaşık 175 bin gencimiz bulunmaktadır. O kanunla kurulan pek çok fakültenin de, bulundukları yerlerde geliştiğini ve üniversite olabilme haline geldiğini görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi, Bartın’da kurulan Orman Fakültesidir.

Bartın Orman Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bulunduğu kampus içerisinde, şu anda en az 3 000 - 3 500 öğrencinin eğitim görebileceği öğretim binaları, Yükseköğrenim Kurumuna bağlı 500 kişilik yurdu, kütüphanesi, kapalı spor salonu, idarî binaları, üniversite olunması halinde genişleme imkânlarıyla, Bartın Orman Fakültesi, üniversite olabilecek bir görüntü vermektedir.

Üniversitelerin, bulundukları yerlerde, o yörenin, o şehrin ekonomik ve sosyal hayatına ne denli katkılar yaptığı da Yüksek Heyetinizin malumudur.

Selden büyük oranda zarar gören Bartın’da bir üniversite kurulmasının, bu şehirde yaşayanlar üzerinde moral olarak pek çok önemli etki yapmasının yanında, şehrin bozulan ekonomik dengelerine katkı sağlayabileceği gibi, her yerde olduğu gibi, her kentte olduğu gibi Bartın’ın sosyal hayatına da, kültürel hayatına da çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu önergemizin, bugün, kabul edilmesi durumunda, Bartın’da, şu anda çekilen bir sıkıntı da kısmen hafiflemiş olacaktır. Bartın’da yerel gazeteler, yerel gazetelerin yöneticileri, bugün, savcılık önüne çıkarılmış ve ifade vermeye mecbur edilmişlerdir. Nedeni, Bartın selinin olduğu gün, yerel yöneticilere karşı yönelttikleri eleştirilerdir. Bartın’da olayları izleyen arkadaşlarımızın da yakından bildiği gibi, henüz sorunlar çözülememiş, yaralar sarılamamıştır. Böyle bir ortamda, eleştiri yollarının da kapatılmaya çalışılması, Bartın’da başka bir huzursuzluk kaynağıdır. Bunun sonucu, bugün, Bartın’daki tüm sivil toplum örgütleri, bir bildiri yayımlamak ve yönetimi ikaz etmek zorunda kalmışlardır. Öyle tahmin ediyorum ki, Yüce Heyetiniz, Bartın üniversitesiyle ilgili vermiş olduğumuz bu öneriyi gündeme almak suretiyle, bir kadirşinaslık gösterirse, Bartın halkı, Parlamentomuza minnet duygularını bir kez daha pekiştirme imkânı bulacaktır. Yüce Heyetinizin Bartın’dan bunu esirgemeyeceğine olan inancımı ifade eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım.

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak konuşan Bartın Milletvekili Sayın Köksal Toptan’a teşekkür ediyorum.

İçtüzük uyarınca, bir milletvekiline de söz hakkı doğmaktadır.

Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. (DSP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim.

CAFER TUFAN YAZICIOĞLU (Bartın) – Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Sayın Toptan’a, bu yasa teklifi için teşekkür ediyorum. Bizim yasa teklifimiz de Millî Eğitim Komisyonundadır; inşallah, bununla beraber o da gündeme gelecektir.

Bakanlığın ve YÖK’ün birlikte hazırladığı, 1992-2012 yılları için Yükseköğretim Gelişme Planında -o zaman Bartın il değildi- Bartın’ın da dahil olduğu Zonguldak, talep yönünden elverişli iller içinde arz ölçütüne uygun olarak dürdüncü sırada yer almıştı. Bu nedenle, Zonguldak’ta yeni fakülte ve yüksekokul açılması teşvik edilmiş, bunlar tamamlanınca da ikinci üniversitesi olacağı açıkça arz edilmiştir. Bugün, Zonguldak’ta kurulu ve Bartın’daki -demin sayın milletvekilimizin de arz ettiği gibi- Orman Fakültesinin de içinde olduğu Karaelmas Üniversitesi üç ayrı ilde -Zonguldak, Bartın ve Karabük’te- konuşlanmış durumdadır; bu, Karaelmas Üniversitesinin de gelişmesini engellemektedir. Bu nedenle ve şu anda, Bartın’da da kampusün her şeyiyle hazır olması ve kampus dışında -yüksekokulları ilçelerde düşündüğümüz zaman- Kurucaşile’de ahşap gemi, Amasra’da turizm, Kozcağız ve Ulus’ta tarım ve hayvancılık konusundaki yüksekokulların açılmaya hazır binaları da mevcut olduğu düşünüldüğünde, devlet hiçbir masraf yapmadan yeni bir üniversite kuracaktır. Ayrıca, Millî Eğitim Şûrası kararı incelendiğinde, aynen şöyle denilmektedir: “Çok kampuslü büyük üniversitelerin daha küçük üniversitelere bölünmesi ve bölünen üniversitelere yeni birimler eklenerek kapasite artırılması, böylece yükseköğretimde okullaşma oranının artırılması teklif edilmiştir.” Bu da, Bartın’da kurulacak üniversitenin açık ve net olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunu gündeme getirdiğimde, YÖK Başkanı da aynı görüşte olduğunu ifade etmiştir.

Ben de, bugün, Bartın’da, Sayın Valinin talimatları üzerine savcılığa getirilen gazetecileri destekliyor, onların yanında olduğumu söylüyorum ve Sayın Valiyi kınıyorum. Basın susturulamaz. Ancak, Sayın Valinin Bartınlılarla ilgili arz ettiği hususlara ilk tepkiyi, açıkça ve net olarak dile getirmiştim ve konuyu, İçişleri Bakanının da görüşüne arz ettim. Bartın’da basına ve demokratik kitle örgütlerine karşı başlayan bu konuda da Sayın İçişleri Bakanının dikkatini çekiyor ve bu sel felaketi sonrasında, bizlere bir umut olacak Bartın üniversitenin kurulması konusundaki desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu’na teşekkür ediyorum.

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir; böylece, teklif doğrudan gündeme alınmıştır.

Şimdi, doğrudan gündeme alınmayla ilgili ikinci önergeyi okutup işleme alacağım:

19. – Bursa Milletvekili Yahya Şimşek’in, Dört İlçe ve İnegöl İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/628) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/354)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Dört ilçe ve İnegöl ilinin kurulması hakkında kanun teklifinin (2/628) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre işleme konulmasını saygılarımla arz ederim.

Yahya Şimşek

Bursa

BAŞKAN – Bu konuda, Komisyon ve Hükümet söz hakkını kullanmıyorlar.

Teklif sahibi, Bursa Milletvekili Sayın Yahya Şimşek söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Şimşek.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa İnegöl İlçemizin il olmasına dair kanun teklifimin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz almış bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum.

İnegöl İlçemiz, hepinizin bildiği gibi, Bursa’ya 40 kilometre uzaklıkta ve de Bursa’nın en büyük ilçesi. Kendi adıyla anılan ovanın ortasında kurulan İnegöl, gelişen sanayii, tarımsal potansiyeli ve daha birçok yönleri bakımından oldukça büyük bir yerleşim bölgesidir. Nüfusu, köy ve kasabalarla birlikte 200 binin üzerindedir. Tekstil ve orman ürünleri açısından 90’ın üzerinde kurulu fabrikası olan, ülke düzeyinde adı anılan geniş bir organize sanayiine sahiptir. Ekonomik, sosyal ve kültürel yapı itibariyle kendi başına bir bütünlük ve yeterlilik ortaya koymaktadır.

Geçtiğimiz dönemlerde, o dönemin Başbakanı Sayın Necmettin Erbakan, İnegöl’de yaptığı temaslar sırasında İnegöl halkının il isteklerine olumlu yanıt vermiş bulunmaktadır; yani, bu, bir noktada Refahyol Hükümetinin o dönemde İnegöl halkına vaadidir. Daha sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili olarak ben bu konuda bir kanun teklifi hazırlayıp vermiştim; işte, bugün onu burada görüşüyoruz. Daha sonraki aşamalarda da -o zamanki adıyla- Refah Partili arkadaşlarımız ve Doğru Yol Partisinden değerli Turhan Tayan arkadaşımız, Refah Partisinden Sayın Karapaşaoğlu arkadaşımız aynı doğrultuda kanun teklifi vermişlerdi. Yani, Bursa’nın mevcut milletvekillerinin hemen birçoğu, İnegöl İlçemizin il olması konusunda hemfikir durumdadırlar. İnancım odur ki, İnegölümüz de, bundan evvel il olan ilçelerimiz kadar il olmaya layık bir ilçemizdir. Bu nedenle, ben, Yüce Meclisin bundan evvel il ve ilçe olma konularında getirilen öneriler doğrultusunda bu teklifin de gündeme alınması konusunda görüş birliği içerisinde olacağına inanıyorum. Böyle bir görüş, gerçekten, İnegöl’de yaşayan hemşerilerimizi de son derece mutlu edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Önerge sahibi olarak konuşan Bursa Milletvekili Sayın Yahya Şimşek’e teşekkür ediyorum.

Tabiî, bu konuda bütün Bursa milletvekilleri konuşmak istiyor; ama, İçtüzüğe göre, ancak bir üyeye söz verme imkânım var.

Sayın İbrahim Yazıcı’dan da önce, Sayın Turhan Tayan söz istemişlerdi; buyurun efendim. (Alkışlar)

Sayın Tayan, konuşma süreniz 5 dakikadır.

TURHAN TAYAN (Bursa) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bursa Milletvekili Sayın Yahya Şimşek’in, İnegöl’ün il olması ve bu ile bağlı dört ilçe kurulması hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince gündeme alınması yolundaki önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum.

Önerge sahibi olarak konuşan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bu konuda bendenizin de bir yasa teklifi şu anda komisyonda beklemektedir. Yine Sayın Karapaşaoğlu’nun teklifi gündemdedir.

İnegöl, bugün, ihtiva ettiği meslek yüksekokullarıyla, ortaöğretim, ilköğretim seviyesindeki eğitim kurumlarıyla, fevkalade canlı organize sanayi bölgesiyle, tarım ve tarıma dayalı sanayisiyle büyük istahdam, vergi potansiyeli ve ihracat potansiyeli olan; il olması için gerekli altyapıyı taşıyan, devlet hastanesiyle, SSK hastanesiyle, tüm imkânları taşıyan bir il namzetimizdir ve İnegöl’de büyük bir beklenti vardır; İnegöl’ün bir an evvel il olması yolunda, bütün partilerin müştereken ortaya koyduğu organizasyon sonucu çok olumlu bir noktaya gelinmiştir.

Biz, geçen dönem, 54 üncü Cumhuriyet Hükümeti zamanında bu konuya angaje olmuş ve belirli çalışmaları yapmıştık; ancak, bilindiği gibi, bu, il olma taleplerinin belli bir dönem içerisinde birlikte mütalaa edileceği noktasından hareketle beklemeye alınmıştı. Şimdi, anlaşılıyor ki, ülkede bir erken seçim söz konusudur, sandığın -uzaktan, yakından- ucu görünmüştür. İnegöl, bu seçimlerde müstakil, bağımsız bir il olarak seçime girmek hakkına sahiptir. O bakımdan, gerçekten, İnegöl’ün il olması konusunda muhalif, muvafık tüm Bursa milletvekilleri olarak arzularımızı, heyecanımızı Yüce Meclisin takdir edeceğine inanıyorum.

Bu arada, benden sonra söz isteminde bulunan Sayın İbrahim Yazıcı’nın fikirlerine de sanıyorum tercüman oluyorum, burada bulunmayan tüm Bursa milletvekillerinin, izinleriyle, görüşlerine de tercüman oluyorum ve Yüce Meclisin göstereceği anlayışa teşekkür ederek, İnegöl’ün il olması konusunda, bugün bir adım daha atmanın mutluluğu içerisinde saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Bursa Milletvekili Sayın Turhan Tayan’a teşekkür ediyorum.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayın Karapaşaoğlu, sizlerin, hepinizin aynı konudaki düşüncelerine Sayın Tayan tercüman oldu, Sayın Yalçınbayır da oradan işaret ediyor; ben, tabiatıyla İçtüzüğe göre bir üyeye söz verebiliyorum; o sözcülük hakkını da Sayın Tayan kullandılar.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Teklif, gündemde yerini almıştır.

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

VI. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. – Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim

BAŞKAN – Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Demokrat Türkiye Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Afyon Milletvekili Kubilay Uygun ve Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için de İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı aday gösterilmişlerdir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

VII. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. – İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir’in, isteğe bağlı Türkiye’ye gelen Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/859)

BAŞKAN – 1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir’in, isteğe bağlı Türkiye’ye gelen Ahıska Türklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmuyorlar.

Bu soru önergesi, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge, gündemden çıkarılmıştır.

2. – Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın’ın, Rize’de yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863)

BAŞKAN – 2 nci sıradaki, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın’ın, Rize’de yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi Hükümet adına cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmuyor.

Bu önerge de, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge, gündemden çıkarılmıştır.

3. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/866)

BAŞKAN – 3 üncü sıradaki, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmuyorlar.

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

4. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Doğu ve Güneydoğu İllerine yönelik indirim ve teşviklerden Erzincan’ın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867)

BAŞKAN – 4 üncü sıradaki, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, doğu ve güneydoğu illerine yönelik indirim ve teşviklerden Erzincan’ın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine geçeceğiz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

5. – Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu’nun, Niğde Üniversitesinin personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868)

BAŞKAN – 5 inci sıradaki, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu’nun, Niğde Üniversitesinin personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmesine geçeceğiz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

6. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’da üniversite kurulmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869)

BAŞKAN – 6 ncı sıradaki, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’da üniversite kurulmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

7. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’a bağlı yerleşim birimlerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/870)

BAŞKAN – 7 nci sıradaki, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’a bağlı yerleşim birimlerinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine geçeceğiz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul Salonunda hazır bulunmadığından, sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan depremi sonrası Afet Fonunda toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/871)

BAŞKAN – 8 inci sıradaki, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan depremi sonrası Afet Fonunda toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyoruz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunuyorlar.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 13.02.1998

Tevhit Karakaya

Erzincan

1.- 13 Mart 1992 Erzincan depremini müteakip Afet Fonunda ne kadar Türk Lirası toplanmıştır? Bu miktarın ne kadarı Erzincan’ın deprem rehabilitasyonu için harcanmıştır?

2.- Dünya Bankasından, yine, Erzincan deprem rehabilitasyonu için kaç milyon ABD Doları kredi temin edilmiştir? Bu kredinin ne kadarı harcanmıştır? Bu çerçevede, halen Hazine uhdesinde ne kadar ABD Doları bulunmaktadır? Bu miktar Erzincan’a harcanacak mıdır?

BAŞKAN – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın sözlü soru önergesini Hükümet adına cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Kara.

Cevap süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzincan Milletvekli Tevhit Karakaya’nın sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum.

13 Mart 1992 Erzincan depremi nedeniyle Afet Fonuna aktarılan meblağ 1 trilyon 510 milyar 491 milyon Türk Lirasıdır. Bunun 68 milyar 600 milyonu iç bağış, 21 milyar 91 milyonu dış bağış; yüzde 1 fon kesintisi 50 milyar 579 milyon lira, dış kredi 150 milyon ECU, Türk Lirası karşılığı 1 370 milyar 221 milyon liradır. Buna karşılık, yapılan harcamaların tutarı ise, 1 trilyon 725 milyar 243 milyon Türk Lirasıdır.

Yapılan harcamaların dağılımı ise şöyledir: Konut inşaatına 1 trilyon 284 milyar 302 milyon lira, az ve orta hasarlı onarıma 363 milyar 58 milyon lira, altyapıya 6 milyar 989 milyon lira, kamulaştırmaya 39 milyar 512 milyon lira, acil yardıma 3 milyar 367 milyon lira, cari giderler, personel masrafı, nakliye, akaryakıta 28 milyar 15 milyon lira; yani, toplam 1 trilyon 725 milyar 243 milyon Türk Lirası harcanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, resmî binaların yapımında kullanılmak üzere 146 milyar 700 milyon lira da aktarılmıştır.

Yine, ikinci sorusu gereği, Erzincan deprem rehabilitasyonuyla ilgili olarak, Erzincan afet koordinasyonundan sorumlu devlet bakanlığınca Dünya Bankası kredisi sağlanmış olup, bu kredi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından kullanılmıştır.

Yüce Kurula saygıyla arz ederim.

BAŞKAN – Sözlü soru önergesini cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya teşekkür ediyorum.

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Soru sahibinin söyleyeceği bir şey mi var?

Buyurun.

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) – Sayın Başkanım, müsadenizle Sayın Bakana teşekkür ediyorum; ancak, sorumun ikinci şıkkında ifade etmeye çalıştığım Dünya Bankasından temin edilen miktarı, rakamı öğrenmek istemiştim, kendileri lütfettiler; ancak, bu rakamın, tamamen, Afet Fonundan Erzincan depremi rehabilitasyonuna harcanıp harcanmadığı hususunu da Sayın Bakanım lütfeder açıklarlarsa ikram olur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim

Sayın Bakan, söyleyeceğiniz bir şey var mı?

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – O kısmını yazılı olarak kendisine bildiririm.

BAŞKAN – Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

9. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan SSK Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872)

BAŞKAN – 9 uncu sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmadığından, soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

10. – Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gaziantep-Araban Belediye Başkanlığınca usulsüz olarak alınan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarına nakledildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı(6/873)

BAŞKAN – 10 uncu sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gaziantep Araban Belediye Başkanlığınca usulsüz olarak alınan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarına nakledildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunuyorlar.

Önerge sahibi?.. Yok.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.02.1998

Kamer Genç

Tunceli

Gaziantep İlimize bağlı Araban Belediye Başkanlığınca, son zamanlarda, kadro almadan, imtihan yapmadan kendisine ve Tarım Bakanı Mustafa Taşar’a yakın birçok kişiyi imtihansız olarak belediyeye memur olarak aldığı ve belediyeden de bu kişileri Tarım Bakanlığına ve diğer bakanlıklara yatay olarak geçirdiği yaygın bir şekilde söylenmektedir.

1- Bu olay doğru mudur? Doğru ise yapılan bu işlemler, yürürlükteki mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğuna göre, ilgililer hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?

2- Bu biçimde usulsüz olarak Araban Belediyesine kaç personel alınmış ve bunların kaçı Tarım Bakanlığına ve kaçının da diğer bakanlıklara yatay geçişi sağlanmıştır?

BAŞKAN – Sözlü soru önergesini cevaplamak üzere Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakan.

Cevap süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tunceli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Kamer Genç’in sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz aldım.

Başbakanlığın 2.4.1997 ve 1997/16 sayılı genelgesi gereğince naklen geçiş müsaadesi alınarak Gaziantep-Araban Belediyesinden Tarım ve Köyişleri Bakanlığına 23 personelin nakli yapılmıştır.

Bu personellerin dosyalarının tetkikinde, 1991 ve 1995 yıllarında Araban Belediyesince yapılan sınavlara girdikleri, kazandıkları ve atamalarının yapılarak işe başladıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce de emekli sicil numaralarının verildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, Sayın Taşar, Tarım ve Köyişleri Bakanı olmadan önce, 1991-1995 yılları arasında bahis konusu personelin, belediyede göreve başladıkları görülmektedir.

Yüce Kurulun bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN – Soru önergesini cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya teşekkür ediyorum.

Önerge cevaplandırılmıştır.

11. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/875)

BAŞKAN – 11 inci sırada yer alan, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın Kur’an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

12. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bazı kanunlarda yapılacak değişikliklere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/876)

BAŞKAN – 12 nci sırada yer alan, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bazı kanunlarda yapılacak değişikliklere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

13. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum ve ilçelerine bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/877)

BAŞKAN – 13 üncü sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum ve ilçelerine bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

14. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı tesviye programında yer alan köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878)

BAŞKAN – 14 üncü sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı tesviye programında yer alan köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

15. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı onarım programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/879)

BAŞKAN – 15 inci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı onarım programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

16. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı stabilize kaplama programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/880)

BAŞKAN – 16 ncı sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı stabilize kaplama programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

17. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/881)

BAŞKAN – 17 nci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

18. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı asfaltlama programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/882)

BAŞKAN – 18 inci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı asfaltlama programında yer alan bazı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

19. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)

BAŞKAN – 19 uncu sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı köylerin köprü ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından görüşme ertelenmiştir.

20. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı ilçelerin içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)

BAŞKAN – 20 nci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum’a bağlı bazı ilçelerin içmesuyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

21. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum Havaalanı inşaatına ilişkinUlaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/885)

BAŞKAN – 21 inci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çorum Havalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?..Burada.

Soru önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Dr. Mehmet Aykaç

Çorum

Soru 1.– Çorum ve yöresine hizmet vermek amacıyla Çorum Havaalanı inşaatı 27.11.1996 tarihinde ihale edilmiş, 1996 yılı sonu itibariyle 22,1 milyar, 1997 yılı itibariyle de 35 milyar TL Çorum Valiliğine gönderilmiştir; ancak, 1997 yılı fiyatlarıyla, 700 milyon TL ödeneğe ihtiyaç vardır.

Çorum İlimizin, havaalanına kavuşması için 1998 Malî Yılı Bütçesinden ayrılan ödenek tutarı nedir ? Havalanı inşaatı ne zaman sonuçlandırılacaktır ?

BAŞKAN – Önergeyi cevaplamak üzere Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakan.

Cevap süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – Sayın Başkan, değerli üyeler; Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Aykaç’ın soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum; değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Çorum ve yöresine hizmet vermek amacıyla, il merkezine 8 kilometre mesafede Bozsırt Mevkiinde inşaatı devam eden 2 100x30 metre pist, 125x8 metre bağlantı taksirutu ve 80x50 metre apron olarak planlanan altyapı uçuş ünitelerini içeren projeler, Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak Çorum Valiliğine gönderilmiştir.

İnşaat ihalesi Çorum Valiliğince yapılmış olup, planlanan arazide 500 bin metreküp kazı yapılmıştır. Altyapı inşaatı devam eden havaalanının, terminal binası ve diğer destek binalarının projeleri hazırlanmaktadır.

Bugüne kadar, Valilik emrine, 152 milyar 100 milyon TL ödenek gönderilmiştir.

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü 1998 yılı yatırım programı ulaştırma havayolu sektöründeki “stol havaalanları inşaatı” kapsamında yer almakta olup, 1998 yılı için 30 milyar TL ödeneğin tahsisi planlanmıştır.

İşin, fizikî gerçekleşmesi, ancak yüzde 10 seviyesindedir.

Yüce Kurula saygıyla arz olunur.

BAŞKAN – Soru önergesini Hükümet adına cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya teşekkür ediyorum.

Soru cevaplandırılmıştır.

22. – Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çankırı-Çorum-Amasya demiryolu hattı etüd projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/886)

BAŞKAN – 22 nci sırada yer alan, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç’ın, Çankırı-Çorum-Amasya demiryolu hattı etüt projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Bu soru önergesini cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunuyorlar; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Aykaç

Çorum

Soru 1– Çorum halkının her konuda demiryolu taşımacılığından istifade etmesini sağlayacak ve Samsun Limanını Irmak-Zonguldak hattına bağlayacak olan, Çankırı-Çorum-Amasya demiryolu hattının etüt proje çalışması ne zaman tamamlanacaktır? Çorum ne zaman demiryoluna kavuşacaktır?

BAŞKAN – Önergeyi cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara.

Buyurun Sayın Bakan.

Cevap süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – Sayın Başkan, değerli üyeler; Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Aykaç’ın sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum.

Çankırı-Çorum-Amasya demiryolu, Divriği’den Karabük’e yapılan cevher taşımacılığındaki darboğazın giderilmesi, transit taşımacılık, ithalat ve ihracata katkıları olacağı düşüncesiyle Samsun Limanının mevcut Irmak-Ankara hattına bağlanması amacıyla planlanmıştır. 239 kilometre uzunluğundaki hattın etüt proje çalışmaları devam etmektedir. 1998 yılı için 25 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmış olup, yeterli ödenek alınabilmesi halinde 1999 yılında ikmal edilecektir. İnşaatın maliyeti 232 trilyon Türk Lirası olarak tahmin edilmektedir. Proje işlerinin tamamlanmasını müteakip yeterli ödenek temin edilmesi halinde inşaatın ihalesi yapılacaktır.

Genel Kurula saygıyla arz olunur.

BAŞKAN – Soru önergesini cevaplayan Sayın Bakana teşekekür ediyorum.

Önerge cevaplanmıştır.

23. – İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, emeklilerin maaş ödemelerinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/887)

BAŞKAN – 23 üncü sıradaki, İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, emeklilerin maaş ödemelerinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

24. – İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, A Millî Futbol Takımının aldığı mağlubiyetlerin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888)

BAŞKAN – 24 üncü sıradaki, İçel Milletvekili Saffet Benli’nin, A Millî Futbol Takımının aldığı mağlubiyetlerin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

25. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’a yapılan tarifeli uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/889)

BAŞKAN – 25 inci sıradaki, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’a yapılan tarifeli uçak seferlerine ilişkin, Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurulda hazır bulunuyorlar.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 18.02.1998

Tevhit Karakaya

Erzincan

Halen Erzincan İlimizde Türk Hava Yolları tarafından haftada üç gün tarifeli seferler yapılmaktadır. Ne var ki, bu seferler, özellikle, hava muhalefeti nedeniyle zaman zaman iptal edilmektedir. Özellikle, kış mevsiminde oluşan sis, sefer iptallerini de artırmaktadır.

1 - Özellikle sis nedeniyle uçakların havaalanına inememesinden kaynaklanan sefer iptallerini azaltacak ve muhtemel kazaları önleyecek olan ILS (Insturument Landing System) cihazının Erzincan Havaalanına temini düşünülmekte midir?

2 - Halihazırdaki uçak seferleri, bilindiği gibi, ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu nedenle, Erzincan uçak seferlerinin her güne çıkarılması planlanmakta mıdır?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

Cevap süreniz 5 dakikadır Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – Sayın Başkan, sayın üyeler; Erzincan Milletvekilimiz Sayın Tevhit Karakaya’nın sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz aldım.

Erzincan Havaalanı, arazisinin dağlık olması ve bu nedenle uçakların yeterince alçalamaması nedeniyle, glid path yayınını yakalayamamakta, böylelikle, sistem rantabl olmamaktadır. Bu nedenle, ILS cihazının temini ve montajı mümkün bulunmamaktadır.

Bakanlar Kurulunun, 22.8.1990 gün ve 90/822 sayılı Kararıyla özelleştirilmesine karar verilerek, Başbakanlığa, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlanan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden alınan bilgide, gerek filo kapasitesi gerekse tarife yapısı dikkate alındığında, belirtilen hatta seferlerin artırılmasının şimdilik mümkün görülmediği; ancak, ileriye dönük filo durumunun uygun olması halinde sefer sayısının artırılması hususunun değerlendirilmeye alınacağı belirtilmiştir.

Yüce Kurula saygıyla arz olunur.

BAŞKAN – Soru önergesini cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya teşekkür ediyorum.

Önerge sahibinin de teşekkürü var.

26. – Isparta Milletvekili Mustafa Köylü’nün, TRT’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/890)

BAŞKAN – 26 ncı sırada yer alan, Isparta Milletvekili Mustafa Köylü’nün, TRT’ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesini görüşeceğiz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

27. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in bazı medya kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891)

BAŞKAN – 27 nci sırada yer alan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı medya kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak ilgili Bakan?.. Bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

28. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı basın kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/892)

BAŞKAN – 28 inci sırada yer alan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı basın kuruluşlarına verilen teşvik kredilerine ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak ilgili Bakan?.. Bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

29. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Şanlıurfa-Akçakale-Suruç yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi(6/893)

BAŞKAN – 29 uncu sırada yer alan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Şanlıurfa-Akçakale-Suruç yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak ilgili Bakan?.. Bulunmadığından, görüşme ertelenmiştir.

30. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ceylanpınar-Mürşitpınar sınır kapısının ticarete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/894)

BAŞKAN – 30 uncu sırada yer alan, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ceylanpınar-Mürşitpınar Sınır Kapısının ticarete açılıp açılmayacağına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak ilgili Bakan?.. Bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

31. – Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, hayvancılığın geliştirilmesi ve damızlık hayvan ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/895)

BAŞKAN – 31 inci sırada yer alan, Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın, hayvancılığın geliştirilmesi ve damızlık hayvan ihtiyacına ilişkin, Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Hazır bulunuyorlar.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın, Tarım Bakanı Sayın Mustafa Taşar tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

l.- 54 üncü Hükümet döneminde, Doğu ve Güneydoğu hayvancılığının kalkındırılması için çeşitli tedbirler alınmış, kısmen uygulanarak, yayla yasakları büyük ölçüde kaldırılmıştı.

55 inci Hükümet olarak, Doğu ve Güneydoğudaki hayvancılığın kalkındırılması için ne düşünüyorsunuz?

2.- İl Tarım Müdürlüğünde, toprak analiz laboratuvarı kurmayı düşünüyor musunuz?

3.- Damızlık hayvan temini konusunda ve hayvan cinslerinin ıslahı için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

4.- Erciş ve Muradiye’de mevcut olan kooperatiflerin damızlık hayvan ihtiyaçları ne zaman ve nereden temin edilecektir?

Maliki Ejder Arvas

Van

BAŞKAN – Soru önergesini cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara; buyurun efendim.

Sayın Bakan, cevap süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA ( Giresun ) – Sayın Başkan, değerli üyeler; Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın soru önergesini cevaplandırmak üzere söz aldım.

Birinci sorunun cevabı: Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Projesi hazırlanmış ve bu projeyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı istihsali için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Söz konusu projede hayvancılık, bir bütün olarak ele alınmış olup, beş yıl süreyle ülke genelinde uygulanacak projenin toplam tutarı 225 trilyon Türk Lirası olup, 1998 yılı tutarı 45 trilyon Türk Lirasıdır.

Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte, millî ekonomiye 156 trilyon Türk Lirası katkı sağlanacak olup, yaklaşık 50 bin aileye istihdam sağlanacağı tahmin edilmektedir.

Terör nedeniyle boşaltılan köylerin halkının, köylerine dönmeleri halinde, bu projeden faydalanmaları sağlanacaktır.

İkinci sorunun cevabı: Toprak tahlil laboratuvarı kurulması konusu, Devlet Bakanlığına bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetki sınırları içerisindedir.

Üçüncü sorunun cevabı: 21.8.1996 tarihinden beri damızlık hayvan ithalatı durdurulmuş ve 55 inci Hükümet zamanında üçüncü kez uzatılmıştır. Çiftçilerimizin damızlık hayvan ihtiyacı yurt içinden karşılanmaktadır. Yurt içinden damızlık hayvan alan çiftçilerimize yüzde 35 destekleme yapılmaktadır.

Bakanlığımızın il müdürlükleri bünyesinde bulunan 750 seyyar ve sabit ekiple yurt çapında sunî tohumlama hizmetleri yürütülmektedir. 1997 yılında, 1 milyon baş inek, sunî tohumlama yoluyla tohumlanmıştır. Bu hizmetlerin aksamaması için, Bakanlığımızca, il müdürlükleri malzeme yönünden ve elemanların eğitimi konusunda desteklenmektedir. Yılda 350-400 eleman sunî tohumlama kursuna alınarak eğitilmektedir.

Coğrafî şartlardan dolayı sunî tohumlama hizmetlerinin ulaşamadığı yerlere, Bakanlıkça, tabiî tohumlama hizmetleri götürülmektedir. Bu hizmetlerde, genetik vasıf üstünlüğü kanıtlanmış toplam 1 500 baş tabiî tohumlama boğası kullanılmaktadır.

Dördüncü sorunun cevabı: Tarım Bakanlığınca 1997 yılı yatırım programında yer alan ve “Ortaklar Mülkiyetinde 200 Baş Süt Sığırcılığı” projesini uygulayan Van-Muradiye-Merkez ve Balaklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları, projede yer alan ahırları teknik şartlara uygun olarak tamamladıktan sonra, ortakların damızlık havyan ihtiyacı yurtiçi kaynaklardan temin edilecektir.

Van-Erciş-Ulupamir ve Van-Erciş-Yukarıışıklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri de yatırım programı kapsamına alındıklarında kredi şeklinde devlet yardımıyla desteklenebilecektir.

Ayrıca, Tarım Bakanlığınca, Van İlinde, 1997 yılında, 348 dekar alanda çekirge mücadelesi yapılmış; çeşitli hastalıklar, zararlı ve yabancı otlara karşı 81 bin dekar alan, 349 bin adet ağaç, 33 bin ton tohum ve 355 ton üründe ilaçlama yapılmıştır.1998 yılında, 500 dekar alanda çekirge müsadelesi yapılması planmaktadır.

Yine, 1997 yılında aşılanan hayvan sayısı, 742 715 baş olup, 1998 yılı programında ise 3 531 172 baş hayvanın aşılanması düşünülmektedir.

Van İli, 1997 yılı bütçesinde, program ödeneği 93 milyar 32 milyon Türk Lirası olup, giden ödenek miktarı 96 milyar 460 milyondur. 1998 yılı bütçesinde tespit edilen program ödeneği ise 133 milyar 443 milyon Türk Lirasıdır.

Yüce Kurula saygıyla arz olunur.

BAŞKAN – Soru önergesini cevaplandıran Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya teşekkür ediyorum. Ancak, bu önerge için cevap metni hazırlanırken, ikinci sorunun Köy Hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanlığına ait olduğu ifade edilmiş. Bu haliyle, soru önergesi eksik cevaplandırılmış oluyor. Bu hususa, Devlet Bakanlığının dikkatini çekiyorum. Bu kısım yazılı olarak cevaplandırılsın.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) - Tamam efendim; yazılı olarak cevaplandıralım.

BAŞKAN – Bu haliyle soru önergesi cevaplandırılmıştır.

32. – Van Milletvekili Maliki EjderArvas’ın, Van’a bağlı bazı köylerdeki afet konutu yapımına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın cevabı (6/896)

BAŞKAN – 32 nci sırada yer alan, Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın Van’a bağlı bazı köylerdeki afet konutu yapımına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyoruz.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada.

Bu önerge cevaplandırılacak; ancak, çalışma süremiz dolduğu için, önergenin cevaplandırılmasına kadar sürenin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Soru önergesini okutuyorum:

19.2.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

1- Van İli, Erciş İlçesi, Çelebibağı Kasabası, Kasımbağı Köyü ve Gölağzı Mahallesi, Van Gölünün yükselmesi sonucunda afete uğrayan vatandaşlarımız, 54 üncü Hükümette ev yapılması hususunda borçlandırılmışlardır. 55 inci Hükümet döneminde çalışmalar durdurulmuştur. Bu çalışmalara ne zaman başlanacaktır?

2- Vatandaş, kendi yardım metoduyla 1 650 kotun üzerinde olan kendi arazilerinde, işçiliklerini de kendileri karşılamak kaydıyla evlerini yapmak istemektedirler. 54 üncü Hükümet dönemindeki Bayındırlık ve İskân Bakanı bu dilek ve temennileri kabul etmiş ve bu konuyla ilgili çalışmalar başlatmıştır. Afete uğrayan vatandaşlar gelir kaynaklarını tarım ve hayvancılıktan elde ettikleri için bu metodun uygulanmasını istemektedirler. Ancak 54 üncü Hükümetin başlatmış olduğu bu çalışmalar 55 inci Hükümet tarafından durdurulmuştur. Sebepleri nelerdir? Sayın Bakanın açıklamasını istirham ederim.

3 - Van İli, Bahçesaray İlçesinde ikamet eden yılın dört ayı zor kış şartlarından dolayı Van’la bağlantısı olmayan ilçe halkı sıkıntılar içindedir. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde 2000’e iki kala hâlâ sefalet içinde yaşayan insanlarımız da mevcuttur. Sayın Bakana sormak isterim: Bahçesaray karoyulu ne zaman ele alınacaktır? Bu konuya 1998 programında yer verecekler midir? Bu konuyla ilgili birtakım çalışmalar yapmayı hâlâ düşünmüyorlar mı?

Maliki Ejder Arvas

Van

BAŞKAN – Soru önergesini cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya söz veriyorum.

Sayın Bakan,buyurun.

Cevap süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI BURHAN KARA (Giresun) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas’ın soru önergesini cevaplandırmak üzere söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

1995 yılında Van Gölü su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Van ve Bitlis İllerinin, Van Gölü civarında bulunan yerleşim yerlerinde 1652 kotu altında kalan binaların nakline karar verilmiş ve 1 655 kotu altında kalanlar da afet bölgesi, yapı için yasak bölge ilan edilmiştir.

7269 sayılı Kanuna göre yapılan, hak sahipliği sonucu, hak sahibi kabul edilip, gerekli borçlanmalarını da yapan ailelere verilmek üzere Erciş İlçesi Gölağzı Mahallesinde 50, daha sonra revize yapılarak 59, Kasımbağı Köyünde 94 konut 54 üncü Hükümet döneminde 20.6.1997 gün 8344 sayılı onayla 1997 yılı yatırım programına, ihale yöntemiyle, ek olarak alınmıştır. Ancak, konutların yapılacağı yeni yerleşim yeriyle ilgili çalışmalar sonuçlanmadığından, 1997 yılı ihaleleri yapılamamıştır.

Kasımbağı Köyü hak sahipleri, konutlarını, evini yapana yardım yöntemine göre kendi arsalarında yapmak istemişlerse de, hak sahiplerinin kendi adlarına kayıtlı müstakil tapulu arsalarının bulunmaması ve konut yapmak istedikleri hisseli tapulu olan yerleri de Koçköprü Baraj sahasında kaldığından, bu sahada konut yapma istekleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunmamıştır.

Bu nedenlerle, Kasımbağı Köyü ve Gölağzı Mahallesi hak sahipleri için Erciş İlçe merkezinde, mülkiyeti hazineye ait Pülür ve Yolarası mevkii, yeni yerleşim yeri olarak seçilmiş olup, imar planı çalışmaları devam etmektedir.

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüze 1998 yılı yatırımları için genel bütçe ödeneği olarak 300, özelleştirme ödeneği olarak da 100 milyar TL olmak üzere, toplam 400 milyar TL ödenek verilmiştir. Bu nedenle, Gölağzı 59 ve Kasımbağı 94 konuta ödenek ayrılamamış ve programda 1’er milyon TL izbedel ödenekle muhafaza edilmiştir.

1998 yılı içerisinde yeterli miktarda ek yatırım ödeneği temin edilmesi halinde, bu konutlara da yeterli ödenek ayrılıp ihaleleri yapılabilecektir.

Diğer sorunun cevabı: Çatak-Bahçesaray yolu, 1998 yılı İl Yolları Yapımı Programında “Devam eden işler” olarak bulunmaktadır. Proje uzunluğu 108 kilometredir. Bugüne kadar 47 kilometre sanat yapıları, 47 kilometre toprak işleri, 37 kilometre alttemel, 36 kilometre sathî kaplama asfalt olarak tamamlanmıştır. 1998 yılı ödeneği 140 milyar TL’dir. Bu ödenekle projeli kesimde 6 kilometrelik Belenoluk mevkiinde ve mevcut güzergâhta, Yukarı Narlıca mevkiine kadar 11 kilometrelik kesimde çalışma yapılacaktır.

Bütçe imkânlarının çok kısıtlı olması nedeniyle, seneler itibariyle temin edilen ödenekler nispetinde, önümüzdeki yıllarda da yol yapım çalışmaları devam edecektir.

Yüce Kurula saygıyla arz olunur.

BAŞKAN – Soru önergesi cevaplandırılmıştır.

Önergeyi cevaplandıran Devlet Bakanı Sayın Burhan Kara’ya teşekkür ediyorum.

Sayın miletvekilleri, böylece, bugünkü çalışma süremiz de dolmuş bulunmaktadır.

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 10 Haziran 1998 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.05

 

 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, makama tahsisli araçlara ve görevli şoförlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/4791)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

Sorular :

1. Aşağıda isimleri yazılı Meclis Personeli şoförler kimlerin makam şoförlüğünü yapmaktadırlar? Görevlendirmeler ne zaman ve hangi Meclis Başkanı döneminde yapılmıştır?

Şoförlerin İsimleri : Sadık Ünal, Şerafettin Çiftçi, Müjdat Alev, Yılmaz Önder, Emin Tarı, Çetin Uğur, Ziyaettin Ataş, Hasan Basri Baştuğ, Erdoğan Ural, Mahmut Köroğlu, Nevzat Tekcan, Tevfik Aksoy, Kadir Tapar, Önder Ünal, Ahmet Metin, İbrahim Şimşek, Recai ve Nuri isimli şoförler.

2. Bu şoförlerden hangilerinin kullandıkları araçlar TBMM’ne aittir? Bu araçların yakıt ve bakım masrafları TBMMtarafından mı karşılanmaktadır?

3. Daha önce önemli devlet görevinde bulunanların ve TBMM Başkanlığı yapanların hem Meclis’den, hem de bulundukları görevden dolayı eski kurumlarından araba tahsisi aldıkları doğru mudur? Doğru ise Meclis’in araba ve şoförleri neden sözkonusu kişilerden alınmamıştır?

4. Şoförleri TBMMpersoneli olan milletvekilleri kimlerdir? Bu şoförler ne zamandan beri milletvekili makam şoförüdürler?

5. Başbakan Sayın Mesut Yılmaz’da kaç Meclis arabası ve şoförü bulunmaktadır? Niçin bu şoförler ve arabalar Başbakan’a tahsis edilmiştir? Hangi Meclis Başkanı döneminde tahsis edilmiştir?

6. Bazı Meclis personeli şoförlerin bakan eş ve çocukları ile bazı eski bakanların makam şoförü olarak kullanıldığı doğru mudur? Doğru ise sözkonusu ilgililer kimlerdir?

7. Meclis personeli şoförlerin eski bakan, eski Meclis Başkanlarının ve ailelerinin makam şoförleri olarak çalıştırılmaları hangi mevzuata göre yapılmaktadır?

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 8.6.1998 KAN.KAR.MD. Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4791-12217/29867

Sayın Ersönmez Yarbay

Ankara Milletvekili

İlgi :14.4.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

Makama tahsisli araçlara ve görevli şoförlere ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap 1. Önergenizde belirtilen 18 personelden; 1’i (Recai) şoför olmayıp, geriye kalanların 9’u kadrolu, 8’i ise geçici görevli şoför olarak görev yapmaktadırlar.

Bu şoförlerin ad ve soyadları ile görev yerleri, görevlendirme zamanları ve hangi Başkan döneminde görevlendirildikleri hakkındaki bilgiler EK-1 dedir.

Cevap 2. Aşağıdaki listede yer alan şoförlerin kullandıkları araçlar TBMM’ne aittir.

Bu araçların yakıt ve bakım masrafları TBMM tarafından karşılanmaktadır.

Şoförün Aracın

Adı ve Soyadı Plakası Çalıştığı Yer

Erdoğan Ural 06 AKC 05 Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Karayalçın

Nevzat Tekcan 06 AIY 88 TBMMEski Başkanı Mustafa Kalemli

Tevfik Aksoy 06 ELR 26 TBMM Eski Başkanı İ. Kaya Erdem

Kadri Tapar 06 AKC 01 TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk

Önder Önal 06 AKC 40 TBMM Eski Başkanı İsmet Sezgin

Cevap 3. Daha önemli Devlet görevinde bulunanlara TBMMtarafından araç tahsisi yapılmamaktadır. TBMM eski Başkanlarına Koruma Hizmetleri Yönetmeliğine paralel olarak Başkanlık oluruyla koruma ve araç tahsis edilebilmektedir.

Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’a Dışişleri Komisyonu Başkanı sıfatıyla TBMM’nce araç tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, daha önceki görevi nedeniyle ilgili kurumca kendisine tahsis edilen aracı kullanan şoför Hasan Basri Baştuğ, TBMM’de geçici olarak görev yapmaktadır.

Cevap 4. Milletvekillerine şoför tahsisi yapılmamaktadır. Ancak, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilâtında şoför kadrosunda olan;

a ) Sahvet Sevil; Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu’nun kendisine sekreter olarak hizmet vermesine dair istemi üzerine 25.11.1997 tarihinde görevlendirilmiştir.

b ) Ayhan Alıcı; İstanbul Milletvekili Aydın Menderes’in rahatsızlığı ve istemi dikkate alınarak kendisine hizmet vermek üzere 23.7.1997 tarihinde görevlendirilmiştir.

c ) Arif Sağlam; Konya Milletvekili Necati Çetinkaya’ya ilgili kurumca tahsis olunan aracı kullanmaktadır.

Cevap 5. Başbakan sayın Mesut Yılmaz’a Başkanlığımızca araç tahsis edilmemiştir. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı’nın 14 Kasım 1995 tarih ve 125 sayılı Kararı uyarınca, Bakanlar Kurulu üyesi olan Milletvekillerinin TBMM’nde görev yapan personelden Bakanlık hizmetleri için ihtiyaç duydukları (kadrolu - geçici görevli) personeli, TBMM Başkanı’nın izniyle bakanlıklarında görevlendirmeleri mümkün olduğundan, geçici görevli şoför Şerafettin Çiftçi Başbakanlıkta görev yapmaktadır. Ayrıca Sadık Ünal ve Müjdat Baki Alev Ek-1 de yazılı tarihler itibariyle Başbakanlıkta görev yapmaktadırlar.

Cevap 6. Ek - 2 listede yer alan şoförler ilgili bakanlıkların talebi ve cevap 5 te belirtilen Başbakanlık Divanı kararı uyarınca Bakanlıklarda görev yapmaktadırlar.

Ek-3 listede yer alan şoförler eski Bakanlara ilgili kurumlarca tahsis edilen araçların şoförleri olup TBMM ile ilgisi bulunanların TBMM de geçici olarak görevlendirilmelerinden ibarettir. Araçların kullanma şeklinin TBMM ile ilgisi yoktur. İçişleri eski Bakanı sıfatiyle kendisine ilgili kurumca araç tahsis edilen İstanbul Milletvekili Korkut Özal ile Sanayi ve Tivaret eski Bakanı sıfatiyle kendisine ilgili kurumca araç tahsis edilen Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın bakanlıkları sırasında makam şoförü olarak görev yapan şoförler bu görevlerine devam etmektedirler.

Cavap 7. TBMMeski Başkanlarına Koruma Hizmetleri Yönetmeliğine paralel olarak Başkanlık oluruyla koruma ve araç tahsis edilebilmektedir.

Eski Bakanlara 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 20 nci maddesine göre çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca koruma ve araç tahsis edilebilmektedir. Araçları kulanan şoförlerin TBMMile ilişkisi bu şoförlerin TBMM’de geçici olarak görevlendirilmesinden ibarettir.

Araçların kullanım sorumluluğu tamamen tahsis edilene aittir.

Ek - 1

Dönemin Şoförün Kadro

TBMMBaşkanı Adı ve Soyadı Çalıştığı Yer Tarih Durumu

İ. Kaya Erdem Sadık Ünal Başbakanlık 10.10.1991 Kadrolu Hüsamettin Cindoruk Tevfik Aksoy TBMMEski Baş. İ. Kaya Erdem 15.11.1991 “ Hüsamettin Cindoruk Şerafettin Çiftçi Başbakan Mesut Yılmaz 12.11.1993 Geçici Gör. İsmet Sezgin Kadri Tapar TBMM Eski Baş. Hüsamettin Cindoruk 1.10.1995 Kadrolu Mustafa Kalemli Ahmet Metin Sanayi Eski Bakanı Fuat Çay 6.3.1996 “ “ “ Yılmaz Önder Maliye Eski Bakanı Lutfullah Kayalar 12.3.1996 Geçici Gör. “ “ Ziyaeddin Ataş Devlet Eski Bakanı Bekir Aksoy 12.3.1996 “ “ “ “ Önder Önal TBMMEski Baş. İsmet Sezgin 20.10.1996 Kadrolu “ “ Emin Tarı Maliye Eski Bakanı İsmet Attila 4.12.1996 Geçici Gör. “ “ Müjdat Baki Alev Başbakanlık 12.12.1996 “ “ “ “ Çetin Uğur Devlet Eski Bakanı Sümer Oral 12.3.1997 “ “ “ “ H. Basri Baştuğ Dışişleri Kom. Baş. Murat Karayalçın 17.3.1997 “ “ “ “ İbrahim Şimşek Sanyi Bakanı Yalım Erez 14.8.1997 Kadrolu “ “ Nuri Kılınç Orman Bakanı Ersin Taranoğlu 10.10.1997 Geçici Gör. “ “ Mahmut Köroğlu DP Genel Başkanı Korkut Özal 15.10.1997 Kadrolu Hikmet Çetin Nevzat Tekcan TBMMEski Baş. Mustafa Kalemli 17.10.1997 “ Hikmet Çetin Erdoğan Oral Dışişleri Kom. Baş. Murat Karayalçın 2.12.1997 Kadrolu

Ek -2

1 Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan Kemal Aydın Kadrolu Şoför 2 Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz Esat Ak “ “ 3 Devlet Bakanı Yücel Seçkiner Bahattin Aydoğdu “ “ 4 Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay Şükrü Arslan “ “ 5 Sanayi Bakanı Yalım Erez İbrahim Şimşek “ “ 6 Devlet Bakanı Eyüp Aşık Ö. Faruk Coşkun Geçici Şoför 7 Devlet Bakanı Cavit Kavak Adnan Karataş “ “ 8 Devlet Bakanı Işılay Saygın Kadir Gedikkaya “ “ 9 Kültür Bakanı İstemihan Talay Osman Urhan “ “ 10 Enerji ve Tabiî Kay. Bak. Cumhur Ersümer Orhan Yalçınkaya “ “ 11 Orman Bakanı Ersin Taranoğlu Nuri Kılınç “ “

Ek - 3

1 Devlet Eski Bakanı Bekir Aksoy Ziyaeddin Ataş Geçici Şoför 2 Maliye Eski Bakanı İsmet Attila Emin Tarı “ “ 3 Maliye Eski Bakanı Lutfullah Kayalar Yılmaz Önder “ “ 4 Devlet Eski Bakanı Sümer Oral Çetin Uğur “ “ 5 Enerji Tabiî Kay. Eski Bak. M. Recai Kutan Mustafa Özer “ “

6 Ulaştırma Eski Bakanı Ali Şevki Erek Ahmet Yıldız “ “

7 Millî Savunma Eski Bak. Turhan Tayan Atilla Turakoğlu “ “ 8 İçişleri Eski Bakanı Korkut Özal Mahmut Köroğlu Kadrolu Şoför 9 Sanayi Eski Bakanı Fuat Çay Ahmet Metin “ “

2. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Ermenek İlçesinin sağlık sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/4967)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

29.4.1998 Abdullah Özbey Karaman

Karaman-Ermenek ilçemiz en yakın tam teşekküllü devlet hastahanesinin bulunduğu yerleşim merkezine 3-3,5 saatlik bir mesafede bulunmaktadır. Bu yörede yaklaşık 60-70 bin insan yaşamaktadır. Orta Torosların Taşeli platosunda bulunan Ermenek ilçemiz geçimini tarım ve hayvancılıktan temin etmeye çalışan oldukça fakir bir bölgemizdir. Geçtiğimiz yıllarda açılmış olan devlet hastanesinde sadece 1 mütehassıs doktor (genel cerrah) çalışmaktadır. Bu yüzden yöre halkı çok büyük sıkıntı çekmektedir. Acilen iç hastalıkları, çocuk ve kadın-doğum doktoruna ihtiyaç vardır. Aynı zamanda hastanenin ar gereç ve ameliyathane techizatına ihtiyacı bulunmaktadır.

Sorularım şunlardır :

1. Doktor tayinleri ne zaman yapılacaktır?

2. Malzeme ve ameliyathane teçhizatı ne zaman karşılanacaktır?

T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 9.6.1998 Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1712

Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 29.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4967-12569/30406 sayılı yazıları.

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından, Ermenek Devlet Hastanesinin personel ve malzeme ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından Ermenek Devlet Hastanesinin personel ve malzeme ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır :

Soru : “Karaman–Ermenek ilçemiz en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinin bulunduğu yerleşim merkezine 3-3,5 saatlik bir mesafede bulunmaktadır. Bu yörede yaklaşık 60-70 bin insan yaşamaktadır. Orta Torosların Taşeli platosunda bulunan Ermenek ilçemiz geçimini tarım ve hayvancılıktan temin etmeye çalışan oldukça fakir bir bölgemizdir. Geçtiğimiz yıllarda açılmış olan devlet hastanesinde sadece 1 mütehassıs doktor (genel cerrah) çalışmaktadır. Bu yüzden yöre halkı çok büyük sıkıntı çekmektedir. Acilen iç hastalıkları, çocuk ve kadın doğum doktoruna ihtiyaç vardır. Aynı zamanda hastanenin araç gereç ve ameliyathane techizatına ihtiyacı bulunmaktadır.

Sorularım şunlardır:

“ 1. Doktor tayinleri ne zaman yapılacaktır?

Cevap 1: Ermenek Devlet Hastanemizde bir genel cerrahi uzmanı ve 3.4.1998 tarihi itibarı ile de bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tabip görev yapmaktadır. İhtiyaçları dikkatle takip edilen Ermenek Devlet Hastanemize bir iç hastalıkları uzmanının tayini de plânlanmış olup, işlemleri sürmektedir.

Soru “2 Malzeme ve ameliyathane teçhizatı ne zaman karşılanacaktır?”

Cevap 2 : Ermenek Devlet Hastanemizin ameliyathane cihazı ihtiyacı 1997 yılında bakanlığımıza bildirilmiştir. Bunu üzerine ameliyathâne ve elektrokoter cihazı temini için 15.12.1997 tarihinde 2,5 milyar TL’lık ödenek tahsis edilmiştir. Belirtilen cihazların alındığı anılan Hastane Baştabipliğinin 2.2.1998 tarih ve 72 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Bu Hastanemizin envanter kayıtlarına göre, ameliyathanesinde 2 adet ameliyat masası, 1 adet ameliyat tavan lambası ve 1 adet seyyar lamba, 2 adet anestezi cihazı, 1 adet elektrokoter ve 1 adet otoklav bulunmaktadır.

1998 senesi için ameliyathane ihtiyacı bildirilmemiş olan Ermenek Devlet Hastanesinin otoanalizör cihazı isteği bütçe imkânları ölçüsünde değerlendirilmek üzere kayda alınmıştır.

3. – İstanbul Milletvekili Cevdet Selvi’nin, POAŞ’ın, özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/4985)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 30.4.1998 Cevdet Selvi İstanbul

1. 18.2.1941 yılında “Halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak” amacıyla kurulan Petrol Ofisinin özelleştirilmesi durumunda; Ülkemizin bulunduğu stratejik konum, çevremizdeki sıcak çatışmalar, Kıbrıs Barış Hârekatı nedeniyle ülkemize uygulanan ambargo, Irak’a uygulanan ambargo gözönüne alındığında halkın ve millî savunmanın ihtiyaçlarının karşılanması garanti altına alınmış mıdır? Alınmışsa bu tedbirler nelerdir?

2. Özel kesimin 1 000 tonun altında satış yapanları bayiî olarak kabul etmedikleri gözönüne alınırsa başta kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları olmak üzere kırsal alanların ihtiyaçlarının karşılanması sürekli ve düzenli bir şekilde nasıl sağlanacaktır?

3. POAŞ’ün özelleştirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında peşin ödeme gündeme geleceğinden hazineye gelecek yük hesaplanmış mıdır? Hesaplanmışsa ne kadardır?

4. Yabancı tekellerin sektöre egemen olması durumunda ülke dışına transfer olacak kaynak kaybı hesaplanmış mıdır? Hesaplanmışsa ne kadardır?

5. POAŞ’ın akaryakıtta Türkiye pazarının %51’ini, madeni yağda ise %36’sını elinde tuttuğunu gözönüne alırsak blok satış yöntemiyle özelleştirme kararının alınması sonucu Anayasanın 167 nci maddesine aykırı olan Tekelci yapının oluşmasını önlemek için tedbir alınmış mıdır? Alınmışsa alınan tedbirler nelerdir?

6. POAŞ’ın sahip olduğu gayrimenkullerin 1998 yılı itibarıyla toplam değeri ve 1997 net kârı ile POAŞ’ın özelleştirilmesiyle elde edilmesi düşünülen gelir ne kadardır?

7. POAŞ’ın özelleştirilmesi durumunda hangi giderlerden tasarruf edileceği düşünülmektedir?

8. POAŞ’da halen çalışanların sayısı ne kadardır?Özelleştirilmesi durumunda bu çalışanların işten çıkarılma, sendikasızlaştırma, düşük ücretle çalıştırma, ağır koşullarda çalıştırma gibi durumlara karşı alınan tedbirler nelerdir?

9. POAŞ’ın özelleştirilmesinde ihaleye katılabilmek için neden gizlilik anlaşmasının imzalanması zorunlu tutulmuştur?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 Sayı : B.02.0.003 (16) 1385

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 8.5.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4985-12607/30453 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 14.5.1998 tarih ve B.02.0.KKG/106-7741/2544 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Cevdet Selvi’nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 7/4985-12607 Esas No’lu yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Güneş Taner Devlet Bakanı

İstanbul Milletvekili Sayın Cevdet Selvi’nin 7/4985-12607 Esas No.lu

Soru Önergesine İlişkin Cevaplar :

Soru 1: 18.2.1941 yılında “Halk ve Millî Müdafaa ithiyaçlarını karşılamak” amacıyla kurulan Petrol Ofisinin özelleştirilmesi durumunda; ülkemizin buluduğu stratejik konum, çevremizdeki sıcak çatışmalar, Kıbrıs Barış Hârekatı nedeniyle ülkemize uygulanan ambargo, Irak’a uygulanan ambargo gözönüne alındığında halkın ve millî savunmanın ihtiyaçlarının karşılanması garanti altına alınmış mıdır?

Cevap 1 : Petrol Ofisi A.Ş’nin içinde bir birim olarak görev yapmakta olan Askerî Nato Tesislerinin hizmetleri çerçevsinde, bu kapsamda çalışan personelin, Orduya verilen yakıtın bedelleri ile boru hatları, depolar dahil bütün ANT biriminin bakım-onarım giderleri Millî Savunma Bakanlığı tarafından Petrol Ofisi A.Ş.’ye ödenmektedir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Petrol Ofisinin özelleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresini talimatlandıran kararında “Şirket bünyesinde faaliyet gösteren ve Türk Silâhlı Kuvvetleri ile Nato Dış Takviye Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olan ANT” konusunda gerekli imtiyazlı hisse ve hakların tespit edilmesini kararlaştırmıştır. Aynı kararda, söz konusu imtiyazlı hakların son şeklinin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından belirleneceği de hüküm altına alınmıştır. 4046 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre bu yetki Özelleştirme Yüksek Kurulundadır.

Öte yandan NATO standartlarında Millî Savunma Bakanlığının belirli oranda yakıt depolama zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgelerle petrol dağıtım şirketlerinin belirli oranda deposunun ve yakıtının bulunması zorunludur.

Soru 2 : Özel Kesimin 1 000 tonun altında satış yapanları bayiî olarak kabul etmedikleri gözönüne alınırsa başta kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları olmak üzere kırsal alanların ihtiyaçlarının karşılanması sürekli ve düzenli bir şekilde nasıl sağlanacaktır?

Cevap 2 : Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun, Petrol Ofisinin özelleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığını talimatlandıran kararında geri kalmış yörelerde üstlendiği dağıtım fonksiyonları ile kamu yararının gerektirdiği diğer hususların da göz önüne alınarak gerekli imtiyazlı hisse ve hakların tespit edilmesini kararlaştırmıştır. Aynı kararda, sözkonusu imtiyazlı hakların son şeklinin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından belirleneceği de hüküm altına alınmıştır. 4046 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre bu yetki Özelleştirme Yüksek Kurulundadır. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ayrıca hangi bölgede olursa olsun bir petrol talebi dolayısıyla az veya çok bir kazanç imkânı varsa o noktada bir bayilik açılması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Soru 3 : POAŞ’ın özelleştirilmesiyle kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında peşin ödeme gündeme geleceğinden Hazineye gelecek yük hesaplanmış mıdır? Hesaplanmışsa ne kadardır?

Cevap 3 : POAŞ, halka açık ve Sermaye Piyasası Kanununa tabi bir anonim şirkettir. Mevcut durumda küçük tasarruf sahiplerinin haklarını zedeleyecek bir şekilde kamu kurumlarına ödeme kolaylığı sağlanması mümkün değildir. Şirket bu gün büyük müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamakta ise, bu şirketin de menfaatinedir. Bu nedenle büyü müşteri durumundaki kamu kurum ve kuruluşları açısından herhangi bir sıkıntının olması mümkün görülmemektedir.

Soru 4 : Yabancı tekellerin sektöre egemen olması durumunda ülke dışına transfer olacak kaynak kaybı hesaplanmış mıdır? Hesaplanmışsa ne kadardır?

Cevap 4 : Bilindiği üzere sektörlerdeki tekelleşme durumunda her türlü kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla Rekabet Kurulu oluşturulmuştur.

Türkiye’de elde edilecek gelirlerin hangi yolla yurt dışına çıkarılacağı ise yine kanunlarla düzenlenmiştir.

Soru 5 : POAŞ’ın akaryakıtta Türkiye pazarının %51’ini, madeni yağda ise %36’sını elinde tuttuğunu gözönüne alırsak blok satış yöntemiyle özelleştirme kararının alınması sonucu Anayasanın 167 nci maddesine aykırı olan Tekelci yapının oluşmasını önlemek için tedbir alınmış mıdır? Alınmışsa alınan tedbirler nelerdir?

Cevap 5 : Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile tekellerin sektöre egemen olmaması için her türlü kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla Rekabet Kurulu oluşturulmuştur.

Ancak, Petrol Ofisi A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği sektörde tekel mevcut olmayıp, aksine 13 dağıtım şirketi arasında yoğun bir rekabet bulunmaktadır.

Ayrıca her türlü satış ve devir işlemlerini geçerli olabilmesi için Rekabet Kurulunun izni gerekmektedir.

Görüldüğü üzere gerek satış öncesinde gerekse satış sonrasında Rekabet Kurulunun sektörlerde her türlü düzenleme ve denetleme yapma ve cezaî şart uygulama yetkisi bulunmaktadır.

Soru 6 : POAŞ’ın sahip olduğu gayrimenkullerin 1998 yılı itibariyle toplam değeri ve 1997 net kârı ile POAŞ’ın özelleştirmesiyle elde edilmesi düşünülen gelir ne kadardır?

Cevap 6 : Petrol Ofisi A.Ş.’nin %51 oranındaki hisselerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesi amacıyla satış ihalesi prosesi başlamıştır. Bu nedenle Petrol Ofisi A.Ş.’nin kamuya açıklanmış bilgileri dışında her türlü bilginin açıklanması ihalenin sıhhati bakımından mümkün olmadığı gibi, anılan şirketin halka açık olması nedeniyle Sermaye piyasalarına bilgi verilmeden herhangi bir açıklama yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

Petrol Ofisi A.Ş’nin kamuya açıklanmış 1997 yılı net kârı ise 21 744 401 000 000. TL’dir.

Soru 7 : POAŞ’ın özelleştirilmesi durumunda hangi giderlerden tasarruf edileceği düşünülmektedir?

Cevap 7 : Bütün Kamu kurumlarında olduğu gibi Petrol Ofisi A.Ş.’de daha verimli çalışmak için gerekli yatırımları zamanında yapamamaktadır. Özelleştirme sonrasında Petrol Ofisi A.Ş. sektördeki diğer 13 şirket ile rekabet edebilecek duruma gelecektir. Alınması gerekli kararların ve önlemlerin özel sektör dinamiği içinde hayata geçirilmesi ile verimlilik artacak ve maliyetler azalacaktır.

Soru 8 : POAŞ’da halen çalışanların sayısı ne kadardır? Özelleştirilmesi durumunda bu çalışanların işten çıkarılma, sendikasızlaştırma, düşük ücretle çalıştırma, ağır koşullarla çalıştırma gibi durumlara karşın alınan tedbirler nelerdir?

Cevap 8 : Petrol Ofisi A.Ş.’de 2583 adet işçi ve 1913 adet sözleşmeli personel bulunmaktadır. Petrol Ofisi A.Ş.’nin hisseleri satılmakla tüzel kişiliği sona ermeyeceğinden işçi personel, 1475 sayılı İş Kanunu ve mevcut toplu iş sözleşmesi çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerdir.

Şirketin yeni yöneticilerinin çalışmak istemediği sözleşmeli personel ile yeni yöneticilerle çalışmak istemeyen sözleşmeli personel, 4046 sayılı Kanun hükümleri gereğince her türlü özlük hakları saklı kalmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığı vasıtası ile nakledileceklerdir.

Soru 9 : POAŞ’ın özelleştirilmesinde ihaleye katılabilmek için neden gizlilik anlaşmasının imzalanması zorunlu tutulmuştur?

Cevap 9 : Petrol Ofisi A.Ş.’nin Sermaye Piyasaları Kanununa tabî bir anonim şirket olması dolayısıyla, kamuya açıklanmış bilgileri dışındaki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesinden sonra herhangi bir sorunla karşılaşılmasını engellemek amacıyla gizlilik anlaşmasının imzalanması şartı ile ve 10 000 ABD doları miktarın Özelleştirme hesabına yatırılması akabinde Şirketin kamuya açıklanmış bilgileri dışındaki bilgileri yatırımcılara verilmiştir.

4. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, TBMM eski Genel Sekreteri Necdet Basa’nın kızkardeşinin emekliliğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5001)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere TBMMBaşkanı Sayın Hikmet Çetin’e yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde 4 üncü derecenin 3 üncü kademesinde 4+650 ek gösterge ile görev yapmakta iken 12.9.1997 tarihinde TBMM Başkanlığı Müşavir kadrosuna 1+6100 derece ve ek gösterge ile atanan Şölen Başköylü (Basa) 16.9.1997 tarihinde emekli olmuştur.

TBMM eski Genel Sekreteri Necdet Basa’nın kızkardeşi TBMM Başkanlığının işlemi nedeniyle 776 681 000 TL sebepsiz yere fazladan emekli ikramiyesi almıştır.

Ayrıca her ay 35 274 000 TL fazladan emekli maaşı almaktadır.

Bundan önce sorulan yazılı soru önergelerine Maliye Bakanlığının ve TBMMBaşkanlığının verdiği cevaplarda işlemde kamu yararı olmadığı belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı 13 Nisan 1998 günlü cevabında “T.C. Emekli Sandığınca ödenen emekli ikramiyesi TBMM’den tahsil edilmiştir” denilmektedir. TBMM Başkanlığı 15 Nisan 1998 günlü cevabında “Emekli Sandığınca kurum adına ödenen emekli ikramiyesi karşılığı herhangi bir ödeme bugüne kadar kurumumuzda talep edilmemiştir” demekte ise de, paranın TBMM’den tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında :

1. TBMM’nin kurum olarak Emekli Sandığına ödemek zorunda kaldığı miktar Şölen Başköylü’den tahsil edilmiş midir? Ödenen ve tahsil edilen nedir?

2. TBMM’nin zararını tahisille ilgili yasal süreç başlatılmış mıdır?

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 8.6.1998 KAN.KAR.MD. Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5001-12682/30590

Sayın Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa Milletvekili

İlgi : 5.5.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

TBMM eski Genel Sekreteri Necdet Basa’nın kızkardeşinin emekliliğine ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap (1,2) – Önergenizde adı geçen kişi, o günkü mevzuat hükümlerine göre, atandığı görevin derece-kademe ve ek göstergesi üzerinden 1 aylık kesenek ödendikten sonra emekliye ayrılmış olduğundan, bu işlemde mevzuata aykırılık görülmemiş, bu nedenle de yapılan ödemenin adı geçenden tahsili cihetine gidilememiştir.

Ancak, bu tür emeklilik işlemlerinin iptalinin olanaklı olup olmadığı hususunda Maliye Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar tamamlandığında sonuca göre işlem yapılacaktır.

5. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, TBMM’den emekli olan bazı personele ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5003)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Maliye Bakanına yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

1996 ve 1997 yıllarında TBMM’de kurum dışından atanarak, çok kısa bir süre sonra emekliye ayrılan ve bu işlemler nedeniyle T.C. Emekli Sandığını derece ve ek göstergeleri yükseltilerek emekli ikramiyesi ve emekli maaşı itibariyle zarara sokan; Sadettin Nurgün, A. Teoman Güner, Ali Sarıoğlu, Güneş Akçabozan, Behice Göğüsger, Mehmet Biçer, Mehmet Umdu, Ayşe İsabetli ve Şölen Başköylü ile ilgili olarak:

1. Her bir kişi bakımından geldiği kurumdan emekli olması ile TBMM’den emekli olması halinde karşılaştırmalı olarak emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ne kadardır?

2. Her bir kişinin T.C. Emekli Sandığı’na yüklediği ek yük ne kadardır?

3. T.C. Emekli Sandığı TBMM Başkanlığının kamu yararını gözetmeksizin yaptığı işlemler nedeniyle toplam ne kadar zarar görmüştür?

4. T.C. Emekli Sandığı uğradığı zararı kurumdan talep ve tahsil etmiş midir? Tahsilat miktarı ne kadardır?

5. Benzer işlemler nedeniyle T.C. Emekli Sandığı başka hangi kurumlar tarafından, hangi emeklilik işlemleriyle, ne miktar zarara uğratılmıştır?

Uğranılan zararların geri alınması ve tazmini hususunda ne gibi işlemler yapılmaktadır?

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 9.6.1998 Sayı: B.07.0.BMK.0.11.600/9302

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12883 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın 765003 esas no’lu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Sözkonusu önergede adı geçen kişilerin kendi kurumlarından emekliye ayrılmış olmaları halinde alabilecekleri maaş ve ikramiye tutarı ile TBMM’den emekli olmaları nedeniyle aldıkları maaş ve ikramiye tutarları ile bu uygulamanın getirdiği yükler ekli tabloda gösterilmiştir.

Tablodaki yükler, kişilerin emekli oldukları tarihler itibariyle kendilerine bağlanan emekli maaşları ve ödenen emekli ikramiyeleri üzerinden hesaplanmış olup, emekli maaşlarında bugüne kadar yapılmış olan artışlar dikkate alındığında ise, toplam yük 8 790 927 000 TL.’ye ulaşmaktadır. Bu miktarın, 4 101 751 000 TL’sı T.C. Emekli Sandığınca, 4 689 176 000 TL.’sı ise TBMM tarafından karşılanmaktadır. Emekli maaşları nedeniyle katlanılan yükün artarak devam edeceği tabiîdir.

Sözkonusu kişilerin emeklilik işlemleri sırasında yürürlükte olan mevzuata göre iştirakçilerin emekliye ayrılmadan önce bulundukları derece ve kademe ile ek göstergeden 1 ay kesenek ve karşılık kesilmesi halinde, hem emekli aylıkları hem de emekli ikramiyelerinin ödenmesi mümkün idi. Ancak, bir hizmet ihtiyacından kaynaklanan bu tür düzenlemelerin, hizmetin gerektirmediği durumlar için ve kişilere menfaat sağlamak maksadıyla kullanılması, bir yasal hakkın kötüye kullanılması anlamını taşımaktadır.

Nitekim, bu tür uygulamaların diğer çalışanlarımızı rahatsız etmesi, kötü emsal olması ve Hazineyi zarara uğratması gibi nedenleri dikkate alan Bakanlığımız konunun kısmen çözüme kavuşturulmasını sağlamak maksadıyla 1998 Malî Yılı Bütçe Kanununun 53 üncü madesi ile bir düzenleme yapmıştır. Daha sonra benzer hüküm, 3.4.1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenmiştir. Buna göre; “ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara, atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden emekli, adî malüllük ve vazife malüllüğü aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, emekli kesenek ve karşılıklarının bu ek gösterge üzerinden en az 6 ay süreyle T.C. Emekli Sandığına ödenmiş olması” şartı getirilmiştir. Böylece, bir hizmet amacına yönelik olmayan kurumsal nakillerin önlenmesi amaçlanmıştır.

Ancak, personel mevzuatımızın, zaman içinde yapılan münferit değişiklikler neticesinde bütünlüğünün bozulmuş olması nedeniyle benzer unvanlarda daha yüksek ek gösterge uygulanan kurumlar ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu kurumların personel özlük haklarına ilişkin özel hükümlere tabî olması sonucunda, bir hizmet ihtiyacından uzak, kamu vicdanını rahatsız eden, personel naklî işlemleri hızlanmıştır.

Benzer bir nakil işlemiyle TBMM’ne geçtikten hemen sonra emekliye ayrılan Şölen Başköylü için TBMM Başkanlığına bir yazı yazan Bakanlığımız, bir yasal hakkın kötüye kullanılması suretiyle, Devleti zarara uğratmış olan sorumluların bir idarî soruşturmayla tespit edilmesini istemiştir.

Hizmet amacına yönelik olmayan benzeri nakillerin önlenmesi konusunda farklı personel istihdamı sağlayan kurumların yöneticilerine önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu yöneticilerin, diğer kurumlardan olan nakil taleplerini dikkatlice izlemeleri halinde, kişilere ilave imkânlar sağlamaya yönelik atamaların önüne geçilebilmesi mümkündür.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

(TL) Emekliye

Kurumundan Kurumundan Ayrıldığı

Alabileceği TBMM’den Aldığı Emekli Alabileceği TBMM’den Aldığı İkramiye Tarih İtibariyle

Emekli Maaşı Emekli Maaşı Maaş Farkı İkramiyesi İkramiyesi Farkı Toplam Yük

Adı Soyadı (1) (2) 3=(2-1) (4) (5) 6=(5-4) 7=(3+6)

1. Sadettin Nurgün 43 980 000 59 334 000 15 354 000 15 354 000

2. A. Teoman Güner 57 797 000 67 941 000 10 144 000 10 144 000

3. Ali Sarıoğlu 25 710 000 32 828 000 7 118 000 892 515 000 1 439 610 000 547 095 000 554 213 000

4. Güneş Akçabozan 58 634 000 82 461 000 23 827 000 1 822 000 000 2 427 000 000 605 000 000 628 827 000

5. Behice Göğüsger 56 555 000 87 090 000 30 535 000 1 737 285 000 2 157 462 000 420 177 000 450 712 000

6. Mehmet Biçer 50 926 000 96 174 000 45 248 000 1 582 718 000 2 695 650 000 1 112 932 000 1 158 180 000

7. Mehmet Umdu 72 472 000 101 286 000 28 814 000 1 966 688 000 2 439 360 000 472 672 000 501 486 000

8. Ayşe İsabetli 38 036 000 69 891 000 31 855 000 945 796 000 1 700 415 000 754 619 000 786 474 000

9. Şölen Başköyü 38 036 000 73 310 000 35 274 000 965 377 000 1 742 058 000 776 681 000 811 955 000

TOPLAM 442 146 000 670 315 000 228 169 000 9 912 379 14 601 555 000 4 689 176 000 4 917 345 000

Not : (1) ve (2) nci sırada yer alan iştirakçiler, TBMM kadrosuna geçmeden önceki kurumlarından emekli olduklarından, kendilerine TBMM’nden bir ikramiye ödenmemiştir.

 

 

 

 

6. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın;

– Bursa - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içindeki elektrik şebekesinin sanayicilere devredilip devredilmeyeceğine,

– Botaş Genel Müdürlüğü ile Bursa-Demirtaş Organize Sanayi arasında imzalanan protokole,

İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5005, 5006)

6.5.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bursa–Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 31.3.1998 gün ve 07 sayılı yazıları ile ilgili olarak:

Demirtaş Organize sanayi bölgesinin devamlı gelir kaynaklarına kavuşmak için Organize sanayi bölgesi içindeki elektrik Şebekesinin Sanayicilere devri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

6.5.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Bursa–Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yazdığı 31.3.1998 gün ve 98/08 sayılı yazıları ile ilgili olarak:

1. Botaş Genel Müdürlüğü ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında 2 Kasım 1990 tarihinde imzalanan protokolün iki tarafı da bağladığı idareye olan güven ve istikrar görüşünden hareketle Demirtaş-Organize Sanayi Bölgesinde Doğalgaz dağıtımı ve satışında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinin tek yetkili olduğunu kabul ediyor musunuz?

2. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine Doğalgaz Şebekesini teslim edecek ve doğalgazın dağıtım ve satışını Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim kuruluna devredecek misiniz?

T.C. Erenji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 8.6.1998 Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-823-9281

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

ilgi : 13 Mayıs 1998 A.01.0.GNS.0.10.00.02-12884 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın tarafıma tevcih ettiği 7/5005-12701 ve 7/5006-12702 esas no’lu yazılı soru önergelerine ilişkin bilgiler ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır’ın Yazılı Soru Önergeleri ve Cevapları

(7/5005-12701 ve 7/5006-12702 Esas No’lu)

7/5005-12701 Esas No’lu :

Soru : Bursa-Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 31.3.1998 gün ve 07 sayılı yazıları ile ilgili olarak;

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinin devamlı gelir kaynaklarına kavuşmak için organize sanayi bölgesi içindeki Elektrik Şebekesinin Sanayicilere devri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap : TEK Genel Müdürlüğü döneminde Demirtaş OSB’nin güç talebinin karşılanması amacıyla Bölgeye Demirtaş TM adı ile 154/33 kV, 100+50 MVA’lık trafo merkezi yapılmış olup, Bölge bu merkezden beslenmektedir. Ayrıca 6.1.1994 tarihinde Demirtaş OSB ve TEK tarafından tamamen yenilenerek ıslah edilmiştir. 1994 yılı fiyatları ile 14 693 380 000 TL. tutan bu işlerin sadece 1 212 859 000 TL.lik bölümü Demirtaş OSB’ce karşılanmış geri kalan bölümü TEK tarafından finanse edilmiştir. Dolayısıyla Demirtaş OSB’nin elektrik şebekesinin ıslahı ile (trafo binaları hariç) bölgeyi besleyen 154/33 kV Trafo Merkezi tamamen TEK tarafından yapılmıştır.

3096 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1984 yılından sonra kurulan hiçbir OSB’ye (Demirtaş OSB dahil) OG+AG şebekesinin işletmesi ile elektrik ticaretine imkân verecek toptan satış öngörülmemiştir. Zira henüz tüzel kişiliğe haiz olmayan OSB’ler 3096 sayılı yasada ve ilgili Yönetmeliklerde açıklanan “Elektrik ticaretine imkân verecek şekilde Görev Şirketi” olma statüsünde de değildir.

7/5006-12702 Esas No’lu Soru Önergesi :

Sorular :

Bursa-Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yazdığı 31.3.1998 gün ve 98/08 sayılı yazıları ile ilgili olarak:

1. BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında 2 Kasım 1990 tarihinde imzalanan protokolün iki tarafı da bağladığı idareye olan güven ve istikrar görüşünden hareketle Demirtaş-Organize Sanayi Bölgesinde Doğalgaz dağıtımı ve satışında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinin tek yetkili olduğunu kabul ediyor musunuz?

2. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine Doğalgaz Şebekesi teslim edecek ve doğalgazın dağıtım ve satışını Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’na devredecek misiniz?

Cevaplar 1,2 :

Demirtaş OSB sınırları içerisindeki doğal gaz dağıtım şebekesi BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuş olup, gaz almakta olan Sanayi Tesislerinin Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu (RMS-B)çıkışına kadar olan dağıtım ve bağlantı hatları ile RMS-B’lerin mülkiyeti, bakımı ve işletme sorumluluğu BOTAŞ’a aittir.

Bu çerçevede, mülkiyeti, bakımı ve işletme sorumluluğu BOTAŞ Genel Müdürlüğüne ait olan bu şebekeler ile şebekelerdeki gaz dağıtım ve satış yetkisinin başka kuruluşlara devredilmesi mevcut şartlarda düşünülmemektedir.

7. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın;

– Erzincan İli’ne 1998 Yılı Bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Maliye Bakanından,

– Erzincan İli’ne 1998 Yılı Bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Başbakandan,

Soruları ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5011,5077)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

7.5.1998 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Şahsınıza bağlı kurum ve kuruluşların 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri Genel Katma ve şahsınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar - projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 9.6.1998 Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/9300

Konu: Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12883 sayılı yazınız.

b) 20.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5077-12825/30835 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın 7/5011 ve 7/5077 esas no’lu yazılı soru önergelerinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

1. 1998 Malî Yılında konsolide bütçeli kuruluşlara toplam 1 katrilyon 375 milyar liralık yatırım ödeneği tahsis edilmiştir.

2. Maliye Bakanlığının 1998 yılı yatırım ödenekleri, Genel İdare Hizmetleri sektöründe Özelleştirme Ödeneği dahil 11 trilyon 645 milyar TL ve eğitim sektöründe 50 milyar TL olmak üzere toplam 11 tirilyon 695 milyar TL’dır.

Ayrıca Tasiş Döner Sermayesinin 220 milyar TL yatırım ödeneği mevcuttur.

3. Erzincan İli’ne 1998 Yılında ayrılan yatırım ödenekleri toplamı 3 trilyon 316 milyar 650 milyon TL olup, yazımız ekinde projeler itibariyle verilmektedir.

4. Erzincan’daki mevcut yatırımların başlama/bitiş tarihleri ekteki tablonun ilgili sütununda verilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı 69 trilyon 409 milyar 310 milyon TL olup, 1997’den sonraya kalan yatırım tutarı 27 trilyon 247 milyar 330 milyon TL’dır. 1998 toplam ödeneğinin 3 trilyon 316 milyar 650 milyon TL olduğu dikkate alındığında, bundan böyle her yıl bu seviyede ödenek ayrılması ve ödenekler seviyesinde harcama yapılması halinde Erzincan İli yatırımları ortalama 8,2 yılda tamamlanabilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

 

Sayfa 200, filme alınacak.

201 filme alınacak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İli’ne 1998 Yılı Bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5014)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatarımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 9.6.1998 Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1716

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5014-12711/30694 sayılı yazıları.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya tarafından, Erzincan İli’ne 1998 Yılı Bütçesinden ayrılan yatırım ödenekleri ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişkte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya tarafından, 1998 yılı Sağlık Bakanlığı yatırım

bütçesi ve Erzincan İlindeki yatırımlar ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır :

Soru : “1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı yatırım ödenekleri ne kadardır?”

Cevap 1. Sağlık Bakanlığının 1998 Malî Yılı bütçesindeki yatırım ödenekleri 33 063 000 000 000 TL.’dır.

Soru “2. 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar projeleri itibariyla ne kadardır?”

Cevap 2. 1998 yılı için Erzincan İlimize :

Makine ve techizât alımı için : 650 000 000 TL

Halk Sağlığı Laboratuvarına tıbbî techizât alımı için : 59 900 Amerikan Doları

İnşaatlar için : 1 780 640 Amerikan Doları

Ödenek tahsis olunmuştur.

Soru “3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

Cevap 3. Halk Sağlığı Laboratuvarı için tıbbî techizât alımı işi yıl sonu itibarı ile tamamlanacak; İkinci Sağlık Projesi kapsamında yürütülen inşaatların Dünya Bankası’ndan onay alındıktan ve ihâlesi yapıldıktan 10 ay sonra bitirilmesi plânlanmıştır.

9. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İli’ne 1998 Yılı Bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5015)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar- projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Plânlama ve Koordinasyon 4.6.1998 Kurulu Başkanlığı Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/836-9339

Konu : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın yazılı soru önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5015-12712/30695 sayılı yazısı.

Erzincan Millevekili Tevhit Karakaya’nın 7/5015-12712 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın 7/5015-12712 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular :

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 Yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar- projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir.

Cevap :

1. Ulaştırma Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının 1998 Malî Yılı Başlangıç Yatırım ödenekleri toplamı 189,6 Trilyon TL.’dir.

2. Ulaştırma Bakanlığı Merkez ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarınca 1998 yılında Erzincan’a ayrılan yatırım ödenekleri, aşağıdadır.

Telekomünikasyon Yatırımları 522 Milyar 761 Milyon TL – Televizyon ve Radyo Vericileri 20 Milyar TL – Bilgi İşlem ve Otomasyon Sistemleri 30 Milyar 650 Milyor TL – Telefon Santral ve Şebekesi 262 Milyar TL – Uzak Mesafe Telekomünikasyon Sistemleri 43 Milyar 533 Milyon TL – Özel Telekomünikasyon Sistemleri 145 Milyar 192 Milyon TL – İdame–Bakım ve Onarım 16 Milyar 254 Milyon TL – Makine Teçhizat Alımı 5 Milyar 132 Milyon TL

Posta İşletmesi Yatırımları 44 Milyar 205 Milyon TL – Bilgi İşlem Sistemi 12 Milyar 287 Milyon TL – Posta Hizmet Binaları 20 Milyar TL – Mekanizasyon ve Otomasyon 4 Milyar 513 Milyon TL – İdame ve Yenileme 5 Milyar 105 Milyon TL – Makine ve Teçhizat Alımı 2 Milyar 300 Milyon TL

Demiryolu Yatırımları 395 Milyar 195 Milyon TL – Yol İdame Yatırımları 12 Milyar – Tünel İnşaa, Köprü ve Menfez Yenilemesi 4 Milyar 195 Milyon TL – Yol Yenileme 378 Milyar TL – Kars-Divriği Elektrifikasyon ve Sinyal Tesisleri ile Altyapının İyileştirilmesi 1 Milyar TL (Kredili İhale Edilmiştir.) – Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Etüdü 1 Milyon TL

Tren Trafiği

Yolcu :

– Divriği-Erzincan-Divriği Yolcu treni (2 adet) – Divriği-Erzincan-Divriği Ekspres treni (2 adet) – H. Paşa-Kars-H. Paşa Doğu Ekspresi (2 adet Haftada 4 gün) – H. Paşa-Kars-H. Paşa Yenidoğan Ekspresi (2 adet Haftada 3 gün)

Yük: 240 km.’lik Karasu-Bağıştaş arasında toplam 5 adet yük treni ile kömür, krom, suni gübre, saman, odun, inşaat malzemesi, pancar, un, canlı hayvan taşınmaktadır.

Hava Ulaşımı Yatırımları : 299 Milyar 330 Milyon TL Erzincan Havaalanına :

– Taşım Alımı İçin, 15 Milyar 200 Milyon TL – Mevcut Tesislerin ve Pat Sahalarının Onarımı, Tevsiî ve Tadili ile Hizmete ve İşletmeye Yönelik Bina, Tesis ve Çevre Tel Örgüsünün Yapımı İçin 80 Milyar TL – Muhtelif Teçhizât ve Enerji Temini ile Tesisi Projesinden 76 Milyar 500 Milyon TL – Meydan Hizmet Araçlarının Temini Projesinden 127 Milyar 630 Milyon TL

3. Telekomünikasyon, Posta İşletmesi, TCDD Yatırımları, Erzincan Havaalanı için taşıt alımı, mevcut tesislerin tadili ile muhtelif teçhizat ve enerji temini projeleri 1998 yılında bitirilecek olup, meydan hizmet araçları temini projesinin tamamlanma yılı 2000’dir.

10. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan iline 1998 bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/5018)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar- projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 1.6.1998 Sayı: B.14.0.BHİ 01-273

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5018-12715/30698 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, “Erzincan İli’ne 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine” ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/5018) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yalım Erez Sanayî ve Ticaret Bakanı

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın Yazılı Sorularına Cevaplarımız

Cevap 1:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1998 Malî Yılı Yatırım Ödenekleri

(Milyon TL)

111 111 111 111 999

02 03 03 04 01

2 2 2 2 2 001 001 002 001 001 Uçak Dizaynı KSS ve OSB Sanat Meteoroloji OSB Dış TOPLAM Geliş Projesi Projeleri Modellerinin Projesi Proje Satın Alımı ve Kredileri Dağıtımı 310/300 40 000 100 – 15 000 – 55 100 610 – – – 40 000 – 40 000 620 – – 400 000 50 000 – 450 000 600 – – 400 000 90 000 – 490 000 710/700 – 9 499 900 – – 1 000 000 10 499 900 TOPLAM 40 000 9 500 000 400 000 105 000 1 000 000 11 045 000

Cevap 2-3: Erzincan - Merkez OSB projesi 1998 yılı Yatırım Programında 348 hektar alan karakteristiği ve 10 Milyar TL ödenekle 1998 yılında bitecek projeler arasında yer almaktadır. Sözkonusu projenin 1997 yılından devreden 120 Milyar TL ile revize ödeneği 130 Milyar TL’ye çıkarılmıştır.

Adı geçen proje için 7.5.1998 tarihi itibariyle cari fiyatlarla 446 Milyar TL (1998 yılı fiyatlarıyla karşılığı 2 216 Milyar TL) kredi kullandırılmıştır.

Küçük Sanayi Sitesi (KSS)

I– Erzincan - Refahiye KSS Projesi, 1998 yılı yatırım programında 150 işyeri, Çırak Okulu ve 30 Milyar TLödenekle yer almaktadır. Sözkonusu projenin 1997 yılından devreden 10 Milyar TL ile revize ödeneği 40 Milyar TL’ye çıkarılmıştır.

2001 yılında bitirilmesi plânlanan adı geçen proje için 7.5.1998 tarihi itibariyle cari fiyatlarla 1 Milyar TL (1998 yılı fiyatlarıyla karşılığı 1,6 Milyar TL) kredi kullandırılmıştır.

II– Erzincan - Merkez (İmalatçılar) KSS Projesi, 1998 yılı yatırım programında 50 işyeri karakteristiği ve 30,350 Milyar TL ödenekle 1998 yılında bitecek projeler arasında yer almaktadır.

Adı geçen proje için 7.5.1998 tarihi itibariyle cari fiyatlarla 48,5 Milyar TL (1998 yılı fiyatlarıyla karşılığı 117,5 Milyar TL)kredi kullandırılmıştır.

III – Erzincan - Tercan KSS Projesi 1998 yılı yatırım programında 150 işyeri karakteristiği ve 1 Milyon TL ödenekle yer almaktadır. Proje çalışmaları devam eden ve henüz inşaat ihalesi yapılmayan adı geçen projenin 2001 yılında bitirilebilmesi plânlanmıştır.

IV– Erzincan - İmalatçılar (Deprem Hasarları Onarımı) KSS Projesi, 1998 yılı yatırım programında Deprem Hasarları Onarımı karakteristiği ve 1 Milyon TL ödenekle yer almaktadır.

Kooperatif Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlığımca yapılan inceleme sonucu kesinleşen ve 1998 yılı tahmini birim fiyatlarıyla 386 Milyar TL 1 inci keşif bedelli sözkonusu projenin 1998 yılı dilimi olan 46 Milyar TL’nin Bakanlığım “Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri İnşaatı ve İşletme Giderleri Fonu”na geri dönen meblâğlardan karşılanmak suretiyle 3 yıl içinde bitirilmek üzere, Kooperatif Emanet İnşaat Komisyonu marifetiyle yapılması plânlanmıştır.

11. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İli’ne 1998 bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5019)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar- projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 8.6.1998 Sayı: B.15.O.APK.0.23.300-824/9282

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12884 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın tarafıma tevcih ettiği, 7/5019-12716 esas no.lu yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğü’nün 99 uncu maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/5019-12716)

Soru 1: Bakanlığınızın 1998 Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

Cevap 1: Bakanlığım, 1998 Yılı Yatırımı tablo halinde ekte verilmiştir. (Tablo 1)

Soru 2: 1998 yılında Erzincan İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle ne kadardır?

Cevap 2:

DSİ Genel Müdürlüğünün 1998 Yılı Yatırım Programında Erzincan İli’ne ait büyük ve küçük su işlerini kapsayan tablo ektedir. (Tablo 2)

EİEİ Genel Müdürlüğünce, ülkemiz su kaynaklarının hidroelektrik potansiyellerinin belirlenmesi, uygun görülen yerlerdeki baraj ve hidroelektrik santral projeleri ile mühendislik hizmetlerinin hazırlanması amacıyla, arazi ve büroda her türlü araştırma, etüt çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; EİEİ Genel Müdürlüğünce Erzincan İli’nde faaliyet gösteren I. Hidrometri Şefliği için 6 milyar TL. ödenek ayrılmıştır.

TEAŞGenel Müdürlüğünce, ekte verilen tablodan da görüleceği gibi Erzincan İli’nde yer alan 2 adet proje için 38 milyar TL. ödenek ayrılmıştır. (Tablo 3)

TEDAŞ Genel Müdürlüğünce, ekte verilen tablodan da görüleceği üzere Erzincan İli’nde yer alan 10 adet proje için 409 795 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. (Tablo 4)

Soru 3: Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

Cevap 3: Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının yatırımları, programlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak sürdürülmektedir.

Sayfa 217’den 221’e kadar filme alınacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman - Merkez - Bölükyazı Köyünün ilave su kuyusu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5026)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

5.5.1998 Zeki Ünal Karaman

Karaman - Merkez - Bölükyazı köyünün kifayetsiz olan sulama suyu kuyularına, ilave 10 adet kuyu açılması, ne zaman gerçekleştirilecektir?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 8.6.1998 Sayı: B.15.O.APK.0.23.300-822/9280

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12884 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın tarafıma tevcih ettiği ve TBMM İç Tüzüğü’nün 99 uncu Maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/5026-12723 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/5026-12723)

Soru: Karaman - Merkez - Bölükyazı köyünün kifayetsiz olan sulama suyu kuyularına, ilave 10 adet kuyu açılması, ne zaman gerçekleştirilecektir?

Cevap: DSİGenel Müdürlüğünce söz konusu köyde 150 hektar alanın yeraltı suyundan sulanabileceği belirlenmiş ve 27.2.1997 gün ve 728 sayılı yazı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Ancak, bugüne kadar sulama kooperatifi ile ilgili bilgiler DSİ Genel Müdürlüğüne iletilmediğinden sondaj kuyuları açılmamıştır.

Sulama kooperatifinin yeniden kurulması halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

13. – Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, canlı hayvan ve tahıl ithaline izin verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin yazılı cevabı (7/5030)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Hasan Hüseyin Öz Konya

Sorular: Cumhuriyet Gazetesinin 1 Mayıs 1998 tarihli nüshasında yayımlanan “Kotanın diyeti tarım ürünleri” başlıklı haberde, Yeni Yüzyıl Gazetesi’nin 4 Mayıs 1998 tarihli nüshasında Güngör Uras’ın ‘ABD selam veriyor, borçlu çıkarıyor’ yazısında ve Âkit Gazetesinin 5 Mayıs 1998 tarihli nüshasında ‘Kurtlu buğday yolda’ başlıklı haberde birtakım iddialar yer almıştır. Bu çerçevede;

1. ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris’in; ABD Başkanı Bill Clinton’ın zat-ı alinize Aralık 1997’de verdiği söz çerçevesinde iki ülke arasında ticarî engellerin kaldırıması sürecinin devam edeceği ve Türk Hükümeti tarafından kendisine 3 hususta söz verildiği şeklindeki sözlerin doğruluk payı nedir? Şayet bu iddialar doğru ise ABD’ye verilen bu sözler nelerdir?

2. Söz konusu haberlerde Parris’in, Türkiye’nin ABD’nin canlı hayvan ve tahıl ihracatına yönelik engelleri kaldırması ile fikrî mülkiyet haklarına ilişkin kaygılarının giderilmesi isteminin “kota artırımının karşılığı” olarak değerlendirilmektedir? Gerçekten böyle bir kota artırımına karşılık tarım ürünlerinin diyet olarak kullanılması iddiası doğru mudur?

3. Hükümet adına 30 Nisan 1998’de Parris’le görüşen Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin Türkiye’ye uygulanan tekstil kotalarının 7 yıl içinde 750 milyon dolar artırılması karşılığında ABD’nin sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle iç piyasada sattırmadığı ve dünyada hiçbir ülkenin almadığı, içinde sağlığa zararlı böceklerin ve tarım ilacı kalıntılarının bulunduğu buğdayların ithali ile ABD’de daha uzun süre dayanması için ilaçlanarak dondurulan etlerin ithalinde kolaylık gösterileceği sözlerini vermiş midir?

4. Hükümetimizin bu husustaki tavrı nedir? Şayet bu yönde bir düşünce var ise; bu düşünce Hükümetin tüm ortaklarının müşterek bir kararı mıdır? Ne maksatla böyle bir karara varılmıştır ve canlı hayvan ve tahıl ürünlerimize olumlu ya da olumsuz etkide bulunacağı araştırılmış mıdır?

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 8.6.1998 Sayı: B.02.1.DTM.0.04.09.01.301-29403

Konu: Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: Başbakanlığa muhatap 13.5.1998 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5030-12727/30710 sayılı yazıları.

Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz’ın kendileri adına koordinatörlüğümde cevaplandırılmasını tensip ettiği, Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz tarafından verilen soru önergesine ilişkin cevap metnini saygılarımla arz ederim.

Dr. Işın Çelebi Devlet Bakanı

Soru 1 ve 2:

Malumları olduğu üzere, 29 Nisan 1998 tarihinde Devlet Bakanı Dr. Işın Çelebi ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Mark Parris tarafından yapılan basın toplantısında, Türkiye’nin ABD’ye yönelik ihracatında uygulanmakta olan tekstil kotaları ile ilgili olarak 24 Nisan 1998’de Cenevre’de imzalanan bir Mutabakat Zaptı ile, 1997 yılı Ekim ayından bu yana Türk Hükümeti tarafından çeşitli vesilelerle resmen dile getirilmiş bulunan esneklik taleplerini çok büyük ölçüde karşılanmasının sağlandığı duyurulmuştu.

Sözkonusu talepler, Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komitesinin 1997 yılı Aralık ayında Vaşington’da yapılan IV. Dönem Toplantısında sözlü ve yazılı olarak resmen ABD tarafına iletilmiş olduğu gibi, Toplantıyı izleyen günlerde Ankara’da verilen bir Nota ile de yinelenmiş, ayrıca Başbakan Sayın Mesut Yılmaz ve tarafımdan yapılan çeşitli temaslarda ABD üst düzey yetkililerine de iletilmiştir.

Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, sözkonusu temasların hiçbir aşamasında, tekstil kotalarına ilişkin elde edilecek esnekliklere karşı ABD’ye başka alanlarda taviz verilmesinin sözkonusu olmadığıdır.

Ayrıca, bu konuda Hükümetimiz adına hiç bir sözlü ya da yazılı taahhütte bulunulmamıştır.

Müzakereler sonunda imzalanan Mutabakat Zaptında da tekstil kotaları dışında hiçbir konu yer almamıştır.

Kaldı ki, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Mark Parris, 29 Nisan 1998 tarihinde yapılan basın toplantısında “Türk Hükümeti tarafından üç hususta söz verildiğini” değil, “ABD-Türkiye ticarî ilişkilerinde üç hususun ABD tarafında kaygı uyandırdığını” dile getirmiştir.

Bu itibarla, bazı basın organlarında “Türk Hükümeti tarafından ABD tarafına üç hususta söz verildiği” ve “sağlanan kota artırımına karşılık olarak tarım ürünlerinin diyet olarak kullanıldığı” yönünde yer alan bilgiler gerçekle uzaktan dahi ilgili bulunmamaktadır.

Soru 3 ve 4:

Cenevre’de yapılan müzakereler sonucunda 1998 yılı için 80 milyon dolarlık ek ihracat imkânı elde edilmesinin yanısıra ve bundan da önemli olarak, esnekliklerin birden fazla yıla yayılması suretiyle önceki talebimizin daha da üzerinde bir avantaj sağlanmış ve önümüzdeki yedi yıllık dönem için 750 milyon dolarlık ek ihracat imkânı yaratılmış ve yukarıda da belirtildiği üzere sözkonusu esnekliklerin elde edilmesi öncesi veya sonrasında ABD tarafı ile yapılan temasların hiçbir aşamasında, karşılık olarak ABD’ye başka alanlarda taviz veya taviz sözü verilmesi sözkonusu olmamıştır.

Türkiye’nin canlı hayvan ve et ihtaline uyguladığı fiilî yasağın kaldırılmasına ilişkin olarak ABD tarafından talepte bulunulduğu doğru olmakla birlikte, sözkonusu talep Türk tarafının tekstil kotaları dahil herhangi bir talebiyle bağlantılı bir biçimde ortaya konmamış ve müstakil bir konu olarak yöneltilmiştir.

Ayrıca, canlı hayvan ve et ithalatındaki yasağın kaldırılması yönündeki talepler, yalnız ABD’den değil, çok daha geniş kapsamlı bir biçimde diğer birçok ülke ile uluslararası kuruluşlardan da gelmektedir.

Türk Hükümeti, ABD’nin veya bir başka ülkenin spesifik talepleriyle ilişkilendirilmeksizin, hayvancılık konusunda kalıcı, sağlıklı, uzun vadeli ve ülkemiz çıkarlarına en uygun politikaların oluşturulmasına dönük çalışmalarını ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla sürdürmektedir.

Canlı hayvan ve et ithali üzerindeki fiilî ithal yasağı da bu çerçevede değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye’nin tahıl grubu maddelerde yaptığı ithalata ilişkin iddalarda da doğruluk payı bulunmamaktadır.

Tarım ürünlerinin gümrük vergisi oranlarının tesbiti, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki taahhütlerimiz ile ülkemizin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmaların yanısıra, sözkonusu maddelerin üretim ve tüketim dengesi, iç ve dış piyasa fiyatları, üretim ve ithalat maliyetleri, ithalat ve ihracat miktarları, uygulanmakta olan destekleme politikaları, hammade-mamul arasındaki koruma dengesi dikkate alınarak başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Kaldı ki, buğday ithalatında uygulanan gümrük vergileri, örneğin ekmeklik buğdayda, 29 Haziran 1996 tarihinde yüzde 15’ten yüzde 35’e yükseltilmiş, daha sonra dünya fiyatlarında gözlenen düşme eğilimi üzerine 1 Haziran 1997 tarihinde yüzde 45’e çıkarılmıştır.

Diğer taraftan, her türlü tarım ürünleri ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kontrolünde olup, sağlık standartları dahil olmak üzere anılan Bakanlıkça gerekli görülen spesifikasyonlara sahip olmayan ürünlerin ithalatına izin verilmemektedir.

Bu itibarla, ABD dahil hiçbir ülkeden sağlığa zararlı tarım ve hayvancılık ürünü ithal edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, bazı basın organlarının gerekli bilgiye sahip olmadan ve araştırma lüzumu hissetmeksizin ileri sürdükleri iddialar tamamıyla gerçek dışı niteliktedir.

14. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, bazı vakıflara zorunlu olarak bağış toplandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5034)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

M. Sıddık Altay Ağrı

Sorular:

1. Bakanlığınıza bağlı birimler (Emniyet, Nüfus - Vatandaşlık, Mahallî İdareler vs.) bünyesinde ne kadar vakıf bulunmaktadır?

2. Bu birimlerce yürütülen kamu hizmetleri için vatandaşlardan sözkonusu vakıflara zorunlu bağış kesilmektedir. (Örneğin ehliyet, ruhsat veya nüfus cüzdanı vb. almak isteyen vatandaşlardan bu vakıflara zorunlu bağış adı altında oldukça yüksek ücretler kesilmektedir.) Bu şekilde zorunlu bağış toplanması yasalara uygun mudur?

3. 1997 yılı içerisinde bu vakıfların elde ettiği gelir ne kadardır?

4. Elde edilen bu kaynaktan aynı yıl içerisinde yapılan harcamalar nelerdir?

5. Bu vakıflara ait bağış makbuzu olmadan ilgili birim amirleri tarafından vatandaşların işleri görülmemektedir. Bu vakıflara yapılacak bağışların zorunlu olmaktan çıkarılması yolunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır?

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 5.6.1998 Sayı: B.05.1.EMG.0.12.01.01/126790

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 13.5.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/5034-12732/30715 sayılı yazısı.

Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Bakanlığıma bağlı birimler bünyesinde; Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı ve Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı bulunmaktadır. Bu vakıflara hiçbir şekilde zorunlu bağış alınmamaktadır.

Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı 1997 yılında toplam 6 621 053 761 855 TL., Nüfus Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı ise, 613 424 733 000TL. gelir elde etmiştir. Gelirlerini ilgili Vakıflar Mevzuatı ve Vakıf Senedi Hükümleri gereği, kamu hizmetleri faaliyetlerine harcamışlardır.

Devlet Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Resmî Gazete’de 21 Eylül 1998 gün ve 23117 sayı ile yayınlanan Türk Medenî Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğin (B) Maddesi Yedinci Fıkrası hükmü gereğince anılan vakıfların, yürüttükleri hizmetler ile ilgili olarak vatandaşlarımızdan herhangi bir bağış ve yardım alması sözkonusu değildir.

Bu konudaki çalışmalar Başbakanlık ve Devlet Bakanlığınca yürütülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat Başesgioğlu İçişleri Bakanı

15. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman - Kâzımkarabekir - Akarköy İlköğretim Okulunun öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/5049)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Zeki Ünal Karaman

Karaman - Kâzımkarabekir ilçesi Akarköy İlköğretim okulunun öğretmen açığı ne zaman tamamlanacaktır?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 5.6.1998 Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1716

Konu: Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5049-12773/30774 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın “Karaman-Kâzımkarabekir Akarköy İlköğretim Okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin” yazılı soru önergesinde yer alan sorunun cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Karaman İli Kâzımkarabekir İlçesi Akarköy İlköğretim Okulunda 5 sınıf öğretmeni ve 3 branş öğretmeni görev yapmaktadır. Okulun sınıf öğretmeni ihtiyacı bulunmamaktadır. Okulun 6 ncı sınıfında bir şubede 50 öğrenci öğrenim görmektedir. Branş öğretmeni ihtiyacı aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ancak, mezuniyeti itibariyle branş öğretmeni olanlarla ilçedeki diğer okullarda görevli branş öğretmenleri tarafından karşılanmaktadır.

Arz ederim.

Hikmet Uluğbay Millî Eğitim Bakanı

16. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman - Kâzımkarabekir - Özyurt Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5050)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Halil İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Zeki Ünal Karaman

Karaman - Kâzımkarabekir ilçesi Özyurt köyü sağlık evine ne zaman kavuşacaktır?

T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 9.6.1998 Sayı: B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1715

Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5050-12774/12897 sayılı yazıları.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal tarafından, Karaman - Kâzımkarabekir - Özyurt Köyünün Sağlık Evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın, “Karaman İli Kâzımkarabekir İlçesi Özyurt Köyü’nün Sağlık Evi İhtiyacı”na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır:

Soru: Karaman Kâzımkarabekir - Özyurt Köyü sağlık evine ne zaman kavuşacaktır?

Cevap: Karaman İli Kâzımkarabekir İlçesi Özyurt Köyü’nün nüfusu 387 olup, Kâzımkarabekir Merkez Sağlık Ocağı’ndan hizmet almaktadır. Bu Köyümüzün nüfusunun az oluşu ve çevresinde, bu köyde kurulabilecek bir sağlık evine bağlanabilecek başka köy bulunmaması sebebiyle, sağlık evi plânlamasına esas kriterlere ve mevzuâta uymamaktadır.

Bu sebeplerle, bu Köyümüzde sağlık evi plânlaması ve inşaası mümkün olmadığından, halen hizmet aldığı Kâzımkarabekir Merkez Sağlık Ocağı’ndan hizmet almaya devam edecektir.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

17. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman - Kâzımkarabekir - Karalgazi Köyünün sondaj kuyusu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5051)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

6.5.1998 Zeki Ünal Karaman

Karaman - Kâzımkarabekir ilçesi Karalgazi köyündeki 4 adet sondaj kuyusu işletmeye ne zaman açılacaktır?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 8.6.1998 Sayı: B.15.O.APK.0.23.300-829/9283

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 13 Mayıs 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12898 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın tarafıma tevcih ettiği ve TBMM İç Tüzüğü’nün 99 uncu Maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/5051-12775 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı (7/5051-12775 esas no.lu)

Soru:

Karaman - Kâzımkarabekir ilçesi Karalgazi köyündeki 4 adet sondaj kuyusu işletmeye ne zaman açılacaktır?

Cevap: Karaman - Kâzımkarabekir - Karalgazi Sulama Kooperatifine ait 200 ha alanın 4 adet işletme sondaj kuyusu ile yeraltı suyundan sulanmasını öngören fizibilite raporu DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Sözkonusu sulama projesinde kooperatif üyelerinin de isteği üzerine yağmurlama sulama sistemi öngörülmüş ve işletme sondaj kuyuları açılmıştır. Yağmurlama sulama sistemi için gerekli olan ilave basınç değerlerinin belirlenmesi ve gerekli projenin hazırlanması DSİGenel Müdürlüğünce 9.10.1997 gün ve 3222 sayılı yazı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden istenmiştir. Sözkonusu projenin hazırlanmasını takiben DSİ’ce kuyu başı elektrifikasyon tesisleri inşaası ve motopomp montajlarının, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de yağmurlama sulama sistemi inşaasının yapılmasından sonra yeraltı suyu sulama tesislerinin işletmeye açılması mümkün olabilecektir.

18. – Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Balıkesir ANAP kadın kollarıyla köylerde sağlık kontrolü yapmak üzere doktor görevlendirdiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5054)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını diliyorum.

Saygılarımla.

İ. Önder Kırlı Balıkesir

1. Balıkesir ANAP Kadın Kollarının, köy çalışmaları nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü’nden kendileriyle birlikte köylere beraber gitmek üzere, hekim istediği ve bu talebin kabul edildiği doğru mudur?

2. Devletin hekiminin, bir siyasal partinin üyeleriyle köylerde sağlık kontrolü yapması ve bu iş için İl Sağlık Müdürlüğü’nün hekim görevlendirmesi, Bakanlığınızın sağlık politikasının bir gereği midir?

3. Bu konuda emrin Bakanlığınızca verildiği iddiaları doğru mudur?

4. Partinizden başka bir siyasî parti, köy propaganda çalışmaları için beraberlerinde İl Sağlık Müdürlüğü’nden hekim görevlendirilmesini istedikleri takdirde, bu partilere de hekim görevlendirmesi yapılacak mıdır?

5. Bir siyasal parti örgütünün, bir köydeki yada bir beldedeki sorunları tespit ettikten sonra Valiliğe yada Sağlık Müdürlüğü’ne inceleme sonuçlarını bildirerek, gerekli önlemlerin alınmasını istemek yerine, yanlarına devlet memuru hekimi takarak, onu bir parti propagandasına alet etmesini hukuk kurallarına uygun görüyor musunuz?

6. ANAP Kadın Kollarının, serbest çalışan bir hekimi yanlarına alarak, köy propagandasına çıkmaları doğal karşılanabilir, ancak devlet memuru bir hekimin, hem de İl Sağlık Müdürlüğü’nün emriyle parti propagandasına çıkarılması uygulamasının sürdürülmesine devam edilecek midir? Bu konuda tüm İl Sağlık Müdürlüklerinin uyarılması ve buna yeltenenler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı konusunda genelge yayınlanması düşünülmekte midir?

7. Balıkesir Merkez İlçe ve Kadın Kolları Başkanları müşterek basın bültenleriyle “bu davranışı ANAP’a artı yazdıran bir siyasal eylem olarak kabullendiklerine göre” devlet memurunu parti emrinde ve propagandasında bir araç olarak kullanmak, açık bir partizanlık değil midir?

8. Aynı basın bülteninde “bizim ve bizim bürokratımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur. Kamuoyunun bunu böyle bilmesi gerekir.” şeklindeki sözleriyle devlet memuru ile parti özdeşleştirilerek, devletin bürokratının “bizim bürokratımız” olarak nitelenmesi partizanlık ve kamu görevlilerine açık bir gözdağı vermek değil midir? Bu davranışı doğru buluyor musunuz?

9. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, bu uygulamayı yaparken, Balıkesir Valiliği’nden izin almış yada Valiliği bilgilendirmiş midir?

10. İl Sağlık Müdürlüğü’nün tüzel kişiliği olmayan ANAP Kadın Kolları Başkanlığı’na 28.4.1998 tarih, 199-15/7872 sayılı yazı yazarak, parti kolunun talebi kabul etmesi işgal ettiği makam ve devlet memuru kişiliğiyle bağdaşmakta mıdır? Bu uygulamayı yapanlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılması düşünülmekte midir?

T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 9.6.1998 Sayı: B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1710

Konu: Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 13.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5054-12780/30786-12897 sayılı yazıları.

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı tarafından, Balıkesir ANAP Kadın Kollarıyla köylerde sağlık kontrolü yapmak üzere doktor görevlendirildiği iddiaları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kırlı’nın, “Balıkesir ANAP Kadın Kolları ile köylerde sağlık kontrolü yapmak üzere doktor görevlendirildiği iddiaları”na ilişkin yazılı

soru önergesinin cevabıdır:

Cevaplar:

Cevap 1. Balıkesir İli ANAP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 17.3.1998 tarihli dilekçeyle Valilik Makamına başvurarak, Merkez Küçükbostancı Köyü kadınlarının isteği doğrultusunda aile sağlığı ile ilgili bir nisaiye ve bir çocuk uzmanının görevlendirilmesini talep etmiştir.

Sağlık Müdürlüğünün yazıları ile cevaben, eğitim çalışmaları için bir porgramın bulunduğu, eğitim konusu ve eğitim yerleri ile eğitimi verecek personelin belirlendiği belirtilerek, mezkûr Köye önceden belirlenen programa uygun olarak doktor görevlendirildiği bildirilmiştir.

Görevlendirilen personel, Sağlık Müdürlüğüne ait resmî araçla görev yerlerine gitmiş ve gelmiştir. Sağlık ekibi, Köy’de bulunduğu süre içinde, ANAP Kadın Kolları mensubu bayanların hiçbir propaganda yapmadıkları, Valilikçe yapılan tetkik ile muhtarın ve diğer tanıkların ifadelerinden anlaşılmıştır.

Cevap 2. 28.4.1998 tarihinde Balıkesir Merkez ilçeye bağlı Küçükbostancı Köyü’ne bir sağlık ekibinin görevlendirilmesi yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleşmiş olup, herhangi bir siyasî partinin üyeleri ile köylerde sağlık kontrolü yapılması şeklinde bir durum varid olmadığı gibi, böyle bir şeyin sağlık politikasının gereği olduğunu iddia etmek de mümkün değildir. Zira, 27.4.1998 tarihinde gün ve saati belirtilmek suretiyle, Valilik Makamı’nın onayı ve ilânından sonra, 6 okul ve köyü kapsayan genel program dahilinde ve programa uygun olarak belirlenen tarihte, mezkûr Köy’e sağlık ekibi gönederilmesi sözkonusudur. Köylerde yapılan bu gibi eğitim çalışmaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin temelidir.

Cevap 3. Bahsi geçen Köy’de eğitim çalışması faaliyeti hususunda Bakanlığımızca bir emir verilmesi sözkonusu olmayıp, Valilik Makamı’nca, ilgili mevzuat hükümlerinin tanıdığı görev ve yetki ile belirlenen usûller dairesinde bir çalışma yapılması sözkonusudur.

Ayrıca, Bakanlığımca, koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan bu tür çalışmalara gereken önem verilmekte, çıkarılan Genelge ve benzeri işlemler ile çalışmalar desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

Cevap 4. Yukarıda da izah edildiği gibi, yapılan köy çalışmasının, herhangi bir siyasî partinin propaganda çalışmasını desteklemek ile alâkası yoktur.

Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve halkın bu konuda eğitilmesine ilişkin çalışmalarda, kamu hizmeti veren resmî kuruluşlar yanında, gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapılmasının, hizmeti olumlu yönde destekleyici olacağı da açıktır. Bu meyanda, halkın sağlığını yakından ilgilendiren bir konuda eğitim yapılması talebinin hangi kuruluştan geldiğinin de bir ehemmiyeti olmayıp, önemli olan, mevzuat ile belirlenen prosedüre uygun olarak belirlenen hedef doğrultusunda çalışmanın gerçekleştirilmesi ve kamu hizmetinin sunulmasıdır. Burada bir kez daha işaret ediyorum ki, önergede iddia edildiği gibi “bir partiye hekim görevlendirilmesi” gibi bir durum vâki olmamıştır.

Cevap 5. Bir siyasî parti örgütünün, (Önerge’de de belirtildiği gibi)sorunları tespit ettikten sonra yetkili makamlara çözüm için bildirmesi ve teklif getirmesi son derece doğru ve yapılması gereken bir iştir. Kamu görevlisinin, halkın sağlığını ilgilendiren konular vasıtasıyla, bir siyasî partinin propagandasına âlet edilmesi gibi durumlar tarafımca da doğru görülmemektedir ve bahsi geçen hadisede de böyle bir şey olmamıştır.

Cevap 6. Sağlık Müdürlüğü’nce bir hekimin, bir parti için siyasî propaganda yapmak üzere görevlendirilmesi sözkonusu değildir. Böyle bir uygulama yapılmadığına göre olmayan bir uygulamanın önlenmesi için, genelge çıkarılmasına veya soruşturma yapılmasına hacet yoktur.

Cevap 7. Sağlık Müdürlüğü personelince bir partinin propagandası yapılmamış ve mevzuat hükümlerinin emrettiği görevlerin yerine getirilmesi zımnında, önceden belirlenmiş olan bir program çerçevesinde eğitim çalışması yapılmıştır. Bir siyasî partinin taleplerine dayanarak bu çalışmayı sahiplenmesinin ve basın bültenlerinde bu çalışmadan bahsetmesinin, yapılan çalışmanın niteliğini değiştirmeyeceği açıktır.

Cevap 8. Bir önceki soruya cevaben açıkladığı gibi, bir siyasî partinin basın bültenindeki açıklamaları, yapılan çalışmanın niteliğini değiştirmez ve partizanlık yapıldığı iddiasını doğrulamaz. Zira, öncelikle bu beyanların sorumluluğu beyan sahibine ait olup, sağlık personeli görevini yaparken siyaset ayrımı yapmaması gerektiğinin bilincindedir ve uygulaması da bu yöndedir. Kamu görevlisi olarak kamunun hizmetindedir, herhangi bir siyasî partinin memuru değildir.

Cevap 9. Köy çalışmasının Valilik Makamı’nın oluruna dayandığı ve önceden belirlenen bir program çerçevesinde gerçekleştirildiği hususu yukarıda izah edilmiştir.

Cevap 10. Balıkesir ANAP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 17.3.1998 tarihli dilekçeyle Valilik Makamı’na başvurarak, Merkez Küçükbostancı Köyü kadınlarının isteği doğrultusunda aile sağlığı ile ilgili bir nisaiye ve bir çocuk uzmanının görevlendirilmesini talep etmiştir.

Sağlık Müdürlüğü’nün yazıları ile cevaben, eğitim çalışmaları için bir programın bulunduğu, eğitim konusu ve eğitim yerleri ile eğitimi verecek personelin belirlendiği belirtilerek, mezkûr Köy’e önceden belirlenen programa uygun olarak doktor görevlendirildiği bildirilmiştir.

Görevlendirilen personel, Sağlık Müdürlüğü’ne ait resmî araçlar görev yerlerine gitmiş ve gelmiştir. Sağlık ekibi köyde bulunduğu süre içinde, ANAP Kadın Kolları mensubu bayanların hiçbir propaganda yapmadıkları, Valilikçe yapılan tetkik ile Köy Muhtarı’nın ve diğer kimselerin ifadelerinden anlaşılmıştır. Bu sebeplerle, soruşturmayı gerektirecek herhangi bir husus bulunmadığı kanaati hâsıl olmuştur.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

19. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, atama işlemleri iptal edilen personelin yeniden kadroya alınacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5057)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin’e yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

7.5.1998

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Basına “Torpilli Memur Geri Alınıyor” başlıklarıyla yansıyan haberlerle ilgili olarak:

1. 28 Kasım 1997 tarihinde torpil iddiaları dikkate alınarak iptal edilen 26 personelin atam işlemlerinin iptal sebebi nedir?

2. İptal sebepleri ortadan kalkmamış ise bu kişilerin yeniden istihdamının sebebi nedir?

3. Atama işlemlerinin iptali ile yeniden istihdam işlemlerindeki kamu yararı nedir?

4. Yeniden istihdam edilmesi düşünülen kişilerin geldikleri kurumlardaki görevleri, maaş ve özlük hakları ile yeni görev ve maaş ve özlük haklarını karşılaştırmalı olarak açıklar mısınız?

5. Anılan kişilerin TBMM’ne alınmasına tavassut edenler var mıdır, varsa kimlerdir?

6. TBMM’de personel atamalarında kayırma ve keyfilik iddialarına karşı ne diyorsunuz? Bu iddiaların ve iddialar doğrultusundaki kararların TBMM’nin itibarına tesirleri nelerdir?

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 8.6.1998 Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kan.Kar.Md: Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5057-12783/30765

Sayın Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa Milletvekili

İlgi : 7.5.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

Atama işlemleri iptal edilen personelin yeniden kadroya alınacağı iddialarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap 1. Daha önce Başkanlığımızda geçici görevli olarak çalışmaktayken 1997 yılı Eylül ayı içinde TBMM Genel Sekreterliği Teşkilâtı (Merkez ve Millî Saraylar) kadrolarına atanan (26) personelin atamaları; hizmet, unvan, derece ve öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolara atanmış olmaları, dolayısiyle kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı gerekçesiyle 28 Kasım 1997 tarihinde iptal edilmiştir.

Cevap (2, 3). Bu personelin kurumlarına iadelerine ilişkin yazılarımıza ya “kadrolarının kullanıldığı” şeklinde cevap verilmiş veya hiç cevap verilmemiştir. Bu durum karşısında hem eski kurumları ile ilişiği kesilen hem de Kurumumuzca atamaları iptal edilen söz konusu personelin mağduriyetlerinin önlenebilmesi için, konu 2919 numaralı Kanunun 6 ncı maddesine göre Başkanlık Divanında görüşülmüş ve atama işlemlerinin iptal gerekçesi kapsamında hukukî bir çözüm sağlanıncaya kadar açıktan atananlar da dahil (26) personel, görevlerine devam ettirilmişlerdir.

Söz konusu personelin atamalarının iptali ile boşalan (26) kadro, Kurumumuzun diğer kadroları ile birlikte Başkanlık Divanına sunulmuş ve 19 Mart 1998 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile “hizmet ihtiyacına uygun” şekle dönüştürülmüş ve 26 personel, 15 Mayıs 1998 tarihli Onayla bu kadrolara atanmıştır.

Cevap 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilâtı kadroları, gerek 657 sayılı Kanunun 59, 60 ve 61 inci maddeleri gerekse, 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere “İstisnai Memuriyetler” kapsamındadır.

Yine 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (F) bendi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, ek gösterge ve benzeri malî hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetki, TBMM Başkanlık Divanına aittir.

Bu nedenle, Kurumumuzun görev özelliği ve personelimizin tabi olduğu istisnai hükümler çerçevesinde Başkanlık Divanımızca yapılan düzenlemelerle, diğer kamu kurumları personeli ile Kurumumuz personeli arasında, malî ve sosyal yardım ödemeleri açısından, Kurumumuz personeli lehine bazı farklılıklar mevcuttur.

Cevap (5, 6). Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilâtı kadroları, yukarıda da belirtildiği üzere istisnai memuriyet kadrolarıdır. Bu kadrolara atama yetkisi, 2919 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde sadece TBMM Başkanlarına aittir.

20. – Şırnak Milletvekili Bayar Ökten’in, TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğünde çalışan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5060)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 8.5.1998

Bayar Ökten Şırnak

Konu : TKİ Şırnak Kömür İşletmeleri

1. Türkiye Kömür İşletmeleri Şırnak Kömür İşletmelerinin 12.9.1997-25.12.1997 tarihleri arasında ve sonrada üretim faaliyetinde bulunmadığı tarihleri açıklayabilir misiniz?

2. Şu anda TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrinde kaç mühendisin çalıştığını, isimleri ve hizmet süreleri ile birlikte açıklayabilir misiniz?

3. TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrine ANASOL-D Hükümeti döneminde alınan işçi kadrosu ve alınan işçilerin isim soyad ve doğum yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 8.6.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-820-9278

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20 Mayıs 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/5060-12808/30805 sayılı yazısı.

Şırnak Milletvekili Sayın Bayar Ökten’in tarafıma tevcih ettiği 7/5060-12808 esas no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Şırnak Milletvekili Sayın Bayar Ökten’in

Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

(7/5060-12808)

Soru 1. Türkiye Kömür İşletmeleri Şırnak Kömür İşletmelerinin 12.9.1997-25.12.1997 tarihleri arasında ve sonrada üretim faaliyetinde bulunmadığı tarihleri açıklayabilir misiniz?

Cevap 1. 1997 yılında Şırnak ocaklarında genel üretim 7.10.1997 tarihinde başlamış ve 10.12.1997 tarihinde kömür filonunun üzerine gelen suların artmasıyla üretim faaliyetleri durmuştur.

Soru 2. Şu anda TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrinde kaç mühendisin çalıştığını, isimleri ve hizmet süreleri ile birlikte açıklayabilir misiniz?

Cevap 2. Şırnak İstihsal Başmühendisliğinde toplam 3 mühendis görev yapmaktadır.

Adı Soyadı İşe Giriş Tarihi Unvanı

Adil Tunç 1990 Başmühendis

Hasan Baştürk 1997 Maden Mühendisi

Ergün Yudaer 1997 Maden Mühendisi

Soru 3. TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrine ANASOL-D Hükümeti döneminde alınan işçi kadrosu ve alınan işçilerin isim-soyad ve doğum yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap 3. TKİ Şırnak İstihsal Başmühendisliğine, anılan dönemde işçi alımı yapılmamıştır.

21. Afyon Milletvekili İsmet Atilla’nın, Mahallî İdarelerce yardım fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in, yazılı cevabı (7/5061)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 8.5.1998

İsmet Attila Afyon

Soru : Bakanlığınız Mahallî İdarelere Yardım Fonundan ANAP, DYP-SHP, DYP-CHP, ANAYOL VE REFAHYOL Hükümetleri dönemlerinde Afyon İli’nde para yardımı gönderilen Belediyeler, gönderildiği tarih ve yardım miktarları ayrı ayrı ne kadardır?

T.C. Maliye Bakanlığı 9.6.1998 Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/9301

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 20.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12980 sayılı yazınız.

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila’nın 7/5061 esas no’lu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Bakanlığımız Bütçesinin “Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve Ödemeler” tertibinden, Afyon İli merkez, ilçe ve belde belediyelerine yapılan toplam yardım miktarları, hükümet dönemleri itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(Milyon TL)

Hükümet Dönemi Yardım Tutarı

48 1 296

49 19 886

50 236 286

51 29 425

52 165 600

53 128 000

54 275 750

Toplam 856 243

Bilgilerine arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

22. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/5073)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.5.1998

Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 Sayı : B.02.0.020-/08-3817

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 20.5.1998 gün ve 30831 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın 7.5.1998 gün ve 7/5073-12821 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici Devlet Bakanı

1. Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 1998 Malî Yılı Bütçesinin Yatırım Ödenekleri tutarı 2 915 000 000 000 TL.’dır.

2. Kurumun 1998 yılı yatırım programı çerçevesinde Erzincan İlinde yatırım bulunmaktadır.

3. Erzincan İlinde kurumun yatırımı bulunmamaktadır.

23. – Bursa Milletvekili Yüksel Aksu’nun, Bursa Adliye Sarayı inşaatına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/5085)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Yüksel Aksu Bursa

İlimizde inşaatına devam edilmekte ve bitme aşamasında olan Adliye Sarayı ne zaman hizmete açılacaktır?

T.C. Adalet Bakanlığı 5.6.1998 Bakan : 985

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 20.5.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/5085-12835/30846 sayılı yazınız.

İlgi yazınız eknide alınan, Bursa Milletvekili Yüksel Aksu’nun 7/5085-12835 Esas No’lu yazılı soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Oltan Sungurlu Adalet Bakanı

Sayın Yüksel Aksu

Bursa Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5085-12835 Esas No’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Fizikî gerçekleşme oranı % 75 olan Bursa Adliyesi inşaatı, 1998 yılı içinde bitirilmesi plânlanan işler arasında iken, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan bilgiye göre % 30 keşif artışı dahi bitirilemeyeceği anlaşıldığından, 1998 yılı birim fiyatlarına göre 1 752 682 935 500 TL. tutarlı keşif bedeli tanzim edilmiş olup, bu bedel üzerinden 2000 yılında bitirilmek üzere adı geçen Bakanlık tarafından ihaleye çıkarılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Oltan Sungurlu Adalet Bakanı

24. – Bursa Milletvekili Yüksek Aksu’nun, Bursa’daki demiryolu ve havalimanı projelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5086)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Yüksel Aksu Bursa

Sürekli gelişmekte olan Bursa İlinin yeni yatırımlara gereksinimi olduğu açıkça görülmektedir. Bu amaçla Ulaştırma Bakanlığının Bursa İline yönelik yatırımlarının neler olduğunu öğrenmek amacıyla sorularım aşağıdadır:

1. Bandırma-Bursa-Gemlik-Osmaneli Demiryolu hattı projesi çalışmaları devam etmekte midir? Ediyorsa ne aşamadadır? 1998 yılı içerisinde ihalesi düşünülmekte midir?

2. Yenişehir Havalimanı inşaatı 1998 yılı içerisinde bitirilebilecek midir?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 4.6.1998 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/-842-9850

Konu : Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu’nun yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.5.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5086-12836/30847 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu’nun 7/5086-12836 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu’nun

7/5086-12836 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular:

Sürekli gelişmekte olan Bursa İlinin yeni yatırımlara gereksinimi olduğu açıkça görülmektedir. Bu amaçla Ulaştırma Bakanlığının Bursa İline yönelik yatırımlarının neler olduğunu öğrenmek amacıyla sorularım aşağıdadır:

1. Bandırma-Bursa-Gemlik-Osmaneli Demiryolu hattı projesi çalışmaları devam etmekte midir? Ediyorsa ne aşamadadır? 1998 yılı içerisinde ihalesi düşünülmekte midir?

2. Yenişehir Havalimanı inşaatı 1998 yılı içerisinde bitirilebilecek midir?

Cevaplar:

1. Önemli tarım ve sanayi bölgesi Bursa’nın bir taraftan Bandırma Limanına diğer taraftan Arifiye-Eskişehir mevcut demiryolu hattına bağlanması amacıyla planlanan 282 km. uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli; Ayazma-İnönü Demiryolu hattının etüd proje işleri 22.10.1992 tarihinde ihale edilmiş ve 9.3.1993 tarihinde fiilen işe başlanmıştır.

Hattın avan projeleri tamamlanmış olup, uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Yeterli ödenek temin edilmesi halinde 1999 yılında tamamlanacaktır.

Bu hattın Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli kesiminin kredili olarak inşaat ihale çalışmaları devam etmektedir.

2. Yapımı devam eden Bursa-Yenişehir Havaalanı İnşaatı projesi kapsamında terminal binası haricindeki binaların karkası ile apron yapımı işi bitirilmiş olup, işin tamamının 26.12.1998 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.

Aynı proje kapsamında yürütülen kargo binası ve otopark inşaatı işinin ise 12.11.1998 tarihinde bitirilmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

Ancak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca talep edilen ilave işlerin de proje kapsamına alınması halinde, yatırımın ilave işlerle beraber tamamlanabilmesi için yaklaşık 9,5 trilyon TL. daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu ek ödeneğin temin edilerek ilave işlerin de proje kapsamında gerçekleştirilmesi halinde yatırımın 1999 yılında tamamlanması mümkün görülmektedir.

25. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak ve Adiller Köylerinin yakacak ihtiyacına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/5099)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.5.1998

Abdullah Özbey Karaman

Karaman-Sarıveliler İlçesine bağlı Çevrekavak ve Adiller Köylerimizin 31 inci madde statüsünden çıkarılmasından dolayı, bu köylerin kışlık yakacak ve kereste temini cihetiyle son derece mağdur oldukları ifade edilmektedir. Ayrıca konut ihtiyacı olan kerestenin temini de, Çevrekavak orman deposu varken 60-70 km. mesafedeki Ermenek orman deposundan karşılanmaktadır. Bu da nakliye olarak köylümüze ağır bir yük getirmektedir.

Sorularım şunlardır:

1. Köylülerimizin kışlık yakacak ihtiyaçları ne şekilde giderilecektir?

2. Bu köylerimizin Çevrekavak orman deposundan kereste ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bakanlığınızca bir çalışma var mıdır?

T.C. Orman Bakanlığı 9.6.1998 Araştırma Planlama ve KoordinasyonKurulu Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı Sayı : KM.1.SOR./482-1699

Konu : Sayın Abdullah Özbey’in yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM’nin 25.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5099-12866/30955 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey’in “Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak ve Adiller Köylerinin yakacak ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Ersin Taranoğlu Orman Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey’in 7/5099

Sayılı Yazılı Soru Önergesi Hakkında

Orman Bakanlığının Cevabı

1. Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü hudutlarındaki; Çevrekavak Köyü önceki plan döneminde Göktepe Kasabasına bağlı bir mahalle olduğundan orman köyü olarak değerlendirilmemiş, 1992 yılında yapılan amenajman planına göre köyün mülki hudutları dahilinde verimli Devlet Ormanı bulunmadığı ve eta öngörülmediğinden, 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamına alınmıştır. Adiller Köyü ise önceki plan döneminde 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi kapsamında iken, 1992 yılında yapılan amenajman planına göre mülki hudutları dahilinde verimi yeterli Devlet Ormanı bulunmadığı ve eta öngörülmediği için 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamına alınmıştır.

Söz konusu köylerin yakacak odun ihtiyaçları 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesine göre 1/3 maliyet bedeli alınarak, orman içi istif yerinden karşılanmaktadır.

2. Bu köylerin zati yapacak ihtiyaçları Çevrekavak deposundan karşılanmaktadır. Ancak, bu depoda talep edilen cins ve miktarda emval bulunmaması halinde, ihtiyaçları mevzuat gereği en yakın satış deposundan karşılanmaktadır.

26. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Ermenek-Balkusan Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5106)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın H. İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.5.1998

Abdullah Özbey Karaman

Karaman-Ermenek-Balkusan Köyümüze sağlık evi ne zaman yapılacaktır?

T.C. Sağlık Bakanlığı 9.6.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1711

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 25.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5106-12874/30963 sayılı yazıları.

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından, Ermenek-Balkusan Köyünün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından,

Karaman-Ermenek-Balkusan Köyü Sağlık Evi ile İlgili Olarak Verilen Yazılı Soru

Önergesinin Cevâbıdır:

Soru: “Karaman-Ermenek-Balkusan Köyümüze sağlık evi ne zaman yapılacaktır?”

Cevap: Karaman İli Ermenek İlçesi Balkusan Köyüne sağlık evi yapılması plânlanmıştır. Ancak, bütçe imkânlarının kısıtlı olması sebebi ile, hizmet binasının yapımı işi 1998 yılı yatırım programına alınamamıştır. Söz konusu sağlık evinin hizmet binası yapımı önümüzdeki yıllar yatırım programlarında değerlendirilecektir.

27. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Meclisin ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyen yayınlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5107)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.5.1998

Abdullah Özbey Karaman

11.5.1998 tarihli Ateş Gazetesinde milletvekillerine hakarete varan haksız ithamlarda bulunulmuştur.

Sorularım şunlardır:

1. Yüce Meclisimizin saygınlığın korunması amacıyla kanunî yollara başvurulacak mıdır?

2. Halkımızın vekilleri hakkında yanlış kanaate ulaşmaması için vekil hakları ile ilgili olarak halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

3. Bugüne kadar Yüce Meclisimizin ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyen haberlere yönelik ne gibi işlemler yapılmıştır ve neticesi ne olmuştur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 8.6.1998 Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kan.Kar.Md.: Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5107-12915/31009

Sayın Abdullah Özbey

Karaman Milletvekili

İlgi : 12.5.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

Meclisin ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyen yayınlara ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap (1, 2, 3): Önergenize konu 11.5.1998 tarihli Ateş Gazetesinde milletvekilleri ile ilgili olarak yer alan yazı, Başkanlığımızca incelenmiş; milletvekillerinin yolluk ve ödenekleri, sağlık giderleri, ulaştırma indirimleri, emeklilik aylıkları ve dokunulmazlıkları Anayasa, 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun ile ilgili diğer mevzuatta düzenlenmiş olduğundan, yazıda yer alan haberin tekzibi cihetine gidilememiştir.

Lojmanlarda oturan milletvekillerinin çevre temizlik vergisini ödeyip ödemedikleri hususunun İçişleri Bakanlığından sorulması gerekmektedir.

Bugüne kadar Başkanlığımızca TBMM’nin manevi şahsiyetini rencide edici yazı ve haberlerle ilgili olarak gerekli özen ve hassasiyet gösterilmiş olup, yasal çerçeve içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvurular yapıldığı gibi ilgili gazeteler ile ajanslara gereken açıklamalar yapılmıştır.

Yüce Meclisimizin saygınlığının korunması ve sayın milletvekilleri hakkında yanlış izlenim yaratılmaması için gerektiğinde basına açıklama yapmayı görevimin gereği olarak görmekteyim.

28. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Şemdin Sakık’ın ifadelerinin basına yansımasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5116)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Naci Terzi Erzincan

Sorular :

1. PKK militanı Şemdin Sakık’ın gözaltında verdiği ifadelerin, bilinçli olarak gazetelere servis yapılması hukukî midir?

2. Şemdin Sakık’ın ifadelerini gazetelere yansıtanlar hakkında herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?

3. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal’a düzenlenen suikastın Şemdin Sakık’ın ifadeleri ile bir bağlantısı var mıdır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 8.6.1998 Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-128228

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 25.5.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/5116-12913/31007 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Naci Terzi tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan Şemdin Sakık; hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Devlet Güvenlik Mahkemesine sevk edilmiş olup, ilk sorgulamasına müteakip tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine konulmuştur.

Anılan şahısla ilgili olarak, önergede iddia edildiği gibi basına bilgi sızdırılması söz konusu değildir.

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal’a düzenlenen suikastın Şemdin Sakık’ın ifadeleri ile bağlantısının olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat Başesgioğlu İçişleri Bakanı

29. – Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Haydarpaşa Numune Hastanesindeki trombosit cihazlarının arızalı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5117)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle Sağlık Bakanı Sayın H. İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Hasan Hüseyin Öz Konya

Sorular :

1. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde Sağlık Bakanlığına ait serolojik testlerin yapılmasında kullanılan iki trombosit cihazı olmasına rağmen, bu cihazlar yerine hastane adına kurulan vakıf aracılığı ile Eczacıbaşı’na ait Baxter firmasının aracılığı yapan Amphi firmasından trombosit cihazının kullanıldığı ve gerekli malzemelerin alındığı; dolayısıyla böylelikle bu firma ve hastane vakfına rant sağlandığı iddiaları doğru mudur?

2. Hastanedeki bu iki trombosit cihazı gerçekten arızalı mıdır?

3. Söz konusu hastanede parası olmadığı için trombosit sayımı yaptıramayan hastaların dosyalarına, “Kan sayımı yapılmayacak” notu düşülerek tedavilerinin alenen engellendiği doğru mudur?

4. Kemik kanserinden dolayı ameliyat olan bir hastanın, trombosit için ücret ödememesi dolayısıyla tedavisinin engellenerek, kan panosuna “Trombositi ayrıştırılmayacak” diye yazıldığı, daha sonra ise trombosit setini başka bir yerden temin eden bu hastaya, Amphi firmasından almadığı için sert tepki gösterildiği doğru mudur?

5. Hastaların, trombosit cihazları ile diğer sağlık malzemelerini illa da bu firmadan almak mecburiyetleri var mıdır? Piyasada 10 milyona verilen trombosit takımının, Amphi firmasında 45-50 milyona verildiği iddiaları doğru mudur?

T.C. Sağlık Bakanlığı 9.6.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1713

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 25.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5117-12914/31008 sayılı yazıları.

Konya Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Öz tarafından, Haydarpaşa Numune Hastanesindeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Konya Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Öz’ün, “Haydarpaşa Numune Hastanesindeki Usulsüzlük iddiaları”na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Cevaplar :

Cevap 1. Önergede adı geçen Hastane’nin kan merkezinde (3) adet aferez cihazı mevcud olup, bu cihazlardan ikisi Eczacıbaşı-Baxter CS 3000 modelidir. Diğer biri ise Cobe Spectra modelidir. Cobe Spectra cihazı (5) yıl önce ihale ile satın alınmıştır. CS 3000 cihazlarından birisi de (2) yıl önce hibe edilmiştir. Her iki cihazın da demirbaş kaydı mevcuddur. Diğer bir CS 3000 cihazı da, hizmetin kesintisiz sürdürülmesi için birbuçuk yıl önce Eczacıbaşı-Baxter firması tarafından getirilmiştir. 50 000 - 75 000 $ değerindeki bu cihazların bakımı için herhangi bir para ödenmemektedir. Aylık olarak düzenli bakımları ve değişen parçaları ücretsizdir.

Bu cihazlarda tek kullanımlık setler ile (8) ünitelik trombosit süspansiyonu elde edilmektedir.

Klinisyenler tarafından endikasyonu konan ve talebi yapılan trombosit süspansiyonları, hasta sahiplerinin getirdiği donörlerin (2) saat süreyle cihaza bağlanmasıyla ve tek kullanımlık setlerin kullanımı ile elde edilmektedir.

Hangi cihaz kullanılır ise kullanılsın, tromboferez setinin temin şekli ve maliyeti değişmemektedir ve bütün cihazlar da hastanenindir.

Yeşil kartlı hastalar için Hastane Satın Alma Komisyonunca alınan setler ücretsiz olarak kullanılmakta, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve benzeri kuruma sigortalı hastaları ise, bu setleri yetkili bayilerden fatura karşılığı almakta ve bilâhare kendi kurumlarından bu fatura tutarlığını tahsil etmektedirler.

Bu cihazlarda kullanılan setlerin fiyatları, ister hastaneye isterse kişilere satılsın, bütün yetkili bayilerde sabittir. Hastanemiz, şahıslar veya diğer kurumlar, bu fiyata uygun olarak alım yapmaktadır. Setin kullanıldığı cihazın modeli veya mülkiyeti fiyatını değiştirmemektedir. Cihazlar ise, bu setlerin kullanımı ile çalışmaktadır. Hastane Vakfının, iddia edilen konular ile ticarî veya herhangi bir yönden ilgisi yoktur.

Amphi firması, Eczacıbaşı-Baxter firmasının Marmara Bölgesi tek yetkili satıcısıdır. Bölgede aferez uygulamaları yapan GATA Askerî Tıp Akademisi Hastanesine ve Marmara Üniversitesi Hastanelerinde de Amphi firması aferez setlerini vermektedir.

Hastanedeki diğer model olan Cobe Spectra cihazının İstanbul bayii olan Politek Ltd. Şti. firması, bir yıl önce hastanenin ödeme periyodu sebebiyle Hastanemize SSK fiyatlarıyla set almak istemediği ifade etmiştir. Halen yeşil kartlı hastalar için sadece Eczacıbaşı-Baxter firmasından set temin edilmektedir. Hastanenin 1998 yılı tromboferez seti ihtiyacı için 1.6.1998 tarihinde ihale yapılmıştır.

Bu setler oldukça pahalı olmasına rağmen, SSK protokolleri gereği fiyatları sabit olup, bu setleri pazarlayan bayiler bütün kurum veya hastalara SSK protokolünde belirlenen fiyatlardan satmaktadır.

Hastanemizde 5 yıldır yapılan aferez uygulamaları sayesinde yaklaşık 2 000 hastaya aferez trombosit verilmiş ve tedavilerine önemli oranda katkıda bulunulmuştur. Hiçbir hasta maddî imkânsızlık sebebiyle mağdur edilmediği gibi, yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere iddia edilenin aksine, bu hizmetler ve satınalma işlemlerinde herhangi bir firmaya veya vakfa rant sağlanması söz konusu olmamıştır.

Cevap 2. Hastanemizde halen arızalı cihaz yoktur. Ancak, cihazlarda bazen birkaç saatlik veya bir günlük arızalar olmaktadır. Yedek cihazlar sayesinde, arızalar işlemleri etkilememektedir. Zaten cihazların arızalı olup olmaması, işlem ücretini ve uygulamayı değiştirmemektedir.

Cevap 3. Kemik kanserinden tedavi gören hastalar da dahil olmak üzere, hiçbir hastanın tabelasına “kan sayımı yapılmayacak” şeklinde bir ifade yazılmamaktadır. Böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bugüne kadar hiçbir hasta parasızlığı sebebiyle tedaviden mahrum kalmadığı gibi, Devlet hastanelerinden birkaçında yapılabilen tromboferez imkânından şu ana kadar bu hastanemizde 2 000’den fazla hasta faydalandırılmıştır. Bu hastaların pek çoğu gerçekten fakir olan yeşil kartlı hastalar olup, bazan milyarlarca lirayı bulan bu işlemler için para ödememektedirler. Bütün masraflar Hastanece karşılanmaktadır. Dolayısı ile, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Cevap 4. Kemik kanserinden dolayı ameliyat olan hastanın tedavisinin gecikmemesi için de tromboferez seti hastanemizde yeşil kartlı hastalar için alınmış olan stokdan kullanılmış, hastanın tedavisi aksatılmamıştır. Bu setin ücreti hastanın kurumundan talep edilecektir. Panoya kan merkezi personeli tarafından herhangi bir yazı yazılması söz konusu değildir. Öyle ki ve memnuniyetle belirtiyorum ki, hastanın yakınları hastanemizde yapılan işlemler için teşekkür etmişlerdir.

Burada tekrar ifade etmekte fayda görüyorum ki: Hasta panosuna iddia edildiği gibi bir yazı yazılmamıştır ve böyle bir uygulama hiçbir hastaya yapılamaz. Sözü edilen hastanın tedavisi için gereken ve istenilen bütün ürünler zamanında karşılanmıştır. Şöyleki, bu hastamız için toplam (6) adet Aferez Trombosit Süspansiyonu, (2) adet eritrosit süspansiyonu ve (1) adet tam kan endikasyonu konmuş ve bütün ürünler zamanında hazırlanarak kullanılmıştır. Ancak hasta, bazı gazetelerde çıkan haberlerdeki gibi trombosit süspansiyonu verilmediği için değil de, hastanın prognozu sebebiyle sevk edildiği Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde vefat etmiştir.

Önergede bahsi geçen firma ile veya bayiler ile hasta yakınları arasındaki ilişki ve tepkilerden hastanemizin haberi olmadığı gibi, mes’ûl tutulması da doğru olmaz.

Cevap 5. Önergenin 5 inci sorusunda belirtilenin aksine, piyasada 10 milyona tromboferez seti satılması söz konusu değildir.

Set ücretleri, SSK protokolü ile belirlenmekte ve halen Amerikan Dolarının kuruna bağlı olarak 50 milyon lira civarındadır. Dünyada ve ülkemizde bu setleri pazarlayan (3) firma vardır. Bu firmaların satış fiyatları ülkemizde birbirinin aynıdır.

Kızılay kan merkezlerinde (1) ünite trombosit süspansiyonunun satış bedeli 13 milyon TL.’dır. Hastanemizde yapılan ve (8) ünite trombosite eşdeğer ürün olan “aferez trombosit” için ödenen set ücreti ise 50 milyon TL.’dır.

Aferez trombosit süspansiyonları için özel hastanelerde 100-125 milyon TL. istenmektedir. Üniversite hastanelerinde de set ücretine ek olarak işlem ücreti alınmaktadır. Anlaşılacağı üzere, en âdil ve ucuz uygulama hastanemizde yapılmaktadır ve bu konudaki iddialar da varid bulunmamaktadır.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

30. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurumspor’a, Geliştirme ve Destekleme Mahallî İdareler Fonundan yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5122)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Aslan Polat Erzurum

Bilindiği üzere Erzurumspor 30 yıllık rüyasını gerçekleştirerek 2 nci Lig Play-Off grubundan şampiyon olarak 1 inci lige çıkmıştır.

Şehrimizde takriben bir aydan beri görülmemiş bir sevinç ve mutluluk yaşanmaktadır. Sporun, illerin turizm ve sosyo-ekonomik gelişimine olan müsbet katkısı gözönüne alınarak ve Vanspor’un bu yıl 1 inci ligden küme düşmesi neticesinde Erzurumspor doğu ve güneydoğu illerinin tek 1 inci lig temsilcisi durumundadır.

Transfer sezonuna girdiğimiz şu günlerde, trilyonların konuşulduğu transfer borsasında, Erzurumspor’un devlet desteği olmadan netice alması imkânsız gibidir.

1. Transfer ayına girdiğimiz şu günlerde Erzurumspor’a Geliştirme ve Destekleme Fonundan çok acele olarak yeterli bir yardım yapmayı düşünüyor musunuz?

2. Transfer ayına girdiğimiz şu günlerde, Erzurumspor’a Mahallî İdareler Fonundan çok acele olarak yeterli bir yardım yapmayı düşünüyor musunuz?

T.C. Maliye Bakanlığı 9.6.1998 Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/9303

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13246 sayılı yazınız.

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat’ın 7/5122 esas no’lu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Hükümetimiz sporun her dalının gelişmesine özel bir önem vermektedir. Bu kapsamda ülkemizdeki futbol kalitesinin artmasından ve Erzurumsporun 1 inci futbol ligine çıkmasından memnunluk duymaktayız.

Spor kulüplerine gereken desteğin ilgili mevzuat çerçevesinde verilmesi gerektiği tabiidir. Ancak, Erzurumspor kulübüne yardım yapılması talep edilen “Geliştirme ve Destekleme Fonu” Başbakanlık, “Mahallî İdareler Fonu” ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğundan, bu konuda Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

31. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı ve Devlet Bakanı vekili Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5133)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. ANASOL-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Başbakanlık 9.6.1998 Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Sayı : B.02.1.GÜM.0.71.00.10/012194

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 28 Mayıs 1998 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/5133-12987/31206 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilmiş bulunan yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.

Bilgilerine arz ederim.

Necdet Menzir Devlet Bakanı V.

ANASOL-D İktidarı Döneminde Yapılan Atamalar

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

1 Mesut Öğrük Müsteşarlık Müşaviri Samsun Gümrükler Başmüdürü

2 Faruk Kılıç Samsun Gümrükler Başmüdürü Gümrükler Genel Müd. Uzmanı

3 Yalçın Serinsöz Mersin Gümrükler Başmüdürü Müsteşarlık Müşaviri

4 Ali Akıcı Gümrükler Genel Müd. Uzmanı Mersin Gümrükler Başmüdürü

5 Mehmet Çatılı Ank. Güm. Başmd. Başmüdür Yrd. Gürbulak Gümrükler Başmüdürü

6 Muzaffer Uygar Gümrükler Gen. Müd. Daire Bşk. Hakkari Gümrükler Başmüdürü

7 Hüseyin Gençay Gaziantep Gümrükler Başmüdürü Gümrükler Gen. Müd. Başkontrolör

8 Asım Akkaya Gümrükler Gen. Müd. Daire Bşk. Gaziantep Gümrükler Başmüdürü

9 Ömer Keklikçi Trabzon Gümrükler Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

10 Cezayir Yaman Ank. Güm. Başmd. Başmüdür Yrd. Trabzon Gümrükler Başmüdürü

11 Yüksel Elban Edirne Gümrükler Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

12 Sefa Ekin Güm. Kont. Gen. Müd. Daire Bşk Edirne Gümrükler Başmüdürü

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

13 F. Nadide Ünlü Antalya Gümrükler Başmüdürü İzmit Gümrükler Başmüdürü

14 Türabi Sürücü Hopa Gümrükler Başmüdürü Sinop Gümrükler Başmüdürü

15 Turan Yıldız İstanbul Gümrükler Başmüdürü Antalya Gümrükler Başmüdürü

16 Muharrem Karaduman İzmir Gümrükler Başmüdürü İstanbul Gümrükler Başmüdürü

17 O. Naci İyigün Ankara Gümrükler Başmüdürü Malatya Gümrükler Başmüdürü

18 Yalçın Karadeniz İzmit Gümrükler Başmüdürü Ankara Gümrükler Başmüdürü

19 Hasan Ergen Trabzon Güm. Mhz. Başmüdürü Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

20 Cengiz Şahin Edirne Güm. Mhz. Başmüdürü Trabzon Güm. Mhz. Başmüdürü

21 Mehmet Yıldırım İzmir Güm. Mhz. Başmüdürü Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

22 Ertuğrul Konukman İst. Güm. Mhz. Başmüdürü İzmir Güm. Mhz. Başmüdürü

23 Ali Balkan Metel Sinop Güm. Mhz. Başmüdürü İstanbul Güm. Mhz. Başmüdürü

24 Mahir Cemiloğlu Antalya Güm. Mhz. Başmüdürü Sinop Güm. Mhz. Başmüdürü

25 Murat Aslan Bursa Güm. Mhz. Başmüdürü Antalya Güm. Mhz. Başmüdürü

26 Faruk Murat Yılmaz İzmit Güm. Mhz. Başmüdürü Bursa Güm. Mhz. Başmüdürü

27 Nurettin Çelik Hopa Güm. Mhz. Başmüdürü İzmit Güm. Mhz. Başmüdürü

28 Yusuf Dinç Bursa Güm. Mhz. Başmüd. Yrd. Hopa Güm. Mhz. Başmüdürü

29 Ali Deveci Gürbulak Güm. Mhz. Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

30 Cavit Yener Habur Güm. Mhz. Başmüdürü İzmir Güm. Mhz. Başmüdür Yrd.

31 Birol Kalkan Güm. Mhz. Gen. Müd. Dai. Bşk. Hakkari Güm. Mhz. Başmüdürü

32 Ali Kemal Akşar Teftiş Kurulu Başkanı Gümrük Başmüfettişi

33 Erdener Demirağ Gümrük Başmüfettişi Teftiş Kurulu Başkanı

34 Ramazan Uludağ Gümrükler Gen. Müdürü Gümrük Müsteşarı

35 Fethi Şahin Horoz Güm. Gen. Müd. Yardımcısı Gümrükler Genel Müdürü

36 Coşkun Özışık Müsteşar Yardımcısı Müsteşarlık Müşaviri

37 İbrahim Berberoğlu Bayındır Sig. A.Ş. Gen. Müd. Müsteşar Yardımcısı

38 Nilgün Altındağ Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı Güm. Gen. Müdür Yardımcısı

39 Cihat Ancin Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı Güm. Gen. Müdür Yardımcısı

40 Ayşe Nevin Kan Ulaştırma Bak. Tel. Gen. Müd. Av. 1. Hukuk Müşaviri

41 Ünal Gökalp Gümrük Başmüfettişi Güm. Mhz. Gen. Müdür Yrd.

42 Ahmet Koç Maliye Bak. İzmir Tasiş İşl. Müd. İzmir Gümrükler Başmüdürü

43 M. İrfan Bebek Gümrük Başmüfettişi Güm. Kont. Gen. Müd. Uzmanı

44 Nurettin Erkınay Güm. Gen. Müd. Uzmanı Müsteşarlık Müşaviri

45 Melek Birgül İleri T.C. Ziraat Ban. Gen. Müd. Avu. Müsteşarlık Müşaviri

46 Hülya Tözüm AT ve Dış İliş. Gen. Müd. Dai. Bşk. Müsteşarlık Müşaviri

47 Nazlı Koçer Hukuk Müş. Hukuk Müşaviri Müsteşarlık Müşaviri

48 Rahmi Aktepe Muhabere ve Elektronik Dai. Bşk. Müsteşarlık Müşaviri

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

49 Abdullah Gözalan Hakkari Güm. Mhz. Başmüdürü Müsteşarlık Müşaviri

50 M. Bahri Öktem Güm. Mhz. Gen. Müd. Yard. Müsteşarlık Müşaviri

51 Bekir Odabaşı Güm. Gen. Müd. Başkontrolör Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

52 Mustafa Yüksel Güm. Gen. Müd. Kontrolör Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

53 Mehmet Yıldırım Gümrük Başmüfettişi Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

54 Cahit Gökçelik Gümrük Müfettişi Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

55 Cahit Yerci Maliye Bak. Gel. Gn. Md. Başkntr. Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

56 M. Atiila Aksu Güm. Kont. Gen. Müd. Şube Müd. Güm. Kont.Gen. Müd. Daire Bşkn.

57 O. Nurzat Ulubeyligil Gümrük Başmüfettişi Personel Dairesi Başkanı

58 Selahattin Cesur Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı Güm. Kont. Gen. Müd. Uzmanı

59 Selahattin Cesur Güm. Kont. Gen. Müd. Uzmanı Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

60 Kürşad Darbaz Başbakanlık Bas. Halk. İliş. Müş. Müsteşarlık Müşaviri

61 Özgül Filiz Avcı Çal. Sos. Güv. Bak. Y. D. Gn. Md. Memur AT ve Dış İliş. Gen. Md. D. Bşk.

62 Yavuz Sayılır Müsteşarlık Müşaviri Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

63 Muhittin Özdemir Müsteşarlık Müşaviri Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

64 Ural Ilıcalı Maliye Bak. Başmüfettişi Personel Dairesi Başkanı

Refahyol İktidarı Döneminde Yapılan Atamalar

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

1 Cavit Yener İskenderun Güm. Mhz. Başmd. Yrd. Habur Güm. Mhz. Başmüdürü

2 Nurettin Çelik Edirne Güm. Mhz. Başmüdür Yrd. Hopa Güm. Mhz. Başmüdürü

3 İdris Serbest Malatya Gümrükler Başmüdürü Mersin Gümrükler Büşmüdürü

4 Hüseyin Tek Mersin Gümrükler Başmüdürü Malatya Gümrükler Başmüdürü

5 Mustafa Gökalp Trabzon Güm. Mhz. Başmüdürü Gaziantep Güm. Mhz. Başmüdürü

6 Cemalettin Özen İskenderun Gümrükler Başmüdürü Müsteşarlık Müşaviri

7 İsmet Sözen Hakkari Gümrükler Başmüdürü İskenderun Gümrükler Başmüdürü

8 Cemal Karahan Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı Ankara Güm. Mhz. Başmüdürü

9 M. Rüstem Dirican Ankara Güm. Mhz. Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

10 Yüksel Elban Sinop Gümrükler Başmüdürü Edirne Gümrükler Başmüdürü

11 Zülal Sönmez Güm. Gen. Müd. Başkontrolörü Habur Gümrükler Başmüdürü

12 Recai Şen Gümrük Müfetişi AT ve Dış İlş. Gn. Md. Dai. Bşk.

32. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın yazılı cevabı (7/5137)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 Sayı : B.02.0.006/00903

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5137-12991/31210 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda sunulmuştur.

Soru 1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

Soru 2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

Cevap :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bakanlığım bağlı kuruluşları olup;

– Kadın ve sosyal hizmetler müsteşarlığının kuruluş ve görevlerini belirleyen 2.6.1994 tarih ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa Mahkemesinin 8.7.1994 tarih ve E.1994/58, K.1994/53 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Meydana gelen bu hukukî durum, çalışan personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 91 inci maddesi uyarınca kadrosu kaldırılan Devlet Memuru statüsüne dönüştürmüştür. Anayasa Mahkemesinin kararı boş kadroları iptal ettiğinden Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına herhangi bir atama işlemi yapılamamaktadır ve her iki kurumunda taşra teşkilâtı yoktur.

– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ise; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yönetmeliğine uygun olarak; kendi istekleri dışında, haklarında yapılan soruşturmalar sonucu düzenlenen müfettiş raporları ile mülkî idare amirlerince görev yerlerinin değiştirilmesi önerilerine göre hizmet gereği dışında zorunlu yer değişikliği yapılmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Işılay Saygın Devlet Bakanı

33. Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahat Andican’ın yazılı cevabı (7/5160)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ahat Andican tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Devlet Bakanlığı 5.6.1998 Sayı : B.02.0.012/0515

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5160-13018/31237 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile cevaplandırılması istenilen Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın Bakanlığımla ilgili yazılı soru önergesi cevabı ek’te sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ahat Andican Devlet Bakanı

Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın yazılı soru önergesi cevabı

1. Bakanlık görevine başladığım gün, Başbakanlığın yaptığı düzenlemeye göre, Refahyol döneminin Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Sacit Günbey’in kullandığı makam odası ve personel tarafıma tahsis edilmiştir.

2. Devralmış bulunduğum Bakanlıkta çalışan personelin bir kısımı halen görevlerine devam etmektedir.

3. Kendi iradeleriyle yazılı olarak ayrılma talebinde bulunan personel:

a) H. İbrahim Türkmen(BHİM)

b) Ersin Kara (Memur)

c) Necati Temel (Memur)

Asli görevine iadeleri uygun görülen personel:

a) Mustafa Tekin (BHİM)

b) Tamina Kibar (Memur)

c) Ali Metin (Memur)

d) Şengül Özbek (Daktilograf)

Yeni görevlendirilen personel:

a) Ertuğ Büyük (Özel Kalem Müdürü)

b) M. Emin Bilgiç (Geçici Personel-Danışman)

c) Sayit Yusuf (Geçici Personel-Danışman)

d) Orhan Akgül (Memur)

e) Selman Gemuhluoğlu (BHİM)

f) Türkan Önemli (Geçici Personel-Sekreter)

g) İlyas Köse (Geçici Personel-Memur)

h) Vural Yurt (Geçici Personel-Bilgisayar İşletmeni)

i) Ruşen Karsavuranoğlu (Geçici Personel-Sekreter)

j) Birsel Su (Geçici Personel-Sekreter)

k) Davut Coşar (Geçeci Personel-Memur)

ı) Kemal Sarıata (Geçici Personel-Şoför)

m) Selver Kılıç (Geçici Personel-Memur)

İade edilen koruma görevlileri

a) M. Veysi Durdu (Polis Memuru)

b) Emin Çabuk (Polis Memuru)

c) Şevket Süzen (Polis Memuru)

d) İbrahim Düzen (Polis Memuru)

e) Mehmet Rençber (Polis Memuru)

f) Ali Demirci (Polis Memuru)

Yeni görevlendirilen koruma görevlileri

a) Cengiz Çakıltepe (Komiser)

b) Cahit Çiçek (Polis Memuru)

c) Nurullah Abalı (Polis Memuru)

d) Hayrullah Karaca (Polis Memuru)

e) Mesut Arı (Polis Memuru)

f) Bekir Candemir (Polis Memuru)

4. Ayrıca, Bakanlığıma bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında 54 üncü ve 55 inci Hükümetler döneminde görevden alınan personel bulunmamaktadır.

5. Bakanlık görevine başlamadan önce Başbakanlıkça asli kurumlarına iade edilen personel:

a) Zeki Parlak (Özel Kalem Müdürü)

b) Mustafa Çetin (Geçici Personel-Danışman)

c) Mustafa Birışık (Geçici Personel-Danışman)

d) Murat Beyhan Çağlar (Geçici Personel-Danışman)

e) Abdulhekim Koçin (Geçici Personel-Basın Müşaviri)

f) Sermet Başaran (Geçici Personel-Danışman)

g) Selma Aykul (Geçici Personel-Sekreter)

34. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in yazılı cevabı (7/5165)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 (Sayın Rüştü Kâzım Yücelen) Sayı : B.02.0.019/1475

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/5165-13023/31242 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın 54 ve 55 inci Hükümetler dönemindeki personel atamalarına ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan sorulara cevap olarak hazırlanan dökümler, İçtüzüğün 99 uncu Maddesi gereğince ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Rüştü Kâzım Yücelen Devlet Bakanı

290’dan 305’e kadar olan kısım filme alınacak.

19. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, atama işlemleri iptal edilen personelin yeniden kadroya alınacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5057)

7.5.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin’e yöneltilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Ertuğrul Yalçınbayır Bursa

Sorular :

Basına “Torpilli Memur Geri Alınıyor” başlıklarıyla yansıyan haberlerle ilgili olarak:

1. 28 Kasım 1997 tarihinde torpil iddiaları dikkate alınarak iptal edilen 26 personelin atam işlemlerinin iptal sebebi nedir?

2. İptal sebepleri ortadan kalkmamış ise bu kişilerin yeniden istihdamının sebebi nedir?

3. Atama işlemlerinin iptali ile yeniden istihdam işlemlerindeki kamu yararı nedir?

4. Yeniden istihdam edilmesi düşünülen kişilerin geldikleri kurumlardaki görevleri, maaş ve özlük hakları ile yeni görev ve maaş ve özlük haklarını karşılaştırmalı olarak açıklar mısınız?

5. Anılan kişilerin TBMM’ne alınmasına tavassut edenler var mıdır, varsa kimlerdir?

6. TBMM’de personel atamalarında kayırma ve keyfilik iddialarına karşı ne diyorsunuz? Bu iddiaların ve iddialar doğrultusundaki kararların TBMM’nin itibarına tesirleri nelerdir?

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 8.6.1998 Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kan.Kar.Md: Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5057-12783/30765

Sayın Ertuğrul Yalçınbayır

Bursa Milletvekili

İlgi : 7.5.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

Atama işlemleri iptal edilen personelin yeniden kadroya alınacağı iddialarına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap 1. Daha önce Başkanlığımızda geçici görevli olarak çalışmaktayken 1997 yılı Eylül ayı içinde TBMM Genel Sekreterliği Teşkilâtı (Merkez ve Millî Saraylar) kadrolarına atanan (26) personelin atamaları; hizmet, unvan, derece ve öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolara atanmış olmaları, dolayısiyle kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı gerekçesiyle 28 Kasım 1997 tarihinde iptal edilmiştir.

Cevap (2, 3). Bu personelin kurumlarına iadelerine ilişkin yazılarımıza ya “kadrolarının kullanıldığı” şeklinde cevap verilmiş veya hiç cevap verilmemiştir. Bu durum karşısında hem eski kurumları ile ilişiği kesilen hem de Kurumumuzca atamaları iptal edilen söz konusu personelin mağduriyetlerinin önlenebilmesi için, konu 2919 numaralı Kanunun 6 ncı maddesine göre Başkanlık Divanında görüşülmüş ve atama işlemlerinin iptal gerekçesi kapsamında hukukî bir çözüm sağlanıncaya kadar açıktan atananlar da dahil (26) personel, görevlerine devam ettirilmişlerdir.

Söz konusu personelin atamalarının iptali ile boşalan (26) kadro, Kurumumuzun diğer kadroları ile birlikte Başkanlık Divanına sunulmuş ve 19 Mart 1998 tarihli ve 73 sayılı Kararı ile “hizmet ihtiyacına uygun” şekle dönüştürülmüş ve 26 personel, 15 Mayıs 1998 tarihli Onayla bu kadrolara atanmıştır.

Cevap 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilâtı kadroları, gerek 657 sayılı Kanunun 59, 60 ve 61 inci maddeleri gerekse, 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtildiği üzere “İstisnai Memuriyetler” kapsamındadır.

Yine 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (F) bendi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, ek gösterge ve benzeri malî hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetki, TBMM Başkanlık Divanına aittir.

Bu nedenle, Kurumumuzun görev özelliği ve personelimizin tabi olduğu istisnai hükümler çerçevesinde Başkanlık Divanımızca yapılan düzenlemelerle, diğer kamu kurumları personeli ile Kurumumuz personeli arasında, malî ve sosyal yardım ödemeleri açısından, Kurumumuz personeli lehine bazı farklılıklar mevcuttur.

Cevap (5, 6). Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilâtı kadroları, yukarıda da belirtildiği üzere istisnai memuriyet kadrolarıdır. Bu kadrolara atama yetkisi, 2919 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde sadece TBMM Başkanlarına aittir.

20. – Şırnak Milletvekili Bayar Ökten’in, TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğünde çalışan personele ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/5060)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla. 8.5.1998

Bayar Ökten Şırnak

Konu : TKİ Şırnak Kömür İşletmeleri

1. Türkiye Kömür İşletmeleri Şırnak Kömür İşletmelerinin 12.9.1997-25.12.1997 tarihleri arasında ve sonrada üretim faaliyetinde bulunmadığı tarihleri açıklayabilir misiniz?

2. Şu anda TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrinde kaç mühendisin çalıştığını, isimleri ve hizmet süreleri ile birlikte açıklayabilir misiniz?

3. TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrine ANASOL-D Hükümeti döneminde alınan işçi kadrosu ve alınan işçilerin isim soyad ve doğum yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 8.6.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-820-9278

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20 Mayıs 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/5060-12808/30805 sayılı yazısı.

Şırnak Milletvekili Sayın Bayar Ökten’in tarafıma tevcih ettiği 7/5060-12808 esas no.lu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Şırnak Milletvekili Sayın Bayar Ökten’in

Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

(7/5060-12808)

Soru 1. Türkiye Kömür İşletmeleri Şırnak Kömür İşletmelerinin 12.9.1997-25.12.1997 tarihleri arasında ve sonrada üretim faaliyetinde bulunmadığı tarihleri açıklayabilir misiniz?

Cevap 1. 1997 yılında Şırnak ocaklarında genel üretim 7.10.1997 tarihinde başlamış ve 10.12.1997 tarihinde kömür filonunun üzerine gelen suların artmasıyla üretim faaliyetleri durmuştur.

Soru 2. Şu anda TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrinde kaç mühendisin çalıştığını, isimleri ve hizmet süreleri ile birlikte açıklayabilir misiniz?

Cevap 2. Şırnak İstihsal Başmühendisliğinde toplam 3 mühendis görev yapmaktadır.

Adı Soyadı İşe Giriş Tarihi Unvanı

Adil Tunç 1990 Başmühendis

Hasan Baştürk 1997 Maden Mühendisi

Ergün Yudaer 1997 Maden Mühendisi

Soru 3. TKİ Şırnak Bölge Müdürlüğü emrine ANASOL-D Hükümeti döneminde alınan işçi kadrosu ve alınan işçilerin isim-soyad ve doğum yerleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap 3. TKİ Şırnak İstihsal Başmühendisliğine, anılan dönemde işçi alımı yapılmamıştır.

21. Afyon Milletvekili İsmet Atilla’nın, Mahallî İdarelerce yardım fonundan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in, yazılı cevabı (7/5061)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla arz ederim. 8.5.1998

İsmet Attila Afyon

Soru : Bakanlığınız Mahallî İdarelere Yardım Fonundan ANAP, DYP-SHP, DYP-CHP, ANAYOL VE REFAHYOL Hükümetleri dönemlerinde Afyon İli’nde para yardımı gönderilen Belediyeler, gönderildiği tarih ve yardım miktarları ayrı ayrı ne kadardır?

T.C. Maliye Bakanlığı 9.6.1998 Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/9301

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 20.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12980 sayılı yazınız.

Afyon Milletvekili Sayın İsmet Attila’nın 7/5061 esas no’lu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Bakanlığımız Bütçesinin “Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve Ödemeler” tertibinden, Afyon İli merkez, ilçe ve belde belediyelerine yapılan toplam yardım miktarları, hükümet dönemleri itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(Milyon TL)

Hükümet Dönemi Yardım Tutarı

48 1 296

49 19 886

50 236 286

51 29 425

52 165 600

53 128 000

54 275 750

Toplam 856 243

Bilgilerine arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

22. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan İline 1998 yılı bütçesinden ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin yazılı cevabı (7/5073)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 7.5.1998

Tevhit Karakaya Erzincan

1. Bakanlığınızın 1998 Malî Yılı Bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?

2. 1998 yılında Erzincan İline ayrılan yatırım ödenekleri, genel, katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve yatırımlar-projeleri itibariyle ne kadardır?

3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Erzincan’daki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 Sayı : B.02.0.020-/08-3817

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 20.5.1998 gün ve 30831 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın 7.5.1998 gün ve 7/5073-12821 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Gemici Devlet Bakanı

1. Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 1998 Malî Yılı Bütçesinin Yatırım Ödenekleri tutarı 2 915 000 000 000 TL.’dır.

2. Kurumun 1998 yılı yatırım programı çerçevesinde Erzincan İlinde yatırım bulunmaktadır.

3. Erzincan İlinde kurumun yatırımı bulunmamaktadır.

23. – Bursa Milletvekili Yüksel Aksu’nun, Bursa Adliye Sarayı inşaatına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/5085)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Yüksel Aksu Bursa

İlimizde inşaatına devam edilmekte ve bitme aşamasında olan Adliye Sarayı ne zaman hizmete açılacaktır?

T.C. Adalet Bakanlığı 5.6.1998 Bakan : 985

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 20.5.1998 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/5085-12835/30846 sayılı yazınız.

İlgi yazınız eknide alınan, Bursa Milletvekili Yüksel Aksu’nun 7/5085-12835 Esas No’lu yazılı soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Oltan Sungurlu Adalet Bakanı

Sayın Yüksel Aksu

Bursa Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/5085-12835 Esas No’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Fizikî gerçekleşme oranı % 75 olan Bursa Adliyesi inşaatı, 1998 yılı içinde bitirilmesi plânlanan işler arasında iken, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan bilgiye göre % 30 keşif artışı dahi bitirilemeyeceği anlaşıldığından, 1998 yılı birim fiyatlarına göre 1 752 682 935 500 TL. tutarlı keşif bedeli tanzim edilmiş olup, bu bedel üzerinden 2000 yılında bitirilmek üzere adı geçen Bakanlık tarafından ihaleye çıkarılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Oltan Sungurlu Adalet Bakanı

24. – Bursa Milletvekili Yüksek Aksu’nun, Bursa’daki demiryolu ve havalimanı projelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5086)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Yüksel Aksu Bursa

Sürekli gelişmekte olan Bursa İlinin yeni yatırımlara gereksinimi olduğu açıkça görülmektedir. Bu amaçla Ulaştırma Bakanlığının Bursa İline yönelik yatırımlarının neler olduğunu öğrenmek amacıyla sorularım aşağıdadır:

1. Bandırma-Bursa-Gemlik-Osmaneli Demiryolu hattı projesi çalışmaları devam etmekte midir? Ediyorsa ne aşamadadır? 1998 yılı içerisinde ihalesi düşünülmekte midir?

2. Yenişehir Havalimanı inşaatı 1998 yılı içerisinde bitirilebilecek midir?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı 4.6.1998 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21-EA/-842-9850

Konu : Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu’nun yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.5.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5086-12836/30847 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu’nun 7/5086-12836 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Necdet Menzir Ulaştırma Bakanı

Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Aksu’nun

7/5086-12836 Sayılı Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

Sorular:

Sürekli gelişmekte olan Bursa İlinin yeni yatırımlara gereksinimi olduğu açıkça görülmektedir. Bu amaçla Ulaştırma Bakanlığının Bursa İline yönelik yatırımlarının neler olduğunu öğrenmek amacıyla sorularım aşağıdadır:

1. Bandırma-Bursa-Gemlik-Osmaneli Demiryolu hattı projesi çalışmaları devam etmekte midir? Ediyorsa ne aşamadadır? 1998 yılı içerisinde ihalesi düşünülmekte midir?

2. Yenişehir Havalimanı inşaatı 1998 yılı içerisinde bitirilebilecek midir?

Cevaplar:

1. Önemli tarım ve sanayi bölgesi Bursa’nın bir taraftan Bandırma Limanına diğer taraftan Arifiye-Eskişehir mevcut demiryolu hattına bağlanması amacıyla planlanan 282 km. uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli; Ayazma-İnönü Demiryolu hattının etüd proje işleri 22.10.1992 tarihinde ihale edilmiş ve 9.3.1993 tarihinde fiilen işe başlanmıştır.

Hattın avan projeleri tamamlanmış olup, uygulama proje çalışmaları devam etmektedir. Yeterli ödenek temin edilmesi halinde 1999 yılında tamamlanacaktır.

Bu hattın Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli kesiminin kredili olarak inşaat ihale çalışmaları devam etmektedir.

2. Yapımı devam eden Bursa-Yenişehir Havaalanı İnşaatı projesi kapsamında terminal binası haricindeki binaların karkası ile apron yapımı işi bitirilmiş olup, işin tamamının 26.12.1998 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.

Aynı proje kapsamında yürütülen kargo binası ve otopark inşaatı işinin ise 12.11.1998 tarihinde bitirilmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

Ancak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca talep edilen ilave işlerin de proje kapsamına alınması halinde, yatırımın ilave işlerle beraber tamamlanabilmesi için yaklaşık 9,5 trilyon TL. daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu ek ödeneğin temin edilerek ilave işlerin de proje kapsamında gerçekleştirilmesi halinde yatırımın 1999 yılında tamamlanması mümkün görülmektedir.

25. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak ve Adiller Köylerinin yakacak ihtiyacına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/5099)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.5.1998

Abdullah Özbey Karaman

Karaman-Sarıveliler İlçesine bağlı Çevrekavak ve Adiller Köylerimizin 31 inci madde statüsünden çıkarılmasından dolayı, bu köylerin kışlık yakacak ve kereste temini cihetiyle son derece mağdur oldukları ifade edilmektedir. Ayrıca konut ihtiyacı olan kerestenin temini de, Çevrekavak orman deposu varken 60-70 km. mesafedeki Ermenek orman deposundan karşılanmaktadır. Bu da nakliye olarak köylümüze ağır bir yük getirmektedir.

Sorularım şunlardır:

1. Köylülerimizin kışlık yakacak ihtiyaçları ne şekilde giderilecektir?

2. Bu köylerimizin Çevrekavak orman deposundan kereste ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bakanlığınızca bir çalışma var mıdır?

T.C. Orman Bakanlığı 9.6.1998 Araştırma Planlama ve KoordinasyonKurulu Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı Sayı : KM.1.SOR./482-1699

Konu : Sayın Abdullah Özbey’in yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM’nin 25.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5099-12866/30955 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey’in “Karaman-Sarıveliler-Çevrekavak ve Adiller Köylerinin yakacak ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Ersin Taranoğlu Orman Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey’in 7/5099

Sayılı Yazılı Soru Önergesi Hakkında

Orman Bakanlığının Cevabı

1. Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü hudutlarındaki; Çevrekavak Köyü önceki plan döneminde Göktepe Kasabasına bağlı bir mahalle olduğundan orman köyü olarak değerlendirilmemiş, 1992 yılında yapılan amenajman planına göre köyün mülki hudutları dahilinde verimli Devlet Ormanı bulunmadığı ve eta öngörülmediğinden, 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamına alınmıştır. Adiller Köyü ise önceki plan döneminde 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi kapsamında iken, 1992 yılında yapılan amenajman planına göre mülki hudutları dahilinde verimi yeterli Devlet Ormanı bulunmadığı ve eta öngörülmediği için 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamına alınmıştır.

Söz konusu köylerin yakacak odun ihtiyaçları 6831 sayılı Orman Kanununun 32 nci maddesine göre 1/3 maliyet bedeli alınarak, orman içi istif yerinden karşılanmaktadır.

2. Bu köylerin zati yapacak ihtiyaçları Çevrekavak deposundan karşılanmaktadır. Ancak, bu depoda talep edilen cins ve miktarda emval bulunmaması halinde, ihtiyaçları mevzuat gereği en yakın satış deposundan karşılanmaktadır.

26. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Karaman-Ermenek-Balkusan Köyünün sağlık evi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5106)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın H. İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.5.1998

Abdullah Özbey Karaman

Karaman-Ermenek-Balkusan Köyümüze sağlık evi ne zaman yapılacaktır?

T.C. Sağlık Bakanlığı 9.6.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1711

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 25.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5106-12874/30963 sayılı yazıları.

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından, Ermenek-Balkusan Köyünün sağlık evi ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Abdullah Özbey tarafından,

Karaman-Ermenek-Balkusan Köyü Sağlık Evi ile İlgili Olarak Verilen Yazılı Soru

Önergesinin Cevâbıdır:

Soru: “Karaman-Ermenek-Balkusan Köyümüze sağlık evi ne zaman yapılacaktır?”

Cevap: Karaman İli Ermenek İlçesi Balkusan Köyüne sağlık evi yapılması plânlanmıştır. Ancak, bütçe imkânlarının kısıtlı olması sebebi ile, hizmet binasının yapımı işi 1998 yılı yatırım programına alınamamıştır. Söz konusu sağlık evinin hizmet binası yapımı önümüzdeki yıllar yatırım programlarında değerlendirilecektir.

27. – Karaman Milletvekili Abdullah Özbey’in, Meclisin ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyen yayınlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin’in yazılı cevabı (7/5107)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.5.1998

Abdullah Özbey Karaman

11.5.1998 tarihli Ateş Gazetesinde milletvekillerine hakarete varan haksız ithamlarda bulunulmuştur.

Sorularım şunlardır:

1. Yüce Meclisimizin saygınlığın korunması amacıyla kanunî yollara başvurulacak mıdır?

2. Halkımızın vekilleri hakkında yanlış kanaate ulaşmaması için vekil hakları ile ilgili olarak halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

3. Bugüne kadar Yüce Meclisimizin ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyen haberlere yönelik ne gibi işlemler yapılmıştır ve neticesi ne olmuştur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 8.6.1998 Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kan.Kar.Md.: Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5107-12915/31009

Sayın Abdullah Özbey

Karaman Milletvekili

İlgi : 12.5.1998 tarihli yazılı soru önergeniz.

Meclisin ve milletvekillerinin saygınlığını zedeleyen yayınlara ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Hikmet Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Cevap (1, 2, 3): Önergenize konu 11.5.1998 tarihli Ateş Gazetesinde milletvekilleri ile ilgili olarak yer alan yazı, Başkanlığımızca incelenmiş; milletvekillerinin yolluk ve ödenekleri, sağlık giderleri, ulaştırma indirimleri, emeklilik aylıkları ve dokunulmazlıkları Anayasa, 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun ile ilgili diğer mevzuatta düzenlenmiş olduğundan, yazıda yer alan haberin tekzibi cihetine gidilememiştir.

Lojmanlarda oturan milletvekillerinin çevre temizlik vergisini ödeyip ödemedikleri hususunun İçişleri Bakanlığından sorulması gerekmektedir.

Bugüne kadar Başkanlığımızca TBMM’nin manevi şahsiyetini rencide edici yazı ve haberlerle ilgili olarak gerekli özen ve hassasiyet gösterilmiş olup, yasal çerçeve içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvurular yapıldığı gibi ilgili gazeteler ile ajanslara gereken açıklamalar yapılmıştır.

Yüce Meclisimizin saygınlığının korunması ve sayın milletvekilleri hakkında yanlış izlenim yaratılmaması için gerektiğinde basına açıklama yapmayı görevimin gereği olarak görmekteyim.

28. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Şemdin Sakık’ın ifadelerinin basına yansımasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/5116)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

TBMM İçtüzüğünün 96 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Naci Terzi Erzincan

Sorular :

1. PKK militanı Şemdin Sakık’ın gözaltında verdiği ifadelerin, bilinçli olarak gazetelere servis yapılması hukukî midir?

2. Şemdin Sakık’ın ifadelerini gazetelere yansıtanlar hakkında herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?

3. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal’a düzenlenen suikastın Şemdin Sakık’ın ifadeleri ile bir bağlantısı var mıdır?

T.C. İçişleri Bakanlığı 8.6.1998 Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-128228

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 25.5.1998 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/5116-12913/31007 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Naci Terzi tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan Şemdin Sakık; hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Devlet Güvenlik Mahkemesine sevk edilmiş olup, ilk sorgulamasına müteakip tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine konulmuştur.

Anılan şahısla ilgili olarak, önergede iddia edildiği gibi basına bilgi sızdırılması söz konusu değildir.

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal’a düzenlenen suikastın Şemdin Sakık’ın ifadeleri ile bağlantısının olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Murat Başesgioğlu İçişleri Bakanı

29. – Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, Haydarpaşa Numune Hastanesindeki trombosit cihazlarının arızalı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un yazılı cevabı (7/5117)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle Sağlık Bakanı Sayın H. İbrahim Özsoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Hasan Hüseyin Öz Konya

Sorular :

1. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde Sağlık Bakanlığına ait serolojik testlerin yapılmasında kullanılan iki trombosit cihazı olmasına rağmen, bu cihazlar yerine hastane adına kurulan vakıf aracılığı ile Eczacıbaşı’na ait Baxter firmasının aracılığı yapan Amphi firmasından trombosit cihazının kullanıldığı ve gerekli malzemelerin alındığı; dolayısıyla böylelikle bu firma ve hastane vakfına rant sağlandığı iddiaları doğru mudur?

2. Hastanedeki bu iki trombosit cihazı gerçekten arızalı mıdır?

3. Söz konusu hastanede parası olmadığı için trombosit sayımı yaptıramayan hastaların dosyalarına, “Kan sayımı yapılmayacak” notu düşülerek tedavilerinin alenen engellendiği doğru mudur?

4. Kemik kanserinden dolayı ameliyat olan bir hastanın, trombosit için ücret ödememesi dolayısıyla tedavisinin engellenerek, kan panosuna “Trombositi ayrıştırılmayacak” diye yazıldığı, daha sonra ise trombosit setini başka bir yerden temin eden bu hastaya, Amphi firmasından almadığı için sert tepki gösterildiği doğru mudur?

5. Hastaların, trombosit cihazları ile diğer sağlık malzemelerini illa da bu firmadan almak mecburiyetleri var mıdır? Piyasada 10 milyona verilen trombosit takımının, Amphi firmasında 45-50 milyona verildiği iddiaları doğru mudur?

T.C. Sağlık Bakanlığı 9.6.1998 Hukuk Müşavirliği Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/1713

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 25.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5117-12914/31008 sayılı yazıları.

Konya Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Öz tarafından, Haydarpaşa Numune Hastanesindeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Halil İbrahim Özsoy Sağlık Bakanı

Konya Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Öz’ün, “Haydarpaşa Numune Hastanesindeki Usulsüzlük iddiaları”na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Cevaplar :

Cevap 1. Önergede adı geçen Hastane’nin kan merkezinde (3) adet aferez cihazı mevcud olup, bu cihazlardan ikisi Eczacıbaşı-Baxter CS 3000 modelidir. Diğer biri ise Cobe Spectra modelidir. Cobe Spectra cihazı (5) yıl önce ihale ile satın alınmıştır. CS 3000 cihazlarından birisi de (2) yıl önce hibe edilmiştir. Her iki cihazın da demirbaş kaydı mevcuddur. Diğer bir CS 3000 cihazı da, hizmetin kesintisiz sürdürülmesi için birbuçuk yıl önce Eczacıbaşı-Baxter firması tarafından getirilmiştir. 50 000 - 75 000 $ değerindeki bu cihazların bakımı için herhangi bir para ödenmemektedir. Aylık olarak düzenli bakımları ve değişen parçaları ücretsizdir.

Bu cihazlarda tek kullanımlık setler ile (8) ünitelik trombosit süspansiyonu elde edilmektedir.

Klinisyenler tarafından endikasyonu konan ve talebi yapılan trombosit süspansiyonları, hasta sahiplerinin getirdiği donörlerin (2) saat süreyle cihaza bağlanmasıyla ve tek kullanımlık setlerin kullanımı ile elde edilmektedir.

Hangi cihaz kullanılır ise kullanılsın, tromboferez setinin temin şekli ve maliyeti değişmemektedir ve bütün cihazlar da hastanenindir.

Yeşil kartlı hastalar için Hastane Satın Alma Komisyonunca alınan setler ücretsiz olarak kullanılmakta, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve benzeri kuruma sigortalı hastaları ise, bu setleri yetkili bayilerden fatura karşılığı almakta ve bilâhare kendi kurumlarından bu fatura tutarlığını tahsil etmektedirler.

Bu cihazlarda kullanılan setlerin fiyatları, ister hastaneye isterse kişilere satılsın, bütün yetkili bayilerde sabittir. Hastanemiz, şahıslar veya diğer kurumlar, bu fiyata uygun olarak alım yapmaktadır. Setin kullanıldığı cihazın modeli veya mülkiyeti fiyatını değiştirmemektedir. Cihazlar ise, bu setlerin kullanımı ile çalışmaktadır. Hastane Vakfının, iddia edilen konular ile ticarî veya herhangi bir yönden ilgisi yoktur.

Amphi firması, Eczacıbaşı-Baxter firmasının Marmara Bölgesi tek yetkili satıcısıdır. Bölgede aferez uygulamaları yapan GATA Askerî Tıp Akademisi Hastanesine ve Marmara Üniversitesi Hastanelerinde de Amphi firması aferez setlerini vermektedir.

Hastanedeki diğer model olan Cobe Spectra cihazının İstanbul bayii olan Politek Ltd. Şti. firması, bir yıl önce hastanenin ödeme periyodu sebebiyle Hastanemize SSK fiyatlarıyla set almak istemediği ifade etmiştir. Halen yeşil kartlı hastalar için sadece Eczacıbaşı-Baxter firmasından set temin edilmektedir. Hastanenin 1998 yılı tromboferez seti ihtiyacı için 1.6.1998 tarihinde ihale yapılmıştır.

Bu setler oldukça pahalı olmasına rağmen, SSK protokolleri gereği fiyatları sabit olup, bu setleri pazarlayan bayiler bütün kurum veya hastalara SSK protokolünde belirlenen fiyatlardan satmaktadır.

Hastanemizde 5 yıldır yapılan aferez uygulamaları sayesinde yaklaşık 2 000 hastaya aferez trombosit verilmiş ve tedavilerine önemli oranda katkıda bulunulmuştur. Hiçbir hasta maddî imkânsızlık sebebiyle mağdur edilmediği gibi, yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere iddia edilenin aksine, bu hizmetler ve satınalma işlemlerinde herhangi bir firmaya veya vakfa rant sağlanması söz konusu olmamıştır.

Cevap 2. Hastanemizde halen arızalı cihaz yoktur. Ancak, cihazlarda bazen birkaç saatlik veya bir günlük arızalar olmaktadır. Yedek cihazlar sayesinde, arızalar işlemleri etkilememektedir. Zaten cihazların arızalı olup olmaması, işlem ücretini ve uygulamayı değiştirmemektedir.

Cevap 3. Kemik kanserinden tedavi gören hastalar da dahil olmak üzere, hiçbir hastanın tabelasına “kan sayımı yapılmayacak” şeklinde bir ifade yazılmamaktadır. Böyle bir uygulama asla kabul edilemez. Bugüne kadar hiçbir hasta parasızlığı sebebiyle tedaviden mahrum kalmadığı gibi, Devlet hastanelerinden birkaçında yapılabilen tromboferez imkânından şu ana kadar bu hastanemizde 2 000’den fazla hasta faydalandırılmıştır. Bu hastaların pek çoğu gerçekten fakir olan yeşil kartlı hastalar olup, bazan milyarlarca lirayı bulan bu işlemler için para ödememektedirler. Bütün masraflar Hastanece karşılanmaktadır. Dolayısı ile, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Cevap 4. Kemik kanserinden dolayı ameliyat olan hastanın tedavisinin gecikmemesi için de tromboferez seti hastanemizde yeşil kartlı hastalar için alınmış olan stokdan kullanılmış, hastanın tedavisi aksatılmamıştır. Bu setin ücreti hastanın kurumundan talep edilecektir. Panoya kan merkezi personeli tarafından herhangi bir yazı yazılması söz konusu değildir. Öyle ki ve memnuniyetle belirtiyorum ki, hastanın yakınları hastanemizde yapılan işlemler için teşekkür etmişlerdir.

Burada tekrar ifade etmekte fayda görüyorum ki: Hasta panosuna iddia edildiği gibi bir yazı yazılmamıştır ve böyle bir uygulama hiçbir hastaya yapılamaz. Sözü edilen hastanın tedavisi için gereken ve istenilen bütün ürünler zamanında karşılanmıştır. Şöyleki, bu hastamız için toplam (6) adet Aferez Trombosit Süspansiyonu, (2) adet eritrosit süspansiyonu ve (1) adet tam kan endikasyonu konmuş ve bütün ürünler zamanında hazırlanarak kullanılmıştır. Ancak hasta, bazı gazetelerde çıkan haberlerdeki gibi trombosit süspansiyonu verilmediği için değil de, hastanın prognozu sebebiyle sevk edildiği Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde vefat etmiştir.

Önergede bahsi geçen firma ile veya bayiler ile hasta yakınları arasındaki ilişki ve tepkilerden hastanemizin haberi olmadığı gibi, mes’ûl tutulması da doğru olmaz.

Cevap 5. Önergenin 5 inci sorusunda belirtilenin aksine, piyasada 10 milyona tromboferez seti satılması söz konusu değildir.

Set ücretleri, SSK protokolü ile belirlenmekte ve halen Amerikan Dolarının kuruna bağlı olarak 50 milyon lira civarındadır. Dünyada ve ülkemizde bu setleri pazarlayan (3) firma vardır. Bu firmaların satış fiyatları ülkemizde birbirinin aynıdır.

Kızılay kan merkezlerinde (1) ünite trombosit süspansiyonunun satış bedeli 13 milyon TL.’dır. Hastanemizde yapılan ve (8) ünite trombosite eşdeğer ürün olan “aferez trombosit” için ödenen set ücreti ise 50 milyon TL.’dır.

Aferez trombosit süspansiyonları için özel hastanelerde 100-125 milyon TL. istenmektedir. Üniversite hastanelerinde de set ücretine ek olarak işlem ücreti alınmaktadır. Anlaşılacağı üzere, en âdil ve ucuz uygulama hastanemizde yapılmaktadır ve bu konudaki iddialar da varid bulunmamaktadır.

Gösterilen ilgiye teşekkür ederek başarılar dilerim.

30. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurumspor’a, Geliştirme ve Destekleme Mahallî İdareler Fonundan yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/5122)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Aslan Polat Erzurum

Bilindiği üzere Erzurumspor 30 yıllık rüyasını gerçekleştirerek 2 nci Lig Play-Off grubundan şampiyon olarak 1 inci lige çıkmıştır.

Şehrimizde takriben bir aydan beri görülmemiş bir sevinç ve mutluluk yaşanmaktadır. Sporun, illerin turizm ve sosyo-ekonomik gelişimine olan müsbet katkısı gözönüne alınarak ve Vanspor’un bu yıl 1 inci ligden küme düşmesi neticesinde Erzurumspor doğu ve güneydoğu illerinin tek 1 inci lig temsilcisi durumundadır.

Transfer sezonuna girdiğimiz şu günlerde, trilyonların konuşulduğu transfer borsasında, Erzurumspor’un devlet desteği olmadan netice alması imkânsız gibidir.

1. Transfer ayına girdiğimiz şu günlerde Erzurumspor’a Geliştirme ve Destekleme Fonundan çok acele olarak yeterli bir yardım yapmayı düşünüyor musunuz?

2. Transfer ayına girdiğimiz şu günlerde, Erzurumspor’a Mahallî İdareler Fonundan çok acele olarak yeterli bir yardım yapmayı düşünüyor musunuz?

T.C. Maliye Bakanlığı 9.6.1998 Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.11.600/9303

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13246 sayılı yazınız.

Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat’ın 7/5122 esas no’lu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Hükümetimiz sporun her dalının gelişmesine özel bir önem vermektedir. Bu kapsamda ülkemizdeki futbol kalitesinin artmasından ve Erzurumsporun 1 inci futbol ligine çıkmasından memnunluk duymaktayız.

Spor kulüplerine gereken desteğin ilgili mevzuat çerçevesinde verilmesi gerektiği tabiidir. Ancak, Erzurumspor kulübüne yardım yapılması talep edilen “Geliştirme ve Destekleme Fonu” Başbakanlık, “Mahallî İdareler Fonu” ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğundan, bu konuda Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Zekeriya Temizel Maliye Bakanı

31. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı ve Devlet Bakanı vekili Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/5133)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rifat Serdaroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. ANASOL-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Başbakanlık 9.6.1998 Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Sayı : B.02.1.GÜM.0.71.00.10/012194

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 28 Mayıs 1998 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/5133-12987/31206 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilmiş bulunan yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.

Bilgilerine arz ederim.

Necdet Menzir Devlet Bakanı V.

ANASOL-D İktidarı Döneminde Yapılan Atamalar

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

1 Mesut Öğrük Müsteşarlık Müşaviri Samsun Gümrükler Başmüdürü

2 Faruk Kılıç Samsun Gümrükler Başmüdürü Gümrükler Genel Müd. Uzmanı

3 Yalçın Serinsöz Mersin Gümrükler Başmüdürü Müsteşarlık Müşaviri

4 Ali Akıcı Gümrükler Genel Müd. Uzmanı Mersin Gümrükler Başmüdürü

5 Mehmet Çatılı Ank. Güm. Başmd. Başmüdür Yrd. Gürbulak Gümrükler Başmüdürü

6 Muzaffer Uygar Gümrükler Gen. Müd. Daire Bşk. Hakkari Gümrükler Başmüdürü

7 Hüseyin Gençay Gaziantep Gümrükler Başmüdürü Gümrükler Gen. Müd. Başkontrolör

8 Asım Akkaya Gümrükler Gen. Müd. Daire Bşk. Gaziantep Gümrükler Başmüdürü

9 Ömer Keklikçi Trabzon Gümrükler Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

10 Cezayir Yaman Ank. Güm. Başmd. Başmüdür Yrd. Trabzon Gümrükler Başmüdürü

11 Yüksel Elban Edirne Gümrükler Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

12 Sefa Ekin Güm. Kont. Gen. Müd. Daire Bşk Edirne Gümrükler Başmüdürü

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

13 F. Nadide Ünlü Antalya Gümrükler Başmüdürü İzmit Gümrükler Başmüdürü

14 Türabi Sürücü Hopa Gümrükler Başmüdürü Sinop Gümrükler Başmüdürü

15 Turan Yıldız İstanbul Gümrükler Başmüdürü Antalya Gümrükler Başmüdürü

16 Muharrem Karaduman İzmir Gümrükler Başmüdürü İstanbul Gümrükler Başmüdürü

17 O. Naci İyigün Ankara Gümrükler Başmüdürü Malatya Gümrükler Başmüdürü

18 Yalçın Karadeniz İzmit Gümrükler Başmüdürü Ankara Gümrükler Başmüdürü

19 Hasan Ergen Trabzon Güm. Mhz. Başmüdürü Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

20 Cengiz Şahin Edirne Güm. Mhz. Başmüdürü Trabzon Güm. Mhz. Başmüdürü

21 Mehmet Yıldırım İzmir Güm. Mhz. Başmüdürü Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

22 Ertuğrul Koyakman İst. Güm. Mhz. Başmüdürü İzmir Güm. Mhz. Başmüdürü

23 Ali Balkan Metel Sinop Güm. Mhz. Başmüdürü İstanbul Güm. Mhz. Başmüdürü

24 Mahir Cemiloğlu Antalya Güm. Mhz. Başmüdürü Sinop Güm. Mhz. Başmüdürü

25 Murat Aslan Bursa Güm. Mhz. Başmüdürü Antalya Güm. Mhz. Başmüdürü

26 Faruk Murat Yılmaz İzmit Güm. Mhz. Başmüdürü Bursa Güm. Mhz. Başmüdürü

27 Nurettin Çelik Hopa Güm. Mhz. Başmüdürü İzmit Güm. Mhz. Başmüdürü

28 Yusuf Dinç Bursa Güm. Mhz. Başmüd. Yrd. Hopa Güm. Mhz. Başmüdürü

29 Ali Deveci Gürbulak Güm. Mhz. Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

30 Cavit Yener Habur Güm. Mhz. Başmüdürü İzmir Güm. Mhz. Başmüdür Yrd.

31 Birol Kalkan Güm. Mhz. Gen. Müd. Dai. Bşk. Hakkari Güm. Mhz. Başmüdürü

32 Ali Kemal Akşar Teftiş Kurulu Başkanı Gümrük Başmüfettişi

33 Erdener Demirağ Gümrük Başmüfettişi Teftiş Kurulu Başkanı

34 Ramazan Uludağ Gümrükler Gen. Müdürü Gümrük Müsteşarı

35 Fethi Şahin Horoz Güm. Gen. Müd. Yardımcısı Gümrükler Genel Müdürü

36 Coşkun Özışık Müsteşar Yardımcısı Müsteşarlık Müşaviri

37 İbrahim Berberoğlu Bayındır Sig. A.Ş. Gen. Müd. Müsteşar Yardımcısı

38 Nilgün Altındağ Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı Güm. Gen. Müdür Yardımcısı

39 Cihat Ancin Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı Güm. Gen. Müdür Yardımcısı

40 Ayşe Nevin Kan Ulaştırma Bak. Tel. Gen. Müd. Av. 1. Hukuk Müşaviri

41 Ünal Gökalp Gümrük Başmüfettişi Güm. Mhz. Gen. Müdür Yrd.

42 Ahmet Koç Maliye Bak. İzmir Tasiş İşl. Müd. İzmir Gümrükler Başmüdürü

43 M. İrfan Bebek Gümrük Başmüfettişi Güm. Kont. Gen. Müd. Uzmanı

44 Nurettin Erkınay Güm. Gen. Müd. Uzmanı Müsteşarlık Müşaviri

45 Melek Birgül İleri T.C. Ziraat Ban. Gen. Müd. Avu. Müsteşarlık Müşaviri

46 Hülya Tözüm AT ve Dış İliş. Gen. Müd. Dai. Bşk. Müsteşarlık Müşaviri

47 Nazlı Koçer Hukuk Müş. Hukuk Müşaviri Müsteşarlık Müşaviri

48 Rahmi Aktepe Muhabere ve Elektronik Dai. Bşk. Müsteşarlık Müşaviri

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

49 Abdullah Gözalan Hakkari Güm. Mhz. Başmüdürü Müsteşarlık Müşaviri

50 M. Bahri Öktem Güm. Mhz. Gen. Müd. Yard. Müsteşarlık Müşaviri

51 Bekir Odabaşı Güm. Gen. Müd. Başkontrolör Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

52 Mustafa Yüksel Güm. Gen. Müd. Kontrolör Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

53 Mehmet Yıldırım Gümrük Başmüfettişi Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

54 Cahit Gökçelik Gümrük Müfettişi Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

55 Cahit Yerci Maliye Bak. Gel. Gn. Md. Başkntr. Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

56 M. Atiila Aksu Güm. Kont. Gen. Müd. Şube Müd. Güm. Kont.Gen. Müd. Daire Bşkn.

57 O. Nurzat Ulubeyligil Gümrük Başmüfettişi Personel Dairesi Başkanı

58 Selahattin Cesur Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı Güm. Kont. Gen. Müd. Uzmanı

59 Selahattin Cesur Güm. Kont. Gen. Müd. Uzmanı Güm. Gen. Müd. Daire Başkanı

60 Kürşad Darbaz Başbakanlık Bas. Halk. İliş. Müş. Müsteşarlık Müşaviri

61 Özgül Filiz Avcı Çal. Sos. Güv. Bak. Y. D. Gn. Md. Memur AT ve Dış İliş. Gen. Md. D. Bşk.

62 Yavuz Sayılır Müsteşarlık Müşaviri Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

63 Muhittin Özdemir Müsteşarlık Müşaviri Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı

64 Ural Ilıcalı Maliye Bak. Başmüfettişi Personel Dairesi Başkanı

Refahyol İktidarı Döneminde Yapılan Atamalar

S.N. Adı ve Soyadı Eski Görev Yeri ve Unvanı Yeni Görev Yeri ve Unvanı

1 Cavit Yener İskenderun Güm. Mhz. Başmd. Yrd. Habur Güm. Mhz. Başmüdürü

2 Nurettin Çelik Edirne Güm. Mhz. Başmüdür Yrd. Hopa Güm. Mhz. Başmüdürü

3 İdris Serbest Malatya Gümrükler Başmüdürü Mersin Gümrükler Büşmüdürü

4 Hüseyin Tek Mersin Gümrükler Başmüdürü Malatya Gümrükler Başmüdürü

5 Mustafa Gökalp Trabzon Güm. Mhz. Başmüdürü Gaziantep Güm. Mhz. Başmüdü

6 Cemalettin Özen İskenderun Gümrükler Başmüdürü Müsteşarlık Müşaviri

7 İsmet Sözen Hakkari Gümrükler Başmüdürü İskenderun Gümrükler Başmüdürü

8 Cemal Karahan Güm. Mhz. Gen. Müd. Uzmanı Ankara Güm. Mhz. Başmüdürü

9 M. Rüstem Dirican Ankara Güm. Mhz. Başmüdürü Başka bir göreve atanmak üzere

10 Yüksel Elban Sinop Gümrükler Başmüdürü Edirne Gümrükler Başmüdürü

11 Zülal Sönmez Güm. Gen. Müd. Başkontrolörü Habur Gümrükler Başmüdürü

12 Recai Şen Gümrük Müfetişi AT ve Dış İlş. Gn. Md. Dai. Bşk.

32. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın yazılı cevabı (7/5137)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Işılay Saygın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 Sayı : B.02.0.006/00903

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5137-12991/31210 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda sunulmuştur.

Soru 1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

Soru 2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

Cevap :

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bakanlığım bağlı kuruluşları olup;

– Kadın ve sosyal hizmetler müsteşarlığının kuruluş ve görevlerini belirleyen 2.6.1994 tarih ve 536 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa Mahkemesinin 8.7.1994 tarih ve E.1994/58, K.1994/53 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Meydana gelen bu hukukî durum, çalışan personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 91 inci maddesi uyarınca kadrosu kaldırılan Devlet Memuru statüsüne dönüştürmüştür. Anayasa Mahkemesinin kararı boş kadroları iptal ettiğinden Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına herhangi bir atama işlemi yapılamamaktadır ve her iki kurumunda taşra teşkilâtı yoktur.

– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ise; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yönetmeliğine uygun olarak; kendi istekleri dışında, haklarında yapılan soruşturmalar sonucu düzenlenen müfettiş raporları ile mülkî idare amirlerince görev yerlerinin değiştirilmesi önerilerine göre hizmet gereği dışında zorunlu yer değişikliği yapılmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Işılay Saygın Devlet Bakanı

33. Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ahat Andican’ın yazılı cevabı (7/5160)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ahat Andican tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Devlet Bakanlığı 5.6.1998 Sayı : B.02.0.012/0515

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5160-13018/31237 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile cevaplandırılması istenilen Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın Bakanlığımla ilgili yazılı soru önergesi cevabı ek’te sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ahat Andican Devlet Bakanı

Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın yazılı soru önergesi cevabı

1. Bakanlık görevine başladığım gün, Başbakanlığın yaptığı düzenlemeye göre, Refahyol döneminin Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Sacit Günbey’in kullandığı makam odası ve personel tarafıma tahsis edilmiştir.

2. Devralmış bulunduğum Bakanlıkta çalışan personelin bir kısımı halen görevlerine devam etmektedir.

3. Kendi iradeleriyle yazılı olarak ayrılma talebinde bulunan personel:

a) H. İbrahim Türkmen(BHİM)

b) Ersin Kara (Memur)

c) Necati Temel (Memur)

Asli görevine iadeleri uygun görülen personel:

a) Mustafa Tekin (BHİM)

b) Tamina Kibar (Memur)

c) Ali Metin (Memur)

d) Şengül Özbek (Daktilograf)

Yeni görevlendirilen personel:

a) Ertuğ Büyük (Özel Kalem Müdürü)

b) M. Emin Bilgiç (Geçici Personel-Danışman)

c) Sayit Yusuf (Geçici Personel-Danışman)

d) Orhan Akgül (Memur)

e) Selman Gemuhluoğlu (BHİM)

f) Türkan Önemli (Geçici Personel-Sekreter)

g) İlyas Köse (Geçici Personel-Memur)

h) Vural Yurt (Geçici Personel-Bilgisayar İşletmeni)

i) Ruşen Karsavuranoğlu (Geçici Personel-Sekreter)

j) Birsel Su (Geçici Personel-Sekreter)

k) Davut Coşar (Geçeci Personel-Memur)

ı) Kemal Sarıata (Geçici Personel-Şoför)

m) Selver Kılıç (Geçici Personel-Memur)

İade edilen koruma görevlileri

a) M. Veysi Durdu (Polis Memuru)

b) Emin Çabuk (Polis Memuru)

c) Şevket Süzen (Polis Memuru)

d) İbrahim Düzen (Polis Memuru)

e) Mehmet Rençber (Polis Memuru)

f) Ali Demirci (Polis Memuru)

Yeni görevlendirilen koruma görevlileri

a) Cengiz Çakıltepe (Komiser)

b) Cahit Çiçek (Polis Memuru)

c) Nurullah Abalı (Polis Memuru)

d) Hayrullah Karaca (Polis Memuru)

e) Mesut Arı (Polis Memuru)

f) Bekir Candemir (Polis Memuru)

4. Ayrıca, Bakanlığıma bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında 54 üncü ve 55 inci Hükümetler döneminde görevden alınan personel bulunmamaktadır.

5. Bakanlık görevine başlamadan önce Başbakanlıkça asli kurumlarına iade edilen personel:

a) Zeki Parlak (Özel Kalem Müdürü)

b) Mustafa Çetin (Geçici Personel-Danışman)

c) Mustafa Birışık (Geçici Personel-Danışman)

d) Murat Beyhan Çağlar (Geçici Personel-Danışman)

e) Abdulhekim Koçin (Geçici Personel-Basın Müşaviri)

f) Sermet Başaran (Geçici Personel-Danışman)

g) Selma Aykul (Geçici Personel-Sekreter)

34. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in yazılı cevabı (7/5165)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kâzım Yücelen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 (Sayın Rüştü Kâzım Yücelen) Sayı : B.02.0.019/1475

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 28.5.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.-10.00.02-7/5165-13023/31242 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın 54 ve 55 inci Hükümetler dönemindeki personel atamalarına ilişkin yazılı soru önergesinde yer alan sorulara cevap olarak hazırlanan dökümler, İçtüzüğün 99 uncu Maddesi gereğince ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Rüştü Kâzım Yücelen Devlet Bakanı

290’dan 305’e kadar olan kısım filme alınacak.

35. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, 54 üncü ve 55 inci hükümetler döneminde yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın yazılı cevabı (7/5179)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Cavit Kavak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.5.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

T.C. Devlet Bakanlığı 5.6.1998 Sayı : B.02.0.017.800/(02)416

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 28.5.1998 tarih ve Kan.Kar.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5179-13037/31256 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın tevcih ettiği yazılı soru önergesine ait cevabi yazımız ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

Cavit Kavak Devlet Bakanı

Soru 1. Refahyol iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

Cevap 1. Devlet Bakanlıklarında hükümet değişikliklerinde sadece bakanlık makamı devredilmekte olup, personel hareketliliği Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Soru 2. Anasol-D iktidarı döneminde Bakanlığınızda kaç personel görevlerinden alınarak yerlerine yenileri atanmıştır? İsimlerini verebilir misiniz?

Cevap 2. 55 inci Hükümet olarak göreve başladığım 30.6.1997 tarihinden sonra aşağıda isimleri yazılı personelin 3056 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 36 ncı maddesine göre asli görevlerine iadeleri kendileri tarafından istenilmiş olup, iadeleri uygun görülmüştür. Hizmetin devamlılığı gerektiğinden kendilerinin taleplerine uygun olarak asli görevlerine iade edilenlerin yerine geçici görevlendirmeler Başbakanlık Oluru ile yapılmıştır.

Adı Soyadı

Kürşat Darbaz

Kasım Sülkü

Hayri Çetinkaya

Ali Serdar Tiryaki

Mehmet Mustafa Tufan

Hakan Şahin

Fahri Kartal

Gürsel Güzel

36. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Uğur Mumcu cinayeti konusundaki Meclis araştırması komisyonunca haklarında işlem yapılması istenilen savcılara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/5228)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın M. Oltan Sungurlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

Ersönmez Yarbay Ankara

24.1.1993 tarihinde arabasına konulan bir bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci-yazar Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili olarak kurulan TBMM (10/86) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu, 4.6.1997 tarihinde Bakanlığınıza “... menfur cinayetin soruşturmasını yürüten zamanın Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral ile Askerî Savcı Ülkü Coşkun’un soruşturmayı savsakladığı ve görevlerini ihmal ettiği kanaatine” vararak ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve neticeden TBMM’ne bilgi verilmesini istemiştir.

1. Komisyonun ilgililer hakkındaki suç duyuruları ile ilgili olarak işlemler tekemmül ettirilip hazırlık dosyaları savcılıklara intikal ettirilmiş midir?

2. TBMM Başkanlığına hangi tarih ve sayı ile bilgi verilmiştir?

T.C. Adalet Bakanlığı 5.6.1998 Bakan : 986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23.1.1998 tarihli A.01.0.GNS.0.10.-00.02-6/843-10656/26876 sayılı yazınız.

b) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 27.5.1998 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5228-10656/26876 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve sözlü olarak cevaplandırılması istenilen, ancak üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci Maddesi uyarınca yazılı soruya çevrildiği ilgi (b) yazınız ile bildirilen Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın 7/5228 Esas No’lu soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Oltan Sungurlu Adalet Bakanı

Sayın Ersönmez Yarbay

Ankara Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yöneltilen ve sözlü olarak cevaplandırılması istenilen, ancak üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 98 inci Maddesi uyarınca yazılıya çevrilen 7/5228 Esas No’lu soru önergesine verilen cevap aşağıda belirtilmiştir.

Soru önergesine konu olan olayla ilgili olarak yaptırılan inceleme sonucunda;

1. Ankara (2) Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Üyesi Hak. Yb. Ülkü Coşkun hakkındaki iddiaların doğrulanmaması, usul ve kanuna aykırı bir işlemin bulunmadığının belirlenmesi nedeniyle Bakanlığım Başmüfettişlerinin kanaatlerine iştirak edilerek hakkındaki evrakın 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 25 inci Maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verildiği Millî Savunma Bakanlığının 25.3.1996 gün MİY, 37-25-96/As. Adl. İşl. Per. Mes. Ynt. Ş. sayılı yazısından,

2. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet eski Başsavcısı Nusret Demiral hakkında yapılan inceleme sonucunda evrak kapsamı ile Bakanlığım başmüfettişlerince tanzim olunan 2.2.1996 tarihli inceleme raporuna istinaden adı geçen hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildiği 29.2.1996 tarihli mucipnameden,

Anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Oltan Sungurlu Adalet Bakanı

37. – Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, yaş çay fiyatına ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın yazılı cevabı (7/5229)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. İ. İlhan Sungur Trabzon

Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre geçen yıl Nisan ayında enflasyon % 77.2 iken çaya yapılan zam % 100 idi. Böylelikle 54 üncü Hükümet çay üreticisine reel olarak % 22.8 artış vermiştir. Halbuki gene Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre 1998 Nisan ayında enflasyon % 93,6 olmasına rağmen çaya yapılan zam sadece % 64 olmuştur. Dolayısıyla 55 inci Hükümet, enflasyona göre çay üreticisinin gelirini % 30 azaltarak büyük ölçüde mağdur etmiştir. Halbuki 54 üncü Hükümetin verdiği artışı yakalayabilmek için bu yılki enflasyon oranları da dikkate alınarak birinci sürgün yaş çay fiyatının asgari 125 000 TL. olması gerekiyordu. Çay üreticilerimiz kırgın, mağdur ve perişan durumda, yıl sonunu beklemeden bir an önce ek zam verilmesini istemektedir.

Dolayısıyla 55 inci Hükümet olarak çay üreticilerimize bu ay içinde ilan edilmek üzere en az 43 000 TL.lik bir ek zam vermeyi düşünüyor musunuz?

T.C. Devlet Bakanlığı 8.6.1998 Sayı : B.02.0.018-800-04-01/2175

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığı, Kanun. Karar. Dai. Bşk’nın 2.6.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.-00.02-7/5229-13136/31401 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenen, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur’un, Bakanlığım ile ilgili olarak vermiş olduğu 7/5229-13136 nolu yazılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Eyüp Aşık Devlet Bakanı

Trabzon Milletvekili Sayın İsmail İlhan Sungur’un 7/5229-13136 Nolu Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır.

Soru) Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre geçen yıl Nisan ayında enflasyon % 77.2 iken çaya yapılan zam % 100 idi. Böylelikle 54 üncü Hükümet çay üreticisine reel olarak % 22.8 artış vermiştir. Halbuki gene Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına göre 1998 Nisan ayında enflasyon % 93,6 olmasına rağmen çaya yapılan zam sadece % 64 olmuştur. Dolayısıyla 55 inci Hükümet, enflasyona göre çay üreticisinin gelirini % 30 azaltarak büyük ölçüde mağdur etmiştir. Halbuki 54 üncü Hükümetin verdiği artışı yakalayabilmek için bu yılki enflasyon oranları da dikkate alınarak birinci sürgün yaş çay fiyatının asgari 125 000 TL. olması gerekiyordu. Çay üreticilerimiz kırgın, mağdur ve perişan durumda, yıl sonunu beklemeden bir an önce ek zam verilmesini istemektedir.

Dolayısıyla 55 inci Hükümet olarak çay üreticilerimize bu ay içinde ilan edilmek üzere en az 43 000 TL.lik bir ek zam vermeyi düşünüyor musunuz?

Cevap) Yaş çay yaprağı bir evvelki yıl ürünü olmayıp, yılı içinde hasat edilmekte ve yılı içerisinde de satın alınmaktadır.

Bu sebeple, 1997 yılı enflasyonu % 100 olduğu için doğal olarak 1997 yılı yaş çay yaprağı alım fiyatına da bir evvelki yılın fiyatına göre % 100 zam yapılmıştır.

1998 yılı enflasyon hedefi ise yıl sonu itibariyle % 50, yıllık ortalama enflasyon rakamı ise % 64 olarak belirlenmiştir. Alınan ekonomik önlemler sonucu ilk 4 ayın verileri de bu hedefe uygun olarak seyretmiştir. Bundan ötürü 1998 yılı yaş çay yaprağı alım fiyatına da bu hedefe uygun olarak % 64 oranında zam yapılmıştır. Ayrıca, alınan önlemlerle Kurumun ekonomik yapısı düzeltildiği için herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden ödemeler süratle ve zamanında yapılmaktadır.

Arz ederim.

BİRLEŞİM 99’UN SONU