DÖNEM : 20 CİLT : 52 YASAMA YILI : 3

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

87 nci Birleşim

7 . 5 . 1998 Perşembe

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez -Boyalıtepe Köyünün kuyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/4747)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, son günlerde üniversitelerde ve Ankara’nın bazı belediyelerinde meydana gelen şiddet olayları ile İçişleri Bakanının tavrına ilişkin gündemdışı konuşmasına Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu,

Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, sekiz yıllık zorunlu eğitim kapsamında yapılacak okul inşaatlarının ihale esas ve usullerine ilişkin gündemdışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay,

Cevap verdiler;

İçel Milletvekili Halil Cin, Türkiye’de bürokrat - milletvekili ilişkilerine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının :

1 inci sırasında bulunan (6/812) esas numaralı sözlü soruya, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay,

2 nci sırasında bulunan (6/815),

3 üncü sırasında bulunan (6/816),

4 üncü sırasında bulunan (6/818),

5 inci sırasında bulunan (6/819),

6 ncı sırasında bulunan (6/820),

7 nci sırasında bulunan (6/821),

8 inci sırasında bulunan (6/822),

9 uncu sırasında bulunan (6/823),

10 uncu sırasında bulunan (6/824),

13 üncü sırasında bulunan (6/827),

17 nci sırasında bulunan (6/831),

Esas numaralı sözlü sorulara Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım,

Cevap verdiler;

11 inci sırasında bulunan (6/825),

12 nci sırasında bulunan (6/826),

Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı Mehmet Salih Yıldırım,

16 ncı sırasında bulunan (6/830) esas numaralı sözlü soruya, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin,

18 inci sırasında bulunan (6/832) esas numaralı sözlü soruya, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy,

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar;

14 üncü sırasında bulunan (6/828),

15 inci sırasında bulunan (6/829),

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, DYPGrubunca aday gösterilen Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam seçildi.

Sayıştayın seçimi tamamlanamayan bir üyeliği için yapılan seçimde hiçbir adayın gerekli oyu alamadığı ve bu seçimin daha sonraki birleşimlerde yapılacağı açıklandı.

7 Mayıs 1998 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.04’te son verildi.

Kamer Genç

Başkanvekili

Ünal Yaşar Abdulhaluk Mutlu

Gaziantep Bitlis

Kâtip Üye Kâtip Üye

Levent Mıstıkoğlu

Hatay

Kâtip Üye

 

 

 

 

No. : 131

II. – GELEN KAĞITLAR

7 . 5 . 1998 PERŞEMBE

Teklifler

1. – Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş ve 14 Arkadaşının; Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1159) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1998)

2. – Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş ve 14 Arkadaşının; Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerine Katılacak Partiler ve Adayların Seçim Kampanyalarında Yapacakları Harcamalara İlişkin Genel Kuralları Düzenleyen Yasa Teklifi (2/1160) (Adalet ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1998)

3. – Ankara Milletvekilleri Agah Oktay Güner ve Mehmet Sağdıç’ın; Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1161) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

Tezkereler

1. – Bursa Milletvekili İbrahim Yazıcı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1460) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

2. – Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1461) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, yurt-dışı temsilciliklerde görevli personelin vatandaşlarımıza karşı tutumlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

2. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Ağrı’da toplu konut yapımı için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Refaiddin Şahin) sözlü soru önergesi (6/995) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

3. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, İhracatı Geliştirme Fonu’ndan Doğu Anadolu Bölgesine yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Güneş Taner) sözlü soru önergesi (6/996) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

4. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Ağrı İlinin kadastro çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Işılay Saygın) sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

5. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Doğu Anadolu’daki doğal kaynakların rantabl kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

6. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, yatırımları teşvik mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

7. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkındırılmasını sağlamak üzere alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

8. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Ağrı ve ilçelerinde maden tetkik araştırmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

9. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Ağrı ve ilçelerinde petrol arama çalışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

10. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, Ağrı’nın yeraltı su kaynakları ile ilgili harita çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1003) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

11. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, 1996-1998 yılları arasında Şanlıurfa İline götürülen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

12. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, 1996-1998 yılları arasında Şanlıurfa İline enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

13. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, 1996-1998 yılları arasında Şanlıurfa İline götürülen telefon ve posta hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

14. – Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek’in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki mevsimlik işçilere kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1007) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1998)

15. – Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı’nın Amasya İlindeki kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1998)

16. – Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun Türkiye Taş Kömürü Kurumunca rödovans yoluyla özel sektöre devredilen sahalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Ağrı Milletvekili M.Sıddık Altay’ın, yurtdışı temsilciliklerde yapılan işlemler karşılığı alınan ücretlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4997) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Van Gölü sahilinde bulunan DSİ Bölge Müdürlüğüne ait dinlenme tesislerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

3. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Ankara- Şereflikoçhisar’da kimsesiz kadınların barınma sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Işılay Saygın) yazılı soru önergesi (7/4999) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

4. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük’ün, Tuz Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/5000) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1998)

5. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, TBMM eski Genel Sekreteri Necdet Basa’nın kızkardeşinin emekliliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5001) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1998)

6. – Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, KKK işyerindeki sendika temsilcilerinin görev yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5002) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.5.1998)

Meclis Araştırması Önergeleri

1. – Balıkesir Milletvekili Ahmet Bilgiç ve 24 arkadaşının, zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/256) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1998)

2. – Antalya Milletvekili Yusuf Öztop ve 21 arkadaşının, EMLAKBANK’ın zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1998)

3. – İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 86 arkadaşının, Şişli Belediyesinde Eski Başkan Gülay(Atığ) Aslıtürk döneminde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak ve sorumlularını belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1998)

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

7 Mayıs 1998 Perşembe

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Abdulhaluk MUTLU (Bitlis), Levent MISTIKOĞLU (Hatay)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur.

Saat 15.50'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.23

 

 

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati :15.50

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Abdulhaluk MUTLU (Bitlis), Levent MISTIKOĞLU (Hatay)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ilk oturumda yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara vermiştim.

Şimdi, yeniden yoklama yapacağım.

Yoklama sırasında Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız ikinci yoklamada da bulunamamıştır.

DEVLET BAKANI MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) – 10 dakika daha ara verelim.

BAŞKAN – Efendim, 10 dakikası yok bu işin; İçtüzük çok açık. Siz, herhalde dünkü milletvekili değilsiniz; iki defa yoklama yapılıp çoğunluk bulunamayınca birleşime son verilir.

DEVLET BAKANI MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) – Ama, RTÜK'le ilgili yasa tasarısı çok önemli.

BAŞKAN – Biz de üzülüyoruz aslında...

DEVLET BAKANI MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) – RTÜK'le ilgili kanun tasarısı var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yani, Meclise devam edilmesi lazım. Bence, tabiî, Meclisin çalışabilmesi için de, muhalefet ile iktidar partilerinin biraz anlaşmaları lazım. Onun için, bu kanunları anlaşarak çıkarsak, bence daha iyi olur; ben çok üzülüyorum.

DEVLET BAKANI MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) – Sayın Başkan, RTÜK'le ilgili tasarı var.

BAŞKAN – Efendim, RTÜK falan, bilmiyorum; zaten, RTÜK tasarısı burada işi tıkıyor; RTÜK'le ilgili tasarıyı geri çekin, öteki kanunları, vergi yasalarını alalım; bakın, faydalı bir yasa...

DEVLET BAKANI MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) – Sayın Başkanım, niye çekelim RTÜK'le ilgili tasarıyı!

BAŞKAN – Çekin canım, ne olacak yani!.. Allah Allah!.. Onun üzerinde iddialaşmanın bir anlamı yok ki!

DEVLET BAKANI MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) – Ne münasebet efendim!

BAŞKAN – Yani, ben, Meclis Başkanvekili olarak, birleşimi açmadan gittiğim zaman, vicdanen çok rahatsız oluyorum.

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) – Bir 15 dakika daha ara verelim.

BAŞKAN – Efendim, siz kaç senelik milletvekilisiniz; 15 dakika daha ara verilir mi?! İçtüzük diyor ki: Yapılan birinci yoklamada çoğunluk bulunamazsa, birleşim en geç bir saat ertelenir; yapılan ikinci yoklamada da çoğunluk sağlanamazsa, birleşim kapatılır. Bu İçtüzüğü değiştirirseniz; o, benim bileceğim bir iş değil. Bu itibarla, ben de, birleşimi açmadan kapatmak zorunda kaldığım için çok büyük bir üzüntü ve ıstırap duyuyorum; ama, bunu önlemenin yolu da, burada, tabiî ki, muhalefet ve iktidarın anlaşarak Meclisin çalışmasını sağlamalarıdır.

Bu itibarla, Başbakan Mesut Yılmaz ile Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu haklarındaki Meclis soruşturması önergeleri ile sözlü soruları görüşmek ve Sayıştayda boş bulunan bir üyelik seçimini yapmak için, 12 Mayıs 1998 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 16.15

 

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman Merkez - Boyalıtepe Köyünün kuyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/4747)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.3.1998

Zeki Ünal

Karaman

Karaman Merkez - Boyalıtepe köyündeki 33 975 nolu kuyunun 2 defa göçtüğü ifade edilmiştir.

Sorum Şudur :

1. Yeni kuyu açılması konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?

 

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 5.5.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-611/7006

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16 Nisan 1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02-7/4747-12082/29651 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu Maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/4747-12082 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/4747-12082)

Karaman Merkez - Boyalıtepe Köyündeki 33 975 nolu kuyunun 2 defa göçtüğü ifade edilmiştir.

Soru :Yeni kuyu açılması konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?

Cevap : Adı geçen köyde sulama kooperatifine ait 1986 yılında 6 adet kuyu açılmış olup kuyular halen çalışmaktadır. 33 975 nolu kuyu su kalitesinin bozuk olması nedeni ile borularında çürüme olmuş ve kuyu dolmuştur. 1995 yılında sondaj makinesi ile kuyu temizlenmiştir.

Bu sahadaki kalite sorunu nedeni ile kuyunun yenilenmesi ve PVC boru kullanılması planlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

 

birleşim 87’nin sonu