Administrator Administrator 2 0 2015-04-15T12:56:00Z 2015-04-15T12:56:00Z 11 3685 21009 175 49 24645 14.00 false 0 6 nk 6 nk 0 false false false TR X-NONE X-NONE

 DÖNEM : 20                                        CİLT : 42                                    YASAMA YILI : 3

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

40 ıncı Birleşim

8 . 1 . 1998  Perşembe

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A)  ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve beraberindeki heyete, Başkanlıkça hoşgeldiniz denilmesi

 V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Ankara Milletvekili Cemil Çiçek’in, Eşber Yağmurdereli’ye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/3931)

2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Türk Hava Kurumuna yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/3984)

3. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Türk Hava Kurumundaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3986)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu’nun, Yüksek Planlama Kurulunun 15.12.1997 tarihinde Tekel Genel Müdürlüğünün yabancı bir firmayla ortaklığı konusunda aldığı karara ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı Eyüp Aşık cevap verdi.

Hatay Milletvekili Ali Günay da, Anayasa Mahkemesince iptaline karar verilen kanun ya da kanun hükümleriyle ilgili iptal kararlarının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarısı veya teklifinin öncelikle görüşülmesi konusunda gündemdışı bir konuşma yaptı.

Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 40 arkadaşının, TBMM Genel Kurul salonunun yenilenmesiyle ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı.

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi;

6.1.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 6.1.1998 tarihli 38 inci Birleşiminde okunmuş bulunan Türkiye BüyükMillet Meclisi Genel Kurulunun yenilenmesindeki usulsüzlükler konusundaki (10/230) ve (10/231) esas numaralı Meclis araştırması önergeleri ile 7.1.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan aynı konudaki (10/232) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin gönüşmelerinin, Genel Kurulun 13.1.1998 Salı günkü birleşiminde ve birlikte yapılmasına ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile;

8Ocak 1998 Perşembe gününden itibaren Genel Kurulun çalışma günleri olan salı, çarşamba ve perşembe günlerinde 12.00 - 16.00 saatleri arasında çalışmasına ilişkin ANAP Grubu önerisi;

Kabul edildi.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının :

1 inci sırasında bulunan (6/585),

2 nci sırasında bulunan (6/587),

3 üncü sırasında bulunan (6/588),

4 üncü sırasında bulunan (6/589),

5 inci sırasında bulunan (6/590),

6 ncı sırasında bulunan (6/591),

7 nci sırasında bulunan (6/592),

8 inci sırasında bulunan (6/593),

9 uncu sırasında bulunan (6/594),

10 uncu sırasında bulunan (6/595),

11 inci sırasında bulunan (6/599),

12 nci sırasında bulunan (6/600),

Esas numaralı sözlü soruların, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadıklarından, yazılı soruya çevrildikleri ve gündemden çıkarıldıkları açıklandı;

13 üncü sırasında bulunan (6/602),

14 üncü sırasında bulunan (6/603)

15 inci sırasında bulunan (6/604),

16 ncı sırasında bulunan (6/605),

17 nci sırasında bulunan (6/606),

18 inci sırasında bulunan (6/607),

19 uncu sırasında bulunan (6/610),

20 nci sırasında bulunan (6/611),

21 inci sırasında bulunan (6/613),

22 nci sırasında bulunan (6/614),

23 üncü sırasında bulunan (6/615),

24 üncü sırasında bulunan (6/616),

25 inci sırasında bulunan (6/617),

26 ncı sırasında bulunan (6/618),

27 nci sırasında bulunan (6/619),

28 inci sırasında bulunan (6/620),

29 uncu sırasında bulunan (6/621),

30 uncu sırasında bulunan (6/622),

31 inci sırasında bulunan (6/623),

32 nci sırasında bulunan (6/628),

33 üncü sırasında bulunan (6/631),

34 üncü sırasında bulunan (6/632),

35 inci sırasında bulunan (6/633),

36 ncı sırasında bulunan (6/634),

37 nci sırasında bulunan (6/635),

38 inci sırasında bulunan (6/636),

39 uncu sırasında bulunan (6/637),

40 ıncı sırasında bulunan (6/638),

41 inci sırasında bulunan (6/639),

42 nci sırasında bulunan (6/641),

43 üncü sırasında bulunan (6/642),

44 üncü sırasında bulunan (6/643),

45 inci sırasında bulunan (6/644),

46 ncı sırasında bulunan (6/645),

47 nci sırasında bulunan (6/646),

48 inci sırasında bulunan (6/648),

49 uncu sırasında bulunan (6/649),

50 nci sırasında bulunan (6/650),

51 inci sırasında bulunan (6/651),

52 nci sırasında bulunan (6/652),

53 üncü sırasında bulunan (6/653),

54 üncü sırasında bulunan (6/654),

55 inci sırasında bulunan (6/655),

56 ncı sırasında bulunan (6/656),

57 nci sırasında bulunan (6/657),

58 inci sırasında bulunan (6/658),

59 uncu sırasında bulunan (6/659),

60 ıncı sırasında bulunan (6/660),

61 inci sırasında bulunan (6/662),

62 nci sırasında bulunan (6/663),

63 üncü sırasında bulunan (6/664),

64 üncü sırasında bulunan (6/666),

65 inci sırasında bulunan (6/667),

66 ncı sırasında bulunan (6/668),

67 nci sırasında bulunan (6/669),

68 inci sırasında bulunan (6/670),

69 uncu sırasında bulunan (6/672),

70 inci sırasında bulunan (6/673),

71 inci sırasında bulunan (6/674),

72 nci sırasında bulunan (6/675),

73 üncü sırasında bulunan (6/679),

74 üncü sırasında bulunan (6/680),

75 inci sırasında bulunan (6/681),

76 ncı sırasında bulunan (6/682),

77 nci sırasında bulunan (6/683),

78 inci sırasında bulunan (6/684),

79 uncu sırasında bulunan (6/685),

80 inci sırasında bulunan (6/686),

81 inci sırasında bulunan (6/687),

82 nci sırasında bulunan (6/688),

83 üncü sırasında bulunan (6/689),

84 üncü sırasında bulunan (6/690),

85 inci sırasında bulunan (6/691),

86 ncı sırasında bulunan (6/692),

87 nci sırasında bulunan (6/693),

88 inci sırasında bulunan (6/694),

89 uncu sırasında bulunan (6/695),

90 ıncı sırasında bulunan (6/696),

91 inci sırasında bulunan (6/697),

92 nci sırasında bulunan (6/698),

93 üncü sırasında bulunan (6/699),

94 üncü sırasında bulunan (6/700),

95 inci sırasında bulunan (6/701),

96 ncı sırasında bulunan (6/ 702),

97 nci sırasında bulunan (6/703),

98 nci sırasında bulunan (6/704),

99 uncu sırasında bulunan (6/705),

100 üncü sırasında bulunan (6/706),

101 inci sırasında bulunan (6/707),

102 nci sırasında bulunan (6/708),

103 üncü sırasında bulunan (6/709),

104 üncü sırasında bulunan (6/711),

105 inci sırasında bulunan (6/713),

106 ncı sırasında bulunan (6/714),

107 nci sırasında bulunan (6/715),

108 inci sırasında bulunan (6/716),

109 uncu sırasında bulunan (6/717),

110 uncu sırasında bulunan (6/718),

111 inci sırasında bulunan (6/719),

112 nci sırasında bulunan (6/720),

113 üncü sırasında bulunan (6/721),

114 üncü sırasında bulunan (6/722),

115 inci sırasında bulunan (6/723),

116 ncı sırasında bulunan (6/724),

117 nci sırasında bulunan (6/725),

118 inci sırasında bulunan (6/726),

119 uncu sırasında bulunan (6/727),

120 nci sırasında bulunan (6/728),

121 inci sırasında bulunan (6/729),

122 nci sırasında bulunan (6/731),

123 üncü sırasında bulunan (6/732),

124 üncü sırasında bulunan (6/733),

127 nci sırasında bulunan (6/736),

128 inci sırasında bulunan (6/738),

129 uncu sırasında bulunan (6/739),

130 uncu sırasında bulunan (6/740),

131 inci sırasında bulunan (6/741),

132 nci sırasında bulunan (6/742),

133 üncü sırasında bulunan (6/743),

134 üncü sırasında bulunan (6/744),

136 ncı sırasında bulunan (6/746),

137 nci sırasında bulunan (6/747),

138 nci sırasında bulunan (6/748),

139 uncu sırasında bulunan (6/749),

141 inci sırasında bulunan (6/751),

142 nci sırasında bulunan (6/752),

143 üncü sırasında bulunan (6/753),

144 üncü sırasında bulunan (6/754),

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi;

126 ncı sırasında bulunan, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş’in (6/735) ve

140 ncı sırasında bulunan, Muğla Milletvekili İrfettin Akar’ın (6/750),

Esas numaralı sorularına Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu;

145 inci sırasında bulunan, İstanbulMilletvekili Ali Talip Özdemir’in (6/755) esas numaralı sorusuna da Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen;

cevap verdiler.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

1 inci sırasında bulunan, 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin KanunTasarısının (1/71, 1/111) (S.Sayısı : 168) Komisyonca geri alınan maddeleri Genel Kurula gönderilmesine rağmen, İçtüzüğün 52 nci maddesi uyarınca 48 saatlik bekleme süresi geçmediğinden, müzakeresi ertelendi;

3 üncü sırasında bulunan, tümü ve 2 nci maddesine kadar olan bölümleri üzerindeki görüşmeleri tamamlanan, Ailenin Korunmasına DairKanun Tasarısının (1/597) (S.Sayısı : 335 ve 335’e 1 inci Ek) 3 üncü maddesinin oylanması sırasında karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 8 Ocak 1998 Perşembe günü saat 12.00’de toplanmak üzere, birleşime 18.37’de son verildi.

Kamer Genç

Başkanvekili

                        Ali Günaydın                                                            Zeki Ergezen

                             Konya                                                                       Bitlis

                          Kâtip Üye                                                                Kâtip Üye

 

                                                      II. – GELEN KÂĞITLAR

                                                         8.1.1998 PERŞEMBE                                          No :  62

                                                                     Tasarı

1. — Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı (1/702) (Adalet, Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1998)

Teklifler

1. – Adana Milletvekili Orhan Kavuncu ve 5 Arkadaşının; Erbaa İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1021) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1998)

2. – Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli’nin; Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1022) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1998)

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın,  bir şahsın pişmanlık yasasından yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

2. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, ilaç fiyatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

3. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı illerde SSK Hastanesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

4. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Türkiye - A.B. ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/834) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.12.1997)

5. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın,  vergi reformu çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1998)

6. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın,  Sabah Medya Grubu hakkındaki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1998)

Yazılı soru Önergeleri

1. – Adıyaman Milletvekili Celal Topkan’ın, TPAO’ya güvenlik görevlisi alımı sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4166) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.12.1997)

2. – Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık’ın, Sivas Demir Çelik İşletmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4167) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

3. – Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, askerlik hizmetini yapmayan bir şahsa ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4168) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

4. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, pişmanlık yasası uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4169) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

5. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4170) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

6. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/4171) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

7. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bakanlıkca bastırılan takvimlere   ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

8. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, ilkokuldan mezun olan öğrenci sayısına ve devam ettikleri okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4173) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1997)

9. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, bütçe görüşmeleri sonrası verilen balonun masraflarına  ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4174) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.12.1997)

10. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, Sivil Çalışma Grubuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4175) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.12.1997)

11. – Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Şereflikoçhisar’da bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4176) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.1.1998)

12. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, öğretmenlere verilmesi planlanan ek zamma ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4177) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1998)

13. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, müfredat ve ders programlarında yapılacak değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4178) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.1.1998)

14. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, sokak çocuklarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4179) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1998)

15. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, sokak çocuklarını korumaya yönelik alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4180) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1998)

16. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Emlak Bankası tarafından bir şahsa kiraya verilen tesislere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4181) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1998)

17. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Erzurumspor’a yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4182) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1998)

 

 


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.00

8 Ocak 1998 Perşembe

BAŞKAN:  Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Zeki ERGEZEN (Bitlis)

                                         

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 ıncı Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Yoklama sırasında adı okunan sayın milletvekili, Genel Kurul salonundaysa, lütfen, eliyle işaret etmesin; sözüyle "buradayım" diye bağırsın. Rica ediyoruz... Söz daha güzel bir yansıma yapıyor. El kalkışı güzel de; fakat, kulağa bir etkileşim sağlanmadığı için duyma olanağımız olmuyor.

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz.

(Yoklamaya başlandı)

Ömer Bilgin?.. Yok.

Aykon Doğan?.. Burada.

Mustafa Köylü?.. Yok.

BAŞKAN – Bir dakikanızı rica ediyorum...

IV. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. – Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve beraberindeki heyete, Başkanlıkça hoş geldiniz denilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve birkısım Parlamento arkadaşları şu anda Genel Kurulumuzu ziyaret ediyorlar; kendilerine, Yüce Meclisimiz adına "hoş geldiniz" diyoruz, teşekkür ediyoruz. (Alkışlar)

III. – YOKLAMA (Devam)

BAŞKAN – Yoklamaya devam ediyoruz.

(Yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur.

Sayın Grup Başkanvekilleri, ne kadar ara vereyim?

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – 20 dakika efendim.

BAŞKAN – Birleşime 20 dakika ara veriyorum.

                                 

Kapanma Saati 12.24

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.40

BAŞKAN:  Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Zeki ERGEZEN (Bitlis)

                                         

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 ıncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ilk oturumda yapılan yoklamada toplantı yetersayısı olmadığından, birleşime 20 dakika ara vermiştik; şimdi, yeniden yoklama yapacağız; yoklama sırasında Genel Kurul salonunda olan sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

Bir de, pusula gönderen arkadaşlarımız, lütfen, Genel Kurul salonundan ayrılmasınlar; çünkü, biraz önce gelen pusulalarda, olmayan arkadaşlarımız var... Rica ediyorum, bu gibi şeylere de teşebbüs edilmesin.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yine toplantı yetersayısı bulunamamıştır. (ANAP ve DSP sıralarından "yeni gelenler var" sesleri, gürültüler)

Kim var efendim? (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler)

Yeniden yapılan yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamamıştır. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) Efendim, gelin... Yani, geliyorsunuz da biz Meclisi çalıştırmıyor muyuz? Arkadaşlarımız buyursun gelsin, çalışalım... Biz Meclisin emrine amadeyiz; ama... (ANAP ve DSP sıralarından "çoğunluk var" sesleri, gürültüler)

Efendim, çok eksik var. Bir de, bazı arkadaşlarımız başkasının yerine pusula göndermişler; o da olmaz.

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yenilenmesindeki usulsüzlükler konusundaki Meclis araştırması önergeleriyle, genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair diğer önergelerin görüşmelerini yapmak için 13 Ocak 1998 Salı günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 13.10

 


V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Ankara Milletvekili Cemil Çiçek’in, Eşber Yağmurdereli’ye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/3931)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Eşber Yağmurdereli’nin tahliyesi ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygıyla arz ederim.

                                                                                                          27.11.1997

                                                                                                          CemilÇiçek

                                                                                                              Ankara

Sorularım :

1. Eşber Yağmurdereli fikir suçlusu mudur, terör suçlusu mudur?

2. Eşber Yağmurdereli’nin eski fiil ve fikirleri, tutum ve davranışları, tahliye edildikten sonraki vaki beyanları dikkate alındığında tahliyesi yönündeki özel gayretler içinize siniyor mu?

3. Hukukun bu olayda alet edildiğini hatta çiğnendiğini düşünüyor musunuz?

4. Bazı kamu görevlilerinin sahte pasaport düzenlediği için soruşturmaya tabi tutulduğu şu günlerde Eşber Yağmurdereli’ye verilen raporun sıhhati ve doğruluğu hakkında hiç şüpheniz oldu mu? Rapor gerçekten, gerçeği yansıtıyor mu?

5. Bu tahliye ile hukukun temel kavramlarından biri olan eşitlik ilkesinin zedelendiğine inanıyor musunuz?

6. Başka davalarda Adli Tıp Kurumu’ndan en az üç aydan evvel mütalaa alınamazken, birkaç gün içinde Eşber Yağmurdereli’ye rapor verilmesi size garip gelmiyor mu?

                               T.C.

                      AdaletBakanlığı

                            Bakan :                                                                                               7.1.1998

                                41

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 5.12.1997 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 10.00.02-7/3931-9622/24878 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Cemil Çiçek’in 7/3931 esas nolu yazılı soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                     M.Oltan Sungurlu

                                                                                                        Adalet Bakanı

Sayın CemilÇiçek

Ankara Milletvekili

Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3931 esas no.lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığının 10.11.1997 tarihli ve 2080-43 sayılı yazısından;

- Soru önergesinde adı geçen kişinin, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde cezası infaz edilmekte  iken, Çankırı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunun 7.11.1997 gün, 2503 sayılı raporuna istinaden Başsavcılığın 9.11.1997 gün, 1997/1108-11 sayılı kararı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 399 uncu maddesi uyarınca cezasının (1) yıl süre ile ertelenmesine karar verildiği,

- Adı geçen kişinin aynı gün tahliye edildiği,

anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                    M. Oltan Sungurlu

                                                                                                         AdaletBakanı

2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Türk Hava Kurumuna yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/3984)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                       Bülent Akarcalı                                                        İstanbul

Kamu yararına dernek statüsündeki TürkHava Kurumu’nun, düzenlediği Birinci Dünya Hava Oyunları’nda tüzüğe aykırı olarak borçlandığı, Oyunların yaklaşık 2 Trilyon TL. açık verdiği, 8 Kasım 1997 tarihli 35. Büyük Genel Kurul’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı KurmayBaşkanı Korgeneral Sayın Cumhur Asparuk tarafından dile getirilmiştir.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Atilla Taçoy, şahsınızın T.H.K.’na 12 milyon ABD doları verme taahhüdünüzün olduğunu ve Hükümetin bu yardımı ile Türk Hava Kurumu’nun bütçe açığının kapatılacağını ifade etmiştir.

1. Hükümet adına TürkHava Kurumu’na “12 milyon dolar devlet  desteği” taahhüdünüz olmuş mudur?

2. Şahsınızın TürkHava Kurumuna böyle bir taahhüdü olmuş mudur?

                               T.C.

                     Devlet Bakanlığı

              Sayı : B.02.0.003(16)018                                                                                 7.1.1998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 19.12.1997 tarih A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3984-9878/25410 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/3984-9878 esas no.lu soru önergesine ilişkin cevap ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                         Güneş Taner                                                           DevletBakanı

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Sayın Atilla Taçoy 4 Ağustos 1997 tarihinde Bakanlığımı ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Kurumlarınca düzenlenmiş olan “Birinci Dünya Hava Oyunları” organizasyonunda kullanılmak üzere maddî yardım talebinde bulunulmuştur. Ancak Bakanlık olarak sözkonusu oyunların organizasyonuna maddî katkı yapmamız mümkün değildi. Bu nedenle adıgeçen kurumun dosyası, Tanıtma Fonu Yönetiminden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Cavit Kavak’a ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Ömer Kayır’a gönderilmiştir.

Maddî yardım yapılacağı hususunda TürkHava Kurumuna herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır. Yapılan işlem Türk Hava Kurumunun talebini Tanıtma Fonundan sorumlu Devlet Bakanına ve Başbakanlığa intikal ettirmekten ibarettir.

3. – İstanbulMilletvekili Bülent Akarcalı’nın, TürkHava Kurumundaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3986)

                                                                                                                                 9.12.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                       Bülent Akarcalı                                                        İstanbul

1. Türk Hava Kurumu, kamu yararına dernek statüsünde olduğundan Bakanlığınız Dernekler Özel Denetleme Grubu’nun denetimine girmektedir. THK’nun 35. Büyük Genel Kurulu’nun 8-9 Kasım 1997 tarihli toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı KurmayBaşkanı Korgeneral Sayın Cumhur Asparuk tarafından yapılan konuşmada yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ileriye sürülmüştür. Bu ifadeler suç duyurusu kabul edilerek soruşturma başlatılacak mıdır?

2. TürkHava Kurumu Çankaya, Ankara, Konut-Kent ve Etimesgut şubelerinin kapatılması Kurum Tüzüğüne uygun mudur? Değilse ne gibi işlem yapılacaktır?

                               T.C.

                     İçişleri Bakanlığı

             Emniyet Genel Müdürlüğü

   Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.012422                                                                     8.1.1998

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 19.12.1997 gün ve A.01.GNS.0.10.00.02-7/3986-9880/25412 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Türk Hava Kurumu Derneği tarafından 8-9.11.1997 günü yapılan genel kurul toplantısından sonra, 28.11.1997 tarihinde yapılan denetimde herhangi bir aksaklık görülmemiştir.

Derneğin; Çankaya, Ankara, Konutkent ve Etimesgut şubelerinin dernek tüzüğü doğrultusunda yönetim kurulu tarafından kapatıldığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                    Murat Başesgioğlu

                                                                                                        İçişleri Bakanı

 

 

 

 

 

BİRLEŞİM 40’IN SONU