Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 29 YASAMA YILI : 2

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

111 inci Birleşim

25 . 6 . 1997 Çarşamba


İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşlarının başvurularına ilişkinBaşbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2783)

2. - Sıvas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Galata Mevlevihanesine ziyaret için gelenlerden ücret alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın yazılı cevabı (7/2812)

3. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, Adıyaman'daki biriket üreticilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (7/2856)

4. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Kapıdağ Müzesinden çalındığı iddia edilen tarihi eserlere ilişkin sorusu ve KültürBakanı İsmail Kahraman'ın yazılı cevabı (7/2867)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yetersayısı bulunamadığından,

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 25.6.1997 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.10'da son verildi.

Hasan Korkmazcan

Başkanvekili

Ahmet Dökülmez Kemalettin Göktaş

Kahramanmaraş Trabzon

Kâtip Üye Kâtip Üye


II. - GELEN KÂĞITLAR No : 156

25 . 6 . 1997 ÇARŞAMBA

Tasarı

1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/613) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanılğa geliş tarihi : 25.6.1997)

Teklif

1. - ZonguldakMilletvekili Hasan Gemici'nin; Türk Tekniker Odalar Birliği Kanunu Teklifi (2/874) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1997)

Tezkere

1. - Ankara Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/894) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.1997)

Raporlar

1. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir geçici Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/567, 2/398) (S.Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) (GÜNDEME)

2. - Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirilerekKabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997) (GÜNDEME)


BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

25 Haziran 1997 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kemalettin GÖKTAŞ (Trabzon)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum.

III - YOKLAMA

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Saat 16.00'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.23İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 16.00

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Kemalettin Göktaş (Trabzon)

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III - YOKLAMA

BAŞKAN - Birinci Oturumda toplantı yetersayısı bulunamamıştı; çalışmalarımıza yoklamayla başlıyoruz.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamamıştır.

Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 26 Haziran 1997 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.24


VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşlarının başvurularına ilişkinBaşbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2783)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıda yer alan sorularımın SayınBaşbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ercan Karakaş

İstanbul

Bilindiği gibi Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızın Alman Vatandaşlığına geçebilmeleri için önce Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığından çıkmaları gerekmektedir.

Bakanlar kurulu kararıyla gerçekleşen bu işlemin aylarca sürmesi Almanya'daki yurttaşlarımızı mağdur etmektedir. Yurttaşlarımız haklı olarak bu durumdan şikâyetçi olmaktadırlar ve düzeltilmesini talep etmektedirler. Konuya ilişkin olarak bazı önerilerimizi daha önce hükümetinize iletmiş, ancak hiç bir olumlu yanıt alamamıştık.

Sorular :

1. Bu işlemlerin süresinin kısaltılması yönünde herhangi bir görüşünüz ya da çalışmanız var mıdır? Varsa nedir?

2. İçişleri Bakanlığının haftalarca önce hükümete ikibin ismi içeren bir kararname sunduğu ve bu kararnamenin BakanlarKurulu toplanamadığı için henüz imzaya açılmadığı doğru mudur? Kararnamenin imzaları ne zaman tamamlanacaktır?

3. Şu anda İçişleri Bakanlığında inceleme aşamasında bulunan kaç dosya bulunmaktadır? Bu dosyalara ilişkin kararname BakanlarKuruluna ne zaman sunulacaktır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 24.6.1997

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

GenelMüdürlüğü

Şb. Md. : B050NÜV0080003.226/6177

Konu : Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 26.5.1997 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2787-6848/18673 sayılı yazısı.

b) Başbakanlık Kan. Kar. Gn. Md.lüğünün 28.5.1997 günlü ve B.02.0.KKG/106-540-2/2088 sayılı yazısı.

c) Devlet Bakanlığının 2.6.1997 günlü ve B.02.0.0010/03138 sayılı yazısı.

İstanbulMilletvekili Ercan Karakaş'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesi ile ilgili hazırlanan cevap ekte sunulmuştur.

Arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

İstanbulMilletvekili Ercan Karakaş'ın

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı

1. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesinde hüküm bulan Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi amacıyla son yıllarda Bakanlığımızca bir dizi yasal ve idarî düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerle işlemler basitleştirilmiş, zaman kaybına neden olan bazı gereksiz yazışmalar, formaliteler ve araştırma konuları kaldırılmıştır.Yapılan bu düzenlemeler dış temsilciliklerimize de bildirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak açısından bu işlemlerde kullanılan form-dilekçe, işlemin özelliğine göre yeniden düzenlenerek dış temsilciliklerimize gönderilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler sonucunda; 1996 yılında Türk vatandaşlığından çıkma izni müracaatına ilişkin 32 360 adet dosya Bakanlığımıza intikal etmiş olup, bu yıl içinde 43 583 kişiye Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmiştir.

Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemi için gerekli tüm bilgi ve belgeler bilgisayar çıktısı olarak sağlandığından işlemler çok kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

Diğer taraftan vatandaşlarımıza yabancı devlet vatandaşlığının kazanılmasında Türk vatandaşlığından çıkmak için verilen teminat süresi 2 yıldır. Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemleri bundan çok daha kısa bir sürede sonuçlandırıldığından vatandaşlarımızın bu konuda endişelenmeleri yersizdir.

2. Birimimizi ilgilendirmediğinden cevaplandırılmamıştır.

3. Bakanlığımızda halen incelenmek üzere bekleyen 2 876 adet Türk vatandaşlığından çıkma izni müracaatı bulunmaktadır. Bu dosyalara ilişkin kararname 2 ay içinde Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.

2. - Sıvas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Galata Mevlevihanesine ziyaret için gelenlerden ücret alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın yazılı cevabı (7/2812)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

Mahmut Işık

Sıvas

Malumunuz olduğu üzere;

İstanbul'da bulunan Galata Mevlevihanesi, mevlevilerin ibadet ettikleri, semahlarını sergiledikleri bir mekân olarak günümüze kadar mevlevi ve alevi kültürüne hizmet vermektedir.

Ne var ki; Hükümetiniz döneminde bu mekânın ziyaretine gelenler ile çeşitli ibadet ve semah gibi kültürlerini yaşatmak isteyen vatandaşlarımızdan para alınmaktadır.

Bu nedenlerle;

1. Ülkemizde bulunan binlerce ibadethaneden cami, kilise, türbe ve tekkeden ibadet ve benzer örf ve ananevi geleneklerini yerine getiren vatandaşlarımızdan para alınmıyor da, neden Galata Mevlevihanesinden ücret alınıyor?

2. Bu uygulama Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil mi?

3. Anayasayı çiğnememek için, ya Galata Mevlevihanesinden alınan ücreti kaldırmayı, ya da tüm ibadethaneleri paralı duruma getirmeyi düşünüyor musunuz?

4. Mevlevi ve alevi düşüncesinden oluşan vatandaşlarımızın da ödediği trilyonlarca liranın, Diyanet'te bütçe olarak kullanılmasını, Galata Mevlevihanesinde yapılanla karşılaştırdığınızda, ne oranda büyük bir haksızlık ve toplumda huzursuzluk yarattığını kabul ediyor musunuz?

T.C.

KültürBakanlığı 25.6.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-279

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : DevletBakanlığının 12.6.1997 tarih ve B.02.0.0010/03203 sayılı yazısı.

Sıvas Milletvekili SayınMahmut Işık'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına DevletBakanlığının koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği ilgi yazı eki, Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığının 29.5.1997 tarih ve 7/2812-6923/18870 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

İsmail Kahraman

Kültür Bakanı

Eski adıyla Galata Mevlevihanesi yeni adıyla Divan Edebiyatı Müzesi Bakanlığımıza bağlı bir müzedir.

Tüm diğer müze ve ören yerlerinde olduğu gibi bu müzeye de girişlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alınmakta olup, ileriki yıllarda da bu uygulamaya devam edilecektir.

Ayrıca adı geçen yerin bir müze olması sebebiyle cami, kilise, türbe ve tekke gibi ibadethanelerle bir emsal teşkil etmemektedir.

3. - Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, Adıyaman'daki biriket üreticilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (7/2856)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Abdüllatif Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Celal Topkan

Adıyaman

Türkiye'de çeşitli illerde konut ve çevre düzenlemelerde kullanılmak üzere biriket üretilmektedir. İnşaat sektöründe kullanılan biriket de toptan satılmaktadır.

Bu nedenle;

1. Türkiye'de her ilde toptan biriket üreten biriket üreticilerin tıpkı parakende satış yapan işyerleri gibi değerlendirilerek yazarkasa kullanmakta mıdır?

2. Adıyaman İlinde biriket üreticileri toptan üretim ve satış yapmalarına karşın parakendeci muamelesi görerek yazarkasa kullanılmaya zorlanması doğru bir uygulama mıdır?

3. Adıyaman biriketçi esnafına uygulanan yazarkasa uygulamasını ortadan kaldırıp, gerekli düzeltmeyi yaptırıp Adıyaman esnafının uğradığı mağduriyete son vermeyi düşünüyor musunuz?

T.C.

Maliye Bakanlığı 24.6.1997

Gelirler GenelMüdürlüğü

Sayı : B.07.0.GEL.0.82/8211-19/26567

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar Kararlar Dairesi Başkanlığı KanunlarKararlar Müdürlüğünün 11.6.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2856-7061/19208 sayılı yazısı.

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Topkan tarafından verilen ilgi yazı eki 7/2856-7061 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, parakende mal satan veya hizmet ifa eden ve Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışları bulunan birinci ve ikinci sınıf tacirlere ödeme kaydedici cihazları (kamuoyunda bilinen adıyla yazar kasaları) kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyeti olan satışlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi ile belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 10 000 000 lirayı geçmesi veya bedeli 10 000 000 liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.” denilmiştir.

Buna göre;

1. Mal veya hizmet satışlarının tamamı, toptan yani Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya her bir satışının bedeli 10 000 000 lirayı aşan biriketçi esnafının ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak, Vergi Usul Kanununun
232 nci maddesinde sayılanlar dışında kalanlara bedeli 10 000 000 lirayı aşmayan satışları olan mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları gerekmektedir.

2. Bakanlığımıza intikal eden benzeri olaylar dolayısıyla muhtelif tarihlerde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Adıyaman Valiliğine gerekli bilgiler verilmiş olup, uygulama yasal hükümler çerçevesinde yürütülmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Doç. Dr. Abdüllatif Şener

Maliye Bakanı

4. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Kapıdağ Müzesinden çalındığı iddia edilen tarihî eserlere ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın yazılı cevabı (7/2867)

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın KültürBakanı Sayın İsmail Kahraman tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.

Saygılarımla. 4.6.1997

Dr. Azmi Ateş

İstanbul

1. Kapıdağ Müzesinde, sergilenen birçok eserin esrarengiz bir şekilde kaybolduğu doğru mudur?

2. Doğru ise, Kapıdağ müzesinde kaybolan eserlerin pek çoğunun Koç'lara ait (Rahmi Koç, Mustafa Koç) Sadberk Hanım Müzesinde bulunduğu veya bu müze aracılığıyla korunduğu doğru mudur?

3. Bunlar doğru ise, bu konuda herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

4. Yapılmamış ise, yapılması düşünülmekte midir?

5. Aynı şekilde, Kapıdağ Yarımadasında yer alan İlhan Köyünün tarihî konaklarından, mezar taşlarından ve değerli türde tarihî eserlerden kaçırılmalar olduğu doğru mudur?

6. İlhan Köyünde bir Lahit'le Rahmi Koç'un özel olarak ilgilendiği, daha sonra da aynı Lahit, başka bir kişi tarafından sökülmek istendiği ve yakalandıkları ve daha sonra bu iki kişinin Rahmi Koç tarafından Tofaş'ta işe alındıkları doğru mudur?

T.C.

Kültür Bakanlığı 25.6.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.16.0.APK.0.12.00.01.940-280

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 12 Haziran 1997 gün ve KAN.KAR.MÜD. A.01.0.GNS.
0.10.00.02-07/2867-7119/19286 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ateş'in “Kapıdağ Müzesinden çalındığı iddia edilen tarihî eserlere ilişkin” yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

İsmail Kahraman

Kültür Bakanı

Cevap 1. Kapıdağ'da müze yoktur, kilise ve manastır kalıntıları bulunmaktadır. Sözkonusu yerde Balıkesir Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede eski kaçak kazı çukurları tespit edilmiş ve yüzeyde seramik parçaları, sütun parçası ve çeşme yalağının dışında herhangi bir esere rastlanmamıştır. Yarımada sık maki ve çalılarla kaplı olduğundan Jandarma tarafından gerekli takibin yapılması oldukça zor olmaktadır.

Ancak Erdek İlçesine girişte Kyzikos antik şehir kalıntıları bulunmaktadır. Bu bölgeden çıkan veya çıkarılan arkeolojik eserler yıllar içerisinde İstanbul Arkeoloji ve Bursa müzelerine götürülmüş, bilimsel kazılar sonucu çıkan eserler Erdek kapalı eser deposuna, son yıllarda ortaya çıkan eserlerin bir bölümü sözkonusu depoya, büyük boyutta taşınamayan eserlerin bir bölümü de Erdek Belediyesi önünde sahilde Müze Müdürlüğü denetiminde sergilenmektedir. 1990 yılından önce Kaymakamlık binası önünde sergilenmekte olan bazı eserlerin kaybolduğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca gerekli işlemler yapılmıştır. 1990 yılından sonra Erdek Belediyesi önünde sergilenen eserlerle ilgili herhangi bir kaybın sözkonusu olmadığı Müze Müdürlüğünce bildirilmiştir.

Cevap 2. Bugüne kadar Kapıdağ'dan kaybolan herhangi bir eserin SadberkHanım Müzesinde bulunduğu tespit edilmemiştir.

Cevap 3. Böyle bir kayıp olmadığı için herhangi bir işlem sözkonusu değildir.

Cevap 4. Basında çıkan haberler ihbar olarak değerlendirilerek, Balıkesir Müze Müdürlüğü Jandarma ile koordineli olarak konu ile ilgili araştırmalara başlamış olup, incelemelere devam edilmektedir.

Cevap 5. Kapıdağ yarımadasında yeralan İlhan Köyünün tarihî konaklarından eser kaçırıldığı yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiştir. Yapan veya yaptıran şahıslarla ilgili jandarma tarafından inceleme yapılmış köy muhtarı Nurettin Kutlugil ile köy ihtiyar heyetinden Ali Aygör'ün ifadelerine başvurulmuş fakat bir sonuç alınamamıştır. Bu konuda vuku bulan tek olayda köy içerisinde, limanın karşısında bulunan ve Rahmi Koç'a ait olan ahşap evin üst tavan kısmı ve merdivenlerinin testere ile kesilerek Rahmi Koç'a götürüldüğü belirlenmiş, Müze Müdürlüğünce de sözkonusu evin maili inhidam durumunda olduğu ve tescilli olmadığı tespit edilmiştir.

Köyde bulunan evlerin tesciline esas olmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Rahmi Koç hakkında yapılan soruşturma sonucunda sözkonusu evin kendine ait olduğu koruma altında bulunmadığı gerekçesi ile müsnet suçtan hakkında kamu davası açılmamasına ve kamu adına takibata yer olmadığına karar (Karar No : 1997/157) verilmiştir.

Cevap 6. Müze Müdürlüğünce köyde yapılan araştırmada Rahmi Koç'un senede bir kere köye geldiği duyumu alınmıştır.

1989 yılında Seyfettin Eşkin ve Erol Göksu A. Ağıyapıcı Köyünde 19. yüzyıla ait açıkta bulunan tarihî bir taşı götürmek istemeleri suçundan yargılanmışlar ve taşın 2863 sayılı Yasa kapsamında olmaması ve üzerlerine yüklenen suçu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığından Erdek Sulh Ceza Mahkemesinin 1991/227 No.lu kararı ile beraat etmişlerdir. Rahmi Koç tarafından Tofaş'ta kimlerin işe alındığı konusunda herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır.

TUTANAĞIN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.