Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 YASAMA YILI : 2

T.B.M.M.

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 29

105 inci Birleşim

11 . 6 . 1997 Çarşamba


İÇİNDEKİLER

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, SSKsınavına ilişkin gündemdışı konuşması

2. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, son siyasî gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması

3. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Trakya'daki serbest bölgelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. - Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan yedek üyelik için aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/867)

2. - Bazı Milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/868)

3. - (10/185, 186) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/869)

IV. - SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. - Adalet Komisyonunda boş bulunan üyeliklere seçim

2. - İçişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

3. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

4. - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

5. - (10/108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

6. - (10/162, 163, 164, 175) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

V. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı : 120)

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 123)

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/317) (S. Sayısı : 138)

4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 140)

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/315) (S. Sayısı : 141)

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/350)

2. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczimendilerin Ankara'daki gösterileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)

3. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)

4. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Ordu'nun ihtiyacı için et ithal edileceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)

5. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBİ'lere verilecek krediler için aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357)

6. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359)

7. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yolcuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sorusu, Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (6/360)

8. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)

9. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)

10. - Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365)

11. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat-Gelingüllü Barajından, Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367)

12. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yemliha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)

13. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

14. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun Sayısal Loto oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370)

15. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sayısal Loto adlı şans oyununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

16. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)

17. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374)

18. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğalgaz çevirim santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)

19. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)

20. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir SSKHastanesi ve Dispanserlerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

21. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir demece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380)

22. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)

23. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382)

24. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)

25. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

26. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödemediği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/386)

27. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli'de bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/387)

28. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

29. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/392)

30. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSKMensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/393)

31. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, bazı termik santraller için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/394)

32. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/395)

33. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in, ABD vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)

34. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Batı Trakya İskeçe Koyunköy'de Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/397)

35. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/398)

36. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/399)

37. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ-Kur'a tabi tarım kesiminde çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/400)

38. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Tıp Fakültelerine bağlı olmayan sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/401)

39. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/400)

40. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezunlarına ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/403)

41. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret sistemiyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)

42. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Devlet Hastanelerinde çalışan hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/405)

43. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/406)

44. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşil kart uygulamasının kapsamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/407)

45. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/408)

46. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/409)

47. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Açık Öğretim Sağlık Ön Lisans bölümü mezunlarına farklı ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/411)

48. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, AnkaraBüyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

49. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santrallerin devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413)

50. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414)

51. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yararlanabileceği laboratuvarlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)

52. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)

53. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hopa ve Borçka ilçelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417)

54. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dövüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)

55. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane denetimlerine katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/419)

56. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/420)

57. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ASİLSAN tarafından üretilen bir silaha ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)

58. - Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet binası ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)

59. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)

60. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk Cumhuriyetlerinden ve topluluklarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424)

61. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs gecesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)

62. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426)

63. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)

64. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur Devlet Hastanesinin tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)

65. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/430)

66. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/431)

67. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnegöl'ün il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)

68. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait bir sosyal tesisin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/433)

69. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Anadolu Lisesi Sınavının Karadeniz - Ereğli'de yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/434)

70. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur TEDAŞ Müdürünün Denizli'ye nakline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/435)

71. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan baskı ve şiddete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/436)

72. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Hükümette kararname krizi yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakanlar sözlü soru önergesi (6/437)

73. - Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Dışkapı SSK Çocuk Hastanesine şoför kadrosuyla alınan bir kişinin ehliyetinin olmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)

74. - Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Ankara-Sincan'da belediye zabıta memurlarının halka bazı belgeleri zorla imzalattıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)

75. - Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlinde deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)

76. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşların sınırdışı edileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/442)

77. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Merkez SSK Hastanesinin kapasitesine ve doktor açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/443)

78. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da tarihî değeri bulunan sanat eserlerinin ziyarete açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/444)

79. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda 2 nci öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/445)

80. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da pancar ekim alanlarının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/446)

81. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Sigorta Müdürlüğünün personel, hizmet aracı ve bilgisayar ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)

82. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin yönetim yapısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/448)

83. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İline Bağlı bazı ilçe sağlık ocaklarının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/450)

84. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı yerleşim birimlerindeki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/451)

85. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birimlerindeki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452)

86. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birimlerindeki Sağlık kuruluşlarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/453)

87. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Bağ-Kur hizmet binası ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)

88. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa-Orhaneli Kömür İşletmelerinde çalıştırılan işçilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/458)

89. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa İlindeki din görevlisi açığına ve Kur'an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/459)

90. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, çeşitli yollarla Türkiye'ye gelen ve vatandaşlık hakkı elde edemeyen soydaşlarımıza ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460)

91. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, hakkında tutuklama kararı bulunan bir Emniyet görevlisinin katıldığı TV programının yapımcısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/461)

92. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Tekel il dağıtım bayiliklerinin Bakkal ve Bayiler Odalarına öncelikle verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)

93. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, itfaiye teşkilâtlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)

94. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, gıda katkı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)

95. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Uluabat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/467)

96. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)

97. - Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, kanunların Anayasaya uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)

98. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı beldelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

99. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenme projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

100. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Malkoçlar Gümrük Kapısının yeniden hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/473)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı sporcu, yönetici, hakem ve teknik personele yapılan saldırılara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2693)

2. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, sürücü belgelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2719)

3. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, TES-İŞ Sendikasına ait Atatürk posterlerinin bazı partililerce zor kullanılarak indirildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2735)

4. - Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, bir tiyatro oyununun bazı illerde gösteriminin yasaklandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2750)

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23)

2. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı : 132)

3. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı : 164)

4. - 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111)(S. Sayısı : 168)

5. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232)

6. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162)(S. Sayısı : 136)

7. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen 10 Milletvekilinin, Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesi ile Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 4 No.lu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının ve Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/558, 1/521, 2/412, 2/454) (S. Sayısı : 271)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.

Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Mamak'ta meydana gelen sel felâketine ilişkin gündemdışı konuşmasına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan;

İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, yargı elemanlarına gönderilen son genelgeye ilişkin gündemdışı konuşmasına Adalet Bakanı Şevket Kazan;

Cevap verdiler.

Romanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'a dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın,

Çek Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'a, dönüşüne kadar Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın,

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'e, dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin,

Gürcistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in,

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri;

Afyon Milletvekili Kubilay Uygun'un, Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi;

Genel Kurulun 5.6.1997 tarihli 103 üncü Birleşiminde görüşülen ve kanunlaştıkları ifade edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının (S. Sayısı : 120), Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının (S. Sayısı : 123), Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün (S. Sayısı : 138) onaylanmalarının uygun bulunduklarına dair kanun tasarılarının yapılan açık oylamalarında kullanılan oy pusulalarının tasnifleri sonucunda, toplantı yetersayılarının bulunmadığı, dolayısıyla kanunlaşmadıkları anlaşıldığından, bu kanun tasarılarının, Genel Kurulun 11.6.1997 Çarşamba günkü birleşiminde tekrar açık oya sunulacağı;

Genel Kurulun bilgisine sunuldu;

Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununa 1 ek ve 2 geçici madde eklenmesine ilişkin (2/19) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi okundu, kanun teklifinin geri verildiği açıklandı.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 25 inci sırasında yer alan 136 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına, 107 nci sırasında yer alan 271 sıra sayılı kanun teklifinin 7 nci sırasına, 108 inci sırasında yer alan 272 sıra sayılı kanun teklifinin 8 inci sırasına, 114 üncü sırasında yer alan 281 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu sırasına, 129 uncu sırasında yer alan 300 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu sırasına 137 nci sırasında yer alan 299 sıra sayılı kanun teklifinin 11 inci sırasına, 144 üncü sırasında yer alan 318 sıra sayılı kanun teklifinin 12 nci sırasına, 152 nci sırasında yer alan 326 sıra sayılı kanun teklifinin 13 üncü sırasına ve 155 inci sırasında yer alan 332 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün, Hollanda'nın Lahey Şehrinde meydana gelen kundaklama olayı dolayısıyla temas ve görüşmelerde bulunmak üzere 2-5 Nisan 1997 tarihleri arasında Hollanda'ya yaptığı resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmalarının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi;

Kabul edildi.

Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında değişiklik yapılması (2/669);

Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Kızılcabölük adıyla bir ilçe kurulması (2/437);

Hakkında kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği açıklandı.

(10/18-27-30-68-113-170) ve

(10/185-186);

Esas numaralı Meclis araştırması komisyonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

Genel Kurulun 4.6.1997 tarihli 102 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf kesintilerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan (10/17) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlandı.

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 11 Haziran 1997 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.14'te son verildi.

Uluç Gürkan

Başkanvekili

Ünal Yaşar Kemalettin Göktaş

Gaziantep Trabzon

Kâtip Üye Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR

11 . 6 . 1997 ÇARŞAMBA No. 147

Rapor

1. - Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826)(S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997)(GÜNDEME)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2870)(Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1997)

2. - İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın, Kuşadası'nda meydana gelen kaçakçılık ve cinayet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2871)(Başkanlığa geliş tarihi : 9.6.1997)

3. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Emlak Bankası ve Vakıfbank'ın ortak olduğu bir mağazaya ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2872)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1997)

4. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, terörist örgüte füze sattığı iddia edilen İran'a karşı uygulanacak politikalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2873)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1997)

5. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Güneydoğu'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2874)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1997)

6. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, yakalanan PKKmilitanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2875)(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1997)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

11 Haziran 1997 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Uluç GÜRKAN

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Zeki ERGEZEN (Bitlis)


BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105 inci Birleşimini açıyorum.

Görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, SSKsınavına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN - Gündemdışı birinci konuşma, SSK sınavıyla ilgili olarak, Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fırat'ın.

Buyurun Sayın Fırat. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Fırat, süreniz 5 dakikadır.

AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlarken, CHP ve şahsım adına saygılar sunuyorum.

Sayın milletvekilleri, hepinizin de hatırlayacağı gibi, yedi sekiz ay önce, "şaibeli", "hileli" gibi sıfatlarla nitelenen bir SSK imtihanını hep birlikte yaşadık. Bu imtihanda, Bakanın, Müsteşarın, Müsteşar Yardımcısının, Genel Müdürün ve bazı partili milletvekillerinin listeleri boy boy yer aldı.

Ben, bu konuyu Meclise getirdiğimde, Sayın Bakan Necati Çelik, adil bir imtihan yapacakları hususunda, bu kürsüde söz verdi; ama, sonunda gördük ki, imtihan, maalesef, adil olmadı ve neticede, kardeş, bacı, gelin, damat, eş, dost, hepsi imtihan kazandı. Nasıl mı; Refah Partisi etiketi taşıması şartıyla...

İkinci bir defa bu hususta yaptığım konuşmama Sayın Bakan cevap verirken, aynen şöyle demişti: "Bakın, o kadar iddialı konuşuyorum; bir kişinin, benimle, birinci derecede değil, onuncu derecede yakınlığını ispat ederseniz, bu görevi bırakmaya razıyım."

Şimdi, ben, soruyorum: 1971 doğumlu Semih Bora, kayınbiraderiniz değil mi? 1959 doğumlu Semih Mat, kardeşinizin kayınbiraderi değil mi? 1975 doğumlu Şeniz Denizhan, yeğeniniz değil mi? Nuri Gür, İsmail Ellibeş akrabalarınız değil mi?

Ayrıca, İzmir Sigorta Müdürlüğünde işe başlayan, 33 434 aday No'lu, 1977 Gölcük Hamidiye doğumlu, Zehra oğlu Ahmet Çelik, yoksa, benim akrabam mı?!

Sayın Bakan, siz, bunları, burada, kendiniz söylediniz. Sözünüzün gereğini yerine getirin ve vicdanen biraz rahatlayın. (RP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, sessizce dinleyelim.

AYHAN FIRAT (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, bu imtihanda 2 500 kişi alındı. 2 500 kişiden sonra 200 kişi daha alındı. Bunlar nasıl alındı; bunlar, sözde, imtihana itiraz ettirildi -burada, herkese fotokopisini verebilirim- sahte imzalarla, bunlara, sözde, tebligat yapıldı ve tekrar işe alındılar. Bu 200 kişi, Meclis görüşmelerinden, gensorudan sonra işe alındı. Bu, en büyük suçtur; resmî evrakta tahrifat yapacaksınız, sahte imtihan yapacaksınız... Bilesiniz ki, sizden sonra gelen hükümet, bakan da dahil olmak üzere, bu işte suçlu kim varsa, hepsi hakkında gerekli işlemi yapacaktır.

Vatanın birliği için sınırlarımızda sırt sırta vermiş, memleketin bütünlüğünü koruyan Mehmetçiğin kardeşleri arasında ayırım yapma hakkını size hiç kimse vermez! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu mudur adil düzen?! Soruyorum, adil düzeniniz bu mu?!

Ayrıca, Sayın Bakan, son konuşmasında da, Cumhuriyet Halk Partisinin; yani, o zamanki SHP'nin, SSK'daki bir -işçi temsilcisi- Yönetim Kurulu Üyesini, hukukdışı olmak kaydıyla, görevden aldığını söyledi. Ben, yerimden itiraz ettim; kendisi "hiçbir suçu yok" dedi.

Şimdi, ben, isim vermiyorum; ama, şunu söylemek istiyorum: Maalesef, bu arkadaş, ağır cezada 7 ay gün almıştır, mahkûm olmuştur. Yani, bunu bile bile, gelip burada bir partiyi itham etmek doğru mudur, Sayın Bakana soruyorum...

SITKI CENGİL (Adana) - O dediğiniz adam tekrar göreve geldi.

AYHAN FIRAT (Devamla) - Sayın Bakan, ayrıca, 14.12.1996 günü 33 üncü Birleşimde yaptığı konuşmada "ben, kendi kadromla çalışmak istiyorum; direnen kadrolarla da kavgaya varım. Hiç kimseden çekinecek bir şeyim yok. Zannedilmesin ki, gideriz, bir karar alır, döneriz; hayır" diyerek, bu konuya noktayı koymuş...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Fırat, lütfen toparlayalım...

AYHAN FIRAT (Devamla) - Peki efendim.

Hukuk devletine saygılı olan bir bakan böyle söyler mi?!

Şimdi, sözlerimi, fazla vakit geçirmeden hemen bağlamak istiyorum. Sayın Bakan konuşmasında demişlerdi ki: "Bana iki ay müsaade edin; iki ay sonra, devraldığım SSK'yı nasıl devredeceğim, göreceksiniz." İşte sekiz ay geçti. SSK'nın açığının gayri safî millî hâsılaya oranı 1996 yılında yüzde 0,8 iken, bu sene 1,2 ilâ 1,6 arasında değişiyor. Yani, SSK, geçen seneye nazaran, malî bakımdan yüzde 50 ilâ yüzde 100 daha kötü duruma gelmiştir. Şimdi 3 500 kişi daha alacakmış Sayın Bakan. Bunların bir kısmı işçi, bir kısmı hemşire. Ben, alınmasın demiyorum; ama, eski imtihanın enkazı halen ortadayken, aynı rezaleti bir daha yaşamayalım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fırat.

AYHAN FIRAT (Devamla) - Onun için, uyarıyorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fırat.

Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Hükümet adına söz talebi?.. Yok.

2. - Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, son siyasî gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, son siyasî gelişmeler üzerinde, Manisa Milletvekili Sayın Yahya Uslu'nun.

Buyurun Sayın Uslu.

YAHYA USLU (Manisa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepimizin malumu, 24 Aralık 1995'te erken genel milletvekili seçimlerini yapmıştık. Üzerinden henüz 1,5 yıl geçmesine rağmen, yeniden bir erken seçim zaruretiyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 1973'ten beri, yirmidört yıldır, zamanında seçimi yapmak bu Meclise nasip olmamıştır; nedenlerini de hiç düşündüğümüzü zannetmiyorum.

Çokpartili siyasî hayatımızın ve yarım asırlık demokrasimizin geçirdiği evrelere baktığımızda, dikkate değer çapta sorun ve sorumsuzluklarla dolu bir geçmiş görüyoruz. Demokrasi kültürümüzün oluşmadığını, siyasî partilerimizin -demokratik anlamda- olgunluk kavramıyla kucaklaşmadıklarını, üzelerek müşahede ediyoruz. Ellibir yıllık demokrasi tecrübemiz olmasına rağmen, zaman zaman darbelere muhatap kalmamıza karşın, gördüğümüz odur ki, hâlâ, unu eleyip eleyip tekrar kepeğine karıştırmakla meşgulüz. Bir türlü demokrasiye layık olmayı beceremiyor, hatta, zihnen de demokrat olamıyoruz.

Partilerimiz, dün de bugün de, garip bir hal içindeler; bindiği dalı kesmek, varlık nedenini yok etmek gibi eylemlere, zaman zaman tevessül eder durumlara düşmektedirler.

Parlamento ve partilerimiz, millet adına kucaklaşma, diyalog, uzlaşma, hoşgörü gibi en temel işlevlerini gözardı edebilmekte, kişisel çıkarları uğruna ülke çıkarlarını heba ve feda eder durumdadırlar.

Siyasette, şahsicilik, kindarlık, birbirini yok etme arzuları, sanki, kişiliklerin karakteristiği olmuş. Bazı yöneticilerimiz, beceriksizliklerini, başarısızlıklarını, cılız performanslarını örtmek için sunî gündem yaratmakta, hatta, demokrasi askıya aldırmakta beis bile görmemektedirler; yeter ki kendileri ayakta kalsın. Oysaki, güçlü önderlerin başvuracağı yöntemler bunlar değildir. Liderliğin bariz vasfı, duygularıyla değil aklıyla hareket etmektir.

Sayın Başkan, çatısı altında oturduğumuz bu makaddes ve kutsal mekân, millete aittir. Yüce Türk Halkı, bizi, buraya, kavga etsinler diye göndermedi ve kavga etmek için de göndermedi; uzlaşmak için ve kendi problemlerini çözmek için buraya gönderdi; Atatürk'ün gösterdiği çağdaş çizgiden ayrılmadan, millî ve manevî değerlerimizi koruyarak, cumhuriyetimizin temel ilkelerine sadık kalarak, değişimi, atılımı, açılımı gerçekleştirmek için gönderdi. Lütfen, sadede gelelim; şimşek çakmadan şahadet getirmeyen bir Meclis olmayalım; şimşek çakmadan önce şahadet getirmesini bilelim.

Hassas ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Siyaset, ateş üstünde kaynayan bir düdüklü tencereye dönüştü ve ha bire altına ateş sürülüyor; partilerimiz, medya kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ateş sürmeye devam ediyorlar. Her Allah'ın günü, bomba, kriz diyerek felaket tellallığı yapılıyor. Siyaset tenceresi bu basınca dayanamaz, patlar. Bunun, nerede, ne zaman, nasıl patlayacağını, tahrip gücünün ne olacağını hiç kimse tahmin edemez ve kestiremez. Umarız ve temenni ederiz ki, bu, karakolda patlamasın.

Herkese söylüyorum, bu ülke, bu Parlamento, bu ordu hepimizin ve bunların yedeği yoktur. Ateş atmadan vazgeçelim, ateş sürmeden vazgeçelim. Dokunulmazlık zırhı ebet müddet değildir. Bunu, basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü, kişi ve kuruluşların haysiyetlerini ve şahsiyetlerini tezyif ve tahkir için kullanmak kimseye yaraşmaz ve yakışmaz.

CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Gelin, kaldıralım o zaman.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Uslu, lütfen toparlayalım.

YAHYA USLU (Devamla) - Yüce Meclisin manevî şahsiyetine halel getirecek davranışlarda bulunmamız da gerçekten yanlıştır. Ne yazık ki, ülkemizde kurum ve kişiler kendi yerinde oturmuyorlar; herkes başkasının rolünü üstlenme sevdasında. Her köşede bir fetvacı oturmuş, ahkâm kesiyor ve yıkım için serbest pazar kurmuşlar. Yıkım kolaydır beyler, bir abide olan Süleymaniye'yi de dört ameleyle yıkabilirsiniz; ancak, yapmak için, bir Sultan Süleyman, bir de Mimar Sinan lazımdır. Cumhuriyeti yıkarsanız, onu tekrar kurmak için de bir Atatürk'ün lazım olduğunu asla unutmayalım ve ariz amik düşünmek zamanıdır, oturup düşünelim.

Bu dönemde tansiyonu düşürmek, bizim görevimizdir. Parti ve kişisel çıkarları elimizin tersiyle itip, gel kardeşim, tut elimi demenin zamanıdır. Demokrasinin gereği ve demokrat olmanın erdemi bunu emreder.

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Uslu.

3. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Trakya'daki serbest bölgelere ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşma, Trakya'daki serbest bölgeler konusunda, Tekirdağ Milletvekili Sayın Fevzi Aytekin'in.

Buyurun Sayın Aytekin. (DSP sıralarından alkışlar)

FEVZİ AYTEKİN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tekirdağımızın Çorlu İlçesi Karamehmet Köyündeki tarım reformu uygulama alanında serbest bölge ilan edilmesiyle ilgili olarak gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Heyete saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, bu uygulama başlamadan önce, bu köyün arazisi, altmış yetmiş seneden beri köylüler tarafından kullanılmaktaydı. O arada, Trakya Serbest Bölgesi Anonim Şirketi, bu Karamehmet Köyünün, muhtelif yerlerdeki 1 726,685 hektar arazisini satın aldı ve bu arazi üzerinde serbest bölge kurulması için yıllar önce müracaatlarını yapmışlardır. Ancak, arazilerinin dağınık olması nedeniyle serbest bölge bir türlü ilan edilemedi.

Bu arada, ne yapılması gerekiyordu acaba?.. İşte, Refahyol Hükümeti bunlara bir çözüm yolu buldu; o da şudur beyler: 3083 sayılı Yasa, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunudur. Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne müracaat edildi; Genel Müdürlük, acaba buna nasıl bir formül bulurum dedi, araştırma yaptı, araziye gitti, inceleme yaptı ve verdiği karar aynen şöyleydi: Evet, biz, bu Karamehmet Köyünde bir tarım reformu yapalım, topraksız köylüye toprak dağıtalım... Kanunun amacı da buydu; ama, gelin görün ki, hesaplar ve pazarlıklar neticesinde ilgili şirkete denildi ki: "Siz, elinizdeki araziyi devlete verin; çünkü, sizin arazileriniz dağınık, serbest bölge yapmamız mümkün değil; siz, bize 1 726,685 hektar araziyi teslim edin, biz de size devletin hazine arazisinden, aynı miktarda, topluca 1 726,685 hektar yer devredelim." Bunu da nasıl yapabilirlerdi; Tarım Reformu Yasasına göre yapabilirlerdi ve bu köyde çalışmalar başladı. Oranın köylüleri memnun olmuşlardı; çünkü, çalışmaların, topraksız köylüye toprak dağıtılacak diye başladığını biliyorlardı; ancak, çalışmalar neticesinde görüldü ki, Tarım Reformu Yasasına uygun bir çalışma yapılmadı; yalnızca şirketin elindeki 1 726,685 hektar arazi devlete, hazineye devredildi; buna karşılık, köyün merası, şu an köyün hayvanlarının otlatıldığı 1 726,685 hektarlık mera, bu şirkete devredildi. Bunların hepsi birer talimat neticesinde yapıldı. Tabiî, bu olaydan sonra buradaki çalışmalar sona erdirildi.

Şimdi, 3083 sayılı Yasanın amacı ne idi; topraksız köylüye toprak dağıtmak değil miydi?.. Bu muydu sosyal adalet?.. Topraksız köylüye toprak dağıtmayacaksınız, ama, bir şirketin -serbest bölge ilan edebilmek için- kendisinden araziyi alacaksınız, devletin toplu arazisini ona vereceksiniz ve ondan sonra da 17 Martta Bakanlar Kurulu kararıyla orayı serbest bölge ilan edeceksiniz...

Biz, serbest bölgelerin ilan edilmesine karşı değiliz; eğer, memleket ekonomisine bir şeyler kazandıracaksa, elbette ki kurulmasından yanayız; ancak, benim köylüme, orada yıllarca çiftçilik yapan köylü kardeşime toprak dağıtılması gerekirken toprak verilmezse; işte, o zaman bu kanun amacına uygun kullanılmamış demektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Aytekin, toparlıyoruz.

FEVZİ AYTEKİN (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.

Değerli arkadaşlarım, eğer, bir kanun amacına uygun uygulanamıyorsa, uygulanmıyorsa, siyasiler, birtakım insanlara rant sağlamak için bu arazileri değiştiriyorsa, o zaman bu uygulamada bir hata var demektir.

Hani, sizler taban fiyatlarını yükseltmiştiniz?!. Hani, çiftçiden yana idiniz?!. Hiçbir zaman yalan söylemeyiniz; bu uygulamanız, bu gerçeği ortaya çıkarmıştır.

Değerli milletvekilleri, bana bu konuşma fırsatını sağlayan Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum.

İlgililerin konuya biraz daha duyarlı davranacağını umut eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DSP, ANAP, CHP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aytekin.

Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Sayın Musa Demirci.

Buyurun Sayın Bakan. (RP sıralarından alkışlar)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Sıvas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Fevzi Aytekin Beyin gündemdışı konuşmasına cevap arz etmek istiyorum.

Tabiî, bahsettikleri arazi, Tekirdağ sınırları içerisinde, Karamehmet Köyüne ait olan bir arazi. Karamehmet Köyünde hazine arazisi var; ancak, o bölgede, biraz önce bahsettikleri şirketin de o köylülerden satın alınmış tapulu arazileri var. Tabiî, burası, bizden önce, geçtiğimiz hükümetler döneminde "toprak-tarım reformu uygulama alanı" olarak ilan edilmiş; dolayısıyla, aynı zamanda, o bölge, "serbest ticaret alanı" olarak da ilan edilmiş. Şimdi, bir yerde, hem toprak tarım reformu uygulama alanı hem de serbest ticaret alanı uygulamasının, ikisinin birden ilan edilmesi mümkün değil; burada bir yanlışlık var. Ancak, tabiî, serbest ticaret bölgesinin de orada uygulanması lazım. Gelin görün ki, şirketin arazisi, o uygulama alanı içerisinde, birinci sınıf arazinin olduğu bir yer. Tabiî, bunun, burada uygulanması ve serbest ticaret bölgesinin burada yapılması mümkün değil. Öyle ise, biz, Tarım Bakanlığı olarak şöyle bir çalışma başlattık; dedik ki: Bu araziyi tevhit edelim ve burada, bütün köylülerin de rızalarını almak suretiyle, birinci sınıf araziyi köylüye terk edelim; ama, bunların karşılığında, üçüncü veya dördüncü sınıf araziyi serbest bölge ilan edelim... Hatta, şirketin arazisinin ortasından yol geçtiği için, birisi bir tarafta, birisi bir tarafta, parçalı bir şekilde serbest bölge alanı da olması mümkün değildi. Biz, bunları tevhit etmek suretiyle, üçüncü, dördüncü sınıf arazilere kaydırdık ve kısa bir sürede, bu, toprak-tarım uygulama alanlarını tespit ettik. Tabiî, çiftçilere, biz...

ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Serbet bölge alanları da birinci sınıf arazi.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Efendim?..

ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Orası da birinci sınıf...

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Hayır, orası birinci sınıf arazi değil; ancak, serbest...

ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Köyün merası aynı zamanda...

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Şimdi, köyün merasının karşılığında, köye birinci sınıf arazi terk edilmiştir.

ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Ama, Şahinler Holdinge rant sağladınız orada...

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Efendim, orada rant sağlama diye bir hadise yok; sizin Hükümetiniz zamanında alınmış, serbest bölge yapılması için karar var.

ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) - Sizin zamanınızda çıktı...

BAŞKAN - Sayın milletvekili, bırakalım, Sayın Bakan tümüyle açıklamasını bitirsin.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Bu bakımdan, uygulama, fevkalade yerindedir ve dolayısıyla çiftçilerimiz ve dolayısıyla hak sahipleri mağdur edilmeden bu yol izlenmiştir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum; sağ olun. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

FEVZİ AYTEKİN (Tekirdağ) - Sayın Bakanım bu arazileri köylülere devrettik dedi; hayır, hazineye verildi araziler, köylüye devredilmedi. İkincisi, özel arazileri, birinci sınıf araziyi aldık, daha verimsiz araziyi verdik dedi. Halbuki, iki arazinin de fiyatı 28 milyar. Nasıl oluyor araziler arasında fark var da, fiyatları nasıl aynı olabiliyor?..

BAŞKAN - Sayın Aytekin, tutanaklara geçti.

Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar tamamlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım.

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. - Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan yedek üyelik için aday gösterilen milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/867)

11 Haziran 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan yedek üyelik için, Anavatan Partisi Grubunca, Iğdır Milletvekili Şamil Ayrım aday gösterilmiştir.

Siyasî Parti Grubunca aday gösterilen üyenin ismi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

2. - Bazı Milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/868)

11 Haziran 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Divanının 10.6.1997 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Genel Kurulun onayına sunulur.

Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

"Batman Milletvekili Ataullah Hamidi; mazereti nedeniyle 2.6.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 17 gün"

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"İstanbul Milletvekili Mehmet Aydın; hastalığı nedeniyle 20.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün"

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay; hastalığı nedeniyle 8.5.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün"

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

"Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt; hastalığı nedeniyle 9.6.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün"

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Flash Televizyonuna yapılan saldırı ve kapatma olaylarıyla ilgili iddiaları araştırmak amacıyla kurulan (10/185,186) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:

3. - (10/185, 186) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/869)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Komisyonumuz, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyeleri seçmek üzere, 11.6.1997 Çarşamba günü saat 11.00'de 172 No'lu Araştırma Komisyonu Salonunda 9 üye ile toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir.

Yahya Şimşek

Bursa

Komisyon Geçici Başkanı

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy

Başkan : İsmail Yılmaz (İzmir) 9 (Dokuz)

Başkanvekili : Hayati Korkmaz (Bursa) 9 (Dokuz)

Sözcü : Yahya Şimşek (Bursa) 9 (Dokuz)

Kâtip : Yusuf Pamuk (İstanbul) 9 (Dokuz)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, değişen oranlar nedeniyle, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız sayın milletvekillerine bir üyelik daha düşmektedir. Aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, 17 Haziran 1997 Salı günü saat 19.00'a kadar yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ederim.

BAŞKAN - Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

IV. - SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1. - Adalet Komisyonunda boş bulunan üyeliklere seçim

BAŞKAN - Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Eskişehir Milletvekili Hanifi Demirkol ve Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için de Sinop Milletvekili Yaşar Topçu aday gösterilmişlerdir.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2. - İçişleri Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas aday gösterilmiştir.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3. - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar aday gösterilmiştir.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

4. - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen aday gösterilmiştir.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

5. - (10/108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - Polis tarafından dinlenen telefonlar hakkında iddiaları araştırmak amacıyla kurulan (10/108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Kars Milletvekili Selahattin Beyribey aday gösterilmiştir.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

6. - (10/162, 163, 164, 175) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - TPAO adlı petrol tankerinde meydana gelen yangın faciasının nedenleri ve itfaiye teşkilatının sorunları ile Boğazlar ve Marmara Denizinde uluslararası seyir yapan gemilerin oluşturduğu tehlikelerin araştırılması amacıyla kurulan (10/162, 10/163, 10/164, 10/175) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Sıvas Milletvekili Tahsin Irmak aday gösterilmiştir.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Oylaması Yapılacak İşler" kısmına geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, bu kısımda, Genel Kurulun 5.6.1997 tarihli 103 üncü Birleşiminde görüşülerek, açık oylarınıza sunulan; ancak, toplantı yetersayısı bulunamadığı için kanunlaşamayan 5 adet kanun tasarısı yer almaktadır.

Şimdi, bu kanun tasarılarının açık oylamalarını yapacağız.

Açık oylamalar, daha önce alınan karar gereğince, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır.

V. - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı : 120) (1)

BAŞKAN - 120 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına başlıyoruz.

Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın.

(Oyların toplanmasına başlandı)

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 123) (1)

BAŞKAN - 123 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun açık oylamasına başlıyoruz.

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - 120 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlandı)

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/317) (S. Sayısı : 138) (2)

BAŞKAN - 138 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına başlıyoruz.

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - 123 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi sona ermiştir.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlandı)

4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 140) (3)

BAŞKAN - 140 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına başlıyoruz.

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - 138 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlandı)

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/315) (S. Sayısı : 141) (1)

BAŞKAN - 141 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasına başlıyoruz.

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - 140 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi sona ermiştir.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlandı)

BAŞKAN - 141 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi sona ermiştir.

Kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımına başlandı)

1. - Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı : 120) (Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasında kullanılan oy sayısı 325, kabul 310, geçersiz 1, mükerrer 14.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 123) (Devam)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasında kullanılan oy sayısı 332, kabul 326, mükerrer 6.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/317) (S. Sayısı : 138) (Devam)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasında kullanılan oy sayısı 336; kabul 331, mükerrer 5.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 140) (Devam)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasında kullanılan oy sayısı 327; kabul 325, mükerrer 2.

Böylece, bu tasarı da kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/315) (S. Sayısı : 141) (Devam)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylamasında kullanılan oy sayısı 332; kabul 328, mükerrer 4.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi ve yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle konuşması (6/350)

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Gökova Termik Santralının denize olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sayın Aytaman söz istiyor; kendisine, 5 dakika süreyle söz vereceğim.

Soru sahibine söz vermemizin nedeni, sorunun üç birleşimde görüşülememesi ve dolayısıyla, yazılı soruya çevrilmesidir.

Bu durumda, soru sahibinin hazır bulunması ve söz talebinde bulunması nedeniyle, kendisine, 5 dakika süreyle söz veriyorum.

Buyurun Sayın Aytaman.

LALE AYTAMAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzülerek ifade etmeliyim ki, bu, Gökova Termik Santralının eşsiz cennet köşemiz Gökova'ya olan etkilerinin olumlu veya olumsuzluğu hakkındaki soruma, sadece bu üç birleşimde cevap verilememiş olması değil, benim, Muğla'da dörtbuçuk yıl valilik yaptığım günler içerisinde de, defaten sormuş olduğum bir sorunun cevaplandırılmamasıdır.

Malumlarınız olduğu üzere, Muğla İlinde 3 adet termik santral bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Yatağan'da, bir tanesi Yeniköy'de, bir tanesi Kemerköy'dedir. İçlerinde, Gökova Körfezimizle de bağlantısı olduğu için, en popüler olan ve ismi en çok bilinen, Gökova Termik Santralıdır.

Gökova Termik Santralının diğer iki santraldan çok önemli bir farkı vardır. Yatağan ve Kemerköy Termik Santrallarımızdan farkı, bu santral, deniz kenarında yer aldığı için, değişik bir sistemle denizden su alır ve bu suyu, ısıtılmış bir şekilde, tekrar denize döker. Benim bildiğim kadarıyla, ülkemizde, bu sistemle çalışan, Gökova Termik Santralının dışında herhangi bir santral mevcut değildir. Denizden tonlarca su alma sistemi sadece su alma olarak kalmıyor, o körfezde yaşayan bütün mikroorganizmaları, küçük balık yavrularını, her türlü flora ve faunayı da içine emme şekline dönüşüyor. Santralın içerisindeki sistem dolayısıyla, denizden alınan bu su ısıtılmakta ve 3 ilâ 7 derece arasında ısınmış olan bu su, tekrar Gökova Körfezine boşaltılmaktadır.

Benim sorum şudur: Bu emme işlemiyle bütün floranın, faunanın, mikroorganizmaların, oradaki canlıların çekilmesi esnasında, acaba, Gökova Termik Santralı nedeniyle, Gökova Körfezinde ve oradaki ekolojik dengelerde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmekte midir?

İkinci sorum: Isıtılmış olan 3 ilâ 7 derece arasındaki bu su, tekrar denize verildiğinde, burada yaşamakta olan ve türleri dünyada bulunmayan pek çok balık çeşidini, pek çok bitki çeşidini, acaba, zararlı bir şekilde etkiliyor mu?

Bu sorunun cevabı bilimseldir. Benim isteğim: Dörtbuçuk yıllık valiliğim döneminde ve birbuçuk yıldır şu Mecliste yaptığım milletvekilliğim sırasında, şöyle bir bilimsel rapor niçin ortaya çıkarılamaz? Bunun cevabını almaya bütün vatandaşlarımızın hakkı olduğu gibi, Gökova Körfezinin dünyadaki eşsizliğine şahit olan bütün bilim adamları, bütün dünya, bütün çevre gönüllüleri ve bütün insanlık adına da, bu cevap burada verilmelidir. Benim talebim, behemehal, bir bilim kurulunun ortaya çıkarılması ve eldeki verilerle bu incelemenin yapılmasıdır.

Çok değerli milletvekilleri, yıllardır, bu işlem orada sürüyor. Bu ülke hepimizin, bu topraklar hepimizin, bu sular hepimizin; ama, daha da ötesi, bakınız, Gökova Körfezi hakkında, ünlü Jacques Cousteau şunu demiş: "Eğer, cenneti yeryüzünde arıyorsanız, onu Gökova Körfezinde bulursunuz."

Şimdi, bu kadar güzel ve bu kadar herkesin dikkatini çeken bir yerde bir termik santral çalışıyorsa ve bu termik santral diğerlerine nispetle daha değişik bir sistemle çalışıyorsa, bunun, bilimsel olarak zararlılık derecesinin veya eğer zararı yoksa, bizim yüreklerimize su serpilecek şekilde, burada izah edilmesi gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Aytaman, lütfen toparlayınız.

LALE AYTAMAN (Devamla) - Bunun dışında, diğer termik santrallarımızın da desülfürizasyon üniteleri olmadığı için, Muğla ve yöresinde yaşayan insanlarımız kirli havaya muhatap olmakta, oradaki bütün habitat zarar görmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu hepimizi ilgilendiren sorunun cevabının, artık, yetkililerce verilmesini talep ediyorum. Zannediyorum ki, sizler de, benimle, bu endişeleri paylaşmaktasınız. Bir an evvel, bu zararların yokluğu konusunda, burada, hepimiz tatmin edilmek durumundayız.

Sayın Başkana söz verdiği için çok teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aytaman.

2. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczimendilerin Ankara'daki gösterileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)

BAŞKAN - 2 nci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczimendilerin Ankara'daki gösterileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu soru önergesi, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Soru gündemden çıkarılmıştır.

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Sayın Başkan, hiçbir bakan yok burada.

BAŞKAN - Gelirler herhalde bir saat içinde...

Sayın Üstüner söz istemiyorlar.

3. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)

BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu soru önergesi de, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Soru gündemden çıkarılmıştır.

Sayın Üstüner'in söz talebi yoktur.

4. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Ordu'nun ihtiyacı için et ithal edeceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)

BAŞKAN - 4 üncü sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, ordunun ihtiyacı için et ithal edileceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu soru önergesi de, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Soru önergesi gündemden çıkarılmıştır.

5. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBİ'lere verilecek krediler için aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357)

BAŞKAN - 5 inci sırada, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBİ'lere verilecek krediler için aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu soru önergesi de, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Soru önergesi gündemden çıkarılmıştır.

6. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359)

BAŞKAN - 6 ncı sırada, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge de, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. Önerge gündemden çıkarılmıştır.

7. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yolcuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sorusu, Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun cevabı (6/360)

BAŞKAN - 7 nci sırada, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yolcuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Burada.

Soruyu okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı sorularımın Turizm Bakanı tarafından, İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Lale Aytaman

Muğla

Bodrum'da yapılmakta olan uluslararası havaalanının 1997 Mart ayında hizmete açılacağı belirtilmektedir. Bodrum-Milas ve hinterlandının turizm hareketliliğini büyük ölçüde artıracağını umduğumuz bu uluslararası havaalanı açıldığıda büyük uçaklarla, zaman zaman, arka arkaya bölgeye gelecek olan yüzlerce turistin Bodrum ve Milas istikametlerine taşınmaları, mevcut, sadece 2 hatlı (gidiş-geliş) ve şu andaki trafiği de yetersiz olan karayolundan yapılacaktır.

Bodrum havaalanı açıldıktan sonra yolcuların sağlıklı bir şekilde konaklayacakları tesislere ulaştırılmaları için;

1. Gereken fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır?

2. Bu konuda diğer bakanlıklarla gereken koordinasyon sağlanmış mıdır?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

ULAŞTIRMA BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Aytaman'ın soru önergesini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği üzere, Bodrum Havalimanı, esasında, iki yıl evvel işletmeye alınmış bulunuyor; inşaatı normal mecrasında bırakmış olsaydık, ancak iki sene sonra açılacaktı. Biz, bu sene şunu yaptık: Evvela, havaalanının pist ve apron meselesini hallettik; ondan sonra, oraya geçici bir terminal binası koyduk. Koyduğumuz geçici terminal binası, 1 700 metrekareydi; fakat, oraya büyük ölçüde bir tahaccüm olunca, bunu, 2 500 metrekareye çıkardık. Bu yıl sonunda, ayrıca, projede devamlı olarak kullanılacak olan 10 500 metrekarelik terminal binası da bitmiş olacaktır. 10 500 metrekarelik terminal binası bittiği anda, on onbeş gün içerisinde 2 500 metrekareye çıkaracak olduğumuz geçici terminal binasını içhatlar için kullanacağız; bu, 10 500 metrekarelik diğer terminal binasını da, sadece, dışhatlara tahsis edeceğiz.

Ayrıca, daha evvel, Bodrum Havaalanında yap-işlet-devret modeliyle (BOT modeliyle) bir dışhatlar terminalinin yapılması, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar altına alınmış bulunmaktadır. O da, önümüzdeki yıllarda, zannediyorum, ihale edilecektir.

Evvela, bu vesileyle, bu açıklama fırsatını bana bahşettikleri için, sayın milletvekilimize teşekkür ediyorum. Bunu, şunun için anlattım: Şimdi, turist havaalanına geldiği zaman, evvela, havaalanından çıkıp yerleşeceği yere, ikamet edeceği yere bir an evvel gitmek ister. Bunu, tabiî, çok iyi düşündük ve burada bir viyadük meselesi vardı -bunu sayın milletvekilimiz pek iyi bilirler- Karayollarının bu yılki bütçesini dikkate alarak, onu da, Devlet Hava Meydanları olarak üstlendik. Yol yapımı için Değerli Bayındırlık Bakanımızla beraber, aşağı yukarı dört aydır bir mesai içerisindeyiz. Yol şu anda genişliyor, yolda çalışmalar devam ediyor; ödeneği bir miktar azdı, Sayın Bayındırlık Bakanımıza konuyu söyledik, Sayın Bayındırlık Bakanımız bir eködenek tefrik ediyor. Yol, tabiî, bu haliyle -sayın milletvekilimizin buyurdukları doğrudur- oraya yetmeyecektir; ama, bugün yapacağımız başka bir şey yoktur.

Bu vesileyle, yol konusuyla ilgili yaptığımız başka bir işi arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz, Didim ve Didim yöresinde, özellikle Akbük tarafında, turistler tarafından Adnan Menderes Havaalanı kullanılıyor. Bunu ortadan kaldırmak için -çünkü, İzmir Adnan Menderes Havaalanından oraya gelmek, iki saat falan sürüyor- Köy Hizmetlerimiz, Bodrum ile Didim arasındaki yolu, aşağı yukarı, onbeş yirmi güne kadar tamamlıyor. Bodrum Havaalanına gelen yolcumuz, aynı zamanda, en geç yarım saat içerisinde Didim yöresine de ulaşabilecektir ki, bu, o yöreye yapılan en büyük hizmettir.

Özet olarak arz etmem icap ederse; Bodrum Havaalanı, şu anda, her tip uçağın inişine hazırdır, her tip uçak rahatça iniş yapabilir. Aydınlatma konusunda bir ufak zorluğumuz var -havaalanını açmak durumundaydık, sezona yetiştirmek durumundaydık- aydınlatma konusunu da önümüzdeki günlerde, en çok bir birbuçuk ay içerisinde bitirmiş olacağız.

Esas sorun itibariyle, ulaşım konusunda çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Viyadük meselesi, zannediyorum, bir birbuçuk ay içerisinde bitecektir. Ayrıca, yıl sonuna kadar, Bodrum Havaalanı, tam ve kâmil olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesine de devredilecektir; ancak, şu anda, havaalanı iki yıl evvelden servise alındı diye havaalanında herhangi bir zorluk yoktur, havaalanı gayet düzgün bir şekilde çalışmaktadır; arkadaşlarım çok titizlikle bu konunun üzerinde durmaktadır.

Tekrar, değerli milletvekilimize, bu konuda bize açıklama fırsatı verdiği için teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir saniye kürsüde kalırsanız, sanıyorum, Sayın Aytaman, İçtüzüğümüz gereğince, yerinden kısa bir açıklama yapabilir, sizden de ek bilgi isteyebilir; onu da yanıtlamak, cevaplamak durumunda kalabilirsiniz.

Buyurun Sayın Aytaman.

LALE AYTAMAN (Muğla) - Sayın Bakan, açıklamalarınıza çok teşekkür ederim.

Benim sorum, daha ziyade Turizm Bakanımızaydı; çünkü, ulaşım konusunda, malumlarınız, anayolun dışında, bir de, turistik paketler içerisine giren -turistlerin kaza geçirdiği, kendi hemşerilerimizin de kaza geçirdiği- arayollar var. Esas zorluklar buradan çıkıyor.

Bir de, Sayın Bakanım, iki yıl evvel açıldı dediniz. Bu, maalesef, tam doğru değil. Esasen, bu havaalanının geçen yıl açılması bekleniyordu, planı ona göre yapılmıştı; zatıâlinizin bazı araştırmalar, soruşturmalar nedeniyle, bazı konuları askıya almanız nedeniyle bu yıl açılabilmiştir. Açılmış olmasından, ben, Muğla Milletvekili olarak, çok büyük bir gurur duyuyorum, zevk duyuyorum; ancak, açılışından, eğer muhalefet milletvekilleri olarak bizim de haberimiz olsaydı, bu açılışta orada bulunarak, bu sevinci ve kıvancı sizlerle paylaşırdık. Maalesef, sadece, Meclisimizin bir tarafı, bir grubu bu sevinci paylaşabildiler; bizim haberimiz dahi olmadı. Bunları, burada, ileriye dönük bir temenni olarak dile getiriyorum; ancak, yolların behemehal bitmesi lazım. Özellikle, turizm paketinden yapılması gereken arayolların da muhakkak yapılması lazım; yoksa, oradaki izdiham dolayısıyla, bazı facialardan kaçınamayacağız.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

ULAŞTIRMA BAKANI ÖMER BARUTÇU (Devamla) - Sayın milletvekilimizin söylediklerinin bir bölümüne katılmamak mümkün değil. Özellikle, davet konusunda, ben kendilerinden özür diliyorum. Yalnız, tabiî, bütün havaalanı açılışlarımız ve bütün açılışlarımız için bütün milletvekillerimize, özellikle yöre milletvekillerine davetiye gidiyor. Herhalde, benim arkadaşlarımın bir hatası olmuştur. Ben kendilerinden özür diliyorum.

Yalnız, bir şeyi burada söylemezsem kendime haksızlık yapmış olurum. Politika iddia işidir, politika yapmak iddia işidir. Tabiî, ülkeye hizmet de siyasetten geçer. İki yıl evvel bitmiştir şeklindeki sözüme, tabiî, vaki itirazınız var ve bu yıl da bitecekti diyorsunuz. Bunu, ben, sizden, iyi araştırmanızı rica ediyorum. Ömer Barutçu Ulaştırma Bakanı olmasaydı, bu sene açılmazdı.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

8. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)

BAŞKAN - 8 inci sırada yer alan, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, söz istiyorum; 3 üncü erteleme oldu çünkü...

BAŞKAN - Hayır, sizinki şu an 2 oldu; eğer, bir dahaki sefere de Sayın Bakan bulunamazsa söz hakkınız doğacak.

9. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)

BAŞKAN - 9 uncu sırada yer alan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

10. - Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365)

BAŞKAN - 10 uncu sırada yer alan, Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

11. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat-Gelingüllü Barajından, Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367)

BAŞKAN - 11 inci sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat-Gelingüllü Barajından, Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

12. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yemliha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)

BAŞKAN - 12 nci sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yemliha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

13. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

BAŞKAN - 13 üncü sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

14. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun Sayısal Loto oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370)

BAŞKAN - 14 üncü sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun sayısal loto oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

15. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sayısal Loto adlı şans oyununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

BAŞKAN - 15 inci sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sayısal loto adlı şans oyununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

16. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)

BAŞKAN - 16 ncı sırada yer alan, Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

17. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374)

BAŞKAN - 17 nci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

18. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğalgaz çevirim santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)

BAŞKAN - 18 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğalgaz çevirim santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

19. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)

BAŞKAN - 19 uncu sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

20. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir SSKHastanesi ve Dispanserlerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

BAŞKAN - 20 nci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir SSK Hastanesi ve dispanserlerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

21. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir demece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380)

BAŞKAN - 21 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir demece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

22. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)

BAŞKAN - 22 nci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı" nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

23. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382)

BAŞKAN - 23 üncü sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı" nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

24. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)

BAŞKAN - 24 üncü sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

25. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

BAŞKAN - 25 inci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

26. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödemediği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/386)

BAŞKAN - 26 ncı sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödemediği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

27. - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli'de bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/387)

BAŞKAN - 27 nci sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli'de bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

28. - Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

BAŞKAN - 28 inci sırada yer alan, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

29. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/392)

BAŞKAN - 29 uncu sırada yer alan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

30. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSKMensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/393)

BAŞKAN - 30 uncu sırada yer alan, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

31. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, bazı termik santraller için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/394)

BAŞKAN - 31 inci sırada yer alan, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, bazı termik santrallar için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

32. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/395)

BAŞKAN - 32 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

33. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in, ABD vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)

BAŞKAN - 33 üncü sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in ABD vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

34. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Batı Trakya İskeçe Koyunköy'de Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/397)

BAŞKAN - 34 üncü sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Batı Trakya İskeçe Koyunköy'de Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

35. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/398)

BAŞKAN - 35 inci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

36. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/399)

BAŞKAN - 36 ncı sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

37. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ-Kur'a tabi tarım kesiminde çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/400)

BAŞKAN - 37 nci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ-Kur'a tabi tarım kesiminde çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

38. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Tıp Fakültelerine bağlı olmayan sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/401)

BAŞKAN - 38 inci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıp fakültelerine bağlı olmayan sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

39. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/402)

BAŞKAN - 39 uncu sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

40. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezunlarına ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/403)

BAŞKAN - 40 ıncı sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezunlarına ekgösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

41. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret sistemiyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)

BAŞKAN - 41 inci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret sistemiyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

42. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Devlet Hastanelerinde çalışan hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/405)

BAŞKAN - 42 nci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

43. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/406)

BAŞKAN - 43 üncü sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

44. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşil kart uygulamasının kapsamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/407)

BAŞKAN - 44 üncü sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşil kart uygulamasının kapsamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

45. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/408)

BAŞKAN - 45 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

46. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/409)

BAŞKAN - 46 ncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

47. - Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Açık Öğretim Sağlık Ön Lisans bölümü mezunlarına farklı ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/411)

BAŞKAN - 47 nci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Açıköğretim Sağlık Önlisans bölümü mezunlarına farklı ekgösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

48. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, AnkaraBüyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

BAŞKAN - 48 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

49. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santrallerin devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413)

BAŞKAN - 49 uncu sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santralların devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

50. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414)

BAŞKAN - 50 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

51. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yararlanabileceği laboratuvarlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)

BAŞKAN - 51 inci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yararlanabileceği laboratuvarlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

52. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)

BAŞKAN - 52 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

53. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hopa ve Borçka ilçelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417)

BAŞKAN - 53 üncü sırada yer alan, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin, Hopa ve Borçka ilçelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

54. - Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dövüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)

BAŞKAN - 54 üncü sırada yer alan, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dövüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

55. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane denetimlerine katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/419)

BAŞKAN - 55 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane denetimlerine katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

56. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/420)

BAŞKAN - 56 ncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

57. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ASELSAN tarafından üretilen bir silaha ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)

BAŞKAN - 57 nci sırada yer alan, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ASELSAN tarafından üretilen bir silaha ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

58. - Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet binası ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)

BAŞKAN - 58 inci sırada yer alan, Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet binası ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

59. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)

BAŞKAN - 59 uncu sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

60. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk Cumhuriyetlerinden ve topluluklarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424)

BAŞKAN - 60 ıncı sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk cumhuriyetlerinden ve topluluklarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

61. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs gecesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)

BAŞKAN - 61 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs gecesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

62. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426)

BAŞKAN - 62 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

63. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)

BAŞKAN - 63 üncü sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

64. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur Devlet Hastanesinin tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)

BAŞKAN - 64 üncü sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur Devlet Hastanesinin tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

65. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/430)

BAŞKAN - 65 inci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

66. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/431)

BAŞKAN - 66 ncı sırada yer alan, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

67. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnegöl'ün il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)

BAŞKAN - 67 nci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnegöl'ün il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

68. - İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait bir sosyal tesisin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/433)

BAŞKAN - 68 inci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait bir sosyal tesisin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

69. - Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Anadolu Lisesi Sınavının Karadeniz - Ereğli'de yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/434)

BAŞKAN - 69 uncu sırada bulunan, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Anadolu Lisesi Sınavının Karadeniz-Ereğli'de yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan ?..Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

70. - Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur TEDAŞ Müdürünün Denizli'ye nakline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/435)

BAŞKAN - 70 inci sırada bulunan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur TEDAŞ Müdürünün Denizli'ye nakline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

71. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan baskı ve şiddete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/436)

BAŞKAN - 71 inci sırada bulunan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan baskı ve şiddete ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan ?..Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

72. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Hükümette kararname krizi yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437)

BAŞKAN - 72 nci sırada bulunan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Hükümette kararname krizi yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın bakan ?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

73. - Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Dışkapı SSK Çocuk Hastanesine şoför kadrosuyla alınan bir kişinin ehliyetinin olmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/438)

BAŞKAN - 73 üncü sırada bulunan, Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Dışkapı SSK Çocuk Hastanesine şoför kadrosuyla alınan bir kişinin ehliyetinin olmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?..Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

74. - Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Ankara-Sincan'da belediye zabıta memurlarının halka bazı belgeleri zorla imzalattıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)

BAŞKAN - 74 üncü sırada bulunan, Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Ankara-Sincan'da belediye zabıta memurlarının halka bazı belgeleri zorla imzalattıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?..Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

75. - Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlinde deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/441)

BAŞKAN - 75 inci sırada bulunan, Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlinde deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

76. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşların sınırdışı edileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/442)

BAŞKAN - 76 ncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşların sınırdışı edileceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan veya yerine soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

77. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Merkez SSK Hastanesinin kapasitesine ve doktor açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/443)

BAŞKAN - 77 nci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Merkez SSK Hastanesinin kapasitesine ve doktor açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

78. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da tarihî değeri bulunan sanat eserlerinin ziyarete açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/444)

BAŞKAN - 78 inci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da tarihî değeri bulunan sanat eserlerinin ziyarete açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

79. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda 2 nci öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/445)

BAŞKAN - 79 uncu sırada yer alan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda 2 nci öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

80. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da pancar ekim alanlarının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/446)

BAŞKAN - 80 inci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'da pancar ekim alanlarının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

81. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Sigorta Müdürlüğünün personel, hizmet aracı ve bilgisayar ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/447)

BAŞKAN - 81 inci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur Sigorta Müdürlüğünün personel, hizmet aracı ve bilgisayar ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

82. - İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin yönetim yapısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/448)

BAŞKAN - 82 nci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin yönetim yapısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

83. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İline Bağlı bazı ilçe sağlık ocaklarının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/450)

BAŞKAN - 83 üncü sırada yer alan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İline bağlı bazı ilçe sağlık ocaklarının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

84. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı yerleşim birimlerindeki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/451)

BAŞKAN - 84 üncü sırada bulunan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı yerleşim birimlerindeki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

85. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birimlerindeki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452)

BAŞKAN - 85 inci sırada bulunan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birimlerindeki sağlıkevi ve ocaklarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

86. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birimlerindeki Sağlık kuruluşlarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/453)

BAŞKAN - 86 ncı sırada bulunan, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur'a bağlı bazı yerleşim birimlerindeki sağlık kuruluşlarının personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

87. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Bağ-Kur hizmet binası ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/457)

BAŞKAN - 87 nci sırada bulunan, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Bağ-Kur hizmet binası ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

88. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa-Orhaneli Kömür İşletmelerinde çalıştırılan işçilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/458)

BAŞKAN - 88 inci sırada bulunan, Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa-Orhaneli Kömür İşletmelerinde çalıştırılan işçilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

89. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa İlindeki din görevlisi açığına ve Kur'an Kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/459)

BAŞKAN - 89 uncu sırada bulunan, Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, Bursa İlindeki din görevlisi açığına ve Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

90. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, çeşitli yollarla Türkiye'ye gelen ve vatandaşlık hakkı elde edemeyen soydaşlarımıza ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/460)

BAŞKAN - 90 ıncı sırada bulunan, Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, çeşitli yollarla Türkiye'ye gelen ve vatandaşlık hakkı elde edemeyen soydaşlarımıza ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

91. - Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, hakkında tutuklama kararı bulunan bir Emniyet görevlisinin katıldığı TV programının yapımcısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/461)

BAŞKAN - 91 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, hakkında tutuklama kararı bulunan bir emniyet görevlisinin katıldığı TV programının yapımcısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım, bir konuyu arz edebilir miyim?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bedük.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım, bir saatten beri, zatıâlinizin, sırf mevzuatı yerine getirmeye yönelik okumanızı dikkatle takip ettim; gerçekten, hem üzüldüm hem de sizin güç kaybettiğinizi gördüm. Bunun, hakikaten, millî ekonomi açıdan da düşündüğümüzde, bütçeye büyük bir yük getirdiği kanaatini taşıyorum; bu sebeple, acaba, bu sakıncayı ortadan kaldırabilmek için -eğer bakanlar cevap vermeyecekse, bakanlar burada yoksa veya eğer bakanlar buradaysa, toplu halde cevaplandırabilir misiniz diye sorduktan sonra- diğer maddelere geçme imkânı sağlayacak bir düzenleme yapılabilir mi?.. Birincisi bu.

İkincisi...

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Hükümet yok ki.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Efendim, bir dakika...

BAŞKAN - Bir saniye efendim...

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Siyaset yapma!

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Ne siyaseti!

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Efendim, biraz dinleyin.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir sayın grup başkanvekili, iyi niyetle, bir konuya kendi anlayışıyla açıklama getiriyor. Lütfen...

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Efendim, bir hususu daha arz etmek istiyorum: Başkanlık Divanı, zaman zaman, bütün partilerin konsensüs içerisinde kabul edebileceği düzenlemeleri de getiriyor. Acaba, böyle bir düzenlemeyi, İçtüzük çerçevesi içerisinde Başkanlığımız dile getirebilir mi; bunu, müşterek kurulda değerlendirme imkânı var mı yok mu, onu arz etmek istedim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bedük.

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, bu hususla ilgili olarak yerimden söz rica edebilir miyim?

BAŞKAN - Yalnız, bir genel usulî görüşme açmış gibi olmayacağız. Onun için, lütfen...

OYA ARASLI (İçel) - Çok kısa arz edeceğim efendim.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı.

OYA ARASLI (İçel) - Efendim, Sayın Bedük'ün ileri sürdüğü çözüm, Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verdiği bir denetim aracını tamamen etkisiz kılmaya mahkûm etmiş gibi bir sonuç doğuracaktır. Kaldı ki, burada soruların okunması bir cihetten de fevkalade yararlı olmaktadır; Hükümetin, bu denetim aracı karşısındaki ilgisiz, kayıtsız ve hatta bu denetim aracını sonuçsuz kalmaya mahkûm eden tavrı, Türkiye kamuoyu tarafından çok yakından izlenebilmektedir; bu açıdan da soruların okunmasında sayısız yarar olduğunu mütalaa ediyorum.

BAŞKAN - Evet, Sayın Bedük, Sayın Araslı'nın da dediği gibi, Genel Kurul kararına dayalı bir anayasal denetim mekanizması...

Soru önergelerinin görüşülmesinde, Hükümetin olmadığı hallerde, grupların ortak anlayışıyla, zaman zaman, bu bir saatlik süreyi daha kısa sürelerde kestik; ama, şu an görüyorum ki, gruplar arasında böylesine bir uzlaşma yok ve soru önergelerinin süresi içerisinde okunması eğilimindeler.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Zaten, tam 1 saat oldu Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hayır, tam 1 saat olmadı Sayın Kapusuz; 5 dakika kadar vaktimiz var; yani, bunu problem haline getirmek istemiyorum. Onun için, izninizle, görüşmelere şu noktada kesilmiş görüntüsü de vermemek için, bu 5 dakikalık süre içerisinde birkaç soru önergesini de okuyarak, usulün gereğini yerine getireceğim; zaten, gündemin diğer maddelerine de zamanı içerisinde geçmiş olacağız.

92. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Tekel il dağıtım bayiliklerinin Bakkal ve Bayiler Odalarına öncelikle verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)

BAŞKAN - 92 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Tekel il dağıtım bayiliklerinin Bakkal ve Bayiler Odalarına öncelikle verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

93. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, itfaiye teşkilâtlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/463)

BAŞKAN - 93 üncü sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, itfaiye teşkilatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

94. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, gıda katkı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/465)

BAŞKAN - 94 üncü sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, gıda katkı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

95. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Uluabat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/467)

BAŞKAN - 95 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın Uluabat Gölü ve çevresini kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

96. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/468)

BAŞKAN - 96 ncı sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya bölgesindeki muz üreticilerine uygun bir fiyatla elektrik verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

97. - Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, kanunların Anayasaya uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470)

BAŞKAN - 97 nci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, kanunların Anayasaya uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

98. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı beldelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/471)

BAŞKAN - 98 inci sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'a bağlı bazı beldelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

99. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenme projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/472)

BAŞKAN - 99 uncu sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Sol Sahil Sulama Kanalının yenilenme projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

100. - Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Malkoçlar Gümrük Kapısının yeniden hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/473)

BAŞKAN - 100 üncü sırada yer alan, Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Malkoçlar Gümrük Kapısının yeniden hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Görüşme ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, sözlü sorular için ayırdığımız 1 saatlik süre doldu.

Biliyorsunuz, bunu, süresi içerisinde yerine getirmenin bir başka yararı da, sayın milletvekillerine üç birleşim içerisinde cevap verilmemesi durumunda, istekleri halinde soru önergeleri konusunda söz hakkının doğacak olmasıdır. Bu hakkın da kullandırılmasında, sanıyorum yarar var.

Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23)

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon?.. Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

2. - Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı : 132)

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

3. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı : 164)

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

4. - 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111)(S. Sayısı : 168)

BAŞKAN - 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

5. - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 232)

BAŞKAN - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlayacağız?

Komisyon?.. Yok.

Müzakere ertelenmiştir.

6. - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162)(S. Sayısı : 136) (1)

BAŞKAN - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakerelerine başlıyoruz.

Komisyon?.. Burada.

Hükümet?..

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Geliyor efendim.

BAŞKAN - Evet, Hükümeti bekliyoruz.

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Bekleme usulü var mı Sayın Başkan?

BAŞKAN - Efendim, geleceği beyan edildi.

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Bu kanunu çıkaralım.

METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Çıkarmaya çıkaralım da, Hükümetin yokluğunu beyan etmeye çalışıyorum.

BAŞKAN - Evet, Hükümeti temsilen, Ulaştırma Bakanımız Sayın Ömer Barutçu da geldiler.

Görüşmelere başlıyoruz.

Önce, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Sezal Özbek; buyurun.

Süreniz 20 dakikadır.

DYP GRUBU ADINA AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; üzerinde biraz sonra görüşeceğimiz kanun tasarısı ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Yücel Seçkiner'in kanun teklifi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

19 uncu Dönemde de gündemde olan, ancak dönemin sona ermesiyle kadük olan bu Hükümet tasarısı ile Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in aynı mahiyetteki teklifiyle tamamen teknik bir düzenleme yapılarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve diğer askerî hastaneler döner sermaye işletmeleri de, diğer resmî sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri statüsüne çıkarılmaktadır.

Uygulamada, askerî sağlık kurum ve kuruluşları dışındaki resmî sağlık kurum ve kuruluşlarının da emekli personel ve yakınlarının muayene ve tedavileri karşılığı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılan ödemeler ve bundan dolayı elde edilen gelirleri, anılan bu sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesindeki mevcut döner sermaye işletmeleri vasıtasıyla doğrudan bu kuruluşların geliştirilmesinde kullanabilmektedir.

Askerî sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Eğitim Hastanesi haricinde, döner sermaye işletmesi bulunmadığından, bu kuruluşların kendilerini geliştirme imkânı da bulunmamaktadır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesindeki döner sermaye işletmesinin gelirleri arasında da, diğer resmî sağlık kuruluşlarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı karşılıkları yer almamaktadır.

Tasarıyla getirilen düzenlemeyle 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi içerisine "hastaneler" ibaresi de konularak bu hastanelere de döner sermaye işletmesi kurma imkânı getirilmekte ve böylece elde edecekleri gelirleri kendi gelişim ve ihtiyaçları için kullanmaları mümkün kılınmaktadır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi ise 2955 sayılı özel kanunuyla kurulduğundan, bu kurumun özel kanununun 47 nci maddesiyle döner sermaye işletmesi mevcuttur. Ancak, bu döner sermaye işletmesinin gelirleri hastane içerisinde hak sahiplerinin, anılan hastanedeki muayene ve tedavi giderleriyle ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ödenecek karşılıklar sayılmadığından, GATA Döner Sermaye İşletmesi, diğer resmî sağlık kurumları döner sermaye işletmelerinin aksine, önemli bir gelirden mahrum kalmaktadır; tasarıyla, bu aksaklıklar düzeltilmektedir.

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 49 uncu maddesinde, döner sermayeli işletmelerin tesisi düzenlenmektedir. 1050 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde "genel bütçe içinde yürütülen sınaî ve ticarî kurum ve idarelerin, ilk madde ve malzeme alım bedelleriyle, uzman ve işçi ücretleri, döner sermaye adıyla bütçelere konulan ödenekler ile karşılanır ve ödenir. Bu kurum ve idarelerin döner sermaye ödeneklerinden kullanılmayan tutarlar yıl sonunda yok edilir, kullanılan sermayeden doğan gelir fazlaları da gelir yazılır" denilmektedir.

Döner sermaye işletmesi tesisi uygulamasıyla ve kanunda öngörüldüğü şekilde döner sermaye teşkilinde, özetle temel hizmetlerin ifası sırasında ortaya çıkan üretim kapasitesinin değerlendirilmesi, yapılan mal ve hizmet üretiminin pazarlanarak, iktisadî faaliyetlerin gelişmesi ve kamuya ek kaynak yaratılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Ancak, ülkemizde yıllardır yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle, 3225 sayılı Kanun kapsamındaki döner sermaye işletmelerinin sermayeleri de hızla erimektedir. Örneğin, 1985 yılında tahsis edilen 6 milyar liralık ödenek -sermaye kanununun verdiği yetkiye dayanılarak- sınır olan 30 milyar lirasına kadar yükseltilebilmiştir. Bu nedenle, burada, bu kanunda, tam bir düzenleme yapmak istiyorsak, yıllardır süregelen enflasyon nedeniyle erimiş bulunan bu sermaye limitlerinin de yükseltilmesi gerekmektedir. Esasen, bu konudaki bir düzenleme, bir Hükümet tasarısı, başkanı olduğum Millî Savunma Komisyonundan da, Plan ve Bütçe Komisyonundan da tam bir mutabakatla geçmiş ve Genel Kurulun gündemine 137 sıra sayısıyla girmiştir.

Daha önce belirttiğim 1050 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre, döner sermaye işletmesinin sermayeyi aşan kısmı, sene sonunda, Maliye Bakanlığına devredilmekte, bu nedenle de döner sermaye işletmesi kendini geliştirememekte; hatta, tam tersine enflasyon nedeniyle daha da zayıflamaktadır.

Komisyonlardan, daha önce mutabakatla geçen bu düzenlemeyle, sermaye miktarı 100 milyar Türk Lirasına çıkarılmakta ve bu kez de kanunun 3 üncü maddesindeki yetkiyle ve Bakanlar Kurulunca artırılma imkânı nedeniyle, uzun bir süre rahatlık getirilmektedir.

Bunun haricinde, örneğin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı döner sermaye işletmeleri çok daha geniş, çok daha büyük projeleri -örneğin, savaş gemisi yatırımlarını ve modernizasyon projelerini - destekleyebileceklerdir.

Son olarak, döner sermaye işletmelerinin sermayelerinin artırılmasının, hiçbir şekilde, genel bütçeden fiilen para aktarımı anlamına gelmediğini; kayıtlı sermaye miktarının ve limitlerinin yükseltilmesi anlamında olduğunu ve bu sermayeyi aşan kısmın ise, sene sonunda fiilen Maliye Bakanlığına aktarıldığını belirtmek isterim.

Diğer taraftan, kanunun 14 üncü maddesine göre, döner sermaye işlerinde ek görevle çalışan personele 50 ilâ 250 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımından bulunacak miktarda ek görev tazminatı verilmekte olup, belirtilen tazminat, bugün için, net olarak aylık 43 bin ilâ 213 bin lira arasında değişmektedir. Söz konusu ücret, kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen personelin çalışma şevk ve verimini sağlayacak düzeyin altında kalmaktadır. Bu nedenle, söz konusu gösterge rakamlarının da 1000 ve 2000 olarak değiştirilmesini öngören Hükümet tasarısı, gerek Komisyonumuzdan gerekse Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiş ve yukarıda arz ettiğim şekilde Genel Kurul gündemine girmiştir.

Bu nedenle, bu konuda, komisyonlarımızca hazırlanan ve üzerinde tam bir mutabakat sağlanan bu düzenlemelerin, verilecek bir önergeyle, söz konusu kanun tasarısına dahil edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Böylelikle, kanun tasarısını daha mükemmel bir şekilde geçirmek imkânımız olacaktır.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, konu, arz ettiğim gibi tamamen teknik bir konudur. Daha çok zamanınızı almamak bakımından tasviplerinize arz ediyorum ve Doğru Yol Partisi Grubu olarak, tasarıya ve kanun teklifine olumlu oy kullanacağımızı ifade ediyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özbek.

İkinci sırada, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yücel Seçkiner; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)

Süreniz 20 dakikadır.

ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin 3225 sayılı Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlarım, bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulabilecek askerî kuruluşlar arasına hastaneler de dahil edilmektedir ve bu geçici maddeyle, Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı askerî hastanelerde döner sermaye işletmesi kurulması mümkün olabilecektir.

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak sahiplerinin, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan askerî hastanelerde muayene ve tedavilerine ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ödenecek karşılıkların da, bu hastanelerin döner sermaye gelirleri arasına kaydedilmesi imkânı sağlanacaktır.

Bu karşılıkların, döner sermayenin diğer gelirleriyle birlikte, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve diğer askerî hastanelerin araç gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına sarf edilmesi ve bu kuruluşların geliştirilmesinde kullanılması mümkün olacaktır. Aynı zamanda, askerî hastanelerde de büyük bir rekabet doğacaktır. Askerî hastaneler sivil personele ve emeklilere açılmıştır, birbirleriyle yarışacaklardır.

Kanun teklifimi Yüce Heyetinizin takdirlerine arz eder; saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Seçkiner.

Üçüncü sırada, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Metin Şahin; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

DSP GRUBU ADINA METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Demokratik Sol Partinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bu tasarıyla, Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı askerî hastaneler bünyesinde döner sermaye işletmelerinin kurulmasına imkân tanınmaktadır. Ayrıca, 211 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak sahiplerinin muayene ve tedavilerine ilişkin olarak Emekli Sandığınca yapılan ödemelerin, 2955 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş bulunan ve bu konuda kurulacak olan döner sermaye işletmelerinin gelirleri arasında yer alması öngörülmektedir.

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, 3225 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, döner sermaye işletmesi kurulacak askerî kuruluşlar arasında askerî hastanelere yer verilmemiştir ve bu nedenle de, Millî Savunma Bakanlığı ile kuvvet komutanlıklarına, yani, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı askerî hastaneler bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulamamaktadır ve bunun sonucu olarak da, hizmet karşılığı gelirleri bu hastanelerin gelişim ve ihtiyaçları için kullanılamamaktadır.

İşte, getirilen bu tasarıyla bu engeller kaldırılmakta, hem döner sermaye işletmeleri kurulabilmekte hem de söz konusu hak sahiplerine verdikleri hizmet karşılığı elde edilecek gelirleri, döner sermaye işletmeleri vasıtasıyla, kendi gelişme ve ihtiyaçları için kullanma olanağına kavuşacaklardır. Böylece, döner sermaye gelirleriyle birlikte, özellikle Gülhane Askerî Tıp Akademisinin araç gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına sarf edilmesi ve bu kuruluşların geliştirilmesi olanaklı hale getirilmiş olacaktır.

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşların da ifade ettikleri gibi, bu tasarı, oldukça eski bir tarihe dayanıyor; yani, 1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, ancak, dönemi içerisinde görüşülememiş, yasalaştırılamamış ve kadük olmuş, daha sonra yenilenmiş bulunuyor. Gerçekten, Plan ve Bütçe Komisyonunda grubu bulunan bütün milletvekillerimiz, bütün partilerimiz, bu tasarı üzerinde tam bir mutabakat halindeydiler. Biz de, Demokratik Sol Parti olarak, bu tasarıyı olumlu karşılıyoruz ve olumlu oy vereceğiz.

Tabiî, bu arada, İktidar ortaklarına bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum: Bu ve benzeri birçok tasarı, oldukça eskiden beri bekletilmektedir. Ben, Hükümet ortaklarının, Meclisin verimli çalışması açısından da, benzeri tasarıları, bir an evvel, bir mutabakatla, Genel Kurula getirip, sonuçlandırmalarını diliyorum. Örneğin, bunların başında, bildiğiniz gibi, bir Mera Kanunu Tasarısı var. Tarım grubumuz, hayvancılık grubumuz, insanlarımız, bu Mera Kanununun bir an evvel çıkmasını beklemektedirler. Yine, Meclis Genel Kurulunda, ilgili komisyonlarda görüşülerek gelmiş bulunan, 506 sayılı Yasada değişiklik öngören ve Demokratik Sol Partinin de kanun teklifiyle birleştirilen, işçi emeklilerine ait, onların ekonomik ve sosyal haklarını düzenlemeye yönelik tasarının da bir an evvel Genel Kurulda görüşülürek kabul edilmesini diliyorum. Bu amaçla da Hükümet ortaklarının girişimde bulunmasını diliyorum.

Benzer bir dileğim de, komisyonda bulunan, ancak, Genel Kurula bir türlü gelmemiş bulunan, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Tasarısının da, bir an evvel, bu Meclisten mutabakatla geçirilmesini diliyorum.

Bu vesileyle, biraz önce ifade ettiğim gibi, kanun teklifine olumlu destek vereceğimizi ifade ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şahin.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Celal Topkan. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 136 sıra sayılı Millî Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye sistemine geçilmesi amaçlı yasa tasarısı üzerinde söz aldım; sizleri, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılarımla selamlıyorum.

Hepinizce bilindiği gibi, genel bütçede, sağlık kurum ve kuruluşlarına ayrılan bütçe payları, gelişmiş ülkelerdeki dünya ortalamalarının oldukça altındadır ve yetersiz kalmaktadır. Hal böyle olunca, gerek askerî hastanelerde gerek Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, halkımıza yeterince sağlık hizmeti verilememekte; ayrıca, sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler takip edilememektedir.

Bilimsel çalışmalara, araştırmalara kaynak ayrılamıyor. Her gün kendini yenileyen tıbbın teknolojisini hastanelere kazandırmak olası olamamaktadır. Diğer taraftan, ülkede yaşanan ekonomik koşullar ve uygulanan ekonomi politikası, ülke genelindeki gelir dağılımını altüst etmiştir. Uzun zamandan beri uygulanmakta olan sosyal dengeleri gözetmeyen bu politikalar, zengini daha çok zengin fakiri daha çok fakir etmiştir. Her geçen gün yaşam şartları ağırlaşan toplumumuz, âdeta bir stres toplumu olmuştur.

Yetersiz beslenme ve yaşam şartları sonrasında sağlıklı toplum olmaktan uzaklaştık. Bu arada, emeğiyle geçinen tüm insanlar, bu olumsuzluklardan en çok payı alan kesim olmuştur. Bordro mahkûmu olan yirmidört saat aralıksız hizmet veren sağlık çalışanlarının yaşamı ve çalışma şartları ise, ayrıca üzerinde durulmaya değerdir. Bugün, almakta oldukları ücretlerle bilimsel gelişmeleri takip etmeleri ve araştırma yapmaları mümkün değildir.

Ülkemizdeki üniversite hastanelerinde uzun zamandan beri döner sermaye uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama, üniversite hastanelerine bilimsel çalışma, araştırma, gelişen teknolojiyi satın alma ve fizikî yenileşmelere katkılar sağlamaktadır. Daha da önemlisi geçim sıkıntısı çeken çalışanlara döner sermayede biriken paradan katkı sağlamaktadır. Böylece, bir nebze olsun çalışanların mağduriyeti giderilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde sağlık hizmeti veren en büyük sağlık kuruluşu olan Gülhane Askerî Tıp Akademisi, 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Yasa ile döner sermaye kapsamında olmasına karşın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kapsamında hizmet alan emeklilerden tahsil edilen paraların döner sermaye kapsamına dahil edilmesini amaçlayan bu yasa teklifi doğrudur; bir eksikliği gidermeye yöneliktir. Ayrıca, bu yasayla, tüm askerî hastaneler döner sermaye kapsamına kavuşmuş olacaktır.

Ümidim ve beklentim, bu şekilde, döner sermayeye aktarılacak payın, çalışanların gelir düzeyini artırmaya ve bilimsel araştırma ve gelişmelere yönelik kullanılması amacını taşımaya yönelik olmasıdır.

İlgili tasarının olurlarınızı alarak kabul edileceğini umuyor; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Celal Topkan.

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Bilge konuşacaklar.

Buyurun Sayın Bilge. (RP sıralarından alkışlar)

RP GRUBU ADINA AHMET BİLGE (Ankara) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısıyla ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına, söz almış bulunuyorum; şahsım ve Partim adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında emekli personel ve yakınlarının muayene ve tedavileri karşılığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından yapılan ödemeler ve bundan dolayı elde edilen gelirler, anılan bu sağlık kuruluşlarının bünyesinde faaliyet gösteren döner sermaye işletmeleri vasıtasıyla, kendi kuruluşlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, askerî sağlık kurum ve kuruluşlarında ise, anılan türden bir uygulama bulunmamaktadır. Bu durum, askerî sağlık kurum ve kuruluşlarının kendilerini yenileme ve ihtiyaçlarını süratli bir biçimde karşılamaları bakımdan, büyük bir sıkıntı kaynağı olmaktadır.

Askerî sağlık kurum ve kuruluşlarının, diğer resmî sağlık kuruluşlarından farklı olarak döner sermaye işletmeleri kuramamalarının nedeni, 10. 6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde, bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulacak askerî kuruşlar sayılmış; ancak, bu deyim içerisine askerî hastanelere yer verilmemiş olmasıdır.

Tasarının 1 inci maddesinde, belirttiğimiz sıkıntıyı ortadan kaldıracak şekilde "kurum" deyimi içerisinde mütalaa edilecek kuruluşlar içerisine askerî hastaneler dahil edilmiştir. 2 inci maddeyle, diğer resmî sağlık kuruluşlarındaki uygulamaya benzer şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesinde sayılan hak sahiplerinin, döner sermaye kurulan askerî hastanelerde yapılan muayene ve tedavi giderlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından askerî hastane döner sermayelerine yatırılması öngörülmüştür. Tasarının 3 üncü maddesiyle de, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin döner sermaye gelir kaynakları belirlenmiştir.

Kıymetli milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin verimli, etkin bir şekilde ve aynı standartlarda tüm vatandaşlarımıza sağlanması, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bunu yerine getirirken de sağlık kuruluşlarının idarî ve malî açıdan özerklik kazanmaları, kendilerini yenileme ve acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri kaynaklarının olması bakımından döner sermayeler önemli bir işleve sahip bulunmaktadır.

Kanun tasarısıyla, uygulamada, askerî sağlık kuruluşları ile diğer sağlık kuruluşları arasındaki farklı uygulamalar sona erdirilerek bir benzerlik de sağlanmaktadır. Bu nedenle, Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının kanunlaşarak, uygulamaya bir an önce geçilmesini gerekli görüyoruz.

Kanun değişikliğinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bilge.

Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır.

Şahısları adına konuşma talebi yoktur.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. - 10.6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2. - Bu Kanunda geçen kurum deyimi; Harita Genel Komutanlığı ve Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı ile hastane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal ve bakım merkezi, matbaa, laboratuvar ve okul gibi askerî kuruluşları ifade eder."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Yeni madde ilavesiyle ilgili önergeler vardır; 1 inci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki maddelerin görüşülmekte olan 136 sıra sayılı tasarıya çerçeve 1 inci maddeden sonra gelmek üzere eklenmesini, diğer maddelerin bu düzenlemeye göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz

Saffet Arıkan Bedük Mehmet Gözlükaya Salih Kapusuz

Ankara Denizli Kayseri

Mehmet Gölhan Sabri Güner

Ankara Kars

Madde 2.- 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağı şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanun kapsamına giren döner sermaye kuruluşlarına toplam 100 milyar lira sermaye tahsis olunmuştur."

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu tasarıda olmayan, yeni bir madde teklifidir. Ancak, İçtüzüğümüzün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, tasarıyla çok yakın ilgisi nedeniyle işleme koyacağım; Komisyona ve Hükümete katılıp, katılmadıklarını soracağım.

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkan, bu metin, bizim daha evvel Komisyonumuzda görüştüğümüz ve halen 59 uncu sırada ve 137 sıra sayısıyla yer alan metinle aynıdır. Komisyonumuzda görüşülmüş, benimsenmiştir; dolayısıyla, katılıyoruz.

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Komisyon olarak çoğunluğumuz var.

BAŞKAN - Evet, Komisyon üyeleri Genel Kurul salonunda.

Sayın Hükümet katılıyor musunuz efendim?

ULAŞTIRMA BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Katılıyorsunuz.

Yeni bir madde olarak görüşmeye açıyorum.

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki maddelerin görüşülmekte olan 136 sıra sayılı tasarıya çerçeve 2 nci maddeden sonra gelmek üzere eklenmesini, diğer maddelerin bu düzenlemeye göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Saffet Arıkan Bedük Mehmet Gözlükaya Salih Kapusuz

Ankara Denizli Kayseri

Sabri Güner Mehmet Gölhan

Kars Ankara

MADDE 3.- 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan 50 gösterge rakamı 1 000, 250 gösterge rakamı 2 000 olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu önerge de biraz önce açıkladığımız gibi, İçtüzüğümüzün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yakın ilgisi nedeniyle, yeni bir madde olarak işleme konulacaktır.

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İ. ERTAN YÜLEK (Adana) - Sayın Başkanım, aynı şekilde, 59 uncu sırada yer alan 137 sıra numaralı tasarıyla -ki, bu tasarı, Komisyonumuzda görüşülmüş ve kabul edilmiştir- aynı metin olması sebebiyle katılıyoruz.

BAŞKAN - Komisyonunuzun salt çoğunluğunun da Genel Kurul sıralarında olduğunu, Başkanlık olarak tespit ediyoruz.

Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efendim?..

ULAŞTIRMA BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Komisyon salt çoğunluğuyla katıldı; Hükümet katıldı.

Önergeyi, yeni bir madde olarak müzakereye açıyorum.

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Şimdi, tasarının 2 nci maddesini, 4 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 4. - 3225 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak sahiplerinin, döner sermaye kurulan askerî hastanelerde yapılan muayene ve tedavilerine ait giderlerin karşılığı, askerî hastanelerce düzenlenen muayene ve tedavi giderlerine ilişkin belgelere dayanılarak T.C. Emekli Sandığı tarafından askerî hastane döner sermayelerine yatırılır."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Tasarının 3 üncü maddesini, 5 inci madde olarak okutuyorum:

MADDE 5. - 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak sahiplerinin muayene ve tedavilerine ilişkin olarak T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenecek karşılıklar, yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler ile muayene ve tedavi edilecek sivil kişilerden yönetmelikteki esaslara göre alınacak ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir."

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının 4 üncü maddesini 6 ncı madde olarak okutuyorum:

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının 5 inci maddesini 7 nci madde olarak okutuyorum:

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.

7. - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen 10 Milletvekilinin, Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesi ile Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 4 No.lu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının ve Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/558, 1/521, 2/412, 2/454) (S. Sayısı : 271) (1)

BAŞKAN - Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen 10 Milletvekilinin, Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesi ile Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 4 Nolu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının ve Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

Komisyon ve Hükümet burada.

Önce, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?

HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Demokratik Sol Parti Grubu adına, Hikmet Sami Türk.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Refah Partisi Grubu adına, Mehmet Emin Aydınbaş.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Evren Bulut.

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Anavatan Partisi Grubu adına, Yüksel Yalova.

OYA ARASLI (İçel) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Yusuf Öztop.

BAŞKAN - Demokraktik Sol Parti Grubu adına, Sayın Hikmet Sami Türk; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

DSP GRUBU ADINA HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıyla, 1995 yılında Anayasada yapılan değişikliklere uyum yasaları olarak adlandırılan bir dizi yasa önerisini görüşmeye başlıyoruz.

Bildiğiniz gibi, 1982 Anayasası, 1980 öncesinde yaşanan olaylara aşırı bir tepki olarak özgürlükleri son derece kısıtlayan ve toplumda genel bir depolitizasyonu öngören bir Anayasa niteliğindedir. Gerçi, 1982 Anayasası, halkoylamasıyla, çok yüksek bir katılımla kabul edilmiş bir Anayasadır; ancak, o Anayasanın -Danışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyinden geçtikten sonra- halkoylaması öncesinde, sadece tek yanlı olarak açıklandığı, tam bir tartışmaya konu olmadığı anılardadır.

1982 Anayasası, gerek hazırlanış biçimi gerek içeriği itibariyle sürekli tartışma konusu olarak devam eden bir Anayasadır. Bu Anayasada ilk önemli değişiklik, 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. O değişiklikte, Anayasanın üç maddesi değiştirilmiş ve siyasî yasaklarla ilgili geçici 4 üncü maddesi halkoylamasıyla kaldırılmıştır.

Daha sonra, 8.7.1993 tarih ve 3913 sayılı Kanunla Anayasanın 133 üncü maddesi, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajanslarını düzenleyen 133 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Son olarak, 23.7.1995 tarih ve 4121 sayılı Kanunla, Anayasanın başlangıç metniyle 14 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu son değişiklik, Anayasadaki en kapsamlı değişikliktir.

Arada bir de, 1988 yılında yerel yönetim seçimleriyle ilgili olarak Anayasanın 127 nci maddesinde yapılan bir değişiklik vardır; ancak, o değişiklik halkoylamasıyla reddedildiği için onun üzerinde durmuyorum. Gerçekleştirilen değişikliklerle Anayasanın başlangıç metni ve toplam 18 maddesi değiştirilmiş, bir geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu arada bazı maddelerin iki kez değiştirildiğini görüyoruz. Bunlar, seçme yaşı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısıyla ilgili olan 65 ve 75 inci maddelerdir. Bunları da dikkate alırsak, Anayasanın 17 maddesinin bu geçen onbeş yıl içerisinde; yani, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen süre içerisinde değiştiğini görüyoruz. Anayasanın -geçici maddeleri bir yana bırakılırsa- 177 maddeden oluştuğunu dikkate alırsak, Anayasanın onda biri değişmiş demektir. Onbeş yıl içerisinde Anayasanın onda birinin değişmesi, Türk toplumunun oldukça hızlı bir değişim içerisinde olduğunu göstermektedir.

Aslında, bu değişiklikler de yeterli değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, insan haklarını daha çok güvence altına alan, özgürlükleri genişleten ve gereksiz kısıtlamaları kaldıran bir niteliğe kavuşması gerekir. 20 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yolda çalışması tarihî bir görevdir; ama, öncelikle, 19 uncu Dönemde gerçekleştirilmiş olan en kapsamlı Anayasa değişiklikleriyle ilgili düzenlemelerin yasalara intikal ettirilmesi gerekir; bu da bizim ödevimizdir.

19 uncu Dönemde yapılan değişikliklerden ancak pek azı, onlar da seçim hukukuyla ilgili olan, örneğin; seçmen yaşının 18'e indirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 550'ye çıkarılmasıyla ilgili hükümlerin seçim mevzuatına intikal ettirilmesinden ibarettir. Geri kalan konular henüz ilgili yasalara yansıtılmamıştır. Bunu yapmak bizim ödevimizdir. Bu bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kalemli'nin girişimiyle bir Partilerarası Komisyon oluşturulduğunu biliyorsunuz. Daha önce çeşitli partilerimiz, Anayasanın değiştirilen hükümlerinin ilgili yasalara yansıtılması için, değişiklik önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuşlardı. Bu öneriler henüz Anayasa değişikliklerinin tamamını kapsamasa dahi, onların birleştirilmesi ve ortak bir metinde buluşulması için bu Komisyon yararlı çalışmalar yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanvekili Sayın Korkmazcan'ın Başkanlığında yürütülen ve Mecliste grubu bulunan her partinin iki temsilciyle katıldığı bu Komisyon, şimdiye kadar çeşitli yasalarla ilgili değişiklik önerilerini birleştirmiş, bu öneriler, uzmanlık komisyonu olarak Anayasa Komisyonundan geçerek, Genel Kurul gündemine girmiş bulunmaktadır. Bunlardan şimdiye değin sadece bir tanesi 20 nci Dönemde yasalaşmıştır; o da, yerel yönetim seçimleriyle ilgili olan 20.3.1997 tarih ve 4231 sayılı Kanundur.

Şimdi görüşmeye başladığımız Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesiyle Ek 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifiyle, bu uyum yasalarının önemli bir bölümünü önümüzdeki günlerde ele almış olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Partilerarası Komisyon, gerçekten, Mecliste grupları bulunan partilerimiz arasında önemli bir uzlaşma sağlamıştır; ancak, asıl uzlaşmanın kadirbilirlik olarak, 19 uncu Dönemde anayasa değişiklikleriyle gerçekleştirilmiş olduğunu belirtmekte yarar var; çünkü, Partilerarası Komisyonun şu anda üzerinde çalıştığı konular, daha önce üzerinde görüş birliğine varılmış ve anayasa değişikliğine dönüştürülmüş olan kuralların şimdi yasalara intikal ettirilmesidir. Zaman zaman bazı konuları Partilerarası Komisyonda ne kadar titizlikle tartıştığımızı, bazı sözcükler üzerinde saatlerce görüştüğümüzü hatırladıkça, 19 uncu Dönemde yapılan çalışmanın ve gerçekleştirilen değişikliğin önemini daha iyi anlıyorum.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20 nci Dönemde, bir yandan 19 uncu Dönemdeki anayasa değişikliklerini ilgili yasalara intikal ettirmek, bir yandan da Türkiye'de demokratikleşme yolundaki engelleri kaldıran yeni anayasa değişiklikleri yapmak durumundadır.

Görüşmeye başladığımız Kooperatifler Kanunu, 1982 Anayasasının toplumda genel depolitizasyonu öngören düzenlemelerinden birinin kaldırılmasıyla ilgilidir. Gerçekten, 1982 Anayasası, 1980 öncesi olaylarına bir tepki olarak toplumun çeşitli kurum ve kuruluşları arasında âdeta duvarlar örmüştü, bir genel siyaset yasağı getirmişti, siyaset ancak siyasî partilerce yapılacaktı; fakat, siyasî partilerle diğer sivil toplum örgütleri arasında, örneğin siyasî partilerle dernekler, vakıflar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında ilişki olmayacaktı, bu konuda 1982 Anayasası kesin yasaklar içermekteydi. 1995 yılında yapılan değişiklikle, bu yasaklar önemli ölçüde kaldırılmıştır, bu duvarlar yıkılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, kooperatifler, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet kurumlarıdır. Kooperafifler Kanunu, kooperatifleri, tüzelkişiliği haiz olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla, gerçek ve kamu tüzelkişiler ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküller olarak tanımlamıştır.

Kooperatiflerin hukukî niteliği tartışmalı olmakla birlikte, öğretide baskın görüş, kooperatiflerin ticaret ortaklığı olduğu merkezindedir; zaten, kooperatifleri de ticaret ortakları arasında sayan Türk Ticaret Kanunun 136 ncı maddesi yürürlüktedir. Ancak, kooperatiflerin diğer ticaret ortaklıklarından önemli bir farkı vardır; çünkü, kooperatiflerde amaç, kazanç paylaşmak değil, daha çok, üyelerinin, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlarını, bu arada meslek ve geçimlerine ait gereksinmelerini karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp, korumaktır. Bu bakımdan, kooperatifler, sivil toplum örgütleri arasında önemli bir yer tutar. Bu nitelikleriyle, kooperatifler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan tek ticaret ortaklığı tipidir. Gerçekten, 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 Anayasasında da, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, devlete bir görev olarak yüklenmiştir. 1982 Anayasasının 171 inci maddesine göre de "Devlet, millî ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır."

171 inci maddede, 1982 Anayasasının daha önce sözünü ettiği, özelliklerini yansıtan bir hüküm daha yer almaktaydı; bu, 171 inci maddenin ikinci fıkrasıydı. Buna göre "Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar." İşte, bu siyasî partilerle işbirliği yasağı, 1995 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştır. Aslında, bu yasak, daha önce, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yer alan bir yasağın tartışılmasına meydan vermemek için Anayasaya konulmuş olan bir hükümdü. Gerçekten, Kooperatifler Kanununun 92 nci maddesi böyle bir yasak içermekteydi. En son, 6.10.1988 tarih ve 3476 sayılı Kanunla değiştirilen 92 nci maddeye göre "kooperatif ve üst kuruluşlar, siyasî maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif ve üst kuruluş faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez. Kooperatif ve üst kuruluşlar, siyasî partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette maddî yardım kabul edemezler, bunlara maddî yardımda bulunamazlar; kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulları, kuruluşlarını temsilen, siyasî partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar." Bu hükmün, bir de yaptırımı vardı; Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin 4 üncü bendinde, bu hükme aykırı hareket eden kooperatif kurucuları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ve bu fiil genel kurulda vuku bulmuşsa, buna müsaade eden genel kurul başkanı için cezaî yaptırımlar getirilmekteydi.

Anayasanın 171 inci maddesinin kooperatifler için siyaset yasağı getiren hükmü kaldırılınca, bu maddelerdeki aynı içerikli yasakların da bir anlamı kalmamıştır, bunların da kaldırılması gerekmektedir; şimdi görüşmekte olduğumuz yasa önerisi bunu sağlamaktadır.

Burada, maddeyi okuduğunuz zaman, siyaset yasağının ötesinde de birtakım hükümler içerdiğini görürsünüz; ancak, o konular, zaten, diğer yasalarda da düzenlenmiş olan konulardır. O nedenle, Kooperatifler Kanununun 92 nci maddesinin ve cezaî yaptırımlar içeren ek 2 nci maddesinin 4 üncü bendinin tümüyle kaldırılması yerindedir. Yasa önerisi bunu sağlamaktadır.

Bu yasa önerisi kabul edildiği takdirde, Türkiye'de, kooperatifçilik, sanıyorum ki, yeni bir gelişme alanı bulacaktır. Bu, kooperatiflerin günlük siyasetin içerisine sürüklenmesi demek değildir. Türk ticaret hukukunda "ultra vires teorisi" geçerlidir; yani, ticaret ortaklıkları, ana sözleşmelerinde yazılı olan işletme konuları çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Kooperatifler de, siyasetle, ancak, kendi amaç ve konuları çerçevesinde ilgileneceklerdir, bu çerçeve içerisinde siyasî faaliyette bulunacaklardır; yoksa, kooperatiflerin, bir siyasî parti gibi çalışması söz konusu değildir; ama, siyaset ile kooperatifler ve siyasî partiler ile kooperatifler arasındaki önemli bir engel, bu değişiklikle kaldırılmaktadır.

Demokratik Sol Parti, Anayasa değişikliklerine uyum yasalarının bir an önce çıkarılması konusunda, öteden beri ısrar eden bir partidir; o nedenle, bu yasa önerisini destekliyoruz.

Bu anlayış içerisinde, Demokratik Sol Parti Grubu ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türk.

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Emin Aydınbaş.

Buyurun Sayın Aydınbaş. (RP sıralarından alkışlar)

RP GRUBU ADINA MEHMET EMİN AYDINBAŞ (İçel) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesi ile Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 4 Nolu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde Grubumuzun görüşlerini ifade etmek için söz almış bulunuyorum; Sayın Heyetinizi, sevgi ve saygıyla selamlarım.

Bilindiği üzere, 1982 Anayasası, birçok konuda toplumun elini kolunu bağlayan ve toplumsal sivil inisiyatifi engelleyen yasaklayıcı hükümlerle doluydu. Bunlar, o günlerin atmosferinde, tek taraflı oluşumlar ve halkımıza tercih hakkı bırakmayan bir yaklaşım sonucunda ortaya çıkmış yapılanmalardı. Nihayet, 1995 yılında, 19 uncu Dönem Meclisimiz, bir dizi Anayasa maddesinde yaptığı değişikliklerle bu yasaklamaları büyük ölçüde kaldırma yoluna gitmiştir; ancak, bu anayasal değişikliklerin uyum yasalarının çıkarılmaması dolayısıyla Anayasadan kaldırılmış bulunan bu engelleyici hükümler birçok noktada uygulamaya geçme imkânı bulamamıştır. Aslında, bugüne kadar bu uyum yasalarının çıkarılmış olması gerekiyordu.

Anayasa Komisyonumuz ve değişik partilerden siyasî parti gruplarını temsilen 10 milletvekilinin oluşturduğu bir komisyon, Kooperatifler Kanununun 92 nci maddesi ile ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 nolu bendi hükümlerini yürürlükten kaldıracak bir kanun teklifi hazırlamıştır. Anayasamızın "kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar" hükmünü içeren 171 inci maddesi değiştirilmişti. Bu Anayasa değişikliği, Kooperatifler Kanununun siyasî faaliyet yasağını düzenleyen 92 nci maddesi ile bu maddeye aykırı davrananların cezalandırılmasını öngören ek 2 nci maddesinin 4 nolu bendinin yürürlükten kaldırılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Malum olduğu üzere, kooperatif ve üst kuruluşlarının, normal amaçlanan faaliyetleri, anasözleşmelerinde belirlenen faaliyetlerinin dışında, zaten, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyette bulunmaları Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer genel mevzuat karşısında da suç teşkil edecek nitelikte olduğundan ve ayrıca, kooperatiflerin, siyasî partilerle hiçbir surette maddî ilişki kuramayacağı, nakit veya aynî haklar bağışlayamayacağı hususu, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 66, 67, 69, 116 ve 117 nci maddeleri hükümlerinde düzenlendiğinden, tekrar, bunların, Kooperatifler Kanununda düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu noktada, Anayasanın 171 inci maddesinin ikinci fıkrasının iptali neticesinde yürürlükten kaldırılmış olan kooperatiflerin siyasî faaliyette bulunma yasağını Kooperatifler Kanununda da kaldırma ihtiyacı hissedilmiştir. Böylelikle, kooperatifler, bir ölçüde, kendi amaçlarına uygun bir biçimde siyasî bazı faaliyetlerde bulunabilecekler, fikirlerini ifade edebilecekler veya tekliflerde bulunabileceklerdir. Bir toplumun reflekslerini, gelişimini ve kendini yönlendirmesini sağlayacak sivil kuruluşların birçok şekilde sınırlandırılması dolayısıyla, maalesef, ülkemizde demokrasi yeterince gelişip, sivil kuruluşların toplumu etkileme, yönlendirme ve siyaset üst kurumlarını etkileme imkânları ortadan kaldırılmıştır.

Bugün, her alanda, siyasetdışı etkilerin, siyaset üzerinde, yasalarda öngörülmeyen bir biçimde baskı kurmuş olması, bugüne kadar, sivil toplum kuruluşlarının siyaset dışında tutulmasının zararlarını bize açıkça göstermektedir. Dolayısıyla, biz, kooperatifler üzerindeki bu siyaset yapma yasağının kaldırılmasını desteklediğimiz gibi, tüm sivil kuruluşların, toplumun her alanında, kendi kuruluş amaçlarına uygun olarak siyaset yapmaları doğrultusunda yapılacak her türlü değişikliği de desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

Bu değişikliğin, Grubumuz tarafından benimsendiğini ve destekleyeceğimizi, olumlu oy vereceğimizi ifade ediyor; bu vesileyle, Sayın Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydınbaş.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Öztop.

Buyurun Sayın Öztop.(CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Temsilen 10 Milletvekilinin, Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesi ile Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 4 Nolu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile, Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının ve Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisinizi, saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasası, olağanüstü şartlarda hazırlanmış ve olağanüstü şartlarda oylamaya sunulmuştur; toplumun, bir an önce sivil yönetime geçme arzusuyla, yüzde 92'lik bir oy oranıyla kabul edilmiştir. Ne yazık ki, bu Anayasa, Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir Anayasa olduğu için, daha ilk günden itibaren tartışılmaya başlanmıştır; zaman zaman değişiklikler yapılmış; en son değişiklik de 23 Temmuz 1995 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Doğaldır ki, daha önceki Anayasa hükümlerine uygun olarak, yasalar da düzenlenmiştir. Bunlardan biri de 1163 sayılı Kooperatifler Yasasındaki düzenlemedir. 23.7.1995 tarihindeki 4121 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce, Anayasanın 171 inci maddesi, kooperatiflere siyasetle uğraşma yasağı, partilerle işbirliği yapma yasağını getirmekteydi.

Doğaldır ki, bu hükmün bir alt düzenlemesi olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 92 inci maddesinin birinci fıkrasında kooperatifler ve üst kuruluşlarının siyasî maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya dönük faaliyetler gösteremeyeceği, kooperatiflerin üst kuruluşlarının bu maksatlara alet edilemeyeceği hükmü yer almıştır. İkinci fıkrasında da kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının siyasî partilerden maddî yardım alamayacağı, siyasî partilere maddî yardımda bulunamayacağı hükmü yer almıştır. Keza, yine kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yöneticilerinin, denetçilerinin, siyasî partilerin yapacakları her türlü toplantıya katılamayacakları da açıkça belirtilmiştir. Bu hükümler, gerçekten, demokrasilerde görülebilecek hükümler değildir. Bunun değiştirilmesi ihtiyacı vardı.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; kooperatifler birer sivil toplum örgütüdür ve üyelerinin dayanışmalarını, ortak ihtiyaçlarını karşılayan kuruluşlardır; bizatihi yaptıkları da siyasettir. Onların her yaptığını, söylediği her sözü siyaset olarak değerlendirme şansı da gerçekten yoktur; olmamalıdır.

İşte, 19 uncu Dönemde, Anayasada yapılan değişikliklerden sonra, aradan iki yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen, hâlâ uyum yasalarının tamamını çıkaramadık; ama, bugün, Kooperatifler Yasasındaki bu değişiklik görüşmesini bir mutlu başlangıç olarak görüyorum. Ümit ederim ki, bu dönemde, geri kalan uyum yasaları da çıkarılabilir.

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Haziran ayında...

YUSUF ÖZTOP (Devamla) - Evet, haziran ayında.

Değerli milletvekilleri, 92 nci maddenin kaldırılması Anayasa gereği. 92 nci maddenin kaldırılması halinde "kooperatifler siyaset yapacaklar, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecekler" gibi bir sonuç çıkarılabilir. Aslında, kaldırdığımız ya da kaldırmayı düşündüğümüz bu maddede, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Burada bir boşluk olduğu akla gelebilir. Burada kesinlikle bir boşluk olmayacaktır; çünkü, asayişle ilgili, kamu düzenini bozucu faaliyetleri ortadan kaldırmayla ilgili çeşitli hükümler, gerek genel hükümlerde, gerekse Türk Ceza Kanununda yer almaktadır; o nedenle bir boşluk doğmayacaktır.

Keza, kooperatiflerin üst kuruluşlarının, kaynaklarını siyasî partilere aktarabileceği ya da siyasî partilerden kooperatiflerin yardım alabileceği de akla gelebilir. Bununla ilgili de kafalarda bir soru oluşabilir diye düşünüyorum; ama, böyle bir kuşkuya gerek yoktur; çünkü, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 66 ncı ve devamı maddelerinde bu konuya cevap verecek hükümler de yer almaktadır.

Değiştirilmesi düşünülen bir başka madde, 1163 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 4 üncü bendidir. Ek 2 nci maddenin 4 üncü bendinde, 92 nci maddeye aykırı faaliyette bulunmanın müeyyidesi, cezası belirtilmektedir. Burada 92 nci maddeyi kaldırdığımıza göre 4 üncü bendinin de hiçbir anlamı kalmayacaktır. O nedenle, bu bendin de kaldırılmasını doğru bulurum.

Gerçekten, bugün önemli bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştiriyoruz ve tüm siyasî partiler olarak, öyle tahmin ediyorum ki, 1163 sayılı Yasadaki bu değişikliği birlikte gerçekleştireceğiz. Beklerdim ve dilerdim ki, değerli milletvekilleri, aynı anlayışı diğer yasalarda da gösterebilelim. Ne yazık ki, Siyasî Partiler Yasasında aynı anlayışı gösteremedik. İktidar kanadı, Refahyol Hükümeti, bir anlamda Refah Partisini kurtaracak, bir anlamda kendi Koalisyon hesaplarını gerçekleştirebilecek oldubitti bir düzenlemeyi hazırladılar ve apar topar Anayasa Komisyonundan geçirdiler. Ümit ederim ki, Genel Kurulda bu tasarıyı geçirme başarısını gösteremezler. Çünkü, yargının vereceği bir kararı bir yasayla, şu veya bu şekilde, önlemenin hukuk devletiyle pek bağdaşır yanının olmadığını düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz, bu kanun tasarısını olumlu buluyoruz ve destekliyoruz.

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP, DYP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öztop.

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Evren Bulut; buyurun.

DYP GRUBU ADINA EVREN BULUT (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk kooperatifçiliği ve Türk çiftçisi için, 19 uncu Dönemde Büyük Millet Meclisimizin büyük ittifakıyla -bir partinin dışındaki- yapılan anayasa değişikliğinden sonra bu teklif, Meclisimize ancak bugün, bu sene gelmiş olsa dahi, bunu getirenlere, hep beraber, bütün partilere, bütün gruplara teşekkür ediyorum.

Değerli konuşmacılar, teklif metni üzerinde gerekli açıklamaları yaptılar, yapacaklar; fakat, bir de bugün, Türkiye'de kooperatifçilikte yaşanan bir gerçek vardır. Bu kanun tasarısı neyi getirmektedir, bundan sonra da bu Meclisin neler yapması icap ettiğini Yüce Meclisimize, değerli milletvekillerimize izah etmek istiyorum. Çünkü, 1991 senedinden 1994 senesine kadar 1 milyon üreticinin oylarıyla bir yere gelip bu gayri demokratik yasaların çilesini çekmiş, o insanları temsil edememiş, fikirlerini üretememiş bir kişi olarak benden sonra Türkiye'deki, sizin bölgelerinizdeki çocuklarınızın, Türkiye nüfusunun yüzde 45'ini teşkil eden çiftçimizin önünü açmak bu Meclise nasip olacağı için de Türk çiftçisi adına çok mutluluk duyuyorum.

Bakın, bugün Türkiye'de sivil toplum örgütleri çok hızlı bir şekilde gelişmektedir; ülkemizde, odalar birliği, ticaret odaları, genç işadamları derneği gibi sivil toplum örgütleri hızla gelişmektedir. Maalesef, 1982'den bugüne kadar Büyük Millet Meclisinde, bu Parlamentoda bütün siyasî partiler, Türk çiftçisini oy deposu olarak görmüş; onları belediye reisi yapmış, il genel meclis üyesi yapmış; onlar için şu yapılmış, bu yapılmış, oyları alınmış; fakat, kendi paralarıyla ve alınteriyle oluşturdukları bu kooperatifleri yönetmeleri engellenmiş .

Bu nedir; Türkiye'de bellibaşlı devletin bakanlıklarına bağlı; ki, o da ayrı bir kaostur, onların kanunlarıyla ilgili çalışmalar geçen seneden beri devam etmektedir, bu sene de komisyonlardadır... Ben, değerli milletvekillerimize bu yaşanan çileyi anlatmak istiyorum. Bugün 1 milyon 800 bin üyesi olan tarım kredi kooperatiflerinin -bunu Büyük Önder Atatürk, cumhuriyetle beraber kurmuş, bunun birinci üyesi de Büyük Atatürk'tür- Kars'tan Edirne'ye kadar 2 600 birim kooperatifi vardır; 16 bölge birliği vardır, Ankara'da merkez birliği vardır. Bunlar, kendi birim kooperatiflerinde yöneticilerini seçerler, oradan da, bağlı oldukları üç vilayeti ilgilendiren bölge birliklerine temsilcilerini yollarlar. Orada bölge yönetimleri seçilir; Ankara'ya bölge temsilcilerini yollarlar. Ankara merkez birliğinde, 1 milyon 800 bin üyenin temsilcileri, tam demokratik şekilde, seçile seçile, merkez birliğine tüm bu delegeler -nasıl, parti genel merkezlerinin seçtiği gibi, delegeler gibi- Türkiye'nin her yerinden gelirler, bu yöneticileri seçerler. Bu yöneticiler -tarım kredi kooperatiflerinin tüm binaları, kantarları, sermayesi, tamamı Türk çiftçisinin olmasına rağmen- bir partiye üye oldu diye, bir partinin delegesi oldu diye, buradan, görevden alınırlar. Bu, bu sene olmuştur; Balıkesirli bir merkez yönetim kurulu üyesi, bir partinin il delegesi oldu diye -ki, il delegesi gidecek, DSP'nindir, DYP'nindir, CHP'nindir, Refahındır; atacak oyunu ve delegeliği bitecek- bu insan, Tarım Bakanlığının yazısıyla görevden alınmıştır. İşte, demokrasinin neresinde olduğumuzu görün!.. Bugün, Büyük Millet Meclisinde de yaşanan bu sıkıntılar, demokrasinin sivil toplum örgütlerine verilmezliğinden kaynaklanır... (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)

Biz, demokrasi arıyoruz. Bize, demokrasiyi vermeyenlere, biz, haliyle, bir milletvekili olarak karşı çıkıyoruz; biz, seçilmiş insanlarız diyoruz; ama, biz, elimizdeki bu imkânı, onbeş senedir bu insanlara vermemekle, ne kadar demokrat olduğumuzu düşünmemiz lazımdır.

Benim kanaatim, memur sendikalarına, işçilerimize, sivil toplum örgütlerine bu hakları vermezsek... Burada istediğin kadar seçim yap, istediğin kadar partileri değiştir, istediğin kadar parti kapat; bu işi çağdaş, demokrat, Avrupa Topluluğuna taşıyamayız. Bunu, hepimiz biliyoruz. Bütün milletvekilleri bölgelerine gittikleri zaman bunu sorsun.

Tarım krediler böyle; bunun yasasını 1995 senesinde bana nasip oldu ve ben bu Meclisten bunu çıkaramadım. 10 bin telgraf geldi buraya, bu bürokratlardan, bu yasa çıkmasın diye. Gümrük birliği uyum yasalarının altına sokarak tarım satış kooperatifleri ve tarım kredileri... Tarım Satış Kooperatiflerini, maalesef, o zamanki ortağımız olan partinin bakanı onu tuttu; ama, tarım kredi kooparetifleri Tarım Bakanlığına bağlı olduğu için çıktı. Sayın Reisicumhurumuza rica ettik, bu kanunu tuttular.Bugün Türkiye'de bütün kuruluşların en demokratik olanı Tarım Kredi Kooparatifleri Birliğidir; fakat, hâlâ bu yasadan dolayı, Anayasadaki bu tıkanıklıktan dolayı yönetimi hür değildir. Biz onun altyapısını yapmışız; ama, şimdi, inşallah, bu da hürriyetini buluyor.

Onun dışında, tarım satış kooperatiflerinden, aşağı yukarı 800 bin pancar üreticisinin üye olduğu Pankobirlik, tarım satış kooperatifleri dediğimiz 16 tane birliği olan, Fiskobirlik, Tariş, Trakyabirlik, Kozabirlik, Antbirlik, Güneydoğubirlik, Zeytinbirlik, Fıstıkbirlik, Marmarabirlik gibi 16 tane birlik vardır ve bunların üye sayısı da 860 bindir. Hatta, Nevşehir'de de ufak birlikler vardır. Burada, müstahsil malını getirir, yüzde 2 ortaklık payı, yüzde 2 de tesis fonu kesilir. Bunlar kurulduğundan beri bu insanların paraları kesilir. Bugün, bakın, ne bu mal bunlarındır, ne sermayeleri vardır, önlerine de işte siz 10 senede birlikler 860 trilyon zarar ettiniz, bu para işte vergi parasıdır, şundan şu kadar yapılır_ Bunun üreticilerden kaynaklanmadığını kesin olarak söylüyorum; çünkü, bunlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlıdır; böyle alacaksın, böyle satacaksın, bu fabrikatöre vereceksin, şuradan ihaleyi yapacaksın. İşte Çukobirlikteki pamuk kamyonlarının dolu gidip boş çıktığı gibi hiçbir zaman -burada biz komisyon da kurduk- bunların altından çıkamadık. Bu yasalar, bu insanların kendi kaderlerini... Eğer, bu memleketteki soygunu, hırsızı savunuyorsak, burada bağırıyorsak, o insanların hakkını gasp ediyoruz demektir. Verin onlara, hırsızlık mı var, uğursuzluk mu var, dürüst mü yapacaklar; mal kendilerinin, mülk kendilerinin, o insanları seçen kendileri... Bu Mecliste, o partilerin de, o partilerin bakanlarının da günahı yok; o dönemde olana biz sahip çıkıyoruz, başka dönemde olana o sahip çıkıyor. Siyasileri de zan altında bırakan bu düzeni maalesef değiştiremedik.

Benim, irticalen konuşmamın sebebi şudur: Bu kooperatiflerin ortağıyım, kurucusuyum, yönetimini yaptım ve bütün inancım, Kars'tan Edirne'ye kadar, bizim, gelişmesini sağlayamadığımız ve en alt grupta bıraktığımız bu tarım toplumunu, mutlaka demokrasiyi vermekle kurtaracağız. Bunlara istediğin kadar para versen, bu arkadaşlarımız bu parayı istemiyor; çünkü, bugün, Türk-İş, DİSK, bütün işçi sendikaları geliyor ve sendika liderleri hükümetlerin önüne oturuyor "işte enflasyon budur, benim çalışma şartlarım budur, ben ülkenin şartlarında bu parayı istiyorum" diyor; bu, doğal bir şeydir. Hükümetle anlaşıyor.

Bugün masaya oturmayan tek kitle, Türkiye nüfusunun yüzde 43'ü olan, 7 milyonu kayıtlı 30 milyona yakın Türk çiftçisidir; televizyonları izliyor; hükümetler az verdi, çok verdi... 2000 yıllarına giden bir dünyada, Türkiye'nin, 17 yaşında dünyayı görmüş bir insanı olarak, Türk Milleti de çok dürüst, çalışkan. Türkiye de çok ileriye giden bir ülke olmasına rağmen, bu gayriciddî pazarlığı kafam hiç almıyor. Yani, Bugün, devlet "bu kadarını ekeceksin, gübreyi böyle alacaksın, mazotu böyle alacaksın, ilacı böyle alacaksın, malı da böyle satacaksın" diyorsa, bunun neresi serbest piyasa ekonomisi?! (ANAP ve DSP sıralararından alkışlar)

Bunu söylemek için, ne sosyal demokrat olmaya gerek var ne milliyetçi olmaya ne sağcı olmaya ne şu olmaya... Bunlar Türkiye'nin gerçekleridir. Bizler, zaten, bir fikir birliğindeyiz, çoğumuz birleşmiş vaziyetteyiz. Ne yazık ki, bu Meclis... Geçen dönemki Meclise, sayın basın, işte "kalitesiz Meclistir" "şu Meclistir" demiştir ki, geçen dönemki Meclis, Türkiye Cumhuriyet Hükümetlerine çok hizmet eden bir Meclistir; işte, ilk defa bir Anayasa değişikliklerini yapma, o 19 uncu Dönem Meclisine nasip olmuştur. Bu Mecliste de, gördüğüm kadarıyla, çok kaliteli ve çok yetenekli arkadaşlarımız olmasına rağmen, bir konsensüs noksanlığından dolayı, ülkemizin ve milletimizin, sivil toplum örgütlerinin menfaatlarına beraber karar veremememizden kaynaklanıyor.

İşte, Tarım Satış Kooperatifleri_ Biz, o zamanki SHP Hükümetinden bunu çıkaramadık. O günkü SHP'li milletvekillerinin günâhı değildi; o günkü SHP'li Bakanın günâhıydı; ama, işte, bugün, DSP'li arkadaşımla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi de bugün oraya bu kanun teklifini vermiştir; benim kanun teklifimin devamıdır; DSP'den Metin Şahin arkadaşımla beraber, Komisyonda görüşülmediği için, Genel Kurula indirdik. Yani, şunu demek istiyorum: Burada, çıkıyoruz, Sayın Saffet Arıkan Bedük'ün ve Başkanımın da söylediği gibi, işte soru önergesidir, hava yağmıştır, dolu vurmuştur laflarının dışında, bu önemli meseleleri halletmemenin üzüntüsünü bütün arkadaşların çektiğini biliyorum.

Bugün, Türk çiftçisinin, bu kanunla beraber, Tarım Satış Kooperatifleri Kanununun devletten ayrılması_ Malı, mülkü bunun; malı, mülkü bu üreticinin olan bu müesseseyi özelleştirme gibi, bunu vermemiz... Çok acıdır ki, Türkiye Ziraat Odaları, Türkiye'nin sendikasıdır. Bakın, 7 milyon üyesi olan Ziraat Odaları, Tarım Bakanlığına bağlı. Bütçelerde koşuyor arkasından, işte "10 milyar ver; odacımın parası, kâğıt param; Urfa'ya yollayacağım, Antalya'ya yollayacağım, Aydın'a, Ziraat Odalarıma broşür yollayacağım" diye kapı kapı dolaşıp, ancak geçinecek parasını alıyor, ondan sonra, o Ziraat Odaları yetkilileri bugün çıkıp da, hükümetlerin verdiği fiyatları tenkit ettiği zaman ifadesi alınıyor. Üç dört sene evvel, safiyane, iyiniyetle domates fiyatlarını protesto eden bir ziraat odası yetkilisine 2.5 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu, Parlamentonun ayıbıdır; bu, milletvekillerinin, seçilmiş insanların ayıbıdır. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar)

Şurada irticalen dile getirilen bu problemleri bu insanlar bugün yaşamaktadır. Bugün 28 şeker fabrikasının 3 tanesi özelleştirilmiştir; özelleşen fabrikalar, çiftçiye ayrı bir ekim mukavelesi yapmaktadır; ama, Bakanlığa bağlı olan fabrikalar ise, aynı komünist sistemde olduğu gibi, pancarı böyle ekeceksin, şöyle sökeceksin, yandan boşaltacaksın demek suretiyle çiftçinin burnundan getirmektedir.

Bunu şunun için söylüyorum: Hürriyet içinde ticaret yapılması gerekir. Ekmeğini topraktan bekleyen insanlar olarak bizlerin, her zaman alnı açık, yüzü aktır. Siz, Türk Milletinin, bu toprak insanının işini halletmeden, ne ekonomisini ne şehirlere olan hücumu ne de işsizliği halledemezsiniz.

Bugün sanayi kesiminde bir kişinin istihdamı için 80 milyarlık bir yatırım gerekirken, tarım kesiminde bir çiftçiye vereceğiniz 5 milyarla, 10 milyarla, 10 kişilik bir aileyi istihdam edebilirsiniz. Uzun zamandan beri devam edegelen enflasyon karşısında, Türk çiftçisinin gayri safî millî hâsıladan aldığı pay bugün yüzde 17'ye düşmüştür; bu, esnafın fakirliğidir, o ilçenin, o beldenin gelişmemesinin nedenidir. Pamuktan iplik oluyorsa, sanayi ürünü; hayvanın derisi ihraç ediliyorsa, sanayi ürünü; ayçiçeği borudan geçiyorsa, sanayi ürünü; çiftçi de diyor ki: "Benimki enayi ürünü mü?!."

Şimdi, sizlere, doğunun hayvancılığından, Karadenizin fındığından, Mersin'in narenciyesinden çok önemli bir şey söylemek istiyorum: Bugün, Kıbrıs'ta tarım sigortası vardır. Kıbrıs, yağış almayan bir yerdir ve bu sene yüzde 95 kuraklık olmuştur; ama, tarım sigortası sayesinde, Kıbrıs çiftçisi mağduriyetten kurtulmuştur. Bir açık şemsiyede, 7 bölgeli, 7 iklimli bir alanda tarım yapılan Türkiye'de, -narenciyesinden hayvancılığına kadar; hiçbir tarım sigortası, bir garanti yoktur. Ancak, gidersin, özel...

Biz, 1992 senesinde, zorunlu tarım sigortasını bu Meclise getirdik; ama, maalesef, o zaman, bürokrasinin "kaynak yok" demesiyle bir sigorta sistemini reddettiler. Bugün, Sakarya'da, Karaman'da, Kayseri'de, Türkiye'nin en az 20 ilinde, bu âfet oluyor. Tarım sigortasını, mutlaka, Türk çiftçisine bu Meclisin armağan etmesi lazımdır; sosyal bir davadır. Priminin yolunu da bulmuştuk; aldığı krediden binde 1 alır; yüzde 2 stopaj kesiyor, oradan verir ve 30 gün içinde de parasını öder.

Şimdi ne oluyor; afet, narenciyeyi vuruyor, buğdayı vuruyor, fındığı vuruyor; çıkıyor, hükümetler "yaralar sarılacaktır" diyor. Öyle bir kaynak yok; ancak, yüzde 40 zarar göreceksin ki, borçların ertelenecek, gübre yardımı yapılacak, tohum yardımı yapılacak. Bu, elli senelik ilkel şeylerden vazgeçmemiz lazımdır. Bunlar sosyal bir yaradır. İşte, gördüğünüz o varoşlardaki insanlar, geçinemeyip köyünü terk eden insanlardır.

Bu duygularla, Türk Milletinin her zaman iyiyi bulacağına inanıyorum. Atatürk'ün bize emanet ettiği "Türk çiftçisi, milletin efendisidir" vecizesini unutmayalım. Hiçbir gün, devletimize bağırmadan, devletimize karşı gelmeden, Yüce Meclisimiz, bu demokratikleşmeyle bize bu hakları verdiği için, bu yasa tasarısını hazırlayanlara, oy verenlere tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yasaların da, Türk çiftçisine faydalı olacağına inanıyor, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Evren Bulut.

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova. (ANAP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, grupların konuşma süreleri 20 dakikadır. Sayın Yalova ne kadar konuşacak bilmiyorum; ama, süresini tam kullanırsa çalışma saatimizi biraz geçmiş olacağız. O nedenle, Sayın Yalova için mikrofonu açmadan önce, çalışma süremizin, Sayın Yalova'nın konuşma süresinin bitimine kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Siyaset yapmayacağı için tam zamanında bitirir.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yalova.

ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi adına yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile siyasî parti gruplarını temsilen 10 milletvekilinin vermiş olduğu yasa tasarısı üzerinde, Partimin görüşlerini yüksek takdirlerinize sunacağım. Partim adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, Sayın Hikmet Sami Türk Hocamıza bir teşekkür borcumu zevkle yerine getirmek istiyorum. Geçen dönem Parlamentosunun, bu Anayasa değişikliklerini yapması hususunu takdirle karşıladığını, kendilerine yaraşan, her zamanki kadirşinaslığıyla dile getirdiler. İzin verirlerse, ben, orada, o Anayasa değişikliklerinde pay sahibi olan, bugün, 20 nci Dönem Parlamentosunda aramızda bulunmayan; ama, onların emekleriyle bu yasayı görüşebildiğimiz için -emeklerine teşekkür anlamında- o dönemin milletvekillerini de, yine, aynı kadirşinaslık anlayışı gereği saygıyla anmak ve teşekkür etmek istiyorum. Sayın Coşkun Kırca, Sayın Ekrem Ceyhun, Sayın Şerif Ercan, Sayın Mümtaz Soysal, Sayın Oltan Sungurlu, Sayın Hasan Korkmazcan, Sayın Mehmet Keçeciler_ İşte, aklıma gelebilen, bu Anayasa değişiklikleri sırasındaki isimler_

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Erdal İnönü...

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Anayasa Komisyonuyla ilgili sözüm.

Değerli milletvekilleri, elbette, o Anayasa değişiklikleri, gerçekten 19 uncu Dönem Parlamentosunun en onurlu çalışmalarından biri olmuştur. Yasama organının, yürütme organı karşısında, belki yirmi yıldır özellikle Batı içerisinde, değer kaybı demeyeyim; ama, göreceli olarak güç kaybına uğradığı bir dönemde, özellikle toplumumuzda, Parlamentonun prestij araştırmalarında trendinin düştüğü iddia edilen bir dönemde, gerçekten, o Parlamentonun, o dönemin onurlu bir çalışması olmuştur.

Burada, bir başka teşekkür borcum, Refah Partisi Grubu adına konuşan arkadaşıma. Kendileri, bu yasa tasarısıyla ilgili olarak, Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunarlarken, olumlu oy vereceklerini, desteklediklerini belirttiler. Geçtiğimiz dönem, bu Anayasa değişiklikleri yapılırken, katılmadıkları, bizden esirgedikleri desteği, böylece, yasa tasarısı gündeme geldiğinde esirgememiş oldular. Bunu da, olumlu bir gelişme olarak saydığımı belirtmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün, hedefim, benden önce konuşan dört değerli parti sözcüsü arkadaşımın sözlerinin bir bütünlük içerisinde tamamlanması olacak. O nedenle, Sayın Gözlükaya, hiç merak etmeyin "siyaset yapma" falan dediniz, siyasetçiyiz, siyaset yapacağız; ama, bu siyaseti yaparken de, hakkaniyetten ayrılmayacağız.

Bakınız, bir yasa tasarısı var önümüzde, Sayın Grup Başkanvekillerimiz, bana, Grup adına konuşma talimatını verdiklerinde, baktım, birkaç arkadaşımla müzakere ettim. Bütün grupların, üzerinde hemfikir olduğu bir kanun tasarısında acaba nasıl konuşmak gerekir; acaba, yasama organının, hemfikir olunsa bile burada ayrı bir rolü olmak gerekir mi, ayrı bir fonksiyon üstlenmek gerekir mi sorularını kendime yönelttim ve açıkca bir örneğini de burada yakalamış olduk ve görmüş olduk.

Şeklî hukuk açısından bakarsak, formel hukuk açısından bakarsak, geleceğiz, biz de, Grup olarak, bu yasa tasarısına katılıyoruz diyeceğiz, belki de 3 dakika içerisinde bitirmek mümkün olabilecekti; ama, işte, hukuk yapma tekniğimizde, o hukuk maddesinin normunu oluşturan zihniyeti yeterince tartışmadığımız için, o hukuk normuna formunu veren, aslını oluşturan zihniyeti ve siyasî felsefeyi yeterince tartışmadığımız için, neredeyse sıradan bir kanun maddesi gibi algılanır oldu. İşte "Kooperatifler Kanununun şu maddesinin yürürlükten kaldırılması" şeklinde algılandı. Oysaki, bence, bizim, burada, özellikle yasama organı olarak, üzerimize düşen görev, o yasa maddesinin gerisindeki siyasî ideolojiyi, giderek siyasî felsefeyi toplumun takdirine sunabilmektir diye düşünüyorum.

Şimdi, şeklî hukuk olunca bakın ne oldu: Sayın Başkan, böylesi bir oturumu yönetirken, elbette, İçtüzük gereği, komisyonu soracak, arayacak, hükümeti arayacak, hükümetten herhangi bir bakanın burada bulunması, hükümeti temsil konusunu hallettiği için, gayet tabiî, şeklî hukuk açısından, işlem yerine gelmiş olacak. Oysaki, kanun tasarısına baktığınızda, Prof.Dr.Necmettin Erbakan (Başbakan) imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen yazıda "Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca şu tarihte uygun görülen..." deniliyor. Şimdi, kooperatiflerle ilgili bir kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, bir Ulaştırma Bakanının, daha sonra bir Devlet Bakanının, Hükümeti temsili hususunda, şeklî hukuk açısından, en küçük bir sorun bulmak mümkün değildir.

Ha, diyebilirsiniz ki, "kendi bütçesinin görüşülmesi sırasında, bu Parlamento, o bakanları bulamadı; buna şükür demeyeceğiz mi?" Yani, şimdi, negatifte aramaya başladığımız vakit, ehvenişerleri kendimize örnek almaya başladığımız vakit, tabiî ki, onunla yetineceğiz; ama, kooperatifler gibi, oldukça önemli bir konuda, zihniyet itibariyle, önemli bir konuda, ben, şahsen dilerdim ki, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı, o kooperatiflere duyduğu saygının gereği olarak, burada, Hükümeti temsil etsin. Bunu bir Ulaştırma Bakanına ya da bir sayın Devlet Bakanına bırakmasın.

Niçin, bu kadar önemli diyorum? Biraz önce, DYP adına konuşan arkadaşım Sayın Evren Bulut -ki, kendisi de bizim gibi bir çiftçi çocuğu, bir köylü çocuğu- belki metodolojik açıdan bir kaygı gütmedi, belki bir bütünlük içerisinde sunmadı, belki hiçbir teorik kaygı gütmedi; ama, ki, onu da kendisi açıkça söyledi- çok önemli bir iki şey söyledi; not aldım; bu zihniyeti nitelendirirken "komünist sistem" tabirini kullandı.

Bakın, gerçekten, yerel demokrasi diyorsak, demokrasinin yerelleştirilmesi diyorsak, bizim, o tarım toplumunun, o köy insanının, köylümüzün, çiftçimizin, belki, bulabildiği tek hukukî örgütlenme modeli olan bu kooperatifleri yerli yerine oturtmamız lazım. Hukuk normu zihniyeti dediğim zaman, belki, tebessümle karşılanmış olabilirim; ama, Evren Bulut arkadaşımın bu 'komünist sistem" sözünü, burada, delillendirmek zaten, benim hazırlığım içerisindeydi; ama, bana düştü.

Bakın, önümde 7 Ekim 1977 tarihinde 9 uncu Birleşiminin Yedinci Oturumunda kabul edilmiş olan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasasının 21 inci bölümü var; başlığı "Prokuratorluk."

"Madde 164- Bütün bakanlıklar, devlet komiteleri ve daireleri, işletmeleri, kurumlar, örgütler, yerel halk temsilciliği Sovyetlerinin yürütme, yönetim organları, kolektif çiftlikler, kooperatifler, diğer kamu kuruluşları, devlet görevlileri ve vatandaşların yasalara kesin olarak uymalarını denetleme yetkisi, bir yüksek organ olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Genel Prokuratoruna ve ona bağlı prokuratorlara verilmiştir."

Demin, andım; dikkatinizden kaçmış olabilir. "Kolektif çiftlikler" deniyor; o, Sovyetlere ilişkin bir örgütlenme modelidir, "Kooperatifler" deniyor. Şimdi, bu zihniyet -yani, korparatif devlet sistemi deyiniz, Sovyetlerde tarihe karışan yönetim biçimi, ideoloji deyiniz- o, kooperatif zihniyeti olsun, devlet dışındaki başka kuruluşlar olsun, üzerindeki kontrol ve denetimi hep elinde tutmak istemiş. İşte, kaldırdığımız maddeye, Anayasanın 171 inci maddesinin ikinci fıkrasına baktığınız vakit, yine aynı şeyle karşılaşırsınız. Nedir? Kooperatifler, devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğraşamaz ve siyasî partilerle işbirliği yapamazlar...

Arkasında yatan zihniyet ne? Biraz önce, Sayın Hikmet Sami Türk Hocam, net bir şekilde, kooperatifin tanımını, yasaya dayanarak açıklamıştı; ortakların hak ve menfaatları... Deniliyor ki, bu devlet zihniyetinde, daha doğrusu, devlet adına siyasal iktidar zihniyetinde, "siz, kooperatif ortakları, bu işin, sadece kendi ekonomik menfaatlarınıza ilişkin kısmıyla ilgilenin; çünkü, ekonomiyle siyaset birbirinden ayrı şeylerdir."

Bakın, şimdi, ben, size bir tek somut örnek vereceğim: En son 16 Ocak tarihinde, Egemizde, zeytinyağı üreticisi, zeytinyağını götürdü teslim etti. İşte Aydın ve Denizli milletvekilleri de burada, Balıkesir milletvekili de biraz önce buradaydı, bir başka arkadaşım da burada. 16 Ocakta teslim edilen zeytinyağı fiyatı, bedeli, karşılığı tam beş ay sonra -şu anda, tümü itibariyle yüzde 40'larda falan olduğu söyleniyor- bir kısmı ödenebildi ve oradaki, Tariş'e ait bütün o ortakların hak ve menfaatları konusunda yapılabilecek hiçbir şey yok.

Bu zihniyet, tabiî ki, Sayın Evren Bulut'un söylediği gibi, komünist sistemin bir zihniyetidir diyebiliriz; ama, ben, daha ağırını söyleyeceğim; bunun adı, olsa olsa, tek kelimeyle devlet zulmüdür, siyasal iktidar eliyle yapılmış devlet zulmüdür.

Zeytinyağında böyle de, başka bir alanda farklı mı? Bakın, Fiskobirlik, bayram öncesinde 17 trilyon lira alabilmiş. Şimdi, bir bayramın, bir dinî bayramın bu toplumdaki önemini burada anlatmaya gerek var mı, ister Ramazan, ister Kurban Bayramı olsun önemini anlatmaya gerek var mı? Kurban Bayramı öncesinde bile, bir siyasal iktidar, aldığı ürünün karşılığını vermediği zaman, en küçük bir hukukî yükümlülük taşımayabiliyor; müeyyidesi yok. Şimdi, ne yapmak lazım; nasıl gelişecek bu sivil toplum örgütleri, demokrasi nasıl yerelleşecek, demokrasi şu Ankara'ya hapsolmaktan nasıl çıkacak da, yerelin değerlerinin temsili haline gelebilecek?

Kooperatif dediğimiz zaman, bu, sadece yazlık yapmak amacıyla kurulan üç beş tane sahil kooperatifi mi mesela; değil. Kooperatif dediğiniz zaman, alınız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dökümlerine bakınız... Örneğin, anonim şirketlere ilişkin, birkaç yıl geçmişte kalan bir rakamı ben size takdim edeyim: Sanayi Bakanlığı kayıtlarında, 5 bin civarındaki anonim şirketin yüzde 96'lık bir oranının aile şirketi olduğu gerçeği var Türkiye Cumhuriyetinde. Kabaca böyledir, çok fazla bir şey yoktur diye düşünürüm Sayın Uluğbay Hocam tasdik ettiğine göre...

Şimdi, siz, böyle bir toplumsal yapı içerisinde, devlet dışı organizasyonların, yerel düşüncelerin, demokrasinin yerelleşmesinin, çağdaş gelişim çizgisine uygun olduğunu söylüyorsanız, o zaman, karşınızda... Ben, Evren Bulut arkadaşıma katılmıyorum, "yüzde 43" dedi; kâğıt üstündedir yüzde 43, Türkiye'de köylünün toplumdaki yeri. Bugün, siz, o hesaplamayla, mesela, İstanbul'da 11 milyon insan yaşıyorsa, bunun 11 milyonunu kentli mi sayacaksınız; İzmir'de, diyelim 3 milyon insan yaşıyorsa, 3 milyonunu da kentli sayabilirmisiniz; hayır. O yüzde 43'ü alın götürün, en az yüzde 65, yüzde 70'tir bugün köylünün Türk toplumundaki yeri.

İşin bir başka boyutu var: Ta 1955'lerden bu yana, yani, tarıma, traktörün ilk girişinden bu yana, önüne geçemediğiniz bir iç göç olgusu var; bırakın, son yıllarda doğudaki vatandaşlarımızın zorla köyünden edilmesi hadisesini... Neden; bir traktör eşittir dokuz insanın işgücü de onun için. Soktuğunuz her bir traktör, demektir ki, tarımda dokuz kişinin işgücü açığı.

Bakın, bir somut örnek vereyim: 1957 yılıdır Kat Mülkiyeti Kanununun kabulü. 1957'den önce, siz, bir hukukçuya, bir avukata, birden fazla insan bir apartmanda birlikte mülk sahibi olacak deseydiniz inanmazlardı; ama, sosyolojik gerçekler, yani, o iç göç, aldı, getirdi, birden fazla malik, bir apartmana sahip olabilir gerçeğini koydu.

Şimdi, bu çerçevede bir bakın. Ben, mesela, Tariş ortaklarına -Ege'nin hangi yöresinde olursa olsun- soruyorum: "Tariş'in sahibi kim?" Soru bu. "Biz" diyorlar. "Nasıl sizsiniz?" "İşte, yüzbin ortak var; biz, yüzbin kişiyiz, sahibi biziz." Hayır, değil. Yüzbin ortak, eğer, Tariş'in sahibi ise -mantığın da gereği budur- o yüzbin ortak, oturur, kendi arasında, o yüzbin ortağı yönetecek, o kooperatifi yönetecek, o işletmeyi yönetecek yöneticilerini seçer. Hayır. Biz, devlet olarak diyoruz ki "olur mu; bunları böyle kendi halinde bırakmak olur mu?.. Ben, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının emri vasıtasıyla oraya genel müdürünü göndereceğim." Çünkü, siyasetçiye parsa lazım, siyasetçiye hâkimiyet alanı lazım. Peki, beş ay oldu, ödemedin zeytinyağı parasını!.. Peki, benim, bankaya borç sürem beş gün geçse evime haczi gönderiyorsun... İki sene önce, sadece Aydın'da 20 bin küsur insanımız vardı bizim, Bağ-Kur'a olan prim borcunu ödeyemediği için onbeş gün, yirmi gün hapis cezası alan. Bu, Türkiye'nin hemen her yerinde böyleydi. Bundan bir tek şey çıkar sayın milletvekilleri; bunun adı, devlet zulmüdür...

Evren arkadaşım ne güzel söyledi demokrasiye ilişkin, köylünün demokrasideki yerine ilişkin; siz, hiç, köylerde, Türkiye'de, bugüne kadar, cumhuriyetin hangi dönemi olursa olsun, anarşiye karışmış insan gördünüz mü? Bulamazsınız.

İç göçü, başka türlü, geriye döndürmeniz mümkün mü? Hayır. Siz, istediğiniz kadar, büyükşehir belediye başkanlarının, zaman zaman telaffuz ettiği gibi "efendim, işte, vize koyalım, girişleri yasaklayalım" şeklinde polisiye tedbirler öngörün, artık, o büyük şehirlerdeki göç faciasını, o yerleşim faciasını, o gecekondu meselesini çözemezsiniz. Nasıl çözeceksiniz; kaynağında, o insanların refahını artırırsanız çözebilirsiniz, kaynağında, o insanların iş imkânlarını artırırsanız çözebilirsiniz.

Bakın, cazibe merkezleri yarattığınızda, göreceksiniz ki, o büyük kentlere gelmiş olan, üst üste yığılmış olan ve ne yazık ki, kentli de saymadığımız, kentin kültüründen de mahrum bıraktığımız, âdeta, dönüp beğenmediğimiz o insanlar, ne yazık ki, iki arada bir derede... O zaman, yapılacak iş şu: Siyasî faaliyet yasağına ilişkin geç bile kalmış bu kanun tasarısını çıkarmak. Keşke, 1995 yılında, bu Anayasadaki değişiklik sonrasında, hemen bu değişiklikler yapılabilseydi ve burada, açıkça, diğer arkadaşlarımın yaptığı çağrıyı ben de yinelemek istiyorum: Tüm bu kooperatiflere ilişkin, tarım kesimine yönelik örgütlenmenin yeniden yapılması lazım. Çağdaş gelişime ayak uydurmadığınız zaman, Türkiye'de, bir avuç insandan müteşekkil bir derneğin, hangi alanda olursa olsun, siyasal güç karşısında nasıl bir etki unsuru olabildiğini gördük. Şimdi, yüzbinlerce, milyonlarca köylüye ilişkin, siz, bu örgütlenme hakkını -bu Tariş olur, bu Fiskobirlik olur, bu Marmarabirlik olur, hepsi olur- Parlamento olarak yeniden vermezseniz, Parlamentonun içinden çıkan siyasal iktidar olarak, bu insanların, bu demokratik, bu anayasal hakkını çiğnerseniz, tanımazsanız, o zaman, "benim köylüm, benim çiftçim" filan, o, işte, çiftçiyi bir yere getirmiyor. O, öyle, "zararınızı şu kadar karşılarız, üç tane greyder göndeririz, üç beş tane birşey..." İşte, onlarla Türkiye'nin bir yere gelmediği ortada. Asgarî, toplumumuzun yüzde 60'ını oluşturan insanlarına bir gram saygımız varsa -ki, olduğuna inanıyorum, yaklaşımını da gördüm bugün bu partilerin- bir an önce, bu insanların -yardım filan demiyorum- anayasal haklarına da saygı duymamız gerekir, bir an önce haklarını teslim etmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Bu duygularla, Anavatan Partisi adına, hepinizi teker teker, en üstün saygılarımla selamlıyorum; teşekkürler ediyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalova.

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 12 Haziran 1997 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.00

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı sporcu, yönetici, hakem ve teknik personele yapılan saldırılara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2693)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını tensiplerinize arz ederim.

Saygılarımla.

5.5.1997

Dr. Yüksel Yalova

Aydın

Son dönemlerde futbol maçları öncesinde ve sonrasında meydana gelen kaba kuvvete dayalı haksız fiiller, spor kamuoyunu olduğu kadar sporseverleri de üzüntüden öte kaygı ve endişeye sevketmiş bulunmaktadır.

1. Trabzon kaptanı ve Millî Takım oyuncusu Sayın Ogün Temizkanoğlu'ya karşı girişilen linç girişimi ile ilgili olarak ne gibi bir hukukî-idarî işlem yapılmıştır?

2. Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Mustafa Denizli'ye Türkiye-Belçika Millî Maçı sonrasında saldıran kişi hakkında Bakanlığınızca ne gibi bir işlem yapılmıştır?

3. Beşiktaş-İstanbulspor maçı sonrasında Beşiktaş Kulübü tesislerinde, görevlilerin önünde Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlker Özbilek'e saldıran kişi ile ilgili olarak yapılan işlem var mıdır?

4. Sporcu, yönetici, hakem ve teknik personelin böylesi haksız fiillerden korunması hususunda Bakanlığınızca ne gibi önlemler alınmıştır? Haksız fiilleri gerçekleştirenlerin adalete teslim edilerek cezalandırılması konusunda ne tür tedbirler alınmaktadır? Mevcut mevzuat yeterli değilse yeni bir düzenleme yapmayı düşünür müsünüz?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 10.6.1997

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/121718

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2693-6607/18187 sayılı yazısı.

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova tarafından TBMM Başkanlığına sunulan tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

20.4.1997 günü trafik kazası sonucu ölen Trabzonspor taraftarı Bülent Sönmez'in cenaze namazı sonrası sanıklar Orhan Biryan, Özkan Kara, Harun Erbaş, Davut İlik İskenderpaşa Camii önünde müştekiler Ogün Temizkanoğlu ve Şadan Eren'e lisanen hakaret ettikten sonra darp etmişlerdir. Olaya müteakip firar eden sanıklar yakalanarak haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte mahkemeye sevk edilerek mahkeme sonucu tutuklanarak Trabzon cezaevine konulmuşlardır.

30.4.1997 günü İstanbul Ali Sami Yen Stadyumunda yapılan Türkiye-Belçika Millî futbol müsabakası sonrasında soyunma odası çıkışında Millî Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye saldırıda bulunan Orhan Muammer Tatlıdil 7.5.1997 günü emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gerekli tetkikler yapıldıktan sonra 9.5.1997 günü Şişli Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla serbest bırakılmıştır. Daha sonra Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/15447 Hazırlık sayılı yazıları ile Millî Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Beşiktaş amigosu Orhan Muammer Tatlıdil'in müracaatının sağlanılması istenilmiştir.

4.5.1997 günü İstanbul Fenerbahçe stadyumunda yapılan İstanbulspor-Beşiktaş 1 inci Türkiye Ligi futbol müsabakası sonrası Beşiktaş Spor Kulübünün Fulya'da bulunan kamp ve antrenman sahasının otoparkına gazeteci kimliği ile giren bir grup, yönetici İlker Özbilek'e saldırıda bulunmuştur.

Emniyet görevlileri tarafından tespit edilen, Cem Yakışkan, Kemal Koçyiğit, Hakkı Hakan Mutlu, Yılmaz Gitgetir ve Hakan Tezel 8.5.1997 günü yakalanarak gözaltına alınmış, mağdur İlker Özbilek'in davacı olmadığını beyan etmesi üzerine şahıslar ifadeleri alındıktan sonra İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla aynı gün muvafakat tutanağı tanzim edilerek serbest bırakılmışlardır.

Sporcu, yönetici, hakem ve teknik personelin haksız fiillerden korunması için 13.5.1997 tarihinde 80 il Valiliği ile ilgili Bakanlık ve Müdürlüklere "Spor Müsabakaları Güvenliği" genelgesi gönderilmiştir.

Ayrıca, bu tür olayların failleri spor fanatiği olarak fişlenmek suretiyle gerek Bakanlığımızın gerekse İl Spor Güvenlik Kurulunun Kararı doğrultusunda Stadyum ve Spor Salonlarına girmeleri engellenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Meral Akşener

İçişleri Bakanı

2. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, sürücü belgelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2719)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygıyla dilerim.

Sabri Ergül

İzmir

1. Türkiye'de Bakanlığınızca bugüne kadar verilmiş kaç adet sürücü (şoför) belgesi vardır?

2. Bunların sayılarına göre (türlerine göre) ayrı ayrı miktarları nedir?

3. Sürücü belgeleri alanlar cinsiyetlerine göre tasnif ediliyor ise, toplam olarak kaç kadın ve kaç erkekte sürücü belgesi vardır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 10.6.1997

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/121719

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2719-6656/18263 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Türkiye'de 1997 yılı Nisan ayı itibariyle; Bakanlığımızca 5 212 193, Özel Kurumlarca 5 340 970 adet olmak üzere toplam 10 553 163 adet sürücü belgesi verilmiştir.

Bakanlığımızca A1 sürücü belgesi 29 432, A2 sürücü belgesi 74 976, B sınıfı sürücü belgesi 3 305 644, C sınıfı sürücü belgesi 405 619, D sınıfı sürücü belgesi 1 018, E sınıfı sürücü belgesi 1 043 750, F sınıfı sürücü belgesi 344 797, G sınıfı sürücü belgesi 3 701, H sınıfı sürücü belgesi 3 109 ve K sınıfı sürücü belgesi 147 olmak üzere toplam 5 212 193, özel kurumlarca A1 sürücü belgesi 14 581, A2 sürücü belgesi 88 622, B sınıfı sürücü belgesi 3 548 355, C sınıfı sürücü belgesi 730 547, D sınıfı sürücü belgesi 634, E sınıfı sürücü belgesi 887 581, F sınıfı sürücü belgesi 61 406, G sınıfı sürücü belgesi 4 232, H sınıfı sürücü belgesi 4 973 ve K sınıfı sürücü belgesi 39 olmak üzere toplam 5 340 970 kişiye sürücü belgesi verilmiştir.

Bakanlığımızca 4 777 985 erkek sürücüye, 441 208 bayan sürücüye, özel kurumlarca 4 481 736 erkek sürücüye ve 859 234 bayan sürücü olmak üzere toplam 10 553 163 sürücü belgesi verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

3. - Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, TES-İŞ Sendikasına ait Atatürk posterlerinin bazı partililerce zor kullanılarak indirildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2735)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

9.5.1997

Fikret Uzunhasan

Muğla

5 Mayıs 1997 Pazartesi günü, Muğla İli Yeniköy termik santrali işçi yemekhanesinde bulunan TES-İŞ Sendikasına ait panodaki Atatürk posterleri; DYP Milas İlçe Başkanı Rüştü Yiğitkaya ve RP Milas İlçe Müfettişi Önder Altunay tarafından zor kullanılarak indirildiği gerek yerel basından gerekse mahallinde yaptığım görüşmeler sonucu öğrenilmiştir. Toplu iş sözleşmesinin 18 inci maddesi gereği, bu iş yeri yemekhanesindeki panoların sorumluluğu sadece TES-İŞ Sendikasına ait olduğu bilinmektedir.

Sorular :

1. Bu davranış laik Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucusu Yüce Atatürk'e yapılan bir saldırı niteliği taşımıyor mu?

2. Bir parti ilçe başkanının ve diğer bir parti ilçe müfettişi diye adlandırılan kimsenin böyle bir davranış ve girişimde bulunmaya yetkileri ve selahiyetleri var mıdır?

3. TES-İŞ Sendikası Milas Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş olmasına rağmen, önergemi sunduğum şu ana kadar herhangi bir kovuşturma yapılmamıştır. Bakanlığınız bu meyanda bir girişimde bulunacak mıdır?

4. Bu saldırı sendikal hukuk ve aynı zamanda demokratik haklara saldırı niteliği taşıyor mu?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 10.6.1997

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/121720

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2735-6680-18325 sayılı yazısı.

Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

5.5.1997 günü Muğla İli Milas İlçesi Yeniköy Termik Santrali işçi yemekhanesinde bulunan TES-İŞ Sendikasına ait panodaki Atatürk posteri DYPMilas İlçe Başkanı Rüştü Yiğitkaya ve RPMilas İlçe Müfettişi Önder Altunay tarafından zor kullanılarak indirildiği iddia edilmekte ise de;

Davacı TES-İŞ Sendikası vekili Avukat Nükhet Katırcı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Milas Şube Başkanı Fahri Önder'in konu ile ilgili yaptıkları suç duyurusu neticesinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca Hz. 1997/720 Karar No. 1997/459 sayılarına kayden yapılan soruşturma neticesinde;

Sanıklar Rüştü Yiğitkaya ve Önder Altunay'ın "Dengesiz Davranış, Sair Tehdit" suçlarından 30.4.1997 günü TES-İŞ Sendikasının Yeniköy'deki Termik Santralde bulunan ilan panosuna asılan Atatürkçü Düşünce Derneği izinli miting ilanı ile 10 Kasım 1996'da Atatürk posterinin üst ve alt kısımlarına herhangi bir izin almaksızın Rapido kalemle sendikaya ait yazıların bulunduğu fotokopi ile çoğaltıldığı anlaşılan afişin sanıklar tarafından panodan sökülerek usulüne uygun katlayıp ceplerine koydukları, bu hareketten sonra sendika temsilcisi Mehmet Var ile Önder Altunay arasında bu olaydan dolayı münakaşanın olduğu,

Olayda 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun hükümlerine aykırılık oluşturacak nitelikte Atatürk'e yönelik bir davranışın görülmediği, eylemin TES-İŞ Sendikasının afişi ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin miting ilanının panodan alınması olduğu,

Her iki şahıs hakkında eylemlerine uyan "Dengesiz Davranış, Sair Tehdit" olarak değerlendirilerek TCK'nun 547 191/Son ve 119 uncu maddeleri gereğince ön ödeme hakkı tanınarak tebligat yapılmasına Rüştü Yiğitkaya'nın 22.5.1997 gün ve 2108 makbuzlu, Önder Altunay'ın 20.5.1997 gün ve 2072 sayılı makbuzlarla cezalarını yatırdıklarından sanıklar hakkında TCK'nın 119 ve CMUK'un 164 üncü maddeleri gereği 27.5.1997 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

4. - Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, bir tiyatro oyununun bazı illerde gösteriminin yasaklandığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2750)

13.5.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlanmasını takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.

Atila Sav

Hatay

Soru 1 : Ankara Ekin Tiyatrosu adını taşıyan bir özel tiyatro topluluğunun 7 Mayıs 1997 günü Diyarbakır'da, 8 Mayıs 1997 günü Batman'da, 11 Mayıs günü Adıyaman'da gösterimi kararlaştırılan "Memleket Hikâyeleri" adlı oyunun oynanmasına Diyarbakır, Batman ve Adıyaman Valiliklerince engel olunduğu doğru mudur?

Soru 2 : Bu üç Valilikçe, bir tiyatro oyununun oynatılmasının yasaklanması için hukukî ve yasal engel bulunmadığı halde, önceden kararlaştırılmış, bağlantılar kurulmuş bir oyunun oynanmasının yasaklanmasının hangi gerekçeye dayandırıldığı Bakanlığınızca belirlenmiş midir?

Soru 3 : Bazı Valiliklerce bu tür gösterilerde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 1 inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesinin dayanak gösterildiği belirtilmektedir. Ancak çeşitli yargı kararlarında bu yasal kuralların "izin" verme yetkisi olmadığı gibi "yasak koyma" yetkisini de vermediği kabul edilmiştir. Valiliklerce sadece "duyuru" yapılması yeterli sayılmaktadır.

Sanat ve düşünce özgürlüğü Anayasanın tanıdığı temel haklardandır. İçişleri Bakanlığınca 1.9.1985 günlü 1200/001.25 sayılı bu genelge ile uygulamaya açıklık getirilerek "önceden temsil, oyun veya gösterime ilişkin senaryo ve benzeri metin istenmesi şeklinde yürütülen uygulamaya son verilmesi" yolunda bir talimat verilmişti. Aradan geçen oniki yıllık süreçte bu konuda başka bir genelge veya açıklama yayımlanmış mıdır?

Soru 4 : Turne tiyatrolarının, Anayasa güvencesi altında bulunan sanat etkinliklerini halka ulaştırma yolundaki çalışma ve çabalarına çeşitli illerde çok değişik ve farklı işlem yapılmasının idarenin istikrarı ile bağdaşmadığı düşünülerek yeni ve yararlı açıklamalar ve girişimler yapılması düşünülmekte midir?

T.C.

İçişleri Bakanlığı 10.6.1997

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/121721

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 20.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2750-6729-18419 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Atila Sav tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından "Memleket Hikâyeleri" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi talebi, Diyarbakır Valiliğinin 25.4.1997 gün ve 104 sayılı, Adıyaman Valiliğinin 7.5.1997 gün ve 2149 sayılı olurlarıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince ve Batman Valiliğince de 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun (11-H) maddesi çerçevesinde uygun görülmemiştir.

Bu bağlamda, ilgili valiliklerin sözkonusu tiyatro oyununa yukarıda açıklanan mer'i mevzuat çerçevesinde izin vermedikleri görülmektedir. Bu konuda adı geçen valiliklere ve diğer valiliklere Bakanlığımızca herhangi bir talimat ve telkinde bulunulmamıştır.

Önergede sözü edilen genelge güncelleştirilerek 6.2.1996 gün ve 96291-38 sayılı yazımız ile umum valiliklere gönderilmiştir.

Merkezden umum valiliklere gönderilen talimatların valiliklerce değişik biçimde uygulanması mümkün değildir. Ancak, yasaların Mülkî Amirliklere verdiği yetkilerin valiliklerce kullanma usul ve yöntemi yargı kararları saklı kalmak üzere inisiyatifleri dahilindedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Meral Akşener

İçişleri Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen

oyların sonucu :

Kanunlaşmıştır.

Üye Sayısı : 550

Kullanılan Oylar : 325

Kabul edenler : 310

Reddedenler : 0

Çekinserler : 0

Mükerrer Oylar : 14

Geçersiz Oylar : 1

Oya Katılmayanlar : 237

Açık Üyelikler : 2

(Kabul Edenler)

ADANA

İmren Aykut

M. Ali Bilici

Yakup Budak

Mehmet Büyükyılmaz

Sıtkı Cengil

İ. Cevher Cevheri

M. Halit Dağlı

Veli Andaç Durak

Mustafa Küpeli

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Ahmet Çelik

Ahmet Doğan

Celal Topkan

AFYON

Sait Açba

İsmet Attila

Osman Hazer

Kubilay Uygun

Nuri Yabuz

AĞRI

Cemil Erhan

Yaşar Eryılmaz

Celal Esin

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Murtaza Özkanlı

Sadi Somuncuoğlu

AMASYA

Ahmet İyimaya

Cemalettin Lafcı

ANKARA

İlhan Aküzüm

Nejat Arseven

Yılmaz Ateş

Saffet Arıkan Bedük

Ahmet Bilge

Ali Dinçer

Ömer Ekinci

Eşref Erdem

Mehmet Gölhan

Agah Oktay Güner

Şaban Karataş

İrfan Köksalan

M. Seyfi Oktay

Mehmet Sağdıç

Yücel Seçkiner

Ahmet Tekdal

Rıza Ulucak

Hikmet Uluğbay

Ersönmez Yarbay

ANTALYA

Osman Berberoğlu

Arif Ahmet Denizolgun

Hayri Doğan

Emre Gönensay

İbrahim Gürdal

Bekir Kumbul

Metin Şahin

ARDAHAN

İsmet Atalay

AYDIN

M. Fatih Atay

Ali Rıza Gönül

Nahit Menteşe

Sema Pişkinsüt

Muhammet Polat

İsmet Sezgin

Yüksel Yalova

BALIKESİR

Safa Giray

Tamer Kanber

Mustafa Güven Karahan

İsmail Özgün

Hüsnü Sıvalıoğlu

BARTIN

Zeki Çakan

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

Musa Okçu

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİLECİK

Şerif Çim

Bahattin Şeker

BİNGÖL

Hüsamettin Korkutata

Mahmut Sönmez

BİTLİS

Zeki Ergezen

Kamran İnan

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Feti Görür

Necmi Hoşver

Abbas İnceayan

Mustafa Yünlüoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

BURSA

Yüksel Aksu

Ali Rahmi Beyreli

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Hayati Korkmaz

Feridun Pehlivan

Ali Osman Sönmez

Turhan Tayan

Ertuğrul Yalçınbayır

ÇANAKKALE

Ahmet Küçük

ÇANKIRI

Mete Bülgün

ÇORUM

Bekir Aksoy

Mehmet Aykaç

Zülfikar Gazi

Yasin Hatiboğlu

DENİZLİ

Mehmet Gözlükaya

Ramazan Yenidede

DİYARBAKIR

Abdülkadir Aksu

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

M. Salim Ensarioğlu

Sacit Günbey

Seyyit Haşim Haşimi

Ömer Vehbi Hatipoğlu

EDİRNE

Evren Bulut

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Ömer Naimi Barım

Hasan Belhan

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

Tevhit Karakaya

Mustafa Kul

Naci Terzi

ERZURUM

Lütfü Esengün

İsmail Köse

Ömer Özyılmaz

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

Mahmut Erdir

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Batallı

Hikmet Çetin

Kahraman Emmioğlu

Ali Ilıksoy

Mehmet Bedri İncetahtacı

Ünal Yaşar

GİRESUN

Rasim Zaimoğlu

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

HAKKÂRİ

Naim Geylani

HATAY

Abdulkadir Akgöl

Ali Günay

Süleyman Metin Kalkan

Atila Sav

Mehmet Sılay

Ali Uyar

ISPARTA

Mustafa Köylü

Halil Yıldız

İÇEL

Oya Araslı

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Ayfer Yılmaz

Rüştü Kazım Yücelen

İSTANBUL

Meral Akşener

Yıldırım Aktuna

Tayyar Altıkulaç

Ahat Andican

Refik Aras

Azmi Ateş

Mustafa Baş

Tansu Çiller

Gürcan Dağdaş

Halit Dumankaya

Ekrem Erdem

Mehmet Fuat Fırat

Algan Hacaloğlu

Cefi Jozef Kamhi

Hüseyin Kansu

Yılmaz Karakoyunlu

M. Cavit Kavak

Ahmet Güryüz Ketenci

Osman Kılıç

Emin Kul

Necdet Menzir

Ali Oğuz

Mehmet Ali Şahin

Ahmet Tan

Bülent Tanla

Erdoğan Toprak

Ali Topuz

Şadan Tuzcu

Osman Yumakoğulları

Bahattin Yücel

Bahri Zengin

Namık Kemal Zebyek

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Hasan Denizkurdu

İ. Kaya Erdem

Sabri Ergül

Aydın Güven Gürkan

Gencay Gürün

Birgen Keleş

Mehmet Köstepen

Rüşdü Saracoglu

Rıfat Serdaroğlu

Ufuk Söylemez

Suha Tanık

Sabri Tekir

Zerrin Yeniceli

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

Hasan Dikici

Ali Doğan

Avni Doğan

Mustafa Kamalak

Mehmet Sağlam

Ali Şahin

KARABÜK

Erol Karan

KARAMAN

Abdullah Özbey

KARS

Y. Selahattin Beyribey

Çetin Bilgir

Zeki Karabayır

KASTAMONU

Fethi Acar

Murat Başesgioğlu

Hadi Dilekçi

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Salih Kapusuz

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Hacı Filiz

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

A. Sezal Özbek

Cemal Özbilen

Necdet Tekin

KIRŞEHİR

Cafer Güneş

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

KOCAELİ

Necati Çelik

Şevket Kazan

Hayrettin Uzun

Bekir Yurdagül

KONYA

Hüseyin Arı

Nezir Büyükcengiz

Remzi Çetin

Necmettin Erbakan

Abdullah Gencer

Ali Günaydın

Teoman Rıza Güneri

Mehmet Keçeciler

Hasan Hüseyin Öz

Mustafa Ünaldı

KÜTAHYA

Mehmet Korkmaz

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

Yaşar Canbay

Metin Emiroğlu

Ayhan Fırat

Fikret Karabekmez

M. Recai Kutan

MANİSA

Bülent Akçalı

Hasan Gülay

Cihan Yazar

MARDİN

Fehim Adak

Süleyman Çelebi

Mahmut Duyan

Ömer Ertaş

MUĞLA

Lale Aytaman

Zeki Çakıroğlu

Fikret Uzunhasan

MUŞ

Nedim İlci

Erkan Kemaloğlu

Sabahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Mehmet Elkatmış

NİĞDE

Doğan Baran

Mehmet Salih Katırcıoğlu

ORDU

İhsan Çabuk

Mustafa Hasan Öz

Şükrü Yürür

RİZE

Avni Kabaoğlu

Ahmet Kabil

SAKARYA

Cevat Ayhan

Nevzat Ercan

Ahmet Neidim

SAMSUN

Ahmet Demircan

Ayhan Gürel

Nafiz Kurt

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

Nizamettin Sevgili

SİNOP

Metin Bostancıoğlu

SIVAS

Musa Demirci

Mahmut Işık

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

ŞANLIURFA

İbrahim Halil Çelik

Zülfükar İzol

Ahmet Karavar

Abdülkadir Öncel

ŞIRNAK

Mehmet Salih Yıldırım

TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin

Bayram Fırat Dayanıklı

Enis Sülün

TOKAT

Abdullah Arslan

Ali Şevki Erek

Ahmet Fevzi İnceöz

Bekir Sobacı

Şahin Ulusoy

TRABZON

İbrahim Çebi

Kemalettin Göktaş

İsmail İlhan Sungur

TUNCELİ

Kamer Genç

Orhan Veli Yıldırım

UŞAK

Yıldırım Aktürk

Mehmet Yaşar Ünal

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Şerif Bedirhanoğlu

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

Mahmut Yılbaş

YALOVA

Cevdet Aydın

YOZGAT

İlyas Arslan

Kazım Arslan

Abdullah Örnek

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

Ömer Barutçu

ADANA

İmren Aykut (Kabul)

BALIKESİR

Tamer Kanber (Kabul)

Tamer Kanber (Kabul)

Tamer Kanber (Kabul)

Tamer Kanber (Kabul)

(Mükerrer Oylar)

DİYARBAKIR

Ömer Vehbi Hatipoğlu (Kabul)

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu (Kabul)

Demir Berberoğlu (Kabul))

HATAY

Ali Günay (Kabul)

İSTANBUL

Mehmet Fuat Fırat (Kabul))

MARDİN

Mahmut Duyan (Kabul)

Mahmut Duyan (Kabul)

TEKİRDAĞ

Enis Sülün (Kabul)

TOKAT

Ali Şevki Erek (Kabul

(Geçersiz Oy)

İSTANBUL

Köksal Küçükali (Kabul Geçersiz Oy)

ADANA

Cevdet Akçalı

Uğur Aksöz

İbrahim Yavuz Bildik

Erol Çevikçe

Tuncay Karaytuğ

Orhan Kavuncu

Arif Sezer

ADIYAMAN

Mahmut Nedim Bilgiç

Mahmut Bozkurt

AFYON

H. İbrahim Özsoy

Yaman Törüner

AĞRI

M. Sıddık Altay

AKSARAY

Nevzat Köse

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu

Haydar Oymak

ANKARA

Hasan Hüseyin Ceylan

Gökhan Çapoğlu

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ünal Erkan

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)

Önder Sav

İlker Tuncay

Aydın Tümen

ANTALYA

Deniz Baykal

Sami Küçükbaşkan

Yusuf Öztop

ARDAHAN

Saffet Kaya

ARTVİN

Metin Arifağaoğlu

Hasan Ekinci

Süleyman Hatinoğlu

AYDIN

Cengiz Altınkaya

BALIKESİR

Abdülbaki Ataç

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı (İ. A.)

İlyas Yılmazyıldız

BARTIN

Köksal Toptan

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

BATMAN

Ataullah Hamidi

Faris Özdemir

BAYBURT

Ülkü Güney

BİNGÖL

Kazım Ataoğlu

BİTLİS

Edip Safder Gaydalı

BOLU

Avni Akyol

Mustafa Karslıoğlu

BURDUR

Yusuf Ekinci

Kazım Üstüner

BURSA

Cavit Çağlar

İlhan Kesici

Cemal Külahlı

Yahya Şimşek

İbrahim Yazıcı

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

Mustafa Cumhur Ersümer

Nevfel Şahin

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

İsmail Coşar

Ahmet Uyanık

ÇORUM

Hasan Çağlayan

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

M. Kemal Akyurt

Hilmi Develi

Adnan Keskin

Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)

Haluk Müftüler

DİYARBAKIR

Yakup Hatipoğlu

Sebgetullah Seydaoğlu

Salih Sümer

EDİRNE

Ümran Akkan

Mustafa İlimen

ELAZIĞ

Mehmet Ağar

Cihan Paçacı

ERZİNCAN

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Zeki Ertugay

Abdulilah Fırat

Necati Güllülü

ESKİŞEHİR

Necati Albay

Mustafa Balcılar

İbrahim Yaşar Dedelek

GAZİANTEP

Mustafa R. Taşar

Mustafa Yılmaz (İ. A.)

GİRESUN

Turhan Alçelik

Burhan Kara

Yavuz Köymen

Ergun Özdemir

GÜMÜŞHANE

Mahmut Oltan Sungurlu

HAKKÂRİ

Mustafa Zeydan

HATAY

Fuat Çay

Nihat Matkap

Levent Mıstıkoğlu

Hüseyin Yayla

IĞDIR

Adil Aşırım

Şamil Ayrım

ISPARTA

Ömer Bilgin

A. Aykon Doğan

Erkan Mumcu

İÇEL

Fevzi Arıcı

Halil Cin

Ali Er

Abdülbaki Gökçel

Turhan Güven

D. Fikri Sağlar

Mustafa İstemihan Talay

İSTANBUL

Bülent Akarcalı

Ziya Aktaş

Sedat Aloğlu

Mehmet Aydın

Mukadder Başeğmez

Ali Coşkun

Nami Çağan

H. Hüsnü Doğan

Bülent Ecevit

Süleyman Arif Emre

Mehmet Tekin Enerem

Metin Işık

İsmail Kahraman (B.)

Ercan Karakaş

Hayri Kozakçıoğlu

Mehmet Tahir Köse

Aydın Menderes

Mehmet Moğultay

Yusuf Namoğlu

Altan Öymen

Korkut Özal

Ali Talip Özdemir

H. Hüsamettin Özkan

Yusuf Pamuk

Mehmet Cevdet Selvi

Mehmet Sevigen

Güneş Taner

Zekeriya Temizel

İZMİR

Veli Aksoy

Işın Çelebi

Şükrü Sina Gürel

Atilla Mutman

Metin Öney

Ahmet Piriştina

Işılay Saygın

Hakan Tartan

KAHRAMANMARAŞ

Esat Bütün

Ahmet Dökülmez

KARABÜK

Şinasi Altıner

Hayrettin Dilekcan

KARAMAN

Zeki Ünal

Fikret Ünlü

KARS

Sabri Güner

KASTAMONU

Nurhan Tekinel

Haluk Yıldız

KAYSERİ

İsmail Cem

Osman Çilsal

Ayvaz Gökdemir

Recep Kırış

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Mikail Korkmaz

Recep Mızrak

KIRŞEHİR

Ömer Demir

KİLİS

Doğan Güreş

KOCAELİ

Bülent Atasayan

Halil Çalık

İsmail Kalkandelen

Onur Kumbaracıbaşı

Osman Pepe

KONYA

Ahmet Alkan

Abdullah Turan Bilge

Veysel Candan

Necati Çetinkaya

Lütfi Yalman

Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA

Ahmet Derin

Mustafa Kalemli (Başkan)

Emin Karaa

İsmail Karakuyu (B.)

MALATYA

Miraç Akdoğan

MANİSA

Abdullah Akarsu

Rıza Akçalı

Tevfik Diker

Ayseli Göksoy

Sümer Oral

Ekrem Pakdemirli

Yahya Uslu

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Muzaffer Arıkan

Hüseyin Yıldız

MUĞLA

İrfettin Akar

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez

MUŞ

Necmettin Dede

NEVŞEHİR

Abdülkadir Baş

Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Akın Gönen

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Nabi Poyraz

Refaiddin Şahin

RİZE

Ahmet Mesut Yılmaz

Şevki Yılmaz

SAKARYA

Teoman Akgür

Nezir Aydın

Ertuğrul Eryılmaz

Ersin Taranoğlu

SAMSUN

Cemal Alişan

İrfan Demiralp

Yalçın Gürtan

Murat Karayalçın

Biltekin Özdemir

Adem Yıldız

SİNOP

Kadir Bozkurt

Yaşar Topçu

SIVAS

Tahsin Irmak

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Sedat Edip Bucak

Necmettin Cevheri

Seyit Eyyüpoğlu

Eyyüp Cenap Gülpınar

M. Fevzi Şıhanlıoğlu

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ

Nihan İlgün

Hasan Peker

TOKAT

Hanefi Çelik

Metin Gürdere

TRABZON

Eyüp Aşık

Yusuf Bahadır

Ali Kemal Başaran

Şeref Malkoç

Hikmet Sami Türk

UŞAK

Hasan Karakaya

YALOVA

Yaşar Okuyan

YOZGAT

Yusuf Bacanlı

Lütfullah Kayalar

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Veysel Atasoy

Tahsin Boray Baycık

Hasan Gemici

Osman Mümtaz Soysal

(Açık Üyelikler)

BURSA : 1

KIRŞEHİR :1

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu :

Kanunlaşmıştır.

Üye Sayısı : 550

Kullanılan Oylar : 332

Kabul edenler : 326

Reddedenler : 0

Çekimserler : 0

Mükerrer Oylar : 6

Geçersiz Oylar : 0

Oya Katılmayanlar : 222

Açık Üyelikler : 2

(Kabul Edenler)

ADANA

İmren Aykut

M. Ali Bilici

Yakup Budak

Sıtkı Cengil

İ. Cevher Cevheri

M. Halit Dağlı

Veli Andaç Durak

Mustafa Küpeli

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Ahmet Çelik

Ahmet Doğan

Celal Topkan

AFYON

Sait Açba

İsmet Attila

Osman Hazer

Nuri Yabuz

AĞRI

Cemil Erhan

Yaşar Eryılmaz

Celal Esin

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Murtaza Özkanlı

Sadi Somuncuoğlu

AMASYA

Ahmet İyimaya

Cemalettin Lafcı

ANKARA

İlhan Aküzüm

Nejat Arseven

Yılmaz Ateş

Saffet Arıkan Bedük

Ahmet Bilge

Gökhan Çapoğlu

Ali Dinçer

Ömer Ekinci

Eşref Erdem

Mehmet Gölhan

Şaban Karataş

İrfan Köksalan

M. Seyfi Oktay

Mehmet Sağdıç

Yücel Seçkiner

Ahmet Tekdal

Rıza Ulucak

Hikmet Uluğbay

Ersönmez Yarbay

ANTALYA

Osman Berberoğlu

Arif Ahmet Denizolgun

Hayri Doğan

Emre Gönensay

İbrahim Gürdal

Bekir Kumbul

Metin Şahin

ARDAHAN

İsmet Atalay

AYDIN

Cengiz Altınkaya

M. Fatih Atay

Ali Rıza Gönül

Nahit Menteşe

Sema Pişkinsüt

Muhammet Polat

İsmet Sezgin

Yüksel Yalova

BALIKESİR

Safa Giray

Tamer Kanber

Mustafa Güven Karahan

İsmail Özgün

Hüsnü Sıvalıoğlu

BARTIN

Zeki Çakan

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

Musa Okçu

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİLECİK

Bahattin Şeker

BİNGÖL

Kazım Ataoğlu

Hüsamettin Korkutata

Mahmut Sönmez

BİTLİS

Zeki Ergezen

Kamran İnan

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Necmi Hoşver

Abbas İnceayan

Mustafa Karslıoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

Yusuf Ekinci

BURSA

Yüksel Aksu

Ali Rahmi Beyreli

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Hayati Korkmaz

Feridun Pehlivan

Ali Osman Sönmez

Turhan Tayan

Ertuğrul Yalçınbayır

ÇANAKKALE

Ahmet Küçük

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

Mete Bülgün

ÇORUM

Bekir Aksoy

Mehmet Aykaç

Zülfikar Gazi

Yasin Hatiboğlu

DENİZLİ

Mehmet Gözlükaya

Hasan Korkmazcan

Ramazan Yenidede

DİYARBAKIR

Abdülkadir Aksu

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

M. Salim Ensarioğlu

Sacit Günbey

Seyyit Haşim Haşimi

Ömer Vehbi Hatipoğlu

EDİRNE

Mustafa İlimen

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Ömer Naimi Barım

Hasan Belhan

Cihan Paçacı

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

Tevhit Karakaya

Mustafa Kul

Naci Terzi

ERZURUM

Lütfü Esengün

İsmail Köse

Ömer Özyılmaz

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Necati Albay

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

Mahmut Erdir

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Batallı

Hikmet Çetin

Kahraman Emmioğlu

Ali Ilıksoy

Mehmet Bedri İncetahtacı

Ünal Yaşar

GİRESUN

Rasim Zaimoğlu

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

HAKKÂRİ

Naim Geylani

Mustafa Zeydan

HATAY

Abdulkadir Akgöl

Ali Günay

Süleyman Metin Kalkan

Atilla Sav

Mehmet Sılay

Ali Uyar

ISPARTA

Mustafa Köylü

Halil Yıldız

İÇEL

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Halil Cin

Ayfer Yılmaz

Rüştü Kazım Yücelen

İSTANBUL

Meral Akşener

Ziya Aktaş

Yıldırım Aktuna

Tayyar Altıkulaç

Ahat Andican

Refik Aras

Azmi Ateş

Mustafa Baş

Nami Çağan

Tansu Çiller

Gürcan Dağdaş

Halit Dumankaya

Ekrem Erdem

Mehmet Fuat Fırat

Algan Hacaloğlu

Cefi Jozef Kamhi

Hüseyin Kansu

Yılmaz Karakoyunlu

M. Cavit Kavak

Ahmet Güryüz Ketenci

Osman Kılıç

Mehmet Tahir Köse

Emin Kul

Necdet Menzir

Ali Oğuz

Korkut Özal

Ali Talip Özdemir

H. Hüsamettin Özkan

Mehmet Sevigen

Mehmet Ali Şahin

Ahmet Tan

Bülent Tanla

Erdoğan Toprak

Ali Topuz

Şadan Tuzcu

Osman Yumakoğulları

Bahattin Yücel

Bahri Zengin

Namık Kemal Zeybek

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Hasan Denizkurdu

İ. Kaya Erdem

Sabri Ergül

Aydın Güven Gürkan

Gencay Gürün

Birgen Keleş

Mehmet Köstepen

Rüşdü Saracoglu

Rıfat Serdaroğlu

Ufuk Söylemez

Süha Tanık

Sabri Tekir

Zerrin Yeniceli

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

Hasan Dikici

Ali Doğan

Mustafa Kamalak

Mehmet Sağlam

Ali Şahin

KARABÜK

Erol Karan

KARAMAN

Abdullah Özbey

KARS

Çetin Bilgir

Zeki Karabayır

KASTAMONU

Fethi Acar

Murat Başesgioğlu

Hadi Dilekçi

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Salih Kapusuz

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Hacı Filiz

Mikail Korkmaz

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

A. Sezal Özbek

Cemal Özbilen

Necdet Tekin

KIRŞEHİR

Cafer Güneş

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

KOCAELİ

Necati Çelik

Şevket Kazan

Hayrettin Uzun

Bekir Yurdagül

KONYA

Ahmet Alkan

Hüseyin Arı

Nezir Büyükcengiz

Veysel Candan

Remzi Çetin

Necmettin Erbakan

Abdullah Gencer

Ali Günaydın

Teoman Rıza Güneri

Mehmet Keçeciler

Hasan Hüseyin Öz

Mustafa Ünaldı

KÜTAHYA

Mehmet Korkmaz

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

Yaşar Canbay

Metin Emiroğlu

Ayhan Fırat

Fikret Karabekmez

M. Recai Kutan

MANİSA

Bülent Arınç

Ayseli Göksoy

Hasan Gülay

Cihan Yazar

MARDİN

Fehim Adak

Süleyman Çelebi

Mahmut Duyan

Ömer Ertaş

MUĞLA

Lale Aytaman

Zeki Çakıroğlu

Fikret Uzunhasan

MUŞ

Erkan Kemaloğlu

NEVŞEHİR

Mehmet Elkatmış

NİĞDE

Doğan Baran

Mehmet Salih Katırcıoğlu

ORDU

İhsan Çabuk

Mustafa Hasan Öz

Şükrü Yürür

RİZE

Avni Kabaoğlu

Ahmet Kabil

SAKARYA

Teoman Akgür

Nezir Aydın

Cevat Ayhan

Nevzat Ercan

Ahmet Neidim

SAMSUN

Cemal Alişan

Ahmet Demircan

Ayhan Gürel

Nafiz Kurt

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

Nizamettin Sevgili

SİNOP

Metin Bostancıoğlu

SIVAS

Musa Demirci

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

ŞANLIURFA

İbrahim Halil Çelik

Eyyüp Cenap Gülpınar

Zülfükar İzol

Ahmet Karavar

Abdülkadir Öncel

ŞIRNAK

Mehmet Salih Yıldırım

TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin

Bayram Fırat Dayanıklı

Enis Sülün

TOKAT

Ali Şevki Erek

Ahmet Fevzi İnceöz

Bekir Sobacı

Şahin Ulusoy

TRABZON

İbrahim Çebi

Kemalettin Göktaş

İsmail İlhan Sungur

TUNCELİ

Kamer Genç

Orhan Veli Yıldırım

UŞAK

Yıldırım Aktürk

Mehmet Yaşar Ünal

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Şerif Bedirhanoğlu

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

Mahmut Yılbaş

YALOVA

Cevdet Aydın

YOZGAT

İlyas Arslan

Kazım Arslan

Abdullah Örnek

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

Ömer Barutçu

Tahsin Boray Baycık

Gasan Gemici

ANKARA

Saffet Arıkan Bedük (Kabul)

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu (Kabul)

(Mükerrer Oylar)

HATAY

Ali Günay (Kabul)

ORDU

Şükrü Yürür (Kabul)

TEKİRDAĞ

Enis Sülün (Kabul)

TOKAT

Ali Şevki Erek (Kabul)

(Oya Katılmayanlar)

ADANA

Cevdet Akçalı

Uğur Aksöz

İbrahim Yavuz Bildik

Mehmet Büyükyılmaz

Erol Çevikçe

Tuncay Karaytuğ

Orhan Kavuncu

Arif Sezer

ADIYAMAN

Mahmut Nedim Bilgiç

Mahmut Bozkurt

AFYON

H. İbrahim Özsoy

Yaman Törüner

Kubilay Uygun

AĞRI

M. Sıddık Altay

AKSARAY

Nevzat Köse

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu

Haydar Oymak

ANKARA

Hasan Hüseyin Ceylan

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ünal Erkan

Agah Oktay Güner

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)

Önder Sav

İlker Tuncay

Aydın Tümen

ANTALYA

Deniz Baykal

Sami Küçükbaşkan

Yusuf Öztop

ARDAHAN

Saffet Kaya

ARTVİN

Metin Arifağaoğlu

Hasan Ekinci

Süleyman Hatinoğlu

BALIKESİR

Abdülbaki Ataç

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı (İ. A.)

İlyas Yılmazyıldız

BARTIN

Köksal Toptan

BATMAN

Ataullah Hamidi

Faris Özdemir

BAYBURT

Ülkü Güney

BİLECİK

Şerif Çim

BİTLİS

Edip Safder Gaydalı

BOLU

Avni Akyol

Feti Görür

Mustafa Yünlüoğlu

BURDUR

Kazım Üstüner

BURSA

Cavit Çağlar

İlhan Kesici

Cemal Külahlı

Yahya Şimşek

İbrahim Yazıcı

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

Mustafa Cumhur Ersümer

Nevfel Şahin

ÇANKIRI

İsmail Coşar

Ahmet Uyanık

ÇORUM

Hasan Çağlayan

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

M. Kemal Aykurt

Hilmi Develi

Adnan Keskin

Haluk Müftüler

DİYARBAKIR

Yakup Hatipoğlu

Sebgetullah Seydaoğlu

Salih Sümer

EDİRNE

Ümran Akkan

Evren Bulut

ELAZIĞ

Mehmet Ağar

ERZİNCAN

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Zeki Ertugay

Abdulilah Fırat

Necati Güllülü

ESKİŞEHİR

Mustafa Balcılar

İbrahim Yaşar Dedelek

GAZİANTEP

Mustafa R. Taşar

Mustafa Yılmaz (İ. A.)

GİRESUN

Turhan Alçelik

Burhan Kara

Yavuz Köymen

Ergun Özdemir

GÜMÜŞHANE

Mahmut Oltan Sungurlu

HATAY

Fuat Çay

Nihat Matkap

Levent Mıstıkoğlu

Hüseyin Yayla

IĞDIR

Adil Aşırım

Şamil Ayrım

ISPARTA

Ömer Bilgin

A. Aykon Doğan

Erkan Mumcu

İÇEL

Oya Araslı

Fevzi Arıcı

Ali Er

Abdülbaki Gökçel

Turhan Güven

D. Fikri Sağlar

Mustafa İstemihan Talay

İSTANBUL

Bülent Akarcalı

Sedat Aloğlu

Mehmet Aydın

Mukadder Başeğmez

Ali Coşkun

H. Hüsnü Doğan

Bülent Ecevit

Süleyman Arif Emre

Mehmet Tekin Enerem

Metin Işık

İsmail Kahraman (B.)

Ercan Karakaş

Hayri Kozakçıoğlu

Göksal Küçükali

Aydın Menderes

Mehmet Moğultay

Yusuf Namoğlu

Altan Öymen

Yusuf Pamuk

Mehmet Cevdet Selvi

Güneş Taner

Zekeriya Temizel

İZMİR

Veli Aksoy

Işın Çelebi

Şükrü Sina Gürel

Atilla Mutman

Metin Öney

Ahmet Piriştina

Işılay Saygın

Hakan Tartan

KAHRAMANMARAŞ

Esat Bütün

Avni Doğan

Ahmet Dökülmez

KARABÜK

Şinasi Altıner

Hayrettin Dilekcan

KARAMAN

Zeki Ünal

Fikret Ünlü

KARS

Y. Selahattin Beyribey

Sabri Güner

KASTAMONU

Nurhan Tekinel

Haluk Yıldız

KAYSERİ

İsmail Cem

Osman Çilsal

Ayvaz Gökdemir

Recep Kırış

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Recep Mızrak

KIRŞEHİR

Ömer Demir

KİLİS

Doğan Güreş

KOCAELİ

Bülent Atasayan

Halil Çalık

İsmail Kalkandelen

Onur Kumbaracıbaşı

Osman Pepe

KONYA

Abdullah Turan Bilge

Necati Çetinkaya

Lütfi Yalman

Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA

Ahmet Derin

Mustafa Kalemli (Başkan)

Emin Karaa

İsmail Karakuyu (B.)

MALATYA

Miraç Akdoğan

MANİSA

Abdullah Akarsu

Rıza Akçalı

Tevfik Diker

Sümer Oral

Ekrem Pakdemirli

Yahya Uslu

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Muzaffer Arıkan

Hüseyin Yıldız

MUĞLA

İrfettin Akar

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez

MUŞ

Necmettin Dede

Nedim İlci

Selahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Abdülkadir Baş

Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Akın Gönen

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Nabi Poyraz

Refaiddin Şahin

RİZE

Ahmet Mesut Yılmaz

Şevki Yılmaz

SAKARYA

Ertuğrul Eryılmaz

Ersin Taranoğlu

SAMSUN

İrfan Demiralp

Yalçın Gürtan

Murat Karayalçın

Biltekin Özdemir

Adem Yıldız

SİNOP

Kadir Bozkurt

Yaşar Topçu

SIVAS

Tahsin Irmak

Mahmut Işık

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Sedat Edip Bucak

Necmettin Cevheri

Seyit Eyyüpoğlu

M. Fevzi Şıhanlıoğlu

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ

Nihan İlgün

Hasan Peker

TOKAT

Abdullah Arslan

Hanefi Çelik

Metin Gürdere

TRABZON

Eyüp Aşık

Yusuf Bahadır

Ali Kemal Başaran

Şeref Malkoç

Hikmet Sami Türk

UŞAK

Hasan Karakaya

YALOVA

Yaşar Okuyan

YOZGAT

Yusuf Bacanlı

Lütfullah Kayalar

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Veysel Atasoy

Osman Mümtaz Soysal

(Açık Üyelikler)

BURSA : 1

KIRŞEHİR :1

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen

oyların sonucu :

Kanunlaşmıştır.

Üye Sayısı : 550

Kullanılan Oylar : 336

Kabul edenler : 331

Reddedenler : 0

Çekinserler : 0

Mükerrer Oylar : 5

Geçersiz Oylar : 0

Oya Katılmayanlar : 217

Açık Üyelikler : 2

(Kabul Edenler)

ADANA

İmren Aykut

İbrahim Yavuz Bildik

M. Ali Bilici

Yakup Budak

Sıtkı Cengil

İ. Cevher Cevheri

M. Halit Dağlı

Veli Andaç Durak

Tuncay Karaytuğ

Mustafa Küpeli

Arif Sezer

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Ahmet Çelik

Ahmet Doğan

Celal Topkan

AFYON

Sait Açba

İsmet Attila

Osman Hazer

Nuri Yabuz

AĞRI

Cemil Erhan

Yaşar Eryılmaz

Celal Esin

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Murtaza Özkanlı

Sadi Somuncuoğlu

AMASYA

Ahmet İyimaya

Cemalettin Lafcı

ANKARA

İlhan Aküzüm

Nejat Arseven

Yılmaz Ateş

Saffet Arıkan Bedük

Ahmet Bilge

Gökhan Çapoğlu

Ali Dinçer

Ömer Ekinci

Eşref Erdem

Mehmet Gölhan

İrfan Köksalan

M. Seyfi Oktay

Mehmet Sağdıç

Ahmet Tekdal

Aydın Tümen

Rıza Ulucak

Hikmet Uluğbay

ANTALYA

Osman Berberoğlu

Arif Ahmet Denizolgun

Emre Gönensay

İbrahim Gürdal

Bekir Kumbul

Metin Şahin

ARDAHAN

İsmet Atalay

AYDIN

Cengiz Altınkaya

M. Fatih Atay

Ali Rıza Gönül

Nahit Menteşe

Sema Pişkinsüt

Muhammet Polat

Yüksel Yalova

BALIKESİR

Abdülbaki Ataç

Safa Giray

Tamer Kanber

Mustafa Güven Karahan

İsmail Özgün

Hüsnü Sıvalıoğlu

BARTIN

Zeki Çakan

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

Musa Okçu

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİLECİK

Bahattin Şeker

BİNGÖL

Mahmut Sönmez

BİTLİS

Zeki Ergezen

Kamran İnan

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Feti Görür

Necmi Hoşver

Abbas İnceayan

Mustafa Karslıoğlu

Mustafa Yünlüoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

Yusuf Ekinci

BURSA

Yüksel Aksu

Ali Rahmi Beyreli

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Hayati Korkmaz

Ali Osman Sönmez

Turhan Tayan

Ertuğrul Yalçınbayır

ÇANAKKALE

Ahmet Küçük

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

Mete Bülgün

ÇORUM

Bekir Aksoy

Mehmet Aykaç

Zülfikar Gazi

Yasin Hatiboğlu

DENİZLİ

Ramazan Yenidede

DİYARBAKIR

Abdülkadir Aksu

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

M. Selim Ensarioğlu

Sacit Günbey

Seyyit Haşim Haşimi

Ömer Vehbi Hatipoğlu

EDİRNE

Mustafa İlimen

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Ömer Naimi Barım

Hasan Belhan

Cihan Paçacı

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

Tevhit Karakaya

Mustafa Kul

Naci Terzi

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Zeki Ertugay

Lütfü Esengün

Necati Güllülü

İsmail Köse

Ömer Özyılmaz

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Necati Albay

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

Mahmut Erdir

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Batallı

Hikmet Çetin

Kahraman Emmioğlu

Ali Ilıksoy

Mehmet Bedri İncetahtacı

Ünal Yaşar

GİRESUN

Rasim Zaimoğlu

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

HAKKÂRİ

Naim Geylani

Mustafa Zeydan

HATAY

Abdulkadir Akgöl

Ali Günay

Süleyman Metin Kalkan

Atilla Sav

Mehmet Sılay

Ali Uyar

ISPARTA

Halil Yıldız

İÇEL

Oya Araslı

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Halil Cin

Ayfer Yılmaz

Rüştü Kazım Yücelen

İSTANBUL

Meral Akşener

Ziya Aktaş

Yıldırım Aktuna

Tayyar Altıkulaç

Ahat Andican

Refik Aras

Azmi Ateş

Mustafa Baş

Nami Çağan

Tansu Çiller

Gürcan Dağdaş

Halit Dumankaya

Ekrem Erdem

Mehmet Fuat Fırat

Algan Hacaloğlu

Cefi Jozef Kamhi

Hüseyin Kansu

Yılmaz Karakoyunlu

M. Cavit Kavak

Ahmet Güryüz Ketenci

Osman Kılıç

Mehmet Tahir Köse

Emin Kul

Necdet Menzir

Ali Oğuz

Korkut Özal

H. Hüsamettin Özkan

Yusuf Pamuk

Mehmet Sevigen

Ahmet Tan

Bülent Tanla

Erdoğan Toprak

Ali Topuz

Şadan Tuzcu

Osman Yumakoğulları

Bahattin Yücel

Bahri Zengin

Namık Kemal Zeybek

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Hasan Denizkurdu

İ. Kaya Erdem

Sabri Ergül

Aydın Güven Gürkan

Gencay Gürün

Mehmet Köstepen

Rüşdü Saracoglu

Rıfat Serdaroğlu

Ufuk Söylemez

Süha Tanık

Sabri Tekir

Zerrin Yeniceli

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

Hasan Dikici

Ali Doğan

Avni Doğan

Mustafa Kamalak

Mehmet Sağlam

Ali Şahin

KARABÜK

Hayrettin Dilekcan

Erol Karan

KARAMAN

Abdullah Özbey

KARS

Çetin Bilgir

Zeki Karabayır

KASTAMONU

Fethi Acar

Murat Başesgioğlu

Hadi Dilekçi

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Ayvaz Gökdemir

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Salih Kapusuz

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Hacı Filiz

Mikail Korkmaz

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

A. Sezal Özbek

Cemal Özbilen

Necdet Tekin

KIRŞEHİR

Cafer Güneş

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

KOCAELİ

Halil Çalık

Necati Çelik

Şevket Kazan

Hayrettin Uzun

Bekir Yurdagül

KONYA

Ahmet Alkan

Hüseyin Arı

Abdullah Turan Bilge

Nezir Büyükcengiz

Veysel Candan

Remzi Çetin

Necmettin Erbakan

Abdullah Gencer

Ali Günaydın

Teoman Rıza Güneri

Mehmet Keçeciler

Hasan Hüseyin Öz

Mustafa Ünaldı

Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA

Mehmet Korkmaz

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

Yaşar Canbay

Metin Emiroğlu

Ayhan Fırat

Fikret Karabekmez

M. Recai Kutan

MANİSA

Bülent Arınç

Ayseli Göksoy

Hasan Gülay

Cihan Yazar

MARDİN

Fehim Adak

Süleyman Çelebi

Mahmut Duyan

Ömer Ertaş

MUĞLA

Lale Aytaman

Zeki Çakıroğlu

Fikret Uzunhasan

MUŞ

Erkan Kemaloğlu

NEVŞEHİR

Mehmet Elkatmış

NİĞDE

Doğan Baran

Mehmet Salih Katırcıoğlu

ORDU

İhsan Çabuk

Mustafa Hasan Öz

Şükrü Yürür

RİZE

Avni Kabaoğlu

Ahmet Kabil

SAKARYA

Teoman Akgür

Cevat Ayhan

Nevzat Ercan

Ahmet Neidim

SAMSUN

Cemal Alişan

Ahmet Demircan

Ayhan Gürel

Yalçın Gürtan

Nafiz Kurt

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

Nizamettin Sevgili

SİNOP

Metin Bostancıoğlu

SIVAS

Musa Demirci

Mahmut Işık

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

ŞANLIURFA

İbrahim Halil Çelik

Eyyüp Cenap Gülpınar

Zülfükar İzol

Ahmet Karavar

Abdülkadir Öncel

ŞIRNAK

Mehmet Salih Yıldırım

TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin

Bayram Fırat Dayanıklı

Enis Sülün

TOKAT

Abdullah Arslan

Ali Şevki Erek

Ahmet Fevzi İnceöz

Bekir Sobacı

Şahin Ulusoy

TRABZON

İbrahim Çebi

Kemalettin Göktaş

İsmail İlhan Sungur

TUNCELİ

Kamer Genç

Orhan Veli Yıldırım

UŞAK

Yıldırım Aktürk

Mehmet Yaşar Ünal

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Şerif Bedirhanoğlu

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

Mahmut Yılbaş

YALOVA

Cevdet Aydın

YOZGAT

İlyas Arslan

Kazım Arslan

Abdullah Örnek

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

Ömer Barutçu

Tahsin Boray Baycık

Hasan Gemici

EDİRNE

Mustafa İlimen (Kabul)

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu (Kabul)

(Mükerrer Oylar)

İSTANBUL

Mehmet Tahir Köse (Kabul)

NİĞDE

Doğan Baran (Kabul)

TOKAT

Ali Şevki Erek (Kabul)

ADANA

Cevdet Akçalı

Uğur Aksöz

Mehmet Büyükyılmaz

Erol Çevikçe

Orhan Kavuncu

ADIYAMAN

Mahmut Nedim Bilgiç

Mahmut Bozkurt

AFYON

H. İbrahim Özsoy

Yaman Törüner

Kubilay Uygun

AĞRI

M. Sıddık Altay

AKSARAY

Nevzat Köse

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu

Haydar Oymak

ANKARA

Hasan Hüseyin Ceylan

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ünal Erkan

Agah Oktay Güner

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)

Şaban Karataş

Önder Sav

Yücel Seçkiner (İ.A.)

İlker Tuncay

Ersönmez Yarbay

ANTALYA

Deniz Baykal

Hayri Doğan

Sami Küçükbaşkan

Yusuf Öztop

ARDAHAN

Saffet Kaya

ARTVİN

Metin Arifağaoğlu

Hasan Ekinci

Süleyman Hatinoğlu

AYDIN

İsmet Sezgin

BALIKESİR

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı (İ. A.)

İlyas Yılmazyıldız

BARTIN

Köksal Toptan

BATMAN

Ataullah Hamidi

Faris Özdemir

BAYBURT

Ülkü Güney

BİLECİK

Şerif Çim

BİNGÖL

Kazım Ataoğlu

Hüsamettin Korkutata

BİTLİS

Edip Safder Gaydalı

BOLU

Avni Akyol

BURDUR

Kazım Üstüner

BURSA

Cavit Çağlar

İlhan Kesici

Cemal Külahlı

Feridun Pehlivan

Yahya Şimşek

İbrahim Yazıcı

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

Mustafa Cumhur Ersümer

Nevfel Şahin

ÇANKIRI

İsmail Coşar

Ahmet Uyanık

ÇORUM

Hasan Çağlayan

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

M. Kemal Akyurt

Hilmi Develi

Mehmet Gözlükaya

Adnan Keskin

Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)

Haluk Müftüler

DİYARBAKIR

Yakup Hatipoğlu

Sebgetullah Seydaoğlu

Salih Sümer

EDİRNE

Ümran Akkan

Evren Bulut

ELAZIĞ

Mehmet Ağar

ERZURUM

Abdulilah Fırat

ESKİŞEHİR

Mustafa Balcılar

İbrahim Yaşar Dedelek

GAZİANTEP

Mustafa R. Taşar

Mustafa Yılmaz (İd. Amr.)

GİRESUN

Turhan Alçelik

Burhan Kara

Yavuz Köymen

Ergun Özdemir

GÜMÜŞHANE

Mahmut Oltan Sungurlu

HATAY

Fuat Çay

Nihat Matkap

Levent Mıstıkoğlu

Mehmet Sılay

Hüseyin Yayla

IĞDIR

Adil Aşırım

Şamil Ayrım

ISPARTA

Ömer Bilgin

A. Aykon Doğan

Mustafa Köylü

Erkan Mumcu

İÇEL

Fevzi Arıcı

Ali Er

Abdülbaki Gökçel

Turhan Güven

D. Fikri Sağlar

Mustafa İstemihan Talay

İSTANBUL

Bülent Akarcalı

Sedat Aloğlu

Mehmet Aydın

Mukadder Başeğmez

Ali Coşkun

H. Hüsnü Doğan

Bülent Ecevit

Süleyman Arif Emre

Hasan Tekin Enerem

Metin Işık

İsmail Kahraman (B.)

Ercan Karakaş

Hayri Kozakçıoğlu

Göksal Küçükali

Aydın Menderes

Mehmet Moğultay

Yusuf Namoğlu

Altan Öymen

Ali Talip Özdemir

Mehmet Cevdet Selvi

Mehmet Ali Şahin

Güneş Taner

Zekeriya Temizel

Bahri Zengin

İZMİR

Veli Aksoy

Işın Çelebi

Şükrü Sina Gürel

Birgen Keleş

Atilla Mutman

Metin Öney

Ahmet Piriştina

Işılay Saygın

Hakan Tartan

KAHRAMANMARAŞ

Esat Bütün

Ahmet Dökülmez

KARABÜK

Şinasi Altıner

KARAMAN

Zeki Ünal

Fikret Ünlü

KARS

Y. Selahattin Beyribey

Sabri Güner

KASTAMONU

Nurhan Tekinel

Haluk Yıldız

KAYSERİ

İsmail Cem

Osman Çilsal

Recep Kırış

KIRIKKALE

Recep Mızrak

KIRŞEHİR

Ömer Demir

KİLİS

Doğan Güreş

KOCAELİ

Bülent Atasayan

İsmail Kalkandelen

Onur Kumbaracıbaşı

Osman Pepe

KONYA

Necati Çetinkaya

Lütfi Yalman

KÜTAHYA

Ahmet Derin

Mustafa Kalemli (Bşk.)

Emin Karaa

İsmail Karakuyu (B.)

MALATYA

Miraç Akdoğan

MANİSA

Abdullah Akarsu

Rıza Akçalı

Tevfik Diker

Sümer Oral

Ekrem Pakdemirli

Yahya Uslu

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Muzaffer Arıkan

Hüseyin Yıldız

MUĞLA

İrfettin Akar

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez

MUŞ

Necmettin Dede

Nedim İlci

Selahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Abdülkadir Baş

Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Akın Gönen

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Nabi Poyraz

Refaiddin Şahin

RİZE

Ahmet Mesut Yılmaz

Şevki Yılmaz

SAKARYA

Nezir Aydın

Ertuğrul Eryılmaz

Ersin Taranoğlu

SAMSUN

İrfan Demiralp

Murat Karayalçın

Biltekin Özdemir

Adem Yıldız

SİNOP

Kadir Bozkurt

Yaşar Topçu

SIVAS

Tahsin Irmak

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Sedat Edip Bucak

Necmettin Cevheri

Seyit Eyyüpoğlu

M. Fevzi Şıhanlıoğlu

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ

Nihan İlgün

Hasan Peker

TOKAT

Hanefi Çelik

Metin Gürdere

TRABZON

Eyüp Aşık

Yusuf Bahadır

Ali Kemal Başaran

Şeref Malkoç

Hikmet Sami Türk

UŞAK

Hasan Karakaya

YALOVA

Yaşar Okuyan

YOZGAT

Yusuf Bacanlı

Lütfullah Kayalar

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Veysel Atasoy

Osman Mümtaz Soysal

(Açık Üyelikler)

BURSA : 1

KIRŞEHİR :1

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu :

Kanunlaşmıştır.

Üye Sayısı : 550

Kullanılan Oylar : 327

Kabul edenler : 325

Reddedenler : 0

Çekinserler : 0

Mükerrer Oylar : 2

Geçersiz Oylar : 0

Oya Katılmayanlar : 223

Açık Üyelikler : 2

(Kabul Edenler)

ADANA

İmren Aykut

M. Ali Bilici

Yakup Budak

Mehmet Büyükyılmaz

Sıtkı Cengil

İ. Cevher Cevheri

M. Halit Dağlı

Veli Andaç Durak

Mustafa Küpeli

Arif Sezer

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Ahmet Çelik

Ahmet Doğan

Celal Topkan

AFYON

Sait Açba

İsmet Attila

Osman Hazer

H. İbrahim Özsoy

AĞRI

Cemil Erhan

Yaşar Eryılmaz

Celal Esin

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Murtaza Özkanlı

Sadi Somuncuoğlu

AMASYA

Ahmet İyimaya

Cemalettin Lafcı

ANKARA

İlhan Aküzüm

Nejat Arseven

Yılmaz Ateş

Ahmet Bilge

Gökhan Çapoğlu

Ali Dinçer

Ömer Ekinci

Eşref Erdem

Mehmet Gölhan

İrfan Köksalan

M. Seyfi Oktay

Mehmet Sağdıç

Yücel Seçkiner

Ahmet Tekdal

Aydın Tümen

Rıza Ulucak

Hikmet Uluğbay

ANTALYA

Osman Berberoğlu

Arif Ahmet Denizolgun

Hayri Doğan

Emre Gönensay

İbrahim Gürdal

Bekir Kumbul

Metin Şahin

ARDAHAN

İsmet Atalay

AYDIN

Cengiz Altınkaya

Ali Rıza Gönül

Nahit Menteşe

Sema Pişkinsüt

Muhammet Polat

İsmet Sezgin

Yüksel Yalova

BALIKESİR

Abdülbaki Ataç

Safa Giray

Tamer Kanber

Mustafa Güven Karahan

İsmail Özgün

Hüsnü Sıvalıoğlu

BARTIN

Zeki Çakan

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİLECİK

Bahattin Şeker

BİNGÖL

Mahmut Sönmez

BİTLİS

Kamran İnan

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Feti Görür

Necmi Hoşver

Abbas İnceayan

Mustafa Karslıoğlu

Mustafa Yünlüoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

Yusuf Ekinci

BURSA

Yüksel Aksu

Ali Rahmi Beyreli

Cavit Çağlar

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Hayati Korkmaz

Ali Osman Sönmez

Turhan Tayan

Ertuğrul Yalçınbayır

ÇANAKKALE

Ahmet Küçük

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

Mete Bülgün

ÇORUM

Bekir Aksoy

Mehmet Aykaç

Zülfikar Gazi

DENİZLİ

Mehmet Gözlükaya

Ramazan Yenidede

DİYARBAKIR

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

M. Salim Ensarioğlu

Ömer Vehbi Hatipoğlu

EDİRNE

Mustafa İlimen

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Ömer Naimi Barım

Hasan Belhan

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

Tevhit Karakaya

Mustafa Kul

Naci Terzi

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Lütfü Esengün

İsmail Köse

Ömer Özyılmaz

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Necati Albay

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

Mahmut Erdir

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Batallı

Hikmet Çetin

Kahraman Emmioğlu

Ali Ilıksoy

Mehmet Bedri İncetahtacı

GİRESUN

Rasim Zaimoğlu

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

Mahmut Oltan Sungurlu

HAKKÂRİ

Naim Geylani

Mustafa Zeydan

HATAY

Abdulkadir Akgöl

Ali Günay

Atilla Sav

Ali Uyar

ISPARTA

Mustafa Köylü

Halil Yıldız

İÇEL

Oya Araslı

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Halil Cin

Ayfer Yılmaz

Rüştü Kazım Yücelen

İSTANBUL

Meral Akşener

Ziya Aktaş

Yıldırım Aktuna

Tayyar Altıkulaç

Ahat Andican

Refik Aras

Azmi Ateş

Mustafa Baş

Mukadder Başeğmez

Nami Çağan

Tansu Çiller

Gürcan Dağdaş

Halit Dumankaya

Ekrem Erdem

Mehmet Fuat Fırat

Algan Hacaloğlu

Cefi Jozef Kamhi

Hüseyin Kansu

M. Cavit Kavak

Ahmet Güryüz Ketenci

Osman Kılıç

Mehmet Tahir Köse

Emin Kul

Necdet Menzir

Ali Oğuz

H. Hüsamettin Özkan

Yusuf Pamuk

Mehmet Sevigen

Mehmet Ali Şahin

Ahmet Tan

Bülent Tanla

Erdoğan Toprak

Ali Topuz

Şadan Tuzcu

Osman Yumakoğulları

Bahattin Yücel

Bahri Zengin

Namık Kemal Zeybek

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Hasan Denizkurdu

İ. Kaya Erdem

Sabri Ergül

Aydın Güven Gürkan

Gencay Gürün

Birgen Keleş

Mehmet Köstepen

Rüşdü Saracoglu

Rıfat Serdaroğlu

Ufuk Söylemez

Süha Tanık

Sabri Tekir

Zerrin Yeniceli

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

Hasan Dikici

Ali Doğan

Avni Doğan

Mustafa Kamalak

Mehmet Sağlam

Ali Şahin

KARABÜK

Hayrettin Dilekcan

Erol Karan

KARAMAN

Abdullah Özbey

KARS

Çetin Bilgir

Sabri Güner

Zeki Karabayır

KASTAMONU

Fethi Acar

Murat Başesgioğlu

Hadi Dilekçi

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Ayvaz Gökdemir

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Salih Kapusuz

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Hacı Filiz

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

A. Sezal Özbek

Cemal Özbilen

Necdet Tekin

KIRŞEHİR

Cafer Güneş

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

KOCAELİ

Halil Çalık

Necati Çelik

Şevket Kazan

Osman Pepe

Hayrettin Uzun

Bekir Yurdagül

KONYA

Ahmet Alkan

Hüseyin Arı

Nezir Büyükcengiz

Veysel Candan

Remzi Çetin

Necmettin Erbakan

Abdullah Gencer

Ali Günaydın

Teoman Rıza Güneri

Mehmet Keçeciler

Hasan Hüseyin Öz

Mustafa Ünaldı

Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA

Emin Karaa

Mehmet Korkmaz

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

Yaşar Canbay

Metin Emiroğlu

Ayhan Fırat

Fikret Karabekmez

M. Recai Kutan

MANİSA

Bülent Arınç

Ayseli Göksoy

Hasan Gülay

Cihan Yazar

MARDİN

Fehim Adak

Süleyman Çelebi

Ömer Ertaş

MUĞLA

Lale Aytaman

Zeki Çakıroğlu

Fikret Uzunhasan

MUŞ

Erkan Kemaloğlu

NEVŞEHİR

Mehmet Elkatmış

NİĞDE

Akın Gönen

Mehmet Salih Katırcıoğlu

ORDU

İhsan Çabuk

Mustafa Hasan Öz

Şükrü Yürür

RİZE

Avni Kabaoğlu

Ahmet Kabil

SAKARYA

Cevat Ayhan

Nevzat Ercan

Ahmet Neidim

SAMSUN

Cemal Alişan

Ahmet Demircan

Ayhan Gürel

Yalçın Gürtan

Nafiz Kurt

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

Nizamettin Sevgili

SİNOP

Metin Bostancıoğlu

SIVAS

Musa Demirci

Mahmut Işık

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

ŞANLIURFA

İbrahim Halil Çelik

Eyyüp Cenap Gülpınar

Zülfükar İzol

Ahmet Karavar

Abdülkadir Öncel

ŞIRNAK

Mehmet Salih Yıldırım

TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin

Bayram Fırat Dayanıklı

Enis Sülün

TOKAT

Abdullah Arslan

Ali Şevki Erek

Ahmet Fevzi İnceöz

Bekir Sobacı

Şahin Ulusoy

TRABZON

İbrahim Çebi

Kemalettin Göktaş

İsmail İlhan Sungur

TUNCELİ

Orhan Veli Yıldırım

UŞAK

Yıldırım Aktürk

Mehmet Yaşar Ünal

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Şerif Bedirhanoğlu

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

Mahmut Yılbaş

YALOVA

Cevdet Aydın

YOZGAT

İlyas Arslan

Kazım Arslan

Abdullah Örnek

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

Ömer Barutçu

Tahsin Boray Baycık

Hasan Gemici

(Mükerrer Oylar)

BURSA

Cavit Çağlar (Kabul)

TOKAT

Ali Şevki Erek (Kabul)

OYA katılmayanlar

ADANA

Cevdet Akçalı

Uğur Aksöz

İbrahim Yavuz Bildik

Erol Çevikçe

Tuncay Karaytuğ

Orhan Kavuncu

ADIYAMAN

Mahmut Nedim Bilgiç

Mahmut Bozkurt

AFYON

Yaman Törüner

Kubilay Uygun

Nuri Yabuz

AĞRI

M. Sıddık Altay

AKSARAY

Nevzat Köse

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu

Haydar Oymak

ANKARA

Saffet Arıkan Bedük

Hasan Hüseyin Ceylan

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ünal Erkan

Agah Oktay Güner

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)

Şaban Karataş

Önder Sav

İlker Tuncay

Ersönmez Yarbay

ANTALYA

Deniz Baykal

Sami Küçükbaşkan

Yusuf Öztop

ARDAHAN

Saffet Kaya

ARTVİN

Metin Arifağaoğlu

Hasan Ekinci

Süleyman Hatinoğlu

AYDIN

M. Fatih Atay

BALIKESİR

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı (İ. A.)

İlyas Yılmazyıldız

BARTIN

Köksal Toptan

BATMAN

Ataullah Hamidi

Musa Okçu

Faris Özdemir

BAYBURT

Ülkü Güney

BİLECİK

Şerif Çim

BİNGÖL

Kazım Ataoğlu

Hüsamettin Korkutata

BİTLİS

Zeki Ergezen

Edip Safder Gaydalı

BOLU

Avni Akyol

BURDUR

Kazım Üstüner

BURSA

İlhan Kesici

Cemal Külahlı

Feridun Pehlivan

Yahya Şimşek

İbrahim Yazıcı

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

Mustafa Cumhur Ersümer

Nevfel Şahin

ÇANKIRI

İsmail Coşar

Ahmet Uyanık

ÇORUM

Hasan Çağlayan

Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

M. Kemal Aykurt

Hilmi Develi

Adnan Keskin

Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)

Haluk Müftüler

DİYARBAKIR

Abdülkadir aksu

Seyyit Haşim Haşimi

Yakup Hatipoğlu

Sebgetullah Seydaoğlu

Salih Sümer

EDİRNE

Ümran Akkan

Evren Bulut

ELAZIĞ

Mehmet Ağar

Cihan Paçacı

ERZURUM

Zeki Ertugay

Abdulilah Fırat

Necati Güllülü

ESKİŞEHİR

Mustafa Balcılar

İbrahim Yaşar Dedelek

GAZİANTEP

Mustafa R. Taşar

Ünal Yaşar

Mustafa Yılmaz (İ. A)

GİRESUN

Turhan Alçelik

Burhan Kara

Yavuz Köymen

Ergun Özdemir

HATAY

Fuat Çay

Süleyman Metin Kalkan

Nihat Matkap

Levent Mıstıkoğlu

Mehmet Sılay

Hüseyin Yayla

IĞDIR

Adil Aşırım

Şamil Ayrım

ISPARTA

Ömer Bilgin

A. Aykon Doğan

Erkan Mumcu

İÇEL

Fevzi Arıcı

Ali Er

Abdülbaki Gökçel

Turhan Güven

D. Fikri Sağlar

Mustafa İstemihan Talay

İSTANBUL

Bülent Akarcalı

Sedat Aloğlu

Mehmet Aydın

Ali Coşkun

H. Hüsnü Doğan

Bülent Ecevit

Süleyman Arif Emre

Hasan Tekin Enerem

Metin Işık

İsmail Kahraman (B.)

Ercan Karakaş

Yılmaz Karakoyunlu

Hayri Kozakçıoğlu

Göksal Küçükali

Aydın Menderes

Mehmet Moğultay

Yusuf Namoğlu

Altan Öymen

Korkut Özal

Ali Talip Özdemir

Mehmet Cevdet Selvi

Güneş Taner

Zekeriya Temizel

İZMİR

Veli Aksoy

Işın Çelebi

Şükrü Sina Gürel

Atilla Mutman

Metin Öney

Ahmet Piriştina

Işılay Saygın

Hakan Tartan

KAHRAMANMARAŞ

Esat Bütün

Ahmet Dökülmez

KARABÜK

Şinasi Altıner

KARAMAN

Zeki Ünal

Fikret Ünlü

KARS

Y. Selahattin Beyribey

KASTAMONU

Nurhan Tekinel

Haluk Yıldız

KAYSERİ

İsmail Cem

Osman Çilsal

Recep Kırış

KIRIKKALE

Mikail Korkmaz

Recep Mızrak

KIRŞEHİR

Ömer Demir

KİLİS

Doğan Güreş

KOCAELİ

Bülent Atasayan

İsmail Kalkandelen

Onur Kumbaracıbaşı

KONYA

Abdullah Turan Bilge

Necati Çetinkaya

Lütfi Yalman

KÜTAHYA

Ahmet Derin

Mustafa Kalemli (Başkan)

İsmail Karakuyu (B.)

MALATYA

Miraç Akdoğan

MANİSA

Abdullah Akarsu

Rıza Akçalı

Tevfik Diker

Sümer Oral

Ekrem Pakdemirli

Yahya Uslu

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Muzaffer Arıkan

Mahmut Duyan

Hüseyin Yıldız

MUĞLA

İrfettin Akar

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez

MUŞ

Necmettin Dede

Nedim İlci

Sabahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Abdülkadir Baş

Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Doğan Baran

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Nabi Poyraz

Refaiddin Şahin

RİZE

Ahmet Mesut Yılmaz

Şevki Yılmaz

SAKARYA

Teoman Akgür

Nezir Aydın

Ertuğrul Eryılmaz

Ersin Taranoğlu

SAMSUN

İrfan Demiralp

Murat Karayalçın

Biltekin Özdemir

Adem Yıldız

SİNOP

Kadir Bozkurt

Yaşar Topçu

SIVAS

Tahsin Irmak

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Sedat Edip Bucak

Necmettin Cevheri

Seyit Eyyüpoğlu

M. Fevzi Şıhanlıoğlu

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ

Nihan İlgün

Hasan Peker

TOKAT

Hanefi Çelik

Metin Gürdere

TRABZON

Eyüp Aşık

Yusuf Bahadır

Ali Kemal Başaran

Şeref Malkoç

Hikmet Sami Türk

TUNCELİ

Kamer Genç (Bşk. V.)

UŞAK

Hasan Karakaya

YALOVA

Yaşar Okuyan

YOZGAT

Yusuf Bacanlı

Lütfullah Kayalar

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Veysel Atasoy

Osman Mümtaz Soysal

(Açık Üyelikler)

BURSA : 1

KIRŞEHİR : 1

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu :

Kanunlaşmıştır.

Üye Sayısı : 550

Kullanılan Oylar : 332

Kabul Edenler : 328

Reddedenler : 0

Çekinserler : 0

Mükerrer Oylar : 4

Geçersiz Oylar : 0

Oya Katılmayanlar : 220

Açık Üyelikler : 2

(Kabul Edenler)

ADANA

İmren Aykut

M. Ali Bilici

Yakup Budak

Mehmet Büyükyılmaz

Sıtkı Cengil

İ. Cevher Cevheri

M. Halit Dağlı

Veli Andaç Durak

Mustafa Küpeli

Arif Sezer

İbrahim Ertan Yülek

ADIYAMAN

Ahmet Çelik

Ahmet Doğan

Celal Topkan

AFYON

Sait Açba

İsmet Attila

Osman Hazer

H. İbrahim Özsoy

Nuri Yabuz

AĞRI

Cemil Erhan

Celal Esin

M. Ziyattin Tokar

AKSARAY

Mehmet Altınsoy

Murtaza Özkanlı

Sadi Somuncuoğlu

AMASYA

Ahmet İyimaya

Cemalettin Lafcı

ANKARA

İlhan Aküzüm

Nejat Arseven

Yılmaz Ateş

Saffet Arıkan Bedük

Ahmet Bilge

Gökhan Çapoğlu

Ali Dinçer

Ömer Ekinci

Eşref Erdem

Mehmet Gölhan

İrfan Köksalan

M. Seyfi Oktay

Mehmet Sağdıç

Ahmet Tekdal

Aydın Tümen

Rıza Ulucak

Hikmet Uluğbay

ANTALYA

Osman Berberoğlu

Arif Ahmet Denizolgun

Hayri Doğan

Emre Gönensay

İbrahim Gürdal

Bekir Kumbul

Metin Şahin

ARDAHAN

İsmet Atalay

AYDIN

Cengiz Altınkaya

Ali Rıza Gönül

Nahit Menteşe

Sema Pişkinsüt

Muhammet Polat

Yüksel Yalova

BALIKESİR

Abdülbaki Ataç

Safa Giray

Tamer Kanber

Mustafa Güven Karahan

İsmail Özgün

Hüsnü Sıvalıoğlu

BARTIN

Zeki Çakan

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

BATMAN

Alaattin Sever Aydın

Musa Okçu

BAYBURT

Suat Pamukçu

BİLECİK

Bahattin Şeker

BİNGÖL

Mahmut Sönmez

BİTLİS

Zeki Ergezen

Kamran İnan

Abdulhaluk Mutlu

BOLU

Feti Görür

Necmi Hoşver

Abbas İnceayan

Mustafa Karslıoğlu

BURDUR

Mustafa Çiloğlu

Yusuf Ekinci

BURSA

Yüksel Aksu

Ali Rahmi Beyreli

Cavit Çağlar

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

Hayati Korkmaz

Ali Osman Sönmez

Turhan Tayan

Ertuğrul Yalçınbayır

ÇANAKKALE

Ahmet Küçük

A. Hamdi Üçpınarlar

ÇANKIRI

Mete Bülgün

ÇORUM

Bekir Aksoy

Mehmet Aykaç

Zülfikar Gazi

DENİZLİ

Mehmet Gözlükaya

Ramazan Yenidede

DİYARBAKIR

Muzaffer Arslan

Ferit Bora

M. Salim Ensarioğlu

Sacit Günbey

Ömer Vehbi Hatipoğlu

EDİRNE

Mustafa İlimen

Erdal Kesebir

ELAZIĞ

Ömer Naimi Barım

Hasan Belhan

Ahmet Cemil Tunç

ERZİNCAN

Tevhit Karakaya

Mustafa Kul

Naci Terzi

Mustafa Yıldız

ERZURUM

Zeki Ertugay

Lütfü Esengün

İsmail Köse

Aslan Polat

Şinasi Yavuz

ESKİŞEHİR

Necati Albay

Demir Berberoğlu

Hanifi Demirkol

Mahmut Erdir

GAZİANTEP

Nurettin Aktaş

Mehmet Batallı

Hikmet Çetin

Kahraman Emmioğlu

Ali Ilıksoy

Mehmet Bedri İncetahtacı

Ünal Yaşar

GİRESUN

Rasim Zaimoğlu

GÜMÜŞHANE

Lütfi Doğan

Mahmut Oltan Sungurlu

HAKKÂRİ

Naim Geylani

Mustafa Zeydan

HATAY

Abdulkadir Akgöl

Ali Günay

Atilla Sav

Ali Uyar

ISPARTA

Mustafa Köylü

Halil Yıldız

İÇEL

Oya Araslı

Mehmet Emin Aydınbaş

Saffet Benli

Halil Cin

Ayfer Yılmaz

Rüştü Kazım Yücelen

İSTANBUL

Meral Akşener

Ziya Aktaş

Yıldırım Aktuna

Tayyar Altıkulaç

Ahat Andican

Refik Aras

Azmi Ateş

Mehmet Aydın

Mustafa Baş

Mukadder Başeğmez

Nami Çağan

Gürcan Dağdaş

Halit Dumankaya

Ekrem Erdem

Mehmet Fuat Fırat

Algan Hacaloğlu

Cefi Jozef Kamhi

Hüseyin Kansu

Yılmaz Karakoyunlu

M. Cavit Kavak

Ahmet Güryüz Ketenci

Osman Kılıç

Mehmet Tahir Köse

Emin Kul

Necdet Menzir

Ali Oğuz

H. Hüsamettin Özkan

Yusuf Pamuk

Mehmet Sevigen

Mehmet Ali Şahin

Bülent Tanla

Erdoğan Toprak

Ali Topuz

Şadan Tuzcu

Osman Yumakoğulları

Bahattin Yücel

Namık Kemal Zebyek

İZMİR

Turhan Arınç

Ali Rıza Bodur

Hasan Denizkurdu

İ. Kaya Erdem

Sabri Ergül

Aydın Güven Gürkan

Gencay Gürün

Mehmet Köstepen

Rıfat Serdaroğlu

Ufuk Söylemez

Süha Tanık

Sabri Tekir

Zerrin Yeniceli

İsmail Yılmaz

KAHRAMANMARAŞ

Hasan Dikici

Ali Doğan

Avni Doğan

Mehmet Sağlam

Ali Şahin

KARABÜK

Şinasi Altıner

Erol Karan

KARAMAN

Abdullah Özbey

KARS

Çetin Bilgir

Sabri Güner

Zeki Karabayır

KASTAMONU

Fethi Acar

Murat Başesgioğlu

Hadi Dilekçi

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

Ayvaz Gökdemir

Abdullah Gül

Nurettin Kaldırımcı

Salih Kapusuz

İbrahim Yılmaz

KIRIKKALE

Hacı Filiz

KIRKLARELİ

İrfan Gürpınar

A. Sezal Özbek

Cemal Özbilen

Necdet Tekin

KIRŞEHİR

Cafer Güneş

KİLİS

Mustafa Kemal Ateş

KOCAELİ

Halil Çalık

Necati Çelik

Şevket Kazan

Osman Pepe

Hayrettin Uzun

Bekir Yurdagül

KONYA

Ahmet Alkan

Hüseyin Arı

Abdullah Turan Bilge

Nezir Büyükcengiz

Veysel Candan

Remzi Çetin

Necati Çetinkaya

Necmettin Erbakan

Abdullah Gencer

Ali Günaydın

Teoman Rıza Güneri

Mehmet Keçeciler

Hasan Hüseyin Öz

Mustafa Ünaldı

Mehmet Ali Yavuz

KÜTAHYA

Emin Karaa

Mehmet Korkmaz

Metin Perli

MALATYA

Oğuzhan Asiltürk

Yaşar Canbay

Metin Emiroğlu

Ayhan Fırat

Fikret Karabekmez

M. Recai Kutan

MANİSA

Bülent Arınç

Ayseli Göksoy

Hasan Gülay

Cihan Yazar

MARDİN

Fehim Adak

Süleyman Çelebi

Mahmut Duyan

Ömer Ertaş

MUĞLA

İrfettin Akar

Lale Aytaman

Zeki Çakıroğlu

Fikret Uzunhasan

MUŞ

Erkan Kemaloğlu

NEVŞEHİR

Mehmet Elkatmış

NİĞDE

Doğan Baran

Akın Gönen

Mehmet Salih Katırcıoğlu

ORDU

İhsan Çabuk

Mustafa Hasan Öz

Şükrü Yürür

RİZE

Avni Kabaoğlu

Ahmet Kabil

SAKARYA

Teoman Akgür

Cevat Ayhan

Nevzat Ercan

Ahmet Neidim

SAMSUN

Cemal Alişan

İrfan Demiralp

Ahmet Demircan

Ayhan Gürel

Yalçın Gürtan

Nafiz Kurt

Latif Öztek

Musa Uzunkaya

SİİRT

Ahmet Nurettin Aydın

Mehmet Emin Aydın

Nizamettin Sevgili

SİNOP

Metin Bostancıoğlu

SIVAS

Musa Demirci

Mahmut Işık

Temel Karamollaoğlu

Abdüllatif Şener

Nevzat Yanmaz

ŞANLIURFA

İbrahim Halil Çelik

Eyyüp Cenap Gülpınar

Zülfükar İzol

Ahmet Karavar

Abdülkadir Öncel

ŞIRNAK

Mehmet Salih Yıldırım

TEKİRDAĞ

Fevzi Aytekin

Bayram Fırat Dayanıklı

Enis Sülün

TOKAT

Abdullah Arslan

Ali Şevki Erek

Ahmet Fevzi İnceöz

Bekir Sobacı

Şahin Ulusoy

TRABZON

İbrahim Çebi

Kemalettin Göktaş

İsmail İlhan Sungur

Hikmet Sami Türk

TUNCELİ

Kamer Genç

Orhan Veli Yıldırım

UŞAK

Yıldırım Aktürk

Mehmet Yaşar Ünal

VAN

Maliki Ejder Arvas

Mustafa Bayram

Şerif Bedirhanoğlu

Fethullah Erbaş

Şaban Şevli

Mahmut Yılbaş

YOZGAT

İlyas Arslan

Kazım Arslan

Abdullah Örnek

ZONGULDAK

Necmettin Aydın

Ömer Barutçu

Tahsin Boray Baycık

(Mükerrer Oylar)

BOLU

Mustafa Karslıoğlu (Kabul)

ESKİŞEHİR

Demir Berberoğlu (Kabul)

İSTANBUL

Mehmet Aydın (Kabul))

TOKAT

Ali Şevki Erek (Kabul)

(Oya Katılmayanlar)

ADANA

Cevdet Akçalı

Uğur Aksöz

İbrahim Yavuz Bildik

Erol Çevikçe

Tuncay Karaytuğ

Orhan Kavuncu

ADIYAMAN

Mahmut Nedim Bilgiç

Mahmut Bozkurt

AFYON

Yaman Törüner

Kubilay Uygun

AĞRI

M. Sıddık Altay

Yaşar Eryılmaz

AKSARAY

Nevzat Köse

AMASYA

Aslan Ali Hatipoğlu

Haydar Oymak

ANKARA

Hasan Hüseyin Ceylan

Cemil Çiçek

Mehmet Ekici

Ünal Erkan

Agah Oktay Güner

Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)

Şaban Karataş

Önder Sav

Yücel Seçkiner (İ.A.)

İlker Tuncay

Ersönmez Yarbay

ANTALYA

Deniz Baykal

Sami Küçükbaşkan

Yusuf Öztop

ARDAHAN

Saffet Kaya

ARTVİN

Metin Arifağaoğlu

Hasan Ekinci

Süleyman Hatinoğlu

AYDIN

M. Fatih Atay

İsmet Sezgin

BALIKESİR

Ahmet Bilgiç

İ. Önder Kırlı (İ. A.)

İlyas Yılmazyıldız

BARTIN

Köksal Toptan

BATMAN

Ataullah Hamidi

Faris Özdemir

BAYBURT

Ülkü Güney

BİLECİK

Şerif Çim

BİNGÖL

Kazım Ataoğlu

Hüsamettin Korkutata

BİTLİS

Edip Safder Gaydalı

BOLU

Avni Akyol

Mustafa Yünlüoğlu

BURDUR

Kazım Üstüner

BURSA

İlhan Kesici

Cemal Külahlı

Feridun Pehlivan

Yahya Şimşek

İbrahim Yazıcı

ÇANAKKALE

Hikmet Aydın

Mustafa Cumhur Ersümer

Nevfel Şahin

ÇANKIRI

İsmail Coşar

Ahmet Uyanık

ÇORUM

Hasan Çağlayan

Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)

Ali Haydar Şahin

DENİZLİ

M. Kemal Aykurt

Hilmi Develi

Adnan Keskin

Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)

Haluk Müftüler

DİYARBAKIR

Abdülkadir Aksu

Seyit Haşim Haşimi

Yakup Hatipoğlu

Sebgetullah Seydaoğlu

Salih Sümer

EDİRNE

Ümran Akkan

Evren Bulut

ELAZIĞ

Mehmet Ağar

Cihan Paçacı

ERZURUM

Abdulilah Fırat

Necati Güllülü

Ömer Özyılmaz

ESKİŞEHİR

Mustafa Balcılar

İbrahim Yaşar Dedelek

GAZİANTEP

Mustafa R. Taşar

Mustafa Yılmaz (İ. A.)

GİRESUN

Turhan Alçelik

Burhan Kara

Yavuz Köymen

Ergun Özdemir

HATAY

Fuat Çay

Süleyman Metin Kalkan

Nihat Matkap

Levent Mıstıkoğlu

Mehmet Sılay

Hüseyin Yayla

IĞDIR

Adil Aşırım

Şamil Ayrım

ISPARTA

Ömer Bilgin

A. Aykon Doğan

Erkan Mumcu

İÇEL

Fevzi Arıcı

Ali Er

Abdülbaki Gökçel

Turhan Güven

D. Fikri Sağlar

Mustafa İstemihan Talay

İSTANBUL

Bülent Akarcalı

Sedat Aloğlu

Ali Coşkun

Tansu Çiller (B)

H. Hüsnü Doğan

Bülent Ecevit

Süleyman Arif Emre

Hasan Tekin Enerem

Metin Işık

İsmail Kahraman (B.)

Ercan Karakaş

Hayri Kozakçıoğlu

Göksal Küçükali

Aydın Menderes

Mehmet Moğultay

Yusuf Namoğlu

Altan Öymen

Korkut Özal

Ali Talip Özdemir

Mehmet Cevdet Selvi

Ahmet Tan

Güneş Taner

Zekeriya Temizel

Bahri Zengin

İZMİR

Veli Aksoy

Işın Çelebi

Şükrü Sina Gürel

Birgen Keleş

Atilla Mutman

Metin Öney

Ahmet Piriştina

Rüşdü Saracoglu

Işılay Saygın

Hakan Tartan

KAHRAMANMARAŞ

Esat Bütün

Ahmet Dökülmez

Mustafa Kamalak

KARABÜK

Hayrettin Dilekcan

KARAMAN

Zeki Ünal

Fikret Ünlü

KARS

Y. Selahattin Beyribey

KASTAMONU

Nurhan Tekinel

Haluk Yıldız

KAYSERİ

İsmail Cem

Osman Çilsal

Recep Kırış

KIRIKKALE

Kemal Albayrak

Mikail Korkmaz

Recep Mızrak

KIRŞEHİR

Ömer Demir

KİLİS

Doğan Güreş

KOCAELİ

Bülent Atasayan

İsmail Kalkandelen

Onur Kumbaracıbaşı

KONYA

Lütfi Yalman

KÜTAHYA

Ahmet Derin

Mustafa Kalemli (Başkan)

İsmail Karakuyu (B.)

MALATYA

Miraç Akdoğan

MANİSA

Abdullah Akarsu

Rıza Akçalı

Tevfik Diker

Sümer Oral

Ekrem Pakdemirli

Yahya Uslu

Erdoğan Yetenç

MARDİN

Muzaffer Arıkan

Hüseyin Yıldız

MUĞLA

Mustafa Dedeoğlu

Enis Yalım Erez

MUŞ

Necmettin Dede

Nedim İlci

Selahattin Yıldız

NEVŞEHİR

Abdülkadir Baş

Esat Kıratlıoğlu

NİĞDE

Ergun Özkan

ORDU

Hüseyin Olgun Akın

Mustafa Bahri Kibar

Müjdat Koç

Nabi Poyraz

Refaiddin Şahin

RİZE

Ahmet Mesut Yılmaz

Şevki Yılmaz

SAKARYA

Nezir Aydın

Ertuğrul Eryılmaz

Ersin Taranoğlu

SAMSUN

Murat Karayalçın

Biltekin Özdemir

Adem Yıldız

SİNOP

Kadir Bozkurt

Yaşar Topçu

SIVAS

Tahsin Irmak

Muhsin Yazıcıoğlu

ŞANLIURFA

Sedat Edip Bucak

Necmettin Cevheri

Seyit Eyyüpoğlu

M. Fevzi Şıhanlıoğlu

ŞIRNAK

Bayar Ökten

Mehmet Tatar

TEKİRDAĞ

Nihan İlgün

Hasan Peker

TOKAT

Hanefi Çelik

Metin Gürdere

TRABZON

Eyüp Aşık

Yusuf Bahadır

Ali Kemal Başaran

Şeref Malkoç

UŞAK

Hasan Karakaya

YALOVA

Cevdet Aydın

Yaşar Okuyan

YOZGAT

Yusuf Bacanlı

Lütfullah Kayalar

İsmail Durak Ünlü

ZONGULDAK

Veysel Atasoy

Hasan Gemici

Osman Mümtaz Soysal

(Açık Üyelikler)

BURSA : 1

KIRŞEHİR : 1

TUTANAĞIN SONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.