Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

T.B.M.M.

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 28

99 uncu Birleşim

28 . 5 . 1997 Çarşamba


İÇİNDEKİLER

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMA

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, Irak Türkmenlerinin dramına ve bu konuda Türkiye'nin sorumluluklarına ilişkin gündemdışı konuşması

2. -Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Irak Türkmenlerinin dramına ve bu konuda Türkiye'nin sorumluluklarına ilişkin gündemdışı konuşması

3. -Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, hububat taban fiyatlarına ilişkin gündemdışı konuşması

B)TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun (6/501) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/191)

2.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in (6/511) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/192)

3.-Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir parlamento heyetinin Hollanda'yı ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/814)

V.-SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1.-İçişleri, Plan ve Bütçe, Dışişleri, İnsan Haklarını İnceleme ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR

A)SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/344)

2. -Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 bütçesinde sağlıkla ilgili tanıtım ve reklam giderleri için bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)

3.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksekokulu mezunu sağlıkçıların göreve atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)

4.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)

5.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in Aczimendilerin Ankara'daki gösterileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)

6.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)

7. -Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Ordunun ihtiyacı için et ithal edileceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)

8.-İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBİ'lere verilecek krediler için aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357)

9.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359)

10.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yolcuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)

11. -Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum-Milas karayolunun ıslahı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı T. Rıza Güneri'nin cevabı (6/362)

12. -Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)

13.-Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)

14.-Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365)

15. -Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat -Gelingülü Barajından, Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınadan sözlü soru önergesi (6/367)

16.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yemliha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)

17.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

18.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun Sayısal Loto oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370)

19.-Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sayısal Loto adlı şans oyununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

20.-Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)

21.-Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374)

22.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğalgaz çevirim santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)

23.-Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân bakanından sorusu ve Devlet Bakanı T. Rıza Güneri'nin cevabı (6/376)

24.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)

25.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir SSK Hastanesi ve Dispanserlerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

26.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir demece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380)

27.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)

28.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382)

29.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)

30.-Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

31. -Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödemediği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözü soru önergesi (6/386)

32. -Yozgat Milletekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli'de bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (7/387)

33.-MalatyaMilletvekili AyhanFırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

34.-Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/392)

35. -Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/393)

36.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, bazı termik santraller için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/394)

37.-Bartın Milletvekili Cafet Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/395)

38. -Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in, A.B.D. vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)

39.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Batı Trakya İskeçe Koyunköy'de Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/397)

40.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/398)

41.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/399)

42.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ -Kur'a tabi tarım kesiminde çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/400)

43.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Tıp Fakültelerine bağlı olmayan sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/401)

44.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/402)

45.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezunlarına ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/403)

46.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret sistemiyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)

47.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Devlet Hastanelerinde çalışan hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/405)

48.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/406)

49.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşil kart uygulamasının kapsamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/407)

50.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/408)

51.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/409)

52.-Uşak Milletvekili Mehmet YaşarÜnal'ın, Açık Öğretim Sağlık Ön Lisans bölümü mezunlarına farklı ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/411)

53.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

54.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santrallerin devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413)

55.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414)

56.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yararlanabileceği laboratuvarlara ilişkin Sanayi ve Ticarete Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)

57.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)

58.-Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hopa ve Borçka ilçelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417)

59.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dövüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)

60.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane denetimlerine katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/419)

61.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/420)

62.-Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ASİLSAN tarafından üretilen bir silaha ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)

63.-Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet binası ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)

64.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)

65.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, TürkCumhuriyetlerinden ve topluluklarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı zorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424)

66.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs gecesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)

67.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426)

68.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarına ilişkinEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)

69.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur Devlet Hastanesinin tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)

70.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/430)

71.-İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/431)

72. -Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnegöl'ün il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)

73.-İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait bir sosyal tesisin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/433)

B)YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.-Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Yaşar Öz'ün teslim olmasıyla EmniyetGenel Müdürünün görevden alınması arasında ilişki olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2513)

2.-İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, memur statüsünde görev yapan personelin sayısına ve öğrenim durumlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/2540)

3.-İzmir Milletvekili Sabiri Ergül'ün, 1980 yılından sonra kurulan siyasî partilere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı MeralAkşener'in yazılı cevabı (7/2541)

4.-İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, dinlenme yeri ve cafe sayısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2586)

5. -Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Başbakan Yardımcısının oğlunun korumalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2604)

6. -Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu -Cide İlçe Şubesince asılan bir pankantın emniyetçe indirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2619)

7.-İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul -Bağcılardaki bazı kurslar hakkında basında yer alan iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2627)

8.-İstanbul Milletvekili BülentAkarcalı'nın, Sultanahmet ve Beyazıt camilerinin yasadışı örgütlerce kullanıldığı ididialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2629)

9.-İstanbul Milletvekili BülentAkarcalı'nın, bir firmanın döviz piyasasında yabancı bir şirket adına izinsiz olarak işlem yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'e sorusu ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/2652)

10.-İstanbul Milletvekili BülentAkarcalı'nın, Başbakanın ve milletvekillerinin hac seyahatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/2658)

11.-Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, ham yağ ihracına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/2662)

VII. -KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.-926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı :23)

2.-Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonları raporları (2/616) (S. Sayısı :226)

3.-Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı :132)

4.-Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı :164)

5.-625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S.Sayısı :168)

6.-Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 146)

7.-Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/509) (S. Sayısı :231)

8.-Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/581) (S. Sayısı :181)

9.-Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162) (S. Sayısı :136)

10.-Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli,Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı :232)

11.-Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/526, 3/520)(S. Sayısı :166)

I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

İstanbul Milletvekili Bülent H. Tanla, kamuoyunun güncel siyasî konular ile Parlamentoya bakışına,

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay, buğday taban fiyatlarının belirlenmesi ve çiftçilerin sorunlarına,

Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu, Kafkasya'nın Abhazya bölgesindeki son durumuna,

İlişkin birer gündemdışı konuşma yaptılar.

Fransa ve Hollanda'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMMBaşkanı Mustafa Kalemli'nin vekâlet edeceğine,

Çekoslovakya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Sabri Tekir'e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı,İsmail Kahraman'ın,

Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı H.Ufuk Söylemez'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayfet Yılmaz'ın,

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna,

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin ve 22 arkadaşının, yükseköğrenim için yurt dışına gönderilen öğrencilerle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı.

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 6 ncı sırasında yer alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri konusundaki (10/25) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin 3.6.1997 Salı günkü birleşimde yapılmasına ve 27.5.1997 Salı günkü birleşimde görüşülecek olan, Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk'ta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlığa Kavuşturulması Konusundaki (10/89, 110, 124, 125 ve 126) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 301 sıra sayılı raporunun görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Sıvas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına Dair (2/396),

Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması Hakkında (2/504),

Kanun Tekliflerinin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği açıklandı.

Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşı, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi ve 22 arkadaşı, İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşı, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi ve 21 arkadaşının, yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantıları ile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu (10/89, 110, 124, 125 ve 126) (S. Sayısı :301) üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Meclis Araştırması Komisyonunun zamanının sınırlı olması nedeniyle yeterince araştırma yapamadığına; bu sebeple de, İçtüzüğün 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında tarif edilen yeni bir komisyon kurulabileceği hususu göz önüne alınarak, yeni bir komisyon kurulmasına ilişkin Bolu Milletvekili Avni Akyol ve arkadaşlarının önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Başkanlıkça, İçtüzüğün açık hükümleri karşısında yeni bir komisyon oluşturulmasının mümkün görülmediğine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Komisyon raporunun görüşmeleri sırasında, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kendisine sataşmada bulunması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekiflerini görüşmek için, 28 Mayıs 1997 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.50'de son verildi.

Hasan Korkmazcan

Başkanvekili

Ahmet Dökülmez Kemalettin Göktaş

Kahramanmaraş Trabzon

Kâtip Üye Kâtip Üye

II. -GELEN KÂĞITLAR No :138

28.5.1997 ÇARŞAMBA

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Şanlıurfa'da bazı okullarda kılık -kıyafet kanununa uyulmadığı ve Atatürk büstü bulunmadığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanınadan yazılı soru önergesi (7/2810) (Başkanlığa geliş tarihi :26.5.1997)

2.-Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, SSKeski genel müdürü hakkındaki mahkeme kararının uygulanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2811) (Başkanlığa geliş tarihi :26.5.1997)

3.-Sıvas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Galata Mevlevihanesine ziyaret için gelenlerden ücret alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2812) (Başkanlığa geliş tarihi :26.5.1997)

4.-Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, Tekirdağ -Merkez -Dedecik ve İnecik köylerinin gölet sulama baraj projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2813) (Başkanlığa geliş tarihi :26.5.1997)

5.-Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, Tekirdağ -Muratlı -Arzulu Köyü hayvan su içme göleti projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2814) (Başkanlığa geliş tarihi :26.5.1997)

6.-Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda diğer kurum ve kuruluşlara geçen personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2815) (Başkanlığa geliş tarihi :27.5.1997)

7.-Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, bir firma tarafından ithal edilen çeltik tohumlarının hastalıklı olduğu iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2816) (Başkanlığa geliş tarihi :27.5.1997)

8.-Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin, Osmaniye İli Kırmıtlı Belediye Başkanının sahte evrakla belediyeye işçi aldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2817) (Başkanlığa geliş tarihi :27.5.1997)

9.-Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Aksu Seka Kâğıt Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2818) (Başkanlığa geliş tarihi :27.5.1997)

10.-Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Çaldağ Beldesi Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2819) (Başkanlığa geliş tarihi :27.5.1997)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

28 Mayıs 1997 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN

KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Zeki ERGEZEN (Bitlis)


BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç milletvekili arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1. - Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, Irak Türkmenlerinin dramına ve bu konuda Türkiye'nin sorumluluklarına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN - Bugünkü gündemdışı konuşmalarda, birinci sırada, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay'ın konuşması var.

Sayın Sılay, Irak Türkmenlerinin dramı üzerine, Türkiye'nin sorumlulukları hakkında söz istemiştir.

Sayın Sılay, buyurun. (RP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

MEHMET SILAY (Hatay) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; Irak Türkmenlerinin dramına değinmeden önce, tarihî bir tespiti dikkatlerinize sunmak istiyorum. Her biri birer kahraman olan Birinci Meclisi Mebusanın karakter abidesi milletvekillerinden Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş, bir konferansta gençlere şöyle sesleniyordu: "Bugün, Türkiye'nin millî hudutları siyasî hudutlarıyla örtüşmüyor; millî hudutlar, siyasî hudutlardan daha büyük, daha geniş. Bu anlamda misakımillî tahakkuk etmemiştir. Güneyde misakımillî, Halep'in cenubundan şarka çizilen bir hattı müstakimdir ve bu çizgi içerisinde Musul, Kerkük ve Süleymaniye de vardır." Bugün dahi 100 bin Mehmetçiğin Kuzey Irak'ta harekât halinde bulunması, Hüseyin Avni Ulaş'ı doğrulamaktadır.

Değerli milletvekilleri, bu açıdan -konuya giriyorum- televizyon ve gazetelerden büyük üzüntüyle izlediğimiz, Ege Denizinde boğulan 17 Iraklı Türkmen kardeşimizin akıbeti bizleri yürekten yaraladı. Hayatını özgürlük arayışında kaybedip, İstanbul'da toprağa verilenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

Irak yönetiminden kaçıp Anavatan Türkiye'ye sığınan diğer Türkmenlerin, bir an önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabulü, soydaşlık ve dindaşlıktan da öte insanlık borcudur, insanlık sorunudur. Bugüne kadar Türkiye'nin kapı dışarı ettiği Türkmenlerden toplam 63 kişi İpsala hudut boyunda vurularak veya Ege adaları arasında boğularak ölmüştür. Bunun vebalini ne Irak yönetiminde ne de parayla adam kaçıran insan tacirlerinde aramayalım; en büyük kusur Dışişleri ve İçişleri Bakanlığımızdadır.

Bugün Kuzey Irak dediğimiz eski Musul Vilayetimizin, anavatandan koparıldığı 5 Haziran 1926'dan beri, Türkmenler, periyodik zaman aralıkları içerisinde tam sekiz defa toplu kıyıma ve katliama maruz kaldı. Hele 1968 Baas İktidarıyla, sürgün, katliam ve yoğun asimilasyon programıyla, atayurdu olan Musul ve Kerkük bir cehenneme döndü, yaşanmaz hale geldi. Ya bu insanlar Irak'ta kalıp ölüm sırasını bekleyecek yahut da bir yolunu bulup, anavatan Türkiye'ye göçecekti, kaçacaktı.

Kuzey Irak Türkmenleri, bu milletin bir parçasıdır; onlarla ilgilenip, hayatî sorunlarını çözmek, Türkiye Cumhuriyeti Dışişlerinin aslî görevidir.

Değerli milletvekilleri, resmî görüşümüzde "biz, onlara doğup büyüdükleri topraklarda yardımcı olalım" diyoruz; hatta, Irak Anayasasının 16 ncı maddesine göre, Irak halkı, Arap, Türk ve Kürt unsurlardan oluşmuş; yine, Anayasada yer alan Bağdat Deklarasyonunda, Türkmenlerin ve diğer azınlıkların varlığı kabul edilip "hayat ve özgürlükleri kanunlarla garanti altına alınmıştır" deniliyor; fakat, uygulamada, Türkmenlerin esamesi okunmuyor.

Ayrıca, uluslararası platformda bir adaletsizlik gözleniyor. Saddam rejiminden kaçan -kadim Asuriler dahil- tüm azınlıkların durumu, temel insan hakları çerçevesinde masaya yatırılıyor; Türkmenler ise, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden dahi iltica talepleri geri çevrilerek çitfe standart uygulamasının kurbanları oluyorlar.

Değerli milletvekilleri, ancak, asıl, Türkmenleri baştan savıp, Birleşmiş Milletlere mahkûm eden, mecbur eden Türk bürokrasisi, bundan utanmalıdır. Hiç kimse, topu başka yere atmasın. Ege Denizinde boğularak hayatını kaybeden Türkmelerden, Türkiye Cumhuriyeti sorumludur; 3 milyon Irak Türkünün geleceğinden de Türkiye Cumhuriyeti sorumlu olacaktır. Hatta, bugün, Türküyle, Kürdüyle milyonlarca mağdur kardeşimiz, Saddam zaliminin insafına terk edilmiştir. Türkiye, bu millî soruna çare bulmak zorundadır.

Ancak, anavatan Türkiye'ye iltica eden Irak Türkmenleri gibi, Doğu Türkistanlılar, yüzyılımızın sürgünleri Ahıskalılar, Bayırbucaklılar, evladı fatihanın emanetleri olan Rumeli göçmenleri, Afgan savaşında Türkiye'ye getirilen Özbekler ve onların bölünüp parçalanmış aile fertleri, hâlâ, ikinci sınıf bir muamele görüyor ve hâlâ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamadılar; onlara en büyük zorluk da İçişleri Bakanlığı Yabancılar Dairesi tarafından çıkarılıyor.

Peki, Irak'ta, temel insan hakları ellerinden alınan ve canpazarı Türkiye'ye sığınan bu insanlara kim sahip çıkacak; elbette ve öncelikle, Türk Milleti, ensar-muhacir kardeşliği içerisinde sahip çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti sahip çıkacak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sılay, devam edin.

MEHMET SILAY (Devamla) - Türkmenlerin bir tek istekleri var; bin yıldan beri doğup büyüdükleri topraklarda yaşarken, her Irak vatandaşı gibi temel insan hak ve özgürlüklerine sahip olmak. Oysa, totaliter, baskıcı sistemlerde özgürlüklere saygı dahi mümkün değildir.

Irak'ta idarî yapılanmanın yeni baştan tanzimi, Irak Ulusal Meclisinde nüfus oranına göre temsil hakkı ve merkezi Kerkük olan Türkmeneli Bölgesine özerklik, ancak halk iktidarına; yani, demokrasiye geçişle mümkün olacak.

Değerli milletvekilleri, artık halkın tarihini ve inancını temsil etmesi gereken Türk Dışişlerinin, kendi insanını da korumaya yönelik bir politika izlemesini umuyor; saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Gündemdışı konuşan, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Sılay'a teşekkür ediyorum.

2. -Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Irak Türkmenlerinin dramına ve bu konuda Türkiye'nin sorumluluklarına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN - Aynı konuda, Aksaray Milletvekili Sayın Sadi Somuncuoğlu da gündemdışı söz isteminde bulunmuştur. Kendisini kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Somuncuoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

SADİ SOMUNCUOĞLU (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konuda görüşmek için geçen hafta talepte bulunmuştum; ancak, gündemin yoğunluğu dolayısıyla bugüne kaldı ve Sayın Başkan bugün tensip ettiler; kendilerine teşekkür ederim.

Hepinizin bildiği gibi, misakımillî hudutlarımız içerisinde olan, Musul Vilayeti dediğimiz bu bölge, Lozan'da, Antlaşmayla bir neticeye bağlanamayınca, bugünkü adıyla Birleşmiş Milletlere kaldı. Birleşmiş Milletlerin görevlendirdiği taraflı üç kişilik heyet "buranın ekonomik, siyasî, coğrafî, kültürel bakımdan Türkiye'ye bağlanması şarttır, maksatlı olmasına rağmen şarttır" diye, bir sonuç raporuyla, görüş bildirmiş ise de, Birleşmiş Milletler, burayı Irak'a, Irak'ı da yirmibeş yıl süreyle İngiliz mandasına terk eden bir karar aldı. Türkiye buna itiraz etti; ancak, o tarihlerde, Türkiye'de, arka arkaya birtakım isyanlar görüldü; Nasturiler ayaklandı, Şeyh Sait isyanı oldu, Asuriler, Yezidiler isyan etti. Bunların hepsinin arkasında da İngilizler vardı. Türkiye, bu isyanları bastırırken, 1926'da, İngilizler, Irak'la bir anlaşma yaparak, aynen Birleşmiş Milletler kararında olduğu gibi, bu bölgenin Irak'a, Irak'ın da yirmibeş yıllığına İngiltere'ye bırakılmasını kabul ettiler.

Türkiye, çaresizlik içerisinde, üçlü bir anlaşmaya imza koydu ve 1926'dan itibaren, misakımillî sınırlarımız içersindeki bu bölge, maalesef, İngilizlerin mandası altında hayatını devam ettiren Irak'a bırakıldı. Bu anlaşmada iki hüküm vardı; birisi, Musul petrollerinden Türkiye'ye yüzde 10 hisse verilecekti; ancak, kâğıt üzerinde olduğundan ve hiçbir teminat konulmadığından, yirmibeş yıl süreyle, bu yüzde 10 hisse ödenmemiştir Türkiye'ye.

Bir başka eksiklik vardı: Türk Devletinin vatandaşı olan Türkmenler ve Talabani, Barzani aşiretleri dediğimiz Kürt aşiretlerinin hukukları ne olacak; Türkiye'nin bu konudaki görevleri nelerdir; Türkiye'ye hangi teminatlar verilecek; bu konular, maalesef, bu anlaşmada unutulmuştu. Askerliğin bir kanunu vardır "yığınaktaki hata, harbin sonuna kadar sürer" diye; işte, o anlaşmada gözden kaçan bu husus, bugün, Türkiye'yi, hakikaten çok zor bir durumla karşı karşıya bırakmıştır.

Türkiye, 1926'da oraları terk edince, eski tebası olan, eski vatandaşları olan bu topluluklara, aşiretlere "siz, Irak'ın iyi vatandaşı olun, Irak'a zorluk çıkarmayın; ama, kültürel kimliğinizi de koruyun. Sizin, insan hakları ve diğer haklarınızı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz koruyacağız" dedi. Türkiye'nin bu tavsiyesini, 1926'dan Körfez savaşına kadar, Türkmenler aynen uyguladılar; ama, Barzani ve Talabani aşiretlerinin ileri gelenleri kâh Rusya ile (Sovyetler Birliği ile) kâh İngilizlerle anlaşarak, silahlı hareketlerini o gün bugün sürdürdüler. Dolayısıyla, Türkiye, Türkmenlere karşı, kendi tavsiyesine aynen uyan bu insanlara karşı görevini, yapmakla karşı karşıya kalmasına rağmen, maalesef, bugüne kadar yapamadı. Türkiye'den Irak'a seyahat eden Cumhurbaşkanlarımız, eğer Kerkük Şehrine uğramışsa, halkın büyük sevgisiyle karşılaşmış; ama, oradaki jandarma ve polisin Cumhurbaşkanımız önünde oradaki Türkmenleri kan revan içerisinde sokakta sürüklemelerine karşı, bizim cumhurbaşkanlarımız hiçbir tepki vermemiştir; insanların, bizi sevdiği için, bizim gözümüzün önünde zulme uğraması kabul edilemez dahi dememişlerdir. Böyle bir borç yükü altında bugünlere geldik.

İşin tafsilatına girmek istemiyorum, vaktimiz çok kısa. Körfez Savaşı sonrasında, Kerkük'te ayaklanma oldu; bu Barzani, Talabani aşiretleri ayaklandı. Bizim buradan da uygun mesajlar gitmiş olması lazım ki, hiç isyanı bilmeyen, ömrü boyunca silah tutmamış, şehrin ileri gelen esnafı, tüccarı, okumuşu, memuru olan Türkmenler de, bu sinyallere uyarak, Irak idaresine karşı ayaklandılar. Sonra, Saddam'ın askerleri Kerkük'e geldiği zaman, zaten dağlarda mücadeleye alışmış Barzani'nin adamları dağlara kaçtı; ama, eli tüfek tutmasını bilmeyen...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Somuncuoğlu, konuşmanızı tamamlayın efendim.

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) - ... yerleşik, yerli Türkmenler ateş altında ezildiler; dağlara çıkanlar dağlarda yaşayamadı, hudutlarımıza gelenler hudutlarımızda hayatlarını devam ettiremediler... Bir facia yaşandı...

Kuzey Irak Bölgesi... 36 ncı paralel düz bir paralel değildir, bir grafik eğrisidir; Türkmenleri dışarıda bırakacak şekilde, Batılılar tarafından çizilmiştir; ama, Türkiye'de, sanki düz bir 36 ncı paralel varmış gibi konuşulur; bu yanlıştır ve maksadın ne olduğu da oradan çok iyi anlaşılıyor.

Türkmenler, halen, Saddam'ın zulmü bir tarafta, bir tarafta, kuzeyde silahlı çatışan grupların yerleşememiş, dengeyi kuramamış hali karşısında devamlı katliama uğruyor, Türkiye'ye kaçıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de, çevresindeki Türk topluluklarından ve devletlerinden gelenler için, Türkiye'de kalmamaları, Türkiye vatandaşı olmamaları, Türkiye'de yerleşmemeleri için alınmış genel bir kararı vardır; ancak, bu genel karar doğru olmakla beraber, bazı grupların özel durumları dolayısıyla farklı bir uygulama takip edilmesi gerekiyor. Bizim, maalesef, devlet olarak, işin derinliğine inmemiz gereken, özel durumlara inmemiz gereken hallerde bir kayıtsızlığımız, bir ilgisizliğimiz ortaya çıkıyor; burada da bu yaşanıyor. Bu Türkmenler Türkiye'ye geliyorlar; ama, Türkiye'de barınamadıkları için, hepinizin basından takip ettiğiniz gibi, acı durumlar yaşanıyor.

Türkiye, tabiî, Irak'taki, Kuzey Irak'taki Türkmenler orayı boşaltmasın diye bu kararı alıyor; ama, onlar, o dehşet içinde, kimisi Lübnan üzerinden Avustralya'ya, Kanada'ya, kimisi Yunanistan üzerinden dünyanın dört bir tarafına, bir daha dönmemek üzere gidiyorlar. Eğer, bu politikada ısrar edilirse, öyle anlaşılıyor ki, yakın zamanda ne Kuzey Irak'ta ne Türkiye'de Türkmen kalacaktır. Halbuki, biz, orada onları muhafaza etmek için bu politikayı uyguladığımızı düşünüyoruz.

Bunun çözümü olarak gayet basit bir husus vardır. Biraz önce Sayın Sılay "çifte vatandaşlık" dedi; bunun müşkülatı olabilir, zorluğu olabilir. Ben, diyorum ki, bunlara Türkiye'de oturma izni verilmelidir. Bunlara oturma izni verildiği zaman, bütün Türkmenler, Türkiye'de, yine, gözümüzün önünde duracaklardır. Yarın, şartları orada düzeldiği zaman, Türkmenleri, Türkiye'de kimse tutamaz. Kendi yurtları orasıdır, vatanları orasıdır; işleri güçleri, toprakları, malları, mülkleri oradadır; yine oraya döneceklerdir. Onun için, Hükümetimizin, Millî Güvenlik Kurulumuzun, Türkmenlerin bu özel durumunu düşünmelerini önemle hatırlatmak istiyorum. Aynen, Rumeli'den Türkiye'ye sığınmak isteyen göçmenlere, geçenlerde, oradaki özel sebepler dolayısıyla, nasıl, oturma izni ve vatandaşlık hakkı tanımışsak, Türkmenler için bu konuda daha şiddetli bir ihtiyaç zuhur ettiğinden, bunların da Türkiye'de yeterli süre oturmalarına müsaade etmeliyiz, bir büyük trajediyi, bir büyük insanlık faciasını, milletin vicdanı kanayarak daha fazla seyretmemeliyiz. Bu hususu bilgilerinize sunmak istedim; hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Aksaray Milletvekili Sayın Sadi Somuncuoğlu'na teşekkür ediyorum.

3. -Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, hububat taban fiyatlarına ilişkin gündemdışı konuşması

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bugünkü üçüncü gündemdışı konuşmacımız, Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Büyükcengiz, hububat hasadının yaklaşması nedeniyle, hububat taban fiyatları hakkında söz isteminde bulunmuştur.

Sayın Büyükcengiz, buyurun.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı bölgelerimizde hububat hasadı başladı. O nedenle, hububat taban fiyatları konusunda gündemdışı söz aldım; Sayın Başkanı ve Yüce Meclisin siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, 1997-1998 alım dönemine ilişkin hububat destekleme ve fiyat politikalarının bugüne kadar açıklanması gerekiyordu. Ne var ki, kurulduğu günden beri yapmakla yükümlü olduğu görev ve hizmetlerin hiçbirini doğru dürüst yerine getiremeyen bu Hükümet, Türk köylüsü ve çiftçisine karşı yapması gereken en önemli görevini de, sanıyorum ki unuttu. Gerçi, dün, Sayın Çiller, buğday ve pancara iyi fiyat verilecek gibi bir açıklama yaptı; ama, sonuç yok. Böyle giderse, hububat hasadı bittikten sonra fiyatlar açıklanacak; dolayısıyla, açıklanan fiyatlar kâğıt üzerinde kalacak.

Sayın milletvekilleri, Türk Halkının beslenmesi, hepimizin bildiği gibi buğday ağırlıklıdır. Resmî verilere göre, 1996 yılında 18 milyon ton buğday üretimi gerçekleşmiştir. Bu rakamı doğru olarak kabul etsek bile, 1996 rekoltesinin 1979 rekoltesine göre yüzde 5,7 daha fazla olduğunu görmekteyiz. Halbuki aynı dönemde, ülkemiz nüfusu yüzde 50 oranında artış göstermiştir. Bu da, 1980'den sonra hububat veriminde bir yükselmenin olmadığının ifadesidir. Türkiye, buğday satan ülke olduğu övüncümüz kaybolmuş; son yıllarda, Türkiye, buğday satın alan ülke durumuna düşmüştür. Hububat üretiminin üzerindeki en büyük etkenler sertifikalı tohumluk kullanımının azlığı, kuru tarım arazisine hububat ekilmesinin yaygınlığı, yanlış girdi kullanımı ve istikrarsız fiyat politikalarıdır.

Değerli arkadaşlarım, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliğinde buğday verimi dekara 510 kilogram olmasına karşın, ülkemiz ortalaması 180 ilâ 200 kilogramdadır. Bu rakamı yakalayabilmemiz için, girdi kullanımında gerekli bilinçlendirmeyi sağlayıp, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırarak, sulanabilir topraklarımızı hızla suya kavuşturmalıyız.

Ürün kalitesinin yükseltilmesi bakımından da, son yıllarda, Anadolu'da büyük ölçüde tahribat yapan süne ve kımıl haşeresine karşı etkin mücadele yapılması en önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca, Çukurova'daki sarıpas hastalığı da yıllardır devam etmekte olup, acil önlem beklenmektedir.

Sayın milletvekilleri, üretimdeki bu sorunlara bir de pazarlamadaki sorunlar eklenmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar çiftçiye, köylüye hiçbir şey veremeyen bu Hükümetin, hububat üreticisini kaderiyle baş başa bırakacağı hususunda yaygın endişeler var.

1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri Ofisinin görevi, bir yandan, çiftçiyi desteklemek ve ülkenin hububat rekoltesiyle kaliteyi artırmak; diğer yandan ise, yeterli destekleme alımı yaparak piyasayı sürekli kontrol altında tutup olası spekülasyonları önlemek ve sonuçta tüketiciyi desteklemektir. Ne var ki, son yıllarda, Toprak Mahsulleri Ofisinin, bu görevini etkin biçimde yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir. Bir kere, Toprak Mahsulleri Ofisi, yeterli alımı yapacak finans gücüne sahip değildir. Eğer, desteklemeden amaç, çiftçiye destek vermek, onun ekonomik gücüne katkı yapmak ise, Hükümet, geniş kapsamlı bir hazırlık yapmak suretiyle üreticinin satışa sunduğu ürününün tamamını alarak, Sayın Başbakanın "koyacak yer bulamıyoruz, harcayacak yer bulamıyoruz" dediği paraların bir kısmıyla ürün bedellerini peşin ödeyecek şekilde Toprak Mahsulleri Ofisini donatmalıdır. Geçen yılki uygulama şekliyle alım kampanyası kısa sürede kapatılıp, ürün bedelleri gübre iadelerinde olduğu gibi üç dört ay gecikmeli ödenecekse, verilecek taban fiyatlarının hiçbir önemi kalmayacaktır.

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, köylümüz sessiz ve örgütsüz bir kitle, ulusal gelirden en az pay alan kesim; sesini duyuramadığı için de hakkını alamıyor. Hububat üreticilerimizi birazcık olsun rahatlatmanın yolu, verilecek taban fiyatlarından geçiyor. Hububat üreticilerimiz, her yıl fiyatların açıklanmasını büyük bir umut ve sabırsızlıkla beklemekte, ancak açıklanan fiyatlarla hayal kırıklığına uğramaktadırlar.

Tüm bu unsurlar dikkate alınarak ve bu yıl da geçmişteki yanlışlıkların tekrarlanmaması için, ülkemizin tarım ve ekonomisinde fevkalade önem taşıyan hububat destekleme ve fiyat politikaları, şayet bu azınlık Hükümetinin ömrü yeterse...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın efendim.

NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan.

1. Yurtiçi ve yurtdışı borsa ile piyasa fiyatları,

2. Tarım girdilerindeki fiyat artışları,

3. Üretici refah payı,

4. Anadolu'daki süne ve Çukurova'daki sarıpas hastalığının tahribatı,

5. Hububatın ülkemiz ekonomisindeki stratejik önemi gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmelidir. Buna göre, makarnalık buğday fiyatları 48 ilâ 50 bin, ekmeklik buğday fiyatları 40 ilâ 42 bin, arpa fiyatları ise 32 ilâ 34 bin lira olarak tespit ve ilan edilmelidir.

Değerli arkadaşlarım, geliniz, yıllardır unutulmuş, ihmal edilmiş, kendi kaderine terk edilmiş, iklimin, coğrafyanın, doğanın ve enflasyonun vurgununu yemiş köylülerimize, çiftçilerimize el uzatalım. Devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün milletin efendisi olarak tanımladığı bu güzel insanlarımızın yüzünü bu kez güldürelim.

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Gündemdışı konuşan Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz'e teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, gündemdışı konuşmayı cevaplayacak mısınız?

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Konu, Tarım Bakanlığıyla ilgili...

BAŞKAN - Evet, ilgili bakan burada yok.

Böylece, gündemdışı konuşmalar tamamlanmış oluyor.

Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır; okutuyorum:

B)TEZKERELER VE ÖNERGELER

1.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun (6/501) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/191)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 127 nci sırasında yer alan (6/501) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Cafer Tufan Yazıcıoğlu

Bartın

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

2.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in (6/511) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/192)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gündemin 136 ncı sırasında yer alan (6/511) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı olarak cevap geldiğinden, sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 27 Mayıs 1997

Metin Öney

İzmir

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

3.-Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir parlamento heyetinin Hollanda'yı ziyaretine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/814)

27.05.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dışişleri Bakanlığının 7 Nisan 1997 tarihli ve 295 sayılı yazısındaki telkinleri doğrultusunda, bir parlamenter heyetin Hollanda'yı ziyaret etmesi, TBMM Başkanlık Divanının 22.5.1997 tarih ve 44 sayılı kararıyla uygun mütalaa edilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamento heyetinin, 3-5 Haziran 1997 tarihlerinde, anılan ülkeyi ziyareti hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

V.-SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1.-İçişleri, Plan ve Bütçe, Dışişleri, İnsan Haklarını İnceleme ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim

BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Bilecik Miletvekili Şerif Çim aday gösterilmiştir.

Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Afyon Milletvekili İsmet Attila aday gösterilmiştir.

Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Dışişleri Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün aday gösterilmiştir.

Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Afyon Milletvekili Nuri Yabuz aday gösterilmiştir.

Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyelik için Samsun Milletvekili Cemal Alişan aday gösterilmiştir.

Kabul edenler_ Kabul etmeyenler_ Kabul edilmiştir.

Komisyonlarda görev alan arkadaşlara, görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, değişen oranlar nedeniyle, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda, bağımsız sayın milletvekillerine bir üyelik daha düşmektedir. Aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin, 3 Haziran 1997 Salı günü saat 19.00'a kadar, yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR

A)SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/344)

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.

Bu önerge, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge, gündemden çıkarılmıştır.

Önerge sahibi söz isteminde bulunuyor mu?

KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Hayır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Söz istemiyorsunuz.

2. -Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 bütçesinde sağlıkla ilgili tanıtım ve reklam giderleri için bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)

BAŞKAN - 2 nci sırada bulunan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 bütçesinde sağlıkla ilgili tanıtım ve reklam giderleri için bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor.

Önerge sahibi söz istiyor mu?

KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Hayır.

BAŞKAN - Önerge sahibi söz istemiyor.

Bu önerge de...

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Efendim...

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) - Efendim, Mecliste bir tane bakan yok; sualleri soruyorsunuz; kim cevap verecek?.. Zaman kaybından başka bir şey değil bu Sayın Başkan.

BAŞKAN - Genel Kurulun kararıyla, bugün, bir saatlik süremizin sözlü soruların cevaplandırılmasına ayrıldığını sayın bakanlar da biliyorlar. Bu saatlerde, cevaplandırma düşüncesinde olan sayın bakanların Genel Kurul salonunda hazır bulunmaları gerekirdi. Benim, şu anda yapabileceğim iş, bu 1 saatlik süreyi, gündemdeki sorular için değerlendirmekten ibarettir.

2 nci sıradaki önergeyle ilgili olarak da, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadığı hususunu tespit ediyorum. Bu sebeple, bu önerge de, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge, gündemden çıkarılmıştır.

3.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksekokulu mezunu sağlıkçıların göreve atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346)

BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksekokulu mezunu sağlıkçıların göreve atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine geçeceğiz.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyorlar; bu sebeple önergeyi görüşemiyoruz.

Önerge sahibinin söz istemi var mı?

KÂZIM ARSLAN (Yozgat) - Yok.

BAŞKAN - Böylece, bu soru da üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.

Önerge gündemden çıkarılmıştır.

4.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/350)

BAŞKAN - 4 üncü sırada, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Gökova Termik Santralının denize olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır; bu önergenin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, soru ertelenmiştir.

Bu önerge ikinci defa ertelendiği için, bu oturumda önerge sahibine söz verebilme imkânım yok.

5.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in Aczimendilerin Ankara'daki gösterileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352)

BAŞKAN - 5 inci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczmendilerin Ankara'daki gösterileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine geçeceğiz.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

6.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353)

BAŞKAN - 6 ncı sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur İline bağlı köylerin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

7. -Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Ordunun ihtiyacı için et ithal edileceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/355)

BAŞKAN - 7 nci sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, ordunun ihtiyacı için et ithal edileceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

8.-İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBİ'lere verilecek krediler için aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357)

BAŞKAN - 8 inci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, KOBİ'lere verilecek krediler için aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Dışişleri Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

9.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359)

BAŞKAN - 9 uncu sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplayacak Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ilgili bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

10.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yolcuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/360)

BAŞKAN - 10 uncu sırada yer alan, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yolcuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Turizm Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

11.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum -Milas karayolunun ıslahı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı T. Rıza Güneri'nin cevabı (6/362)

BAŞKAN - 11 inci sırada yer alan, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum-Milas karayolunun ıslahı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunuyor.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki yazılı sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından, İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca, sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Lale Aytaman

Muğla

Bodrum'da yapılmakta olan uluslararası havaalanının 1997 Mart ayında hizmete açılacağı belirtilmektedir. Bodrum-Milas ve hinterlandının turizm hareketliliğini büyük ölçüde artıracağını umduğumuz bu uluslararası havaalanı açıldığında, büyük uçaklarla zaman zaman arka arkaya bölgeye gelecek olan yüzlerce turistin Bodrum ve Milas istikametlerine taşınmaları mevcut sadece 2 hatlı (gidiş-geliş) ve şu andaki trafiği de yetersiz olan karayolundan yapılacaktır.

Bodrum havaalanı açıldıktan sonra, yolcuların sağlıklı bir şekilde konaklayacakları tesislere ulaştırılmaları için:

1. Mevcut karayolunun ıslahı ile daha önce Muğla Valiliği tarafından önerilen çift hatlı duble yol güzergâhının temini için, 1997 bütçesine gerekli ödenek konulmuş mudur?

2. Muğla yöresinde yetersiz yollar nedeniyle meydana gelen ve artan yolcu trafiği ile daha da artacak olan muhtemel trafik kazalarını azaltabilmek ve turizmimizi bu olumsuz etkenden kurtarmak için, Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır?

BAŞKAN - Soru önergesini cevaplamak üzere, Devlet Bakanı Rıza Güneri söz istemiştir.

Buyurun Sayın Bakan.

Konuşma süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muğla Milletvekili Sayın Lale Aytaman'ın soru önergesini cevaplamak için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Birinci sorularının cevabı olarak arz ediyorum: Milas-Bodrum yolu 48 kilometre uzunluğundadır. Bu yolun Güllük ayrımı Bodrum arası 33 kilometre uzunluğunda olup, 1995 yılı yıllık ortalama günlük trafik değeri 5 092'dir. Söz konusu yolun, Bodrum çıkışından itibaren 7 kilometre uzunluğundaki kesiminin projesi, bölünmüş yol olarak yapılmış ve yapım çalışmalarına başlanmıştır. Yalıkavak ayrımı-Güvercinlik geçişi arasındaki yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki kesim, bölünmüş yol olarak projelendirilmektedir. Mumcular ile Mazıçayı Köprüsü arasında 2,2 kilometre tırmanma şeridi bulunmaktadır.

Kuruköy geçişinden itibaren, havaalanı ve Güllük kavşaklarını da kapsayan 7,5 kilometre uzunluğundaki kesimde de, bölünmüş yol olacak şekilde proje çalışması yapılmaktadır. Güllük ayrımı, Bodrum yolu 1997 yılı yatırım programına, bölünmüş yol standardında ve 2 milyar TL ödenekle yeni iş olarak teklif edilmiştir. Bodrum-Milas yolunda tırmanma şeridi yapım çalışmalarına da devam edilmekte olup, bu iş için de 25 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

İkinci sorunun cevabı olan çizelge de ektedir; Sayın Milletvekilinin talepleri halinde, kendilerine takdim edilecektir.

Arz eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye, kürsüden ayrılmayın.

Soru sahibinin, Sayın Bakanın cevabı üzerine sormak istediği ek bir durum var mı?

LALE AYTAMAN (Muğla) - Sayın Bakan, çok teşekkür ederim bu aydınlatmalarınız için.

Acaba, havaalanı halihazırda açılmış olduğuna göre -bu çalışmalarınızı bizzat ben orada gördüm- tamamlanması konusunda belli bir takvim var mı? Bu yıl içerisinde en yoğun dönem olan ağustos ayına bu çalışmalar yetişebilecek mi?

İkinci soru, Güvercinlik kavşağına kadar olan çalışmalar, maalesef, Bodrum istikametine giden trafiği çok olumsuz etkileyecektir, acilen, bu dönem içerisinde bunun için de bir önlem alınması mümkün müdür?

Teşekkür ederim.

DEVLET BAKANI T. RIZA GÜNERİ (Devamla) - Sayın Başkan, izninizle, Sayın Milletvekilinin sorularını yazılı olarak cevaplandırmak istiyoruz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sözlü soru cevaplandırılmıştır.

12. -Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarımve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)

BAŞKAN - 12 nci sırada yer alan, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor.

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

13.-Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364)

BAŞKAN - 13 üncü sırada yer alan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi Hükümet adına cevaplandıracak Sayın Başbakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmuyor.

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

14.-Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365)

BAŞKAN - 14 üncü sırada yer alan, Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyorlar.

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

15. -Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat -Gelingülü Barajından, Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınadan sözlü soru önergesi (6/367)

BAŞKAN - 15 inci sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat-Gelingüllü Barajından Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

16.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yemliha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368)

BAŞKAN - 16 ncı sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yemliha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

17.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/369)

BAŞKAN - 17 nci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyorlar.

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

18.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun Sayısal Loto oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370)

BAŞKAN - 18 inci sıradaki, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun sayısal loto oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sözlü soru önergesini cevaplandıracak Sayın Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

19.-Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sayısal Loto adlı şans oyununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/372)

BAŞKAN - 19 uncu sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sayısal loto adlı şans oyununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Devlet Bakanı?.. Yok.

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

20.-Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/373)

BAŞKAN - 20 nci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

21.-Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374)

BAŞKAN - 21 inci sırada, Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır; önergenin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın İçişleri Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

22.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğalgaz çevirim santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375)

BAŞKAN - 22 nci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğalgaz çevirim santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

23.-Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân bakanından sorusu ve Devlet Bakanı T. Rıza Güneri'nin cevabı (6/376)

BAŞKAN - 23 üncü sırada yer alan, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine başlıyoruz.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Hazır bulunuyor.

Önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. (18.11.1996)

Ahmet Kabil

Rize

15.11.1996 günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakan, konuşmasının bir yerinde, Bakanlığın taşra ünitelerinde personel açığı olmasına rağmen, büyük şehirlerdeki müdürlüklerde yığılmaların olduğunu ifade etmiştir.

Soru 1- Bakanlığın normal personel kadrosu nedir? Halen çalışır görünen personel miktarı ne kadardır? Hâlâ, işe gitmeden ay sonunda maaş alan personel var mıdır?

Soru 2- Hangi müdürlüklerde personel fazlası, hangilerinde personele ihtiyaç vardır?

Soru 3- Bu yığılmalar hangi yıllarda olmuştur? Genelde fazla personel hangi vasıftadır?

Soru 4- İhtiyaç olan yerlere, bu fazlalığa rağmen, yeni personel alacak mısınız?

BAŞKAN - Sayın Bakan, önergeyi dinlediniz.

Önergeyi, Hükümet adına, Devlet Bakanı Rıza Güneri cevaplandıracak.

Buyurun Sayın Bakan.

Cevap süreniz 5 dakikadır.

DEVLET BAKANI T. RIZA GÜNERİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in sözlü soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

1 inci sorunun cevabı: Bakanlığımızın 21 Mart 1997 tarihi itibariyle 11 519 memur ve 10 155 işçi olmak üzere toplam 21 674 kadrosu bulunmaktadır.

Aynı tarih itibariyle, Bakanlığımız emrinde, 7 248 memur, 6 887 işçi olmak üzere toplam 14 135 personel çalışmaktadır.

Hükümetimiz döneminde işe gitmeden maaş alan personel bulunmamakta olup, bu konuda gereken hassasiyet gösterilmektedir.

2 nci sorunun cevabı olarak arz ediyorum: Bakanlığımızın bazı ünitelerinde personel fazlası, bazılarında ise ihtiyaç olduğu tespit edilmiş olup, fazla olan ünitelerden, ihtiyaç olan yerlere personel tayin edilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

3 üncü sorunun cevabı olarak arz ediyorum: Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığının birleştirilmesi sonucunda, 1983 yılında, işçi personelde yığılmalar meydana gelmiş, bu tarihten sonra çeşitli tarihlerde yapılan işçi tayinleriyle yığılmalar daha da artırılmış olup, bu Hükümet döneminde ise, bu statüde eleman tayin edilmemiştir.

4 üncü sorunun cevabı olarak arz ediyorum: Bakanlığımızda hizmetine ihtiyaç duyulan personel, kurum içi, nakil ve özelleştirilen kurumlardan, atamaları teklif edilenlerden karşılanacağından, açıktan yeni personel alımı şimdilik düşünülmemektedir.

Arz eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye...

Soru sahibinin yerinden ek bir istemi var mı?

AHMET KABİL (Rize) - Sayın Bakana, açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum; şimdilik başka sorum yok.

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi cevaplandırılmıştır.

24.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/377)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 24 üncü sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

25.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir SSK Hastanesi ve Dispanserlerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)

BAŞKAN - 25 inci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir SSK Hastanesi ve dispanserlerinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor; bu sebeple, soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

26.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir demece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380)

BAŞKAN - 26 ncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir demece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

27.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381)

BAŞKAN - 27 nci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların, Kamu Ortak Hesabında toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sayın Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

28.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların "Kamu Ortak Hesabı"nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382)

BAŞKAN - 28 nci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait paraların, Kamu Ortak Hesabında toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

29.-Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/383)

BAŞKAN - 29 uncu sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Millî Savunma Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

30.-Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)

BAŞKAN - 30 uncu sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Millî Eğitim Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

31. -Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödemediği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözü soru önergesi (6/386)

BAŞKAN - 31 inci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödemediği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

32. -Yozgat Milletekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli'de bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (7/387)

BAŞKAN - 32 nci sırada yer alan, Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli'de bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak İçişleri Bakanı?.. Genel Kurul Salonunda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

33.-MalatyaMilletvekili AyhanFırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389)

BAŞKAN - 33 üncü sırada yer alan, Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sayın Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, bu önergenin görüşülmesi de ertelenmiştir.

34.-Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/392)

BAŞKAN - 34 üncü sırada yer alan, Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı sınavda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul Salonunda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

35. -Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, SSK Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/393)

BAŞKAN - 35 inci sırada yer alan, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Mensupları Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Derneğinin yönetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?.. Genel Kurul salonunda bulunmuyorlar. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

36.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, bazı termik santraller için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/394)

BAŞKAN - 36 ncı sırada yer alan, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, bazı termik santrallar için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Genel Kurulda bulunmuyorlar. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

37.-Bartın Milletvekili Cafet Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/395)

BAŞKAN - 37 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?.. Genel Kurul salonunda bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

38. -Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in, A.B.D. vatandaşı olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)

BAŞKAN - 38 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup olmadığına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

39.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Batı Trakya İskeçe Koyunköy'de Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/397)

BAŞKAN - 39 uncu sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Batı Trakya İskeçe Koyunköy'de Türklere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeye cevap verecek Devlet Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

40.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/398)

BAŞKAN - 40 ıncı sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, ev hekimliği projesine ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

41.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi projesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/399)

BAŞKAN - 41 inci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Uşak Kültür Sitesi Projesine ilişkin, Kültür Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Kültür Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

42.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ -Kur'a tabi tarım kesiminde çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/400)

BAŞKAN - 42 nci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Bağ-Kur'a tabi tarım kesiminde çalışanların sağlık sigortası kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

43.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Tıp Fakültelerine bağlı olmayan sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/401)

BAŞKAN - 43 üncü sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıp fakültelerine bağlı olmayan sağlık kurumlarında çalışan uzman hekimlerin doçentlik sınavına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

44.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/402)

BAŞKAN - 44 üncü sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sağlık kurulu raporlarına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

45.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezunlarına ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/403)

BAŞKAN - 45 inci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Yüksek Hemşire Okulu mezunlarına ekgösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor; bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

46.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret sistemiyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/404)

BAŞKAN - 46 ncı sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, hekimlerin ayrı bir ücret sistemiyle maaş almaları için çalışma olup olmadığına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

47.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Devlet Hastanelerinde çalışan hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/405)

BAŞKAN - 47 nci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin nöbetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplandıracak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmamaktadır; bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

48.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/406)

BAŞKAN - 48 inci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, tıpta uzmanlık sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

49.-Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşil kart uygulamasının kapsamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/407)

BAŞKAN - 49 uncu sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, yeşilkart uygulamasının kapsamına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor; bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

50.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/408)

BAŞKAN - 50 nci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, özel hastanelerin illere göre dağılımı ve sağlık personeline ek zam verilip verilmeyeceğine ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor; bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

Soru önergelerinin görüşmelerini yapamıyoruz; ama, arkadaşlarımız arasındaki görüşmeler devam ediyor...

51.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin SAğlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/409)

BAŞKAN - 51 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, seracılık eğitimine ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor; bu sebeple, sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

52.-Uşak Milletvekili Mehmet YaşarÜnal'ın, Açık Öğretim Sağlık Ön Lisans bölümü mezunlarına farklı ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/411)

BAŞKAN - 52 nci sırada yer alan, Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, Açık Öğretim Sağlık Ön Lisans bölümü mezunlarına farklı ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor; bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

53.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

BAŞKAN - 53 üncü sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce yapılan doğalgaz sayacı ihalesine ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak İçişleri Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

54.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santrallerin devrine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413)

BAŞKAN - 54 üncü sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bazı termik santrallerin devrine ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor. Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

55.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414)

BAŞKAN - 55 inci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, doğa tarihi müzesi kurulup kurulmayacağına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

56.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yararlanabileceği laboratuvarlara ilişkin Sanayi ve Ticarete Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)

BAŞKAN - 56 ncı sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, tüketicinin ücretsiz yararlanabileceği laboratuvarlara ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

57.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)

BAŞKAN - 57 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, Karadeniz Bölgesinde kanser vakalarında artış görüldüğü iddiasına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.

58.-Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hopa ve Borçka ilçelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417)

BAŞKAN - 58 inci sırada yer alan, Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hopa ve Borçka İlçelerinin spor salonu ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

59.-Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dövüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418)

BAŞKAN - 59 uncu sırada yer alan, Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Adana'da bir kadının polislerce dövüldükten sonra saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak İçişleri Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

60.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane denetimlerine katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/419)

BAŞKAN - 60 ıncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, parti il başkanlarının hastane denetimlerine katıldığı iddiasına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

61.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/420)

BAŞKAN - 61 inci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, hastane denetimlerine ilişkin, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Dışişleri Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

62.-Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ASİLSAN tarafından üretilen bir silaha ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)

BAŞKAN - 62 nci sırada yer alan, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ASİLSAN tarafından üretilen bir silaha ilişkin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

63.-Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet binası ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)

BAŞKAN - 63 üncü sırada yer alan, Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Rize Devlet Hastanesinin hizmet binası ve doktor açığına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Sözlü soru önergesini cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

64.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)

BAŞKAN - 64 üncü sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, emekli maaşlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Başbakan veya Hükümet adına bir Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

65.-İzmir Milletvekili Metin Öney'in, TürkCumhuriyetlerinden ve topluluklarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı zorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424)

BAŞKAN - 65 inci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk Cumhuriyetlerinden ve topluluklarından Türkiye'ye gelen öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Başbakan veya Hükümet adına bir Bakan?.. Genel Kurul salonunda bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

66.-Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs gecesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425)

BAŞKAN - 66 ncı sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Sincan Belediyesinin düzenlediği Kudüs gecesine ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak İçişleri Bakanı?.. Genel Kurulda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

67.-Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426)

BAŞKAN - 67 nci sırada yer alan, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, 1997 yılı yatırım programına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

68.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarına ilişkinEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/427)

BAŞKAN - 68 inci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, tarımsal sulamada kullanılan elektirik enerjisi fiyatlarına ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

69.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur devlet Hastanesinin tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/429)

BAŞKAN - 69 uncu sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur Devlet Hastanesinin tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sağlık Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

70.-Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/430)

BAŞKAN - 70 inci sırada yer alan, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, hayvan ürünleri ithaline ilişkin, Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın Bakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor. Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

71.-İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/431)

BAŞKAN - 71 inci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, itfaiyecilerin çalışma ücretlerine ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Sayın İçişleri Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, sözlü soru önergesi cevaplandırılamamıştır.

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

72. -Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnegöl'ün il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432)

BAŞKAN - 72 nci sırada yer alan, Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, İnegöl'ün il yapılıp yapılmayacağına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Başbakan?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmadığından, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

73.-İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait bir sosyal tesisin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/433)

BAŞKAN - 73 üncü sırada yer alan, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, 9 Eylül Üniversitesine ait bir sosyal tesisin satışına ilişkin, Maliye Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Önergeyi cevaplayacak Maliye Bakanı?.. Genel Kurul salonunda hazır bulunmuyor. Bu sebeple, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasında Hükümetimizin yeterli duyarlılığı bundan sonraki oturumlarda göstermesini rica ediyorum. Çünkü, İçtüzük hükmü yerine gelsin diye, 1 saat boyunca, sadece, soru önergelerini okumak zorunda kalıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar)

Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz.

VII. -KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1.-926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı :23)

BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon?..Yok.

Hükümet?.. Yok.

Komisyon ve Hükümet hazır bulunmadığı için ertelenmiştir.

2.-Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonları raporları (2/616) (S. Sayısı :226) (1)

BAŞKAN - Yarım kalan işlerden 5 inci sırada yer alan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden ediyoruz.

Komisyon?..Hazır.

Hükümet?..Hazır.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Geçen birleşimde teklifin tümü üzerinde, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi Grupları adına konuşmalar tamamlanmıştı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan diğer üyelerin isimlerini okuyorum: Refah Partisi Grubu adına Mustafa Kamalak.

Şahısları adına: Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk, Antalya Milletvekili Metin Şahin, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay, Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç, İçel Milletvekili Halil Cin ve Adıyaman Milletvekili Celal Topkan.

İlk söz, Refah Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mustafa Kamalak'ın; buyurun Sayın Kamalak. (RP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Kamalak.

RP GRUBU ADINA MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan teklif hakkında, Refah Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, teklifin öngördüğü değişiklikleri iki grupta toplamak mümkündür.

Birincisi, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili değişiklikler...(Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Kamalak, bir saniye...

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifi üzerindeki görüşmelere başlamış bulunuyoruz. Genel Kuruldaki görüşmelerinize son vermeniz için, herhalde, bu, yeterli bir sebeptir. Yeni gelen arkadaşlarımın, lütfen, sükûnetle yerlerine oturmalarını rica ediyorum.

Buyurun Sayın Kamalak.

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - İkinci grubu ise, üniversitelerin döner sermayeleriyle ilgili değişiklikler teşkil etmektedir.

Birinci grupta yer alan değişiklikler, yani Yüksek Öğretim Kuruluyla ilgili değişiklikler, ana hatlarıyla dört grupta toplanmaktadır -en azından, ben öyle topladım- bunlar:

1. Yapısal değişiklikler

2. Etkinliğe yönelik değişiklikler

3. Demokratikleşmeye yönelik değişiklikler

4. Hukuka uygunluğu amaçlayan değişikliklerdir.

Değerli arkadaşlarım, teklifle, ilk etapta, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanının profesör olması şartı getirilmiştir. Kanaatimce, bu değişiklik, hiçbir milletvekili arkadaşımızın, hiçbir öğretim üyesinin itiraz edemeyeceği, yerinde, haklı, makul bir değişikliktir.

İkinci olarak, teklifle, YÖK'ün yapısı yeniden düzenlenmektedir. Bilindiği gibi, bugünkü kanuna göre, Yüksek Öğretim Kurulu, 24 üyeden oluşmaktadır. Bu 24 üyenin bir kısmı geçici olarak çalışmakta, bir kısmı ise sürekli olarak görev yapmaktadır. Sürekli olarak görev yapanların sayısı 9'dur. Dolayısıyla, YÖK'ün bütün yükü, bu 9 üye tarafından üstlenilmiş durumdadır; bu üyeler, 9 kişilik grup, haliyle YÖK'ün ağır yükü altında, bir bakıma zorlanmaktadır. Teklifle, YÖK'e yeni bir düzen verilmekte, YÖK, yeni bir yapıya kavuşturulmaktadır. Üye sayısı 15'e indirilmektedir ve üyeler, sürekli olarak çalışacaklardır.

Bu değişiklik yapılırken, eski nispetler olduğu gibi korunmuştur. Mesela, mevcut kanuna göre, Hükümetin kontenjanı 9 iken, teklifle, bu kontenjan 6'ya indirilmiş; üniversitelerin kontenjanı 7 iken, nispet korunmak kaydıyla 4'e düşürülmüş; Cumhurbaşkanının kontenjanı yine, 7 iken 4'e indirilmiş; Genelkurmay Başkanının 1 adet olan kontenjanı ise olduğu gibi muhafaza edilmiştir; yani, nispetler, mevcut kanunda olduğu gibi korunmuş durumdadır. Burada, önemli olan, 15 kişilik kurulun tüm üyelerinin sürekli bir biçimde görevi ifa ediyor olmasıdır. Kanaatimizce, bu da etkinliği artıracaktır.

Üçüncü değişiklikle, YÖK Başkanının seçimle işbaşına gelmesi amaçlanmaktadır. 15 kişilik Yüksek Öğretim Kurulu, kendi üyeleri arasından, ancak profesör unvanına sahip 4 aday belirleyecektir. Belirlenen 4 adayın ismi Bakanlar Kuruluna sunulacak, Bakanlar Kurulu da 4'ü 2'ye indirip Cumhurbaşkanına arz edecektir. Netice itibariyle, 2 adaydan 1'i, dört yıllık bir süre için, Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Başkanı olarak atanacaktır. Mevcut kanunda olduğu gibi, süresi dolan YÖK Başkanının, aynı usule uyulmak şartıyla yeniden YÖK Başkanı seçilip, atanması mümkündür. Halbuki, mevcut durumda, Cumhurbaşkanı, YÖK üyelerinden herhangi birini tek başına, resen YÖK Başkanı olarak atamaktadır.

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Türkiye, parlamenter sistemi benimsemiştir. Cumhurbaşkanı, yürütmenin sorumsuz kanadını teşkil eder. Buna karşılık, genel idareden, asıl itibariyle, Bakanlar Kurulu sorumludur. Dolayısıyla, YÖK'ün de tüm icraatından dolayı Bakanlar Kurulu mesuldür; fakat, mevcut kanuna göre, YÖK Başkanının işlemlerinden, faaliyetlerinden hükümet sorumlu olduğu halde, işbaşına gelmesinde en ufak bir etkisi yoktur. İşte, bu teklif, sorumluluk taşıyan Bakanlar Kuruluna az da olsa yetki tanımaktadır.

Değerli arkadaşlarım, dördüncü değişiklik, hukuka uygunluğu amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin temel özelliği, bütün vatandaşlarına hukukî güvence tanımış olmasıdır. Dolayısıyla, hukukun kâmil olduğu ülkelerde, idarenin, tüm işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması gerekir.

Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; ama, bazı işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Yargı yolu kapalı olan işlemlerden bir grubunu da, malumları olduğu üzere, Cumhurbaşkanının tek başına tesis ettiği işlemler grubu oluşturmaktadır; yani, YÖK Başkanını, Cumhurbaşkanı, resen, tek başına atadığı için, YÖK'ü atayan işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Bunu, hukuk devleti açısından, hukuk mantığı bakımından kabul etmek kanaatimce mümkün değildir. İşte, teklif, YÖK Başkanının atanmasını zincirleme işlem haline getirmek suretiyle, bu işleme karşı yargı yolunu açmaktadır. Kanaatimce bu da yerinde bir davranış biçimidir, yerinde bir tekliftir.

Değerli arkadaşlarım, teklifin öngördüğü ikinci grup değişiklikleri ise üniversitelere malî alanda sağlanan kolaylıkları ihtiva etmektedir. Bu hususta, muhalefet partilerimiz de dahil olmak üzere, değişiklikleri yerinde buldular. Bu münasebetle, ben, bu hususlar üzerinde fazla durmak istemiyorum.

Üniversitelerimiz bizim gözbebeğimizdir; hür iradenin doğup gelişmesi icap eden yerlerdir. Bu yapılan değişiklik yerinde bir değişikliktir; ama, yetersizdir. Niye? Üniversiteden gelen bir akademisyen olarak, üniversitelerin problemlerini yakınen bildiğimi zannediyorum. Mesela, rektör seçimleri... Mevcut kanuna göre, üniversitelerimiz 6 aday belirlemekte, Yüksek Öğretim Kurulu bu 6 adayı 3'e indirmekte. Hangi ölçüleri esas almakta, hangi kriterlere göre 6 adayı 3'e indirmektedir; doğrusu, senelerden beri bu sorunun cevabını bulabilmiş değilim. Öyle ki, en çok oyu alan bazı adaylar, Cumhurbaşkanına sunulan; yani, YÖK tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanına arz edilen 3 kişilik listeye dahi girememektedir. Haliyle, böyle bir seçimi, üniversitelerimizin tercihi olarak kabul etmek mümkün değildir. Her bir üniversiteye bir tek rektör atandığı halde, her bir üniversite için sadece bir rektör gerekli olduğu halde, üniversitelerimizi 6 aday belirlemeye zorlamak, kanaatimce, demokrasi ilkeleriyle bağdaşır bir durum değildir. Hele, üniversitelerimizin, birinci planda, ilk sırada seçmiş olduğu adayları Cumhurbaşkanına dahi arz etmemek, hiç kabul edilir bir durum değildir.

Öbür taraftan, bizim temel kanunlarımızdan birisi olan Medenî Kanuna göre, tam sorumluluk için üç şart vardır: Reşit olmak, mümeyyiz olmak ve kısıtlı bulunmamak. Gelin görün ki, üniversitelerimizde çalışan elemanlarımızın -asistanlarımız, araştırma görevlilerimiz- yaş itibariyle en küçüğü 20-25 yaşlarındadır. Okutmanlar, uzmanlar, öğretim görevlileri, kendi alanlarında temayüz etmiş seçkin kişilerdir; bunların, rektörlük seçiminde oy hakları yoktur. Herhalde, bu da demokrasi prensipleriyle bağdaşamaz. Şu halde, yapılması gereken şey, üniversitelerimizi, gerçekten demokratik bir yapıya kavuşturmaktır. (RP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, denilebilir ki, bu önerileri niye getirmiyorsunuz... Sayın rektörümüz "evet, niye getirmiyorsunuz" diyor!..

Değerli arkadaşlarım, bizim, İktidar Partisi olarak sunduğumuz her şey, nedense, ya yanlış anlaşılıyor veya biz takdimini yapamıyoruz.

ADNAN KESKİN (Denizli) - Siz yanlış yapıyorsunuz.

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Belki öyledir.

Ben, biraz önce, öneriyi hazırladım; dedim ki "üniversitelerimize tek rektör lazım." Gelin görün ki, bugünkü Anayasaya göre, üniversitelerin kendi rektörlerini doğrudan seçmesi, maalesef, mümkün değil. Zira, Anayasanın, hem 131 inci maddesine göre hem de 104 üncü maddesine göre, en azından iki adayın Cumhurbaşkanına sunulması gerekiyor. Anayasamızın 104 üncü maddesinde, Cumhurbaşkanının görevleri sayılırken "üniversite rektörlerini seçmek" ifadesi kullanılıyor.

Şu halde, demek ki en az 2 ismin Sayın Cumhurbaşkanına arz edilmesi gerekiyor. Bu ihtilafı giderelim diye, üniversitelerimiz 2 aday belirlesin düşüncesiyle, konuyu muhalefetteki partilerimize götürdüm ve "üniversiteden gelen şöyle önerimiz var, ne diyorsunuz, destek verir misiniz" diye sundum "hayır, kabul etmeyiz" dediler; isim vermiyorum... (RP sıralarından alkışlar)

OYA ARASLI (İçel) - Verin verin, isimlerini verin; onlardan biri de bendim. Biz, cevabını veririz; siz söyleyin...

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Efendim, şunu arz etmek istiyorum. Gerçekten, üniversiteler toplumun beynidir. Buna canı yürekten katılıyorum; öyle de olması lazım.

OYA ARASLI (İçel) - Aspirini çikolataya sarıp yutturma politikasının bir eseriydi...

MUSTAFA KAMALAK (Devamla) - Düşünceden, hür fikirden korkmanın, çekinmenin bir manası yoktur. Düşünceler, sağlıklı fikirler hür ortamlarda doğup, oralarda gelişirler.

Değerli arkadaşlarım, madem öyledir, o halde, üniversitelerimizi, en kısa zamanda, gerçek manada demokratik bir yapıya kavuşturmak mecburiyetindeyiz.

Geçen haftaki görüşmeler esnasında, üniversiteden gelen bir sayın milletvekilimiz "bu teklif, bu değişiklik, üniversitelerin bağrına saplanmış bir hançerdir" dediler.

Değerli arkadaşlarım, bu teklifle, maalesef, üniversitelere ulaşamıyoruz; sadece, YÖK nezdinde küçük değişiklikler yapılıyor. Dediğimiz gibi, değişiklikler de, ana hatlarıyla dört noktada toplanıyor: YÖK Başkanını atayan işleme karşı yargı yolu açılıyor; seçim getiriliyor; etkinlik sağlanıyor ve üyelerin sürekli çalışması öngörülüyor.

Diyoruz ki -samimi düşüncem de odur- bu ülkenin bütün fertleri birbirinden farksızdır; aramızda, sağ, sol, vesaire bakımından zannedildiği kadar önemli fark da yoktur. Fark, olsa olsa, iletişim yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Buna son verelim; bir araya gelelim. Üniversitelerimizin ihtiyacını biliyoruz; o münasebetle, elbirliğiyle, gecikmeden, gerçekten dört başı mamur bir tasarı getirelim. Buna, üniversitelerimizin, diğer kurumlara nispetle, çok daha acil ihtiyacı vardır.

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mustafa Kamalak'a teşekkür ediyorum.

Şimdi, kişisel söz haklarının kullanılmasına geçiyoruz.

İlk sırada, Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

Sayın Türk, konuşma süreniz 10 dakikadır.

HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversiteler, bilimsel yöntemlerle bilgi üreten ve öğreten, bilimsel bilgilerin ya da bilimsel yöntemlerin kullanılmasını gerektiren meslekler için insangücü yetiştiren, yüksek araştırma ve öğretim kurumlarıdır.

Üniversitelerin kendilerinden bekleneni yerine getirebilmeleri, onların, çalışmalarını özgürce yürütebilmelerine bağlıdır. Bu anlamda, üniversitelerin bilimsel özerkliğinden söz edilir; ancak, bilimsel özerkliğin tam olarak gerçekleşebilmesi, üniversitelerin, aynı zamanda idarî, hatta malî özerkliğe sahip olmalarına bağlıdır.

Dünya bugün bilgi çağında yaşıyor. Türkiye'nin, bilgi çağında, uygar ülkeler arasındaki yarışı kazanabilmesi için, üniversitelerinin özgürce bilgi üretebilmesi ve öğretebilmesi gerekir. Canlı varlıklar için oksijen ne ise, özgürlük ya da özerklik de üniversiteler için odur. Böyle bir özgürlüğün, özerkliğin sağlanması, Türkiye'de, 1961 Anayasasından itibaren anayasal hükümlere konu olmuştur. Gerçi, 1982 Anayasası, üniversite özerkliğini, 1961 Anayasasında olan kapsamıyla düzenlememiştir; ancak, yine de, bilimsel özerklik vurgulanmıştır ve belirli bir ölçüde, idarî ve malî özerkliğin başlangıcı sayılabilecek hükümlere yer vermiştir. Bizim yapmamız gereken, üniversitelerin özerkliğini bütün boyutlarıyla tamamlamaktır.

Türkiye'de üniversitelerin çok çeşitli sorunları var. Önümüze getirilen kanun teklifi ise, bu sorunları değil, fakat, bugünkü İktidarı meşgul eden, rahatsız eden bazı sorunları çözmeye yöneliktir. Getirilen düzenleme, Yüksek Öğretim Kurulunun, doğrudan doğruya, kanun teklifinde öngörülen özerkliğini ciddî olarak zedeleyecek ve Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla, üniversitelerin özerkliğini aynı biçimde zedeleyecek ve üniversite özerkliğini tehlikeye sokacak bir düzenlemedir.

Bu düzenleme, yürürlük maddeleri bir yana bırakılırsa dört maddeden oluşuyor. Bunların ikisi, doğrudan doğruya, Yüksek Öğretim Kurulunun oluşumuyla ilgilidir; biri, sürekli düzenleme; diğeri de, yeni Yüksek Öğretim Kurulunun seçilmesi ve atanması ve bugünkü Yüksek Öğretim Kurulunun görevine son verilmesi, başka bir deyişle, bugünkü Yüksek Öğretim Kurulunun yasayla azli konularıyla ilgilidir. Aradaki maddeler ise, üniversite bütçeleri, üniversite döner sermayesiyle ilgili bazı kolaylıklar getirmektedir. Aslında, bu kolaylıklar, ilke olarak kimsenin itiraz etmeyeceği birtakım rahatlıklar getirmektedir. O nedenle, bu maddeler, aslında, Sayın Başbakanın bir vesileyle kullandığı bir deyimle, aspirini içirmek için kullanılan şeker niteliğindedir.

Şimdi, getirilen düzenlemeyi, üniversite özerkliğine vereceği sakıncalar açısından değerlendirmekte yarar görüyorum. Acaba, bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi önüne gidecek olursa, Anayasa Mahkemesi, konuyu nasıl değerlendirebilir? Anayasa Mahkemesinin özerklik konusundaki anlayışı nedir? Size, bu konuda, Anayasa Mahkemesinin, 1961 Anayasası döneminde verilmiş iki kararından örnekler sunmak istiyorum:

Anayasa Mahkemesi, 1968 yılında, TRT ile ilgili olarak verdiği bir kararda, özerk kuruluşların türlerini, biri Anayasa emri olmaksızın yasa koyucunun tercihiyle öngörülen kuruluşlar, diğeri de doğrudan doğruya Anayasayla öngörülen özerk kuruluşlar olarak belirtmektedir. Bu çerçeve içerisinde Anayasanın öngördüğü özerk kuruluşlarla ilgili olarak yapılacak yasal düzenlemelerde "kanun koyucunun, bu düzenlemeyi yaparken, Anayasanın, kuruluşun özerk bir yönetim biçimiyle yönetilmesini, kamu yararı bakımından zorunlu görmüş olduğunu bir an hatırdan çıkarmaması ve düzenleme vesilesiyle, özerkliği doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla gölgeleyecek nitelikte kayıtlama ve sınırlamalardan kaçınılması zorunlu bulunmaktadır" denilmektedir. Yine, aynı kararda, bu çeşit düzenlemelerde öngörülecek tedbirlerin ve denetim usullerinin dahi özerklik ile bağdaşır nitelikte olması ve özerklikle kuruluşu doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yürütme organının etkisi altına sokmayan bir nitelikte bulunması şarttır" cümlesi yer almaktadır.

Daha sonra, 1971 yılında, doğrudan doğruya 1961 Anayasasının 120 nci maddesindeki "özerklik" kavramını yorumlayan bir kararında ise, Anayasa Mahkemesi, üniversite özerkliğinin hangi gerekçelerle benimsendiğini belirtmektedir. Bu karara göre "bilimsel çalışma, yalnız aklın ve gözlemin biçimlendirdiği bir çalışma olması dolayısıyla, böyle bir çalışmaya ve bilimsel yolda eyleme yönelecek kişilerin, bilimsel gerekler dışında bir etkiyle karşılaşmaksızın yetiştirilmeleri temel bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Yalnızca bilimsel ve nesnel ölçülere göre biçimlendirilmiş bir öğretim ve eğitimin gerçekleştirilmesi, toplumsal açıdan büyük önem gösteren alanlardaki yükseköğretim ve eğitimin, gerek siyasal çevrelerin ve özellikle siyasal iktidarın gerekse toplumdaki çeşitli kümelerin etkilerinin dışında tutulmuş bir öğretim ve eğitim düzeniyle olabilir."

Yine, aynı kararda şu satırları okuyoruz: "Üniversitelere yönetim ve bilim açısından özerklik tanınmasının gerekçesi, siyasal çevrelerin ve özellikle iktidarın, üniversite çalışma, öğretim ve eğitimini etkisi altında bulundurması yolunu kapamak ve üniversite çalışmalarıyla öğretim ve eğitimini her türlü dış etkiden uzak bir ortam içinde sürdürmektir. Her siyasal kuruluşun kendine göre birtakım görüşleri ve anlayışları vardır ve bu kuruluşlar, eğitim ve öğretimi kendi görüş ve anlayışları doğrultusunda etkileme eğilimini gösterebilirler. Oysa, toplumsal açıdan çok önemli bulunan alanlarda görev alacak yetenekli kimselerin yetiştirilmesi, bunların, yalnızca nesnel ve bilimsel düşüncelere dayanan bir eğitim ve öğretimden geçmiş bulunmalarına bağlıdır."

Değerli milletvekilleri, işte, Anayasa Mahkememizin özerklik anlayışı budur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Türk, konuşmanızı tamamlayın efendim.

HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin, özellikle Yüksek Öğretim Kurulunun oluşumu ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanının seçimiyle ilgili hükümlerini, Anayasa Mahkemesinin bu anlayışını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz. Bu anlayışı göz önüne aldığınız takdirde, getirilen düzenlemenin üniversite özerkliği kavramına aykırı olduğu, dolayısıyla, Anayasaya aykırı olduğu açıkça görülecektir; bunu yapmanın hiç kimseye yararı yoktur. Bunu yapmakla, sadece, yükseköğretim kurumlarına, üniversitelere yeni bazı rahatsızlıklar getireceksiniz ve Türkiye'de bilimin özgürce gelişmesinin önüne siyasal iktidarların etki ve baskısını koyacaksınız. Bunu yapmaya hakkımız yoktur, bundan vazgeçelim.

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'e teşekkür ediyorum.

İkinci sırada, Antalya Milletvekili Metin Şahin...

Buyurun Sayın Şahin. (DSP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 10 dakikadır.

METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesini isteyen kanun teklifi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi, saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, kanun teklifi -birçok arkadaşımızın da ifade ettiği gibi- kaba hatlarıyla iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, üniversitenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan döner sermaye gelirlerindeki bazı düzenlemeleri içeriyor. Bir diğeri ise, yönetimin oluşması, kompozisyonu ya da YÖK Başkanının yeniden nasıl belirleneceğini hükme bağlıyor.

Birinci bölümde, döner sermaye gelirlerine yönelik değerlendirmeleri genelde olumlu görmek mümkündür; ancak, teklifin esas özelliği dikkate alınırsa, böyle bir yaklaşımı, döner sermayeyle ilgili olumlu görünen değerlendirmeleri, teklifte göz boyama maddeleri olarak değerlendirmek de çok yanlış değildir.

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temel görevi yasa yapmak, denetim yapmaktır. Şimdi de, 2547 sayılı Yasada bir düzenleme yapıyoruz. Yasalar eğer bir ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa, ilgili kesimin talebi varsa ve katılımcı bir anlayışla hazırlanıyorsa yararlı olur, kabul görür. Şu anda üzerinde görüştüğümüz 2547 sayılı Yasada değişiklik öngören bu teklif, Hükümetin üzerinde hassasiyetle çalıştığı, katılımcı bir anlayışla üniversitelerimizin görüşlerinin alındığı bir teklif -daha doğrusu tasarı- değildir; aksine, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi grup başkanvekillerinin imzalarıyla oluşturulmuş bir tekliftir. Bu nedenle, ülke yararı, üniversite yararı, gençliğimize olan yararı gözetilmemiş, sadece siyasal amaçlı ve doğrudan YÖK Başkan ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen bir teklif özelliğini taşımaktadır. Bu temel değerlendirmem yanında, bu yasa değişikliği teklifine ait önerimi de hemen söylemek istiyorum. Bu teklif, Hükümetçe desteklenmemelidir. Yine, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuzca, üzerinde yeniden bir çalışma yapılmak üzere, geri çekilmelidir.

Sayın milletvekilleri, üniversitelerimizin sorunları yok mudur; elbette vardır. Bunları gören Parlamentomuz, geçtiğimiz yıl -yani, bundan yaklaşık bir yıl evvel- 7 Mayıs 1996 tarihinde, üyelerini belirleyerek, yükseköğretimin sorunlarının araştırılması ve gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla bir araştırma yaptırmıştır ve sonuçlarını da bir rapor halinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine ve kamuoyuna sunmuştur. Demokratik, özgür üniversite, bilim üretebilir; önce sanayi toplumuna ve oradan bilgi toplumuna geçişi sağlayabilir. Böyle bir toplumun altyapısı olabilecek çağdaş değerlere sahip insan, ancak, özgür üniversitelerde yetiştirilebilir. Burada görüştüğümüz YÖK Yasası, bu raporda yer alan hiçbir ihtiyacı karşılamamaktadır. Şimdi, Meclisçe hazırlanan bu raporun temel tespiti olan demokratik ve özerk üniversite ihtiyacı görmezden gelinerek ve aksine bir tutumla, Bakanlığın ve Hükümetin güdümünde bir YÖK ve bir üniversite hedeflenmektedir. O nedenle, demokratik sol düşüncenin sahibi bizler, özerk ve özgür üniversitenin oluşumunu baltalayan, mevcut durumu daha da geriye götürecek olan bu teklifi desteklemiyoruz.

Hükümet, bu yasa değişikliği teklifini destekleyerek, 1980 sonrası ülkemizde yerleşen antidemokratik anlayışı sürdürmekten yana bir tutumun çok açık bir örneğini sergilemektedir. Görülmektedir ki, Hükümet, üniversitelerin yönetimine egemen olmayı amaçlamaktadır ve Hükümet, bu tutumuyla, üniversitelerin temeline dinamit koymaktadır. Başta söylediğim gibi, Hükümet, yanlış yoldadır, bu yasa önerisini geri çevirmelidir, çektirmelidir.

Sayın milletvekilleri, bu yasa değişikliği önerisine, 60 kadar üniversitemizin hiçbirinden destek gelmemiştir, hiçbirinin desteği yoktur; aksine, tepkileri vardır ve üniversiteyi, üniversite yönetmelidir diye seslendirmektedirler görüşlerini. Yine "YÖK'te ağırlık, üniversite temsilcilerinde olmalıdır" diye seslerini yüksek sesle dile getirmektedirler.

Sayın milletvekilleri, önerilen teklifte, üniversiteye verilen 4 üyeliğin temsil oranı yüzde 26,6'dır. Hükümete verilen 6 üyeliğin temsil oranı ise yüzde 40'tır. Burada, eğer, bir değişiklik yapılmak isteniyorsa ve böyle bir şeyi yapmak istiyorsak, bu temsil ya da katılım oranları değiştirilmeli; örneğin, üniversiteye verilen 4 üyelik 6'ya çıkarılmalı, Hükümete verilen 6 üyelik ise 4'e indirilmelidir. Böylece, üniversitelerin katılımı ve temsili yükseltilmeli; YÖK, sahibine; yani, üniversitelere bırakılmalıdır.

Sayın milletvekilleri, bu teklifte yer alan bir başka önemli husus, YÖK Başkanının belirlenme şeklidir. Bilindiği gibi, halen YÖK Başkanı, YÖK üyeleri arasından, doğrudan Cumhurbaşkanınca seçilmektedir. Burada görüşmekte olduğumuz teklifte ise, YÖK Başkanı, adaylar arasında Hükümetçe ayıklama ve yönlendirmeye tabi tutulmaktadır; ondan sonra Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır.

YÖK Başkanı seçiminde Hükümete böyle bir inisiyatif tanımanın ya da müdahale yaptırmanın hiçbir haklı nedeni yoktur. Sayın Kamalak, üniversiteden gelmiş olmasına rağmen, öyle ifadeler kullandı ki, Hükümetin, Bakanlar Kurulunun sanki bir KİT'i, sanki bir genel müdürlüğü gibi, bir üniversiteyi aynı kefeye koyup, Bakanlar Kuruluna bir sorumluluk yüklemek istemektedir. Bu, demokratik bir yaklaşım değildir.

Yine, bunun yanında, bazı İktidar sözcülerinin, masumane ifadelerle bunu savunmaları ve Başbakanın, Başbakan Yardımcısının ve Millî Eğitim Bakanının üniversite kökenli olmaları nedeniyle endişeye mahal yoktur yaklaşımlarını da onaylamak mümkün değildir. Bunların vesayet hakları yoktur. Demokrat bir anlayışla ellerini üniversiteden çekmelidirler.

Rektör, dekan atamalarında siyasî hesaplar, üniversitemize zarar verecektir. Hükümetin üniversiteyi yönetme isteği demokratik değildir. Gelişmiş, modern ülkelerin hiçbirinde, üniversiteler, hükümetlerin güdümünde değildir.

Bakın arkadaşlar, bundan, daha üç beş gün önce, Başbakan Yardımcısı Sayın Çiller, bir yerdeki konuşmasında, "kışlaya, camiye, okula siyaseti sokmayalım" sözünü söyledi. Şimdi, bunun gereğini, bu İktidar milletvekillerinden, en azından Doğru Yol Partisi milletvekillerinden beklediğimizi dile getiriyorum; siyaseti üniversiteye de sokmayalım.

Değerli arkadaşlar, biz, Demokratik Sol Parti olarak diyoruz ki, YÖK üyeleri Cumhurbaşkanınca atansın, prosedür tamam; ancak, YÖK Başkanı, bu üyelerce, kendi üyeleri arasından özgürce yapılacak seçimle belirlensin; yani, bu YÖK Başkanı seçimine, Bakanlar Kurulu da Cumhurbaşkanı makamı da karıştırılmasın. Böylece, özerk üniversitenin ilk adımını atmış olalım. Zamanla, rektör ve dekanlar da aynı yöntemle seçilir hale getirilsin diye, düşüncemi sizlere öneriyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

METİN ŞAHİN (Devamla) - 1 dakikada bitirmeye çalışayım efendim.

BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın efendim.

METİN ŞAHİN (Devamla) - Eğer, ille, Sayın Cumhurbaşkanınca bir seçim yapılması isteniyorsa, o zaman, YÖK üyelerinin kendi aralarında belirleyeceği adaylar -siyasî etkilendirmelerden uzak olması için- Bakanlar Kurulunun eleme ve yönlendirme yapmasına olanak verilmeden, doğrudan, Sayın Cumhurbaşkanına sunulsun diye öneriyorum.

Değerli arkadaşlar, ekonomik mutsuzluğa sosyal mutsuzluklar katarak, üniversitelerimize, gençliğimize, laik demokratik Türkiye'ye, modern, çağdaş bir toplumun özlemi içerisinde olan halkımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak haksızlık yapmamalıyız. Demokratik Sol Parti üyeleri olarak, Hükümeti, İktidarı uyarıyoruz: Son onbir ayda yaşanan bir sürü olumsuzluklara bir yenisini daha katmayınız ve üniversitenin de huzurunu bozmayınız. Üniversitenin huzuru bozulursa, ülkenin huzuru bozulur. Böyle bir sonuç da, hepimize zarar verir. Üniversitede var olan bazı sorunların çözümü, iktidar güdümünde, iktidara bağlı YÖK olmamalıdır. Çözüm, idarî, malî ve bilimsel özerkliği olan ve kendini, kendi temsilcileriyle yöneten üniversiteler olmalıdır.

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Antalya Milletvekili Sayın Metin Şahin'e teşekkür ediyorum.

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kamalak.

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, sayın hatip ismimi zikrederek, benim, üniversiteleri birer KİT gibi gördüğümü beyan ettiler; doğru değildir. Ben, üniversiteleri hiçbir zaman bir KİT gibi görmedim. Üniversiteler, hür düşüncenin serbestçe doğup gelişebileceği zeminlerdir.

Ayrıca, Sayın Şahin, teklifteki sıralamada bir değişiklik önerdi. Mesela, üniversite kontenjanının 4 değil 6 olması gerektiğini beyan ettiler. Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda kendileriyle beraberiz; orada, o teklifi ben yapmıştım, kendi oylarıyla reddedilmişti.

Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Yani, size ait olmayan bir beyanda bulundu diyorsunuz ve bazı sözleri de ilave ediyorsunuz...

MUSTAFA KAMALAK (Kahramanmaraş) - Evet efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kamalak; tutanağa geçti.

Teklifin tümü üzerinde, Komisyonun ve Hükümetin söz istemi var mı efendim?

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Yok.

MİLLî EĞİTİM BAKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Yok efendim.

BAŞKAN - Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

III. - YOKLAMA

BAŞKAN - Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunacağım; ancak, bu işlemden önce, toplantı yetersayısının olmadığı gerekçesiyle yoklama isteyen bir önerge, Başkanlığa gelmiş bulunmaktadır. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "çoğunluk var" sesleri, gürültüler)

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, çoğunluk var.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Böyle bir çoğunluğa nasıl yok dersiniz Sayın Başkan!

İSMET ATALAY (Ardahan) - Hükümet yoklama mı istiyor?!

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Efendim... (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

Değerli arkadaşlarım, sükûneti muhafaza ediniz, bir Grup Başkanvekili arkadaşımızın istemi var; onu tespit etmeye çalışıyorum.

Buyurun Sayın Başesgioğlu.

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkanım, şu anda Başkanlığa ulaşan yoklama isteğini, elbette Başkanlık değerlendirecektir. Yalnız, şu anda, kahir bir çoğunluk var. Yani, arkadaşlarımız, göz göre göre, İçtüzüğün tanıdığı bir hakkı suiistimal ediyorlar.

İkincisi, Genel Kurulumuzda, bugüne kadar yaşanmayan bir garabet yaşanıyor... (Gürültüler)

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan...

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Kamalak, kaçma!..

BAŞKAN - Bir saniye efendim... (DSP ve CHP sıralarından "Kamalak, kaçma" sesleri)

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Kendiniz bunu kaç defa yapıyorsunuz...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylama işlemine geçebilmem için, sükûneti muhafaza etmeniz gerekli. Bir Grup Başkanvekili arkadaşımız, bu yoklama istemiyle ilgili bir görüş belirtiyor; onu, sağlıklı olarak tespit edebilmem lazım. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

Müsaade buyurun efendim... Sükûneti muhafaza edin...

Buyurun.

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkanım, bu teklifin sahibi, İktidara mensup parti gruplarıdır ve zaman zaman, muhalefete dönüp "Meclis çalışmasını engelliyorlar" diye, bize tenkitlerde bulunmuşlardır. Demokrasi tarihimizde, Meclis geleneğinde, ilk defa, iktidar gruplarının Meclisi engellemesiyle karşı karşıya kalıyoruz. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Sayın Başkanım, bu önerge, şu sıralardaki konumun değiştiğini, bu tarafın iktidara geldiğini, bu tarafın muhalefete düştüğünü gösteriyor! (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu... ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

Müsaade buyurun efendim...

Sayın Başesgioğlu, Başkanlığa ulaşan ve yeterli sayıda imzayı taşıyan bir önerge bulunmaktadır. İçtüzüğe göre, bu önerge Başkanlığa ulaştıktan sonra, imza sahiplerinin burada bulunup bulunmadıklarını tespit ederek işleme başlayacağım ve yoklama yapmak durumundayım.

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, biz sonuna kadar buradayız.

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bir isteminiz mi var efendim?..

NİHAT MATKAP (Hatay) - Evet efendim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bir saniye; buradan bir başka Grup Başkanvekili arkadaşımız söz talebinde bulunuyor. (Gürültüler)

Efendim, müsaade edin, Sayın Matkap'ın görüşlerini alabileyim; ne istiyorlar; işleme başlayacağım çünkü.

Buyurun Sayın Matkap.

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, bundan önceki Meclis başkanvekillerinin uygulamalarında, eğer toplantı yetersayısının olduğu konusunda sayın başkanvekilinin bir kanaati oluşmuşsa, yoklama yapılmıyordu. Eğer, siz, şimdi yoklama yaparsanız, bir hakkın suiistimali olur. Salonda yetersayının olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. O nedenle, Sayın Başkan, bu konuda takdir hakkınızı kullanmanız gerekir; yoksa bir hakkın suiistimali olur. Benim talebim bu yöndedir.

Sayın Başkan, eğer şu anda yoklama yaparsanız, muhalefet olarak ne zaman yoklama istersek, tüm Meclis başkanvekillerinin yoklama yapması şart olacak. Çifte standart uygulamayalım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Matkap.

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Yetersayı var zaten Sayın Başkan.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi yapılacak olan oylama işlemi öncesinde, Başkanlığa, yeterli imzayı taşıyan bir önerge gelmiş ve "Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz" şeklinde isteklerini belirtmişlerdir.

Ben, burada, iki muhalefet partisi grup başkanvekilinin ifade ettiği gibi, yoklama yapıldığı zaman, çoğunluğun var olduğunun tespit edileceği kanaatindeyim. Bununla beraber, İçtüzüğü tatbik etmek zorundayım. İçtüzük, "Başkan, birleşimi açtıktan sonra tereddüte düşerse, yoklama yapar" der; tereddüte düşmezse yapmaz; tamam.

Değerli arkadaşlarım, şu anda, benim bu konuda bir tereddütüm yok; ancak, şu anda istenilen yoklama, İçtüzüğün başka bir hükmüne dayanıyor; yani, Meclisi açtığı zaman Başkanın takdirine bırakılan husus farklıdır, bir oylamaya geçilirken belli sayıda imzayla istenilen yoklama farklıdır.

NAİM GEYLANİ (Hakkâri) - Takdir hakkınız var Sayın Başkan...

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim... Ben, İçtüzüğü uygulamak durumundayım.

Belli sayıda imzayla, Genel Kurul salonunda yoklama yapılması talep ediliyorsa, bu talep sahipleri karşısında, Başkanlığın takdir yetkisi yoktur. Takdir yetkisi, 57 nci maddenin birinci fıkrasına göre vardır. Onun için, ben, yoklama yapmak zorundayım; ancak, burada, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın, yeterli sayıda bulunup bulunmadığını tespit edeceğim; o sebeple, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz.

BAŞKAN - İmza sahiplerinin burada bulunup bulunmadıklarını tespit edeceğim:

Mehmet Altan Karapaşaoğlu?.. Burada. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar [!])

Muhammet Polat?.. Burada. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar [!])

Abdullah Özbey?.. Burada. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar [!])

Hüseyin Olgun Akın?.. Burada. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!])

Abdulkadir Öncel?.. Burada.(ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar [!])

Ömer Özyılmaz?.. Burada.

Cemalettin Lafçı?.. Burada. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar [!])

İlyas Arslan?.. Burada.

Murtaza Özkanlı?.. Burada.

Abdullah Örnek?.. Burada.

Bahri Zengin?.. Burada.

Hasan Öz?.. Burada.

Ali Oğuz?.. Burada. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!])

Memduh Büyükkılıç?.. Burada.

Lütfi Yalman?.. Burada.

Tevhit Karakaya?.. Burada.

Musa Okçu?.. Burada.

Ömer Naimi Barım?.. Burada.

Sıddık Altay?.. Burada.

Fuat Fırat?.. Burada.

Yoklama isteği için önergede yeterli sayıda imza bulunmaktadır.

Önergede imzası bulunan arkadaşlarımın, yoklama sonuna kadar Genel Kurul salonundan ayrılmamalarını rica ediyorum.

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Sayın Başkan, önergeden vazgeçmiş olabilirler...

BAŞKAN - Yoklamaya başlıyoruz.

(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere kaldığımız noktadan devam ediyoruz.

VII. -KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

2.-Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor komisyonları raporları (2/616) (S. Sayısı :226)(Devam)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Başkanlığa, Komisyon tarafından bir önerge verilmiştir... (ANAP, DSP, CHP sıralarından "oylamaya geçildi" sesleri) Bu önergede, kanun teklifinin Komisyona geri verilmesi istenilmektedir. (ANAP, DSP, CHP sıralarından "oylamaya geçildi" sesleri, gürültüler)

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Çoğunluğu yok; alamaz teklifi geri.

BAŞKAN - Şimdi, önergeyi okutup, işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 226 sıra sayılı kanun teklifinin tümünün, İçtüzüğün 88 inci maddesi gereğince, Komisyonumuza geri verilmesini arz ederim.

Saygılarımla.

Dr. Tayyar Altıkulaç

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor

Komisyonu Başkanı

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkan, Komisyonun çoğunluğu yok; nerede Komisyonun çoğunluğu?

NABİ POYRAZ (Ordu) - Sayın Başkan, oylamaya geçildi.

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Komisyonun çoğunluğu var mı?

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım... Bir saniye... Bir saniye... (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

Komisyonun bu istemi önergeyle bize bildirildikten sonra, İçtüzüğün 88 inci maddesi uyarınca işlem yapmak durumundayız. O bakımdan, İçtüzüğün 88 inci maddesini bilgilerinize sunmak istiyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

OYA ARASLI (İçel) - Karar alamaz, çoğunluğu yok.

AYHAN FIRAT (Malatya) - Komisyonun ekseriyeti yok efendim.

HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan... Sayın Başkan...

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, sükûneti muhafaza ederseniz, Genel Kurul salonundan gelen istekleri de sağlam bir şekilde tespit edebilme imkânım olacak; benim uygulamakta olduğum usulle ilgili de açık bilgi verme imkânım olacak; ama, önce sükûneti sağlayın lütfen.

Değerli arkadaşlarım, oylamaya geçme konusunda ben hazırlık yaparken, yeterli sayıda imzayla, o esnada Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı bulunmadığı ifade edilmişti...

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) - Oylamaya geçildi, başka bir işlem yapılır mı?

BAŞKAN - ...Bu sebeple, oylamaya geçmeden önce, salonda çoğunluğun bulunup bulunmadığını tespit için yoklama yaptık. Bu sebeple, oylamaya geçilmişti dememiz mümkün değil; oylamaya, ancak toplantı yetersayısının var olup olmadığını tespitten sonra geçecek idik.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - "Oylamaya geçildiği sırada" diyor ama...

BAŞKAN - Şimdi, toplantı yetersayısı olduğu anlaşıldı, işlemlere geçiyoruz; ancak, bir önerge geldi, önergeyi işleme koydum; önerge bilgilerinize sunuldu. Komisyon, bu kanun teklifinin, Komisyona tümüyle geri verilmesini talep ediyor.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Komisyonun sayısı yok; geri çekemez!..

BAŞKAN - Bu durumda ne yapılır?.. Şimdi, İçtüzüğün 88 inci maddesini okuyorum...

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Çekecektiniz, niye getirdiniz?!.

NABİ POYRAZ (Ordu) - Sayın Başkan, zaman kaybetme!..

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 88 inci maddesini okuyorum: "Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç maddesinin, komisyona geri verilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir."

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Komisyon, çoğunluğu olursa ister; yok çoğunluğu.

BAŞKAN - "Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişse, tasarı veya teklif hakkında verilen bütün önergeler esas komisyona verilir. Tasarı veya teklifin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse, o madde veya maddeler hakkındaki önergeler esas komisyona verilir."

AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan, Komisyonun ekseriyeti yok ki!.. Komisyonun ekseriyeti var mı?!.

BAŞKAN - Şimdi, Başkanlık, bu işlemi yerine getirirken bir oylama yapmak durumunda da değildir; yani, telaşlanmayın, diğer arkadaşlar geliyorlar diye... Bu İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, Hükümetten veya komisyondan Başkanlığa bir talep geldiği zaman, biz, görüşmesiz olarak geri vermek durumundayız.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Bir itirazınız mı var efendim?

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Evet, Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Siz, bu işlemi oylamaya geçtikten sonra yapamazsınız; oylama işlemi başlamıştır. Siz, salonda çoğunluğu aramak için tekrar aynı işlemi yapıyorsunuz. Oylama işlemine geçtikten sonra, artık, Komisyonun beyanını değerlendiremezsiniz, oylamadan başka hiçbir işlem yapamazsınız. Bu nedenle, bu tutumunuzun yanlış olduğu iddiasındayım.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Efendim, tutumunuz doğrudur, İçtüzük de açıktır. Arkadaşlarımız yoklama ile oylamayı karıştırıyorlar. Önce yoklama, sonra... (CHP ve DSP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Senin kafan karışık, kafan!.. Biz, bir şey karıştırmıyoruz.

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun efendim. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun...

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Tartışmaya gerek yok; 88 inci madde gayet açık. Komisyon, teklifi geri çekmiştir.

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Beceremeyeceğiniz şeyleri niye getiriyorsunuz buraya?!. Beceriksiz herifler!..

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, grup başkanvekillerinin, Başkanlığın uygulamasıyla ilgili görüşlerini tespit ettim. Bir kere daha -Başkanlığın takip etmekte olduğu usulün başka oturumlarda da tartışılmaması için- açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Öncelikle...

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Efendim?..

NİHAT MATKAP (Hatay) - Söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sözümü bitireyim, ondan sonra sizin de görüşünüzü alırım efendim.

Oylamaya geçeceğim esnada, bir önerge verilmek suretiyle, Genel Kurul salonunda toplantı yetersayısı bulunmadığı iddia edildi. (ANAP, DSP, CHP ve DTP sıralarından gürültüler)

Değerli arkadaşlarım, gürültü yapmayın; bir şey anlatıyorum burada... Başkanlığın tutumunu ifade etmek ihtiyacındayım. (RP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP, DSP, CHP ve DTP sıralarıdan gürültüler)

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Peki, şimdi ne olacak?

BAŞKAN - Ne olacağını dinlediğiniz zaman fark edeceksiniz.

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, önce kendiniz öğrenin... İktidara söyle, İktidara...

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, herhangi bir oylamaya geçilirken, Başkanlığa yeterli sayıda imzayla yoklama yapılması istemi gelirse, Başkanın o noktada takdir yetkisi yoktur; Başkan, yoklamayı otomatik olarak yapmak durumundadır.

Şimdi, oylamaya geçilirken yoklama yapılması demek, oylama işleminin başladığı anlamına gelmez. Oylamaya geçebilmem için, öncelikle, o önergenin gerektirdiği yoklama işlemini yapmam icap ediyordu. Yoklama işlemini bitirdim, ondan sonra oylamaya geçeceğim; çoğunluk olduğunu görüp, tespit edip, ondan sonra oylama işlemine geçeceğim; ama, oylama işlemine geçmeden, Komisyondan buraya bir başka önerge geldi ve Komisyon, kanun teklifinin geri verilmesini istiyor.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkan, kanun teklifini niye vermişler, niye çekiyorlar? Gulu gulu dansı mı bu?!

BAŞKAN - Şimdi, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, bu konuda oylama yapılmadan işlem yapmak durumundayım; uyguladığım usul budur.

Teşekkür ederim.

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Komisyon ne zaman toplanmış da karar vermiş?

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Müsaade buyurun, Sayın Matkap'ın bir söz talebi var, onu dikkate alayım.

Buyurun Sayın Matkap.

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkanım, teklifi niye getirdiler, niye çekiyorlar? Bunu bir izah etsinler efendim.

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım...

ALİ RIZA BODUR (İzmir ) - Gerekçesini açıklasınlar da öğrenelim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bir Grup Başkanvekili arkadaşımızın usulle ilgili, zannediyorum, bir açıklaması var, onu tespit edeceğim.

Buyurun.

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkanım, İçtüzüğümüzün 88 inci maddesi gereğince, eğer esas komisyon veya sayın hükümet teklifi geri çekmek isterse, bugüne kadar, bizim anladığımız, ya teklifin tümüyle ilgili ya da maddeleriyle ilgili bir tereddüt doğmuş ki, bir ihtilaf oluşmuş ki, geri çekiyor...

Bu itibarla, aracılığınızla, Sayın Komisyon Başkanından bir istirhamda bulunacağım: Acaba, teklifi neden geri çektiklerini, hangi maddelerle ilgili tereddüt hâsıl olduğunu açıklayabilirler mi?

BAŞKAN - Bu sorunuzu, Komisyon Başkanına, tartışmaların sona ermesi için yönelteyim.

Sayın Komisyon Başkanı, Genel Kuruldaki arkadaşlarımızın, bu geri çekme önergesinin gerekçesi hakkında bilgi istekleri var; bir Grup Başkanvekilimiz de açıklama talep ediyor...

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Hem getiriyorlar hem de geri çekiyorlar; gulu gulu dansı mı yapıyorlar?!

BAŞKAN - Buyurun Sayın Komisyon Başkanı.

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifini Komisyonumuza geri çekme talebimizin gerekçesini kısaca arz etmek istiyorum.

Kanun teklifinin tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalarda bazı noktalarda Anayasaya aykırılıktan söz edilmiştir; bir. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "yalan, yalan!" sesleri)

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Halinize bakın, alenî takıyye yapıyorsunuz!..

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Bu kadar da olmaz, böyle gerekçe olur mu?

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - İkincisi...(ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Gerçeklerden bahset!..

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, Komisyon Başkanı...

Sayın Başkan, bir saniye.

Komisyon Başkanı açıklama yapıyor, sükûnetle dinleyin efendim.

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Komisyon aleni takıyye yapıyor .

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Diğer bir husus da, bizzat kanun teklifini veren sayın üyeler...

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Halinize bakın, halinize!

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) -...verdikleri teklif üzerinde değişiklik önergeleri vermişlerdir.

CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Anayasaya aykırı olduğunu söyledik...

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Kanun teklifini veren sayın üyelerin, bizzat kanun teklifini yapan sayın üyelerin verdikleri bu değişiklik önergelerini de değerlendirmek, onun dışında, diğer önergeleri de arizamik tartışmak ve müzakere etmek üzere, teklifin, Komisyonumuza geri istenmesi uygun görülmüştür. Hadise bundan ibarettir.

Arz ederim. (RP ve DYP sıralarından alkışlar; ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültüler)

CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Komisyonda söyledik Anayasaya aykırı olduğunu...

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim?

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bir saniye...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... Karşılıklı konuşma usulde yok efendim.

BAŞKAN - Böyle bir usul de yok. Size söz vermedim Sayın Kapusuz, size söz vermedim. Sayın Ersümer'in bir talebi var, onu tespit edeceğim. Böyle bir usulüm var; yani, yerinden kalkıp da Başkanlığa bir görüş belirtmek isteyen arkadaşlarımı dinleme usulüm var. Önce, Sayın Ersümer söyleyecek.

Buyurun Sayın Ersümer.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkanım, ben, biraz önceki beyanımda ısrarlı olduğumu belirtmek istiyorum. Yoklama işlemini yapabilmeniz için, yoklama talebini gündeme getirebilmek için, oylama işlemine başlamış olmanız lazım.

Yine, aynı şekilde, oylama işlemine başladığınız nedenle, Komisyonun geri çekme talebini yerine getiremeyeceğiniz inancındayım; bu konuda ısrarlıyım. (Gürültüler)

Yine, ayrıca...

BAŞKAN - Bir saniye efendim, bir saniye.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bir saniye arkadaşlar.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, görüşü tespit edebilme imkânım olmuyor, sükûnetle dinleyin. Müsaade buyurun efendim.

Buyurun.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Bu konudaki talebimi ısrarla yineliyorum.

Yine, ayrıca, Komisyonun geri çekme talebinin gerekçesi olarak ileri sürdüğü hususlar eğer gerçekse, gerçek niyetleri buysa, Komisyon Başkanının, bu teklifi, Anayasaya aykırılıklar nedeniyle, Anayasa Komisyonuna göndermesi gerekeceği inancımı belirtiyorum.

Yine, bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer, bizim bu taleplerimiz Başkanlıkça yerine getirilmeyecekse, yani bu teklif görüştürülmeyecek, oylama yapılmayacak, geri çekilecekse, hiç olmazsa bir hayrı olur diye düşünüyorum. YÖK gibi demokratik bir kuruluşun, böylesine Anayasaya aykırı kanunlarla bir Hükümetin keyfî uygulaması içine sokulmaktan kurtarılacağını ümit ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, söz verebilir misiniz?

BAŞKAN - Yerinizden...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet, yerimden efendim.

BAŞKAN - Yerinizden görüşünüzü alabilirim; ama, kısaca... Lütfen...

Buyurun Sayın Kapusuz.

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, öncelikle, karşılıklı müzakere şeklinde bu meseleyi böyle konuşturmak uygun değil, usulen de mümkün değil.

İkinci olarak, biraz önce, Sayın Başkandan bir talepte bulundunuz. İçtüzükte, böyle bir gerekçe açıklama ihtiyacı yok efendim. (DSP, CHP sıralarından "var, var" sesleri) Kesinlikle yok. İçtüzüğü okursanız, açıklama konusu kesinlikle yok.

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Komisyon başkanı değinebilir...

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Üçüncü olarak, sizin kararınız ilan edildiği halde, siz görüşünüzü Başkanlık olarak ifade ediyorsunuz, arkadaşlarımız da, aynı konuda, tekrar etmek için bir fırsat kolluyor; zamanı boşa harcıyoruz.

Arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Soysal, sizin bir isteminiz mi vardı efendim?

MÜMTAZ SOYSAL (Zonguldak) - Sayın Başkan, ortada bir mantıksızlık gördüm de, onu dile getirmek istiyorum. Bir parlamentoda yapılan bütün işlemlerin mantığa dayanması gerekir. Siz de okudunuz. İçtüzük, bunu, otomatik yapılması gereken bir işlem olarak görüyor; yani, komisyon istemişse verilir diyor. Ben beklerdim ki, Komisyon Başkanı, gerekçe göstermek zorunda değilim deseydi... Diyebilirdi, böyle bir hakkı vardı ve onu da makul karşılardım; ama, gerekçe gösterdiği andan itibaren, bu gerekçenin inandırıcı olması gerekirdi; inandırıcı olup olmadığının da, aslında, Parlamentoda ölçülmesi gerekirdi. Bir yanlış işlem oldu, onu belirtmek istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal.

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Komisyon Başkanının burada gerekçe belirtmesi, konunun müzakere edildiği anlamına gelmez. 88 inci madde açıktır; ama, her önerge sahibi, önergesiyle ilgili, Başkanlığa sunduğu önergeyle ilgili kısa açıklamalar yapabilir. Ben, ona dayanarak açıklama yaptırdım.

Şimdi, Komisyon Başkanının ortaya koyduğu gerekçeye de mantıksız diyemeyiz. "Anayasaya aykırılık iddiaları var" diyor. Anayasaya aykırılık iddiaları çerçevesinde Komisyona geri iade edilmesini talep ediyor.

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Anayasa aykırı ise niye getirdi?

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun efendim.

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Sayın Başkan, şu ana kadar bütün uygulamalarınız İçtüzüğe uygundur. Bütün uygulamalarınızı destekliyorum, doğrudur. Ancak, bundan evvel yaptıkları gibi, diğer Başkanvekillerinin de, sadece İçtüzüğün hükümlerine bağlı kalarak, zatıâliniz gibi uygulamalarda bulunmalarını istiyorum. Burada bulunan bazı arkadaşlarımız, bazı Sayın Başkanvekillerimiz -şimdiden gülmeye başladı kendisi- bundan evvel, bir iki sefer, böyle, İçtüzüğe bağlı kalmadan, İktidarın lehine bütün takdirlerini kullanmışlardır.

Sizin bütün hareketlerinizi tasvip ediyor, onaylıyorum efendim. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Burada oturan Başkanlar, İçtüzüğü tatbik etmekle yükümlüdürler; iktidarın, muhalefetin çıkarlarını değil, İçtüzük, Türkiye'nin çıkarlarını gözetir; Anayasaya ve İçtüzüğe uygun görev yapmak durumundadırlar.

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, kanun teklifinin tümü, üzerinde verilmiş olan önergelerle birlikte Komisyona iade edilmiştir. (ANAP, CHP ve DSP sıralarından gürültüler)

AYHAN FIRAT (Malatya) - Sayın Başkan...

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan... (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve "Sayın Başkan" sesleri)

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımıza kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Ön sıralardaki arkadaşlarımın ya yerlerine oturmalarını, sükûneti sağlamalarını ya da kenara çekilmelerini rica ediyorum.

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum.

NABİ POYRAZ (Ordu) - Kapat... Kapat...

BAŞKAN - Çünkü, bir grup başkanvekili arkadaşımızın bir talebi var, onu tespit edeceğim.

İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı.

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, esas komisyon, kanunu geri alma konusunda bir irade açıkladı; ama, burada, esas komisyonun üyeleri de yoktu, alınmış bir karar da yoktu komisyon tarafından. Esas komisyon başkanı, elbette ki, komisyon adına bir irade açıklayabilir; ama, alınmış bir karar varsa. Burada öyle bir olay yoktu ki, komisyon adına geriye çekilsin. Ben, bunu, bir usulsüzlük olarak nitelendiriyorum.

BAŞKAN - Sayın Araslı, biz, Başkanlık olarak, komisyon başkanının imzasıyla gelen yazılı bir talebi, komisyon kararı olarak kabul ederiz. Herhalde böyle bir karar alınmıştır. Eğer karar alınmadığı halde, komisyon başkanı böyle bir davranışta bulunmuşsa, bu, komisyonda görüşülecek bir husus olur.

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Komisyon buradadır!.. Meclis buradadır!..

OYA ARASLI (İçel) - Başkanlığın yetkisi dahilinde araştırılması gereken bir konudur.

İSMAİL SAFA GİRAY (Balıkesir) - Sayın Başkan, bütün usuller, İçtüzük, Genel Kurul hakları suiistimal edildi, siz de müsaade ettiniz.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, şimdi, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine, sırasıyla, devam edeceğiz.

3.-Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı :132)

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

4.-Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı :164)

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, 11 inci sıraya gelelim.

5.-625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S.Sayısı :168)

BAŞKAN - 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Sayın Bedük, burada bulunan kanun tasarı ve teklifleri, yarım kalmış görüşmelerdir; her birini tek tek okumak, komisyonun ve Hükümetin Genel Kurul salonunda hazır bulunup bulunmadığını araştırmak, Başkanın görevidir.

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Peki efendim.

6.-Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 146)

BAŞKAN - Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

7.-Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/509) (S. Sayısı :231)

BAŞKAN - Mera Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

8.-Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/581) (S. Sayısı :181)

BAŞKAN - Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin müzakerelerine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

9.-Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162) (S. Sayısı :136)

BAŞKAN - Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Hükümet?.. Yok.

Ertelenmiştir.

10.-Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli,Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı :232)

BAŞKAN - Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir. (DSP sıralarından "Hükümet de yok" sesleri)

BAŞKAN - Efendim, Anayasa değişikliği olduğu için Hükümeti aramadım.

11.-Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/526, 3/520)(S. Sayısı :166) (1)

BAŞKAN - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Değerli milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?..

FATİH ATAY (Aydın) - Başkan, iyi inceledin mi; Anayasaya aykırı olmasın.

MİLLî EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Anayasaya aykırılığı siz iddia ettiniz; biz inceledik...

BAŞKAN - Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

MADDE 1. -28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kadir Has Üniversitesi

EKMADDE3.-İstanbul'da Türk Eğitimine özgü Kadir Has Vakfı ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) Tıp Fakültesinden,

d) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,

e) Temel Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?..

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Şahsım adına söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Çelik.

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; görüşülmekte olan yasanın yeni bir üniversitenin kurulmasıyla ilgili olduğu ve bu konuda, Türkiyemizin, üniversitelerimizde yetişen gençlerimizin daha aydınlık, daha güvenilir, bilimsel ve teknolojik çağa uyumlarını sağlayabilmek açısından, vakıfların üniversite açmalarına böyle bir yasayla destek olacağımızı ifade ediyor, yürekten katılıyoruz.

"İlmin olduğu yerde karanlık ortadan kalkar", "İlim Çin'de olsa bile tahsil ediniz" buyrulmuştur. Böyle bir düşünceyle, daha fazla üniversite açılabilmesini, Türkiye'de üniversitesi olmayan il kalmamasını temenni ediyor, destekliyor, saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik.

Başka söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, böylece, Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir üniversiteye kavuşmuş bulunuyoruz; ülkemize, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Çalışma süremiz, daha başka bir işi tamamlamaya yeterli olmadığı için, grupların da anlaşması üzerine, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 29 Mayıs 1997 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 18.22


B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. - Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Yaşar Öz'ün teslim olmasıyla Emniyet Genel Müdürünün görevden alınması arasında ilişki olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2513)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın T.B.M.M. İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince Başbakan Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

10.4.1997

Tevfik Diker

Manisa

Sorular :

1. Kamuoyunda dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın emri ile İstanbul'da yakalandıktan sonra bırakılan ve üzerinde yeşil pasaport, Emniyet uzmanlık belgesi gibi sahte evraklar çıktığı belirlenen ve uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen Yaşar Öz; kendiliğinden teslim olmayıp, Siverek'te bazı pazarlıklar sonucu mu tutuklanmıştır?

2. Emniyet GenelMüdürü Alaaddin Yüksel, bu pazarlıkları bildiğinden dolayı mı görevinden alınmıştır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet GenelMüdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01 28.5.1997

Konu : Yazılı Sor Önergesi

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 24.4.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2513-6267/17430 sayılı yazısı.

b) Devlet Bakanlığının 1.5.1997 gün ve B.02.0.0010/02760 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Tevfik Diker tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili cevap aşağıya çıkarılmıştır.

Önergede adı geçen Yaşar Öz, İstanbul 2 Nolu DGM'nin 31.1.1997 gün ve 1997/33 Müt. sayılı gıyabi tevkif müzekkeresi ile aranmakta olduğu bir sırada 7.4.1997 günü kendiliğinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olmuş, 8.4.1997 günü İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevkedilmiş ve İstanbul 6 Nolu DGM'nin 8.4.1997 gün ve 1997/23 sorgu sayısına kayden tukuklanarak Metris Cezaevine gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

2. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, memur statüsünde görev yapan personelin sayısına ve öğrenim durumlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı (7/2540)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın SayınBaşbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygıyla dilerim.

Sabri Ergül

İzmir

1. TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar, Askerî, Adlî ve İdarî Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Belediyeler, Özel İdareler ve bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, Üniversitelerde Devlet Personel rejimine tabi olarak "memur" statüsünde görev yapan her sıfat ve derecedeki memurların, personelin cinslerine göre kadın, erkek ayrı ayrı ve toplam sayısı nedir?

2. Bunların öğrenim durumları (ilk, orta, lise, önlisans, yüksekokul, lisans, lisans üstü ve doktor) ayrı ayrı nedir?

Kaç ilkokul, ortaokul, kaç lise, kaç önlisans, kaç lisans öğrenimi görmüş ve lisans üstü (master ve doktora) eğitimi görmüş memurların sayıları ayrı ayrı nedir?

T.C.

Devlet Bakanlığı

Sayı : B.02.0.0010/0296 27.5.1997

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 29.4.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2540-6302/17509 sayılı yazısı.

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 1.5.1997 tarih ve B.02.0.KKG/106-519-25/1710 sayılı yazısı.

İzmirMilletvekili Sayın Sabri Ergül'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen ilgi (b) yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Lütfü Esengün

Devlet Bakanı

3. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, 1980 yılından sonra kurulan siyasî partilere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2541)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın SayınBaşbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygıyla dilerim.

Sabri Ergül

İzmir

1. Sicilleri, kayıtları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığınca tutulan ve Siyasî Partiler Yasasına göre 1980 yılından sonra kurulmuş, kapatılmış, fesh edilmiş ve münfesih sayılmış ve halen tüzel kişiliğini koruyan siyasî partilerin isimleri ve sayıları ve mevcut genel başkanlarının isimleri nedir?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-110788 28.5.1997

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMMBaşkanlığının 29.4.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2541-6303-17510 sayılı yazısı.

b) Devlet Bakanlığının 6.5.1997 gün ve B.02.0.0010/02779 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanımıza yönelitlen ve Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla ilgili cevap aşağıya çıkarılmıştır.

1983 yılından günümüze kadar, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa göre kurulan, daha sonra fesh edilen, diğer partiler ile birleşen ve Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan partiler :

BüyükTürkiye Partisi, Yüce Görev Partisi,Bizim Partisi, Huzur Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Büyük Vatan Partisi, Fazilet Partisi, Yeni Doğuş Partisi, Yeni Düzen Partisi, Sosyal Demokrat Partisi, Halkçı Parti, Hür Demokrat Partisi,Vatandaş Partisi, Bayrak Partisi, Islahatçı Demakrosi Partisi,Birlik ve Barış Partisi, Büyük Anadolu Partisi,Halk Partisi, Yeni Doğuş Partisi, Sosyalist Parti, Medeniyet Hayvansever Ekonomi ve Tarım Partisi, Halk Partisi, Demokrat Merkez Partisi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Demokrat Mücadele Partisi, Yeşil Türkiye Partisi, Demokrat Hareket Partisi, Özgürlük ve Eşitlik Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi, Demokratik Katılım Partisi, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Halkın Emek Partisi, Yeni Ufuk Partisi, Sosyalist Türkiye Partisi, Türkiye İçin Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi,Büyük Değişim Partisi, Yeşiller Partisi, Sosyal Demokrat Parti, Anadolu Partisi, Sosyalist Birlik Partisi, Demokratik Hedef Partisi, Demokrasi Partisi, Demokrat Parti-2, Solda Katılım Partisi, Birliğe Çağrı Partisi, Genç Demokrat Partisi, Millî İrade Partisi, Anavatan İçin Bütünleşme Partisi, Söz Milletindir Partisi, Solda Birlik ve Bütünleşme Partisi, Yükselen Ülkü Partisi, Öz Adalet Partisi, İkinci Değişim Partisi, Sosyal DemokratHalkçı Parti, Demokratik Sosyalist Parti, Sosyalist Devrim Partisi, Bütünleşme Partisi ve Demokrasi ve Değişim Partisi olmak üzere toplam 59 Siyasî Parti kapatılmıştır.

Siyasî Partiler Kanununun 110 uncu Maddesine göre kapanan partiler :

Milliyetçi Demokrasi Partisi, Halkçı Parti, Millet Partisi, Demokratik Hedef Partisi, Sosyal Demokrat Partisi, Türkiye İçin Birlik Partisi, Yeni Ufuk Partisi, DemokratikKatılım Partisi, Yeşil Türkiye Partisi, Demokrat Merkez Partisi, Hür Demokrat Partisi,Vatandaş Partisi, Anadolu Partisi, Özgürlük ve Eşitlik Partisi,Halk Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Anavatan İçin Bütünleşme Partisi ve İşçi Partisi olmak üzere toplam 18 adet Siyasî Parti kapanmıştır.

Siyasî Partiler Kanununun 107 nci Maddesine göre kapatılan partiler :

Demokrasi Partisi ve Halkın Emek Partisi olmak üzere 2 siyasî parti kapanmıştır.

2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa göre kurulan ve halen faaliyette bulunan siyasî partilerin ve genel başkanlarının isimleri :

Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Vekili Tuğrul Türkeş, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit, İşçi Partisi GenelBaşkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi GenelBaşkanı Deniz Baykal, Sosyalist İktidar Partisi GenelBaşkanı Aydemir Güler, Millet Partisi GenelBaşkanı Aykut Edibali, Yeniden Doğuş Partisi GenelBaşkanı Hasan CelalGüzel, Demokrat Parti Genel Başkanı Mümin Çevik, Türkiye Sosyalist Partisi Genel Başkanı TurgutKoçak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Y. Bozkurt Özal, Anayol Partisi Genel Başkanı Gürcan Başer, Halkın Demokrasi Partisi GenelBaşkanı MuratBozlak, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı M.Ufuk Uras, Liberal Demokrat Parti GenelBaşkanı Besim Tibuk, Yeni Demokrasi Hareketi Genel Başkanı Hüseyin Ergun, Büyük Adalet Partisi Genel Başkanı Sabit Batumlu, Türkiye Adalet Partisi Genel Başkanı Mehmet Yorgancıoğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Sezai Akdoğan, Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Hüseyin Şakacı, Demokrasi ve Barış Partisi Genel Başkanı Refik Karakoç, Türkiye Sultan Partisi Genel Başkanı Yaşar Sultan, Türkiye Özürlüsü ile Mutludur GenelBaşkanı Murat Dilmen, Sosyalist İşçi Partisi GenelBaşkanı Mehmet Önder Ergönül, Demokratik Barış Hareketi GenelBaşkanı Turgut İnal, Emeğin Partisi GenelBaşkanı Abdullah Levent Tüzel, Barış Partisi GenelBaşkanı Ali Haydar Veziroğlu, Demokratik Kitle Partisi GenelBaşkanı Şerafettin Elçi, Demokratik Türkiye Partisi GenelBaşkanı Hüsamettin Cindoruk, ve Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Şevket Doğan Tarkan olmak üzere halen tüzel kişiliği devam eden toplam 33 adet siyasî parti bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

4. - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, dinlenme yeri ve cafe sayısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2586)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayınİçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygıyla dilerim.

Sabri Ergül

İzmir

1. Türkiye'de jandarma ve polis bölgelerinde kahvehane, kıraathane ile dernek, sendika ve vakıflara ve benzer kuruluşlara ait olup ta, açılış için PVSK gereğince ve polisten ve jandarmadan ve mahallî mülki amirliklerden izin almış ve açılmış, halen faaliyet gösteren lokal, dinlenme yeri, cafe türünden; halk diliyle kahve, kahvehane, kıraathane, çay ocağı, lokal, atari salonu, bilardo ve oyun salonu olarak nitelendirilen toplam kaç yer, mekân, işyeri vardır?

2. Birinci maddede sayılan jandarmadan, polisten, Mülki Amirden izin alarak açılan, içkisiz kahvehane türünden bu yerlerin il il toplam dökümü; halen il il her il'de sayısı kaçtır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-110787 28.5.1997

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2586-6354-6542 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Türkiye'de Jandarma ve Polis Bölgesinde Aile Gazinosu, Çay Bahçesi, Oyun yerleri, Kahvehane, Kıraathane, Dernek Lokali ve Kulüpler'in illere göre dağılımı;

Adana'da 21 adet çay ocağı, 187 adet oyun yerleri, 2 973 adet kahvehane, 291 adet dernek lokali ve kulüp, Adıyaman'da 12 adet çay bahçesi, 8 adet oyun yerleri, 395 adet kahvehane, 143 adet dernek lokali ve kulüp, 20, Afyon'da 2 adet aile gazinosu, 15 adet çay bahçesi, 17 adet oyun yerleri 1 577 adet kahvehane, 207 adet dernek lokali ve kulüp, Ağrı'da 2 adet çay bahçesi, 8 adet oyun yerleri, 503 adet kahvehane, 5 adet kıraathane, 28 adet dernek lokali ve kulüp, Amasya'da 25 adet oyun yerleri, 681 adet kahvehane, 14 adet dernek lokali ve kulüp, Ankara'da 6 adet aile gazinosu, 44 adet çay bahçesi, 149 adet oyun yerleri, 2 811 adet kahvehane, 944 adet dernek lokali ve kulüp, Antalya'da 43 adet çay bahçesi, 140 adet oyun yerleri, 1386 adet kahvehane, 53 adet dernek lokali ve kulüp, Artvin'de 12 adet çay bahçesi, 19 adet oyun yerleri, 391 adet kahvehane, 97 adet dernek lokali ve kulüp, Aydın'da 1 adet aile gazinosu, 36 adet çay bahçesi, 82 adet oyun yerleri, 2542 adet kahvehane, 1 184 adet dernek lokali ve kulüp, Balıkesir'de 4 adet aile gazinosu, 57 adet çay bahçesi, 49 adet oyun yerleri, 1092 adet kahvehane, 241 adet kıraathane, 472 adet dernek lokali ve kulüp, Bilecik'te 19 adet çay bahçesi, 11 adet oyun yerleri, 411 adet kahvehane, 351 adet dernek lokali ve kulüp, Bingöl'de 3 adet çay bahçesi, 147 adet kahvehane, 102 adet dernek lokali ve kulüp, Bitlis'te 3 adet çay bahçesi, 18 adet oyun yerleri, 249 adet kahvehane, 27 adet dernek lokali ve kulüp, Bolu'da 17 adet çay bahçesi, 51 adet oyun yerleri, 1291 adet kahvehane, 655 adet dernek lokali ve kulüp 82, Burdur'da 2 adet aile gazinosu, 24 adet çay bahçesi, 19 adet oyun yerleri, 509 adet kahvehane, 1 adet kıraathane, 429 adet dernek lokali ve kulüp, Bursa'da 81 adet çay bahçesi, 163 adet oyun yerleri, 3435 adet kahvehane, 5 adet kıraathane, 546 adet dernek lokali ve kulüp, Çanakkale'de 5 adet aile gazinosu, 20 adet çay bahçesi, 46 adet oyun yerleri, 1316 adet kahvehane, Çankırı'da 6 adet çay bahçesi, 10 adet oyun yerleri, 114 adet kahvehane, 95 adet dernek lokali ve kulüp, Çorum'da 4 adet çay bahçesi, 12 adet oyun yerleri, 600 adet kahvehane, 23 adet dernek lokali ve kulüp, Denizli'de 3 adet aile gazinosu, 20 adet çay bahçesi, 64 adet oyun yerleri, 688 adet kahvehane, 1348 adet dernek lokali ve kulüp, Diyarbakır'da 20 adet çay bahçesi, 64 adet oyun yerleri, 1295 adet kahvehane, 305 adet dernek lokali ve kulüp, Edirne'de 13 adet çay bahçesi, 22 adet oyun yerleri, 1 662 adet kahvehane, 412 adet kıraathane, 134 adet dernek lokali ve kulüp, Elazığ'da 10 adet çay bahçesi, 28 adet oyun yerleri, 917 adet kahvehane, 8 adet kıraathane, 57 adet dernek lokali ve kulüp, Erzincan'da 1 adet aile gazinosu, 3 adet çay bahçesi, 4 adet oyun yerleri, 274 adet kahvehane, Erzurum'da 2 adet çay bahçesi, 36 adet oyun yerleri, 1 120 adet kahvehane, 329 adet dernek lokali ve kulüp, Eskişehir'de 8 adet çay bahçesi, 39 adet oyun yerleri, 892 adet kahvehane, 76 adet dernek lokali ve kulüp, Gaziantep'te 1 adet aile gazinosu, 21 adet çay bahçesi, 83 adet oyun yerleri, 1 332 adet kahvehane, 11 adet dernek lokali ve kulüp, Giresun'da 1 adet aile gazinosu, 15 adet çay bahçesi, 40 adet oyun yerleri, 760 adet kahvehane, 191 adet dernek lokali ve kulüp, Gümüşhane'de 5 adet oyun yerleri, 260 adet kahvehane, 13 adet dernek lokali ve kulüp, Hakkari'de 17 adet oyun yerleri, 58 adet kahvehane, 3 adet dernek lokali ve kulüp, Hatay'da 11 aile gazinosu, 16 adet çay bahçesi, 119 adet oyun yerleri, 1 048 adet kahvehane, 36 adet kıraathane, 1 039 adet dernek lokali ve kulüp, Isparta'da 9 adet çay bahçesi, 20 adet oyun yerleri, 364 adet kahvehane, İçel'de 102 adet oyun yerleri, 2 574 adet kahvehane, 100 adet dernek lokali ve kulüp, İstanbul'da 17 adet aile gazinosu, 177 adet çay bahçesi, 610 adet oyun yerleri, 12 967 adet kahvehane, 53 adet kıraathane, 3 247 adet dernek lokali ve kulüp, İzmir'de 294 adet oyun yerleri, 6 033 adet kahvehane, 115 adet dernek lokali ve kulüp, Kars'da 4 adet çay bahçesi, 1 adet oyun yerleri, 449 adet kahvehane, 200 adet dernek lokali ve kulüp, Kastamonu'da 21 adet çay bahçesi, 22 adet oyun yerleri, 486 adet kahvehane, 33 adet dernek lokali ve kulüp, Kayseri'de 7 adet çay bahçesi, 29 adet oyun yerleri, 551 adet kahvehane, 331 adet dernek lokali ve kulüp Kırklareli'de 21 adet çay bahçesi, 30 adet oyun yerleri, 1 361 adet kahvehane, 78 adet dernek lokali ve kulüp, Kırşehir'de 4 adet çay bahçesi, 18 adet oyun yerleri, 369 adet kahvehane, 13 adet kıraathane, 26 adet dernek lokali ve kulüp, Kocaeli'de 10 adet çay bahçesi, 135 adet oyun yerleri, 2 808 adet kahvehane, 288 adet dernek lokali ve kulüp, Konya'da adet aile gazinosu, 30 adet çay bahçesi, 55 adet oyun yerleri, 2 116 adet kahvehane, 821 adet dernek lokali ve kulüp, Kütahya'da 16 adet çay bahçesi, 16 adet oyun yerleri, 698 adet kahvehane, 138 adet dernek lokali ve kulüp, Malatya'da 7 adet çay bahçesi, 27 adet oyun yerleri, 304 adet kahvehane, 12 adet dernek lokali ve kulüp, Manisa'da 4 adet aile gazinosu, 22 adet çay bahçesi, 30 adet oyun yerleri, 3 110 adet kahvehane, 988 adet dernek lokali ve kulüp, Kahramanmaraş'da 11 adet çay bahçesi, 27 adet oyun yerleri, 567 adet kahvehane, 28 adet dernek lokali ve kulüp, Mardin'de 7 adet çay bahçesi, 38 adet oyun yerleri, 150 adet kahvehane, 126 adet kıraathane, 23 adet dernek lokali ve kulüp, Muğla'da 6 adet aile gazinosu, 68 adet çay bahçesi, 37 adet oyun yerleri, 2 400 adet kahvehane, 108 adet kıraathane, 76 adet dernek lokali ve kulüp, Muş'da 3 adet oyun yerleri, 173 adet kahvehane, 53 adet dernek lokali ve kulüp, Nevşehir'de 9 adet çay bahçesi, 18 adet oyun yerleri, 479 adet kahvehane, 58 adet dernek lokali ve kulüp, Niğde'de 3 adet çay bahçesi, 16 adet oyun yerleri, 430 adet kahvehane, 114 adet kıraathane, 137 adet dernek lokali ve kulüp 2, Ordu'da 1 adet aile gazinosu, 20 adet çay bahçesi, 67 adet oyun yerleri, 1 085 adet kahvehane, 6 adet kıraathane, 149 adet dernek lokali ve kulüp, Rize'de 32 adet oyun yerleri, 411 adet kahvehane, Sakarya'da 16 adet çay bahçesi, 74 adet oyun yerleri, 1 851 adet kahvehane, 356 adet kıraathane, 1 297 adet dernek lokali ve kulüp, Samsun'da 24 adet çay bahçesi, 97 adet oyun yerleri, 2 187 adet kahvehane, 83 adet dernek lokali ve kulüp, Siirt'te 2 çay bahçesi, 9 adet oyun yerleri, 221 adet kahvehane, 107 adet dernek lokali ve kulüp, Sinop'da 23 adet çay bahçesi, 26 adet oyun yerleri, 412 adet kahvehane, 39 adet dernek lokali, ve kulüp, Sıvas'da 11 adet çay bahçesi, 23 adet oyun yerleri, 422 adet kahvehane, Tekirdağ'da 2 adet aile gazinosu, 62 adet çay bahçesi, 58 adet oyun yerleri, 2 300 adet kahvehane, 9 adet kıraathane, 344 adet dernek lokali ve kulüp, Tokat'ta 15 adet çay bahçesi, 28 adet oyun yerleri, 1 043 adet kahvehane, 850 adet dernek lokali ve kulüp, Trabzon'da 15 adet çay bahçesi, 20 adet oyun yerleri, 1399 adet kahvehane, 139 adet dernek lokali ve kulüp, Tunceli'de 6 adet çay bahçesi, 4 adet oyun yerleri, 123 adet kahvehane, 14 adet dernek lokali ve kulüp, Şanlıurfa'da 14 adet çay bahçesi, 21 adet oyun yerleri, 555 adet kahvehane, 104 adet dernek lokali ve kulüp, Uşak'ta 2 adet aile gazinosu, 11 adet çay bahçesi, 11 adet oyun yerleri, 816 adet kahvehane, 687 adet dernek lokali ve kulüp, Van'da 11 adet çay bahçesi, 27 adet oyun yerleri, 540 adet kahvehane, 13 adet dernek lokali ve kulüp, Yozgat'ta 11 adet çay bahçesi, 30 adet oyun yerleri, 79 adet kahvehane, Zonguldak'da 14 adet çay bahçesi, 45 adet oyun yerleri, 2 063 adet kahvehane, 411 adet dernek lokali ve kulüp, Aksaray'da 4 adet aile gazinosu, 1 adet çay bahçesi, 12 adet oyun yerleri, 595 adet kahvehane, 12 adet dernek lokali ve kulüp, Bayburt'ta 1 adet çay bahçesi, 8 adet oyun yerleri, 96 adet kahvehane, 111 adet dernek lokali ve kulüp, Karaman'da 7 adet çay bahçesi, 5 adet oyun yerleri, 395 adet kahvehane, 14 adet dernek lokali ve kulüp, Kırıkkale'de 4 adet çay bahçesi, 24 adet oyun yerleri, 248 adet kahvehane, Şırnak'da 5 adet oyun yerleri, 94 adet kahvehane, 1 adet kıraathane, 15 adet dernek lokali ve kulüp, Batman'da 4 adet oyun yerleri, 275 adet kahvehane, Bartın'da 17 adet çay bahçesi, 4 Adet oyun yerleri, 152 adet kahvehane, 39 adet dernek lokali ve kulüp, Ardahan'da 1 adet çay bahçesi, 16 adet oyun yerleri, 197 adet kahvehane, Iğdır'da 3 adet çay bahçesi, 8 adet oyun yerleri, 241 adet kahvehane, 131 adet dernek lokali ve kulüp, Yalova'da 7 adet aile gazinosu, 19 adet çay bahçesi, 28 adet oyun yerleri, 361 adet kahvehane, 59 adet dernek lokali ve kulüp, Karabük'de 2 adet aile gazinosu, 5 adet çay bahçesi, 26 adet oyun yerleri, 360 adet kahvehane, 35 adet dernek lokali ve kulüp, Kilis'de 1 adet çay bahçesi, 12 adet oyun yerleri, 70 adet kahvehane, 1 adet dernek lokali ve kulüp ve Osmaniye'de 13 adet oyun yerleri, 125 adet kahvehane olmak üzree toplam 84 adet kahvehane olmak üzere toplam 84 adet aile gazinosu, 1 287 adet çay bahçesi, 3 800 adet oyun yerleri, 90 513 adet kahvehane, 1 494 adet kıraathane 20 573 adet dernek lokali ve kulüp bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

5. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın BaşbakanYardımcısının oğlunun korumalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2604)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı MeralAkşener tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini tensiplerinize saygılarımla sunarım. 22.4.1997

Feridun Pehlivan

Bursa

Partinizin Genel Başkanı ve kabinenizin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, uzunca bir süredir gömüldüğü sessizliğini geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda ortaya çıkarak bozdu. Mert Çiller, ortaya çıkışı ile birlikte de bir gencin kendi korumaları tarafından hastanelik edilmesi olayında başrolü oynadı. Bu çerçevede;

1. Yasa gereği korunma kapsamına alınan kişilerle ilgili olarak bu kişilerin hangi tür davranışları Bakanlığınızın polis memurlarını ilgilendirmektedir? Koruma kapsamına eski bir Başbakanın büyük oğlunun sevgilisi de dahil midir?

2. Aynı çerçevede korumasını üstlendiğiniz siyasetçilerin küçük çocuklarının bir mahalle kavgasına karışmaları halinde Bakanlığınızın resmî korumalarının tutumu ne olacaktır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-110784 28.5.1997

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2604-6409-17754 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Önergede bahsedilen olayla ilgili Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kamu davası açılmış olup tahkikat ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesine istinaden yürürlüğe konulan "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre koruma altına alınan kişilerin korunmasına tahsis edilen personel korudukları kişiyi her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir.

Terör ve anarşi ile mücadele esnasında suçların aydınlanmasına yardımcı olan itirafçı, tanık, ihbarcılar ve terör odaklarının açık hedefi haline gelen veya getirilen kişiler ile yakınlarının durumu sebebiyle can güvenliği bulunmayan kişiler ve devletin üst düzey görevlilerinin birinci dereceden akrabalarının korumaya alınmaları mümkün bulunmaktadır.

Kişileri korumakla görevli personel korudukları kişilerin şahsi davranışlarını önlemekle görevli olmayıp, harici saldırılara karşı korumakla görevlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Meral Akşener

İçişleri Bakanı

6. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu-Cide İlçe Şubesince asılan bir pankartın emniyetçe indirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2619)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini dilerim.

Saygılarımla.

Zeki Çakıroğlu

Muğla

Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu-Cide İlçe Şubesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri süresinde Mustafa Kemal Atatürk'ün;

"Düşünce, Zorla ve Şiddetle, Top ve Tüfekle Öldürülemez" özdeyişinin yazılı olduğu pankart asılmıştır.

Bu pankart'ın 19 Mayıs gecesi Emniyetçe indirildiği ve müsadere edildiği 18.7.1996 tarihli hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.

1. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özdeyişini taşıyan pankart, neden indirilmiştir?

2. İndirme emrini kim vermiştir? Yazılı emir var mıdır?

3. İndirme emrini veren ve indiren devlet memurları hakkında yasal işlem yapacak mısınız?

4. Pankart indirme ile; Atatürk devrimleri ve ilkeleri, Laik ve Demokratik Cumhuriyet rejimimize karşı olan kesimlere cesaret verilmiş olunmuyor mu?

5. Bu tür zihniyetler, basına ve televizyonda izlenen şekli ile Atatürk'e sistemli şekilde saldırmaktadırlar. Devlet memurları ve yetkililerin Atatürkçü düşünceye karşı yaptıkları baskılar, Atatürk karşıtı kesimleri cesaretlendirmiş olmuyor mu?

6. Toplumsal iç barışın, Laik ve Demokratik Devlet yapısının korunması için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-110783 28.5.1997

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 2.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2619-2836-7747 sayılı yazısı.

Muğla Milletvekili, Zeki Çakıroğlu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

18.5.1996 tarihinde Kastamonu İli Cide İlçesinde Merkez Polis Karakoluna bir vatandaşımızın yaptığı müracaat sonucunda, Atatürk Caddesi Üzerinde "Düşünce Zor ve Şiddetle, Top ve Tüfekle Asla Öldürülemez" yazılı, altında Atatürkçü Düşünce Derneği Cide Şubesi ibaresi bulunan bir pankart asıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede bu konu ile ilgili izin talebinin bulunmadığı belirlenmiş ve dernek yetkililerine pankartın indirilmesi veya kendi binalarına asmaları, ana cadde üzerine ancak izin alarak asabilecekleri bildirilmiştir.

Ayrıca konu Cide Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca da söz konusu derneğin yönetim kurulu üyeleri hakkında Dernekler Kanununun 44 üncü Maddesi gereğince kanuni işlem yapılması ve pankartın zoralımına karar verilmesi talebiyle Cide Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açılmış, Asliye ve Ceza Mahkemesi'nin 1996/34 sayılı kararıyla temyiz yolu açık olmak üzere sanıkların beraatlerine ve pankartın Atatürkçü Düşünce Derneğine iadesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Meral Akşener

İçişleri Bakanı

7. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul-Bağcılardaki bazı kurslar hakkında basında yer alan iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2627)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Ercan Karakaş

İstanbul

Son günlerde basında; İstanbul'un Bağcılar İlçesindeki bazı "kurs"larda yoğun bir şekilde "din devleti ve cihad" propagandası yapıldığı "alternatif kolluk kuvvetleri" oluşturulduğu şeklinde haberler yer almaktadır.

Sorular :

1. Bakanlığınız bu haberler üzerine herhangi bir çalışma başlatmış mıdır?Başlattıysa bunlar nelerdir?

2. Karate kursu adı altında "Alternatif kolluk kuvveti" yetiştirdiği söylenen "Osmanlı Dövüş Akademisi"nin kuruluşuna kim izin vermiştir? Bu kuruluş faaliyetine başlamadan önce ve sonra herhangi bir şekilde denetlenmiş midir?

3.Bu sözde "Akademiyi" kuranlar kimlerdir?

4.Bağcılar İlçesinde kaç Kuran Kursu bulunmaktadır? Bunların kaçı izinlidir? İzinsizler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne zaman yapılmıştır?

5. Bağcılar'da Refah Partili olmayan muhtarların yardım dağıtımı, ruhsat vb. konularda belediye tarafından dışlandıkları ve bu görevlerin seçilmiş muhtarlar yerine Refah Partili "mahalle sorumluları" denilen kişilere verildiği doğru mudur?

6. Bağcılar Belediyesi "Silahlı Güvenlik Birimi" oluşturmak için Bakanlığınızdan 26 kadro talebinde bulunmuş mudur? Bulunduysa, bakanlığınızın yanıtı ne olmuştur veya olacaktır?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-110786 28.5.1997

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2627-6485-6621 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

İstanbulİli Bağcılar İlçesi'nde (18) adet resmî izinle çalışan Kur'an Kursu'nun bulunduğu, yasal olmayan Kur'an Kursu'nun bulunmadığı yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır.

Karate Kursu adı altında çalıştırılan "Osmanlı Döğüş Akademisi" nin izinsiz açılıp çalıştırıldığı tespit edildiğinden, anılan yer mühürlenmek suretiyle kapatılmış olup, işyeri sahibi Mehmet-Kamile oğlu 1966 Samsun doğumlu Ali Erbay ve beraberindeki Yakup-Fatma oğlu 1979 Akçadağ doğumlu Ferhat Demirkaya, Ömer oğlu 1981 Bitlis doğumlu Erol Korkmaz, Mustafa-Emine oğlu 1981 İstanbul doğumlu Kemal Özen, Hasan-Servet oğlu 1979 doğumlu Göksel Çevirgen ile Hüseyin-İsmiye oğlu 1977 Filibe doğumlu Rasim Mutlu haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte İstanbul İli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına 27.4.1997 tarihinde sevk edilmiş, Savcılığın Hz. 997/20640 sayısına kayden soruşturma devam etmek üzere serbest bırakılmışlardır.

Yeni Yüzyıl Gazetesine demeç verdiği iddia edilen muhtarların, bu beyanları kabul etmedikleri, bu şekilde beyanatta bulunmadıkları gibi resmî makamlara konu ile ilgili müracaat etmedikleri anlaşılmıştır.

Bağcılar Belediyesi tarafından, Kaymakamlık Makamına başvuruda bulunularak, Belediye Başkanlığı'nın Özel Güvenlik Teşkilatı kuracağı belirtilerek silah talebinde bulunulmuş ve taleplerinin halen değerlendirilmekte olduğu anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Meral Akşener

İçişleri Bakanı

8. - İstanbulMilletvekili Bülent Akarcalı'nın, Sultanahmet ve Beyazıt camilerinin yasa dışı örgütlerce kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2629)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

Sultanahmet ve Beyazıt Camileri ile bunların meydanlarına yakın ata yadigarı camilerimiz Arap ve Acem kökenli çeşitli yasa dışı örgütlerin adeta işgali altındadır. Bu camilerde normal ibadet imkânsızlaşmış ve mü'minler namaz sonrası nümayişlere zorlanmaktadır.

1. Camilerimizi Acemci ve Arapçı örgütlerin tasallutundan kurtarmak için ne gibi tedbirler alacaksınız?

T.C.

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-110785 28.5.1997

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.5.1997 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2629-6489/6621 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili BülentAkarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

Önergede ileri sürüldüğü gibi, Sultanahmet ve Beyazıt Camii'leri ile bunların meydanlarına yakın Ata Yadigârı diğer Camii'lerimizin Arap ve Acem kökenli yasadışı örgütlerin işgali altında olması ve bu Camii'lerde normal ibadetlerin imkânsızlaşması sözkonusu değildir.

Konu ile ilgili olarak Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii, Eminönü İlçe Müftülüğü görevlileri, cami cemaatleri, çevredeki esnaf ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde konuyu teyid edici herhangi bir bulguya rastlanılmadığı gibi vatandaşlarımızın hiç bir grup veya kesimin baskısında kalmadan ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirdikleri anlaşılmıştır.

Bununla birlikte özellikle Cuma namazlarından sonra kanunsuz gösteri yapan gruplar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı davranmaktan işlem yapılmakta ve tüm camiilerimizde cuma namazları ile vakit namazlarında kuvvet artırılarak görevli tefrik edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. MeralAkşener

İçişleriBakanı

9. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın bir firmanın döviz piyasasında yabancı bir şirket adına izinsiz olarak işlem yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'e sorusu ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/2652)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ufuk Söylemez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı

İstanbul

Sabah Gazetesi'nde 18 Nisan 1997 tarihinde çıkan bir yazıda Türkiye'de kaydı ve çalışma izni olmayan Best Profit adlı bir yabancı şirketin Alfa yönetim adındaki bir şirket aracılığıyla uluslararası spot döviz piyasalarında işlemler yaptığını, Türkiye'den toplanan paraların Alfa yöneticileri aracılığıyla Best Profit adına izinsiz çalışıldığı yasal düzenleme için Hazine'ye müracaat edilmediği ancak edileceği gibi ifadeler yer almakta ve SPK ile Hazine'nin denetimi altında çalıştığı sanılan, ancak böyle olmadığı anlaşılan bu firmalara vatandaşın çok ciddî miktarlarda paralar kaptırdıkları anlaşılmaktadır.

1. Alfa şirketlerinin izinsiz Best Profit adına çalışmasının cezası nedir?

2. Alfa şirketinin esas sözleşmesinde yer almayan uluslararası spot döviz piyasasında çalışmasının müeyyidesi nedir?

3. Best Profit hangi ülkenin şirketidir?

4. Best Profit aleyhine ne gibi tedbir alacaksınız?

T.C.

Başbakanlık

Hazine Müsteşarlığı

Sayı : B.02.1.HM.0.YSGM.04.01.23395 28.5.1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 12.5.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2652-6525/17998 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın önergesindeki soruların yanıtları aşağıdadır:

1-2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Müsteşarlığımıza yazdığı yazıda, Alfa Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin, yurtdışında faaliyette bulunan Best Profit International Finance Ltd. unvanlı brokerlik firması ile hizmet sözleşmesi imzaladığı, ancak faaliyetlerinin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Yabancı Sermaye Mevzuatına aykırı olduğu bildirilmiştir.

Konu, adıgeçen firmanın işlemlerinin incelenmesi amacıyla 29.3.1997 tarihinde Hazine Kontrolörleri Kuruluna intikal ettirilmiştir. İnceleme sonucu Alfa Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, kambiyo mevzuatına aykırı işlem yaptığının saptanması halinde, şirketin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin olarak Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 6224 sayılı Yasa hükümlerine göre verilen izin iptal edilecektir.

3-4. Yapılan inceleme neticesinde, Alfa Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. yabancı ortağı İngiltere uyruklu Leung Wing Hung'un, Hong Kong'da faaliyet gösteren "Best Profit International Finance Ltd."de finans danışmanı ve şirket müdürü olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, Best Profit International Finance Ltd. hakkında detaylı bilgi temin etmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na konu aktarılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Ayfer Yılmaz

DevletBakanı

10. - İstanbulMilletvekili Bülent Akarcalı'nın, Başbakanın ve milletvekillerinin hac seyahatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/2658)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

BülentAkarcalı

İstanbul

1. Hac farizası için Suudî Arabistan'a giden milletvekillerimizin ve Sayın Başbakan ve maiyetinin sayısı ne kadardır?

2. Resmî sıfatla Hac'ca giden siyasilerimizin toplam masraflarının, kendi ceplerinden, Diyanet'çe ve Suudî Hükümeti'nce karşılanan miktarları ne kadardır?

3. Sayın Başbakan ve maiyetinin masraflarının ne kadarı Suudî Kraliyet Ailesi'nce karşılanmıştır?

4. Dinimizce, resmî sıfatla ve başkasının parasıyla (devlet katkısı dahil) Hac kabul olur mu?

T.C.

Başbakanlık

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Sayı : B.02.1.DİB.0.61.012/479 28.5.1997

Konu : Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 12.5.1997 tarih ve 02-7/2658-6531-18004 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın 7/2658-6531 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevaplar aşağıya çıkartılmıştır.

1. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden Milletvekillerimizin toplamı 60 kişidir. Sayın Başbakan ve maiyetindekilerle ilgili organizasyon Başbakanlık tarafından yapıldığından bu konuda Başkanlığımızda bilgi mevcut değildir.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca giden Milletvekillerimizin kişi başına 963 Amerikan Doları masrafları, kendilerinden tahsil edilmiştir. Bu ücret Milletvekillerimize Suudi Arabistan'da kaldıkları kısa süre içerisinde verilen hizmetlerin karşılığı olarak Hac İşleri Yüksek Kurulunca tespit edilmiştir. Milletvekillerimiz için Suudi Arabistan Hükümetince karşılanan herhangi bir masraf sözkonusu değildir. Ancak Milletvekillerimiz sahip oldukları diplomatik pasaport nedeniyle Suudi Arabistan Hükümetince verilecek hizmetler karşılığı her hacı adayından tahsil edilen maktu ücretten muaf tutulmuşlardır.

3.Sayın Başbakan ve maiyeti ile ilgili bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığında mevcut değildir.

4. Hac dinî bir ibadettir. Bu ibadeti herhangi bir yoldan ifa eden, bu farizeyi yerine getirmiş olmaktadır. İbadetlerin kabul edilmesi ve makbul olma derecesini ise ancak Allah bilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Nevzat Ercan

Devlet Bakanı

11. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, ham yağ ihracına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/2662)

Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Afyer Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Zeki Çakıroğlu

Muğla

Ham yağ ihracına olanak tanıyan karar alınmadığı için zeytinyağı üreticiden gerçek değerinin altında satın alınmıştır.

Tariş kg. mı 280 000 TL. den satın alırken tüccar kg.mı 170 000TL. den satın almaktadır.

Peşin paraya gereksinimi olan üretici çiftçi zeytinyağını tüccara satmak zorunda kalmıştır.

Sorular :

1. Ham yağ ihracına olanak tanıyan karar alınacak mıdır?

2. Bu karar ürün çiftçinin elinde iken neden alınmamıştır?

3. Üreticinin çoğunluğu yiyecek kadar yağını elinde tutup gerisini sattıktan sonra ham yağ ihracı kararı alırsanız bunun fiyat farkının üreticiye yansıtılması konusunda bir önlem düşünüyor musunuz? Ne gibi uygulama yapılacaktır?

4. Bu konuda önlem ve düzenleme gerçekleştirilmezse, tüccara fazladan kazanç sağlanıp, üretici dışlanmış olmayacak mıdır?

5. İç piyasada da fiyat artışı gerçekleşmesine neden olunacağından üretici ucuza satmakla zorda, tüketici pahalı almakla zorda, arada tüccarın kazanması söz konusu olmayacak mı?

6. Bu dengesizliği nasıl gidermeyi düşünüyor ve önlem almayı planlıyorsunuz?

T.C.

Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : İHR-I-1/01.101-26461 28.5.1997

Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliğine

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 12.5.1997 tarih ve 2662-6535/18011 sayılı yazıları.

Muğla Milletvekili Sayın Zeki Çakıroğlu'nun zeytinyağı ihraç politikasına yönelik sorularını içeren yazılı soru önergesine ilişkin ilgi'de kayıtlı yazıları incelenmiş olup, önergede yeralan hususlara ilişkin görüşler aşağıda sıralanmıştır.

1. Malumları olduğu üzere, 5 Nisan 1994 ekonomik istikrar tedbirleri çerçevesinde Devlet Destekleme alımına tabi ürünler üç ürünle sınırlandırılmış olup bunlar hububat, şeker pancarı ve tütündür. Zeytinyağı bu kapsam dışında olup, herhangi bir destekleme alımı yapılmamaktadır.

2. Halen yürütülmekte olan politika çerçevesinde gerek üreticilerin korunması gerek iç piyasa düzeninin muhafazası gerekse ihraç ürünlerimizde istikrar sağlanması amacıyla önemli tarım ürünlerinde alım fiyatı belirlenmekte olup, ilgili Kooperatif Birliklerine alım yapabilmelerini teminen Ziraat Bankası kaynakları ile Destekleme ve Fiyat İstakrar Fonu'ndan özel şartlarda kredi imkânı sağlanmaktadır. Önerge konusu zeytinyağı da bu ürünler arasında yer almaktadır.

3. Diğer taraftan dünyada özellikle son iki sezon süresince üretimde oldukça önemli düşüşler yaşanmış, buna bağlı olarak da arz yetersizliği nedeniyle zeytinyağı birim fiyatları 1996 yılı içerisinde 4 500 $/ton seviyelerine kadar yükselmiş bulunmaktadır. Buna karşın Uluslararası Zeytinyağı Konseyi verilerine göre 1996 ürünü dünya zeytinyağı üretiminde son iki sezona göre belirgin bir artışla 1,9 Milyon ton seviyesine ulaşılmıştır. Sadece önemli üretici ve ihracatçı ülke konumundaki İtalya'da üretim 450-300 000 ton yerine 250-300 000 ton olarak tahmin edilmiştir.

Dünya zeytinyağı üretiminde son sezonlarda yaşanan gelişmeler ülkemize önemli imkânlar sağlamış, ABD, Uzakdoğu pazarlarına açılma ve yer edinme imkânı sözkonusu olabilmiştir. Bu doğrultuda 1995/96 sezonu zeytinyağı ihracatımız rekor seviyeye ulaşmış ve üreticimiz duyduğu memnuniyet neticesinde zeytin üretimine önem vermeye başlamış, yatırımlar artmış, bahçeler bakıma alınmış, 250'ye yakın continu zeytin sıkma tesisi açılmış bulunmaktadır.

Sözkonusu gelişmeler sonucunda ülkemiz üretiminde istikrara da ulaşması beklenen belirgin bir artış gözlenmektedir.

Zeytinyağı üretiminde 1996 yılında son yılların en yüksek rekoltesi gerçekleşmiş olup, üretimin 240 000 ton'un üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

4. 1996/97 kampanya dönemi esnasında Tariş Yönetimi tarafından belirlenen 280 000 TL/Kg alım fiyatı üzerinden gerek Tariş'in kendi kaynakları gerekse kredi olarak sağlanan imkânlar çerçevesinde 11 554 Milyar TL. karşılığı 39 703 ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Son olarak 22.5.1997 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 97/9408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de zeytinyağı alımlarında kullanılmak üzere Tariş'e 3 TrilyonTL. kaynak aktarılmış bulunmaktadır.

5. Ülkemiz dünyadaki önemli zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında yer alıp tüketimimizin yetersiz olması nedeniyle, üretimimizin dünya ticaretinde ayrı bir yeri bulunmaktadır.

Öte yandan, ülkemiz bitkisel yağ açığını kapatmaya yönelik olmak üzere sağlanan yatırım teşvikleri sonucunda bugün 400 000 tonu münhasıran zeytinyağı için olmak üzere yıllık 1,5 milyon ton refinasyon kapasitesine ulaşılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, dünyanın önde gelen ülkelerinden İtalya ve İspanya kendi zeytinyağı açıklarını kapatabilmek ve ihracata yönelik satışlarında kaliteli ülkemiz zeytinyağını kullanmak durumunda bulunduklarından önemli pazarımızı oluşturmakta, ülkemizden ihraç edilen işlenmiş yağlar yeniden kutulanarak dünya piyasalarına kendi markaları altında sürülmektedir.

Yukarıda sıralanan tüm bu hususlar gözönünde bulundurularak belirli pazarların korunması ve özellikle katma değerin ülkemizde kalması amacıyla 1980 yılından bu yana ham ve dökme yağ ihracatına müsaade edilmemiş, bu şekilde daha fazla ihracat geliri sağlanırken yan sektörlerin gelişimine de imkân sağlanmıştır.

Ancak, 1994 yılında yaşanan rekor seviyedeki üretim nedeniyle varilli veya dökme rafine ve yemeklik yağ ihracatına imkân sağlanmıştır. Nitekim bu uygulamanın olumlu sonuçları da geçtiğimiz iki sezon içerisinde hem üreticiye hem ihracatçıya yansımış bulunmaktadır.

6. Halihazırda dünya zeytinyağı piyasasında izlenen gelişmeler çerçevesinde, piyasa fiyatları 4 500 $/ton seviyesinden 2 000 $/Ton olan normal seviyelerine kadar gerilemiş bulunmaktadır. Bu itibarla sezon başlangıcında Tariş'in ilan etmiş olduğu 280 000 TL/Kg. fiyat bugün itibariyle piyasa fiyatının üzerinde kalmaktadır. Halen İzmir Borsasında 5. asit lampant yağ 200-215 000 TL/Kg. arasında işlem görmektedir.

7. 1997 ürünü zeytinyağı ihracatımızda geçen yıla oranla önemli artış kaydedilmiş olup, halen 24 654 ton 61 779 $ olmak üzere ihracat kayda alınmış bulunmaktadır.

Zeytinyağı ihracatımızda karşılaşılan engellerin giderilmesi ve ihracatın arttırılmasını teminen;

- 19.3.1997 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 96/9097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üçüncü ülkelere yönelik zeytinyağı ihracatından alınmakta olan prelevman fonu kaldırılarak ABD, Uzakdoğu gibi ülkelere yönelik ihracatımız teşvik edilmeye çalışılmış bu suretle ihracatçımıza tonda 270-300 $ imkân sağlanmıştır.

- 26.3.1997 tarih ve 22943 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 97/2 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ile de azami 2 kg.'a kadar zeytinyağı ihracatında, ihracatçı lehine ton'da 110 $ teşvik imkânı getirilerek kutulu ve markalı zeytinyağı ihracatımızın özendirilmesi sağlanmıştır.

Bu çerçevede ihracatımızın artması ve gerek üretici gerekse ihracatçının elinde ihtiyat stoklarının dışında önemli stok oluşumunun önlenmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak yukarıda sunulan bilgiler çerçevesinde yaklaşık yirmi yıldır sürdürülen politikada değişiklik yapılarak ham yağ ihracatının serbest bırakılmasını gerekli kılan herhangi bir olumsuz gelişme gözlenmemektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ayfer Yılmaz

Devlet Bakanı

TUTANAĞIN SONU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.