Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI : 1


T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ

65 inci Birleşim
20 . 6 . 1996 Perşembeİ Ç İ N D E K İ L E R
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. — Adana Milletvekili İbrahim Yavuz Bildik’in, ikramiye mağduru öğretmen ve diğer memur emeklilerinin sorunlarına ilişkin
gündemdışı konuşması
2. —Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş’in, Türkiye’deki yatırımlar ve istihdam konusuna ilişkin gündemdışı konuşması
3. —Bitlis Milletvekili Kâmran İnan’ın, Yunanistan’ın memleketimize karşı yürüttüğü tehlikeli politika konusuna ilişkin
gündemdışı konuşması
B)ÇEŞİTLİ İŞLER
1. —Bitlis Milletvekili Kâmran İnan tarafından hazırlanan ve Başkanlıkça Genel Kurulun bilgisine sunulan, Yunanistan’ın
Türkiye’ye karşı takındığı hasmane tavra ilişkin metin
C)TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, (6/151) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/39)
2. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, (6/162) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/40)
3. —Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu’nun, (6/177) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/41)
4. —Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın’ın, (6/117) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/42)
5. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, (6/142) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/43)
6. —(10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin
tezkeresi (3/348)
7.—(10/7) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin
tezkeresi (3/349)
IV. —SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ
1. —(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonuna üye seçimi
V. —KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. —Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen
Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı :16)
2. —926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı :23)
3. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner’in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı :15)
4. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile
Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S. Sayısı
:17)
5. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde
Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasın Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Eğitim,Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/290) (S. Sayısı :18)
6. —Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (S. Sayısı :19)
7. —Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay Milletvekili Atila
Sav’ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/441, 2/78) (S. Sayısı :22)
8. —Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner, Adana Milletvekili Veli Andaç Durak,
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik,Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın,
832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/201) (S. Sayısı :24)
VI. —SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. —Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlara ödenen kaynak
kullanımı destek primlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/491)
2. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya -Altıntaş Beşkarış Barajının yapımı için yapılan harcama miktarına
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı (7/694)
3. —Kütahya Milletvekili Mehmet Kormaz’ın, Kütahya’da bir DSİ Bölge Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı (7/695)
4. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, bazı firmaların var olup olmadıklarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret
Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/716)
5. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın;
Konya’daki belediyelere 20.10.1991 -24.12.1995 tarihleri arasında yapılan ödemelere,
24.12.1995 -15.3.1996 tarihleri arasında Konya’daki belediyelere yapılan ödemelere;
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/727, 728)
6. —Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in yazılı cevabı (7/762)
7. —Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/769)
8. —Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın yazılı cevabı (7/779)
9. —Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/783)
10. —Yozgat Milletvekili Kazım Arslan’ın, Yozgat İlinde besicilik kredisinden yararlanan kişilere ilişkin sorusu ve Tarım ve
Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın yazılı cevabı (7/811)
11. —Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Tomarza’nın yeni açılan Kayseri -Kahramanmaraş yoluna bağlanması ve
bazı kavşakların sinyalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı
(7/832)
12. —Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyre’linin, memurlara verilen kira yardımının yeterli düzeye çıkarılmasına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/846)

I. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.
Ordu Milletvekili Bahri Kibar, Ordu İli ve Karadeniz Bölgesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına;
Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu, 29 Mayıs 1996 tarihinde Çanakkale İlinde meydana gelen şiddetli yağışın
neden olduğu hasar ile alınması gerekli önlemlere;
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.
Bursa Milletvekili Yahya Şimşek’in, basın dağıtım tekeline ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı Ali Talip
Özdemir cevap verdi.
Genel Kurulu ziyaret eden Bulgaristan Parlamento Başkanı Blagovest Sendov Başkanlığındaki Parlamento Heyetine,
Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denildi.
Başkanlıkça, 10/67 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini
yapmak için toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.
Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 57 arkadaşının, Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan’ın rüşvet
karşılığı verdiği krediler ve çıkar temin eden bazı tasarruflarına karşın gerekli işlemleri yapmamak suretiyle görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin TürkCeza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/6) üzerindeki görüşmeler
tamamlanarak Meclis soruşturması açılması kabul edildi. Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 109 uncu maddelerine göre kurulacak
komisyonun iki aylık çalışma süresinin, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçiminden itibaren başlaması kabul
olundu.
Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 61 arkadaşının, Partisine oy kazandırmak amacıyala Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
yöneticilerine verdiği talimatlar neticesinde, Çay-Kur’u zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk
Ceza Kanununun 240 ve ilgili hükümlerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında,Anayasanın 100 üncü
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin (9/7);
İstanbul Milletvekili Zekeriye Temizel ve 60 arkadaşının, Başbakanlık Örtülü Ödeneğinin kamuoyuna yansıyan miktarını,
Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı olarak harcamak suretiyle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin TCK’nun 240 ve diğer ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller ve Maliye
eski Bakanı İsmet Attila hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin
(9/8);
Öngörüşmeleri tamamlandı; Meclis soruşturması açılmasının kabul edilmediği açıklandı.
Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 61 arkadaşının, Bakan ve Başbakan olarak görev yaptığı yıllarda kanuna veya genel
ahlaka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin TürkCeza Kanununun 240 ve 3628
Numaralı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun ilgili maddelerine uyduğu iddasıyla
Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin
(9/9) öngörüşmelerine başlanıldığı sırada, önerge sahiplerinden bazılarının önergedeki imzalarını geri çekmeleri nedeniyle,
önergede, Anayasanın 100 üncü maddesinde öngörülen imza sayısı kalmadığından, soruşturma önergesi işlemden kaldırıldı.
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan’ın konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle bir
konuşma yaptı.
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 20 Haziran 1996 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, 19.46’da birleşime
son verildi.
Hasan Korkmazcan
Başkanvekili
Fatih Atay Salih Kapusuz
Aydın Kayseri
Kâtip Üye Kâtip Üye


II. —GELEN KÂĞITLAR
20.6.1996 PERŞEMBE
Sözlü Soru Önergeleri
1. —Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, kamu kurum ve kuruluşlarında değişik pozisyonlarda çalışıp aynı işleri yapan
personel arasındaki ücret farklılığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (Başkanlığa geliş tarihi :13.6.1996)
2. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, hayvan besicilerinin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/265) (Başkanlığa geliş tarihi :17.6.1996)
Yazılı Soru Önergeleri
1. —Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın, Rekabet Kanununun uygulanmasına ve Rekabet Kuruluna İlişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/960) (Başkanlığa geliş tarihi :12.6.1996)
2.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı -Diyadin Lisesinin onarım ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı
soru önergesi (7/961) (Başkanlığa geliş tarihi :12.6.1996)
3. —Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz’un, Türk Telekom A. Ş. GenelMüdürlüğü tarafından yapılan telefon rehberi basım
ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/962) (Başkanlığa geliş tarihi :12.6.1996)
4. —Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun, Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının Bartın İl Merkezinde yapılmasına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/963) (Başkanlığa geliş tarihi :13.6.1996)
5. —Adana Milletvekili Sıtkı Cengil’in, yerel televizyonların yasal düzenlemelerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru
önergesi (7/964) (Başkanlığa geliş tarihi :13.6.1996)
6. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan’ın, TOYOTASA Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/965)
(Başkanlığa geliş tarihi :17.6.1996)
7. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan’ın, Türkiye’nin ilk beş özel holding kuruluşunun 1994-1995 yılı kârına ilişkin Maliye
Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi :17.6.1996)
8. —Aydın Milletvekili M. Fatih Atay’ın, cezaevlerinin durumuna ve cezaların infazına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/967) (Başkanlığa geliş tarihi :17.6.1996)
9.—Aydın Milletvekili M.Fatih Atay’ınu, bir millî yüzücümüze ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa
geliş tarihi :17.6.1996)
10.—Aydın Milletvekili M.Fatih Atay’ın, hükümlü yakınları ve destekleyicilerine uygulanan muamelelere ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tarihi :17.6.1996)
11.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu’nun, ticarî faaliyette bulunan bir Holdinge yapıldığı iddia edilen suçlamalara
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa geliş tarihi :17.6.1996)
12.—Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Rize -İspir yolu 1996 yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/971) (Başkanlığa geliş tarihi :18.6.1996)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN
KÂTİP ÜYELER: Fatih ATAY (Aydın), Salih KAPUSUZ (Kayseri)BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum.
Görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gümdemdışı söz vereceğim.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. — Adana Milletvekili İbrahim Yavuz Bildik’in, ikramiye mağduru öğretmen ve diğer memur emeklilerinin sorunlarına ilişkin
gündemdışı konuşması
BAŞKAN—Gümdemdışı ilk söz sırası, Adana Milletvekili Sayın Yavuz Bildik’in.
Sayın Bildik, öğretmen ve diğer emeklilerin sorunlarıyla ilgili olarak gündemdışı söz talebinde bulunmuşlardır.
Buyurun Sayın Bildik.
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
İBRAHİM YAVUZ BİLDİK (Adana) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikramiye mağduru öğretmen ve diğer memur
emeklilerinin sorunlarıyla ilgili söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Aceleye getirilen 24 Aralık 1995 erken genel seçiminin beraberinde getirdiği birçok sorunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu
sıkıntılardan birisi de, 1995 yılı ikinci yarısı içerisinde emekli olan insanların emekli ikramiyeleri arasındaki büyük
farklılıklardır. Hatırlanacağı üzere, en yetkili ağızlardan,1995 yılı ikinci yarısı içerisinde memur maaşlarında bir değişiklik
olmayacağı vurgulanmıştı. Buna karşın, alınan erken seçim kararı ve buna bağlı beklentiler nedeniyle, zamanın hükümeti, memur
maaşlarında yapılacak iyileştirmeyi seçim öncesine çekmiştir. Elbette ki, memurumuza, öğretmenimize yapılan ücret iyileştirmesine
karşı değiliz, hatta, bu iyileştirme seçim yatırımı olarak yapılmış olsa bile; ancak, bu uygulamalar yürürlüğe geçirilirken, her zaman
olduğu gibi, yeterli ön çalışma yapılmamış ve gerekli önlemler alınmamıştır. Bu nedenle, birçok emeklimiz bu iyiliştirmeden
yararlanamamıştır.
Bu dengesizliği, birkaç kısa örnekle belirtmek istiyorum. 10 uncu ayın 16'sında emekli olan yirmisekiz yıllık bir öğretmenin
aldığı ikramiye tutarı 650 milyon lira iken, aynı hizmet süresine sahip, aynı derece ve kademedeki bir başka öğretmen 9 uncu ayın
27'sinde emekli olmuş ve sadece 19 günlük bir fark nedeniyle, 270 milyon lira eksiğiyle, 380 milyon Türk Lirası ikramiye
alabilmiştir.
İkinci bir örnek: Otuz yıl emek vermiş bir memurumuz 15 Ekim 1995 tarihinde emekli olmuş ve 720 milyon lira emekli
ikramiyesi almış; aynı derece ve kademedeki bir başka memurumuz, sadece iki gün önce -emeklilik ikramiyesini almak değil-
işlemlerini bitirdiği için, bu iki günlük farkın kendisine 330 milyon Türk Lirası zararı dokunmuştur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nedeni ne olursa olsun, böylesine haksız ve adaletsiz bir uygulamanın kasıtlı olmadığına
inanmak istiyorum.
Düzeltilmesi gereğine inandığım bir başka konu da, değişik yıllarda emekli olan memurların emekli olma koşulları farklı
olmadığı halde, emekli ikramiyelerindeki farklılık doğal olsa bile, derece ve kademeleri aynı olan diğer bütün memurların aynı
düzeyde iyileştirilmesi gereğidir.
Ayrıca, önümüzdeki haftalarda yapılması düşünülen ve yüzde 35 olarak maaşlara yansıtılacağı ifade edilen memurlara zam
oranı da, ülke koşulları dikkate alınarak, hiç olmazsa çalışanların satın alma güçlerini sabit tutacak şekilde hedeflenmelidir.
Değerli arkadaşlar, ben, kesinlikle, kısır bir suçlama yapma niyetinde değilim. Üzerinde ısrarla durmak istediğim, bu ve buna
benzer haksızlıkların, adaletsizliklerin, Yüce Meclisimiz tarafından elbirliğiyle ve bir an önce giderilmesidir. Parti ayırımı
olmaksızın, bu, hepimizin boynunun borcudur. Gereğinin yapılacağına yürekten inanmak istiyorum.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Yavuz Bildik'e teşekkür ediyorum.
2. —Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş’in, Türkiye’deki yatırımlar ve istihdam konusuna ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN – Gündemdışı ikinci söz sırası, Kırşehir Milletvekili Sayın Cafer Güneş'in.
Sayın Güneş, Türkiye'de yatırımlar ve işsizlik konusunda gündemdışı söz talebinde bulunmuştur.
Buyurun Sayın Güneş. (RP sıralarından alkışlar)
CAFER GÜNEŞ (Kırşehir) – Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye'deki yatırımlar ve istihdam konusunda söz almış bulunuyorum. Hemen iki hususu dikkatlerinize arz etmek isterim.
Birincisi; hepinizin malumu olduğu gibi, milletimiz, hükümetlerin şahsında devleti görmektedir. Öyleyse, hükümetler, vermiş
olduğu sözleri devlet adına vermiş olurlar ve verdiği sözleri tutmak mecburiyetindedirler.
İkinci husus ise; devletin başındaki kişiler, o ülkenin nüfus artış hızını hesaba katarak, nüfus artış hızı kadar eğitim;
eğitimlerini tamamlayanlar, mezun olanlar, yetişenler kadar iş sahaları; iş sahalarındaki üretim kadar da pazarlama ortamını
hazırlamak zorundadırlar. Eğer, yetkililer, bu organizeyi sağlamazlarsa, küçük yerler göç verir, büyük yerler göç alır. Netice
itibariyle, bir taraftan nüfus azlığından yaşanmaz duruma gelen yerler varken, bir taraftan da nüfus çokluğundan yaşanmaz yerlerle
karşılaşırız; varlık içinde yokluk çekeriz; işsizlik had safhaya ulaşır.
Bu söylediklerime örnek olması açısından, seçim bölgem olan Kırşehir'den birkaç örnek vermek istiyorum.
Kırşehirimizde PETLAS Lastik Fabrikası var; Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, bize karşı uygulanan ambargo neticesinde,
uçak lastiği de üretmek üzere yapılmış bir fabrika. Bugünkü değerle 60 trilyona mal olacak bu tesis, maalesef, verilen sözün dışında,
onbeş yılda faaliyete geçmiş. Başlarken getirilen makinelerin, fabrika bittiğinde, verimlilik durumu tartışılır hale gelmiş. Lastik
hammaddesi olan kauçuk, piyasada, normalde 700 dolar iken, bazen, karaborsadan, işletme kredisini alamadığı için, 2 bin dolardan
alınır duruma gelmiş.
Birçok devlete, lastik fabrikasından lastik satıldığı halde, uzun süre kendi devletimize, maalesef, lastik satamamışız. 5 Nisan
kararlarında, bir çırpıda, "kapattık" denilmiş; Kırşehir'li, çalışanıyla, esnafıyla yollara düşmüş ve arkasından, yine yetkililerimiz
tarafından "neyse, bu fabrikayı bir incelemeye alalım, arkasından iyileştirelim" denilmiş; bu arada, bayilerle olan irtibatlar kesilmiş,
fabrikanın satışı hızlı bir şekilde düşmüş.
Şimdi, burada, yetkililerimizden arzumuz -bu fabrikanın iyileştirilmesi hususunda çokça konuşuldu- çok geç bitmiş olan bu
fabrikanın bir an evvel iyileştirilmesidir. Kırşehirli açısından da Türkiye açısından da çok önemli olan bu tesis, net bir şekilde
cevabını bulmalıdır; şu tarihte iyileştirilecek, şu şekilde faaliyete geçecek diye, gerek çalışanları gerek Kırşehirliyi rahatlatmamız
gerekir.
İkinci örneğim ise, Kırşehir Şeker Fabrikasıdır. 1989 yerel seçimlerinde seçilen Belediye Başkanımız, bir trafik kazası
sonucu vefat etmiştir; kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 1990 yılının 18 Şubatında seçim kararı alınmış, seçim kararı
alınır alınmaz da, Kırşehir'e bir şeker fabrikası yapılacağı, o günkü yetkililer tarafından ifade edilmiş ve 15 Şubat gibi, kışın en
yoğun olduğu bir dönemde, Kırşehir'de şeker fabrikasının temeli atılmış, temel atılırken, yine, devleti temsil eden kişiler "18 ayda
bitireceğiz" diye Kırşehirliye söz vermiş. Seçim yapılmış, seçim bittikten sonra, o günün iktidarı, o akşam televizyona çıkmış ve
Kırşehir'deki oylarının artışından övgüyle bahsetmiştir -halbuki şeker fabrikasının yüzü suyu hürmetine olmuştu- Fakat, aradan
yaklaşık altı yıl gibi bir zaman geçtiği halde, şu anda şeker fabrikasının yüzde 49'u bitmiş vaziyettedir ve yol kenarında olan bu
fabrika, yanından gelip geçenler tarafından acıyla seyredilmektedir. Monte edilen kısımlar, kir-pas içerisindedir. Fabrikanın,
bugünkü parayla 2 trilyon gibi bir paraya ihtiyacı var.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Güneş, konuşmanızı toparlayın efendim.
CAFER GÜNEŞ (Devamla) – Bu 2 trilyona, işletme kredisi ve biriken faizler dahil değildir. Bu fabrika, Kırşehir ve yöresindeki
7 bin pancar çiftçisini ve 800 işçiyi ilgilendiren bir tesistir.
Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Yetkililerimiz, devleti temsilen halka verdikleri sözü tutmazlarsa, halkımızın devlete olan
güveni sarsılır. Öyleyse, yetkiyi elinde bulunduran kişiler, bu tesisleri ne zaman yapacaklarını, ne kadar süre içerisinde
yapacaklarını sağlıklı bir şekilde söylerlerse, hem Parlamentonun saygınlığı hem de halkın devlete olan güveni artmış olur.
Bu durumu ilgililerin dikkatine arz ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Kırşehir Milletvekili Sayın Cafer Güneş'e teşekkür ediyorum.
3. —Bitlis Milletvekili Kâmran İnan’ın, Yunanistan’ın memleketimize karşı yürüttüğü tehlikeli politika konusuna ilişkin
gündemdışı konuşması
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündemdışı son konuşmayı, Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan yapacaklar.
Sayın İnan, Yunanistan'ın memleketimize karşı yürüttüğü tehlikeli politika konusunda gündemdışı söz talebinde
bulunmuştur.
Buyurun Sayın İnan. (ANAP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
KÂMRAN İNAN (Bitlis) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda özellikle artan bir şekilde, Atina'dan, duymak istemediğimiz ve
kulağımızın da pek alışkın olmadığı savaş sesleri yükselmektedir. Bu, rahatsız edici boyutlar kazanmaya başladı. Her dönemde
bu bunalımlar ortaya atılır ve Türkiye, her dönemde, büyük bir sabırla ve barışa olan büyük bağlılığıyla bunu atlatır; müteakip
dalgayı bekleriz. Bu defa Kardak'ta başladı, biliyorsunuz ve had bir safhaya geldi; tehlikeli boyutlar kazandı. Orası tam yatışmak
üzereyken daha başka meseleler ortaya atıldı ve tırmandırılarak götürülüyor.
Yunan Hükümeti, kendi Savunma Bakanlarına, başka hiçbir yetkiye lüzum olmadan savaş yetkisini verdiğini beyan etti. Bu, son
derece rahatsız edici ve hakikaten, hukuka bile aykırı düşecek bir davranıştır. Hükümetin, bir sayın üyesine, istediği anda savaş
yetkisi vermesini, bütün komşularını, hatta dünyayı ve barışı rahatsız edici bir tavrın ifadesi olarak görmek gerekir.
İçlerinde en mutedil olarak gördüğümüz Sayın Başbakan Simitis de arka arkaya iki defa savaş ifadesini kullandıktan başka,
gerek Amerika Birleşik Devletleri Sayın Başkanına ve gerekse Avrupa Birliğinin bütün memleketlerine, Türkiye'nin kendilerini
tehdit ettiği şeklinde iddialarla, kendilerinden taraf olarak, yan olarak vaziyet almaları çağrısında bulundu ve bir nevi, Türkiye'yi
bütün dünyaya, yeniden şikâyet etme ve bizi, adeta -bize rağmen- mütecaviz bir duruma sokma çabasını gösterdi. Bunlar, sakat
şeylerdir.
Bizim, başından beri, cumhuriyet döneminden bugüne kadar, hiçbir memleketin toprakları üzerinde bir iddiamız olmamıştır ve
aslında, sanıyorum, en başarılı olduğumuz husus da, genişleme duygusunu, tamamıyla, eğitim sistemimizle ve politikalarımızla
unutmuş ve kaldırmış bulunmamızdır; ama, buna rağmen, komşumuzu, hiçbir şekilde tatmin etmek mümkün olmadı.
Bu memleketin Sayın Başbakanı, 24 Martta yaptığı bir basın konferansıyla, Yunan Hükümetine her türlü barış elini uzattı,
her şekilde görüşmeye hazırız diye beyanda bulundu; hatta, hakem, arabulucu ve gerektiğinde Lahey'e gidebileceği gibi,
kamuoyumuzun bir kısmının -ben dahil- biraz aşırı açılma ve taviz olarak gördüğümüz bir beyanda bulundu. Bu beyan anında
reddedildi.
Bir konferans vesilesiyle iki memleket Sayın Dışişleri Bakanları Bükreş'te buluştular ve müteakiben, 1 ve 2 Haziran
tarihlerinde, NATO Bakanlar Konseyi sırasında, Berlin'de buluşmaları mukarrer iken, Yunanistan, tek taraflı olarak bunu da iptal
etti ve her türlü diyaloğu reddetti, her türlü görüşmeyi reddetti, Kardak krizi dahil olmak üzere. Arkasından, şimdi, bir de Gavdos
Krizi baş gösterdi. Her gün bir mazaret...
Şimdi, açıkça da beyan ediyorlar; "sizi çembere almak politikası güdüyoruz" diyorlar. Rusya Federasyonuyla askeri işbirliği
anlaşması yaptılar ve Rusya Federasyonuyla yaptıkları anlaşmanın niye ve kime karşı olduğunu, 20 Nisanda Roma'da yapılan bir
sempozyuma katılan Rus Milletvekili Arbatov'a sordum, "nedir bu, kime karşı" diye; bana gayet dürüst bir cevapta bulundu, "bu, size
karşıdır, Türkiye'ye karşıdır" dedi.
Ayın 18'inde, takip buyurdunuz, Atina'da, bu sefer Ermenistan'la bir askerî işbirliği anlaşmasını imzaladılar ve arkasından
Yunan Hükümeti, "bu, Türkiye'yi çembere almak politikamızın bir halkasıdır" diye beyanda bulundu. Her ne kadar, bugün,
Ermenistan Hükümeti, bunun, üçüncü memleketlere hiçbir şekilde karşı görülemeyeceği şeklinde bir beyanda bulunmuşsa da, bunu,
formül olarak benimsenmiş bir beyan olarak görmek lazım ve ben, aslında, itiraf edeyim, Ermenistan idaresini, daha akıllı ve daha
tedbirli bilirdim. Yani, şurada, bizim doğumuza sıkışmış, karadan, havadan ve denizden çıkış yolu bulunmayan ve ancak
Türkiye'nin açtığı insanî koridorla ayakta kalabilen 3,5 milyonluk bir Ermenistan'ın, beni aşarak, batımdaki bir memleketle, bana
karşı bir askerî işbirliği anlaşması yapması, ya intiharın veyahut da en azından akılsızlığın itirafı ve beyanı olmaktadır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın İnan, konuşmanızı toparlayın efendim.
KÂMRAN İNAN (Devamla) – Ayrıca, Yunan Hükümeti devam ediyor, bütün komşularımıza çağrıda bulunuyor; Gürcistan'a,
İran'a, Suriye ve hepsine, Türkiye aleyhinde bir tahrik politikası, bir propaganda ve çağrıda bulunmak... 26 Martta yapılması
öngörülen Ortaklık Konseyinde, Türkiye için gümrük birliği çerçevesinde verilmesi düşünülen 375 milyonluk ödeme birimli; yani,
450 milyon doları bloke etti, veto etti, 24 Marttaki Türk Hükümetinin basın konferansı ve açıklamalarına rağmen. Bu defa, Avrupa
Birliğinin Akdeniz için öngördüğü fonları bloke ediyor, neden; çünkü, buradan Türkiye'ye de bir hisse verilebilir düşüncesiyle bunu
yapıyor.
Bütün bunlar, hasmane davranışlardır; bütün bunlar, aramızda yaratmak istediğimiz barış havasını yıkmaya yönelik
hareketlerdir; bütün bunlar, iki milleti birbirine yaklaştırmak değil, uzaklaştırmaya yönelik davranışlardır. Oysa, bizim, Türkiye'de
yaptığımız ve onlara rağmen yapmaya devam edeceğimiz şey, milletlerimiz arasındaki yakınlaşmayı sağlamaktır. Biliyorsunuz,
senelerce önce Türk Hükümeti, tek taraflı olarak vize mecburiyetini kaldırdı. Bu, bir dostluk jestidir ve bununla ilgili bir noktayı
izninizle arz edeyim.
Avrupa Konseyinde bir toplantıda, bir Yunan milletvekili kalktı bizi şikâyet etti: "Türkiye Büyükelçiliğine pasaportumu
gönderdim, vize istedim, reddettiler." Oysa, değil diplomatik pasaport, hiçbir pasaportta vize mecburiyeti yok ve Büyükelçiliğimiz
"vizeye muhtaç olmadan gideceksiniz" diyor. Adam, sırf bizi şikâyet etmek için bu vesileyi dahi kullanıyor.
Daha başka bir ayıplarını burada size arz etmek mecburiyetindeyim. 18-21 Mayıs günlerinde, Atina'da Kuzey Atlantik
Parlamenter Asamblesi yapıldı. Türk heyeti olarak gittik ve ev sahibi sıfatıyla hiç olmazsa asgariden bir misafirperverlik
göreceğimizi bekledik, ümit ettik. 20 Mayıs günü yapılan genel kurulda söz alan Yunan Parlamento Başkanı, cepheden bize, hakareti
de tazammun eden hücumda bulundu ve hatta Kıbrıs'taki mevcudiyetimizi, saygısızca, bir nevi, Hitler ordularıyla mukayese eder
oldu. Arkadaşlarla salonu terk ettik. Daha sonra Başbakanları Sayın Simitis konuştu, hazmedilebilir şekilde ifadeler kullandı;
kürsüden inince de kendilerine teşekkür ettim, tebrik ettim. Onunla yetinmediler; iki milletvekilleri, arka arkaya o derece saldırıda
bulundular ki, salon rahatsız oldu; tepki gösterdi ve sözlerini kesti. Bir ev sahibi memleketin, misafirlerine, benzeri bir muameleyi
yaptığı, dünyada hemen hemen görülmüş bir hadise değil.
Bugün Atina'da öyle bir hava yaratılmıştır ki, her an savaş patlayabilir diye; kendi milletini rahatsız ediyor. Bugün Yunan
Halkında, bugün yarın savaşa gireceğiz diye bir panik havası var.
Bizim, aslında, endişemiz, bu Savunma Bakanına verilen yetki ve bu yetkinin akılsızca bir anda kullanılması tehlikesi; bizim
her sene yapmakta bulunduğumuz ve halen devam eden Akdeniz'deki manevralarımıza tam isabet edecek sürede, ayın 23'ünde,
Yunanlıların bir manevra tertip etmeleri ve bizim manevralarımız sırasında taciz edici davranışlar; Kıbrıs'tan kalkan 4 uçağın
donanmamız üzerinde uçması hadisesi ve Kıbrıs'ın Yunanistan'ın savunma stratejisine iki yıldan beri alınmış bulunması;
Balkanlarda aleyhimize yürüttükleri faaliyetler ve kiliseler çemberi; Bulgaristan ve Romanya ile diplomatik ilişkiler ve Makedonya ile
Arnavutluk'a da, Avrupa Birliğine sizi sokar, menfaat sağlarım vaatleriyle bunları da bizden uzaklaştırıp bize cephe haline getirmesi
... Bunlar, dostluk ve iyi komşulukla bağdaşır şeyler değil.
Bir kere daha arz ve ifade edeyim ki, Türk Milleti ve Türk Devleti, Yunanistan'la sadece komşuluk ister, iyi komşuluk ve
işbirliği; Ege'nin bir barış ve işbirliği denizi olmasını ister; ama, hiçbir zaman da Ege üzerindeki Yunanistan'ın iddialarını kabul
etmeyi de düşünemez. Bunun açıklıkla bilinmesi lazım ve ümit ederim ki, kendilerine çok pahalıya mal olabilecek ve bizim hiç arzu
etmediğimiz neticeler doğurabilecek bir adım atmaktan imtina ederler.
Bu sesin buradan Yunanistan'ın ilgili makamlarına ulaşabileceğini ümit ediyorum ve bu sesi ve Yüce Meclisin ve Türk
Milletinin hissiyatına tercüman olabilir düşüncesiyle şahsen hazırladığım bir notu, bir açıklamayı, Yüksek Meclisin bilgi ve
tasviplerine arz edilmek üzere Sayın Başkana takdim ediyorum.
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN – Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan'a teşekkür ediyorum.
B)ÇEŞİTLİ İŞLER
1. —Bitlis Milletvekili Kâmran İnan tarafından hazırlanan ve Başkanlıkça Genel Kurulun bilgisine sunulan, Yunanistan’ın
Türkiye’ye karşı takındığı hasmane tavra ilişkin metin
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, Sayın Kâmran İnan'ın hazırladığı metni bilgilerinize sunuyorum :
"Türkiye, Yunanistan ile iyi ilişki ve işbirliği içinde bulunmayı samimiyetle arzu etmektedir, politikası bu amaca yöneliktir.
Türk Hükümetinin uzattığı el ve diyalog teşebbüsleri, Yunanistan'dan, maalesef karşılık bulmamaktadır; aksine, komşumuz,
gerginliği tırmandırmakta, milletlerimiz arasındaki mesafeyi açmaktadır.
Kardak ihtilafıyla başlayan son bunalımın iki Hükümet arasında görüşülmesi yolunda Ankara'nın yaptığı teklif, karşı tarafça
ret, Dışişleri Bakanlığı buluşması iptal edilmiştir. Türkiye, bütün ihtilafların müzakerelerle çözülmesinden yanadır.
Türk Hükümetlerinin samimî diyalog talebine mukabil Atina'dan yükselen savaş sesleri, üzüntü ve endişeyle karşılanmıştır. Bu
talihsiz sesler, tahrik edici tehdit ve hareketlerde yankı bulmaktadır.
Son olarak, Yunan Savunma Bakanına kuvvet kullanma yetkisinin verilmiş bulunması, tehlikeli bir gelişme olarak
görülmektedir. Sorumsuzca atılacak bir adım, arzu edilmeyen ciddî neticeler doğurur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda, dostane bir uyarıda bulunmayı vazife bilir. Türkiye'nin, her zaman görüşmelere açık
olduğu bilinmelidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir taraftan dostluk ve diyalog elini uzatırken, millî menfaat ve topraklarımızın müdafaası
bakımından, Hükümetin gerekli gördüğü bütün tedbirleri anında alacağına olan güvenini beyan eder."
Sayın İnan'ın hazırladığı metni, bütün milletvekili arkadaşlarımın duyarlılıklarını yansıttığına inanarak, bilgilerinize
sundum. (Alkışlar)
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır; okutuyorum:
C)TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, (6/151) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/39)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 41 inci sırasında yer alan (6/151) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:
2. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, (6/162) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/40)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 51 inci sırasında yer alan (6/162) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:
3. —Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu’nun, (6/177) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/41)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 67 nci sırasında yer alan (6/177) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Yasin Hatiboğlu
Çorum
BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:
4. —Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın’ın, (6/117) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/42)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 114 üncü sırasında yer alan (6/117) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Hüseyin Olgun Akın
Ordu
BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:
5. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, (6/142) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/43)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 137 nci sırasında yer alan (6/142) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Abdulkadir Öncel
Şanlıurfa
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulan 5 adet önerge gereğince, sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.
Petrol Ofisindeki usulsüzlükler konusundaki (10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, çalışma süresinin
uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum:
6. —(10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin
tezkeresi (3/348)
20.06.1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuz, 17 Haziran 1996 tarihinde, çalışma süresi içinde araştırmasını tamamlayamadığından, yeni bir çalışma süresi
verilmesi için talepte bulunmaya karar vermiştir.
Karar uyarınca, Komisyonumuza, Genel Kurulun ilgili kararı tarihinden geçerli olmak üzere 2 aylık yeni bir çalışma süresi
verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Nabi Poyraz
Ordu
Komisyon Başkanı
BAŞKAN – (10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hudutlarımızın güvenliği konusundaki (10/7) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, çalışma süresinin uzatılmasına
dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum.
7.—(10/7) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin
tezkeresi (3/349)
18.6.1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(10/7) esas numaralı Hudutlarımızın Güvenliği Konusunda Alınan ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırma
Komisyonumuzun bir aylık görev süresi 20.6.1996 tarihinde sona ermektedir. Çalışmalarımız henüz sonuçlandırılamadığından,
Komisyonumuz, ikinci toplantısında aldığı 2 numaralı kararıyla, çalışma süremizin 21.6.1996 tarihinden geçerli olmak üzere, 2 ay
süreyle uzatılmasının talep edilmesini kararlaştırmıştır.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Hanifi Demirkol
Eskişehir
Komisyon Başkanı
BAŞKAN – (10/7) esas numaralı Araştırma Komisyonu Başkanlığının önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.
IV. —SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ
1. —(9/3) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonuna üye seçimi
BAŞKAN – Bu kısımda, (9/3) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi yapacağız. Meclis soruşturmasını
yürütecek komisyonun üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî partilerin güçleri oranında verecekleri üye sayısının 3
katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekme suretiyle tespit edilecektir.
Bu Soruşturma Komisyonunda, Refah Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi 4'er, Demokratik Sol Parti 2 ve Cumhuriyet
Halk Partisi 1 üyelikle temsil edilecektir.
Şimdi, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 56 arkadaşının, Türk Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi (TOFAŞ) ile TOFAŞ
Oto Ticaret Anonim Şirketindeki devlete ait hissenin satış yoluyla özelleştirilmesi sırasında nüfuzunu kullanmak ve ihaleye fesat
karıştırmak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 366 ncı
maddelerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller hakkında, Genel Kurulun 9.5.1996 tarihli 50 nci Birleşiminde açılması
kabul edilen 9/3 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimine başlıyoruz.
Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum:
RP
Suat Pamukçu (Bayburt)
Musa Okçu (Batman)
Mustafa Yünlüoğlu (Bolu)
Mehmet Aykaç (Çorum)
Turhan Alçelik (Giresun)
Mustafa Köylü (Isparta)
Mehmet Emin Aydınbaş (İçel)
Abdullah Özbey (Karaman)
Memduh Büyükkılıç (Kayseri)
Kemal Albayrak (Kırıkkale)
T. Rıza Güneri (Konya)
Hasan Hüseyin Öz (Konya)
DYP
Abdulkadir Cenkçiler (Bursa)
Ahmet Uyanık (Çankırı)
Bekir Aksoy (Çorum)
Şamil Ayrım (Iğdır)
Turhan Güven (İçel)
Hasan Denizkurdu (İzmir)
Haluk Yıldız (Kastamonu)
Osman Çilsal (Kayseri)
Necmettin Dede (Muş)
Ertuğrul Eryılmaz (Sakarya)
Mahmut Yılbaş (Van)
Yusuf Bacanlı (Yozgat)
ANAP
Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya)
Yavuz Köymen (Giresun)
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel)
Yusuf Namoğlu (İstanbul)
Işın Çelebi (İzmir)
Metin Öney (İzmir)
Ali Doğan (Kahramanmaraş)
Hayrettin Uzun (Kocaeli)
Ekrem Pakdemirli (Manisa)
Abdulkadir Baş (Nevşehir)
Nabi Poyraz (Ordu)
Şükrü Yürür (Ordu)
DSP
Gökhan Çapoğlu (Ankara)
Hikmet Uluğbay (Ankara)
Nami Çağan (İstanbul)
Bülent H. Tanla (İstanbul)
Zekeriya Temizel (İstanbul)
Veli Aksoy (İzmir)
CHP
Yahya Şimşek (Bursa)
M.Erdoğan Yetenç (Manisa)
Orhan Veli Yıldırım (Tunceli)
BAŞKAN – Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları, 5 ayrı torbaya konulmuştur; her torbadan, partilere düşen üye
adedince isim belirleyeceğiz.
Önce, Refah Partisince gösterilen adaylar arasından üye tespitine başlıyoruz:
Kemal Albayrak (Kırıkkale)
Hasan Hüseyin Öz (Konya)
Mustafa Köylü (Isparta)
Memduh Büyükkılıç (Kayseri)
Şimdi, Doğru Yol Partisi Grubunun üyelerini tespit ediyoruz:
Turhan Güven (İçel)
Ahmet Uyanık (Çankırı)
Hasan Denizkurdu (İzmir)
Mahmut Yılbaş (Van)
Anavatan Partisi Grubunun üyelerini tespit ediyoruz:
Hayrettin Uzun (Kocaeli)
Şükrü Yürür (Ordu)
Metin Öney (İzmir)
Abdulkadir Baş (Nevşehir)
Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubunca gösterilen adaylar için adçekimi yapacağız:
Bülent H. Tanla (İstanbul)
Nami Çağan (İstanbul)
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca gösterilen adaylar için adçekimi yapacağız:
Orhan Veli Yıldırım (Tunceli)
Sayın milletvekilleri, çekilen kura sonucunda, 9/3 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine aşağıdaki
arkadaşlarımız seçilmişlerdir:
Mustafa Köylü, Memduh Büyükkılıç, Kemal Albayrak, Hasan Hüseyin Öz, Ahmet Uyanık, Turhan Güven, Hasan Denizkurdu,
Mahmut Yılbaş, Metin Öney, Hayrettin Uzun, Abdulkadir Baş, Şükrü Yürür, Nami Çağan, Bülent H. Tanla, Orhan Veli Yıldırım.
9/3 esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun üye seçimi tamamlanmıştır.
Bu Komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 25.6.1996 Salı günü saat 11.00'de, ana bina zemin kat PTT karşısındaki 172
numaralı, Meclis soruşturma komisyonları toplantı salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini
yapmalarını rica ediyorum.
Meclis soruşturma komisyonuna seçilen üyelerin listesiyle toplantı gün ve saati, ilan tahtalarına da asılacaktır.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler " kısmına geçiyoruz.
V. —KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. —Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen
Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı :16) (1)
BAŞKAN – Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden
Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu raporunun müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet hazır.
Geçen birleşimde, tasarının 2 nci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve 2 nci maddenin oylamasında kalmıştık.
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum...
OYA ARASLI (İçel) – Oylamada karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Karar yetersayısı aranacaktır.
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır.
Birleşime, saat 16.00'ya kadar ara veriyorum.
Kapanma Saati : 15.45


İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 16.00
BAŞKAN : Başkanvekili Hasan KORKMAZCAN
KÂTİP ÜYELER: Fatih ATAY (Aydın), Salih KAPUSUZ (Kayseri)


BAŞKAN —Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.
V. —KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. —Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen
Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı :16) (Devam)
BAŞKAN —Sayın milletvekilleri, biraz önce yaptığımız oylama sırasında karar yetersayısı aranmıştı; çalışmalarımıza
kaldığımız noktadan devam edeceğiz.
Hükümet ve Komisyon yerini aldı mı? Hükümet ve Komisyon yerini almadığı için, müteakip kanun tasarı ve tekliflerine
geçiyoruz.
2. —926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı :23)
3. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner’in 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı :15)
4. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 Arkadaşının, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi ile
Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 9.1.1991 Tarih ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/70, 1/5) (S. Sayısı
:17)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 23, 15 ve 17 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili olarak, Bakanlar Kurulunca,
İçtüzüğün 78 inci maddesi gereğince bir talepte bulunulmadığından, bu kanun tasarı ve tekliflerini görüşemiyoruz.
5. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde
Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Eğitim,Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/290) (S. Sayısı :18) (1)
BAŞKAN – Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek
Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
Komisyon ve Hükümet yerini aldı.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok.
Şimdi, maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım: Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde
Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı
MADDE1.—30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan -Türkiye ManasÜniversitesi Kurulmasına DairAnlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE2.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE3.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü açık oylamaya tabidir; açık oylama yapacağız.
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun onayını alacağım.
Adı okunan milletvekillerinin kürsüdeki oy kutusuna oylarını atmak suretiyle oy kullanılmasını kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Açık oylamanın, adı okunan milletvekillerinin "Kabul", "Ret" veya "Çekimser" sözleriyle oylarını belirtmesi suretiyle
yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Açık oylama, oy kutuları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır.
Oy kutularını sıralar arasında dolaştırın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
BAŞKAN – Oy kupalarının kürsü önüne getirilmesini rica ediyorum.
Oy kupaları kürsü önüne konulmuştur; oyunu kullanmayan değerli arkadaşlarımızın oylarını kullanmalarını rica ediyorum.
6. —Türkiye Cumhuriyeti İle Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (S. Sayısı :19) (1)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet hazır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum:
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. —3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk
ve İşbirliği Antlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE3.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya tabidir.
Açık oyun şekli üzerinde Genel Kurulun kararını alacağım.
Açık oylamanın, adı okunan milletvekilinin kürsü üzerindeki kutuya oy atması suretiyle yapılmasını kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kabul, ret, çekimser olarak oyunu belirtmesi şeklinde yapılmasını kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Açık oylama, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır.
Moldova Cumhuriyetiyle Türkiye arasında yapılan dostluk ve işbirliği anlaşmasıyla ilgili tasarının oylaması için kupalar
dolaştırılsın.
(Oyların toplanmasına başlandı)
BAŞKAN – Birinci tasarıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir. Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ikinci tasarı için oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı?
Oy kupası kürsü önüne konulmuştur; oyunu kullanmayan arkadaşlarımızın bir an önce oylarını kullanmalarını rica ediyorum.
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır.
Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımına başlandı)
5. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde
Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Millî Eğitim,Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/290) (S. Sayısı :18) (Devam)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan'ın
Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkındaki -18 sıra sayılı- Kanun Tasarısıyla ilgili yapılan açık oylamanın sonucunu arz ediyorum:
Oy sayısı: 271
Kabul: 257
Mükerrer: 14
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar)
6. —Türkiye Cumhuriyeti İle Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (S. Sayısı :19) (Devam)
BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (sıra sayısı 19) hakkındaki açık oylamanın sonucunu açıklıyorum:
Oy sayısı: 215
Kabul: 207
Mükerrer: 8
Böylece, kanun tasarısı kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar)
Şimdi, gündemimizdeki diğer kanun tasarı ve teklifleri üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
7. —Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay Milletvekili Atila Sav’ın
Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/441, 2/78) (S. Sayısı :22) (1)
BAŞKAN – Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay Milletvekili
Atilâ Sav'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz.
Komisyon?.. Burada.
Hükümet?.. Burada.
Komisyon ve Hükümet yerini almıştır.
Sayın milletvekilleri, şimdi, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Atilâ Sav; Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz
söz istemişlerdir.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Atilâ Sav; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 20 dakikadır.
CHP GRUBU ADINA ATİL SAV (Hatay) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Yüce Meclisin huzurundaki bu
tasarı ve teklif, yargının işleyişini güçleştiren bir yığılmayı açmak amacıyla önerilmiştir; yoksa, yargı için beklediğimiz reformu
kapsayacak nitelikte bir tasarı ve teklif söz konusu değildir.
Yargıda, davaların birikmesi ve akışın tıkanması yüzünden, böyle bir yasa değişikliği, zaman zaman gündeme gelmekte ve
yasada, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun işbölümüne değinen bazı sınırların saptanmasında miktarların değiştirilmesi
gerekmektedir. Bugün, para değerindeki düşüşler ve enflasyon, para alacaklarının konusu olduğu ihtilafların, sulh mahkemelerinden
asliye mahkemelerine doğru kaymasını artırmış ve iş bölümü bozulmuştur.
Bugün, asliye mahkemelerindeki davalar, hukuk davalarının yüzde 50'sine yakın bölümünü oluşturmaktadır. 1994 yılı
itibariyle, iş dağılımına göre, asliye mahkemelerindeki davalar, tüm hukuk davalarının yüzde 45,7'sini, ticaret mahkemelerindeki
davalar ise yüzde 3,6'sını oluşturmaktadır; toplam yüzde 49,3 olan bu dava yığılmasına karşılık, sulh hukuk mahkemelerindeki
davaların oranı yüzde 27,3'tür. 1995 yılında, enflasyon aynı hızla geliştiği, arttığı için bu yığılma daha da artmıştır ve bu suretle,
sulh mahkemelerinin işlevleri azalırken, iş yükü hafiflerken, asliye mahkemelerinin iş yükü artmıştır.
Bilindiği üzere, sulh mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü daha hızlı dava görülmesini sağlamaktadır. Bu nedenle,
davaların hızlı sonuçlandırılmasını sağlayan usul hükümleri kapsamında bulunan mahkemelerin ve davaların sayısı da
azalmıştır; bu da, doğal olarak, davaların uzaması sonucunu doğurmuştur.
Bugün yürürlükte bulunan Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının parasal esasa göre saptanan limitleri, son defa 26 Şubat 1985
tarihli ve 3156 sayılı Yasayla yapılmıştır. O günden bu yana geçen on yılı aşkın sürede, ekonomideki gelişmelere göre, bu
dağılımın ne kadar hızla bozulduğu daha kolay anlaşılmaktadır. Onbir yıllık bir aradan sonra yapılacak böyle bir düzeltmeyle,
mahkemelerin işleyişi kolaylaşacak ve davaların görülme hızı artabilecektir.
Bugün için yararlı olan bu düzenlemenin, enflasyonun ve hayat pahalılığının -para değerini etkilemesi nedeniyle- önümüzdeki
yıllarda da aynı hızla devam edeceği öngörülerek, yasanın içerisinde, yakın gelecek için de önlem alınması düşünülmüştür. Bu
nedenle, bugün için yapılacak düzenlemelerin 1.1.1998 itibariyle 2 katına, 1.1.2000 yılı itibariyle de 4 katına çıkarılması
düşünülmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esası itibariyle yararlı bir yasa değişikliği olan huzurdaki öneri ve tasarının kabul
edilmesini diliyoruz; yalnız, bu tasarı da, hazırlanışından bu yana, yine, epey zaman geçtiği için, bazı sınırlamaların yetersiz
olduğunu düşünerek, bazı öneriler yaptık. Bu önerilerin kabul edilmesi halinde, ihtiyacın daha iyi karşılanacağı umudundayız.
Yüce Meclisi en derin saygılarımızla selamlıyorum; saygılarımızla efendim. (CHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Atilâ Sav'a, teşekkür ediyorum.
Şimdi, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz'da.
Buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Oğuz.
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) – Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay Milletvekili Atilâ Sav'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu üzerinde müzakere yapıyoruz; bu vesileyle Yüce Heyetinizi, önce Grubum, sonra şahsım adına, saygıyla
selamlıyorum efendim.
Değerli arkadaşlarım, hâkimlikten ve avukatlıktan gelen arkadaşlarımız konuyu çok iyi bilirler; gerek para cezaları gerek
mahkemelerin görev ve yetkilerini tayin eden kanun ve kanun maddeleri, miktarla tayin edildiği için, enflasyon karşısında, çok kısa
zamanda gülünç, güdük rakamlar haline gelir ve bu görev ve yetkilerin tayini, murafaa vesair hususların tespitinde zorluklar ve
sıkıntılar doğar.
Malum, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 1927 doğumlu; yani, benim yaşımda, tam 69 yaşında. Bu Kanunun, yıllardan
beri, bu kabil, parayla tarif edilen maddelerindeki sıkıntılar sebebiyle, sık sık, gerek görev gerek yetkiyi tayin eden gerek murafaayı
gerek sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin görevlerini tespit eden miktarlar, enflasyon karşısında, daima, küçük rakamlara baliğ
olmuş ve sıkıntılar doğmuştur. Nitekim, son değişiklikle de, sulh hukuk mahkemelerinin görevlerini tayin eden madde ile asliye
hukuk mahkemelerinin görevini tayin maddelerdeki küçük rakamlar, yine, asliye hukuk mahkemeleri aleyhine sıkıntılar doğurmaya
başlamış, sulh hukuk mahkemelerinin görevini azaltmış ve asliye hukuk mahkemelerinin görevini ve göreviyle ilgili dosyaları
çoğaltmakla, sıkıntı her gün biraz daha artmıştır.
Onun için, tasarının genel gerekçesi çok kısa; bu gerekçede "1927 yılından beri uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun görev, kesin hüküm, Yargıtayda duruşma, karar düzeltme -yani, tashihi karar- ve senetle ispata ilişkin
maddelerindeki -ki, ben, avukatlığa başladığımda 50 liraydı; 50 liradan yukarı olan alacak davaları senetle ispat edilirdi ve şahit
dinlenmezdi; bugün bu miktarlar çok yükseldi- parasal sınırlar, 26.2.1985 tarihli ve 3156 sayılı Kanunla günün ekonomik
koşullarına uygun olarak artırılmış ve bu miktarların 10.1.1996 tarihinden itibaren 4 katı olarak uygulanması öngörülmüştür. Para
değerinin düşmesi karşısında, bu miktar da, artık, günümüzde yetersiz hale gelmiştir. Bu yetersiz hale gelmelerle bu değişiklikler
huzurunuza geliyor, düzeltmeler yapılıyor; ama, bir müddet sonra, bakıyoruz ki, yine yetersiz hale geliyor, yeniden düzenlemeler
yapılıyor. Halbuki, bunun kolayı var; Adalet Komisyonunda arkadaşlarımız bunu yaparken, bu miktarlar yerine, bir tadilat yaparak,
değişmeyen değerler üzerinden bir tarif getirseler, o zaman, sık sık kanun değişikliklerine gitmeye mahal kalmaz. Bu, altın olabilir;
bu, başka bir değer olabilir; yani, parayla ifade edilen miktarlar yerine değişmeyen bir miktar tayin edilirse, bu değiştirme ihtiyacı
doğmaz.
Özellikle, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri arasındaki görevi belirleyen 2 milyon liralık sınırın çok düşük olması, bu
mahkemeler arasındaki iş dağılımında, asliye hukuk mahkemeleri aleyhine dengesizlik meydana getirmiştir. Biraz önce ifade ettiğim
gibi, sulh hukuk mahkemeleri lehine davaların azalmasını; ama, asliye hukuk mahkemeleri aleyhine davaların çoğalmasını intaç
ettiği içindir ki, bu ihtiyaç ortaya çıkmıştır.
Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, mahkemelerce verilen kararların kesinlik sınırının çok düşük olması, davaların gereksiz
yere uzamasına ve Yargıtayın iş yükünün artmasına neden olmaktadır. Malum, küçük rakamlarda mahkemelerin kararname
mahiyetinde verdikleri hükümler, temyize tabi olmadığı içindir ki, temyiz mahkemesine bir rahatlık gelmişti; ama, şu anda, tabiî bu
sınır aşıldığı için, bu miktardaki davaların da Yargıtaya gelmesiyle, Yargıtayın zaten çok yüksek olan, çok ağır olan iş yükü,
bugün, altından kalkılamaz hale gelmiş ve küçücük dosyaların, küçücük alacakların da Yargıtayda incelenme zaruretiyle karşı
karşıya kalınmıştır.
Arkadaşlarımız genel gerekçelerinde "günümüzün ekonomik koşulları ve paranın bugünkü satın alma gücü göz önünde
tutularak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan parasal sınırların artırılması, özellikle sulh hukuk ve asliye hukuk
mahkemeleri arasındaki iş dengesini sağlayarak, Yargıtaydaki tıkanıklığın giderilmesi amacıyla, bu tasarı hazırlanmıştır"
diyorlar; doğrudur ve biz de katılıyoruz. Zaten, onu takip eden, özellikle 8 inci maddesinin (1) numaralı bendinde "iki milyon"
liralık sınır "elli milyon" liraya,
288 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 290 ıncı maddesinde geçen "yirmi bin" liralık sınır "beş milyon" liraya,
427 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralarında geçen "dört yüz bin" liralık sınır "beş milyon" liraya, beşinci
fıkrasında geçen "dört milyon" liralık duruşma sınırı "iki yüz milyon" liraya, "iki milyon" liralık karar düzeltme sınırı "yüz elli
milyon" liraya ,
438 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "dört milyon" liralık sınır "iki yüz milyon" liraya,
440 ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasının (1) numaralı bendinde geçen "iki milyon" liralık sınır "yüz elli milyon" liraya,
566 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "beş yüz bin" liralık sınır "elli milyon" liraya çıkarılması suretiyle, bu denge
yeniden ihdas edilmiştir.
Bu, yerindedir; yine buna da, Grubumuz katılmaktadır, müspet oy vereceğiz.
2 nci madde de, 1086 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenerek yeniden düzenleme yapılmıştır.
"Görev, kesin hüküm, Yargıtayda duruşma, karar düzeltme, senetle ıspata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarında
muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar, 1.1.1998 tarihinden itibaren iki, 1.1.2000 tarihinden
itibaren dört katı olarak uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle, hiç olmazsa 2000 yılına kadar bu düzenlemenin devam etmesini
temin edecek bir madde düzenlemesi getirilmiştir. Bunun da yerinde olduğunu ve katıldığımızı ifade ediyoruz.
"1086 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanır"
şeklindeki geçici madde düzenlemesi de yerinde ve isabetlidir.
Bunlara katıldığımızı ifade ediyor, müspet oy vereceğimizi Yüce Heyetinize saygılarımla arz ediyorum efendim. (RP ve
ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ali Oğuz'a teşekkür ediyorum.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
MADDE 1.—18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun;
a) 8 inci maddesinin (I) numaralı bendinde geçen “iki milyon” liralık sınır “elli milyon” liraya,
b) 288 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 290 ıncı maddesinde geçen “yirmi bin” liralık sınır “beş milyon” liraya,
c) 427 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralarında geçen “dörtyüz bin” liralık sınır “beş milyon” liraya, beşinci
fıkrasında geçen “dört milyon” liralık duruşma sınırı “ikiyüz milyon” liraya, “iki milyon” liralık karar düzeltme sınırı“yüzelli
milyon” liraya,
d) 438 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “dört milyon” liralık sınır “ikiyüz milyon” liraya,
e) 440 ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasının (I) numaralı bendinde geçen “iki milyon” liralık sınır “yüzelli milyon” liraya,
f) 566 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “beşyüz bin” liralık sınır “elli milyon” liraya,
Yüksektilmiştir.
BAŞKAN – 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili önergeler bulunmaktadır, önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık derecesine göre oylarınıza
sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan, Kanunun 8 inci maddesinin (l) numaralı bendinde geçen "elli milyon" liralık sınırın "yüz
milyon lira" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Oya Araslı Mahmut Işık
İçel Sıvas
Ali Şahin Şahin Ulusoy
Kahramanmaraş Tokat
Yusuf Öztop Birgen Keleş
Antalya İzmir
Bekir Kumbul Fatih Atay
Antalya Aydın
BAŞKAN – Sayın Sav, önergenin gerekçesini okuyalım mı? Şunun için soruyorum; yeni İçtüzük değişikliği gereğince, gerekçe
okunduğu takdirde, sizin söz hakkınız olmuyor.
ATİL SAV (Hatay) – Okunsun Sayın Başkan.
BAŞKAN – Okunsun istiyorsunuz.
Gerekçe okunsun efendim:
Gerekçe:
Tasarıda belirlenen 50 milyon liralık sınır, sulh hukuk mahkemelerinin yetkilerini kısıtlayarak, asliye hukuk mahkemelerinin iş
hacmini artırıcı niteliktedir. Ülkemizde yaşanan enflasyon olayı da göz önünde tutularak, bu miktarın 100 milyon liraya
çıkarılması uygun görülmektedir. Çünkü, asliye hukuk mahkemelerinin yükü, giderek, toplam hukuk davalarının yarısını
aşmıştır; buna karşılık, sulh hukuk mahkemelerinin görevi giderek azalmıştır. Oysa, sulh hukuk mahkemelerinin sözlü usul
uygulaması, davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.
Önerilen düzenleme, enflasyon nedeniyle ortaya çıkan yığılmayı da hafifletecektir.
BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Komisyon katılıyor Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Diğer önergeleri okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
çerçeve 1 inci maddesinin (b) bendinde geçen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 288 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
ile 290 ıncı maddesinde geçen ve 5 milyon liraya çıkarılması önerilen miktarın "10 milyon lira" olarak düzeltilmesini arz ve teklif
ederiz.
Saygılarımızla.
Şahin Ulusoy Mahmut Işık
Tokat Sıvas
Oya Araslı Ali Şahin
İçel Kahramanmaraş
Yusuf Öztop Birgen Keleş
Antalya İzmir
Bekir Kumbul Fatih Atay
Antalya Aydın
BAŞKAN – Komisyon bu önergelere katılacak mı?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Katılacağız efendim.
BAŞKAN – Hükümet?..
MİLLİ EĞİTİM BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) – Katılacağız Sayın Başkan.
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet önergelere katılacak; o zaman, gerekçeyi okumuyoruz.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
çerçeve 1 inci maddesinin (c) bendinde yer alan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci, üçüncü,
dördüncü fıkralarında geçen "beş milyon" liralık kesinleşme sınırının "on milyon" lira olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Oya Araslı Mahmut Işık
İçel Sıvas
Şahin Ulusoy Yusuf Öztop
Tokat Antalya
Ali Şahin Birgen Keleş
Kahramanmaraş İzmir
Bekir Kumbul Fatih Atay
Antalya Aydın
Gerekçe:
Türkiye'de yaşanmakta olan yüksek enflasyon olayı dikkate alınarak, tasarıda belirlenen beş milyon liralık kesinleşme
sınırının, on milyon liraya çıkarılmasının daha gerçekçi bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.
İlk aşama mahkemelerinde görülen ve karara bağlanan ihtilafların hemen tümünün, üst aşama mahkemesine götürülmesi,
Yargıtayın iş hacmini taşınamayacak boyuta ulaştırmaktadır.
Daha önce de, birkısım basit ihtilafların ilk derece mahkemelerinde kesin olarak çözülmesi kabul edilmiştir; ancak, bu sınır,
enflasyonun etkisiyle çok düşük kalmıştır. Bu değişiklik önerisiyle, söz konusu sınırın makul bir düzeye çekilmesi
amaçlanmaktadır.
BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
çerçeve 1 inci maddesinin (f) bendinde yer alan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 566 ncı maddesinde geçen "elli milyon"
liralık sınır teklifinin "yüz milyon" lira olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Oya Araslı Mahmut Işık
İçel Sıvas
Şahin Ulusoy Yusuf Öztop
Tokat Antalya
Ali Şahin Birgen Keleş
Kahramanmaraş İzmir
Bekir Kumbul Fatih Atay
Antalya Aydın
Gerekçe:
Türkiye'de yaşanmakta olan yüksek enflasyon olayı dikkate alınarak, tasarıda belirlenen elli milyon liralık sınırın, yüz milyon
liraya çıkarılmasının daha gerçekçi olacağı düşünülmektedir.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koyacağım:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan Kanunun, 8 inci maddesinin (I) numaralı bendinde geçen "elli milyon" liralık sınırın "yüz
milyon lira" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Oya Araslı
(İçel)
ve arkadaşları
BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M.NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükümet?..
MİLLî EĞİTİM BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tutanaklara geçmesi açısından, ikinci önergeyi ve gerekçesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
çerçeve 1 inci maddesinin (b) bendinde geçen, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 288 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarıyla, 290 ıncı maddesinde geçen ve "beş milyon" liraya çıkarılması önerilen miktarın "on milyon" lira olarak
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Oya Araslı
(İçel)
ve arkadaşları
BAŞKAN – Önergeye Komisyon katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükümet?..
MİLLî EĞİTİM BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Önergenin gerekçesini, uygulamada gerekli olabilir düşüncesiyle tutanaklara geçmek üzere okutuyorum:
Gerekçe:
Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon olayı göz önünde tutularak tasarıda beş milyon lira olarak belirlenen sınırın on milyon
liraya çıkartılması uygun görülmektedir. Yazılı delille ispat sınırının çok düşük kalması, yaşamın olağan akışı içinde ticarî ve
toplumsal geleneklere aykırı biçimde ihtilafları artırmakta ve davaların çözülmesini zorlaştırmaktadır. Enflasyon ve hayat
pahalılığı nedeniyle yaşam gerçeklerinin çok gerisinde kalan bu alt sınırın biraz daha yükseltilmesi gerekli hale gelmiştir.
BAŞKAN – Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısının, çerçeve 1 inci maddesinin (c) bendinde yer alan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin ikinci,
üçüncü, dördüncü fıkralarında geçen "beş milyon" liralık kesinleşme sınırının "on milyon" lira olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz. Saygılarımızla.
Oya Araslı
(İçel)
ve arkadaşları
BAŞKAN – Önergeye, Komisyon katılıyor mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 22 sıra sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının
çerçeve 1 inci maddesinin (f) bendinde yer alan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 566 ncı maddesinde geçen "elli milyon"
liralık sınır teklifinin "yüz milyon" liraya olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Oya Araslı
(İçel)
ve arkadaşları
BAŞKAN – Önergeye, Komisyon katılıyor mu efendim?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) – Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi, kabul edilen önergeler yönündeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci
madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE2. —1086 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EKMADDE3. —Görev, kesin hüküm, Yargıtay’da duruşma, karar düzeltme, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim
davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar, 1.1.1998 tarihinden itibaren iki, 1.1.2000
tarihinden itibaren dört katı olarak uygulanır. Bu uygulama nedeniyle mahkemelerce görevsizlik kararı verilemez.”
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın Ersönmez Yarbay ve Sayın Ertan Yülek.
Sayın Yarbay, grup adına mı konuşacaksınız?
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) – Hayır, şahsım adına konuşacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Yülek, siz grup adına mı söz istemiştiniz?
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) – Şahsım adına söz istedim Sayın Başkan.
Buyurun Sayın Yarbay. (RP sıralarından alkışlar)
Söz süreniz 5 dakikadır.
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Türkiye'nin acıklı durumunu gözler önüne sermektedir. Batı
ülkelerinde enflasyon artık bir problem olmaktan çıkmışken, yüzde 1 ilâ 5 arasında dolaşırken, Türkiye'de, 1986 yılında yapılan
bir değişiklik, on yıl sonra, 4 kat bir artışı öngörmesine rağmen, ihtiyaca cevap vermemekte, eskimekte ve getirilen kanun
tasarısıyla, rakamlar kat be kat artırılmaktadır. Biraz önce okunan ek maddeyle birtakım rakamlar yükseltilmiştir. Bu yükseltmeler,
görüşmekte olduğumuz 2 nci maddede yer alan "1086 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 1.1.1998 tarihinden itibaren
iki, 1.1.2000 tarihinden itibaren dört kat olarak uygulanır" hükmü çok ağır bir hükümdür; bu, enflasyonun resmîleştirilmesi anlamına
gelmektedir. Bir kanun maddesine, ileriye dönük olarak, böyle yüzde 100'lük rakam artışları koymanın, sakıncalı olduğu
görüşündeyim. Hükümetler ve bütün siyasî partiler, enflasyonla, kesin olarak mücaadele etmelidir. Bunun, bu şekilde
resmîleştirilmesi, yüzde 100 enflasyonu biz kabul ediyoruz ve bu enflasyonla, hiç mücaadele etmeyeceğimiz anlamına gelmektedir.
Zaten, biraz önce görüşmüş olduğumuz ve kabul ettiğimiz maddede rakamlar birer kat artırılmıştır; artan rakamların, tekrar, 1998
yılında iki kat, 2000 yılında dört kat artırılması, bence çok sakıncalıdır. O sebeple, bu artışların, birer kat olarak -en azından
şimdilik- değiştirilmesini düşünüyorum; teklif ediyorum; çünkü, bu şekilde yüksek artışlar öngörüldüğü zaman, bu hükümetler,
enflasyonla hiç mücaadele etmezler ve kimse de enflasyonu bir problem olarak kabul etmez ve biz Meclis olarak, enflasyonun bu
şekilde yüzde 100 artışını her zaman kabul edebiliriz.
Ayrıca, mahkemelerin yüklerini azaltalım diye vatandaşın hak arama hürriyetini de kısıtlayamayız. Sulh hukuk
mahkemeleriyle, asliye hukuk mahkemeleri yargıları arasında farklar var; kuruluş sebepleri var. O sebeple ben, bütün görevin sulh
hukuk mahkelerine verilerek asliye hukuk mahkemelerinin yüklerinin azaltılması görüşüne de katılmadığımı ifade etmek istiyorum
ve bu enflasyonla da bütün siyasî partiler olarak, Meclis olarak mücaadele edilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.
BAŞKAN – Sayın Yarbay'a teşekkür ediyorum.
Sayın Yülek, buyurun.
Konuşma süreniz 5 dakikadır.
İ. ERTAN YÜLEK (Adana) – Muhterem Başkan, değerli arkadaşlar; esasında bu madde, çok haklı olarak, yüksek enflasyon
ortamı içerisinde paranın değer kaybı sebebiyle, şu anda belirtilen rakamların kısa zaman içerisinde hiçbir mana ifade etmemesi
sebebiyle getirilmiştir. Ancak, dikkat buyurulursa, 1997'den itibaren veya 1999'dan itibaren, enflasyon ne olacak, bunu bilemiyoruz;
ama, şimdiden, o enflasyonu karşılayacak rakamlar koymuşuz, iki kat ve dört kat.
Şimdi, bir önerge yazıyorum, bakınız, bu Kanunun, çok daha pratik, daha uzun süreli bir kanun olabilmesi için, uzun seneler bir
daha buraya gelmemesi için, eskimemesi için, geliniz şöyle yapalım: "1.1.1997'den itibaren iki, ondan sonra her yıl, toptan eşya
fiyatındaki artışlar, TEFE'nin Devlet İstatistik Enstitüsünden sorulması suretiyle tespit edilecek rakamlar esas alınır." O zaman ne
olacak; bakın, 2000 yılında, 1999 yılında rakamlar yine eskiyecek, belki enflasyon oranı yüzde 100 olacak , belki de yüzde 20
olacak. Dolayısıyla, bir dengesizlik ortaya çıkacak. Bu dengesizliği dengeleyecek hadise nedir; Türkiye'deki hayat pahalılığının,
diğer bir ifadeyle, paranın değer kaybının sabit şekilde durabilmesidir. Bunu da nereden tespit ediyoruz; Devlet İstatistik
Enstitüsden ki, devletin resmî organıdır. Her yıl para ne kadar değer kaybettiyse, Adalet Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsünden
TEFE'yi sorar ve her yıl, bir genelgeyle, bu yıl uygulanacak olan rayiçleri, rakamları tebliğ eder. Bu suretle, iki yıl sonra, üç yıl
sonra veya dört yıl sonra, bu rakamlar gülünç kaldı veyahut da çok yüksek oldu gibi bir endişeye kapılmayız.
Bu geçici madde yerinde getirilmiştir, düşünen arkadaşları tebrik ediyorum. Ancak, burada, benim bir teklifim var; süreklilik
verebilmek için, bunu, TEFE'ye bağlayalım ve Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatındaki artışların her yıl esas alınması
suretiyle bu rakamlara bir süreklilik verelim, kanunda da süreklilik olur; bir daha da, sırf bu meseleler için, kanun, Türkiye Büyük
Millet Meclisine gelmez ve huzuru da işgal etmez.
Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Ertan Yülek'e teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde üzerinde Başkanlığımıza bir önerge sunulmuştur; önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1086 sayılı Kanunun Ek Madde 3'teki "1.1.1997 tarihinden itibaren bir katı, bu tarihten sonra Devlet
İstatistik Enstitüsünce tespit edilecek toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar nazara alınarak her yıl için ayrı ayrı uygulanır"
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Rıza Ulucak Ersönmez Yarbay
Ankara Ankara
İ.Ertan Yülek Kâzım Arslan
Adana Yozgat
Mehmet Altınsoy
Aksaray
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI M. NECATİ ÇETİNKAYA (Konya) – Önerge aleyhinde bir şey söyleyeceğim;
katılmıyoruz.
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, bu önergenin gerekçesi bulunmamaktadır; önerge, açık da değildir; onun için, işleme
koymayacağım. Eğer, Komisyon ve Hükümet katılacak durumda olsaydı, bir redaksiyon çalışması yapmak için müsamaha
gösterecektim; ama, önergeyi bu haliyle işleme koyamıyorum .
2 nci maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır.
ERSÖNMEZ YARBAY(Ankara) – Karar yetersayısı istiyoruz.
BAŞKAN – 2 inci maddenin oylamasına geçiyoruz.
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici maddeyi okutuyorum :
GEÇİCİ MADDE 1. —1086 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra
açılacak davalarda uygulanır.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyle ilgili önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Böylece, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı kabul edilmiş ve
kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
8. —Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner, Adana Milletvekili Veli Andaç Durak,
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik,Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, 832
Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/201) (S. Sayısı :24)
BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner, Adana
Milletvekili Veli Andaç Durak, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile Balıkesir
Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine geçeceğiz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini alıyorlar mı?
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) – Sayın Başkan, mutabakat yok, bakan terk etti...
BAŞKAN – Komisyon yok, Hükümet bulunmuyor; o zaman, kanun tasarısının müzakeresi ertelenmiştir.
Gündemimizde başkaca görüşülecek bir konu bulunmamaktadır.
Denetim konularını görüşmek için, 25 Haziran 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 17.10
VI. – SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlara ödenen kaynak
kullanımı destek primlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/491)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
21.3.1996
İsmail Özgün
Balıkesir
Sorular : 1. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımlara bu güne kadar ne kadar kaynak kullanımı destekleme
primi ödenmiştir?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 17.6.1996
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.140.BHİ.01-159
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 1.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/491-937/2317 sayılı yazınız.
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 5.4.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-295-20/1350 sayılı yazısı.
Devlet Bakanlığının 17.4.1996 tarih ve B.02.0.12/2-02-405 sayılı yazısı.
Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, Başbakana tevcih ettiği ancak tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru
önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Yalım Erez
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün
Yazılı Sorusuna Cevabımız
Cevap 1. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, 1996 yılı Yatırım Programında 143 000 Milyon TL. (dış kredi) ödenekle yer
almakta ve altyapı inşaatı devam etmektedir.
Bölge için 31.3.1996 tarihi itibariyle cari fiyatlarla 105 099 Milyon TL. (1995 yılı fiyatlarıyla karşılığı 203 157 Milyon TL.)
kredi kullandırılmıştır.
Henüz parsel tahsisleri yapılmadığından Hazine Müsteşarlığınca uygulanmakta olan “Kaynak Kullanımı Destekleme Primi”
ödenmesi konusunda Bakanlığımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir.
2. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya-Altıntaş Beşkarış Barajının yapımı için yapılan harcama miktarına
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı (7/694)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın H. Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 24.4.1996
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Kütahya Altıntaş Beşkarış Barajının yapımı için bugüne kadar yapılan harcama miktarı TL. olarak nedir?
2. Söz konusu barajın yapımı hangi yılda bitirilecektir?
3. 1996 Yılı Yatırım Programında Beşkarış Barajı için ne kadar TL. ödenek ayrılmıştır?
T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 19.6.1996
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-765-10235
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı’nın 9.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1731 sayılı yazısı.
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz’ın tarafıma tevcih ettiği ve Meclis İçtüzüğü’nün 96 ncı maddesi gereğince
cevaplandırılması istenen, 7/694 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim. Hüsnü Doğan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Soru 1.
Kütahya Altıntaş Beşkarış Barajının yapımı için bugüne kadar yapılan harcama miktarı TL. olarak nedir?
Cevap :
11.11.1993 tarihinde, 67 590 milyar TL. bedel ile ihale edilen Beşkarış Barajı için, 1995 yılı sonuna kadar 21 214 milyar TL.
(cari fiatlar ile) harcama yapılmıştır.
Soru 2.
Söz konusu barajın yapımı hangi yılda bitirilecektir?
Cevap :
DSİ Genel Müdürlüğü’nce yürütülen Altıntaş I. Merhale Projesi kapsamındaki Beşkarış Barajında depolanacak 73,5 milyon
m3 su ile toplam 8 499 hektar alanın sulanması planlanmış olup, mukavelesine göre 4.10.1998 tarihinde ikmali programlanmıştır.
Bu aşamada barajın derivasyon tüneli kazısı ile dolusavak kazı çalışmalarına devam edilmektedir.
Soru 3.
1996 Yılı Yatırım Programında Beşkarış Barajı için ne kadar TL. ödenek ayrılmıştır?
Cevap :
Söz konusu baraj için, 1996 Yılı Yatırım Programında 35 milyar TL. ödenek ayrılmış, TBMM Plan-Bütçe Komisyonunda
sağlanan 30 milyar TL. ilave ödenek ile bu rakam 65 milyar TL.’ye ulaşmıştır.
3. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya’da bir DSİ Bölge Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin sorusu ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı (7/695)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 24.4.1996
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Kütahya’da faaliyet gösteren DSİ 34. Şube Müdürlüğü ilimizin yükünü kaldıramamaktadır. Bu nedenle;
a - Bakanlık olarak, Kütahya’da DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasını düşünüyor musunuz? Ve size göre böyle bir ihtiyaç yok
ise, gerekçeleri nedir?
T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 19.6.1996
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-766-10236
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı’nın 9.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1731 sayılı yazısı.
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz’ın tarafıma tevcih ettiği ve Meclis İçtüzüğü’nün 96 ncı maddesi gereğince
cevaplandırılması istenen, 7/695 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim. Hüsnü Doğan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz’ın
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı
(7/695-1495)
Soru :
Kütahya’da faaliyet gösteren DSİ 34. Şube Müdürlüğü ilimizin yükünü kaldıramamaktadır. Bu nedenle;
Bakanlık olarak, Kütahya’da DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasını düşünüyor musunuz? Ve size göre böyle bir ihtiyaç yok ise,
gerekçeleri nedir?
Cevap :
DSİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 adet Bölge Müdürlüğü mevcut olup, bu bölge müdürlükleri ülkemizdeki 26 adet akarsu
havzasına ve bu havzalardaki iş potansiyeline göre kurulmuştur.
Kütahya ilindeki yatırımları, DSİ III. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) ve bu Müdürlüğe bağlı DSİ 34. Şube Müdürlüğü
yürütmekte ve halen hizmete kafi gelmektedir.
4. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, bazı firmaların var olup olmadıklarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret
Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/716)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz
ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Sorular :
1. Hendek Bakır Sanayi ve Tic. A.Ş. isimli bir şirket var mıdır? Varsa bu şirketin kurucuları kimlerdir ve şu andaki ortakları
kimlerdir?
2. Tavusbay isimli bir firma var mıdır? Varsa bu firmanın kurucuları kimlerdir ve şu andaki ortakları kimlerdir?
3. Orbak isimli bir firma var mıdır? Varsa bu firmanın kurucuları kimlerdir ve şu andaki ortakları kimlerdir?
4. Özdem Tekstil isimli bir firma var mıdır? Varsa bu firmanın kurucuları kimlerdir ve şu andaki ortakları kimlerdir?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 17.6.1996
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.140.BHİ.01-161
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 15.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/716-1524/4044 sayılı yazınız.
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Hendek Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tavusbay, Orbak ve Özden tekstil isimli
şirket ve firmaların var olup olmadığı, varsa kurucu ve ortaklarının kimler olduğuna ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını
istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Sözkonusu önergenin 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde yer alan Orbak ve Özdem Tekstil firmalarına ilişkin sorular, bu firmaların
unvan ve merkezlerinin tam olarak bildirilmesi ve bunların Anonim veya Limited şirket olmaları halinde yanıtlanabilecektir.
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
Yalım Erez
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Şirket Bilgileri Faal Gir. Trh. : 96/3/25 18 Dosya No : 007455A34
Hendek Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şişhane Meydanı Tezgül İş Hanı K : 3 No : 35-42 İstanbul
Sakarya Adapazarı Türü : Diğer Krlş : 94/09/15
Ticaret Sicili : İstanbul-318529-266111
Telefon : İth. Belge No : 0
Telex : İhr. Belge No : 603550
Fax : Hesap Yılı : 0
Kanuni İhtiyat : 0 Fevkalade İht. : 0
o=Kar / i=Zarar : 0 0 Dağıt. Temettü : 0
İda. Mec. Üyesi : 3 Denetici : 1 Kuruluş süresi : 00 Dönüşüm :
Kuruluşta Bugünkü
Sermayesi 1 000 000 000 1 000 000 000
Ödenen Sermayesi 250 000 000 250 000 000
Ayni Sermayesi 0 0
Yabancı Sermayesi 0 0
Yabancı Ayni Sermayesi 0 0
Kurucu Sayısı 5 5
Hisse Sayısı 1 000 000 1 000 000
Kuruluş Hissesi Bugünkü Hissesi Hissedarları
480 000 000 480 000 000 Ohannes Arapyan
460 000 000 460 000 000 Haluk Özel
20 000 000 20 000 000 Nebiye Arapyan
20 000 000 20 000 000 Mezelto Özel
20 000 000 20 000 000 Vivet Özel
İştigal Konuları
022 Bakır Sanayii (Bakır Prit)
405 Gayri Menkul Alıp Satmak, Gayri Menkul İpotek Alıp Satmak
Genel Kurulları
Bulunamadı
Sermaye Artışları
Tarih Miktarı
Bulunamadı
Yöneticileri
Bulunamadı

Şirket Bilgileri Faal Gir. Trh. : 95/11/29 15 Dosya No : 031920A06
Tavusbay Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rami Kışla Cad. Büyükakmanlar San. Sit. No : 113/5 Topçular
İstanbul Türü : Diğer Krlş : 86/01/01
Ticaret Sicili : İstanbul-221029-168587
Telefon : 5650179 İth. Belge No : 61288
Telex : İhr. Belge No : 0
Fax : Hesap Yılı : 0
Kanuni İhtiyat : 0 Fevkalade İht. : 0
o=Kar / i=Zarar : 0 0 Dağıt. Temettü : 0
İda. Mec. Üyesi : 00 Denetici : 0 Kuruluş süresi : 00 Dönüşüm :
Kuruluşta Bugünkü
Sermayesi 50 000 000 500 000 000
Ödenen Sermayesi 0 237 500 000
Ayni Sermayesi 0 0
Yabancı Sermayesi 0 0
Yabancı Ayni Sermayesi 0 0
Kurucu Sayısı 5 5
Hisse Sayısı 0 0

Kuruluş Hissesi Bugünkü Hissesi Hissedarları
0 100 000 000 Cumali Tavusbay
0 100 000 000 Selahattin Tavusbay
0 100 000 000 Akın Tavusbay
0 30 000 000 Musa Tavusbay
0 100 000 000 Arif Tavusbay
İştigal Konuları
384 Hurdacılık
280 Plastik ve Plastik Eşya Sanayii, Sünger
314 Sun’i Deri Sanayii, Sünger
221 Metal Sanayii
Genel Kurulları
Bulunamadı
Sermaye Artışları
Tarih Miktarı
87/07/15 100 000 000
88/01/22 350 000 000
Yöneticileri
Bulunamadı
5. – Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı’nın,
Konya’daki belediyelere 20.10.1991-24.12.1995 tarihleri arasında yapılan ödemelere,
24.12.1995-15.3.1996 tarihleri arasında Konya’daki belediyelere yapılan ödemelere,
İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/727, 728)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından cevaplandırılmasına delaletleriniz için RP Grup Sekreterliğince ve
22.3.1996 tarih ve 212 sayı ile kaydedilmiş bulunan soru önergeme sorularımla alakası olmayan bir cevap verilmiş. Böylece
Milletvekili denetimi hafife alınmak istenmiştir.
Sorularda istenen cevapların yazılı olarak verilmesine delaletleriniz için sorularımı yeniliyorum.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Konya
Sorular :
1. 20 Ekim 1991-24 Aralık 1995 tarihleri arasında Konya İli dahilindeki Belediyelere Bakanlığınızca ödeme yapılmış mıdır?
2. Yapılmış ise hangi Belediyeye ne kadar yapılmıştır?
3. Bu ödemelerin mesnetleri nelerdir?
4. Bu ödemelerden yararlanamayan Belediyelerin ayrılmasının gerekçeleri nelerdir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından cevaplandırılmasına delaletleriniz için RPGrup Sekreterliğince ve 22.3.1996
tarih ve 217 sayı ile kaydedilmiş bulunan soru önergeme sorularımla alakası olmayan bir cevap verilmiş. Böylece Milletvekili
denetimi hafife alınmak istenmiştir.
Sorularda istenen cevapların yazılı olarak verilmesine delaletleriniz için sorularımı yeniliyorum.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Konya
Sorular :
1. 24 Aralık 1995 seçimlerinden 15 Mart 1996 gününe kadar Bakanlığınızdan Konya İli dahilindeki Belediyelere ödeme
yapılmış mıdır?
2. Yapılmışsa hangi belediyelere ne kadar yapılmıştır?
3. Bu ödemelerin mesnetleri nelerdir?
4. Bu ödemelerden yararlanamayan Belediyelerin ayrılmasının gerekçeleri nelerdir?
T.C.
Maliye Bakanlığı 20.6.1996
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600/11474
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) 15.5.1996 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-1813 sayılı yazıları.
b) 14.6.1996 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/727-1549/4121, 7/728-1550/4122 sayılı yazıları.
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı’nın 7/727 ve 7/728 esas nolu yazılı soru önergelerinde yer alan sorulara ilişkin
cevaplar aşağıda sunulmuştur.
Bilindiği üzere mahallî idarelere yapılacak yardımlar için Bakanlığım bütçesinde “Mahallî İdarelere Yapılacak Yardım ve
Ödemeler” tertibi açılmakta ve bu tertipte belirli bir miktar ödenek öngörülmektedir. Bütçe Kanununda ayrıca “Bu ödeneği mahallî
idarelere yardım olarak kullanmaya Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu ödenek, bütçe kanununda yer alan bu hüküm çerçevesinde belediyelere yardım olarak kullanılmaktadır.
Ancak esas olan belediyelerin ihtiyaçlarını kendi öz gelirleriyle karşılamalarıdır. Belediyelerin özgelirleriyle karşılayamadığı
çok zorunlu ve acil ihtiyaçları için, belediyelerin nüfus, malî durum ve kalkınmışlık dereceleri gibi kriterler de dikkate alınarak,
Bakanlığım bütçesinde yer alan ödenekten yardım yapılmaktadır.
Konya İli dahilindeki belediyelere 20 Ekim 1991 - 24 Aralık 1995 tarihleri arasında toplam 205 milyar 985 milyon TL. yardım
yapılmıştır. 24 Aralık 1995 tarihinden, 15 Mart 1996 tarihine kadar yapılan yardım miktarı ise 52 milyar 825 milyon liradır.
Bilgilerine arz olunur.
Lutfullah Kayalar
Maliye Bakanı
6. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in yazılı cevabı (7/762)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ayfer Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 Yılında Sıvas İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Başbakanlık 17.6.1996
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
İktisadî Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
Sayı : PYDAD-23/4.5.8-11-96-2250
Konu :Yazılı Soru Önergesi
TBMM BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNE
İlgi : a) 29.5.1996 tarih ve B.02.0.003-08/01445 sayılı Devlet Bakanlığı (Sn. Ayfer Yılmaz) yazısı.
b) 4.6.1996 tarih ve B.02.1.HM.0.KAF.01.03-22412 sayılı Hazine Müsteşarlığı yazısı.
Birer örneği ilgi yazılar ekinde iletilen ve Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in Devlet Bakanı Sayın Ayfer Yılmaz ve
Devlet Bakanı Sayın Yaman Törüner tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
vermiş olduğu 7/762-1647 ve 7/766-1651 sayılı soru önergelerinde Devlet Bakanlıklarının (Sn. Ayfer Yılmaz ve Sn. Yaman
Törüner) 1996 Malî Yılı yatırım ödeneklerinin miktarı ile Sıvas İli yatırım ödenekleri ve bu yatırımların ne zaman
tamamlanacağı sorulmaktadır.
Devlet Bakanlıklarının özel bir yatırım bütçesi olmadığı malumlarıdır. 1996 Yılı Yatırım Programında, Devlet
Bakanlığına (Sn. A. Yılmaz) bağlı kuruluşlardan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 184 400 milyon TL., Toplu Konut
İdaresi Başkanlığının 1 502 000 milyon TL., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 340 000 milyon TL.; Devlet Bakanlığına
(Sn. Y. Törüner) bağlı kuruluşlardan Dış Ticaret Müsteşarlığının 87 574 milyon TL., Gümrük Müsteşarlığının ise 1 146 000
milyon TL. yatırım ödeneği bulunmaktadır.
1996 Yılı Sıvas İli kamu yatırım ödeneklerini ve bu yatırımların ne zaman tamamlanacağını gösteren bir tablo ekte
verilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
H. Ufuk Söylemez
Devlet Bakanı
Not : Yazılı soru önergesi ile ilgili ek tablolar dosyasındadır.

7. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/769)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 Yılında Sıvas İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Devlet Bakanlığı 19.6.1996
(Sn. Ersin Taranoğlu)
Sayı : B.02.0.014/01190
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.5.1996 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/769-1654/4499
sayılı yazısı.
İlgi yazı eki Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener tarafından verilen yazılı soru önergesi hakkında hazırlanan cevap aşağıda arz
edilmiştir.
Soru 1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
Cevap 1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde 1996 malî yılı bütçe yatırım ödeneğine 1 423 400 000 000 TL.
(Birtrilyondörtyüzyirmiüçmilyardörtyüzmilyon TL.) ayrılmıştır.
Soru 2. 1996 Yılında Sıvas İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar projeler itibariyle ne kadardır?
Cevap 2. 1996 Yılında Sıvas İline ayrılan yatırım ödeneği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından henüz
gelmediğinden kesin bir rakam verilmemiştir.
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
Ersin Taranoğlu
Devlet Bakanı
8. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın yazılı cevabı (7/779)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının
teminini saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 Yılında Sıvas İline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 18.6.1996
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Sayı : AİD/BŞV-3/1402/39220
Konu : Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :23.5.1996 tarih ve 1950 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Sıvas Milletvekili Sayın Doç. Dr. Abdullatif Şener’e ait yazılı soru
önergeleri incelenmiş olup Bakanlık görüşlerimiz ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
İsmet Attila
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Bilgi Notu
7/779-1664 Esas nolu Sıvas Milletvekili Sayın Doç. Dr. Abdullatif Şener’in Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesine hazırlanan Bakanlık görüşümüz.
Bakanlığımızın 1996 yılına ait yatırım ödeneği 4 trilyon 628 milyar TL’dir. Söz konusu yatırım bütçemizin içinde ise Sıvas
İline toplam 7 milyar 893 milyon TL. ödenek ayrılmış olup, tahsis edilen bu ödeneklerle ekte gönderilen listede belirtilen projeler
yürütülmektedir. Söz konusu projeler devamlı olup ayrılan ödenekler nispetinde yapılmaktadır.
Sıvas İlinde Uygulanan Projeler
Bin TL.
1996 Yılı Yatırımı
Gerçekleşme
Program
Proje Adı Ödeneği Tutar %
Bitkisel üretimi geliştirme projesi 125 000 110 250 88.20
II. Tarımsal yayım ve uygu. araşt. proj. 1 300 000 736 731 56.67
Çayır mer’a yem bitkileri ve hay. proj. 976 000 207 759 21.29
Erzincan Sıvas kırsal kalkınma proj. 500 000 258 222 51.64
Hayvan Hast. ve zarar. ile mücadele proj. 987 000 105 646 10.70
Dış kaynaklı hayvancılık projesi 115 000 71 049 61.78
Su ürünleri kir. ve kor. kont. hiz. proj. 100 000 766 0.77
Gıda denetim hizmetlerini geliştir. proj. 510 000 235 600 46.20
Kooperatif sürvey projesi 12 000 5 130 42.75
Taşıtların kira bakım onar. ve işlet gid. 3 268 000 1 436 495 43.96
7 893 000 3 167 648 40.13
9. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas iline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/783)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas iline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600-11473 20.6.1996
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği ifadeli 23.5.1996 tarih ve KAN. KAR. MD:A.01.0.GNS.0.10.02-1945 sayılı
yazıları.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in 7/783 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda
sunulmuştur.
1. Bakanlığımıza 1996 yılında konsolide bütçeden 1 trilyon 573 milyar lira, Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan 2 trilyon lira,
Döner Sermayeden (TASİŞ) ise 150 milyar lira yatırım ödeneği tahsis edilmiştir.
2. 1996 yılı Sıvas İli kamu yatırım ödeneklerini ve bu yatırımların ne zaman tamamlanacağını gösteren tablo ekte
sunulmuştur.
Bilgilerine arz olunur.
Lutfullaf Kayalar
Maliye Bakanı
Not : Yazılı Soru önergesi ile ilgili tablo dosyasındadır.
10. – Yozgat Milletvekili Kazım Arslan’ın, Yozgat İlinde besicilik kredisinden yararlanan kişilere ilişkin sorusu ve Tarım ve
Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın yazılı cevabı (7/811)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep
etmekteyim.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 8.5.1996
Dr. Kâzım Arslan
Yozgat
1. Yozgat İlinde besiciliği destek kredisinden kaç kişi yararlanmıştır?
2. % 20 tabir edilen kredilerden yararlananların isimleri nelerdir?
T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı 18.6.1996
Sayı : AİD/BŞV-3/1402-39220
Konu : Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 23.5.1996 tarih ve 1950 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Sayın Yozgat Milletvekili Sayın Dr. Kâzım Arslan’a ait yazılı soru
önergeleri incelenmiş olup Bakanlık görüşleremiz ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
İsmet Attila
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Bilgi Notu
7/811-1698 Esas nolu Yozgat Milletvekili Sayın Dr. Kâzım Arslan’ın Yozgat ilinde besicilik kredisinden yararlanan kişilere
ilişkin yazılı soru önergesine hazırlanan Bakanlık görüşümüz.
Hayvancılığın Geliştirilmesine ilişkin 95/7418 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan % 20 faizli kredi
kapsamında; 49 çiftçiye 805 besi hayvanı için 54 milyar TL. damızlık koyun yetiştiriciliği konusunda 62 çiftçiye 4 425 baş hayvan
için 37.8 milyar TL. süt sığırcılığı konusunda 22 çiftçiye 102 baş hayvan için 88.2 milyar TL. ve ucuz girdi sağlanması, işlenmiş
süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin pazarlanması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla da 325 projeye 35 milyar TL. olmak
üzere toplam 458 çiftçiye 5 332 baş hayvan için Yozgat iline 215 milyar TL. plasman tahsis edilmiştir.
11. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Tomarza’nın yeni açılan Kayseri-Kahramanmaraş yoluna bağlanması ve
bazı kavşakların sinyalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/832)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim.
Gereğini saygılarımla arz ederim. Dr. Memduh Büyükkılıç
Kayseri
1. Sık sık kazaya neden olan aşağıdaki 2 kavşak için uyarıcı mahiyette sinyalizasyon yaptırmayı düşünüyor musunuz?
a) Yahyalı-Yeşilhisar-Adana yolu kavşağı (İçmece mevkii)
b) Ürgüp-Develi-Kayseri-Adana (Yavaş mevkii) kavşağı
2. Kayseri Tomarza ilçesini, yeni açılan Kayseri-Maraş (İpek yolu) yoluna bağlamayı düşünüyor musunuz?

T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2036
Konu : Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M.’nin 23.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1962 sayılı yazısı. (7/832)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın “Tomarza’nın Kayseri-Kahramanmaraş yoluna
bağlanması ve bazı kavşakların sinyalizasyon ihtiyacı”na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Kayseri-Niğde yolu ve Ayr.-Yahyalı yolunun kavşak teşkil ettiği İçmece Kavşağı kesimi ile (Yeşilhisar-İncesi) Ayr.-
(Nevşehir-Kayseri) İl sın., Ayr.-Develi yolları ve İncesu-Yeşilhisar yolunun kavşak teşkil ettiği Yavaş Kavşağı kesiminde
eşdüzey kavşak çalışmaları geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak, düşey işaretlemeler yapılmıştır.
Meskun mahal dışında olan her iki kavşak için trafik akım sayımlarında elde edilen değerlere göre sinyalizasyon yapılmasını
gerektiren trafik akım sayısı (Taşıt/saat) yetersiz görülmektedir.
2. (Kayseri-Elbaşı-Köprübaşı), Ayr.-Tomarza yolu 24 Km. uzunluğunda olup, proje çalışmaları halen devam etmektedir.
(Projenin % 90’ı tamamlanmıştır.)
Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1996 yılı birim fiyatları ile 20 Milyar TL. ödeneğe ihtiyaç vardır.
Söz konusu proje ve kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde, ileriki yıllarda
yapım programına alınarak yapımına çalışılacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ederim. Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
12. – Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli’nin, memurlara verilen kira yardımının yeterli düzeye çıkarılmasına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/846)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını, içtüzüğün 94 üncü maddesi
gereğince arz ederim.
Ali Rahmi Beyreli
Bursa
9 Mart 1995 tarih ve 22222 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname”nin 15 inci maddesinde yer alan, 375
sayılı K.H.K.’nin değişik 1/B maddesinin 1/a bendi ile 2 nci bendinin son fıkrası değiştirilerek, kendilerine 2946 sayılı kamu
konutları kanunu uyarınca tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlarla kira yardımından yararlanan personele ödenecek lojman
tazminat miktarını 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde
personelin kadro derecesine, görev unvanı ve ek göstergesi ile görev yerine ve gelişmişlik düzeyi gibi hususlara bakarak yeniden
tespit edilmesi yönündeki hüküm ile ilgili bugüne kadar hiçbir uygulama yapılmamıştır.
1. Kararname ile öngörüldüğü halde, memurlara verilen kira yardımının yeterli düzeye çıkarılmamasının gerekçesi nedir?
2. Varsa bu konu ile ilgili çalışmalar nelerdir?
3. Söz konusu kararnamenin gereğini ne zaman yerine getireceksiniz?
T.C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600-11472 20.6.1996
Konu :Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 30.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/846-1847/4912 sayılı yazıları.
Bursa Milletvekili Sayın Ali Rahmi Beyreli’nin 7/846 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplar
aşağıda sunulmuştur.
Lojman tazminatı ödenmesi 8.7.1991 tarih ve 20923 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 433 sayılı KHK ile
düzenlenmiştir. Müteakiben 547 sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerle, 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde lojman tazminatı miktarlarını yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili
kılınmıştır.
Lojman tazminatı olarak öngörülen miktarlar günümüz koşullarında oldukça yetersiz kalmıştır. Ancak lojman tazminatı maaş
unsurlarından biri olup, bu konunun müstakilen düzenlenmesi yerine kamu personelinin maaşlarında yapılacak düzenlemeler
çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu düzenlemeler sırasında, ayrıca bütçe
imkânlarının da gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgilerine arz olunur. Lutfullah Kayalar
Maliye Bakanı

Sıvas İlinde Uygulanan Projeler
Bin TL.
1996 Yılı Yatırımı
Gerçekleşme
Program
Proje Adı Ödeneği Tutar %
Bitkisel üretimi geliştirme projesi 125 000 110 250 88.20
II. Tarımsal yayım ve uygu. araşt. proj. 1 300 000 736 731 56.67
Çayır mer’a yem bitkileri ve hay. proj. 976 000 207 759 21.29
Erzincan Sıvas kırsal kalkınma proj. 500 000 258 222 51.64
Hayvan Hast. ve zarar. ile mücadele proj. 987 000 105 646 10.70
Dış kaynaklı hayvancılık projesi 115 000 71 049 61.78
Su ürünleri kir. ve kor. kont. hiz. proj. 100 000 766 0.77
Gıda denetim hizmetlerini geliştir. proj. 510 000 235 600 46.20
Kooperatif sürvey projesi 12 000 5 130 42.75
Taşıtların kira bakım onar. ve işlet gid. 3 268 000 1 436 495 43.96
7 893 000 3 167 648 40.13

9. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas iline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/783)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas iline ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600-11473 20.6.1996
Konu : Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği ifadeli 23.5.1996 tarih ve KAN. KAR. MD:A.01.0.GNS.0.10.02-1945 sayılı
yazıları.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in 7)783 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ait cevaplar aşağıda
sunulmuştur.
1. Bakanlığımıza 1996 yılında konsolide bütçeden 1 trilyon 573 milyar lira, Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan 2 trilyon lira,
Döner Sermayeden (TASİŞ) ise 150 milyar lira yatırım ödeneği tahsis edilmiştir.
2. 1996 yılı Sıvas İli kamu yatırım ödeneklerini ve bu yatırımların ne zaman tamamlanacağını gösteren tablo ekte
sunulmuştur.
Bilgilerine arz olunur.
Lutfullaf Kayalar
Maliye Bakanı
Not : Yazılı Soru önergesi ile ilgili tablo dosyasındadır.

10. – Yozgat Milletvekili Kazım Arslan’ın, Yozgat İlinde besicilik kredisinden yararlanan kişilere ilişkin sorusu ve Tarım ve
Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın yazılı cevabı (7/811)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep
etmekteyim.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 8.5.1996
Dr. Kâzım Arslan
Yozgat
1. Yozgat İlinde besiciliği destek kredisinden kaç kişi yararlanmıştır?
2. : 20 tabir edilen kredilerden yararlananların isimleri nelerdir?
T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı 18.6.1996
Sayı : AİD/BŞV-3/1402-39220
Konu : Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 23.5.1996 tarih ve 1950 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden Sayın Yozgat Milletvekili Sayın Dr. Kâzım Arslan’a ait yazılı soru
önergeleri incelenmiş olup Bakanlık görüşleremiz ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
İsmet Attila
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Bilgi Notu
7/811-1698 Esas nolu Yozgat Milletvekili Sayın Dr. Kâzım Arslan’ın Yozgat ilinde besicilik kredisinden yararlanan kişilere
ilişkin yazılı soru önergesine hazırlanan Bakanlık görüşümüz.
Hayvancılığın Geliştirilmesine ilişkin 95/7418 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan % 20 faizli kredi
kapsamında; 49 çiftçiye 805 besi hayvanı için 54 milyar TL. damızlık koyun yetiştiriciliği konusunda 62 çiftçiye 4 425 baş hayvan
için 37.8 milyar TL. süt sığırcılığı konusunda 22 çiftçiye 102 baş hayvan için 88.2 milyar TL. ve ucuz girdi sağlanması, işlenmiş
süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin pazarlanması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla da 325 projeye 35 milyar TL. olmak
üzere toplam 458 çiftçiye 5 332 baş hayvan için Yozgat iline 215 milyar TL. plasman tahsis edilmiştir.
11. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Tomarza’nın yeni açılan Kayseri-Kahramanmaraş yoluna bağlanması ve
bazı kavşakların sinyalizasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/832)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etmekteyim.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Dr. Memduh Büyükkılıç
Kayseri
1. Sık sık kazaya neden olan aşağıdaki 2 kavşak için uyarıcı mahiyette sinyalizasyon yaptırmayı düşünüyor musunuz?
a) Yahyalı-Yeşilhisar-Adana yolu kavşağı (İçmece mevkii)
b) Ürgüp-Develi-Kayseri-Adana (Yavaş mevkii) kavşağı
2. Kayseri Tomarza ilçesini, yeni açılan Kayseri-Maraş (İpek yolu) yoluna bağlamayı düşünüyor musunuz?

T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/2036
Konu : Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M.’nin 23.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1962 sayılı yazısı. (7/832)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın “Tomarza’nın Kayseri-Kahramanmaraş yoluna
bağlanması ve bazı kavşakların sinyalizasyon ihtiyacı”na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Kayseri-Niğde yolu ve Ayr.-Yahyalı yolunun kavşak teşkil ettiği İçmece Kavşağı kesimi ile (Yeşilhisar-İncesi) Ayr.-
(Nevşehir-Kayseri) İl sın., Ayr.-Develi yolları ve İncesu-Yeşilhisar yolunun kavşak teşkil ettiği Yavaş Kavşağı kesiminde
eşdüzey kavşak çalışmaları geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak, düşey işaretlemeler yapılmıştır.
Meskun mahal dışında olan her iki kavşak için trafik akım sayımlarında elde edilen değerlere göre sinyalizasyon yapılmasını
gerektiren trafik akım sayısı (Taşıt/saat) yetersiz görülmektedir.
2. (Kayseri-Elbaşı-Köprübaşı), Ayr.-Tomarza yolu 24 Km. uzunluğunda olup, proje çalışmaları halen devam etmektedir.
(Projenin % 90’ı tamamlanmıştır.)
Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için 1996 yılı birim fiyatları ile 20 Milyar TL. ödeneğe ihtiyaç vardır.
Söz konusu proje ve kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde, ileriki yıllarda
yapım programına alınarak yapımına çalışılacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
12. – Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli’nin, memurlara verilen kira yardımının yeterli düzeye çıkarılmasına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/846)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını, içtüzüğün 94 üncü maddesi
gereğince arz ederim.
Ali Rahmi Beyreli
Bursa
9 Mart 1995 tarih ve 22222 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname”nin 15 inci maddesinde yer alan, 375
sayılı K.H.K.’nin değişik 1/B maddesinin 1/a bendi ile 2 nci bendinin son fıkrası değiştirilerek, kendilerine 2946 sayılı kamu
konutları kanunu uyarınca tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlarla kira yardımından yararlanan personele ödenecek lojman
tazminat miktarını 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde
personelin kadro derecesine, görev unvanı ve ek göstergesi ile görev yerine ve gelişmişlik düzeyi gibi hususlara bakarak yeniden
tespit edilmesi yönündeki hüküm ile ilgili bugüne kadar hiçbir uygulama yapılmamıştır.
1. Kararname ile öngörüldüğü halde, memurlara verilen kira yardımının yeterli düzeye çıkarılmamasının gerekçesi nedir?
2. Varsa bu konu ile ilgili çalışmalar nedelerdir?
3. Söz konusu kararnamenin gereğini ne zaman yerine getireceksiniz?

T.C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.11.013/600-11472 20.6.1996
Konu :Yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 30.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/846-1847/4912 sayılı yazıları.
Bursa milletvekili Sayın Ali Rahmi Beyreli’nin 7/846 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin cevaplar
aşağıda sunulmuştur.
Lojman tazminatı ödenmesi 8.7.1991 tarih ve 20923 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 433 sayılı KHK ile
düzenlenmiştir. Müteakiben 547 sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerle, 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde lojman tazminatı miktarlarını yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili
kılınmıştır.
Lojman tazminatı olarak öngörülen miktarlar günümüz koşullarında oldukça yetersiz kalmıştır. Ancak lojman tazminatı maaş
unsurlarından biri olup, bu konunun müstakilen düzenlenmesi yerine kamu personelinin maaşlarında yapılacak düzenlemeler
çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu düzenlemeler sırasında, ayrıca bütçe
imkânlarının da gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgilerine arz olunur.
Lutfullah Kayalar
Maliye Bakanı
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldovya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna DairKanun Tasarısına verilen oyların sonucu
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı : 550
Kullanılan Oy : 215
Kabul Edenler : 207
Reddedenler : —
Çekimserler : —
Geçersiz Oylar : —
Oya Katılmayanlar : 343
Açık Üyelikler : —
Mükerrer Oylar : 8

(Kabul Edenler)
ADANA
İmren Aykut
M.Ali Bilici
Mehmet Büyükyılmaz
İ. Cevher Cevheri
M. Halit Dağlı
Tuncay Karaytuğ
Orhan Kavuncu
Mustafa Küpeli
İbrahim Ertan Yülek
AFYON
İsmet Attila
Nuri Yabuz
AĞRI
Yaşar Eryılmaz
CelalEsin
AKSARAY
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
ANKARA
İlhanAküzüm
Nejat Arseven
Saffet Arıkan Bedük
Cemil Çiçek
Eşref Erdem
Mehmet Gölhan
Agah Oktay Güner
İrfan Köksalan
M. Seyfi Oktay
Mehmet Sağdıç
Hikmet Uluğbay
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
Hayri Doğan
Emre Gönensay
İbrahim Gürdal
Sami Küçükbaşkan
ARTVİN
Hasan Ekinci
AYDIN
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
BALIKESİR
Mustafa Güven Karahan
İ. Önder Kırlı
Hüsnü Sıvalıoğlu
BARTIN
Zeki Çakan
BATMAN
Ataullah Hamidi
Musa Okçu
BİTLİS
Edip Safder Gaydalı
Kâmran İnan
BOLU
Mustafa Karslıoğlu
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Abdülkadir Cenkçiler
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı
Feridun Pehlivan
Turhan Tayan
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer
AhmetKüçük
Nevfel Şahin
A.Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Mete Bülgün
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
BekirAksoy
Mehmet Aykaç
Hasan Çağlayan
Zülfikâr Gazi
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
Haluk Müftüler
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
M. Salim Ensarioğlu
EDİRNE
Ümran Akkan
Evren Bulut
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
ÖmerNaimi Barım
Hasan Belhan
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
ERZURUM
Zeki Ertugay
Necati Güllülü
Aslan Polat
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Mustafa Balcılar
Demir Berberoğlu
Hanifi Demirkol
GAZİANTEP
Mehmet Batallı
Kahraman Emmioğlu
Mehmet Bedri İncetahtacı
Mustafa R. Taşar
GİRESUN
Burhan Kara
Yavuz Köymen
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
HATAY
Ali Günay
Süleyman Metin Kalkan
Atila Sav
Mehmet Sılay
AliUyar
IĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
ISPARTA
Ömer Bilgin
A. Aykon Doğan
Erkan Mumcu
Halil Yıldız
İÇEL
Oya Araslı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Ziya Aktaş
Sedat Aloğlu
Tayyar Altıkulaç
Mustafa Baş
Nami Çağan
Tansu Çiller
Hasan Tekin Enerem
Ekrem Erdem
Ercan Karakaş
Ahmet Güryüz Ketenci
Ali Oğuz
Ali TalipÖzdemir
H. Hüsamettin Özkan
Şadan Tuzcu
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Turhan Arınç
Hasan Denizkurdu
Aydın Güven Gürkan
Birgen Keleş
Atilla Mutman
Rüşdü Saracoglu
Rıfat Serdaroğlu
Ufuk Söylemez
İsmailYılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Avni Doğan
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Y. Selahattin Beyribey
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu
Haluk Yıldız
KAYSERİ
Osman Çilsal
Ayvaz Gökdemir
Nurettin Kaldırımcı
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
A.Sezal Özbek
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
KİLİS
Doğan Güreş
KOCAELİ
Hayrettin Uzun
KONYA
Abdullah Turan Bilge
NezirBüyükcengiz
Remzi Çetin
Necati Çetinkaya
Ali Günaydın
Lütfi Yalman
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
İsmail Karakuyu
MALATYA
Miraç Akdoğan
Yaşar Canbay
MANİSA
Rıza Akçalı
Bülent Arınç
Ayseli Göksoy
Sümer Oral
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Süleyman Çelebi
MUĞLA
Zeki Çakıroğlu
Enis Yalım Erez
Fikret Uzunhasan
MUŞ
NecmettinDede
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Doğan Baran
AkınGönen
ORDU
İhsan Çabuk
Müjdat Koç
RİZE
Ahmet Kabil
Şevki Yılmaz
SAKARYA
Teoman Akgür
Ahmet Neidim
SAMSUN
Cemal Alişan
Latif Öztek
Musa Uzunkaya
SİİRT
Mehmet Emin Aydın
SİNOP
Kadir Bozkurt
SIVAS
Mahmut Işık
Temel Karamollaoğlu
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
Eyüp Cenap Gülpınar
Zülfükar İzol
Ahmet Karavar
Abdülkadir Öncel
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Nihan İlgün
Hasan Peker
TOKAT
Bekir Sobacı
Şahin Ulusoy
TRABZON
Eyüp Aşık
Hikmet Sami Türk
TUNCELİ
Kamer Genç
VAN
Mahmut Yılbaş
YOZGAT
İlyas Arslan
Lütfullah Kayalar
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Ömer Barutçu
(Oya katılmayanlar)
ADANA
Cevdet Akçalı
Uğur Aksöz
İbrahim Yavuz Bildik
Yakup Budak
Sıtkı Cengil
Erol Çevikçe
Veli Andaç Durak (İ.A.)
Arif Sezer
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Mahmut Bozkurt
Ahmet Çelik
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
Sait Açba
Osman Hazer
H. İbrahim Özsoy
Yaman Törüner (B.)
Kubilay Uygun
AĞRI
M.Sıddık Altay
Cemil Erhan
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
AMASYA
Ahmet İyimaya
Cemalettin Lafcı
Haydar Oymak
ANKARA
YılmazAteş
Ahmet Bilge
Hasan Hüseyin Ceylan
Gökhan Çapoğlu
Ali Dinçer
MehmetEkici
Ömer Ekinci
ÜnalErkan (B.)
Halis Uluç Gürkan (Bşk.V.)
Şaban Karataş
Önder Sav
Yücel Seçkiner (İ.A.)
Ahmet Tekdal
İlker Tuncay
Aydın Tümen
Rıza Ulucak
ANTALYA
DenizBaykal
Osman Berberoğlu
Arif Ahmet Denizolgun
Bekir Kumbul
Yusuf Öztop
Metin Şahin
ARDAHAN
İsmet Atalay
Saffet Kaya
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Sema Pişkinsüt
Muhammet Polat
İsmet Sezgin
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
AhmetBilgiç
Safa Giray
Tamer Kanber
İsmail Özgün
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Köksal Toptan
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Faris Özdemir
BAYBURT
Ülkü Güney (B.)
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Zeki Ergezen
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Avni Akyol
Feti Görür
Necmi Hoşver
Abbas İnceayan
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Yusuf Ekinci
Kâzım Üstüner
BURSA
Yüksek Aksu
CavitÇağlar
İlhan Kesici
Ali Osman Sönmez
Yahya Şimşek
Ertuğrul Yalçınbayır
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
ÇORUM
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Muzaffer Arslan
FeritBora
Sacit Günbey
Seyyit Haşim Haşimi
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Yakup Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Mustafa İlimen
ELAZIĞ
Mehmet Ağar (B.)
Cihan Paçacı
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Naci Terzi
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
İsmail Köse
Ömer Özyılmaz
ESKİŞEHİR
İbrahim Yaşar Dedelek (B.)
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Hikmet Çetin
Ali Ilıksoy
Ünal Yaşar
Mustafa Yılmaz(İ.A.)
GİRESUN
Turhan Alçelik
Ergun Özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu (B.)
HAKKÂRİ
NaimGeylani
Mustafa Zeydan
HATAY
Abdulkadir Akgöl
Fuat Çay
Nihat Matkap
Levent Mıstıkoğlu
Hüseyin Yayla
ISPARTA
Mustafa Köylü
İÇEL
Fevzi Arıcı
Halil Cin
Ali Er
Abdülbaki Gökçel
Turhan Güven
D. Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay
Ayfer Yılmaz(B.)
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna (B.)
Ahat Andican
Refik Aras
Azmi Ateş
Mehmet Aydın
Mukadder Başeğmez
Ali Coşkun
Gürcan Dağdaş
Hüsnü Doğan (B.)
Halit Dumankaya
BülentEcevit
Süleyman Arif Emre
Mehmet Fuat Fırat
Algan Hacaloğlu
Metin Işık
İsmail Kahraman
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
YılmazKarakoyunlu
M. Cavit Kavak
Osman Kılıç
Hayri Kozakçıoğlu
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul (B.)
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Necdet Menzir
Mehmet Moğultay
Yusuf Namoğlu
Altan Öymen
Korkut Özal
Yusuf Pamuk
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Güneş Taner
Bülent Tanla
Zekeriya Temizel
Erdoğan Toprak
Ali Topuz
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
Bahri Zengin
İZMİR
Veli Aksoy
Ali Rıza Bodur
Işın Çelebi
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
Gencay Gürün
Mehmet Köstepen
Metin Önay
Ahmet Piriştina
IşılaySaygın (B.)
Süha Tanık
Hakan Tartan
Sabri Tekir
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
EsatBütün
Hasan Dikici
Ali Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
KARABÜK
Şinasi Altıner
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Çetin Bilgir
Sabri Güner
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
İsmail Cem
Abdullah Gül
Salih Kapusuz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
KIRŞEHİR
Mehmet Ali Altın
Cafer Güneş
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
HalilÇalık
Necati Çelik
İsmailKalkandelen
Şevket Kazan
Onur Kumbaracıbaşı
Osman Pepe
Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet Alkan
Hüseyin Arı
Veysel Candan
Necmettin Erbakan
Abdullah Gencer
Teoman Rıza Güneri
Mehmet Keçeciler (B.)
Hasan Hüseyin Öz
Mustafa Ünaldı
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Mustafa Kalemli (Başkan)
Emin Karaa
Mehmet Korkmaz
Metin Perli
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
Fikret Karabekmez
M. Recai Kutan
MANİSA
Abdullah Akarsu
Tevfik Diker
Hasan Gülay
Ekrem Pakdemirli
Yahya Uslu
Cihan Yazar
Erdoğan Yetenç
MARDİN
Fehim Adak
Mahmut Duyan
Ömer Ertaş
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
İrfettin Akar
Lale Aytaman
Mustafa Dedeoğlu
MUŞ
Erkan Kemaloğlu
NEVŞEHİR
Abdülkadir Baş
Mehmet Elkatmış
NİĞDE
Mehmet Salih Katırcıoğlu
Ergun Özkan
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Mustafa Bahri Kibar
Mustafa Hasan Öz
Nabi Poyraz
Refaiddin Şahin
Şükrü Yürür
RİZE
Avni Kabaoğlu
Ahmet Mesut Yılmaz(Başbakan)
SAKARYA
Nezir Aydın
Cevat Ayhan
Nevzat Ercan (B.)
Ertuğrul Eryılmaz
Ersin Taranoğlu (B.)
SAMSUN
İrfan Demiralp
Ahmet Demircan
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan
MuratKarayalçın
Nafiz Kurt
Biltekin Özdemir
Adem Yıldız
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
Yaşar Topçu
SIVAS
Musa Demirci
Tahsin Irmak
Abdullatif Şener
Nevzat Yanmaz
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
İbrahim Halil Çelik (İ.A.)
Seyit Eyyüpoğlu
ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Tatar
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Enis Sülün
TOKAT
Abdullah Arslan
Hanefi Çelik
Ali Şevki Erek
Metin Gürdere
Ahmet Fevzi İnceöz
TRABZON
Yusuf Bahadır
Ali Kemal Başaran
İbrahim Çebi
Kemalettin Göktaş
Şeref Malkoç
İsmail İlhan Sungur
TUNCELİ
OrhanVeli Yıldırım
UŞAK
Yıldırım Aktürk
Hasan Karakaya
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Maliki Ejder Arvas
Mustafa Bayram
Şerif Bedirhanoğlu
Fethullah Erbaş
Şaban Şevli
YALOVA
Cevdet Aydın
Yaşar Okuyan
YOZGAT
Kazım Arslan
Yusuf Bacanlı
ZONGULDAK
Necmettin Aydın
Tahsin Boray Baycık
Hasan Gemici
Mümtaz Soysal
(Mükerreroylar)
ÇORUM
Bekir Aksoy
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Ali TalipÖzdemir
KÜTAHYA
İsmail Karakuyu
KASTAMONU
Haluk Yıldız
TEKİRDAĞ
Hasar Peker
YOZGAT
Lütfullah Kayalar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın
Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu
Kanunlaşmıştır.
Üye Sayısı : 550
Kullanılan Oy : 271
Kabul edenler : 257
Reddedenler : —
Çekinserler : —
Geçersiz Oy : —
Oya Katılmayanlar : 293
Açık Üyelikler : —
Mükerrer Oylar : 14
(Kabul Edenler)
ADANA
İmren Aykut
Mehmet Büyükyılmaz
Sıtkı Cengil
İ. Cevher Cevheri
M. Halit Dağlı
Tuncay Karaytuğ
Orhan Kavuncu
Mustafa Küpeli
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Ahmet Çelik
AFYON
İsmet Attila
Osman Hazer
Nuri Yabuz
AĞRI
Yaşar Eryılmaz
Celal Esin
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
ANKARA
Saffet Arıkan Bedük
Hasan Hüseyin Ceylan
Cemil Çiçek
Eşref Erdem
Mehmet Gölhan
Agah Oktay Güner
İrfan Köksalan
M. Seyfi Oktay
Mehmet Sağdıç
Yücel Seçkiner
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
Osman Berberoğlu
İbrahim Gürdal
Bekir Kumbul
Sami Küçükbaşkan
Yusuf Öztop
ARTVİN
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
M. Fatih Atay
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
Muhammet Polat
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Tamer Kanber
Mustafa Güven Karahan
Hüsnü Sıvalıoğlu
BARTIN
Zeki Çakan
BATMAN
Musa Okçu
Faris Özdemir
BİNGÖL
Hüsamettin Korkutata
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Feti Görür
Necmi Hoşver
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Yusuf Ekinci
BURSA
Ali Rahmi Beyreli
Abdülkadir Cenkçiler
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı
Feridun Pehlivan
Turhan Tayan
Ertuğrul Yalçınbayır
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Mustafa Cumhur Ersümer
Ahmet Küçük
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Mete Bülgün
İsmail Coşar
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Bekir Aksoy
Mehmet Aykaç
Zülfikâr Gazi
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
Haluk Müftüler
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
Muzaffer Arslan
Ferit Bora
M. Salim Ensarioğlu
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
EDİRNE
Ümran Akkan
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Ömer Naimi Barım
Hasan Belhan
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
Naci Terzi
ERZURUM
Zeki Ertugay
Lütfü Esengün
Necati Güllülü
Aslan Polat
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Mustafa Balcılar
Demir Berberoğlu
İbrahim Yaşar Dedelek
GAZİANTEP
Kahraman Emmioğlu
Mehmet Bedri İncetahtacı
Mustafa R. Taşar
Mustafa Yılmaz
GİRESUN
Burhan Kara
Yavuz Köymen
GÜMÜŞHANE
Lütfü Doğan
HAKKÂRİ
Mustafa Zeydan
HATAY
Ali Günay
Süleyman Metin Kalkan
Nihat Matkap
Atila Sav
Mehmet Sılay
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
IĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
ISPARTA
A. Aykon Doğan
Mustafa Köylü
Erkan Mumcu
İÇEL
Oya Araslı
Mehmet Emin Aydınbaş
Halil Cin
Turhan Güven
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Ziya Aktaş
Yıldırım Aktuna
Sedat Aloğlu
Tayyar Altıkulaç
Mustafa Baş
Nami Çağan
Tansu Çiller
Hasan Tekin Enerem
Ekrem Erdem
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
M. Cavit Kavak
Ahmet Güryüz Ketenci
Mehmet Moğultay
Ali Oğuz
Korkut Özal
Ali Talip Özdemir
H. Hüsamettin Özkan
Şadan Tuzcu
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
İZMİR
Turhan Arınç
Işın Çelebi
Hasan Denizkurdu
Aydın Güven Gürkan
Birgen Keleş
Mehmet Köstepen
Atilla Mutman
Rüşdü Saracoglu
Işılay Saygın
Rıfat Serdaroğlu
Ufuk Söylemez
KAHRAMANMARAŞ
Mustafa Kamalak
Mehmet Sağlam
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
Hayrettin Dilekcan
KARAMAN
Fikret Ünlü
KARS
Y. Selahattin Beyribey
KASTAMONU
Murat Başesgioğlu
KAYSERİ
Ayvaz Gökdemir
Nurettin Kaldırımcı
KIRIKKALE
Hacı Filiz
KIRKLARELİ
A. Sezal Özbek
Cemal Özbilen
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Ömer Demir
KİLİS
Doğan Güreş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
İsmail Kalkandelen
Hayrettin Uzun
KONYA
Abdullah Turan Bilge
Nezir Büyükcengiz
Remzi Çetin
Necati Çetinkaya
Ali Günaydın
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
İsmail Karakuyu
MALATYA
Miraç Akdoğan
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Fikret Karabekmez
MANİSA
Bülent Arınç
Ayseli Göksoy
Hasan Gülay
Sümer Oral
Yahya Uslu
Cihan Yazar
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
İrfettin Akar
Zeki Çakıroğlu
Fikret Uzunhasan
MUŞ
Nedim İlci
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Doğan Baran
Akın Gönen
Ergun Özkan
ORDU
İhsan Çabuk
Müjdat Koç
RİZE
Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
Şevki Yılmaz
SAKARYA
Teoman Akgür
Nezir Aydın
Cevat Ayhan
Ertuğrul Eryılmaz
Ahmet Neidim
SAMSUN
Cemal Alişan
Murat Karayalçın
Latif Öztek
Musa Uzunkaya
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
SİNOP
Kadir Bozkurt
SIVAS
Tahsin Irmak
Mahmut Işık
Temel Karamollaoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Eyüp Cenap Gülpınar
Zülfükar İzol
Ahmet Karavar
Abdülkadir Öncel
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
ŞIRNAK
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Nihan İlgün
TOKAT
Ali Şevki Erek
Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir Sobacı
Şahin Ulusoy
TRABZON
Eyüp Aşık
Ali Kemal Başaran
Kemalettin Göktaş
Hikmet Sami Türk
TUNCELİ
Kamer Genç
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Hasan Karakaya
VAN
Maliki Ejder Arvas
Mahmut Yılbaş
YALOVA
Cevdet Aydın
YOZGAT
İlyas Arslan
Yusuf Bacanlı
Lutfullah Kayalar
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Ömer Barutçu
(Oya Katılmayanlar)
ADANA
Cevdet Akçalı
Uğur Aksöz
İbrahim Yavuz Bildik
M. Ali Bilici
Yakup Budak
Erol Çevikçe
Veli Andaç Durak (İ.A.)
Arif Sezer
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
Mahmut Bozkurt
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
Sait Açba
H. İbrahim Özsoy
Yaman Törüner (B.)
Kubilay Uygun
AĞRI
M. Sıddık Altay
Cemil Erhan
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
AMASYA
Ahmet İyimaya
Cemalettin Lafcı
Haydar Oymak
ANKARA
İlhan Aküzüm
Nejat Arseven
Yılmaz Ateş
Ahmet Bilge
Gökhan Çapoğlu
Ali Dinçer
Mehmet Ekici
Ömer Ekinci
Ünal Erkan (B.)
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)
Şaban Karataş
Önder Sav
Ahmet Tekdal
İlker Tuncay
Aydın Tümen
Rıza Ulucak
Hikmet Uluğbay
ANTALYA
Deniz Baykal
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay (B.)
Metin Şahin
ARDAHAN
İsmet Atalay
Saffet Kaya
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu
Hasan Ekinci
AYDIN
Cengiz Altınkaya
Sema Pişkinsüt
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Ahmet Bilgiç
Safa Giray
İ. Önder Kırlı (İ.A.)
İsmail Özgün
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Köksal Toptan
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Ataullah Hamidi
BAYBURT
Ülkü Güney (B.)
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
Bahattin Şeker
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Zeki Ergezen
Edip Safder Gaydalı
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Avni Akyol
Abbas İnceayan
BURDUR
Kâzım Üstüner
BURSA
Yüksel Aksu
Cavit Çağlar
İlhan Kesici
Ali Osman Sönmez
Yahya Şimşek
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
ÇORUM
Hasan Çağlayan
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Sacit Günbey
Seyyit Haşim Haşimi
Yakup Hatipoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Evren Bulut
Mustafa İlimen
ELAZIĞ
Mehmet Ağar (B.)
Cihan Paçacı
ERZİNCAN
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Abdulilah Fırat
İsmail Köse
Ömer Özyılmaz
ESKİŞEHİR
Hanifi Demirkol
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Mehmet Batallı
Hikmet Çetin
Ali Ilıksoy
Ünal Yaşar
GİRESUN
Turhan Arçelik
Ergun Özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu (B.)
HAKKÂRİ
Naim Geylani
HATAY
Abdulkadir Akgöl
Fuat Çay
Levent Mıstıkoğlu
ISPARTA
Ömer Bilgin
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Saffet Benli
Ali Er
Abdülbaki Gökçel
D. Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay
Ayfer Yılmaz (B.)
İSTANBUL
Meral Akşener
Ahat Andican
Refik Aras
Azmi Ateş
Mehmet Aydın
Mukadder Başeğmez
Ali Coşkun
Gürcan Dağdaş
Hüsnü Doğan (B.)
Halit Dumankaya
Bülent Ecevit
Süleyman Arif Emre
Mehmet Fuat Fırat
Algan Hacaloğlu
Metin Işık
İsmail Kahraman
Ercan Karakaş
Yılmaz Karakoyunlu
Osman Kılıç
Hayri Kozakçıoğlu
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul (B.)
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Necdet Menzir
Yusuf Namoğlu
Altan Öymen
Yusuf Pamuk
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Güneş Taner
Bülent Tanla
Zekeriya Temizel
Erdoğan Toprak
Ali Topuz
Bahri Zengin
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Ali Rıza Bodur
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
Gencay Gürün
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Süha Tanık
Hakan Tartan
Sabri Tekir
Zerrin Yeniceli
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Hasan Dikici
Ali Doğan
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
KARABÜK
Erol Karan
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
KARS
Çetin Bilgir
Sabri Güner
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Fethi Acar
Hadi Dilekçi
Nurhan Tekinel
Haluk Yıldız
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
İsmail Cem
Osman Çilsal
Abdullah Gül
Salih Kapusuz
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
Mikail Korkmaz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
KIRŞEHİR
Mehmet Ali Altın
Cafer Güneş
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
KOCAELİ
Halil Çalık
Necati Çelik
Şevket Kazan
Onur Kumbaracıbaşı
Osman Pepe
Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet Alkan
Hüseyin Arı
Veysel Candan
Necmettin Erbakan
Abdullah Gencer
Teoman Rıza Güneri
Mehmet Keçeciler (B.)
Hasan Hüseyin Öz
Mustafa Ünaldı
Lütfi Yalman
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Mustafa Kalemli (Başkan)
Emin Karaa
Mehmet Korkmaz
Metin Perli
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Ayhan Fırat
M. Recai Kutan
MANİSA
Abdullah Akarsu
Rıza Akçalı
Tevfik Diker
Ekrem Pakdemirli
Erdoğan Yetenç
MARDİN
Fehim Adak
Ömer Ertaş
MUĞLA
Lale Aytaman
Mustafa Dedeoğlu
Enis Yalım Erez (B.)
MUŞ
Necmettin Dede
Erkan Kemaloğlu
NEVŞEHİR
Abdülkadir Baş
Mehmet Elkatmış
NİĞDE
Mehmet Salih Katırcıoğlu
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
Mustafa Bahri Kibar
Mustafa Hasan Öz
Nabi Poyraz
Refaiddin Şahin
Şükrü Yürür
RİZE
A. Mesut Yılmaz (Başbakan)
SAKARYA
Nevzat Ercan (B.)
Ersin Taranoğlu B.)
SAMSUN
İrfan Demiralp
Ahmet Demircan
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan
Nafiz Kurt
Biltekin Özdemir
Adem Yıldız
SİİRT
Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
Yaşar Topçu
SIVAS
Musa Demirci
Abdullatif Şener
Nevzat Yanmaz
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Necmettin Cevheri
İbrahim Halil Çelik (İ.A.)
Seyyit Eyyüpoğlu
ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Tatar
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Hasan Peker
Enis Sülün
TOKAT
Abdullah Arslan
Hanefi Çelik
Metin Gürdere
TRABZON
Yusuf Bahadır
İbrahim Çebi
Şeref Malkoç
İsmail İlhan Sungur
UŞAK
Yıldırım Aktürk
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Mustafa Bayram
Şerif Bedirhanoğlu
Fethullah Erbaş
Şaban Şevli
YALOVA
Yaşar Okuyan
YOZGAT
Kazım Arslan
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Necmettin Aydın
Tahsin Boray Baycık
Hasan Gemici
Mümtaz Soysal
(Mükerrer Oylar)
ADANA
M. Halit Dağlı
AFYON
İsmet Attila
ÇORUM
Bekir Aksoy
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
İSTANBUL
Ali Talip Özdemir
Bahattin Yücel
KIRKLARELİ
A. Sezal Özbek
KOCAELİ
İsmail Kalkandelen
SAMSUN
Cemal Alişan
YALOVA
Cevdet Aydın
YOZGAT
İsmail Durak Ünlü
Lutfullah Kayalar
ZONGULDAK
Ömer Barutçu

TUTANAĞIN SONU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.