Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
DÖNEM : 20 CİLT : 6 YASAMA YILI : 1


T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ

60 ıncı Birleşim
11. 6 . 1996 Salıİ Ç İ N D E K İ L E R
I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. – GELEN KÂĞITLAR
III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. – Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar’ın, İnsan Yerleşimleri Konferansına (Habitat II) ilişkin
gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın cevabı
2. – İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, İnsan Yerleşimleri Konferansına (Habitat II)
ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın cevabı
3. – Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın, Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar ve İstanbul Milletvekili
Algan Hacaloğlu’nun, İnsan Yerleşimleri Konferansına (Habitat II) ilişkin gündemdışı
konuşmalarına cevabı
4. – Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın, millî eğitimin ve çalışanlarının sorunlarına ilişkin
gündemdışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan’ın cevabı
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’a, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı Mehmet Halit Dağlı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/324)
2. – Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Konya Milletvekili ve Refah Partisi Genel Başkanı
Necmettin Erbakan’ın görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/325)
3. – İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul’a, dönüşüne kadar,
Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/326)
4. – İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu’na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı
Ali Talip Özdemir’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/327)
5. – Moldova Meclisinin vaki davetine icabet edecek Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık
tezkeresi (3/328)
6. – Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının
Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısının yenilenmesinin Bakanlar Kurulunca uygun görüldüğüne ve
öncelikle görüşülmesi talebine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/329)
7. – TBMM Genel Kurul ve komsiyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin
görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/330)
8. – TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin
görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/331)
9. – Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy’un, (6/102) esas numaralı sözlü sorusunu geri
aldığına ilişkin önergesi (4/30)
10. – Kütahya Milletvekili Metin Perli’nin, (6/178) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
ilişkin önergesi (4/31)
11. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, (6/169) esas numaralı sözlü sorusunu geri
aldığına ilişkin önergesi (4/32)
12. – Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli’nin, (6/170) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
ilişkin önergesi (4/33)
13. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, (6/155, 157, 159, 160 ve 161) esas numaralı sözlü
sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/34)
14. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, (6/163, 165, 166 ve 183) esas numaralı sözlü
sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/35)
15. – (10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/332)
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. – İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin
Erbakan’ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/80)
2. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışında bulunan öğretmen
ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
3. – Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv sanayiinin sorunlarının
ve Devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82)
4. – Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, Gap İdaresi ile yabancı firmalar
arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştırmak ve GAP’ın kısa sürede
bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/83)
5. – İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin daha iyi
denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/84)
6. – Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı olumlu etkileyecek bir
ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/85)
7. – Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa
kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
IV. – ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. – (9/6), (9/7), (9/8) ve (9/9) esas numaralı Meclis soruşturma önergelerinin gündemdeki yeri,
görüşme günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi
V. – SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ
1. – (10/67) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi
2. – (10/63) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi
VI. – OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
1. – Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/309) (S. Sayısı : 21)
VII. – SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, bazı fonların gelir ve giderlerine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/382)
2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi labaratuvarlarında
incelettirilen deterjanların reklamlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip
Özdemir’in yazılı cevabı (7/556)
3. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, “Doğru Yolun Sesi” adlı siyasî dergide yayımlanan bir
reklama ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/583)
4. – Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan’ın, güvenlik önlemli Jaguar marka binek otomobilin alınıp
alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı
(7/604)
5. – Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu’nun, eski Başbakan Tansu Çiller’e tahsis edilen
koruma ve otomobil miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in
yazılı cevabı (7/615)
6. – İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın, eski Başbakan Tansu Çiller’in basın danşımanlarına
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/622)
7. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, tavuk üritecisi firmaların uyguladıkları zamlara
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/628)
8. – Rize Milletvekili Şevki Yılmaz’ın, Rize-Çayeli-Madenli Beldesinde işletilmekte olan madene
ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı
(7/633)
9. – İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli’nin, üniversite harçlarını protesto eyleminde gözaltına
alınan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın yazılı
cevabı (7/650)
10. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Zara-Suşehri (Geminbeli) Karayoluna ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/662)
11. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Konya-Güneysınır İlçesi Mehmet Ali Köprüsü ile
Yerköprü arasındaki yolun karayolları güzergahına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/670)
12. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, E-23 Karayolunun otoyol haline getirilmesine ilişkin
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/680)
13. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya’da bir gümrük müdürlüğünün
kurulmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yaman Törüner’in yazılı cevabı (7/687)
14. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya-Seyitömür Linyitleri İşletmesinin
özelleştirilmesi konusuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın
yazılı cevabı (7/692)
15. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya-Seyitömer Termik Santralının (TEAŞ)
yap, işlet, devret modeliyle bir şirkete verileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı (7/693)
16. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya’da bir karayolları bölge müdürlüğünün
kurulmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı
(7/696)
17. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, bazı karayollarının yapımı için ayrılan ödeneğe
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçiciler’in yazılı cevabı (7/697)
18. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya’da İstasyon Caddesi ile Gar binası
arasına sinyalizasyonlu bir kavşak yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı
Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/698)
19. – İzmir Milletvekili İsmail Yılmaz’ın, bazı otoyolların yapımına ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/708)
20. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Başbakanlık Müsteşarı Birkan Erdal’ın, TEK
Genel Müdürü iken yaptığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet
Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/714)
21. – Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, yıllar itibariyle örtülü ödenekten yapılan
harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı
(7/718)
22. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, mevsimlik işçi olarak çalıştırılan Ziraat Mühendislerine
ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın yazılı cevabı (7/732)
23. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, askerî lise-astsubay hazırlama okulları sınav giriş
belgelerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı
(7/746)
24. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, ülkemizde yaşanan trafik kazalarına karşı alınacak
önlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu’nun yazılı cevabı (7/754)
25. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı (7/761)
26. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/763)
27. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in yazılı cevabı (7/765)
28. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan’ın yazılı cevabı (7/773)
29. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Işılay Saygın’ın yazılı cevabı (7/775)
30. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Agah Oktay Güner’in yazılı cevabı (7/776)
31. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın yazılı cevabı (7/787)
32. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Artvin-Şebinkarahisar Karayolunun 1996 yatırım
programına alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet
Keçeciler’in yazılı cevabı (7/825)
33. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Başbakanlık örtülü ödeneğinin yıllar itibariyle
miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/855)
34. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana yıllar
itibariyle örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali
Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/858)
I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.
Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, Amerika Temsilciler Meclisinde alınan, Türkiye’ye 1997 yılında yapılacak ekonomik yardımı
Ermeni soykırımı iddialarının tanınması şartına bağlayan karara ve bu karara Türkiye’nin gösterdiği tepkilere ilişkin gündem dışı
bir konuşma yaptı.
DYP, ANAP, DSP ve CHP Grubu Başkanvekilleri ile RP Grubu Temsilcisinin hazırladıkları;
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Amerikan yardımlarıyla ilgili olarak Temsilciler Meclisinde yapılan görüşmelerde,
memleketimiz aleyhinde ileri sürülen ağır iddia ve ithamlar ile yardım için ileri sürülen haksız ve onur kırıcı şartlar karşısında
derin üzüntü duyduğuna; iddiaları tümüyle reddettiğine; Amerikan Kongresini kınadığına;
Türkiye’ye yönelik bu muameleyi ittifak ve dostlukla bağdaştırmanın mümkün olmadığına; soğuk savaş döneminde,
memleketimizin, ortak savunma yolunda yaptığı büyük fedakârlık, Amerika ile sürdürdüğümüz yakın işbirliği, bugün dahi
kuvvetlerinin topraklarımızda bulunması karşısında, Amerika Temsilciler Meclisinin takındığı hasmane tavır ve alınan kararların
kabulünün düşünülemeyeceğine; ittifak ve dostluğa büyük darbe indirildiğine;
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk Milletinin hissiyatına tercüman olarak, içten gelen tepkisini ifade etmeyi vazife bildiğine;
ittifak ile husumetin bir arada yürümeyeceğine; ABD Kongresinin Ermeni ve Rum azınlıklara Türkiye üzerinden taviz vermesinin
ciddiyetin inkârı olduğuna; Hükümetin, çirkin şartlara bağlanan yardımı reddetmesinin takdirle karşılandığına;
İlişkin müşterek bildirileri okundu. Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal’ın, sanayileşmede çevre kirlenmesi ve küçük ve orta
boy işletmelerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir,
Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı’nın, turizm bölgeleri dışındaki talip oyunları salonlarına ilişkin gündem
dışı konuşmasına da Turizm Bakanı Işılay Saygın
Cevap verdi.
Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun istifasının kabulüne; yeni hükümet kuruluncaya kadar
mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamının rica edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile,
Kuveyt Parlamentosunun vaki davetine istinaden Kuveyt’e gidecek olan Parlamento heyetinde yer alacağı daha önceden
bildirilen Giresun Milletvekili Burhan Kara’nın yerine Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi’nin katılacağına ilişkin Başkanlık
tezkeresi,
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası kuruluş anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısının, Anlaşmada değişiklik yapılması nedeniyle geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonlarında bulunan tasarının Hükümete geri verildiği açıklandı.
(9/1) ve (9/2) esas numaralı Meclis Soruşturma Geçici Başkanlıklarının, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip
üye seçimine ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın (6/95),
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın (6/150) ve (6/171),
Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın (6/173),
Esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği açıklandı.
Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alan, Başbakan, A. Mesut Yılmaz hakkındaki (11/1) esas
numaralı gensoru görüşmelerinin, Bakanlar Kurulunun istifa etmesi nedeniyle işlemden kaldırıldığına ve gündemden
çıkarıldığına ilişkin Başkanlıkça bir açıklamada bulunuldu.
(10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda boş bulunan ve Doğru Yol Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Hatay
Milletvekili Ali Uyar seçildi.
5.6.1996 tarihli 58 inci Birleşimde görüşmeleri tamamlanan ve yapılan açık oylamasında toplantı yetersayısı bulunmadığı
anlaşılan, Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının, yapılan açık oylamasında Genel Kurulda yine toplantı yetersayısı
bulunmadığı anlaşıldığından ve,
Hükümet istifa ettiğinden ve Bakanlar Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden görüşülmesini istediği herhangi bir kanun
tasarısı ve teklifi de bulunmadığından,
11 Haziran 1996 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.18’de son verildi.

Kamer Genç
Başkanvekili
Ali Günaydın Ünal Yaşar
Konya Gaziantep
Kâtip Üye Kâtip ÜyeII. – GELEN KÂĞITLAR
7 . 6 . 1996 CUMA
Sözlü Soru Önergeleri
1. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, OYAK’ın üyelerine yaptırmak istediği konutlarla ilgili birim fiyatına ilişkin Millî
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) (Başkanlığına geliş tarihi : 31.5.1996)
2. – Konya Milletvekili Hüseyin Arı’nın, Kışlalardaki askerî mutfak ve fırın işletmeciliğinin özelleştirilmesine ilişkin Millî
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
Yazılı Soru Önergeleri
1. – Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen’in, Türkiye ile İsrail arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği anlaşmasına ilişkin Millî
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/928) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.5.1996)
2. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Koç Üniversitesinin kurulacağı yere ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi
(7/929) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
3. – Niğde Milletvekili Akın Gönen’in, Niğde İlinin tarımsal sulaması ile ilgili Elektrifikasyon yatırımlarına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/930) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
4. – Manisa Milletvekili Hasan Gülay’ın, Ege bölgesinde 1996 yılında tütünde uygulanan kotaya ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/931) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
5. – Afyon Milletvekili Osman Hazer’in, Elektrik birim fiyatlarının artışına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
yazılı soru önergesi (7/932) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
6. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, Gümüşhane İli Emniyet Müdürünün bazı icraatlarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/933) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
7. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra öldüğü iddia edilen bir gence
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/934) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
8. – Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın, Özel Tim mensubu görevlilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/935)
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
9. – Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri’nin, Konya-Çumra Mavi Tünel İnşaatı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından yazılı soru önergesi (7/936) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
10. – Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri’nin, şua tedavisi uygulayan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru
önergesi (7/937) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)
11. – Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın, Ege bölgesinde 1996 yılında uygulanan kotaya ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/938) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1996)

11 . 6 . 1996 SALI
Meclis Araştırması Önergeleri
1. – İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın mal varlığının ve
kaynaklarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1996)
2. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışında bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1996)
3. – Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin
üretilmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1996)
4. – Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi ile yabancı firmalar arasında yapılan
anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştırmak ve GAP’ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1996)
5. – İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1996)
6. – Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/85) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1996)
7. – Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu Cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1996)


BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: Başkanvekili H. Uluç GÜRKAN
KÂTİP ÜYELER: Salih KAPUSUZ (Kayseri), Kadir BOZKURT (Sinop)BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 ıncı Birleşimini açıyorum.
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.
III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. – Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar’ın, İnsan Yerleşimleri Konferansına (Habitat-II) ilişkin gündemdışı konuşması ve
Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın cevabı
BAŞKAN – Birinci söz, Habitat-II ve barınma hakkı konusunda, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu’nun.
Sayın Hacaloğlu?.. Yoklar.
Sayın Hacaloğlu’na daha sonra döneriz.
İnsan Yerleşim Merkezleri Habitat-II toplantısı konusunda, Refah Partisi Ağrı Milletvekili Sayın Ziyattin Tokar konuşacaklar.
Buyurun Sayın Tokar.
M. ZİYATTİN TOKAR (Ağrı) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Birleşmiş Milletler Teşkilatının 3-14 Haziran
1996 tarihleri arasında, İstanbul’da, insan yerleşim sistemleriyle ilgili olarak başlayan Uluslararası Habitat-II Konferansı nedeniyle
söz almış bulunuyorum.
Habitat-II Konferansı “Kentler Zirvesi” olarak isimlendirilmiştir. Bu zirveye 184 ülkenin temsilcileri katılmaktadır. 15 bin kişi
civarında, yurtdışından gelen konuğun bulunduğu toplantının güvenliğini, 18 bin civarında emniyet mensubu üstlenmektedir.
Bu konferansın küreselleşme olgusuyla yakından ilgisi olduğunu düşünmek için yeterince neden vardır. Küreselleşme, son
yıllarda tüm dünyayı etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürecin teknolojiye bağlı olarak gelişmesi, özellikle siyasal
açıdan farklı bir sonucu doğurmuştur; o da yeni dünya düzenidir. İktisadî alandaki teknolojik değişme ve gelişmelerin çok hızlı
ortaya çıkması yeni dünya düzeni ve sosyokültürel alanlarla ilgili olarak düşüncelerin aynı şekilde yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 1990 yılından itibaren İstanbul’daki Habitat-II’ye hazırlık olsun amacıyla, Dünya Çocuk
Konferansını 1991 yılında New York’ta, Çevre ve Kalkınma Konferansını 1992 yılında Rio de Janeiro’da, İnsan Hakları
Konferansını 1993 yılında Viyana’da, Nüfus ve Kalkınma Konferansını 1994 yılında Kahire’de ve Toplumsal Dünya Kadın
Konferansını 1995 yılında Pekin’de düzenlemiştir; şimdi de, İstanbul’da, şehirler ve insan yerleşimiyle ilgili konferans
vermektedir. Bu çalışmaları, yeni dünya düzenince ortaya konulan düşüncelerin yaygınlaşmasına, bu alanda gelişen evrensel
ilkelerin tüm dünya toplumlarına empoze edilmesine yönelik bir yaklaşım olarak görmekteyiz.
Tüm dünya ölçeğinde bir yönetim sisteminden bahsediliyorsa, o zaman, dünyanın diğer öğelerinden de istifade edilebilecek
birtakım değerler, ilkeler, unsurlar olabilir. İşte, onun için, değişik ülkelerin de fikirleri alınıyor, sürece dahil ediliyor ve böylece,
çok unsurlu ve global bir neticeye varılmaya çalışılıyor.
Ortaya çıkan bilgi toplumunun teknolojisi bir yandan da -merkezîleşmenin tam tersine- ademimerkezî bir yapı doğuruyor. Artık,
merkezî devlet yönetim yapılarının yetersizliğinden, her mahallin kendisini yönetmesi gerektiğinden, her şehir halkının o şehrin
yönetiminde daha ağırlıklı bir söz sahibi olması lüzumundan bahsedilir hale gelindi. Bu, aslında giderek globalleşmeyle beraber, bir
de, yerelleşmenin ortaya çıkacağını gösteriyor ki, bunu doğrulayabilecek başka bir şey de vardır; hiçbir şey, zıddı olmadan kaim
olmaz. Bu anlamda, giderek yeni dünya düzeninin oluşturacağı ve tüm dünyaya vazetmeye çalıştığı evrensel değerlere karşı,
evrensel boyutlar taşıyan başka güçlerin de çıkacağını varsaymak gerekir.
Habitat toplantısı, gelişmiş ülkelerin maniple ettiği kalkınma düşüncesinin ve zihniyetinin hâkim olduğu bir çerçeveye sahiptir.
Tabiî, bunda, belki de yadırganacak bir taraf yok; ama, üzülecek taraf şudur: Bizim ülkemizde, ulusal komite çalışmaları ve nihayet,
ulusal eylem planı, bütünüyle küreselleşmeye uyum sağlayacak bir zihniyetle ele alınmıştır. Halbuki, küreselleşmenin etkilerini
kabul etmekle beraber, kendi kültürümüzün, kendi tarihî değerlerimizin ve mirasımızın bu alanda yeniden üretilerek ortaya
konulması ve mevcut gerçeklerle uyumlulaştırılarak, bize yeniden hayat verecek bir mekanizmaya dönüştürmesi için çaba sarf
etmemiz gerekir.
Zirveler zirvesi Habitat Konferansına, 184 ülkenin hepsi, kendi topraklarında, bu yerleşim sistemleri ve kentler zirvesi için bir
ulusal eylem planı hazırlayarak geldiler. Herbirisinin öngördüğü ilkeler ve uygulama türleri sonunda, bir genelge -dün- yayımlandı
ve herkesin kabul edeceği bir sözleşmenin ortaya çıkması varsayıldı. Tabiî, bu sözleşmenin ülkeleri ne oranda bağlayacağı
tartışılır; çünkü, birçok ülke buna imza atıyor; ama, sonunda, ne oranda uygulayacağı kesin belli değil.
Bizim ülkemiz de konferansa hazırlık olarak bir ulusal komite oluşturdu. Bu ulusal komite iki ana bölümden oluşuyordu; bir
tanesi, ulusal eylem planının hazırlıklarını yapan, diğeri ise, Habitat-II faaliyetlerini yürüten komitedir. Bu görevi, merkezî
hükümet, yerel yönetim kuruluşlarından birine veya onların oluşturacağı komiteye vermesi gerekirken Toplu Konut İdaresine
vermiştir.
Batı dünyası, kendi yerleşim sistemlerini geçmişten beri hep taş kullanarak yapmıştır. Dolayısıyla, onlar, zaten, bütün gelecek
nesillerin hayatlarını ipotek altına alan bir tavır içindedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Tokar, 1 dakikalık eksüre veriyorum; lütfen toparlayın; sözünüzü kesmiş duruma düşmek istemiyorum.
Buyurun.
M. ZİYATTİN TOKAR (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Habitat-II Konferansına sunulan Türkiye Ulusal Raporunda, dinî ve ahlakî değerlerin muhafazasına yönelik bir yerleşim modeli
asla gündeme getirilmemiştir. Bu da, modern devletin doğasına uygun bir tutumdur. Fransız Devrimi üç bölgeden oluşmaktaydı:
Hürriyet, eşitlik, kardeşlik. Ancak, kardeşlik duygusu, maalesef, bu raporda yer almamaktadır; çünkü, din araya girmeden kardeşlik
tesis edilemez. Ülke raporunu hazırlayan ulusal komiteye Bizans Lions Kulübü, Mor Çatı Kadınlar Sığınma Vakfı, Rotary Kulübü,
Bahai Toplumu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kuruluşlar çağrılırken, Türkiye Gönüllü Kültür Teşkilatları Derneği
çağrılmamıştır. Bir başka yanlışlık da, ulusal ve uluslararası birçok ödül almış Konya Büyükşehir Belediyesi ve en çok göç alan
Ağrı İlimizin Belediyesi, bu toplantıya çağrılmamıştır. Dolayısıyla, toplantının pek kısır geçtiği varsayılabilir.
Bu arzu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tokar.
Hükümet adına...
DEVLET BAKANI AYFER YILMAZ (İçel) – Bu konuyla ilgili bir konuşma daha var; uygun görürseniz ikisini birlikte
cevaplandırayım.
BAŞKAN – Peki efendim.
2. – İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, İnsan Yerleşimleri Konferansına (Habitat-II) ilişkin gündemdışı konuşması ve
Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın cevabı
BAŞKAN – Sayın Hacaloğlu, insan yerleşim merkezleri Habitat-II toplantısı konusunda gündemdışı söz istemişlerdir;
kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakikadır.
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nüfusunun yarısı sağlıksız gecekondularda ve kent varoşlarında tıkanıp kalan, plansız ve sağlıksız kentleşmenin bedelini
sıradan yurttaşlarımızın ödemeye mecbur kaldığı, rantını ise bir avuç ayrıcalıklı kesimin paylaştığı tezatlar kenti
İstanbulumuzda, son birkaç gündür, başarı ile tükenmişliği, hoşgörü ile şiddeti, sorumluluk ile vurdumduymazlığı, güzellik ile
çirkinliği bir arada yaşamaktayız. İstanbul’da Habitat-II ile yakalamış olduğumuz ulusal boyutları aşan başarı, hoşgörü ve
sorumluluk ortamını, ne yazık ki, insan haklarının, ülkemizde, anlaşılmaz bir umursamazlıkla çiğnenmesinden kaynaklanan şiddet,
vurdumduymazlık, çirkinlik ve hatta tükenmişlikle bir arada yaşamaktayız.
Güneydoğu Anadolu’da köyleri ve mezraları yıkılıp yakılan, meraları hayvanlarına kapatılan, topraklarından koparılarak
göçe zorlanan, gittikleri yörelerde ise, işsiz, evsiz barksız, her türlü devlet desteğinden yoksun bırakılan 350 bin yurttaşımız,
yoksulluk içinde yaşam kavgası verirken, çocukları terör batağına doğal kaynak oluşturmakta. Doğuda, güneydoğuda bu trajedi
yaşanırken, bu trajedi yeni bir yaşam umuduyla çıkılan iç göçlerle tüm Anadolu’ya taşınırken, İstanbul’da Habitat II toplanmakta;
kentleri, sağlıklı, huzurlu, çağdaş yerleşim merkezlerine dönüştürme, Avrupa Parlamentosu Temel Haklar ve Özgürlükler
Bildirgesinde 15/4 maddesiyle yer alan konut hakkına uluslararası sözleşmelerde yeni boyutlar kazandırma, böylelikle, konut hakkı
ihlallerine Lahey Adalet Divanının kapılarını aralama arayışında olan Habitat-II İstanbul’da toplanmakta. Böyle bir ortamda,
Hükümet ve olağanüstü yetkililer, güneydoğuda köylerini terk etmek zorunda bırakılan insanlarımızın haklı feryatlarına
kulaklarını tıkamakta; köye dönüş projesini, abartılı güvenlik konsepti uygulaması içinde, bilinçli olarak, raflarda unutulmaya terk
etmekte. Hükümet, bir yandan Birleşmiş Milletlerin bu uluslararası kongresine sunulmak üzere hazırlamış olduğu ulusal eylem
raporunda bu sorunları gözardı ederken, diğer yandan, köylerinden iç göçe zorlanan yurttaşlarımızdan esirgediği milyarları, ayaklar
altına, pembe kaldırımlar olarak dökmekte, böylelikle, Habitat-II için gelenlerin gözlerini boyayabileceğini zannetmekte.
Değerli arkadaşlarım, güvenlik nedeniyle insanlarımızın köylerini boşaltmalarını, ahırlarını, tarlalarını, meralarını terk
etmelerini isteyeceksiniz, sonra, onları çözümsüzlüğe itecek, kendi kaderlerine terk edeceksiniz. Yüzbinlerin konut hakkını, barınma
hakkını ellerinden alacaksınız; verilen sözleri tutmayacak, sorunlarına sırt döneceksiniz, sonra, Habitat-II’nin özgürlük
mekânlarında, insan haklarının vicdanını oluşturan vadilerinde, “yaşanabilir kentler”, “sürdürülebilir kentleşme” çağrılarına sözle
katkıda bulunmaya çalışacaksınız... Buna hiç kimse inanmaz. Bu yol, çözüm değil. Güvenlik gerekçesiyle, barınma, konut,
mülkiyet, çalışma, sağlık ve eğitim gibi temel insan hakları, kısaca, yaşam hakları kısıtlanmış, ellerinden alınmış olan, göç
ettikleri kentlerin varoşlarında ayakta durmaya çalışan çileli yurttaşlarımıza gidiniz, sorunuz. Anayasamızda güvence altına
alınmış olan bu hakları, sağ siyasetçilerin ve olağanüstü yetkili yöneticilerin duyarsız, sığ politikalarıyla, kendilerinden esirgenmiş
olan, ezilen, dışlanan, giderek terör batağına itilen yurttaşlarımıza gidin, sorun durumlarını.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Hacaloğlu, 1 dakikalık eksüre veriyorum; lütfen, o süre içinde toparlayın.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye, kendi insanlarına karşı, hiçbir dönem, böylesine duyarsız olmamıştır. Türkiye’yi yönetenler,
Türkiye’de güvenlik politikalarından sorumlu olanlar, hiçbir dönem, insanlarına karşı böylesine haksızlık yapmamışlardır. Bu
soruna dur demenin, artık, zamanı gelmiştir.
Buradan, Hükümetin değerli üyelerine, ülkede ekonomi ve güvenlik politikalarını, yıllardır, hiç kimseyle paylaşma özeni
göstermeden sağ siyaset kulvarlarında sürdüren ve ülkeyi, bugünkü tıkanma noktasına taşıyan tüm siyasetçilere seslenmek
istiyorum; bu yol, ülkenin bütününe giden yol değildir. Bu yol, ülkede barış, eşitlik ve demokrasiye giden yol değildir. Bu yol,
çağdaşlığa, demokrasiye giden yol değildir. Bu yol, kesinlikle, ülkenin çıkış yolu değildir. Bu duruma, 20 nci Dönem Türkiye
Büyük Millet Meclisinin el koyacağı, en azından...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu.
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) – Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Gündemdışı konuşmaları yanıtlamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Ayfer Yılmaz; buyurun efendim.
3. – Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’ın, Ağrı Milletvekili M. Ziyattin Tokar ve İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, İnsan
Yerleşimleri Konferansına (Habitat-II) ilişkin gündemdışı konuşmalarına cevabı
DEVLET BAKANI AYFER YILMAZ (içel) – Sayın Başkan, değerli milletvekileri; Sayın Tokar ve Sayın Hacaloğlu’nun
Habitat-II ve barınma hakkıyla ilgili gündemdışı konuşmalarını cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum.
Hepimizin bildiği gibi, Habitat-II İstanbul Konferansı, 3 Hazirandan beri başarıyla sürdürülmektedir. Toplantıya, şimdiye
kadar, 11 bin resmî, 8 bin sivil toplum örgütü üyesi ve günlük de 2 bin kişinin katılımıyla, yaklaşık 20 bin kişi resmî olarak
katılmaktadır. Önümüzdeki üç gün içerisinde, devlet başkanlarının da katılacağı konferansın üst düzey bölümü yerine
getirilecektir. Bu toplantılarda, Habitat’ın gündemi Uluslararası Eylem Planı kabul edilecek, siyasî mesajlar içeren İstanbul
Deklarasyonu açıklanacaktır.
Ana konferansın çerçevesinde diğer faaliyetler de başarıyla sürdürülmektedir. Bunlar arasında, yerel yönetimler forumu,
profesyoneller forumu, sendikalar forumu, özel sektör forumu, vakıflar forumu, sivil toplum kuruluşları forumu ve akademisyenler
forumu, çalışmalarını tamamlamış ve raporlarını ikinci komiteye sunmuşlardır. Bunların dışında, Habitat konusuyla ilgili olarak,
dünyada, kendi alanlarında ünlü bilim adamları ve teknisyenlerin katıldıkları diyaloglar da başarıyla tamamlanmış ve bunların da
sonuçları ikinci komiteye sunulmuştur.
Habitat-II yerel ve evrensel çeşitli sanat ve kültür faaliyetleri, İstanbul halkının katılımıyla, başarıyla sürdürülmektedir.
Hepimizin bildiği gibi, bu hazırlık toplantılarında, kabul edilecek Habitat gündeminin birçok konusu üzerinde mutabakata
varılmıştı; uzlaşma sağlanamayan diğer konular, İstanbul’daki Konferansın gündemine alınmış olup, burada da birçok konuda
uzlaşma sağlanmıştır. Bu konuların en önemlilerinden biri, konut hakkının bir insan hakkı olarak nasıl yorumlanacağı konusudur.
Hepinizin bildiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri, Nairobi’deki ikinci hazırlık toplantısında, böyle bir hakkın insan hakları içinde
ele alınmaması gerektiğini savunmuştu; ama, bu konuda, 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden beri
yaygın bir anlayış bulunmaktaydı ve bugüne kadar da herhangi bir karşı çıkma olmamıştı. Nairobi’deki bu sürpriz gelişmeden
sonra, uluslararası kamuoyunda çok taraflı örgütlerin baskılarıyla bu olumsuz gelişme bir ölçüde ortadan kaldırılmıştı. Yapılan
müzakereler sonunda, konut hakkının bir insan hakkı olarak görülmesi konusundaki anlayış, İstanbul konferansında yeniden tesis
edilmiş oldu.
Konut hakkı konusunda Türkiye’nin tutumu, konut hakkının bir insan hakkı olarak benimsenmesi ve desteklenmesi yönündedir.
Zaten, Türkiye’nin, anayasasında konut hakkına yer veren 58 ülkeden biri olması ve diğer yasalarında, özellikle Toplu Konut
Yasasında, bu Anayasa hükmünü yaşama geçirmesini sağlayacak ayrıntılı düzenlemeler yapması da, başka bir anlayışı
benimsememesi için en önemli gerekçelerinden biridir.
İstanbul’daki müzakerelerde ön plana çıkan bir diğer konuysa, İstanbul Konferansı sonrasında, konferansta alınan kararların
uygulanmasında nasıl bir yol izleneceği ve merkezi Nairobi’de bulunan Habitat Örgütünün işlevlerinin daraltılıp azaltılmasının
benimsenip benimsenmeyeceğiydi. Bunda, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bu konudaki siyasî işlevlerin dışında, refaha ve
kalkınmaya yönelik işlevlerin, Birleşmiş Milletler işlevlerinin daraltılması, genişletilmemesi eğilimindeki kararsa, İstanbul
Konferansı sırasında bu yöne değinilerek kaldırılmış ve bu konudaki çalışmaların devamı yolunda kararlar da alınmıştır.
Türkiye Ulusal Raporu ve Eylem Planının Hükümetten geçen şekli de bu toplantılar sırasında dağıtılmıştır. Bu raporun
hazırlanmasında, özellikle ikinci toplantıdan sonra, tüm sivil örgütlerin katılmasına, ancak, başvuruya dayalı bir müessese olduğu
da hatırlatılarak tümüne izin verilmiştir. Türkiye raporunun hazırlanmasında 180 tane sivil toplum örgütü yer almıştır. Bunların
arasında, özellikle, diğerlerinin yanı sıra, biraz önce arkadaşımızın değindiği konuları da ifade edecek, Konya Kültür Derneği,
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı gibi 180’i de, alt çalışma gruplarında yer almıştır. Yalnız,
hazırlanan raporun, tek tek görüşlerin değil, sonuçta teknik bir konu olan konutlar üzerinde yapılacak bir çalışmaya destek olacak
şekilde hazırlandığı da gözardı edilmemelidir.
Rapor, Konferansa katılanlarca ilgi görmektedir ve özellikle Türk raporunun getirdiği önemli bir ilke olan “yaşanabilirlik ilkesi”
büyük bir destek görmüştür. “Yaşanabilirlik ilkesi” İstanbul Konferansını, yirmi yıl önce yapılan Rio Konferansından çok farklı
bir ortama getirerek özgün bir kimlik kazandırmıştır. İnsan haklarına dayalı olan “yaşanabilirlik ilkesi” yalnız devletlerin
katıldığı müzakere platformunda değil, aynı zamanda, sivil toplum örgütlerinin platformunda da büyük bir benimseme ile kabul
edilmiştir.
Konferans Genel Sekreterinin, özellikle bu konuyla ilgili olarak, Türkiye Raporunun, Konferansa katılan ülke raporları arasında
en iyilerinden biri olduğunu ve geniş katılımla hazırlama sürecinin diğer ülkelere örnek olacak bir nitelik taşıdığını basın
toplantısıyla bütün dünyaya duyurduğunu da dikkatlerinize arz etmek isterim.
Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.
4. – Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan’ın, millî eğitimin ve çalışanlarının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve
Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan’ın cevabı
BAŞKAN – Gündemdışı üçüncü söz, Demokratik Sol Parti Muğla Milletvekili Sayın Fikret Uzunhasan’ın.
Sayın Uzunhasan, Millî Eğitim ve çalışanlarının sorunlarıyla ilgili olarak konuşacaklar.
Buyurun Sayın Uzunhasan. (DSP sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakikadır.
FİKRET UZUNHASAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir öğrenim dönemini tamamlamak üzere olduğumuz
bugünlerde, Millî Eğitim ve çalışanlarının bazı sıkıntılarını iletebilmek amacıyla huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlarım.
Ekonomik ve moral değerlerini kaybeden kamu kesimi çalışanları, ücret dengesizliği, politik kadrolaşma ve daha birçok
sebepten, çalışma güçlerini kaybetmişler, devlet çarkı âdeta durma noktasına gelmiştir. Ülkemizin geleceğini hazırlayan Büyük
Önder Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” vecizesi unutulmuş, bu olumsuz gelişmeler, öğretmenlerimizi ve
Millî Eğitim çalışanlarını fazlasıyla etkileyerek, okullarımızı sadece diploma veren kurumlar haline dönüştürmüştür. Bu işleri,
artık, özel dershane gibi kurumlar, büyük paralar karşılığında üstlenmişlerdir. Değişen her hükümet döneminde, hatta, aynı
hükümetin değişen bakanları, kendi düşüncelerine göre yeni sistemler oluşturmuşlar, öğretmenlerin bilgi ve deneyimine
başvurmamışlardır. Uygulamada, Eğitim Birliği Yasası yok olmuş, aynen cumhuriyet öncesi çağdışı eğitim görüntüsü; Kur’an
kurslarıyla, tarikatların birçoğunun dinî kisve altındaki öğretileriyle âdeta geriye dönülmüştür. Toplumumuzun, bu duruma henüz
gerekli tepkiyi göstermemesi, düzeleceği ümidini taşıdığındandır.
Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürkümüzün yeni nesli emanet ettiği öğretmenlerimizin, tüm kamu çalışanlarıyla birlikte,
geçinebilmek için, boyacılıktan seyyar satıcılığa kadar her işi yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ülkemizin geleceğini tehdit eden bu
tablodan mutlaka kurtulmalıyız; öğretmenlerimizi, kendi asal işlevine yöneltmeliyiz. Daha birkaç ay önce, geçim kaygılarını dile
getirmek için sokaklara döküldüklerinde, idarenin, anlayışsız, katı tutumunu da üzülerek izledik. Hatta, 18 Nisan 1996 tarihinde,
Eğitim-Sen üyeleri, kamu çalışanlarının da içinde bulunduğu ekonomik çöküntüyü anlatmak amacıyla, bir günlük iş bırakma eylemi
yapmışlardı. Bu eylemleri suçlu bulunarak, katılanlar hakkında soruşturma açılmıştır. Oysa, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 17, 53, 55, 128 inci maddeleri ve ilgili fıkraları ile 4121 sayılı Yasanın 4 üncü madde ve fıkralarından hareket eden
Eğitim-Sen, defalarca toplugörüşme çağrısı yapmış, herhangi bir yanıt alamamış ve bunun için, bir günlük iş bırakma eylemine
başvurmuştur.
87 sayılı ILO Sözleşmesinin, sırasıyla, 3 üncü, 8 inci, 10 uncu ve 98 sayılı ILO Sözleşmesinin 7 nci ve 8 inci maddeleri,
Türkiye tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu durumda, Anayasa ve uluslararası yasalardan kaynaklanan haklar
çerçevesinde hareket etmek suç teşkil etmemeli; asıl suçlular, bugüne kadar yapılan zamlarla onları açlık sınırına getirenlerdir.
Muhalefetteyken söylediği “Diktatör Pinochet yönetimindeki Şili’de bile, çalışanların, Türkiye’de olduğu kadar gelir kaybına
uğramamışlardır ve buna isyan etmeyen memurun insanlığından şüphe ederim” sözünü Sayın Başbakana hatırlatmakta yarar
görüyorum ve şimdi iktidar olduğuna göre, bu eylem dolayısıyla açılan soruşturmanın durdurulmasını talep ediyorum. (DSP
sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, 1995 Ekiminde 350 ABD Doları seviyesinde maaş alan 24 yıllık ilkokul öğretmeni, bugün, 270 ABD
Dolarının da altında maaş almaktadır. Kısaca, öğretmenlerimizi, Millî Eğitim ve kamu çalışanlarını ekonomik sıkıntıdan
kurtarmak, yaptıkları işe motive etmek ve katılımlarını sağlamak, çalışma ortamlarını, her bakımdan onurlu ve insanca
yaşanabilir bir hale getirmek için, Anayasa ve uluslararası yasaların tanıdığı haklar çerçevesinde, grevli ve toplusözleşmeli sendikal
düzenlemeler, ivedilikle ve mutlaka yapılmalıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Uzunhasan, eksüreniz 1 dakikadır; lütfen, süresi içinde tamamlayınız.
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan.
Eğitim çalışanlarının durumunu iyileştirecek düzenlemeler, en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. Kamu çalışanlarının
ekonomik gelir düzeyi düzeltilmeli; bu bağlamda, kira, doğum, çocuk yardımları komik rakamlardan kurtarılıp günün koşullarına
uygun hale getirilmelidir. Çalışanlardan Tasarrufu Teşvik Fonu adı altında kesilen paralar, nemalarıyla birlikte geri ödenmelidir.
Ders ücretleri artırılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı okullardaki politik amaçlı ve gerici kadrolaşmalara son verilmelidir.
Temel eğitimin 8 yıla çıkarılma işlemi hızlandırılmalıdır. Ders kitapları, çağdaş, laik, bilimsel bir yapıya kavuşturulmalı ve
öğretmen sendikaları, ders kitaplarının yazımı ve seçimi işlemine katılmalıdır. Ders kitapları, devlet tarafından basılmalı ve
dağıtılmalıdır. Millî Eğitimin denetimi dışındaki tüm kurum...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Uzunhasan.
FİKRET UZUNHASAN (Devamla) – Hepinize saygılarımı sunarım. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Uzunhasan’ın gündemdışı konuşmasını yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Turhan Tayan;
buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TURHAN TAYAN (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muğla Milletvekili Sayın
Fikret Uzunhasan’ın, Millî Eğitim çalışanlarıyla ilgili gündemdışı konuşmasına açıklık getirmek üzere söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Büyük Önderimiz, ölümsüz Başöğretmenimiz Atatürk’ün “Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözleriyle, yaptıkları
hizmetin yüceliğinin yanı sıra, kendilerine duyduğu sınırsız güveni dile getirdikleri değerli öğretmenlerimize, görevlerinin anlam ve
önemiyle bağdaşır imkânlar sağlamak için çaba harcamak, Millî Eğitim Bakanı olarak benim ve Hükümetimizin kıvanç
duyacağımız en önemli bir görevdir.
Öğretmen arkadaşlarımız için yaptıklarımızı, ayrıntıya girmeden, ana çizgileriyle bilgilerinize sunmak istiyorum. Bakanlık
olarak gerçekleştirdiklerimize geçmeden evvel, milletvekili sıfatıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğum kanun
tekliflerine değinmek istiyorum:
1- Öğretmenlerin ekders ücretlerinin artırılması.
Değerli arkadaşlarım, 39 bin liraya, bir İngilizce öğretmeninin ekders vermesi, bugünkü gerçekler karşısında hayaldir.
2- Ekgösterge uygulaması dışında kalan, 9 ilâ 5 inci dereceler arasında aylık alan öğretmenlere, kadro derecelerine göre, 500
ilâ 900 ekgösterge verilmesi.
Öğretmenlerin eğitim-öğretim tazminatları tavanının 55 ve 60 puandan 110 puana çıkarılması.
Her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli, öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarının, her yıl için,
fiilî hizmetlerine üç ay eklenmesi.
Bu tekliflerin yasalaşması için tüm milletvekili arkadaşlarımın, siyasî parti gruplarımızın yardımlarına ihtiyacımız vardır.
Bu teklifler, şu anda Millî Eğitim Komisyonundadır; sanıyorum, Komisyonumuz, önümüzdeki günlerde konuyu müzakere edecek ve
değerlendirecektir.
Yine, bu Komisyonumuzun görüşleri doğrultusunda, Plan ve Bütçe Komisyonu, konuyu müzakere edecek ve değerlendirecektir.
Öğretmenlik mesleğine statü kazandırdığına, ayrıca, meslekî dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunduğuna inandığım
öğretmen evlerinin yapımına ve donatımına hız verdik. Son bir yılda yapımı tamamlanan 52 öğretmen evini donatarak
öğretmenlerimizin hizmetine sunduk; 57 öğretmen evinin inşaatı da devam etmektedir. Bu yıl, eğitim merkezi ve sosyal
tesislerimizde yaklaşık onbeşbin öğretmenimiz ve aile mensupları dinlenme imkânı bulacaktır.
Tüm öğretmenlerimizin yükseköğretimdeki çocuklarının, yurtlarda barınma, öğrenim ve harç kredisinden yararlanma istekleri
karşılanmıştır. Görev yaptıkları yerde ortaokul veya ortaöğretim kurumu bulunmayan öğretmenlerin çocuklarına, bu kurumların
bulundukları yerlerde parasız yatılı öğrenim imkânı sağlanmıştır.
Kutsal görevlerini sürdürürken şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili uygulamalarımıza da kısaca temas etmek istiyorum: Her
birinin kanunî mirasçılarına, en yüksek devlet memuru aylığının 30 katı, tazminat olarak ödenmiştir. Buna ek olarak, şehit edildiği
haberi alınır alınmaz, Millî Eğitim Vakfımızca, yakınlarına 250 milyon Türk Lirası ödenmiş, definle ilgili tüm işlemler
Bakanlığımız mensuplarınca yerine getirilmiştir. İLKSAN üyesi olanlara da, ayrıca, bu Vakıf tarafından 40 milyon Türk Lirası
yardımda bulunulmuştur. Onların anılarını yaşatmak üzere, ailelerinin istediği yerdeki eğitim kurumlarından birine isimlerinin
verilmesi sağlanmıştır. Çocuklarının, Bakanlığımıza bağlı yurt, pansiyon ve yatılı okullara yerleştirilmesi sağlanmıştır. Aile
fertlerinin, öğretmen evi, öğretmen lokali ve sosyal tesislerden, üye statüsünde ve öncelikli olarak yararlanması sağlanmaktadır.
Öğretmenlerimiz için gönlümüzden geçenler, kuşkusuz, sadece bunlar değildir; onlara layık oldukları bir yaşam standardı sağlamak
için, onların daha iyi sosyal ve ekonomik imkânlara kavuşturulmalarının kaçınılmazlığı inancıyla, bu konudaki çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Değerli milletvekilim Sayın Uzunhasan, konuşması sırasında, özellikle, sık sık sistem değişikliklerinden bahsetmiştir. Şunu
açıklıkla ifade edeyim ki, gerek Bakanlığımız gerekse Hükümetimiz, millî eğitimde bir reform özentisi içinde değildir. Biz, gerçekçi
olmaya, gerçekçi davranmaya mecburuz. Bu noktadan hareketle, mayıs ayında toplanan 15 inci Millî Eğitim Şûrası, gayet geniş
katılımcı bir anlayışla meseleleri müzakere etmiş ve bilinen tavsiye kararlarını almıştır. Bu tavsiye kararlarını kesinleştirmek ve
icraya koymak, pek tabiî, Yüce Meclisimizin görevidir; Yüce Meclisimize, konular geldiği zaman, Meclisimiz, bu konudaki
görüşlerini açıklıkla ifade edecektir.
Ayrıca, yine, sayın milletvekilim, öğretmenlerin sokağa dökülmesi konusuyla ilgili bazı konulara temas etti. Değerli
arkadaşlarım, öğretmenler, toplumumuzun örnek ve önder kişileridir. Öğretmenlerimizin, tüm kamu kesiminde çalışanlarla birlikte
ekonomik ve sosyal sorunları vardır; bunları inkâr etmek mümkün değildir, gerçeğe bir yararı yoktur çünkü. Biz, bu sorunların
çözümüyle uğraşıyoruz; kaynak arıyoruz, sevk etiğimiz kanun teklif ve tasarılarıyla da buna çözüm arıyoruz. Eğer, yardımcı
olunursa, bunlar birer birer çözülecektir. Ancak, 19 uncu Dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasamızda önemli
değişiklikler yapmıştır. Kamu kesiminde çalışanlara sendikal hak vermiştir. Bu sendikal hakların işlerliği bakımından da
toplugörüşme gibi bir hakkı tespit etmiştir, bu hakkı vermiştir. Şimdi, bu anayasa değişikliği için gereken uyum yasaları vardır, bu
uyum yasalarının çıkması halinde konuya işlerlik kazandırılacaktır. Bu konuda gayretimiz vardır; ama, bilindiği gibi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, 20 nci Dönem Başkanlık Divanının kurulduğu günden bugüne kadar denetim, soruşturma ve görüşmeden öte
fazlaca bir iş yapamadı; bütçemiz ve beş vakıf üniversitemizin dışında önemli sayılabilecek bir yasayı çıkarma imkânı ve fırsatı
bulamadı.
Dolayısıyla, bir an evvel, Meclisin çalışması ve yasama faaliyetlerinin hızlanmasında yarar vardır. Bu, sadece
öğretmenlerimizin değil, tüm çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal hakları için gerekli yasaların çıkması bakımından elzemdir. Bu
konudaki gayretlerimiz devam edecektir.
Ayrıca, özellikle öğretmen sendikaları, istekleri halinde, Bakanlığımızca, her zaman kabul edilmiş, kendileriyle görüşülmüş,
kendilerine her zaman yardımcı olunmuştur. Biz, öğretmenlerimizi böyle görüyoruz, öğretmenlerimizi fedekâr, cefakâr ve
eğitimimizin temel direkleri olarak mütalaa ediyoruz. Onları dışlayarak eğitim faaliyletlerini sürdürmek mümkün değildir.
Öğretmensiz ve okulsuz eğitim olamaz. Yeteri kadar öğretmen, yeteri kadar okul ve gönlü, karnı tok öğretmen, moral kondisyonu
yerinde olan öğretmenle eğitim sorunlarını çözebiliriz; bu anlayış içerisindeyiz.
Değerli milletvekilinin, bize ışık tutan, bize yardımcı olan görüşlerinden istifade edeceğimizi burada ifade ediyor, Yüce
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.
Başkanlığın, Genel Kurula diğer sunuşları vardır; ancak, sunuşlar bir hayli uzundur. Onun için, oturarak okunması konusunu
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir
Cumhurbaşkanlığının dört adet tezkeresi vardır; okutuyorum :
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet
Halit Dağlı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/324)
4 Haziran 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 1996 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer
Yılmaz’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Halit Dağlı’nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
2. – Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Konya Milletvekili ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın
görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/325)
7 Haziran 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ: 6 Haziran 1996 tarihli ve KAN.KAR: 39-08-7-96-272 sayılı yazımız.
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu
maddesi uyarınca, Konya Milletvekili ve Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı görevlendirdim.
Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
3. – İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın
vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/326)
7 Haziran 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
83 üncü Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere, 9 Haziran 1996 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul’un dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklif üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
4. – İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu’na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in vekâlet
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/327)
7 Haziran 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Millî Futbol Takımının da katılacağı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonasını izlemek üzere, 10 Haziran 1996 tarihinde
İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ersin Taranoğlu’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Talip
Özdemir’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım:
5. – Moldova Meclisinin vaki davetine icabet edecek Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/328)
11 Haziran 1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Moldova Meclisinin vaki davetine istinaden, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen, 6 kişilik bir parlamento heyetinin 24-27
Haziran 1996 tarihleri arasında söz konusu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi
Hakkındaki 3620 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun 21 Mayıs 1996 tarihindeki 54 üncü birleşiminde kabul
edilmiştir.
Heyeti oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler, adı geçen Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Genel
Kurulun bilgilerine sunulur.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Kamer Genç TBMM Başkanvekili
Ertuğrul Yalçınbayır Bursa
Ercan Karakaş İstanbul
Fikret Ünlü Karaman
Hüseyin Arı Konya
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Başbakanlığın, İçtüzüğün 78 inci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım.
6. – Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun
Tasarısının yenilenmesinin Bakanlar Kurulunca uygun görüldüğüne ve öncelikle görüşülmesi talebine ilişkin Başbakanlık tezkeresi
(3/329)
7/6/1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 3/5/1996 tarihli ve B.02.0.KKG/196-342/1847 sayılı yazımız.
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısının
yenilenmesi, Bakanlar Kurulunca ilgide kayıtlı yazı ile uygun görülmüştü.
Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün değişik 78 inci maddesinde “Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple
çekilmesi halinde, yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve
tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun, öncelikli olduğunu, bir yazı ile
Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur” hükmü yer almıştır.
Belirtilen hüküm uyarınca, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine
İlişkin Kanun Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda öncelikli olarak görüşülmesine
devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Şimdi, ikinci tezkereyi okutuyorum:
7. – TBMM Genel Kurul ve komsiyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin
Başbakanlık tezkeresi (3/330)
7/6/1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün değişik 78 inci maddesinde “Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi
halinde, yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin,
komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun, öncelikli olduğunu, bir yazı ile Başkanlığa
bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur” hükmü yer almıştır.
Belirtilen hüküm uyarınca, ekli listede yer alan kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ve Genel
Kurulunda öncelikli olarak görüşülmesine devam olunması, Bakanlar Kurulunca uygun görüşülmüştür.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
Liste:
832 Sayılı Sayıştay Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Teklifi.
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Üçüncü tezkereyi okutuyorum:
8. – TBMM Genel Kurul ve komisyonlarında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin
Başbakanlık tezkeresi (3/331)
7.6.1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün eski 78 inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan
bazı kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülerek, bu husus ilgi (a), (b), (c) ve (d)’de kayıtlı yazılarımızla
Başkanlığınıza bildirilmişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün değişik 78 inci maddesinde, “Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi
halinde, yeni Bakanlar Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin
komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar Kurulunun, öncelikli olduğunu, bir yazıyla Başkanlığa
bildirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunur” hükmü yer almıştır.
Belirtilen hüküm uyarınca, ilgi (a), (b), (c) ve (d)’de kayıtlı yazılarımızla yenilenen kanun tasarıları ile ekli listede adları
belirtilen kanun tasarılarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarında ve Genel Kurulunda öncelikli olarak görüşülmesine
devam olunması Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Başbakan
BAŞKAN – İlgi yazının eki listeyi okutuyorum:
Liste:
Kanun Tasarısının Adı :
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehrinde
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı.
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü İle Aile Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yetki Kanunu
Tasarısı.
Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza
Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moğolistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Afyon İli Dinar İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini
Hakkında Kanun Tasarısı.
1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
İzmir Gaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı.
Yabancıların Türkiye’de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı.
İskân Kanunu Tasarısı.
Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi,
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı Melbusatın
Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye’deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları
ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Uydular Aracılığı İle Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması ve Uydular Aracılığı İle Haberleşme Uluslararası
Teşkilatı İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan
Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
Çay Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı.
Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması,
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Hak Sahiplerine Yapılacak Ödemelerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Romanya Hükümeti Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
İlgi (A) yazının eki listeyi okutuyorum:
İlgi (A) Yazının Eki Liste:
Türkiye Cumhuriyeti İle Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı.
Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin Ek 9 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Medenî ve Siyasî Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Selahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin
Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ücretsiz Sağlık Hizmetlerine Dair Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlamasına Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma Komitesi Kurulmasına İlişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile
İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Arasında Uluslararası
Federasyonunun ve Onun Türkiye Cumhuriyetindeki Temsilciliğinin Statüsüne İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ve Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına
Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında
Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (INTELSAT) İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluşu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No’lu
Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi Antlaşması ile Bu Antlaşmada Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı.
Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek ve Hırvatistan Cumhuriyetleri Arasında Geri Dönüş Eylemi İçin İyi Niyet Misyonu ve
Ortak Polis Gücü Oluşturulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
İlgi (b) yazının eki listeyi okutuyorum:
İlgi (b) yazının eki liste:
Tasarının adı:
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanun Tasarısı.
Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Askerlik Kanunu Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hakkında Kanun Tasarısı.
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve
İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Kara Avcılığı Kanun Tasarısı.
Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayı Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun
Tasarısı.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt
Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı.
Savunma Sanayii Güvenliği Kanun Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
Askeri Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı.
Topyekûn Sivil Savunma Hizmetleri Kanunu Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme
Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
ile 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı.
Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Astsubaylar Hakkında Kanun Tasarısı.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı.
78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı.
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı.
Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı.
Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Yükseköğretim Öğrencilerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Staj Kanun Tasarısı.
78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları ve Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190
Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı.
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve
İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı.
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
kanun Tasarısı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel kanunu, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği
Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı.
Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
İlgi (c) yazıya konu tasarının adını okutuyorum:
İlgi (c) Yazıya Konu Kanun Tasarısının Adı:
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
İlgi (d) yazının eki listeyi okutuyorum:
İlgi (d) yazının eki liste:
Tasarının adı:
Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Dair Kanun
Tasarısı.
Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı.
Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
Tasarısı.
Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı.
Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı.
3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı.
Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun Tasarısı.
Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı.
Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
Eski Yugoslavya’da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı.
Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
7 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1. – İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın mal varlığının ve
kaynaklarının tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan, 1969 yılında milletvekili olduktan sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisine verdiği imzalı beyannamede, milletvekili maaşı olan 3 200 net TL. sinden başka herhangi bir geliri bulunmadığını, gayri
menkul olarak da İstanbul’da Fatih semtinde bir kat, ayrıca bir binek otosunun bulunduğunu ifade etmiştir. Sayın Erbakan, yine bu
beyannamede, bankalarla kredi işlemi olmadığını, borcu bulunmadığını, herhangi bir şirkette ortaklığı olmadığını; ancak,
Gümüş Motor’da çok az ve basit nitelikte bir miktar hisse senedine sahip olduğunu açıklamıştır. Nitekim bu beyanı 23 Mart 1970
tarihli Hürriyet Gazetesinde de yayımlanmıştır. Sayın Erbakan, daha sonraki yıllar için düzgün bildirimlerde bulunmamış ise de, en
son 1995 yılında 24 Aralıkta yeniden milletvekili seçilmesinden sonra verdiği mal bildiriminde şunları beyan etmiştir:
Fatih’te 147 ve 65 metrekare olmak üzere 2 daire, Ankara’da 135, 160 metrekare olmak üzere 2 daire, Ankara Üniversitesi
Sitesinde 1 hisse, İzmit’te 135 ve 2 140 metrekare olmak üzere 2 adet arsa, Ankara Çayyolu’nda 651 metrekare tarla, Ankara’da 750
metrekare tarla, Balıkesir Altınoluk’ta 1 180, 4 180 ve 8 440 metrekare olmak üzere 3 adet arsa, Altınoluk Köyünde 215 ve 250
metrekare olmak üzere 2 adet yazlık ev; Altınoluk’ta 60 metrekare bina, Ankara Balgat’ta 906 metrekare yazlık ev, Ankara Balgat’ta
828 metrekare arsa. Altın ve yabancı paralar: 148 kilo külçe altın, 421 bin Amerikan Doları, 532 İsviçre Frangı, 611 bin Alman
Markı, kendisine ait 200 E Mercedes, eşine ait 300 S Mercedes ve kızına ait Opel Vectra otomobiller; ayrıca, Sinop’ta, verasetle
intikal ettiği işaret edilen arsalar.
Sayın Erbakan’ın varlıklı bir aileden gelmediği kendi ifadesiyle sabitken ve milletvekilliği dışında herhangi bir gelir sağlayan
başka bir işi de bulunmadığı vergi kayıtları incelenmek suretiyle anlaşılacağı üzere, mal varlığında, 1969’dan 1995’e kadar geçen
süre içerisinde gerçekleşen bu büyük artışın nereden kaynaklandığının ve meşruluğunun tespiti gerekmektedir.
Kişilerin mülkiyet edinme hakkı anayasal bir hak olup, devletin güvencesi altındadır. Varlıklı bir aileden gelmemesine rağmen,
1969 yılından bu yana geçen süre içerisinde, Sayın Erbakan, emsali görülmedik biçimde zenginleşmiş ve ısrarla mal bildiriminde
bulunmaktan da kaçınmıştır. Halbuki, 3628 sayılı Yasa ve daha önceki yıllara ait yasal düzenlemeler, milletvekillerinin kanunî süre
içerisinde mal bildiriminde bulunmalarını mecburî kılmıştır.
1970 yılında, yok denilebilecek bir servete sahip Sayın Erbakan’ın, 24 Aralık 1995 sonrası Meclis Başkanlığına verdiği mal
bildirimindeki menkul, gayri menkul, döviz, altın miktarını gördükten sonra, bu iktisabın, ne derece kanuna ve genel ahlaka uygun
olarak edinildiği konusunda şüphelerin doğması olağandır.
Ulusumuzun, temiz toplum ve temiz siyaset konusundaki haklı beklentilerine cevap verebilmeleri için, Sayın Necmettin
Erbakan’ın, aşırı derecede artmış olan bu mal varlığının kaynaklarını açıklığa kavuşturmak Yüce Meclisimiz için bir görev
haline gelmiştir.
Bu nedenle;
Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan’ın, 1969 yılında verdiği imzalı beyannamede bildirdiği mal varlığı ve
24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinden sonra verdiği mal bildiriminde beyan ettiği mal varlığı arasında büyük fark dikkate
alınarak, Sayın Necmettin Erbakan’ın aşırı ölçüde artmış olan mal varlığının ve kaynaklarının açıklığa kavuşturulması için,
Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını
saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
1. Oya Araslı (İçel)
2. Nihat Matkap (Hatay)
3. Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul)
4. Algan Hacaloğlu (İstanbul)
5. Ali Rıza Bodur (İzmir)
6. Zeki Çakıroğlu (Muğla)
7. Yılmaz Ateş (Ankara)
8. Nezir Büyükcengiz (Konya)
9. Metin Arifağaoğlu (Artvin)
10. M.Erdoğan Yetenç (Manisa)
11. Ali Haydar Şahin (Çorum)
12. Fatih Atay (Aydın)
13. Yahya Şimşek (Bursa)
14. Ahmet Küçük (Çanakkale)
15. Bekir Kumbul (Antalya)
16. Celal Topkan (Adıyaman)
17. Yusuf Öztop (Antalya)
18. Atila Sav (Hatay)
19. Altan Öymen (İstanbul)
20. Ali Şahin (Kahramanmaraş)
21. Önder Sav (Ankara)
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
İkinci önergeyi okutuyorum:
2. – Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışında bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/81)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yurtdışında bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çözümü için çok yönlü tedbirlerin
araştırılıp ortaya konulması açısından, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis
araştırması açılmasınını saygılarımızla arz ederiz.
1. Hasan Dikici (Kahramanmaraş)
2. Ahmet Demircan (Samsun)
3. Musa Uzunkaya (Samsun)
4. Avni Doğan (Kahramanmaraş)
5. Abdulilah Fırat (Erzurum)
6. Mustafa Hasan Öz (Ordu)
7. Lütfi Yalman ( Konya)
8. Necmettin Aydın (Zonguldak)
9. Ömer Özyılmaz (Erzurum)
10. Mikail Korkmaz (Kırıkkale)
11. M. Salih Katırcıoğlu (Niğde)
12. Latif Öztek (Samsun)
13. Maliki Ejder Arvas (Van)
14. Ahmet Nurettin Aydın (Siirt)
15. Memet Emin Aydın (Siirt)
16. Mahmut Sönmez (Bingöl)
17. Ahmet Karavar (Şanlıurfa)
18. Abdullah Arslan (Tokat)
19. Ömer Naimi Barım (Elazığ)
20. Şeref Malkoç ( Trabzon)
21. Fethullah Erbaş (Van)
22. Yakup Hatipoğlu (Diyarbakır)
23. Ahmet Cemil Tunç (Elazığ)
24. Tevhit Karakaya (Erzincan)
25. Zeki Karabayır (Kars)
26. Lütfü Esengün (Erzurum)
Gerekçe: İkinci Dünya Savaşından sonra yeniden imar faaliyetleri ve hızlı bir kalkınma sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri,
işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı işçi çalıştırma yolunu tercih etmişlerdir.
Buna mukabil, ülkemizde 1960’tan sonra entansif tarıma geçilmesi ile nüfusumuzun artması, köyden kente büyük bir işgücü
göçüne neden olmuştur. Kalkınma sürecindeki ülkemizde mevcut insan gücünün hepsine istihdam imkânı bulanamamıştır. Bunun
sonucunda, vatandaşlarımız da milletlerarası göç hareketine dahil olmuştur. İşsizlik faktörünün yanında yetersiz gelir, hızlı nüfus
artışı, daha iyi imkânlarda yaşama ve tasarruf yapma eğilimi gibi nedenler de yurtdışı göçünü hızlandırmıştır.
Halen, yurtdışında, 1995 yılı sonu itibariyle, toplam 3 107 660 vatandaşımız yaşamaktadır. Vatandaşlarımıza 14 eğitim
müşavirliği, 24 eğitim ataşeliği ve 4 ataşe yardımcılığı olmak üzere toplam 42 temsilciliğimizle eğitim öğretim hizmetleri
verilmektedir. Bu teşkilatlarda yurtdışında öğrenim gören 765 333 öğrencimize de hizmet vermenin güçlüğü ortadadır.
– Yurtdışında okul öncesinde 52 296, ilk ve ortaöğretimde 533 100, özel eğitim okullarında 26 720, meslek öğretiminde 125
011, yükseköğretimde 28 200 öğrenci olmak üzere toplam 765 333 öğrenci eğitim öğretim yapmaktadır.
– 737 133 öğrencimiz için Türkçe, Türk Kültürü ve Ahlak derslerini okutmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca, 1 132 öğretmen,
yerel makamlarca da 2 536 öğretmen olmak üzere toplam 3 668 öğretmen görevlendirilmiştir. Buna göre, her öğretmene yaklaşık 175
öğrenci düşmektedir. Öğretmen sayısının azlığı ortadadır.
– Vatandaşlarımızın uzun süre yurtdışında kalmaları sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ile öğrencilerimizin eğitim problemlerini de
yıllar içerisinde artırmış ve ağırlaştırmıştır.
– Farklı bir dinî ve kültürel çevrede yaşayan binlerce Müslüman çocuğuna verilen temel okul eğitiminde İslam din derslerinin
yeri ve amacının ne olduğu, verilen din eğitiminde karşılaşılan zorluklar, uyulacak temel esaslar, öğretim programı ve takip
edilecek öğretim metotlarının neler olabileceği araştırmanın temel problemleridir.
– Yurtdışında bulunan çocukların pek çoğu, içerisinde yaşadıkları farklı yabancı kültür ile aileden aldıkları yetersiz Türk
İslam kültürü arasında bocalamakta, çarpık şahsiyetler oluşturmakta, hatta uyumsuz davranışlar gösterebilmektedirler. Böylece,
hem Türk toplumuna hem de içinde yaşadıkları Alman toplumuna uyum sağlayamamakta ve problemli kişiler olabilmektedirler.
– Çocuklar, aile içinde ve aile dışında iki farklı din ve kültür arasında bocalamakta, bu da çocukların kişiliklerinin oluşumunu
olumsuz yönde etkilemekte ve topluma uyum problemlerini ortaya koymaktadır.
– Türk çocuklarının din eğitimi konusunda Alman ve Türk eğitimcileri ile resmî makamlar arasında görüş ayrılıkları mevcut
olduğu gibi, okul ve çevreye uygun, doyurucu ders kitapları ile müfredat programları da mevcut değildir.
– Türkiye’den gönderilen öğretmenlerin dil bilmeme, Alman eğitim sistemini tanımama ve Hıristiyanlık hakkında yeterli bilgiye
sahip olmama gibi dezavantajları vardır. Bu öğretmenler, gerek okul idaresiyle olan ilişkilerinde gerekse çevreye uyumda zorluk
çekmektedirler.
– İşçilerimizin bulunduğu çeşitli ülkelerde, özellikle Federal Almanya’da eğitim sistemi, Türk eğitim sisteminden çok farklı ve
karmaşık bir yapıya sahiptir. Türk işçi aileleri ise, genellikle, bu karmaşık sistemin özelliklerini kavrayacak kültür seviyesinde
değildir. Bunun için, öğrencilerimiz, çeşitli imkân ve fırsatlardan yararlanmasını bilmemektedir.
– İşçi ailelerinin dil bilmemeleri, dinî inanış ve baskıları, örf ve âdet ayrılıkları, topluma uyum sağlayamamaktadırlar. Bu
durum, okuma çağı içinde bulunan Türk çocuklarını içine kapanık, çekingen, küskün yapmakta veya tam tersine isyankâr, kaba,
toplum kurallarını hiçe sayan bir kişilik geliştirmektedir. Bu çocuklar, okula karşı, eğitim görmeye isteksiz ve güçsüzdürler.
Amaçsız, inançsız, ne yapacağını bilmeyen ve kendi varlığını, nereye ait olduğunu çözemeyen bir şaşkınlık ve kararsızlık
içindedirler.
– Anaokullarının ekseriyeti kiliselere bağlıdır. Anaokullarında Hıristiyanlık tesiri bu durumlara duyulan ilgiyi azaltmıştır.
Dinî kaygılar sebebiyle, Alman öğretmenlerin yanı sıra Türk öğretmenlerin de Alman anaokullarında görevlendirilmesi arzu
edilmektedir. Bu iki konu halledilmediği sürece Federal Alman eğitim sisteminin ilk basamağı olan okulöncesi eğitim alınamıyor.
Bunun sonucunda da, topluma uyum gerçekleşemediği gibi, fırsat eşitliği ilkesi de ortadan kalkmaktadır.
Yurtdışındaki çocuklarımızın, dinine, kültürüne, milletine bağlı olarak yetişmelerini sağlamak için, iki toplum, iki kültür
arasında benliklerini muhafaza edebilmeleri için, eğitim politikalarımızdaki amaçların gerçekleşmesi için, bu konuda gerekli destek
ve yardımlar esirgenmemelidir.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Üçüncü önergeyi okutuyorum:
3. – Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv sanayiinin sorunlarının ve Devrim otomobilinin
üretilmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/82)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde otomotiv sanayii, toplumumuzun her kesimini ilgilendiren ve enerji, istihdam ve millî gelirimizle ilgili olan bir
konudur.
1961 yılında, çok zor şartlarda, tamamıyla kendisine özgü bir Türk tipi otomobil olan Devrim otomobili, ülkemizde üretilmiş
olup; ancak, bilinmeyen nedenlerden dolayı bu üretim devam ettirilmemiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, Devrim otomobilinin üretilememesinin
nedenleri, bundan sonra üretimin yapılıp yapılamayacağına ait durumların tespiti ve olan problemlere çözüm üretmek üzere Meclis
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1. Ahmet Feyzi İnceöz (Tokat)
2. Ahmet Demircan (Samsun)
3. Abdullah Arslan (Tokat)
4. Nezir Aydın (Sakarya)
5. Şeref Malkoç (Trabzon)
6. Bekir Sobacı (Tokat)
7. İsmail İlhan Sungur (Trabzon)
8. Ahmet Nurettin Aydın (Siirt)
9. Mustafa Hasan Öz (Ordu)
10. M. Salih Katırcıoğlu (Niğde)
11. Sabahattin Yıldız (Muş)
12. Fikret Karabekmez (Malatya)
13. Turhan Alçelik (Giresun)
14. Fethullah Erbaş (Van)
15. Salih Kapusuz (Kayseri)
16. Ramazan Yenidede (Denizli)
17. Muhammet Polat (Aydın)
18. Şinasi Yavuz (Erzurum)
19. Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş)
20. M. Ziyattin Tokar (Ağrı)
21. Ömer Özyılmaz (Erzurum)
22. İlyas Arslan (Yozgat)
23. Musa Uzunkaya (Samsun)
Gerekçe:
Türk otomotiv sanayii, özellikle yapılan yanlış stratejiler sonucu 5 Nisan 1994 tarihindeki ekonomik önlemler paketinin
ardından bunalıma girmiştir. Bunun sonucunda, KDV oranı ve benzeri gibi palyatif destek ve politikalar yeterli olmamıştır.
Özellikle Gümrük Birliği Anlaşması sonucunda tamamıyla gerilemesi söz konusu olan bu sektörümüze belli istisnalar tanınmışsa
da, istisnaların etkisinin ne olacağı bilinmektedir. Ancak, önümüzdeki yıllar, bu sektör açısından, maalesef, olumsuzlukların
olacağı, uzmanlar tarafından kamuoyunda belirtilmektedir.
Ülkemizde 1965 yıllarından itibaren üretilmeye başlayan dış patentli yerli otomobiller, teknik düzeyleri düşük olup, artık,
Avrupa pazarlarında satışı olmayan veya Avrupa piyasalarından çekilen, bu nedenle kalıpları ucuza gelen bu otomobiller halen de
üretilmeye devam edilmektedir. Bunların dahi ihracat izinleri, patenti elinde tutan firmalarındır. Bu nedenle, her türlü ihracatta izin
alma mecburiyeti vardır.
Bunlardan hareket ederek, artık, ülkemizde, tamamıyla yerli olan ve patent hakkı da ülkemize ait olan otomobillerin üretilmesi
zorunlu hale gelmiştir. Böyle olduğu takdirde, bu sektörün ekonomik ve sosyal açıdan sağlayacağı faydaların yanı sıra, savunma
sanayiine de olağanüstü durumlarda fayda sağlayacaktır.
Bununla birlikte, ülkemizde sanayi olarak gelişmemiş durumda iken, 1961 yılında tamamıyla yerli olan “Devrim” adlı bir Türk
tipi otomobil, Eskişehir TCDD Cer Atölyesinde 129 günde imal edilmiştir. Söz konusu bu olay dünya tarihinde görülmemiş teknik
olaylardan birisidir.
Dizaynı ve parçaları tamamıyla ülkemize özgü olan Devrim otomobilinde; o günün şartlarında mühendis ve usta personelimiz
çok büyük bir iş başarmıştır.
Devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenleri ve bundan sonra üretiminin modern dizayn ve şartlarla yapılıp
yapılmayacağının araştırılması, mevcut durumun tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi, Türk otomotiv sanayiinin sorunlarının
tespitine ve çözüm önerilerine yardımcı olacağı kanaatindeyiz.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum:
4. – Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi ile yabancı firmalar arasında yapılan
anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştırmak ve GAP’ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
GAP’ın çalışmaları, GAP’ın yapılanmasında, yabancı firmalarla yapılan anlaşmalardaki usulsüzlüklerin araştırılması ve
GAP’ın acil olarak bitirilmesi konusunda yöntemlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
1. Abdulkadir Öncel (Şanlıurfa)
2. Zülfükâr İzol (Şanlıurfa)
3. Ferit Bora (Diyarbakır)
4. Yakup Hatipoğlu (Diyarbakır)
5. Sacit Günbey (Diyarbakır)
6. Alaattin Sever Aydın (Batman)
7. Ahmet Çelik (Adıyaman)
8. Ahmet Doğan (Adıyaman)
9. Mustafa Kemal Ateş (Kilis)
10. Mehmet Sıddık Altay (Ağrı)
11. Celal Esin (Ağrı)
12. Ahmet Tekdal (Ankara)
13. M. Ziyattin Tokar (Ağrı)
14. Ömer Naimi Barım (Elazığ)
15. Fehim Adak (Mardin)
16. Abdulhaluk Mutlu (Bitlis)
17. Nurettin Aktaş (Gaziantep)
18. İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa)
19. Şaban Şevli (Van)
20. Fethullah Erbaş (Van)
21. İsmail İlhan Sungur (Trabzon)
22. Ramazan Yenidede (Denizli)
23. İsmail Özgün (Balıkesir)
24. Muhammet Polat (Aydın)
25. Şinası Yavuz (Erzurum)
26. Mustafa Kamalak (Kahramanmaraş)
27. Ömer Özyılmaz (Erzurum)
28. İlyas Arslan (Yozgat)
29. Musa Uzunkaya (Samsun)
Gerekçe:
1- GAP, bölgenin kompleks bir tesisidir.
Şanlıurfa Tünelleri, Dicle Barajı, Batman Barajı, Karkamış Barajı, Kayacık Barajı, Şanlıurfa Ovası sulaması I. Kısım,
Şanlıurfa Ovası sulaması II. Kısım ve III. Kısım, Harran Ovası sulaması I, III, IV, VI. Kısım, Kralkızı-Dicle Pompaj sulaması I.
Kısım, Çamgazı Sulaması, Şanlıurfa Bozova Merkez pompaj sulama projeleri, bu kompleksi oluşturmaktadır.
Şanlıurfa tünellerinin bitiş tarihinin 30.12.1995 olarak ilan edildiği, Batman Barajının 1.4.1999, Karkamış Barajının 2000
yılında bitirileceği, Batman Sahil Sulaması İnşaatının ise daha yüzde 12’si bitirildiğine göre, komple bir bölge tesisi olan GAP
çalışmalarının büyük bir dengesizlikle devam ettiği söylenebilir.
2- Tesislerin uzun sürmesi nedeniyle bölge sürekli göçe maruz kalmaktadır.
Türkiye’nin enerji darboğazına gittiği bugünlerde, bölgedeki enerji üretecek barajların yapımının yıllarca sürecek olması
büyük bir hatadır. Bu politikaların değiştirilmesi kaçınılmazdır.
3- GAP, sulanması gereken alanın yüzde 10’unu sulamakta. (Şanlıurfa’da yüzde 10, 30 bin hektar)
GAP bölgesinde ithalat ve ihracatın artırılması için tedbirler alınmalı. Ceylanpınar, Akçakale, Mürşitpınar İlçelerine gümrük
kapısı açılmalı.
Şanlıurfa’da 1985 yılında 272 527 kişi varken, bugün 500 bini aşmaktadır. Bu göç sonucu oluşan nüfus için istihdam imkânı
verilmemiş, yeteri kadar kaynak aktarılmamıştır.
Bölge illerinden Adıyaman İline vaat edilen teşvikler yerine getirilmediğinden sanayi durmuştur.
Bakanlık, küçük sanayi sitesi projeleri için 1992 yılından beri altyapı projelerinin ihalesini yapmamaktadır.
GAP bölgesinin ticaretinin aktivitesi için en önemlisi, Irak ambargosunun kaldırılmasıdır. Ambargo, bölge ticaretini olumsuz
etkilemektedir. Ambargo öncesi sadece Gaziantep İlinin ihracat kapasitesi 950 milyon dolar iken, ambargo sonrası 450 milyon dolara
inmiştir. Bu somut örnek, ambargonun bölgeye nasıl olumsuz bir etkisi olduğunu yeterince ortaya koymaktadır.
GAP İdaresi kurulmuştur; ancak, İdare, Ankara’dadır. GAP bölgesini görmeden projeler üretmekte ve planlarını
uygulamaktadırlar.
4- Türkiye’nin dışticareti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Irak, Yemen gibi
devletler için fazlalık söz konusudur. Bu durum göstermektedir ki, GAP bölgesi bu ülkelere coğrafik açıdan yakın olması nedeniyle
ihracat imkânı sağlanmalıdır. Bu ülkelere gümrük kapıları serbest bırakılmalı, gümrük duvarları kaldırılmalıdır.
Böylece, GAP bölgesi için yapılacak bir Meclis araştırması sonucunda, bölgede GAP idaresi kurulma imkânları
araştırılacaktır. Bölgenin ihracatını, verimini artıracak, üretimini artırmasına etki edecek ülkeler için gümrük kapıları açılma
imkânı sağlanacaktır. Söz konusu ülkelerin ihracata olumlu etki yapacağı aşikârdır. Böylece, bu ülkeler için özel gümrük tarifeleri
planı yapılması politikaları belirlenmelidir.
Bölge için çok acil nüfus sayımı yapma imkânı sağlanmalıdır. Keza, nüfus akışkanlığı olduğu illerin başında GAP bölgesi
illeri gelmektedir.
GAP, bir bölge projesidir. Bu bölgede sadece birkaç ilin altyapısı, sanayisi gelişmektedir. Büyük bir dengesizlik vardır.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum:
5. – İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gelir dağılımının olabildiğince bozuk olduğu ülkemizde, toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın kısa yoldan
zengin olma düşüncesiyle tuzağına düştüğü Turizm Bakanlığı düzenleme alanındaki kumarhanelerin, sosyal bir yara haline
dönüştüğü, yuvaların yıkılmasına, hayatların sönmesine yol açtığı gerçeğinden hareketle, mevcut Talih Oyunları Yönetmeliğinin
ne ölçüde uygulandığı, bu yönetmeliğin yeniden düzenlenme gerekliliğini ve kumarhanelerin vergilendirme biçimlerini, vergi
denetimlerinin sağlıklı yapılmasını araştırmak ve alınacak çok yönlü önlemleri ortaya koymak için, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1. Ahmet Piriştina (İzmir)
2. Şükrü Sina Gürel (İzmir)
3. Metin Bostancıoğlu (Sinop)
4. Hilmi Develi (Denizli)
5. Mustafa Güven Karahan (Balıkesir)
6. Ali Ilıksoy (Gaziantep)
7. Tuncay Karaytuğ (Adana)
8. Ayhan Gürel (Samsun)
9. Hasan Gülay (Manisa)
10. Zerrin Yeniceli (İzmir)
11. İbrahim Yavuz Bildik (Adana)
12. Mustafa İlimen (Edirne)
13. Ahmet Tan (İstanbul)
14. Zekeriya Temizel (İstanbul)
15. Kâzım Üstüner (Burdur)
16. A. Ziya Aktaş (İstanbul)
17. Necdet Tekin (Kırklareli)
18. Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Bartın)
19. Yüksel Aksu (Bursa)
20. Hakan Tartan (İzmir)
21. Hikmet Sami Türk (Trabzon)
22. Mehmet Yaşar Ünal (Uşak)
23. A. Turan Bilge (Konya)
24. Bülent H. Tanla (İstanbul)
25. Bayram Fırat Dayanıklı (Tekirdağ)
26. Erol Karan (Karabük)
27. M. Cevdet Selvi (İstanbul)
28. Tamer Kanber (Balıkesir)
29. Mehmet Aydın (İstanbul)
30. Mustafa Yılmaz (Gaziantep)
31. Atilla Mutman (İzmir)
32. Bekir Yurdagül (Kocaeli)
33. M. İstemihan Talay (İçel)
34. M.Cihan Yazar (Manisa)
35. Abdulbaki Gökçel (İçel)
36. Mehmet Büyükyılmaz (Adana)
37. Teoman Akgür (Sakarya)
38. Fevzi Aytekin (Tekirdağ)
39. Yalçın Gürtan (Samsun)
40. Fikret Uzunhasan (Muğla)
41. Sema Pişkinsüt (Aydın)
42. Hikmet Aydın (Çanakkale)
43. Veli Aksoy (İzmir)
44. Aydın Tümen (Ankara)
45. Hikmet Uluğbay (Ankara)
46. M. Hadi Dilekçi (Kastamonu)
47. Çetin Bilgir (Kars)
48. Halil Çalık (Kocaeli)
49. Hasan Gemici (Zonguldak)
50. Emin Karaa (Kütahya)
51. Nami Çağan (İstanbul)
52. Erdoğan Toprak (İstanbul)
53. Gökhan Çapoğlu (Ankara)
54. Metin Şahin (Antalya)
55. Şerif Çim (Bilecik)
56. Kubilay Uygun (Afyon)
57. Mehmet Tahir Köse (İstanbul)
58. Erdal Kesebir (Edirne)
59. İhsan Çabuk (Ordu)
60. Mustafa Karslıoğlu (Bolu)
Gerekçe:
Türkiye, Turizm Bakanlığının düzenleme alanındaki kumarhanelerin cenneti olmuştur. Gelişmiş ülkelerde, sınırlı sayıda ve
şehir dışında, yasalarla sıkı denetlenen kumarhaneler, Türkiye’de, hiçbir ölçü ve sınır tanımaksızın faaliyetini sürdürmektedir.
İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki 127 kumarhaneden 67’sinin ruhsatsız olduğunu ve
kapatılması gerektiğini söylemişlerdir. Oysa, bu yönde hiçbir çaba gösterilmediği gibi, ruhsatlı kumarhanelerin, Talih Oyunları
Yönetmeliği çerçevesinde denetlenmediği gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktayız.
Söz konusu yönetmelikle, 8.1.1983 tarihinde getirilen “sadece yabancıların oyun hakkı” 31.12.1994 tarihinde yapılan
değişiklikle, 25 yaşından büyük Türk vatandaşlarına tanınmıştır. Bu değişikliğin, malî ve sosyal açıdan anlaşılabilir ve haklı
hiçbir gerekçesi yoktur. Ayrıca, bu yönetmeliğin aksayan daha birçok yönü vardır. Bu gerekçeyle, yönetmeliğin kapsamlı bir
araştırması gerekmektedir.
Artık, kumarhaneler, yürürlükteki yasal düzenlemelerin açıklarından yararlanarak veya bunları uygulamaktan kolayca
kaçınarak, neredeyse, gündüzleri, servis otobüsleriyle müşteri toplayabilmekte ve gerektiğinde borçlandırarak kumar oynattığı bu
insanlarımızın geleceğini karartmaktadır.
Kumarhaneler, giriş kartı koşulunu uygulamadıkları gibi, bu durum, Bakanlık tarafından da denetlenmemektedir.
Kumarhaneler, sahip oldukları makine ve canlı oyun oynattıkları masa başına, götürü denilebilecek bir vergi ödemektedirler.
Bu şekilde belirlenen vergi, gerçek kazanca göre çok düşük kalmakta ve neticede, kayıt dışı ekonomiyi körüklemektedir. Bu tür özel
nitelik gösteren faaliyetlerin, hem gerçek kazancı kapsayacak şekilde vergilendirilmesi hem de bu yönde denetlenmesi, ancak özel
yöntemlerin uygulanmasıyla mümkündür. Bu faaliyetlerdeki çok yüksek kazançlar göz önünde tutulursa, denetim için yapılacak
harcamaların çok üzerinde vergi geliri elde edileceği açıktır. Bu yöntemlerin ne olacağına ilişkin yapılacak çalışmalara katkı
sağlayacağı açısından bu Meclis araştırmasının başlatılması gerekmektedir.
Sonuç olarak, ülkemizdeki kumarhanelerin, dünya uygulamaları da göz önüne alınarak oluşturulacak bir yönetmelikle
faaliyetleri düzenlenmelidir. Bu yönetmeliğin uygulanmasını ve devletin vergi kaybına yol açan uygulamaların denetlenebilmesini
sağlamak ve alınacak çok yönlü önlemleri ortaya koymak için Anayasanın 93 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve
105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Diğer araştırma önergesini okutuyorum:
6. – Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ulaştırma altyapısı, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. Ulaştırma altyapısı yatırımları dengeli
ve ülke önceliklerine göre planlandığında, ekonomiyi olumlu etkileyen bir faktör olur. Ancak, bu ilkelerden uzaklaşıldığında,
böylesi yanlış kaynak tahsisleri, ekonomiyi olumsuz etkileyen, enflasyonu tahrik eden bir faktör de olur.
Nitekim, son yıllarda gerçekleştirilen ulaştırma altyapı yatırımları, ekonomimizi gerçekten çok olumsuz etkilemiştir.
Her ülke, bu yatırımları planlarken, uzun vadeli bir strateji belirler ve bunu bir “ulaştırma ana planı” haline getirir.
Bu alanda, ana ilkeler, ülke gereksinimi ve öncelikler ortaya konur ve yatırımlar, bu esaslara uygun olarak gerçekleştirilir.
Böyle bir plan, bir başka ifadeyle o ülkenin ulaştırma politikasını oluşturur. Ülkemizde de 1980 sonrasında bir “ulaştırma ana
planı” hazırlanmıştır. Ne var ki, bu plan âdeta rafa kaldırılmış, bunun yerine plansız bir yatırım furyası başlatılmıştır.
Son on yıl bu anlayışın örnekleriyle doludur.
Ülke kaynakları, bir anlamda heba edilmiştir.
Ulaştırma politikası, karayolu, denizyolu, havayolları, demiryolları ile boru hatları gibi alt ulaştırma modlarının, bir bütünlük
içinde ele alınması demektir.
Oysa, son on yılda, bu bütünlük gözardı edilmiş, karayollarına bile değil, bütün kaynaklar sadece otoyollara tahsis edilmiştir.
Oysa, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan 60 bin kilometrelik yol ağının bir kısmına henüz ulaşılamamaktadır.
250 bin kilometre civarında olan köy yolları ağı kaderine terk edilmiştir. Devlet ve il yolları köstebek yuvasına dönmüştür.
Ulaştırmanın diğer türleri, başta demiryolları olmak üzere unutulmuştur.
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşı tarafından Başkanlığınıza, demiryolu ulaşımının sorunlarının
araştırılması istemiyle bir Meclis araştırması önergesi verilmiştir.
Önerge yerindedir; ancak, eksiktir; çünkü, ulaştırma politikasının ana türleri olan karayolu, demiryolu, deniz ve havayollarının
sadece birisi olan demiryollarının sorunları araştırılmak istenmektedir.
Oysa, yukarıda ifade edildiği gibi, ulaştırmanın diğer ayakları olan karayolu, deniz ve havayollarından söz edilmemektedir. Bu
haliyle bir ulaştırma sistemleri bütünlüğünden ve bir entegre politikadan söz etmek mümkün olmayacaktır.
Meseleyi bu bütünlük içinde ele almak son derece önemlidir.
Bu nedenle, karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayollarının içinde bulunduğu sorunları, ülkenin önceliklerine uygun
gereksinimleri, dengeli ve rasyonel kalkınmayı olumlu etkileyecek ulaştırma politikasının ana ilkelerini belirlemek ve böylece uzun
vadeli bir stratejiye dayalı makro bir “ulaştırma politikası” saptamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla
arz ve talep ederiz.
1. Eşref Erdem (Ankara)
2. Mehmet Sevigen (İstanbul)
3. Durmuş Fikri Sağlar (İçel)
4. İsmet Atalay (Ardahan)
5. Fatih Atay (Aydın)
6. Ali Rıza Bodur (İzmir)
7. Zeki Çakıroğlu (Muğla)
8. Nihat Matkap (Hatay)
9. Yahya Şimşek (Bursa)
10. Mahmut Işık (Sıvas)
11. İrfan Gürpınar (Kırklareli)
12. Ali Şahin (Kahramanmaraş)
13. Atilâ Sav (Hatay)
14. Oya Araslı (İçel)
15. Birgen Keleş (İzmir)
16. Celal Topkan (Adıyaman)
17. Ayhan Fırat (Malatya)
18. Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul)
19. Yusuf Öztop (Antalya)
20. Algan Hacaloğlu (İstanbul)
21 . Orhan Veli Yıldırım (Tunceli)
22. Metin Arifağaoğlu (Artvin)
23. Şahin Ulusoy (Tokat)
24. Haydar Oymak (Amasya)
25. Fuat Çay (Hatay)
26. Bekir Kumbul (Antalya)
27. Altan Öymen (İstanbul)
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Sıradaki son Meclis araştırması önergesini okutuyorum:
7. – Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Faili meçhul cinayetler ülke gündemindeki yerini korumaya devam etmektedir. Bu cinayetler kamuoyunca yakından izlenmekte
ve toplumu çok derinden etkilemektedir. Ne var ki, yapılan soruşturmalar, kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya
ulaştırılamamıştır. Kamuoyu ve basın, bu olayla ilgili esrar perdesinin kaldırılamamış olmasından büyük rahatsızlık
duymaktadır. Diğer siyasî cinayetlerin önemli bir kısmında olduğu gibi, Uğur Mumcu cinayetinde de suçluların bulunamamış ve
cezalandırılamamış olması, bu meçhul failleri yüreklendirici bir ortam yaratmış, diğer yandan da devlete olan güveni ciddî bir
biçimde sarsmıştır.
19 uncu Dönemde TBMM’de temsil edilen siyasî partilerin grup başkanvekillerince verilen Meclis araştırması önergesi, TBMM
Genel Kurulunun 9.2.1993 tarihindeki 65 inci Birleşiminde kabul edilerek bir Araştırma Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon
12.10.1995 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak, hazırladığı raporu Başkanlığınıza sunmuştur.
186 sayfadan ibaret bu rapor incelendiğinde, özellikle Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak bazı kamu görevlilerinin âdeta olayı
örtbas etmeye dönük gayretler içinde oldukları izlenimi edinilmektedir. Bu nokta, basın ve kamuoyunca da fark edilmiş, olayın
incelenmesiyle cinayetin bir an önce açıklığa kavuşması istemini içeren ve 3 milyona yakın yurttaşımızın imzaladığı
dilekçelerden büyük bir bölümü 23.1.1995 tarihinde TBMM Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına iletilmiştir. Kamuoyu, cinayetle
ilgili soruşturmanın Parlamento denetimince yapılmasını siyasî partilerden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden talep etmektedir.
Uğur Mumcu cinayetiyle aynı günlerde ortaya çıkarılan İslamî Hareket Örgütünün, İran bağlantılı olarak, diğer eylemlerinin
yanı sıra, Uğur Mumcu cinayetini de işlediği yolunda dönemin yetkililerinin açıklamaları, Türk ve dünya kamuoyunda yankı
bulmuş ve örgütün diğer kadrosunun ele geçirilmesi halinde Uğur Mumcu cinayetinin de çözümlenebileceği, yetkililerce ifade
edilmiştir.
Örneğin, dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, “bu örgüt üyelerinden Ekrem Baytap, Zübeyir Gümüş, Abdullah Yiğit ve
Mustafa Kayacan sahte kimlikli İrfan Çağırıcı isimli kişilerden herhangi birinin yakalanması halinde, Mumcu olayının
aydınlatılmasında önemli mesafe alınacağını” açıklamıştır.
27.5.1996 Pazartesi akşamı, Salih Güngör’ün hazırlayıp sunduğu ve ATV’de yayınlanan “Operasyon” adlı programda,
dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin’in “Uğur Mumcu’yu İrfan Çağırıcı öldürdü” yolundaki açıklaması geniş yankı
bulmuştur. Dolayısıyla, bu iddia, bilgi ve bulgular karşısında olay yeni bir boyut kazanmıştır.
Diğer taraftan, İslamî Hareket Örgütünün soruşturması sırasında, örgüt üst düzey sorumlusu olarak açıklanan Şefik Polat’ın,
yakalandığı halde serbest bırakılması, soruşturma komisyonunun ortaya çıkardığı örgüt mensubu bazı kişilerin göz altına alınma
belgelerinde yapılan tutanak tahrifleri, Ayhan Aydın adındaki bir yurttaşın olaydan bir gün önce ve olay günü Uğur Mumcu’nun
arabasının civarında dolaşarak bomba yerleştirdikleri konusunda yaptığı ihbar ve bu kişileri teşhis etmesine karşın, hakkında
Ankara DGM Başsavcılığınca yalancı tanıklıktan dava açılması ve sanığın beraat etmesi, bu örgüte yönelik ihbarların zamanında
değerlendirilmeyerek örgüt mensuplarının firarına neden olunması, delil toplamadaki baştansavma tutum ve özensizlik, Adalet
Bakanlığı müfettişlerinin saptadığı gibi, olayı soruşturan eski Devlet Güvenlik Savcısı Ülkü Coşkun’un beklenen duyarlılığı
göstermediği izlenimini uyandıracak tutum ve davranış içinde olduğu, Araştırma Komisyonunun paylaştığı önemli gelişmeler
olmuştur.
Faili meçhul cinayetler içinde, Uğur Mumcu önemli bir halkadır. Bu cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması, diğer siyasî
cinayetleri ve bu cinayetleri işleyenlerin mensup oldukları örgüt suç odağının da aydınlatılmasında en önemli aşama olacaktır.
12.10.1995 gün (10/90) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu raporunda, Uğur Mumcu cinayetine ayrılan bölümdeki
bilgiler ve son zamanlarda ortaya çıkan yeni gelişmeler, iddia ve bilgiler ışığında, yeni bir araştırma âdeta kaçınılmaz hale
gelmiştir.
Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasını talep ediyoruz.
Saygılarımızla.
1. Adnan Keskin (Denizli)
2. Önder Sav (Ankara)
3. Mahmut Işık (Sıvas)
4. İsmet Atalay (Ardahan)
5. Eşref Erdem (Ankara)
6. Durmuş Fikri Sağlar (İçel)
7. Fatih Atay (Aydın)
8. Nihat Matkap (Hatay)
9. Zeki Çakıroğlu (Muğla)
10. Yahya Şimşek (Bursa)
11. Ali Rıza Bodur (İzmir)
12. İrfan Gürpınar (Kırklareli)
13. Ali Şahin (Kahramanmaraş)
14. Birgen Keleş (İzmir)
15. Ahmet Güryüz Ketenci (İstanbul)
16. Atilâ Sav (Hatay)
17. Oya Araslı (İçel)
18. Ayhan Fırat (Malatya)
19. Fuat Çay (Hatay)
20. Yusuf Öztop (Antalya)
21. Algan Hacaloğlu (İstanbul)
22. Metin Arifağaoğlu (Artvin)
23. Şahin Ulusoy (Tokat)
24. Orhan Veli Yıldırım (Tunceli)
25. Haydar Oymak (Amasya)
26. Mehmet Sevigen (İstanbul)
27. Celal Topkan (Adıyaman)
28. Bekir Kumbul (Antalya)
29. Altan Öymen (İstanbul)
BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemde yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşmeler, sırasında
yapılacaktır.
Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 6 adet önerge vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
9. – Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy’un, (6/102) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/30)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 38 inci sırasında yer alan (6/102) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
H. İbrahim Özsoy
Afyon
10. – Kütahya Milletvekili Metin Perli’nin, (6/178) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/31)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 82 nci sırasında yer alan (6/178) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Metin Perli
Kütahya
11. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, (6/169) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/32)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 64 üncü sırasında yer alan (6/169) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
12. – Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli’nin, (6/170) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/33)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 65 inci sırasında yer alan (6/170) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap
aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ali Rahmi Beyreli
Bursa
13. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, (6/155, 157, 159, 160 ve 161) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına
ilişkin önergesi (4/34)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 50, 52, 54, 55 ve 56 ncı sırasında yer alan (6/155, 157, 159, 160, 161) esas numaralı
sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
14. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, (6/163, 165, 166 ve 183) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin
önergesi (4/35)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 58, 60, 61 ve 87 nci sırasında yer alan (6/163, 165, 166, 183) esas numaralı sözlü soru
önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
BAŞKAN – Sözlü soru önergeleri geri verilmiştir.
Sayın milletvekilleri, (10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi
vardır; okutuyorum:
15. – (10/6) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin
tezkeresi (3/332)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
TMO Genel Müdürlüğündeki Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarını Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek
Amacıyla Kurulan (10/6) Esas No’lu Araştırma Komisyonumuz, tarafsız kurum ve kuruluşlardan görevli olarak çağırdığı
uzmanlarla, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden getirttiği belgeler üzerinde incelemelerini sürdürmektedir.
Bu nedenle, Komisyonumuz, görev süresinin 11.6.1996 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatılmasını kararlaştırmıştır.
Gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Erkan Kemaloğlu
Muş
Komisyon Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:
IV. – ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. – (9/6), (9/7), (9/8) ve (9/9) esas numaralı Meclis soruşturma önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme günü ve çalışma
süresine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi
Danışma Kurulu Önerisi
No : 16 Tarih : 10.6.1996
Danışma Kurulunun 10.6.1996 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun
görülmüştür.
Mustafa Kalemli
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Abdüllatif Şener Rıza Gönül
RP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili
Cumhur Ersümer H.Hüsamettin Özkan
ANAP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili
Oya Araslı
CHP Grubu Başkanvekili
Öneri:
4.6.1996 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 4.6.1996 tarihli 57 nci Birleşiminde okunmuş bulunan eski
Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkındaki (9/6) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin “Özel Gündemde Yer
Alacak İşler” kısmının 1 inci sırasında; (9/7) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin 2 nci sırasında; eski Başbakan
Tansu Çiller hakkındaki (9/8) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin 3 üncü sırasında; eski Başbakan A. Mesut Yılmaz
hakkındaki (9/9) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin 4 üncü sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesi
gereğince soruşturma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 18.6.1996 Salı günkü birleşiminde yapılması ve
dört Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.
BAŞKAN – Kabul edenler... (ANAP ve DYP sıralarından “söz istiyoruz Sayın Başkan” sesleri) Oylama bitmedi efendim. Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kişisel söz talepleri var; onları karşılayacağım.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Söz istiyorum Sayın Başkan.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – Kişisel söz talebim var efendim.
BAŞKAN – Hangi soruşturma önergesi için söz istiyorsunuz efendim?
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Dördü için de istiyoruz efendim.
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – Dördü için de söz istiyoruz.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – Dördü için de efendim.
BAŞKAN – Tek tek herkese soracağım efendim; hangisi için istiyorsunuz?
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – İlk soruşturma için efendim; yani, (9/6).
BAŞKAN – Peki efendim, yazıyorum.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – (9/6), (9/7), (9/8).
BAŞKAN – Bir dakika efendim...
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – (9/6).
BAŞKAN – Peki efendim.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – (9/9) Sayın Başkan.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – (9/8)’de istiyorum... (ANAP sıralarından “bir dakika efendim, sıraya göre” sesleri)
BAŞKAN – Bir dakika efendim, tek tek alalım.
(9/6) için başka söz talebi var mı?
Ali Rıza Gönül...
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – (9/8) için söz istiyorum ben... (Gürültüler)
BAŞKAN – Bir dakika efendim... Lütfen...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, başlangıçta DYP’den iki kişi el kaldırdı. Lütfen, söz istem sırasına
göre kaydedelim... Sadece iki grup başkanvekili söz istedi.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – Sayın Başkan, ayrı ayrı kayda gerek yok efendim; her biri için; yani, dördü için de istiyoruz.
BAŞKAN – Efendim, “dördü için istiyoruz” derseniz, burada gözümü kestirdiğim... Herkesin eli aynı anda havaya kalktı.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Hayır efendim, DYP’den sadece iki kişi kalktı.
BAŞKAN – Lütfen... Bunu tartışma konusu yapmayalım... (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler)
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – Sayın Başkanım, (9/7)...
BAŞKAN – Ben kimin istediğini biliyorum efendim.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – Sayın Başkan, (9/7) için söz istiyorum.
BAŞKAN – Sayın Gözlükaya, (9/6) için mi istiyorsunuz?
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – (9/6), (9/7) ...
BAŞKAN – Bir tanesi hakkında alacağım efendim.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – (9/8)’de ben istiyorum, (9/6)’da Sayın Gözlükaya istiyor, (9/7)’de Sayın Saffet Arıkan Bedük
istiyor.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Hayır, Saffet Bey sonradan geldi.
BAŞKAN – Bir dakika, efendim... Saffet Bey sonradan geldi; bu taraftaki söz taleplerini almadan, Saffet Beyi sıraya
koyamayacağım.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – (9/8) hakkında; yani, örtülü ödenek konusunda.
BAŞKAN – (9/6) ?.. (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler)
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – Sayın Başkan...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – (9/9) hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN – Bir dakika efendim... (9/6)’yı soruyorum.
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) – (9/6).
ENİS SÜLÜN (Tekirdağ) – (9/6)
MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) – (9/6)
BAŞKAN – (9/6) için söz taleplerini okuyorum: Sayın Murat Başesgioğlu, Sayın Mehmet Gözlükaya, Sayın Enis Sülün.
(9/7)?..
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) – Evet, evet, söz istiyoruz.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Evet, söz istiyoruz.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – Söz istiyorum.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – Sayın Başkan, şimdi, soruşturma önergelerini, numarasıyla söyleyince karıştırıyoruz...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Karıştırılacak bir şey yok; iki kişi el kaldırdınız, iki kişiye söz verilecek.
BAŞKAN – Lüften...
Bakın efendim, eğer böyle itiraz edecek olursanız, hepinizin ismini alır, kurayla tespit ederiz.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkanım, usulle ilgili bir şey söyleyebilir miyim efendim...
BAŞKAN – Hayır.
Aynı anda kalkanlar...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz...
DYP’den iki grup başkanvekilimiz kalktı; birisi (9/6) dedi, birisi (9/7) dedi.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – İki kişi kalktı, iki kişiye söz vermeyecek misiniz...
BAŞKAN – Tek tek gidiyorum, (9/7)’yi sormadım.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – Tamam, (9/6)’yı bitirdik; şimdi, (9/7)’de...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan...
ABDULKADİR BAŞ (Nevşehir) – Sayın Başkan, ben (9/7) üzerinde söz istiyorum.
(RP sıralarından “Sayın Başkan, bu tarafa da bakın” sesleri)
BAŞKAN – Efendim, kusura bakmayın; ben, sonradan gelen arkadaşları da tespit ettim; ama, sizin sıralarınızdan eller en son
kalktı.
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – Evet, doğru efendim...
(9/7)’de ben de söz istiyorum.
BAŞKAN – (9/7): Partisine oy kazandırmak amacıyla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yöneticilerine verdiği talimatlar
neticesinde Çay-Kur’u zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemin Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili
hükümlerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında soruşturma talebi.
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) – Sayın Başkan, ben de söz istiyorum.
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) – Sayın Başkan, yazılı müracaatımız da var efendim.
BAŞKAN – Yazılı müracaatlara bakamıyorum efendim.
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) – Ben de önce kalkanlardanım ve yörenin milletvekiliyim...
NEJAT ARSEVEN (Ankara) – (9/7)’yi okur musunuz efendim, kimler var...
BAŞKAN – (9/7)’yi okuyorum:
Lütfen, ellerinizi hep birlikte indirir misiniz...
Sayın Mehmet Gözlükaya, Sayın Nejat Arseven, Sayın Ali Kemal Başaran.
(9/8) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi: Zekeriya Temizel ve 60 arkadaşının, Başbakanlık Örtülü Ödeneğinin
kamuoyuna yansıyan miktarının, Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı olarak harcamak suretiyle devleti zarara
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ve diğer ilgili maddelerine uyduğu
iddiasıyla, Sayın Tansu Çiller ve Sayın İsmet Attila hakkında Meclis soruşturması istemidir.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – Söz istiyorum Sayın Başkan.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Bize söz hakkı yok herhalde Sayın Başkan... Bize söz vermediniz...
BAŞKAN – Sayın Ali Rıza Gönül’ü kaydetmiştik zaten.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – İki defa kaydettiniz ama Sayın Başkanım...
BAŞKAN – Olabilir...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Olmaz efendim.
BAŞKAN – Bir dakika efendim...
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Sayın Başkan...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Miraç Akdoğan, Sayın Aslan Ali Hatipoğlu...
BAŞKAN – Sayın Miraç Akdoğan...
YILDIRIM AKTÜRK (Uşak) – Ben de söz istiyorum.
BAŞKAN – Sayın Yıldırım Aktürk...
Sayın Ali Rıza Gönül, Sayın Miraç Akdoğan, Sayın Yıldırım Aktürk.
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – Sayın Başkan (9/9)’da söz istiyoruz...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – (9/9) esas numaralı Meclis soruşturmasi önergesi için söz istiyorum.
ABDULKADİR BAŞ (Nevşehir) – Söz almayanlar var Sayın Başkan... Bu tarafa da bakın...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sıraya, önceliğe riayet etmiyorsunuz Sayın Başkan...
BAŞKAN – Ediyoruz efendim.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – 2 el kalktı buradan, 4 söz hakkı verdiniz.
BAŞKAN – 4 söz hakkı vermedik efendim, 2 söz hakkı verdik.
Sayın Ali Rıza Gönül ve arkadaşlarının, Mal Bildiriminde Bulunulmaması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, Sayın Mesut Yılmaz hakkında Meclis soruşturması talebi...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Önerge sahibi onlar zaten...
ABDULKADİR BAŞ (Nevşehir) – Söz istiyorum Sayın Başkan...
BAŞKAN – Abdulkadir Baş...
YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY (Kars) – Sayın Başkan (9/9)’da...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Ben de söz istiyorum...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Aslan Ali Hatipoğlu, Süleyman Hatinoğlu...
BAŞKAN – Süleyman Beyi yazdık efendim.
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) – Sayın Başkan...
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) – Söz istiyorum Sayın Başkan...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Saffet Arıkan Bedük sonradan el kaldırdı efendim...
BAŞKAN – Aslan Ali Hatipoğlu...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) – Sayın Başkan, bu taraf Meclisten sayılmıyor mu?!. El kaldırıyorum, bu tarafa bakmıyorsunuz.
BAŞKAN – Okunduğu zaman kalkan ellere göre bakıyorum...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) – Okunduğu zaman, el kaldırmıştım...
BAŞKAN – DYP ve ANAP sıraları dışında kimsenin eli kalkmamıştı...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) – Bakmadınız efendim; ben, onlardan evvel elimi kaldırdım. Yalnız, ayağa kalkmıyorum ben;
öne gelen tamam...
BAŞKAN – Bakın, okunduğu zaman...
FETHULLAH ERBAŞ (Van) – Elim havadaydı efendim.
BAŞKAN – Okunduğu zaman...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – O yoktu içeride.
BAŞKAN – Okunduğu zaman, bütün sıralara baktım; DYP ve ANAP sıraları dışında tek bir el kalkmadı salondan. (ANAP
sıralarından “doğrudur” sesleri, RP sıralarından “bakmıyorsunuz ki” sesleri, gürültüler)
Hayır... Arkadaşınız burada...
Bakın, burada olabildiğince adil bir şey yapıldı. Talepleri alır kura çekerim diye de uyardım. Elinizi kaldırmadığınız halde,
sonradan, hak iddia etmek haklı bir davranış değil; lütfen, bu konuda daha fazla tartışma yaratmayalım.
(9/9) için, Sayın Abdulkadir Baş, Sayın Saffet Arıkan Bedük, Sayın Ali Hatipoğlu.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Saffet Bey sonradan el kaldırmıştı.
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Sayın Başkan, ilk Sayın Hatinoğlu’nu yazdınız.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Sayın Başkan, ama ben kayıtlıydım...
BAŞKAN – Bitti efendim...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Sayın Başkan, ben kayıtlıydım...
BAŞKAN – Konu kapanmıştır efendim.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Sayın Başkan, ben kayıtlıydım...
BAŞKAN – Kayıtlısınız...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkanım “Hatinoğlu’nu yazıyorum” diye söylediniz; ismini okumadınız.
Saffet Bey sonradan geldi... Tutanaklarda da var Sayın Başkan... Yani, her partiye dağıtacağız diye bir şey yok ki Sayın Başkanım...
BAŞKAN – Hayır öyle bir şey yok...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, Saffet Bey sonradan geldi...
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Sayın Başkan, en başta ben söz istedim.
BAŞKAN – Lütfen, sakin olur musunuz...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Ben sakinim.
BAŞKAN – Lütfen, sakin konuşun.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Tamam!..
BAŞKAN – Bağırarak çözecek bir şeyimiz yok.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Siz de bağırmayın Sayın Başkan.
BAŞKAN – Ama, siz bağırıp duruyorsunuz...
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Buyurun...
BAŞKAN – Yani, bağırarak üstünlük sağlayamazsınız.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkanım, siz dediniz Süleyman Hatinoğlu...
BAŞKAN – Bir dakika susar mısınız... Dinler misiniz bir dakika...
Burada, yazımda Sayın Kapusuz da, ben de ortak kanaat getirdik; Sayın Hatinoğlu’nu ifade etmiştik. Şimdi, Sayın
Hatinoğlu’nu nereye yazacağımızı söyledik de yazdırmadık, ona bakıyorum. Yani, onu söylediğimizi biliyorum.
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) – Evet; (9/9)...
BAŞKAN – Evet, (9/9)’da, maalesef, Sayın Aslan Ali Hatipoğlu’nu çıkarıp, sizi yazıyoruz efendim.
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) – Hayır efendim...
Sayın Başkan, Saffet Bey benden sonra geldi, onu yazıyorsunuz.
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, Saffet Bey nasıl söz aldı, bunu izah eder misiniz... Burada on
arkadaşım kalktı, söz talep etti. Saffet Bey çok sonradan geldi buraya.
BAŞKAN – Sayın Başesgioğlu, bakın, hepsini tek tek gördüm ve bir şeyi gözlemeye çalıştım; numarasını verip adını
okuduğumda, ellerin yeniden, tekrar kalkmasına göre...
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) – Benim elim hiç aşağı inmedi Sayın Başkanım.
BAŞKAN – O yanlış efendim... Eli aşağı hiç inmeyeni -benim takdir yetkimdir- usule uygun değil deyip saymayabilirim.
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) – Daha sonra el değiştirdim yalnız; onu da belirteyim. İstirham ediyorum...
BAŞKAN – Yani, lütfen...
Sayın Hatinoğlu’nun konusunda, Sayın Hatinoğlu haklılar.
Şimdi, yeniden hepsini okuyorum:
(9/6): Sayın Murat Başesgioğlu, Sayın Mehmet Gözlükaya, Sayın Enis Sülün.
(9/7): Sayın Mehmet Gözlükaya, Sayın Nejat Arseven, Sayın Ali Kemal Başaran.
(9/8): Sayın Ali Rıza Gönül, Sayın Miraç Akdoğan, Sayın Yıldırım Aktürk.
(9/9): Sayın Abdulkadir Baş, Sayın Saffet Arıkan Bedük, Sayın Süleyman Hatinoğlu.
Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.
V. – SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ
1. – (10/67) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi
BAŞKAN – Adayları tamamlanan Meclis araştırması komisyonlarına üye seçimi yapacağız.
İstanbul Kadıköy’de 1 Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddialarını Araştırmak
Amacıyla, Genel Kurulun 14.5.1996 tarihli 51 inci Birleşiminde kurulan (10/67) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
üyeliklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır.
Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım:
İstanbul Kadıköy’de 1 Mayıs Günü Meydana Gelen Olaylarda Gerekli Tedbirlerin Alınmadığı İddialarını Araştırmak
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (10/67)
RP (3)
Ali Oğuz (İstanbul)
Ekrem Erdem (İstanbul)
Hüseyin Kansu (İstanbul)
DYP (2)
Abdulkadir Cenkçiler (Bursa)
Hayri Kozakçıoğlu (İstanbul)
ANAP (2)
Nejat Arseven (Ankara)
Yusuf Pamuk (İstanbul)
DSP (1)
M. Cevdet Selvi (İstanbul)
CHP (1)
Eşref Erdem (Ankara)
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Meclis Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 12.6.1996 Çarşamba günü saat 14.00’te, Ana Bina 1inci
Bodrum Genel Evrak karşısındaki 475 nolu Meclis Araştırma Komisyonları Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve
kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.
2. – (10/63) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi
BAŞKAN – Refah Partisinin Süleyman Mercümek İle Bağlantılarının ve Maddî İlişkilerinin Araştırılarak İddia Edilen
Hukuk Dışı Malî Kaynakların Tespiti Amacıyla Genel Kurulun 15.5.1996 tarihli 52 nci Birleşiminde Kurulan (10/63) esas
numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliklerine, siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp, sayın üyelere
dağıtılmıştır.
Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım:
Refah Partisinin Süleyman Mercümek İle Bağlantılarının ve Maddî İlişkilerinin Araştırılarak İddia Edilen Hukuk Dışı
Malî Kaynakların Tespiti Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (10/63)
RP(3)
Lütfü Esengün (Erzurum)
Hasan Hüseyin Ceylan (Ankara)
Kemalettin Göktaş (Trabzon)
DYP (2)
M. Halûk Müftüler (Denizli)
Mahmut Yılbaş (Van)
ANAP (2)
Halil İbrahim Özsoy (Afyon)
Abdullah Akarsu (Manisa)
DSP (1)
Ali Ilıksoy (Gaziantep)
CHP (1)
Mustafa Kul (Erzincan)
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Meclis Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 13.6.1996 Perşembe günü saat 14.00’te, Ana Bina, İkinci Kat,
Çevre Komisyonu Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.
Komisyonların toplantı yer ve saatleri ayrıca ilan tahtalarına asılmıştır.
Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmına geçiyoruz.
VI. – OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
1. – Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Selahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/309) (S. Sayısı : 21) (1)
BAŞKAN – Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının açık oylamasına başlıyoruz.
Daha önce yaptığımız oylamada, açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması kabul
edilmişti.
Kupalar, sıralar arasında dolaştırılsın.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayırımı yapıldı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, açık oylamanın sonucunu açıklıyorum.
Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının açık oylamasına 144 sayın üye katılmış; 143 kabul, 2 mükerrer oy çıkmıştır.
Bu durumda oylamaya yarın devam edeceğiz ve bu açık oylama yenilenecek.
Bu katılım, toplantı yetersayısının Genel Kurulda olmadığını da göstermektedir.
Grupların görüşüne başvuruyorum; bir ara verip yeniden toplantı yetersayısı arayalım mı, yoksa tatil mi edelim ?
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) – Tatil edelim.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yarınki gündeme girecek olan, ortak üyesi bulunduğumuz Batı Avrupa Birliği ile işbirliğinin
güçlendirilmesini amaçlayan fiilî ortak askerî tatbikatlara katılmamızı sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının
yabancı ülkelere gönderilmesine ve Türkiye’nin bu nitelikteki tatbikatlara ev sahipliği yapmasına Anayasanın 92 inci maddesi
uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresini görüşmek ve bugün yinelediğimiz açık oylamayı yeniden yapmak; ayrıca,
sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 12 Haziran 1996 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi
kapatıyorum.

(Kapanma Saati :17.23)


VII. – SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, bazı fonların gelir ve giderlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve DevletBakanı
Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/382)
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular :
Madencilik Fonu, Özel İskân Fonu, Özel Çevre Koruma Fonu, Tarım Reform Fonu, Tütün Fonu, Serbest Bölgeler Tesis ve
Geliştirme Fonu, SosyalYardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu, Toplu Konut
İdare Başkanlığı, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme Fonu, Yatırımları ve Döviz
Kaz. H. Teşvik Fonu, Elektrik Enerjisi Fonu,
1. Yukarıda sayılan fonların kaynakları nerelerden temin edilmektedir?
2. Yukarıda sayılan fonlardan nerelere harcama yapılmaktadır?
3. Yukarıda sayılan fonlar nasıl denetlenmektedir?
T.C.
DevletBakanlığı 7.6.1996
Sayı : B.02.0.012/2.02.715
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığının 29.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/382-643/1407 sayılı yazısı.
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen
"Madencilik Fonu, Özel İskân Fonu v.b. fonlarla" ilgili 7/382 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin ek bilgiler ve Özelleştirme
Fonu ile ilgili bilgiler yazımız ekinde bir dosya halinde sunulmaktadır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Talip Özdemir
DevletBakanı
1. Madencilik Fonu
A) Fonun kaynakları
3213 sayılı Maden Kanununun 34 üncü maddesine göre;
a) Madencilerden irat kaydedilen teminatlar,
b) Müsadere edilen cevher ve malzemelerin satışından elde edilen gelirler,
c) İhale gelirleri,
d) Maden ithalat ve ihracatından alınacak fon kesintileri,
e) Bütçeden ayrılacak ödenek ve diğer gelirlerdir.
Madencilik Fonu, 1993 yılında bütçe kapsamına alınmış olup, fon adına yapılan kesintilerin tamamı Hazineye
aktarılmaktadır.
Fonun yegâne geliri,
a) Verilen kredilerin anapara ve faiz dönüşleri,
b) Genel bütçeden ayrılan ödenektir.
B) Fonun giderleri
Madencilik Fonunun amacı, adı geçen Kanunun 34 üncü maddesinde; madencilere teknolojik araştırma, geliştirme, proje, tesis,
altyapı, istihsal ve ihracat finansman kredileri sağlanması, yurt içi destekleme alımlarında bulunması ve zararına yapılacak maden
ihraç bağlantılarının sübvanse edilmesi şeklinde belirlenmiştir.
Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliğindeki usul ve esaslar dahilinde, madencilik sektörüne yukarıda sayılan türde kredi
kullandırılmaktadır.
C) Fonun denetimi
Fon, Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulunun denetimine tabidir.
2) Özel İskân Fonu
A) Fonun kaynakları
1. Her yıl Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğü bütçesine konulan ödenekler,
2. Yerleri kamulaştırılıp Devlet eliyle iskânını isteyen aileler adına ilgili idarelerce fona yatırılan kamulaştırma bedelleri,
3. İskân Kanunu gereğince hak sahibi ailelere verilen taşınmazların (konut, işletme binası ve arazi) bedelleri ile kredi geri
ödemelerinden tahsil edilen ana para ve faiz gelirleri,
B) Fonun giderleri
1. İskân Kanunu amaçlarında kullanılmak üzere satınalınacak veya kamulaştırılacak arsa ve arazilerin satınalma veya
kamulaştırma bedelleri,
2. İskân edilen aileler için yaptırılan ve borçlanmaya tabi olan konut inşaatlarında yapılan harcamalar,
3. Köylerimizde kendi evini yapana, yönetmelikte belirtilen şartlara göre konut tarımsal yapılar ve tesisler için verilen krediler,
4. İskân edilen ailelere üretici hale gelinceye kadar verilen karşılıksız iskân yardımları ile arazilerinin ekimi için verilen
işletme ve donatım kredilerine yapılan ödemeler,
C) Fonun denetimi
İskân Kanununun ek 30 uncu maddesine göre Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır. Ayrıca 1994
yılından itibaren de fon hesapları TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunca incelenmektedir.
3. Özel Çevre Koruma Fonu
A) Fonun kaynakları
a) Çevre Bakanlığı bütçesinden fona aktarılan meblağlar,
b) Her türlü tesis ve yatlardan alınacak ücretler,
c) Fondan verilecek kredilerden alınacak faizler ve diğer faiz gelirleri,
d) Her türlü yardım ve bağışlar ile iç ve dış krediler,
e) Diğer fonlardan bu fona aktarılacak gelirler ile Çevre Kirliliğini Önleme Fonunun yıllık gelirinin % 20'si,
f) Kira ve işletme gelirleri, bölgedeki diğer günü birlik alan olarak işletilen alanların gayri safi gelirlerinin % 35'i,
g) Her türlü tanıtım, basım ve yayım işlerinden elde edilen gelirler,
h) İmar planlarının yapımına ve harita yapımına iştirak bedelleri.
Ancak, 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi ile ve bundan sonraki yıllar bütçe kanunlarıyla yukarıda ayrıntıları
belirtilen fon gelirleri bütçe içerisine alınarak, tahakkuk eden gelirlerin tamamı Hazineye irad kaydedilmiş ve Bütçe Kanunuyla Çevre
Bakanlığı Transfer Kaleminden fon hizmetleri için verilen ödenekler fon kaynağını oluşturmuştur.
B) Fonun giderleri
a) Bölgenin korunması için araştırma faaliyetleri,
b) Tesisler ve altyapı tesislerinin yapılması, yaptırılması veya onarımı, bölgenin temizlenmesi,
c) Personel yetiştirme ve eğitim faaliyetleri ile bölgedeki araştırma, tanıtım ve denetim giderleri,
d) Teknoloji ve proje satın alınması,
e) Proje yarışmaları düzenlenmesi,
f) Başkanlığın bölgedeki hizmetleri ile her türlü tesisi yapacak gerçek ve tüzelkişilere kredi yardımı,
g) Bölgenin korunması ve iyileştirilmesi için her türlü araç-gereç, malzeme tüketim malları ve hizmet alımı,
h) Çevre tanzimi,
i) Hayvan ve bitki nesillerinin korunması ve ıslahı için yapılacak çalışmalar,
k) Kira giderleri,
C) Fonun denetimi
Özel Çevre Koruma Fonunun gelir ve giderlerine ilişkin hesaplar 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi
hükmü gereğince, BaşbakanlıkYüksek Denetleme Kurulunca denetlenmektedir. İbrası ise T.B.M.M. K.İ.T. Komisyonu tarafından
yapılmaktadır.
4. Tarım Reformu Fonu
A) Fonun Kaynakları
a) Genel Bütçeden fona aktarılacak ödenekler,
b) Genel Müdürlük tarafından kiraya verilen arazinin kiraları,
c) Kanuna göre borçlandırılanların yapacakları ödemeler,
d) Fondan satın alınan gayrimenkuller ile menkullerden ihtiyaç kalmayanların satışından elde edilen gelirler,
e) Fondan satın alınan gayrimenkuller ile menkullerin kiraya verileninden sağlanan kira bedelleri,
f) Evvelce Toprak ve Tarım Reformu Fonundan kredilendirilenlerden henüz tahsil edilmemiş kredi taksit ve faizler ile yeniden
verilecek kredi taksit ve faizleri,
g) Mülga 1757 sayılı Kanuna göre kurulmuş kooperatiflerin mal varlıkları ve gelirleri,
h) Tahsis edilecek çayır, mera, yaylak ve kışlaklardan yönetmelikte belirtilen usule göre alınacak ücretler,
i) Her türlü bağış ve yardımlar,
j) Diğer gelirler,
B) Fonun giderleri
a) Mülga 1757 sayılı Kanuna göre kamulaştırılmış ve kanuna göre kamulaştırılacak gayrimenkul malların kamulaştırma ve
satın alma bedelleri ile bunların taksit ve faizleri,
b) Uygulamanın gereği olarak yapılacak yatırımların karşılıkları,
c) Kanun gereğince verilecek her türlü krediler,
d) Uygulama için gerekli menkul ve gayrimenkul mal kiraları,
e) Çayır, mera, yaylak ve kışlakların tespiti, ıslahı, bakım ve geliştirilmesi ile ilgili giderler,
f) Uygulama için gerekli araç, gereç ve iş makineleri satın alma, kullanma ve idame giderleri,
g) Uygulama hizmetlerinin gerektirdiği çeşitli eğitim giderleri,
h) Uygulamanın gerektirdiği cari giderler,
i) Uygulamada gerekli olan diğer giderler (tanıtma, yayım, temsil giderleri gibi)
C) Fonun denetimi
Fonun hesapları Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığınca denetlenmektedir.
5. Tütün Fonu
A) Fonun kaynakları
a) Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (Blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali
sırasında alınan 3 000 $/ton karşılığı tutarlar,
b) Üretilmiş halde ithal edilen sigaraların ithalatında bünyesinde bulunan yabancı tütüne istinaden 20 sigaralık paket başına
alınan 0,40 $ fon karşılığı tutarlar,
c) Banka cari hesabına tahakkuk ettirilecek faizlerinden,
Teşekkül etmektedir.
B) Fonun giderleri
Tütün Fonu genel bütçeye dahil edildiğinden, ithal sırasında tahakkuk ettirilen tütün fonu, T.C. Merkez Bankasında Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açılmış olan müşterek fon hesabına aktarılmaktadır.
Tütün Fonunda toplanan gelirlerin;
a) % 25'i kaynak kullanımı destekleme fonuna,
b) Kalan gelirin % 10'u Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna, % 1'i Afetler Fonuna,
c) Fonlara yapılan aktarmalardan sonra kalan tutar ise Bütçe Kanunu uyarınca "Hazine Fon Gelirleri Hesabına"
aktarılmaktadır.
Hazine fon gelirleri hesabına aktarılan paralardan Hazine imkânları ölçüsünde olmak üzere, Tekelin yatırım programında yer
alan Türk tütününden sigara imal edip yurt dışına ihracat yapan veya yapacak olan projelere harcama yapılmaktadır.
C) Fonun denetimi
Tütün Fonunun denetimi Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır.
6. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu
A) Fonun kaynakları
a) Ruhsat ücretleri,
b) Bölgeye giren ve çıkan mallardan alınan % 05'ler,
c) İşleticilerden, bankalardan ve sigorta şirketlerinden alınan aylık gelir payları,
d) İşleticilerden alınan % 25 kâr payları,
e) Kira gelirleri,
f) Diğer gelirler.
B) Fonun giderleri
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde; Serbest Bölgelerin Kurulması, bakım ve
onarımı, geliştirilmesi, ilgili araştırma, eğitim ve sosyal tesislerin yapılması, kullanıcıların ve Türkiye'den mal ve alımlarının
teşviki amacıyla, yıllık bütçe çerçevesinde cari yatırım ve transfer niteliğinde harcamalar yapılmaktadır.
Ancak, adı geçen fon 1992 yılında genel bütçeye dahil edilmiş olup; fon gelirlerinin tamamı müşterek fon hesabına
aktarılmaktadır. Yukarıda bahsedilen harcamalar, her yıl genel bütçeden tahsis edilen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır.
C) Fonun denetimi
SerbestBölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenmekte ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunca ibra edilmektedir.
7. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
A) Fonun kaynakları
a) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla % 10'a kadar aktarılacak
miktar,
b) Bütçeye konulacak ödenekler,
c) Trafik para cezası hâsılatının yarısı,
d) Yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplanan gelir veya kurumlar vergisine ilave olarak
ödeyecekleri yüzde birlik miktar,
e) TRT yüzde gelirlerinden aktarılacak % 30'luk miktar,
f) Akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının % 0.02'si,
g) Her nevi bağış ve yardımlar,
h) Diğer gelirler,
B) Fonun giderleri
Fon gelirleri, il ve ilçelerde kurulu bulunan ve başkanlığını, vali ve kaymakamların yaptığı 924 adet sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıfları kanalıyla; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi
olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı
sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler için harcanmaktadır.
C) Fonun denetimi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır.
8. Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu
A) Fonun kaynakları
a) Eserlerin kayıt tescili sırasında yerli ve yabancı (Ses kaseti, video bantlar, sinema filmleri, plak, compact diskler ve CD
Roomlar) eserlerden alınan kayıt tescil ücretleri.
b) Kayıt tescili yapılan her eserin çoğaltma sayısı kadar verilen bandrollardan elde edilen ücretler,
c) Fonun faiz ve diğer gelirleri,
d) Bağış ve yardımlar,
e) Fon 1996 yılı içerisinde bütçe kapsamına alınmış olup, bütçeden verilecek ödenek miktarından oluşmaktadır.
B) Fonun giderleri
a) 3257 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız olarak yapılabilecek yardımlar (Sinema başarı ödülleri),
b) Sinema, video ve müzik eserlerini üreten yapımcıları teşvik etmek, desteklemek amacıyla,
— Senaryo ve eser yapım projelerine,
— Sinema, video ve müzik eseri üretecek gerçek ve tüzelkişilerin stüdyo, plato ve bu mekânlarda kullanılacak her türlü
elektronik ve mekanik araç ve gereç projelerine,
— Tarihî, kültürel ve turizm değerlerimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtacak niteliklerdeki projelere,
— Ham film üretim veya ithali projelerine bir Devlet Bankası aracılığı ile en çok 5 yıl vadeli olarak verilecek krediler,
c) Muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapılacak yardımlar,
d) Türkiye'nin tarihî, kültürel ve tabiî zenginliklerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetler için yapılacak giderler,
e) Bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin gerçekleşmesi için gerekli olan harcamalar ile bandrol baskı giderleridir.
C) Fonun denetimi
Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.
9. Toplu Konut Fonu
A) Fonun kaynakları
a) Toplu Konut Fonu, 2 Mart 1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatı
yapanların tabiî olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç
ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapacağı destek için Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası nezdinde kurulmuştur.
Fonun yönetimi 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Toplu Konut ve Kamu ortaklığı
İdaresine verilmiştir. 9.4.1990 tarih ve 412 sayılı KHK ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kurularak fonun yönetimi Toplu Konut
ve Kamu Ortaklığı İdaresinden alınarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.
Ancak, 1993 yılına kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan Toplu Konut Fonu 1993 Malî Yılı Bütçe
Kanunu ile genelbütçe kapsamına alınmış ve bu statü izleyen yıllarda da devam ettirilmiştir. Toplu Konut İdaresinin fon faaliyetleri
nedeniyle yapacağı harcamalar için bu tarihten itibaren genel bütçeden ödenek ayrılmaktadır. Bu nedenle 1993 yılından beri Toplu
Konut Fonu İdaresi Başkanlığının kaynaklarını, genel bütçeden aktarılan ödenek ile bütçe kanunları çerçevesinde idare
kullanımına bırakılan kredi geri dönüşleri ve idare mülkiyetindeki taşınmazların satışından elde edilen satış gelirleri
oluşturmaktadır.
b) Ayrıca, 2985 sayılı Toplu Konut Fonu Kanununun 2 nci maddesinde fona tahsis edilen kaynakların :
1. Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından imal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün
mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas
matrahları üzerinden en fazla % 15 nispetinde hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan (Bu maddelerin istihsal
vergisinin fona ödenecek meblağı karşılamaması veya istihsal vergisinin mevcut olmaması halinde de yukarıda açıklanan şekilde
hesaplanacak miktarda, Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından Fona ödenir.)
2. Diğer kanun ve kararnamalerde Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen paralardan,
3. Yurt dışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk
Devleti için çıkış başına en çok bunun yarısı kadar Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından, (Bu harçtan, hac çıkışları dahil
kimlerin muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.) Bu madde 31.3.1996 tarih ve 22597
mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 96/7887 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
4. Toplu Konut kredilerinden faydalanacak hak sahiplerinin fona yapacakları geri ödemelerden,
5. Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak amacıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk Lirası esaslı tahvillerin
satışından sağlanacak gelirlerden, (Çıkartılacak tahvil miktarı her sene Bütçe Kanunu ile tespit edilecek miktarı geçemez.)
6. Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,
7. Hazine arsaları üzerine yapılacak konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok % 25'ine kadar alınacak katılım
payından,
8. Bu fona açılacak kredilerden,
9. Tekel idaresinin ithal ettiği maddelerden alınan fonlardan,
10. Tüketilen elektrik enerjisinin satış kilowatt saat bedeli üzerinden en fazla % 10 nispetinde hesaplanacak miktarlardan,
oluşacağı belirtilmiştir.
Yukarıdaki bentlerde belirtilen oranları ve miktarları tespite, azaltmaya veya bir misline kadar artırmaya BakanlarKurulu
yetkilidir.
B) Fonun giderleri
Toplu Konut Fonunun kullanım sahası 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 3 üncü maddesinde : Ferdî ve toplu konut kredisi,
konut kredisi faiz sübvansiyonu, toplu konut iskân sahalarına arsa temini, araştırma, turizm altyapıları, konut altyapıları veya okul,
karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, postahane, çocuk parkları ve benzeri tesisler ile konut sektörü sanayini teşvik için yatırım ve
işletme kredisi alanları olarak tanımlanmıştır.
Bu kapsamda ve 412 sayılı KHK'yle verilen görevleri yerine getirmek üzere Toplu Konut Fonu kaynakları :
a) Toplu konut ve ferdî konut kredisi, altyapı ve çevre düzenleme kredisi, konut sektörü sanayini teşvik amacıyla inşaat
malzemesi üreten firmalara yatırım ve işletme kredisi ile turizm altyapı kredisi açmak,
b) Arsa temin etmek, altyapılı arsa üretmek, kendi arsaları üzerinde toplu konut ve sosyal tesis inşa ettirerek özellikle orta ve alt
gelirli vatandaşlara uygun koşullarda satışını sağlamak,
c) Belediye arsaları üzerinde inşa edilecek toplu konutlar ve kentsel çevre için konut ve teknik hizmetler kredisi açmak,
d) Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymet çıkarmak,
e) Konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanda çalışmaları desteklemek,
f) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhut işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek,
g) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek,
h) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak
üzere kullanılmaktadır.
C) Fonun denetimi
Toplu Konut Fonunun denetimi 2985 sayılı Toplu Konut Fonu Kanununun 7 nci maddesinde belirtildiği üzere 20.10.1983 tarih
ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.
10. Kamu Ortaklığı Fonu
A) Fonun kaynakları
a) İşletme gelirleri,
b) Diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar,
c) Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen proje ve işlerle ilgili olarak ihraç edilecek her türlü kıymetli evrakın satışı.
B) Fonun giderleri
a) Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek altyapı tesislerinin finansmanı,
b) İşletme giderleri,
c) İhraç edilen her türlü kıymetli evrak için yapılacak ödemeler,
d) Kalkınmada öncelikli yörelerdeki altyapı ve istihdamı artırıcı yatırımların finansmanı,
e) Ayrıca, GAP İdaresinin kuruluşunu düzenleyen 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi gereğince
anılan idarenin bütçenin % 50'si Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanmaktadır.
C) Fonun denetimi
Kamu Ortaklığı Fonu; 2983 sayılı Kanunun, 4046 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile değişik 15 inci maddesi gereğince, 3346
sayılı Kanun ile 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenmektedir.
11. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu
A) Fonun kaynakları
a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konacak transfer ödenekleri,
b) Başbakanlığın çalışma konuları ile doğrudan ilgili veya bu çalışmalardan doğrudan faydalanan Bakanlar Kurulunca tespit
edilen, 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnameye tabi teşekkül, müessese ve bağlı
ortaklıkların yıllık ve kurumlar vergisi matrahına esas kârlarının binde biri nispetinde ödeyecekleri aidatlar,
c) Türkiye Halk Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Etibank, Sümerbank, Türkiye Emlak Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankasının Kurumlar Vergisine matrah olan yıllık kârlarının yüzde üçü
nispetinde ödeyecekleri aidatlar,
d) Küçüksanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinin kurulması için sağlanan kredilerden yüzde bir nispetinde yapılacak
aktarma,
e) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun yıllık gelirinin yüzde ikisi nispetinde ödeyeceği aidat,
f) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık gelirinin yüzde ikisi nispetinde ödeyeceği
aidat,
g) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri MerkezBirliğinin yıllık gelirlerinin yüzde ikisi nispetinde
ödeyeceği aidat,
h) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yıllık gelirlerinin binde biri nispetinde ödeyecekleri aidatlar,
i) Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatından verilecek yüzde beş pay,
j) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idarelerince özelleştirmeden ve Toplu Konut Fonundan her yıl BakanlarKurulunca uygun
görülecek nispette yapılacak aktarma,
k) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanan ithalat ve ihracat fonlarından her yıl BakanlarKurulunca uygun
görülecek nispette yapılacak aktarma,
l) Geliştirme ve Destekleme Fonundan yüzde beş nispette yapılacak aktarma (Borçlanma suretiyle sağlanan kaynaklar ile verilen
kredilerin anapara ve faiz geri dönüşleri ile BakanlarKurulu kararı gereğince diğer fonlardan yapılacak transferler bu bende tabi gelir
olarak mütalaa edilmeyecektir.)
m) Savunma Sanayi Destekleme Fonundan yüzde iki nispette yapılacak aktarma (Borçlanma suretiyle sağlanan kaynaklar ile
verilen kredilerin anapara ve faiz geri dönüşleri ile BakanlarKurulu kararı gereğince diğer fonlardan yapılacak transferler bu bende
tabi gelir olarak mütalaa edilmeyecektir.)
n) Başkanlık tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler,
o) Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar, Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan kaynaklanan sair gelirler,
p) Her türlü dış (BirleşmişMilletler Teşkilatı, Avrupa İskân Fonu diğer uluslararası kuruluşlarca ve ikili anlaşmalar
çerçevesinde sağlanan) ve iç kaynaklardan sağlanan krediler,
r) Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfının (TOSYÖV) ve Türkiye
SerbestMuhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin yıllık gelirlerinin yüzde ikisi nispetinde
ödeyecekleri aidatlar.
B) Fonun giderleri
Fon, bütçe kullanım ilkeleri ve icra komitesince belirlenecek esaslar dahilinde sarf olunup; Başbakanlık bütçesi, Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde yer alan;
a) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünden, Başkanlığın amaçları doğrultusunda uygun
kalite ve standartlarda üretimin temini, modern ve gelişmiş üretim teknolojilerinin uygulanmasının sağlanması için merkez ve
enstitüler şeklinde teşkilatlanma ile danışmanlık, yönlendirme, rehberlik, eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi,
b) Merkez ve enstitüler için gerekli ekipman, atölye ve laboratuvar araç ve gereçlerinin yurt içi ve yurt dışından tedarik edilmesi,
c) Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin genel sanayi politikalarına göre rehabilite, reorganize ve entegre edilmesi,
yeni teşebbüslerin teşviki ile bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirilmesi, yabancı finansman ve teknoloji katkısı
imkânlarının araştırılması, teşebbüslere bu konudaki devlet destek ve katkılarının planlaması,
d) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulamaya
yönelik tekliflerin hazırlanması,
e) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirecek işletmelerin kurulmasını, geliştirilmesini ve desteklenmesini
teminen alınan kararların uygulamaya konması,
f) İşletmelere ekonomik, teknolojik, yönetim alanlarında, müteşebbislik eğitimi gibi konularda destek sağlanması,
g) İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar, atölye araçları ve
hammaddelerinin uygun görülecek esaslar dahilinde temin edilmesi,
h) İşletmelerce üretilen mamullerin pazarlanması ve özellikle ihracatı konusunda gerekli düzenlemeler ile uygulanmasına
yönelik rehberlik ve destekleme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu konu ile ilgili olarak alınan kararlar istikametinde teşkilatlanılması,
i) Küçük ve orta ölçekli sanayi ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ile Başkanlığa bağlı teknoloji merkezleri, teknoparklar
ihtisas merkezleri ve enstitüleri, danışmanlık merkezleri, uygulamalı teknik eğitim merkez ve enstitüleri arasında koordinasyonunun
temin edilmesi,
j) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi derneklerin istedikleri yatırım projelerinin
teknik ve ekonomik açıdan hazırlanması veya hazırlattırılması, bunların değerlendirilmesi, finansman ihtiyaçları konularında
danışmanlık yapılması, sigorta, kefalet ve kredi kuruluşları ile olan ilişkilerinde rehberlik hizmeti verilmesi,
k) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi derneklerin verimliliklerinin artırılmasına
yönelik olarak kapasitelerinin tespiti, tam kapasite ile çalışmaların temin edilmesi bakımından bunların üretimlerinin ve pazarlama
imkânlarının geliştirilmesinde yardımcı olacak hizmet birimlerinin kurulması, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının üretimlerinde
kullanacakları mamul veya yarı mamul malları küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminden temin etmeleri, büyük kuruluşların da
üretimlerini küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemelerinin gerçekleştirecek sistemin
yerleştirilmesi ile küçük ve orta sanayi kesimi için ihracat imkânı sağlanması,
l) İşletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim konularının tespiti ve bu konularda uygulamaya yönelik eğitimin gerçekleştirilmesi,
m) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimi ile ilgili çalışma yapan üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma yapan kuruluşlar,
çalışmaları küçük ve orta ölçekli sanayicilerin çalışmalarını etkileyen diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak, diğer
ülkelerde benzeri çalışmaları yapan kuruluşlarla uluslararası organizasyonların faaliyetlerini de izleyerek küçük ve orta ölçekli
sanayi sektörü konusunda teknik ve bilimsel araştırmaların yapılması bu işletmelerin ihtiyacını karşılayacak, ilgili kuruluşlara
yardımcı olacak her türlü bilgiyi ihtiva eden bilgi işlem sisteminin oluşturulması ve hizmete sunulması,
n) Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde yer alan sanayi işletmelerinin rehabilitasyonu ve ortak yararlarına
yönelik hizmetler verilmesi,
o) Küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda gerek üretim gerekse araştırma, geliştirme konularında başarılı çalışmaları olan
kişi ve kuruluşların teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi, bu başarılı çalışmaların sanayiye uygulanması konusunda yardımcı
olunması,
p) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, iştirak
edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi ile yurt içinden veya dışından kaynak
sağlanması,
r) İcra komitesince kuruluşun amacına uygun olarak belirlenecek sair konularda,
s) Küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine engel teşkil eden konulardaki uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve
kuruluşlar nezdinde çözülmesinin temin edilmesi,
gibi görevlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği;
— Personel harcamaları,
— Çeşitli taşınmaz mallar, makine, ekipman, taşıt araçları, büro donanımı, demirbaş satınalımı ile proje, araştırma ve
benzeri çalışmaların yapılması, uzman istihdamı, teçhizat kiralanması ve benzeri dışarıdan sağlanan her türlü fayda ve hizmetlerin
temini, yer kiralanması gibi amaçlar ile kuruluş kanununda öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
C) Fonun denetimi
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmektedir.
12. Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu
A) Fonun kaynakları
a) İthalat rejimi çerçevesinde irad kaydedilen teminatların tamamı,
b) "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine ait Esaslar" ile "İhracatı ve
Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararları" gereğince ödenmesi gereken teminat ve tahsilatlar,
c) İhracatı teşvik kararına ek kararlar gereğince belgesiz ve belgeli ihracatla alınan teminatlar ile taahhüt edilen ihracatın
kısmen veya tamamen gerçekleşmemesinden dolayı irad kaydedilen tutarlar,
d) İhracat taahhüdünün ihracatı teşvik belgesindeki şartlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleşmemesi
halinde irad kaydedilen teminatlar,
e) Fon kaynaklı krediyle ilgili müeyyide uygulanması sebebiyle tahsil edilen cezai faizler,
f) Bu fonda aracı bankalar kullandırılan kredilere ait ana para taksit ve faiz tutarları,
g) Fondan ödemesi yapılan teşvik tedbirleri ile ilgili şart ve esasların yerine getirilmemesi nedeniyle, 6183 sayılı Kanun
esasları çerçevesinde takip ve tahsili yapılan tutarlar,
h) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gelirlerinin % 100'ü,
ı) "Yatırımların Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine ait Esaslar" ile "İhracatı ve
Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararları"na istinaden fon kaynaklarından öngörülebilecek teşvik tedbirleri nedeniyle
doğabilecek diğer teminat ve tahsilatlar,
i) Gerektiğinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve diğer fonlardan yapılacak aktarmalar,
j) Tütün Fonundan yapılan aktarmalar,
k) Gerçek dışı ihracatla ilgili olarak tahsil edilen cezai faiz, faiz farkı iadesi ve destekleme primlerine ait tahsilatlar,
l) AT ve EFTA ülkelerine ihraç edilen renkli TV ihracatından alınan fonlar,
m) T. Kalkınma ve T.C. Ziraat Bankasınca yatırılan destekleme primleri ve cezaî faizleri,
n) Petrol türevlerinin transit taşımacılığında yapılan tahsilat,
o) İhracatı teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatta ve ithalatın CIF bedeli üzerinden yapılan tahsilat,
ö) Yurt içi rafinerilerinden alınacak Fuel-Oil'in CIF bedeli üzerinden yapılacak tahsilat,
p) İhracat kredileri ile ilgili faiz ve yaptırım uygulamaları.
B) Fonun giderleri
a) Yatırımların, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesine ait esaslar ile ihracatı ve döviz
kazandırıcı faaliyetleri teşvik kararında bu fondan karşılanacağı öngörülen teşvik tedbirleri ile ilgili ödemeler,
b) Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonunda ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili olarak
açılacak davalar ve yapılacak icra takiplerine ilişkin harç ve masraflar, görülmekte olan davalar sırasında görevli bankalarca
yapılması gerekli masraflar, fon aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak geri verilmesi gerekli tutarlar ile mahkeme ve icra
masrafları gibi giderler,
c) Maddî hata, yetkili mercilerce kabul edilen matrah değişikliği, mahkeme kararları vb. nedenlerle "Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonuna fazladan yatırıldığı tespit edilen fon kesintilerinin iadesi,
d) 12.5.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararname ve bu karara ilişkin tebliğlere göre ilgili mevzuatların da öngörülen esaslar
çerçevesinde yapılacak ödemeler,
e) Gerektiğinde, Başbakan Olur'una istinaden diğer fonlara yapılacak aktarmalardan oluşmaktadır.
C) Fonun denetimi
Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonunun denetimi, 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile fon
mevzuatına ilişkin 23.2.1992 tarih ve 92/2805 sayılı Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve
Yönlendirilmesine Ait Esaslara dair kararın 36 ncı maddesinde fonun denetiminin Başbakanlığa ait olduğu belirtilmiş olup,
10.6.1992 tarih ve 92/3175 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca da tekrar düzenlenerek fonun denetimi, Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır.
13. Elektrik Enerjisi Fonu
A) Fonun kaynakları
Fonun ana gelir kaynağı 3974 sayılı Kanun gereği; elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel
kuruluşlarından alınan katkı paylarıdır.Bu pay; görevli şirketler için enerji satış tarifelerinin % 10'u, TEAŞ, TEDAŞ ve bağlı
ortaklıklar için ise % 1'i olarak belirlenmiştir.
Fon, 1993 yılında bütçe kapsamına alınmış olup, fon adına yapılan kesintilerin tamamı Hazineye aktarılmaktadır.
B) Fonun giderleri
Fon kanun ve yönetmeliği uyarınca, fondan desteklenmesi öngörülen yap-işlet-devret projeleri için, proje bazında, hazırlanan
fon anlaşmalarına göre kredi verilmektedir.
C) Fonun denetimi
Fon, Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulunun denetimine tabidir.
14. Özelleştirme Fonu
A) Fonun kaynakları
Özelleştirme Fonunun kaynakları 4046 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinde hükme bağlanmıştır. 4046 sayılı Yasanın 9 uncu
maddesi hükmüne göre, Özelleştirme Fonunun kaynakları; özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm gelirler, idareye
devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile
diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlara sağlanan
finansmandan elde edilen gelirler, diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar ve sair gelirlerdir.
B) Fonun giderleri
Özelleştirme Fonunun kullanım alanları 4046 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinde hükme bağlanmıştır. 4046 sayılı Yasanın
10 uncu maddesi Özelleştirme Fonunun;
a) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin
sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinin kurul tarafından belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile
gerektiğinde bu hesaba yapılacak aktarmalarda,
b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilecek personele atamalarının yapılıp eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği
tarihe kadar geçen süre için aylık ücret, sosyal hak ve yardımları ile her türlü özlük haklarının ödenmesinde,
c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,
d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak özelleştirmeye hazırlık
çalışmalarının gerektirdiği harcamaların karşılanmasında,
e) İdareye devredilen kuruluşlarda idarî, malî ve hukukî yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin
karşılanmasında,
f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılınmasında,
g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait her türlü kıymetli evrakın satın
alınmasında,
h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet alımında,
ı) İdareye devredilen kuruluşlara idarece belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde borç olarak finansman sağlanmasında,
j) Özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde,
k) Bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 24 üncü maddesi
gereğince yapılacak sosyal yardım zammı ödemelerinde,
l) Mevzuatla idareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde,
Kullanılacağını hüküm altına almaktadır.
Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında : İş kaybı tazminatı ödenmesi ve diğer hizmetlerin verilmesine,
özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idarî, malî ve hukukî yönden yapılacak
düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verilir.
Özelleştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılamayacağı ve ayrıca bu Kanunun geçici 8 inci maddesi gereğince Kamu
Ortaklığı fonuna yapılacak aktarmalar hariç, Özelleştirme Fonundan diğer herhangi bir fona da aktarma yapılmaz.
C) Fonun denetimi
Özelleştirme Fonunun denetimi 4046 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde, "İdare bütçesinin
denetiminin 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılacağı; Özelleştirme İdare Başkanlığının
çalışmaları ve Özelleştirme Fonunun kullanımı ile özelleştirme işlemleri sırasında her türlü hizmet ve uygulamaların ise, 2.4.1987
tarih ve 3346 sayılı Kanun ve Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulu hakkında 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına
göre denetlenir." hükmünü amirdir.
2. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi laboratuvarlarında incelettirilen deterjanların
reklamlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve DevletBakanı Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/556)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
TÜBİTAK, Ege Üniversitesi gibi bilimsel kurumların deterjan reklamlarına alet edilmesi hakkındaki sorularımın Sayın
Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
1. Değişik markalardaki deterjanların TÜBİTAK, Ege Üniversitesi laboratuvarlarında inceletilerek, "en iyisi bu markadır" diye
reklamlarda vatandaşlara sunulması bilimsel olmakla bağdaşır mı?
2. Bu tip uygulamalar vatandaşların nezdinde bilim yuvalarına olan güveni sarsmaz mı?
3. Ege Üniversitesinin "A" deterjanın en iyisi diğerleri değil, TÜBİTAK'ın "B" deterjana en iyi diğerleri değil, şeklinde reklama
alet edilmeleri mevzuata uygun mudur?
T.C.
DevletBakanlığı 7.6.1996
Sayı : B.02.0.012/2.02.708
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 9.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/556-1098/2847 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen
"Değişik markalardaki deterjan reklamlarında TÜBİTAK adının kullanılması" ile ilgili 7/556 Esas No.lu yazılı soru önergesine
ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır.
TÜBİTAK Kuruluş Kanunu ile TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği, MAM'a,
araştırma-geliştirme projelerinin yanında; kamu ve özel sektör kuruluşlarının test, analiz, danışmanlık ve proje taleplerinin
karşılanması görevlerini de vermektedir. MAM'ın bu konuda yaptığı çalışmalar, "Endüstriyel Hizmetler ve Ensdüstriyel Projeler"
olarak tanımlanmaktadır.
Test, analiz, danışmanlık vb. çalışmalar, "Endüstriyel Hizmet" olarak adlandırılmakta ve MAM'a günde ortalama 10 adet bu tür
talep gelmektedir. Söz konusu hizmetler, MAM'ın ilan edilen ücret tarifesine göre ve mevcut laboratuvar ile diğer alt yapı olanakları
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.
Özel ve kamu kuruluşları tarafından talep edilen proje önerileri ise, "Endüstriyel Proje" olarak adlandırılmakta ve belli bir ücret
karşılığı yerine getirilmektedir. Alınan ücret; proje süresi, çalışan eleman sayısı ve malzeme sarfiyatına göre belirlenmektedir.
Önergeye konu deterjanlardan Ariel deterjanı hakkında da, Procter & Gamble firması, "Yeni arielmatik deterjanının Pamuklu
Kumaşlarda Topraklanmaya Etkisi" konulu bir araştırma yaptırma isteminde bulunmuş ve ilgili yönetmelik gereği firmayla bir proje
sözleşmesi imzalanmıştır.
Sanayiye yapılan endüstriyel proje ve hizmetlerden elde edilen sonuçların mülkiyeti ve kullanım hakkı, yine ilgili yönetmelik
gereği projeyi finanse eden sanayiciye aittir. Ariel deterjanı çalışmasında da bu hak, doğal olarak Procter & Gamble firmasınındır.
Proje sözleşmesi yapılırken, çıkacak olan sonuçları reklam amacı ile kullanma arzusunu belirten firma, bu konuda izin talep
etmiştir. Bu izin kendilerine, MAM'ın elde edeceği test sonuçlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan yayınlanması koşulu ile
verilmiştir.
MAM'ın bilimsel ve teknik bulguların hiçbir şekilde taviz verilmeden, saptırılmadan ilgililere yansıtılması ilkesi
doğrultusunda, yapılan test sonuçlarının olumsuz çıkması halinde rapor tümüyle olumsuz olarak verileceğinden, söz konusu reklam
kampanyasında da önemli olan hususun bu olduğu düşünülmelidir.
Söz konusu reklam kampanyasından sonra, diğer markaların da benzer test taleplerinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili olarak
Reklamcılar Derneğinden gelen başvuruya, aynı ilkeler doğrultusunda olumlu yanıt verilmiştir.
Her yıl MAM'a yaptırılan binlerce endüstriyel proje ve hizmet sonuçlarından bir kısmını firmalar ticarî nedenle sır olarak
saklamakta, bir kısım raporları ise ihracatta veya belli izinlerin alınmasında resmî belge olarak ya da Ariel olayında olduğu gibi
ticarî amaçla kullanmaktadırlar. Bütün bu uygulamalarda TÜBİTAK-MAM'ın temel ilkesi, verdiği raporların bilimsel ve teknik
yönden gerçeği yansıtması ve kullanıcı tarafından değiştirilmemesidir.
Doğal olarak, kâr amaçlı çalışan kuruluşların yaptırdıkları test ve analizlerin sonuçlarını kendi ürünlerinin tanıtımı için
kullanmaktadırlar.
Uluslararası işlemlerde, akredite laboratuvarlar tarafından verilecek test ve analiz raporlarının ticarî amaçla kullanımı
Türkiye'nin GümrükBirliğine girişiyle daha da önem kazanarak yaygınlaşacaktır. Halen ISO-9000 belgesi olan şirketler belgeyi
veren kuruluşun ismini vererek reklam yapmaktadırlar.
Öte yandan, Türk tekstil ihracatçısının Avrupa pazarlarında rekabet gücünü artırmak amacıyla; çevre dostu ürün sertifikası,
test ve analiz raporları vermek için Sümerbankın tekstil araştırma işletmesi SAGEM TÜBİTAK'a devredilmiştir. Türk ihracatçısı
ürününü satarken TÜBİTAK-SAGEM'den aldığı belgeyi reklam da dahil çeşitle şekilde kullanabilecektir.
Avrupa Topluluğu Gıda Tüzüğüne göre AT'ye yapılacak gıda ihracatında da önümüzdeki yıllarda benzeri belgeler isteneceği
düşüncesiyle, TÜBİTAK-MAM gıda teknolojisi laboratuvarlarında bu tip test raporlarının verilmesi için hazırlık yapılmaktadır.
Verilecek test raporlarının gene ticarî amaçla kullanılması beklenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızdan görüldüğü gibi; TÜBİTAK-MAM, bir bilim kuruluşu olarak halkı belli bir tüketim malzemesi
üzerinde yönlendirmeyi hiçbir zaman düşünmemiştir; amaç, doğru bilgilerin halka yansıtılmasıdır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Talip Özdemir
DevletBakanı
3. – Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, "Doğru Yolun Sesi" adlı siyasî dergide yayımlanan bir reklama ilişkin Başbakandan
sorusu ve DevletBakanı Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/583)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Naci Terzi
Erzincan
Soru 1. Tangüner Turizm, Eğitim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanıp yayınlanan Doğru Yolun Sesi (Yıl : 2
Şubat 1996) aylık siyasî derginin arka kapağındaki reklamın yayınlanması uygun mudur?
Soru 2. Bu reklam için ne kadar ücret ödenmiştir?
T.C.
DevletBakanlığı 10.6.1996
Sayı : B.02.0.012/2.02.777
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığının 16.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/583-1160/2996 sayılı yazısı.
Erzincan Milletvekili Sayın Naci Terzi'nin Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen "Doğru Yolun
Sesi Dergisinin Şubat 1996 tarihli sayısında yayınlanan bir reklama" ilişkin 7/583 Esas No.lu yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar
aşağıda sunulmaktadır.
Doğru Yol Partisi Genel Merkezinden alınan bilgilere göre, doğru Yolun Sesi isimli derginin parti ile hiçbir bağlantısının
olmadığı, ayrıca, Doğru Yol isminin partinin yetkili organlarından izin almadan kullandırılmaması ile ilgili çalışmalara
başlandığı ifade edilmektedir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Talip Özdemir
Devlet Bakanı
4. – Kocaeli Milletvekili ŞevketKazan'ın, güvenlik önlemli Jaguar marka binek otomobilin alınıp alınmadığına ilişkin
Başbakandan sorusu ve DevletBakanı Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/604)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başaknılğına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi
saygılarımla arz ve talep ederim.
Şevket Kazan
Kocaeli
Sorular :
1.Başbakanlık makamından 21.1.1994 tarihinde Devlet Malzeme Ofisine 2 adet T-21/e güvenlik önlemli Jaguar marka binek
araba satın alınması için talimat verilmiş midir?
2. Bu arabalar satın alınmış mıdır? Satın alınmışsa kaça alınmıştır? Piyasa araştırması kimler tarafından yapılmış,
teklifler nasıl değerlendirilmiştir?
3. Arabaların Ortaklar Otomotiv Sanayiinden alınması için özel talimat verilmiş midir? Başkaca teklifte bulunan firma olmuş
mudur? Olmuşsa teklifteki fiyatlar nelerdir?
4. Ortaklar Otomotiv Sanayiinin kurucu ve hali hazır ortakları arasında Özer Çiller'in adı var mıdır?
T.C.
DevletBakanlığı 7.6.1996
Sayı : B.02.0.012/2.02.709
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığının 17.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/604-1253/3306 sayılı yazısı.
Kocaeli Milletvekili Sayın ŞevketKazan'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen "2 adet T-
21/A Güvenlik Önlemli Range Rover marka arazi binek taşıtı alımı" ile ilgili 7/604 Esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin
cevaplar aşağıda sunulmaktadır.
1. Başbakanlık makamının 21 Ocak 1994 tarih, 5203-326 sayılı yazısı ile; DevletMalzeme Ofisi GenelMüdürlüğünden 1994
yılı Yatırım Programında yer alan 2 adet T-21/a Güvenlik Önlemli Range Rover marka arazi binek taşıtının Ortaklar Otomotiv
Ltd. Şti. firmasından satın alınması talep edilmiştir.
2. Adı geçen firma ile pazarlık görüşmeleri sürdürülmekte iken, Başbakanlığın 2.5.1994 tarih, 1994/18 sayılı "Kamu
Harcamalarındaki Tasarruf Tedbirleri" genelgesi doğrultusunda, harcamalarda tasarrufu sağlamak amacıyla; 13.5.1994 tarih, 5203-
3121 sayılı yazı ile, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne söz konusu taşıtların alımından sarfınazar edildiği bildirilmiştir.
Bunun üzerine alım işlemi iptal edilmiştir.
3. Güvenlik Önlemli Range Rover marka arazi binek taşıtlarının alımından sarfınazar edildiğinden, bu sorunun
cevaplandırılması imkânı bulunamamıştır.
4. Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre; 29 Nisan 1991 tarih, 2764 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisinden, Ortaklar
Otomotiv Ltd. Şti. firması ortaklarının Zeki Küçükberber, Oya Küçükberber ve Ahmet Parlar olduğunun anlaşıldığı ifade
edilmektedir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Talip Özdemir
DevletBakanı
5. – Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, eski Başbakan Tansu Çiller'e tahsis edilen koruma ve otomobil miktarına
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/615)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu emirlerinize arz ederim.
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
Bartın
Eski Başbakanımız Sayın Tansu Çiller'e kaç koruma ne kadar resmî otomobil tahsis edilmiştir. Kaç resmî danışmanı vardır?
T.C.
DevletBakanlığı 7.6.1996
Sayı : B.02.0.012/2.02.713
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığının 19.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/615-1316/3400 sayılı yazısı.
Bartın Milletvekili Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen
"Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller'e tahsis edilen koruma ve resmî otomobiller" ile ilgili 7/615 Esas No.lu yazılı soru önergesine
ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır.
Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller'in koruma hizmetleri, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü emrinde görevli (53) personel
tarafından yerine getirilmektedir.
Başbakanlık adına kayıtlı bulunan veya mülkiyeti diğer kurumlara ait olup, Başbakanlık emrinde görevlendirilen ve koruma
hizmetlerinde kullanılmak üzere Başbakanlık Koruma Müdürlüğü kuvvetine verilen araçlardan, (8) adet araç eski Başbakan Sayın
Tansu Çiller'in koruma hizmetlerinde kullanılmaktadır.
Başbakanlık kadrosunda görevli; Başbakan Müşaviri (1), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri (4) ve fiilen bu görevi yürüten (1)
Basın Müşaviri (*) olmak üzere toplam 6 adet personel, eski Başbakan Sayın Tansu Çiller'in yanında görev yapmaktadır.
Bilgilerinize saygılarıla arz ederim.
Ali Talip Özdemir
DevletBakanı
6. – İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, eski Başbakan Tansu Çiller'in basın danışmanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir'in yazılı cevabı (7/622)
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi
saygılarımla arz ederim. 12.4.1996
Mustafa Baş
İstanbul
1. 52 nci Hükümetin Başbakanı Tansu Çiller'in görev süresince Başbakanlık Basın Danışmanlığına kaç kişi atanmıştır?
(*) Başbakanlık Basın Müşavirliği kadrosu (1) adet olup, bu kadro halen münhal bulunmaktadır.
2. Bu danışmanlardan kaçı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiî, kaçı istisnai sözleşme akti ile çalıştırılmaktadır?
3. Danışmanlardan şu anda kaçı görevine devam etmektedir?
4. Bu danışmanlardan kaçı basın danışmanı olarak görev yapmaktadır?
5. Diğer danışmanlar hangi görevleri yapmaktadırlar? Kendilerine ne kadar ücret ödenmektedir?
6. Eski Başbakan Tansu Çiller'in şu anda hizmetinde ve koruma görevlisi olarak kaç kişi görev yapmaktadır? Bu görevlilerin
rütbeleri nedir ve esas kadroları nerelerdedir?
7. Tansu Çiller korumasında ve hizmetinde şu anda kaç otomobil ve vasıta görev yapmaktadır?
T.C.
DevletBakanlığı 7.6.1996
Sayı : B.02.0.012/2.02.712
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığının 19.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/622-1329/3450 sayılı yazısı.
İstanbulMilletvekili Sayın Mustafa Baş'ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen "Tansu
Çiller'in görev süresince Başbakanlık Basın Danışmanlığına yapılan atamalar" ile ilgili 7/622 Esas No.lu yazılı soru önergesine
ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır.
1. - 4. 52 nci Hükümetin Başbakanı Sayın Tansu Çiller'in görevde bulunduğu süre içerisinde (1) adet olan Basın Müşavirliği
kadrosuna atama yapılmamış olup, bu kadro halen münhal bulunmaktadır. Söz konusu dönemde, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşaviri olarak 34 kişinin ataması yapılmıştır.
2. Atanan müşavirlerin hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmaktadır.
3. Müşavirlerin hepsi görevlerine devam etmektedir.
5. - a) Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşavirleri ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirleri
Makamın vermiş olduğu görevleri yapmaktadırlar.
b) Müşavirlere ödenen ücretler :

Aylık Aylık Aylık
Unvanı net maaş net ikramiye top. net ücret
Başbakanlık Başmüşaviri 49 789 000 16 041 000 65 830 000
Başbakan Müşaviri 48 495 000 15 560 000 64 055 000
Başbakanlık Müşaviri 42 760 000 13 475 000 56 235 000
I. D. Basın ve H. İliş. Müş. 40 300 000 — 40 300 000
II. D. Basın ve H. İlş. Müş. 28 546 000 — 28 546 000
III. D. Basın ve H. İliş. Müş. 24 493 000 — 24 493 000
IV. D. Basın ve H. iliş. Müş. 21 700 000 — 21 700 000

6. Eski BaşbakanSayın Tansu Çiller'in koruma hizmetleri; kadroları Başbakanlık Koruma Emniyet Müdürlüğünde kalmak
üzere, Emniyet GenelMüdürlüğünce görev yürütmeleri uygun görüldüğü bildirilen (1) Emniyet Amiri, (2) Başkomiser, (4) Komiser ile
(46) Polis Memuru olmak üzere (53) personel tarafından yerine getirilmekte olup, isim listesi Ek-1'de sunulmaktadır.
7. Başbakanlık adına kayıtlı bulunan veya mülkiyeti diğer kurumlara ait olup, Başbakanlık emrinde görevlendirilen ve koruma
hizmetlerinde kullanılmak üzere Başbakanlık Koruma Müdürlüğü kuvvesine verilen araçlardan, (8) adet araç eski Başbakan Sayın
Tansu Çiller'in koruma hizmetlerinde kullanılmaktadır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Talip Özdemir
DevletBakanı
Bilkent Koruma
1. Emniyet Amiri Bülent Akdeniz
2. Başkomiser Hayati Yılmaz
3. Başkomiser İhsan Bayrak
4. Komiser Hüseyin Aşkın
5. Komiser Fatih Ünlü
6. Komiser M. Suat Ekici
7. Komiser Aydın Ergül
8. Polis Memuru Sabiha Sönmez
9. Polis Memuru Öznur Akgül
10. Polis Memuru Mehmet Ekmekçi
11. Polis Memuru Ahmet Uluyol
12. Polis Memuru Ayhan Arslan
13. Polis Memuru Adnan Cindoruk
14. Polis Memuru Asaf Palta
15. Polis Memuru Yüksel Gündüz
16. Polis Memuru Kenan Çakır
17. Polis Memuru Sezer Kuyumcu
18. Polis Memuru Mehmet Sarıcı
19. Polis Memuru Zeynel Uslu
20. Polis Memuru Burhan Karaman
21. Polis Memuru Hanifi Okur
22. Polis Memuru Kemal Bülbül
23. Polis Memuru İsmet Altınsaban
24. Polis Memuru Levent Kahveci
25. Polis Memuru Sinan Şen
26. Polis Memuru Hasan Savruk
27. Polis Memuru Birol Eken
28. Polis Memuru Orhan Güler
29. Polis Memuru Şerafettin Güngör
30. Polis Memuru Aykut Börekçi
31. Polis Memuru Adnan Başhan
32. Polis Memuru Dursun Gümüşkaya
33. Polis Memuru Uzeyir Taş
34. Polis Memuru Murat Sevin
35. Polis Memuru Alpaslan Zencir
36. Polis Memuru Mustafa Topaloğlu
37. Polis Memuru Yücel Gürkan
38. Polis Memuru Nusret Düzel
39. Polis Memuru Oktay Akıcı
40. Polis Memuru Nuri Özçatal
41. Polis Memuru Metin Demirbağ
42. Polis Memuru Levent Erdoğan
43. Polis Memuru Veysel Öner
44. Polis Memuru Zafer Aydemir
45. Polis Memuru Tuncay Özkan
46. Polis Memuru İlker Durmaz
47. Polis Memuru Hakan Tatar
48. Polis Memuru Oğuz Ayhan
49. Polis Memuru Mehmet Bahar
50. Polis Memuru Celal Babur
51. Polis Memuru Ferda Temel
52. Polis Memuru Mesut Arı
53. Polis Memuru Levent Vural
7. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, tavuk üreticisi firmaların uyguladıkları zamlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret
Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/628)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
15.4.1996
Ercan Karakaş
İstanbul
Bilindiği gibi "Deli Dana" hastalığından dolayı halk doğal olarak beyaz ete, tavuk etine yöneldi. Bunu fırsat bilen tavuk
üreticisi firmaların tümü fiyatlarını yedi gün içinde iki kere yükseltip % 30 zam yaptılar.
Aslında diğer sektörlerde de; demirçelikten, otomobile, lastikten ekmeğe kadar kartelleşmeye tanık oluyoruz. Bu duruma son
verilmesi için yeni düzenlemelere gidilmesi ve rekabet ortamının oluşturulması gerekiyor.
Sorular :
1. Sizce tavuk üreticisi firmaların tümünün aynı anda ve aynı oranda zam yapmış olması kartel kurmak değil midir?
2. Tavuk firmalarının bu tutumu karşısında iki yıl önce çıkartılan "Rekabetin Korunması Kanunu"na dayanarak, tavukçuluk
firmaları ile ilgili bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?
3. Genelde rekabeti sağlamak için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?
4. Rekabeti Koruma Yasasının öngördüğü, "Rekabet Kurulunu" ne zaman oluşturacaksınız?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3.6.1996
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Sayı : B.140.BHİ.01-135
Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 22.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1458 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, tavuk üreticisi firmaların uyguladıkları zamlara ilişkin olarak tarafımdan
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Yalım Erez
Sanayi ve Ticaret Bakanı
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın
Yazılı Sorularına Cevaplarımız
Cevap 1. Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 13.12.1994 tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır. Söz konusu Kanunun "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlığını taşıyan 4 üncü
maddesinde "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama
amacını taşıyan veya bu yetkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve
teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır." hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasının
(a) bendine göre ise "Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatanın, fiyatı oluşturan maliyet kâr gibi unsurlar ile her türlü alım
yahut satım şartlarının tespit edilmesi" yasaklanan hallerdendir.
4054 sayılı Kanun ilgili pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin birlik kararı, anlaşma veya uyumlu eylem yollarından herhangi
birini kullanmak suretiyle birlikte "satış fiyatı" belirlemelerini yasaklamaktadır.
Bir pazarda üretici firmaların tümünün aynı anda ve aynı oranda fiyat artırması muhtemel bir anlaşma veya uyumlu eylemin
başka bir deyişle kartelin varlığının önemli göstergelerindendir.
Beyaz et, özellikle kümes hayvanları piyasasında, son dönemde, soruda da belirtildiği gibi "aynı anda ve aynı oranda" fiyat
artışlarının yapıldığına ilişkin Bakanlığımızca duyumlar alınmıştır. Bu duyumların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı kuşkusuz
bu piyasadaki firmalar nezdinde yapılacak incelemelerle mümkün olacaktır.
Cevap 2. İngiltere'de görülen ve kamuoyunda "deli dana" hastalığı olarak isimlendirilen bir çeşit sığır hastalığının, henüz
kesin olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte basında sığır eti yiyen insanlara da geçtiği şeklindeki iddiaların kamuoyuna yansıması
üzerine ithal ve sair yollarla hastalıklı etlerin ülkemizde de satılıyor olabileceği endişesiyle vatandaşlarımızın sığır eti
tüketiminden vazgeçerek beyaz et grubuna giren kümes hayvanları eti tüketimine yöneldikleri gözlenmektedir.
Talepteki bu artışın fiyat yükselişlerine yol açması son derece doğaldır. Doğal olmayan, bu fiyat artışlarının tavukçuluk
piyasasında faaliyet gösteren firmaların aralarındaki rekabete son vermeleri, başka bir deyişle "ortak hareket" etmeleri sonucu
oluşmasıdır. Böylesi bir durumun olup olmadığını açığa çıkarmak ve eğer varsa gerekli yaptırımı uygulamakla görevli organ,
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda da belirtildiği üzere Rekabet Kuruludur. Ancak, bu Kanunun yayınlanarak
yürürlüğe girmesinin üzerinden 16 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, ne yazık ki rekabet kurumu ve dolayısıyla rekabet
kurulu henüz olmamıştır. Bu nedenle, bu inceleme 3143 sayılı Bakanlık Teşkilat Kanununun 494 sayılı KHK ile değişik 14/A
maddesi gereğince, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması GenelMüdürlüğü elemanlarınca, derhal (9.4.1996 tarihinde) başlatılmıştır.
Cevap 3. Ülkemizde, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Şu günlerde kuruluş çalışmaları devam eden Rekabet Kurumunun
oluşturulmasıyla birlikte konuya ilişkin önlemler Rekabet Kurulu tarafından alınacaktır. Ayrıca, Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması GenelMüdürlüğü de, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve
uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek amacıyla denetleme görevini
halen sürdürmektedir.
Cevap 4. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasıyla görevli Rekabet Kurumu ve dolayısıyla Rekabet Kurulu
henüz oluşturulmamıştır. Bu kurumun önemini ve gecikmesinden doğacak sakıncaları dikkate alarak göreve geldiğimizin ilk
gününde Rekabet Kurumunun oluşturulmasının öncelikli görevlerimizden olduğunu kamuoyuna duyurmuş bulunuyoruz. Şu
günlerde bu konudaki çalışmalarımız sonuçlanmak üzeredir.
Sonuç olarak, 4054 sayılı Kanunun açık emrine rağmen 16 aydır oluşturulmamış bulunan Rekabet Kurumu ve dolayısıyla
Rekabet Kurulu önümüzdeki günlerde faaliyete geçmiş olacaktır.
8. – Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Rize - Çayeli - Madenli beldesinde işletilmekte olan madene ilişkin Başbakandan sorusu
ve Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/633)
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın A. Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim.
Şevki Yılmaz
Rize
1. Rize ili Çayeli İlçesi Madenli Beldesinde işletilmekte olan madenin rezerv alanı ne kadardır?
2. Bu alanda çıkarılan maden cevheri türlerinin oranları nelerdir?
3. Bu madenin işletme hakkını alan konsorsiyumun sözleşme müddeti ne kadardır ve bu süre zarfında devletin aldığı pay
nedir?
4. Bu konsorsiyumda ortaklık oranları hangi ölçülerdedir?
5. Madenin denetimi yeterli ölçüde yapılıyor mu?
6. Kontrolün tamamen Kanadalı firmaya ait olduğu yolundaki söylentiler doğru mu?
7. Madende çalışan yerli ve yabancı personelin maaşları arasındaki orantı nedir?
8. Yabancı personelin çok aşırı oranda yüklü bir maaş aldığı söylentileri doğru mu?
T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 10.6.1996
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-698/9647
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : DevletBakanlığının 10.5.1996 tarih ve B.02.0.012/2-02-533 sayılı yazısı.
Rize Milletvekili Sayın Şevki Yılmaz'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi
gereğince cevaplandırılması istenen, 7/633 Esas No.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Hüsnü Doğan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Rize Milletvekili Sayın Şevki Yılmaz'ın
Yazılı Soru Önergesi ve Cevapları
(7/633-1403)
Soru 1. Rize ili Çayeli İlçesi Madenli Beldesinde işletilmekte olan madenin rezerv alanı ne kadardır?
Cevap 1. Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (ÇBİ A.Ş.) ile Etibank GenelMüdürlüğü arasında imzalanan 8mart 1985 tarihli Kira
Sözleşmesi gereğince, Etibanka ait İR.854 No.lu saha şirkete kiralanmış olup, bu sahanın alanı 203,12 hektardır.
Soru 2. Bu alanda çıkarılan maden cevheri türlerinin oranları nelerdir?
Cevap 2. Nihaî olarak tespit edilmiş olan görünür maden rezervi miktarı 12.7 milyon ton olup, cevherin tenörü; % 4.40 Cu, %
6.23 Zn, 0.93 gr/ton Au ve 45.34 gr/ton Ag'dir.
Soru 3. Bu madenin işletme hakkını alan konsorsiyumun sözleşme müddeti ne kadardır ve bu süre zarfında devletin aldığı pay
nedir?
Cevap 3. Yukarıda da açıklandığı üzere, madenin çıkarıldığı İR-854 No.lu sahanın işletme hakkı 8.3.1985 tarihli kira
sözleşmesi ile Etibank tarafından 49 yıllığına Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.'ne devredilmiştir. ÇBİ Şirketi TürkTicaretKanununa
göre kurulmuş bir anonim şirkettir.
Şirketin kurulmasından itibaren her türlü arama, araştırma ve etütler yapılarak, şirket tarafından son olarak Şubat 1990'da nihai
fizibilite yaptırılmıştır.Nihai fizibilitede tespit edilmiş görünür rezerv esas alınarak, madenin ömrü 15 yıl olarak
hesaplanmıştır.Nihai fizibiliteye göre, madenin projelendirilmiş olan 15 yıllık ömrü boyunca, Türkiye Cumhuriyeti devletinin
alacağı parasal tutar aşağıdaki şekildedir.
— Türki vergi yasalarına göre Şirketin ödeyeceği tahmini toplam vergi tutarı (teşvik tutarları düşüldükten sonra) 28 milyon
ABD $'dır.
— Yukarıda anılan kira sözleşmesi uyarınca yıllık bazda, şirket, bir kamu kuruluşu olan Etibanka vergiden sonraki net kârın
% 7'si veya 400 000 ABD $'ından hangisi büyük ise o miktarda ruhsat kira ücreti ödemektedir. Fizibiliteye göre 15 yıllık maden
ömrü boyunca, şirket, Etibanka ruhsat kira ücreti olarak tahmini toplam 12 676 000 ABD $ ödeyecektir.
— Fizibiliteye göre 15 yıllık maden ömrü boyunca, şirket bir kamu kuruluşu olan Etibanka temettü olarak tahmini toplam 47
milyon ABD $'ı ödeyecektir.
Yukarıdaki hususların yanı sıra, ÇBİ A.Ş., Türk madencilik sektörünün önemli bir parçasını teşkil etmekte olup, Doğu
Karadeniz Bölgesinde en az 400 vatandaşımıza iş imkânı ve çevrenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli bir katkı sağlamaktadır.
Soru 4. Bu konsorsiyumda ortaklık oranları hangi ölçülerdedir?
Cevap 4. Şirket, 26.4.1983 tarih ve 83/6533 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 23.11.1983 tarihinde 100 milyon TL.
sermayeli, Rize İlinin Çayeli İlçesi Madenli mevkiinde bulunan bakır-çinko madenini işletmeye açmak için beş ortaklı ve yabancı
sermaye iştirakli bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Uyruğu Pay (%)
Etibank Genel Müdürlüğü Türkiye % 45
Inmet Mining Corporation (Inmet) Kanada % 48
Metallgesellschaft AG (*) Almanya % 1
Gama Endüstri A.Ş. Türkiye % 5
Gama Pazarlama A.Ş. Türkiye % 1
Mevcut durumda, şirketin sermayesi 3,043 trilyon TL.'dir.
Soru 5. Madenin denetimi yeterli ölçüde yapılıyor mu?
Cevap 5. Şirket, bir kamu kuruluşu olan Etibank'ın % 45 hisseyle iştirak etmiş olduğu bir anonim şirkettir. Dolayısıyla,
TürkTicaret Kanunu uyarınca bir anonim şirketin muhatap olduğu tüm denetim mekanizmaları işletilmektedir.
Şirketin tesis ve faaliyetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK ve İş Güvenliği müfettişlerince denetlenmektedir.
Ayrıca, Maden Kanunu uyarınca Bakanlığım Maden İşleri Genel Müdürlüğü denetimine açık olup, 3213 sayılı Maden Kanunu
çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır.Diğer taraftan, şirketin malî işlemleri şirket ortaklar anlaşması gereğince
uluslararası bağımsız bir denetim firmasına yaptırılmaktadır.
Şirketin kendi denetim kurulu da mevcut olup, şirketin yönetim kurulu başkanı dahil 4 yönetim kurulu üyesi ile denetim
kurulunun 3 üyesinden birisi Etibank temsilcisidir. Bu suretle, şirket, Etibank ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti
menfaatları doğrultusunda yönetilmekte ve denetlenmektedir.
Soru 6. Kontrolün tamamen Kanada'lı firmaya ait olduğu yolundaki söylentiler doğru mu?
Cevap 6. Hayır, doğru değildir. Yukarıdaki 4 üncü maddede görülebileceği gibi şirketin % 51 hissesi Türk tarafına aittir.
Ayrıca, şirketin ortaklar anlaşmasının temel hükümlerine göre, şirketi bağlayıcı olan önemli kararlar şirket genel kurulunun % 60
oyu ile alınabilmektedir. Bu nedenle, bu kapsama giren hiç bir karar Etibank'ın onayı olmaksızın yürürlüğe giremez. Diğer taraftan,
yukarıdaki 5 inci maddede de belirtildiği üzere, şirketin yönetim ve denetiminde Etibank ve Türk ta-
(*) Metallgesellschaft'ın hissesini Inmet (Bermuda) Ltd.'in alması konusundaki işlemler devam et-
mektedir.
rafı ağırlıklı bir etkiye sahiptir. Ancak, şirket ile ortaklardan Kanada kökenli Inmet arasında şirketin kuruluş aşamasında yapılmış
olan teknik yardım anlaşması uyarınca, Inmet, şirkete belirli bir ücret karşılığında teknik yardım hizmetleri vermektedir. Inmet, bu
hizmeti esas itibariyle şirket genel kurulu ve şirket yönetim kurulunun karar ve talimatları doğrultusunda yerine getirmektedir.
Soru 7. Madende çalışan yerli ve yabancı personelin maaşları arasındaki orantı nedir?
Cevap 7. Hemen hemen dünyanın her yerinde, kendi ülkesi dışında çalışan deneyimli ve konusunda uzman personel, kendi
ülkesine oranla daha yüksek ücretlerle çalışmaktadır.Bu tip örneklerle ülkemizde özel sektörde çalışan yabancı uzmanlarda
rastlanılabileceği gibi, yurt dışında, örneğin; Bağımsız Devletler Topluluğunda çalışan Türk personel de çalıştıkları ülkedeki
emsallerinden çok yüksek ücretler almaktadır.Dolayısıyla, bu gerçek ışığında Türk ve yabancı uzmanlara deneyim, bilgi ve beceri
düzeyleri dikkate alınarak yaptıkları işe göre ücret ödenmektedir.
Soru 8. Yabancı personelin çok aşırı oranda yüklü bir maaş aldığı söylentileri doğru mu?
Cevap 8. 7 inci soru cevabındaki açıklama doğrultusunda yabancı uzman ücretleri Türk personel ücretlerinin üzerindedir.
9. – İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, üniversite harçlarını protesto eyleminde gözaltına alınan öğrencilerin sağlık
durumlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (7/650)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ağar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim. 19.4.1996
Zerrin Yeniceli
İzmir
1. 23.3.1996 tarihinde Kızılay'da yapılan harçları protesto eyleminden sonra gözaltına alınıp daha sonra da tutuklanan
öğrencilerin, tamamına yakınının durumu acil sağlık müdahalesi gerektirmektedir.Tutuklu öğrenciler kırıkların yanlış kaynaması
yüzünden sakatlık, şiddetli bel ve mide ağrıları, üşütmeden dolayı akciğer hastalıkları, kötü hijyenik şartlar yüzünden kangren
olma v.b. tehlikelerle karşı karşıya kalmışlardır. Sağlık hakkının Anayasamızda yer alması yanında, bu hakkın bir canlının en
doğal hakkı olduğunu düşünüyorum. Afyon Cezaevine gönderilen Ülkü Gündoğdu'nun serçe parmağının kesildiği de hatırlanırsa;
Elmadağ Hükümet Tabibinin hastaneye sevkettiği Elmadağ Cezaevindeki acil sağlık müdahalesi yapılması gereken tutukluların
tedavisi neden geciktiriliyor? Bunların hastaneye sevkedilmemesinden hangi yöneticiler sorumludur?
2. Yine aynı eylemden sonra 270 kişi gözaltına alınıyor. Bunlardan 26'sı tutuklanıyor. Ancak 26.3.1996 tarihli Cumhuriyet
Gazetesinde henüz gözaltındakiler savcılığa çıkartılmadan önce 30 kişinin tutuklandığı yazıyor. İlginç ve anlamlı olan nokta,
aynı gün savcılık, duruşmada 30 kişinin tutuklanmasını istiyor ve olay yerine polis 30 kelepçe getirmiş durumda. Gözaltındaki
insanlar savcılığa daha çıkarılmadan önce, kaç kişinin tutuklanacağı hakkında hemen hemen doğru çıkan bu bilgiyi basına kimler,
hangi amaçla sızdırmıştır?
T.C.
AdaletBakanlığı 7.6.1996
Bakan : 598
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve KararlarDairesi Başkanlığı ifadeli, 9.5.1996 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/650-1426/3755 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan ve İzmirMilletvekili Zerrin Yeniceli tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenen
soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Ağar
AdaletBakanı
Sayın
Zerrin Yeniceli
İzmir Milletvekili
T.B.M.M.
Şahsıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 17.5.1996 tarihli ve 3/5197 sayılı yazıdan;
— 23.3.1996 tarihinde Ankara'da gerçekleşen öğrenci harçlarını protesto eylemi sonucu meydana gelen olaylarla ilgili olarak;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan hazırlık tahkikatı sonucunda, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet,
öğrenim özgürlüğünü engellemek, kamu hizmetine tahsis edilmiş eğitim kurumlarının mallarına karşı ızrar suçlarından 30 sanığın
dosyadaki mevcut delil durumu karşısında tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiği,
— 26.3.1996 tarihinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince bunlardan 26'sının tutuklanmasına karar verildiği, 4'ünün
serbest bırakıldığı,
— Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca basın organlarına herhangi bir açıklamada bulunulmadığı,
anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, tutuklu sanıkların suç yeri itibariyle Ankara Kapalı Cezaevine konulmaları gerekmekte ise de; cezaevinin fizikî
koşullarının yetersizliği ve aynı cezaevinde barındırılan işlemiş oldukları iddia olunan suçların nevileri göz önünde tutularak
bunlar Elmadağ Kapalı Cezaevine ve Afyon E Tipi Kapalı Cezaevine konulmuşlardır.
Elmadağ Kapalı Cezaevine konulan tutuklular 26.3.1996 tarihinde "Elmadağ Kapalı Cezaevinde kalmak istemediklerini ve
Ankara Kapalı Cezaevine sevk edilinceye kadar açlık grevine gideceklerini" beyan ederek 27.3.1996 tarihinde kontrol ve muayene
için cezaevine getirilen doktoru kabul etmemişler ve muayene olmamışlardır.
Daha sonra açlık grevini bırakan tutuklular, cezaevine getirilen doktora kendi istekleriyle muayene olmuşlar ve muayene
sonucunda bazıları Elmadağ Devlet Hastanesine gönderilerek burada tedavileri yaptırılmıştır.
Soru önergesinde ismi geçen Ayfon E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Ülkü Gündoğdu isimli tutuklunun da, Afyon E Tipi
Kapalı Cezaevine getirildiği 27.3.1996 günü kurum tabipliğine çıkartıldığı, cezaevi tabipliğince muayenesinin derhal yapıldığı,
bilahara DevletHastanesine iki defa sevk edildiği, bunun dışında her gün veya gün aşırı olmak üzere kurum tabipliğine çıkarılarak
gerekli tedavisinin ve pansumanının yaptırıldığı, parmağındaki yaranın tamamen iyileştiği kurum kayıtlarından anlaşılmıştır.
Cezaevlerinde tutuklu olarak bulunanların cezaevlerine alındıkları günden itibaren tedavilerinin yaptırılması konusunda
cezaevi personelince azamî gayret gösterildiği ve hiçbir tutuklunun bu yöndeki isteğinin geri çevrilmediği anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Ağar
AdaletBakanı
10. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Zara-Suşehri (Geminbeli) Karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân
Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/662)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorunun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının
teminini saygılarımla arz ederim. 19.4.1996
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Soru : Sıvas’tan Suşehri ve Koyulhisar’a gidebilmek için Erzincan topraklarından geçmek ve kışın büyük sorun olan Kızıldağ
Geçidini açmak gerekmektedir. Sıvas’ı doğrudan Suşehri ve oradan da Koyulhisar ve Karadeniz’e bağlayacak olan Zara-Suşehri
(Geminbeli) Karayolu için 1996 ödeneğiniz ne kadardır? Ne zaman faaliyete geçecektir?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.6.1996
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1772
Konu : Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM’nin 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1726 sayılı yazısı. (7/662)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in “Zara-Geminbeli - Suşehri yolu”na dair Bakanlığımıza
yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Söz konusu yola 1996 yılında % 5 kesintili olarak 52 300 Milyon TL. ödenek ayrılabilmiştir. Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe
görüşmelerinde bu projeye % 5 kesintiden sonra 132 750 Milyon TL. daha ek ödenek verilmiş, toplam ödeneği 185 050 Milyon
TL.’ye ulaşmıştır. Fizikî gerçekleşmesi % 86 olan bu yolda verilen ek ödenekle birlikte çalışmalar hızlandırılacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
11. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, Konya-Güneysınır İlçesi Mehmet Ali Köprüsü ile Yerköprü arasındaki yolun
karayolları güzergâhına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı
(7/670)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
delaletlerinize arz ederim. 20.4.1996
Lütfi Yalman
Konya
Konya Güneysınır İlçesi ile, elektrik santralinin bulunduğu Yerköprü arasındaki yaklaşık 50 yıllık yolun bir bölümü
Karayollarına ait, bir bölümü ise sahipsiz konumdadır.
Şöyle ki; Güneysınır İlçesi Mehmet Ali Köprüsü arası Karayollarına ait, Mehmet Ali Köprüsü ile Habiller Köyü arasında ise
sahipsizdir. Köy Hizmetleri Karayollarına, Karayolları, Köy Hizmetlerine ait olduğunu söylüyor. Habiller-Yerköprü arası ise yine
Karayollarına aittir. Bu güzergâh yaklaşık 40 köye ulaşım sağlayan bir anayol konumundadır. Ayrıca Aladağ yöresindeki tarihî
kalıntı ve doğal güzellikler açısından yerli ve yabancı turistler için bir ziyaret ve piknik merkezidir. Her gün yüzlerce aracın işlediği
bu yolun mutlaka asfaltlanması ve Karayolları ağına alınması gerekir.
Sorum şu : Mehmet Ali Köprüsü ile Yerköprü arasındaki 10 km.’lik yol Karayolları güzergâhına alınacak mıdır? Alındığı
takdirde ne zaman yapılacaktır?

T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.6.1996
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1766
Konu : Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM’nin 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1726 sayılı yazısı. (7/670)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın “Mehmet Ali Köprüsü ile Yerköprü arasındaki yolun
Karayolları ağına alınıp alınmacağına” dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü halen 60 000 km. uzunluğundaki yol ağında yetersiz olan ödeneklerle yapım ve bakım
faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeterli düzeyde ödenek sağlanamaması sebebiyle bugün için yol ağını genişletecek ilave yollarına ağa
dahil edilmesi mümkün olamamaktadır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı

12. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in E-23 Karayolunun otoyol haline getirilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân
Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/680)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının
teminini saygılarımla arz ederim. 22.4.1996
Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. E-23 Karayolu olarak bilinen Ankara-Sıvas-Erzincan Karayolu, batıyı doğuya bağlayan en önemli karayoludur. Yapılan
istatistiklere göre bu karayolunda yıllık kilometre başına ortalama 800 000 araç, 2 milyon ton civarında yük ve 3 milyon yolcu
düşmektedir. Trafik yoğunluğunun böylesine yüksek olduğu bu yolun genişletilip, standartlarının yükseltilerek otoyol haline
getirilmesi konusunda bir çalışmanız var mı?
2. 1996 yılı için ayrılan ödenek ne kadardır?
3. Fiilen ne zaman faaliyete geçecektir?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 10.6.1996
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1794
Konu : Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM’nin 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1730 sayılı yazısı. (7/680)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in “Ankara-Sıvas-Erzincan yolunun (E-23 karayolu) otoyol
haline getirilmesine” dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Söz konusu yol, Karayolları Genel Müdürlüğünün otoyol yatırımları içinde yar almadığından; 1996 yılında herhangi bir
ödenek ayrılmamıştır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
13. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya’da bir gümrük müdürlüğünün kurulmasına ilişkin sorusu ve Devlet
Bakanı Yaman Törüner’in yazılı cevabı (7/687)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yaman Törüner tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda
gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 24.4.1996
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Ülkemizin maden ihracatının % 20’sini, porselenden mamül, sofra ve süs eşyası ihracatının % 60’ını karşılayan ve dış
ticarete konu edilebilecek çok sayıda ürün ve üreticinin bulunduğu Kütahya İlinin yıllık ortalama dış ticaret hacmi 100 Milyon
Dolar düzeyindedir. Bu rakamın 80 Milyon Dolarlık bölümü ihracat yoluyla, 20 Milyon Dolar’lık bölümü de ithalat yoluyla
sağlanmaktadır.
Kütahya’nın yaygınlaşarak artan dış ticaret işlemleri kalıcı bir Gümrük İdaresinin tesisine her geçen gün daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu nedenle; Kütahya’da bir gümrük müdürlüğü kurulması gerekmektedir.
2. Kütahya’da gümrük müdürlüğü açılması hususunda Bakanlığınızın çalışmaları nedir?
T.C.
Başbakanlık
Gümrük Müsteşarlığı 4.6.1996
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-121-026496
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 9.5.1996 tarihli, 3962 sayılı yazısı.
Yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen
soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur.
Kütahya Valiliğinden alınan 2.3.1990 tarihli, 13 sayılı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 27.11.1995 tarihli, 1748
sayılı yazılar ile İl Milletvekillerinden alınan muhtelif tarih ve sayılı dilekçelerle Kütahya ilinde bir gümrük müdürlüğü kurulması
talep edilmiştir.
Konunun Müsteşarlığımız denetim elemanlarınca tetkiki neticesinde olumlu sonuçlar alınmış ancak, 1995 Malî Yılı Bütçe
Kanununun 65 inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları (Yükseköğretim kurumları dahil) hizmetlerini mevcut teşkilatları eliyle
yürütür. Yıl içinde yeni yurt dışı teşkilat, bölge, il, ilçe müdürlükleri ile genel müdürlük, daire başkanlığı, şube, döner sermaye
işletme müdürlüğü (Yükseköğrenim kurumları hariç), orkestra, koro, topluluk, konservatuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve her
ne ad altında olursa olsun benzeri teşkilat genişlemesine neden olan birimler kurulamaz.” hükmü yer aldığından, 1995 yılı
içerisinde gümrük idaresi kurulmasına ilişkin talepler değerlendirilememiştir.
Dünya Bankası Kredisi ile desteklenen “Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi” çerçevesinde gümrük idaresinin merkez ve
taşra teşkilatının yeniden yapılanması gerekmektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sağlanan gümrük birliği, yeniden
yapılanmaya ivme kazandırılması gereğini daha açık şekilde ortaya koymuştur. Bu bakımdan, Kütahya ve benzeri illerde gümrük
idareleri kurulması talepleri bu projenin hedefleri doğrultusunda değerlendirilecektir.
Bilgilerine arz ederim.
Yaman Törüner
Devlet Bakanı
14. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya-Seyitömer Linyitleri İşletmesinin özelleştirilmesi konusuna ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı (7/692)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Sagılarımla. 24.4.1996
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Kütahya-Seyitömer Linyitleri İşletmesinin (S.L.İ) bir ABD şirketine Yap-Devret-İşlet Modeli ile verileceği doğru mudur?
2. Söz konusu S.L.İ özelleştirme kapsamına alınmış mıdır? Özelleştirilecekse; satışı mı düşünülmekte, yoksa iddia edildiği
gibi yabancı bir şirkete Yap-İşlet-Devret Modeli mi düşünülmektedir?
3. 197 Milyon ton rezerve sahip, 8 864 hektar alanda faaliyet gösteren toplam 1 801 çalışanı olan ve kâr eden S.L.İ.
İşletmesinin Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasında bulunması özelliği dikkate alındığında; özelleştirilmesi konusunda, sizce
doğru olanı nedir?
T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 10.6.1996
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300.700-9649
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1731 sayılı yazısı.
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz’ın tarafıma tevcih ettiği ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince
cevaplandırılması istenen, 7/692 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Hüsnü Doğan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz’ın yazılı soru önergesi ve cevapları (7/692-1492)
Soru 1 : Kütahya-Seyitömer Linyitleri İşletmesinin (S.L.İ.) bir ABD şirketine Yap-İşlet-Devret Modeli ile verileceği doğru
mudur?
Cevap : Seyitömer Termik Santralının işletme hakkını devir almak ve aynı zamanda 2x75 MW’lık yeni bir santral inşa etmek
üzere ilk başvuran firma Egem Enerji-NRG-Lurgie Energie Und Umwelt GmbH Türk, Amerikan, Alman konsorsiyumu olup 11488
sayılı yönetmeliğin 5 inci maddesine göre 29.9.1995 tarihinde Bakanlığımıza bir ön başvuruda bulunmuştur. Ön başvuru üzerine
22.11.1995 tarih 4444 sayılı Bakan Olur’u ile 26.4.1996 tarihine kadar firmalardan fizibilite raporu isteme süreci başlatılmıştır. Söz
konusu süre içerisinde 8 firma daha ön başvuruda bulunmuş olup, 26.4.1996 tarihinde bunlardan yalnızca 4’ü (Egem Energie-NRG-
Lurgie Energie Und Umwelt GmbH, Rumeli Elektrik A.Ş., Sartes-Mühendislik Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Park Teknik-Saar
Tech GmbH Saarbergwerke AG) fizibilite raporlarını teslim etmişlerdir. Sözkonusu raporlar Bakanlığımız TEAŞ ve TKİ Genel
Müdürlükleri uzmanlarından oluşan bir alt komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Alt komisyon tarafından değerlendirilen ve belli bir baza getirilen teklifler Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarın
uygun görüşü ile Bakan onayına arz edilecektir. Bakan onayından sonra Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Bakanlar Kurulu Kararı
olumlu ise, uygulama sözleşmesi ve diğer alt sözleşmeler imzalanacaktır.
Hak kazanan firma belirlendikten sonra, Seyitömer Linyit İşletmesi önce TEAŞ Genel Müdürlüğüne daha sonra santral ile
birlikte İşletme Hakkı Firmaya devir edilecektir.
Seyitömer Termik Santralı ve Linyit İşletmesinde uygulanacak olan yöntem Yap-İşlet-Devret Modeli olmayıp, yalnızca
İşletme Hakkı Devri ve Tevsii yöntemidir. Bu yöntem, 11488 sayılı yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, işletme hakkının devir
alınması ile birlikte ek ünite inşaasını da kapsamaktadır.
Soru 2 : Söz konusu S.L.İ. özelleştirme kapsamına alınmış mıdır? Özelleştirilecekse; satışı mı düşünülmekte, yoksa iddia
edildiği gibi yabancı bir şirkete Yap-İşlet-Devret Modeli mi düşünülmektedir?
Cevap : Seyitömer Linyitleri İşletmesi, Seyitömer Termik Santralı ile birlikte 3096 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelik hükümleri
ve yukarıda açıklanan prosedür çerçevesinde, işletme hakkı devri ve tevsii yöntemi ile özelleştirilecektir.
Soru 3 : 197 milyon ton rezerve sahip, 8 864 hektar alanda faaliyet gösteren toplam 1 901 çalışanı olan ve kâr eden Seyitömer
Linyitleri İşletmesinin Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasında bulunması özelliği dikkate alındığında, özelleştirilmesi
konusunda sizce doğru olanı nedir?
Cevap : Seyitömer Termik Santralı 17 yıldır çalışan bir santraldır. Termik santralların ömrünün 25-30 yıl olduğu
düşünüldüğünde, santralın ömrünün 3/4’ünü kullandığı görülmektedir. Bu nedenle rehabilitasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut
ünitelerin rehabilitasyonu, yeni ünitenin yapımı ve Seyitömer Linyitleri rehabilitasyonunun 650 milyon $ civarında olacağı tahmin
edilmektedir. Ülkemizin mevcut durumu düşünüldüğünde, devletin kısıtlı imkânları ile bu boyutta bir yatırımın günümüz
koşullarında devlet eliyle yapılması mümkün görülememektedir. Bu nedenle özel sektör tarafından işletilmesi daha uygundur.
Santralın linyit ihtiyacı S.L.İ.’den karşılanmaktadır. Bu nedenle S.L.İ. önce TEAŞ’a devredilecek daha sonra Seyitömer Santralı,
Seyitömer Linyitleri İşletmesi ile birlikte özelleştirilecektir.
15 – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya-Seyitömer Termik Santralının (TEAS) yap-işlet-devret modeliyle bir
şirkete verileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı H. Hüsnü Doğan’ın yazılı cevabı (7/693)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 24.4.1996
Saygılarımla. Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Kütahya-Seyitömer Termik Santralının (TEAŞ) bir ABD şirketine yap-işlet-devret modeliyle verileceği ve bu konuda
çalışmalar yapıldığı doğru mudur?
2. 1960 yılından beri kömür üretimi yapan ve ülkemizin büyük ölçüde kömür ihtiyacını karşılayan ve 1973 yılından bu yana
da TEAŞ bünyesindeki termik santrallerin yakıt ihtiyacını karşılayan, aynı bölgedeki S.L.İ. ve TEAŞ’ın kiralanmak suretiyle bir
yabancı şirkete verilmesi, Kütahya için hayatî önem taşıyan bu iki kuruluşumuzda çalışan 3 000 dolayındaki işçimizin geleceği
bakımından kuşkular doğurmaktadır. Devredilme veya satışı konusundaki çalışmalarınızda, sözkonusu kuruluşlarımızın işçi
sendikalarıyla (Tes-İş ve Maden-İş Sendikası) müşterek bir çalışma ve danışma ihtiyacı niçin duyulmuyor?
Sendikalarımızın dışlanmasını doğru buluyor musunuz?
T.C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 10.6.1996
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300.701-9650
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1731 sayılı yazısı.
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz’ın tarafıma tevcih ettiği ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi gereğince
cevaplandırılması istenen, 7/693 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Hüsnü Doğan
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz’ın yazılı soru önergesi ve cevapları (7/693-1493)
Soru 1 : Kütahya-Seyitömer Termik Santralının (TEAŞ) bir ABD şirketine Yap-İşlet-Devret Modeli ile verileceği doğru
mudur?
Cevap : Seyitömer Termik Santralının işletme hakkını devir almak ve aynı zamanda 2x75 MW’lık yeni bir santral inşa etmek
üzere ilk başvuran firma Egem Enerji-NRG-Lurgie Energie Und Umwelt GmbH Türk, Amerikan, Alman konsorsiyumu olup 11488
sayılı yönetmeliğin 5 inci maddesine göre 29.9.1995 tarihinde Bakanlığımıza bir ön başvuruda bulunmuştur. Ön başvuru üzerine
22.11.1995 tarih 4444 sayılı Bakan Olur’u ile 26.4.1996 tarihine kadar firmalardan fizibilite raporu isteme süreci başlatılmıştır. Söz
konusu süre içerisinde 8 firma daha ön başvuruda bulunmuş olup, 26.4.1996 tarihinde bunlardan yalnızca 4’ü (Egem Energie-NRG-
Lurgie Energie Und Umwelt GmbH, Rumeli Elektrik A.Ş., Sartes-Mühendislik Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Park Teknik-Saar
Tech GmbH Saarbergwerke AG) fizibilite raporlarını teslim etmişlerdir. Sözkonusu raporlar Bakanlığımız TEAŞ ve TKİ Genel
Müdürlükleri uzmanlarından oluşan bir alt komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Alt komisyon tarafından değerlendirilen ve belli bir baza getirilen teklifler Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarın
uygun görüşü ile Bakan onayına arz edilecektir. Bakan onayından sonra Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Bakanlar Kurulu Kararı
olumlu ise, uygulama sözleşmesi ve diğer alt sözleşmeler imzalanacaktır.
Seyitömer Termik Santralı ve Linyit İşletmesinde uygulanacak olan yöntem Yap-İşlet-Devret Modeli olmayıp, yalnızca
İşletme Hakkı Devri ve Tevsii yöntemidir. Bu yöntem, 11488 sayılı yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, işletme hakkının devir
alınması ile birlikte ek ünite inşaasını da kapsamaktadır.
Soru 2 : 1960 yılından beri kömür üretimi yapan ve ülkemizin büyük ölçüde kömür ihtiyacını karşılayan ve 1973 yılından bu
yana da TEAŞ bünyesindeki termik santrallerin yakıt ihtiyacını karşılayan, aynı bölgedeki S.L.İ. ve TEAŞ’ın kiralanmak suretiyle
bir yabancı şirkete verilmesi, Kütahya için hayatî önem taşıyan bu iki kuruluşumuzda çalışan 3 000 dolayındaki işçimizin geleceği
bakımından kuşkular doğurmaktadır. Devredilme veya satışı konusundaki çalışmalarınızda, sözkonusu kuruluşlarımızın işçi
sendikalarıyla (Tes-İş ve Maden-İş Sendikası) müşterek bir çalışma ve danışma ihtiyacı niçin duyulmuyor?
Sendikalarımızın dışlanmasını doğru buluyor musunuz?
Cevap : Sözkonusu santralın İşletme Hakkı devri için verilen tekliflerin değerlendirilmesi henüz sonuçlanmamıştır. Tabiidir ki
İşletme Hakkı devrinde en önemli konu mevcut personelin sosyal haklarının korunmasıdır. Teklifler değerlendirilirken bu konu
öncelikle ele alınacaktır. Özelleştirmedeki amaç mevcut tesisin daha verimli çalışması, daha ucuz elektrik üretmesi ve bu arada
mevcut personelin sosyal haklarının da korunmasıdır.
16. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın, Kütahya’da bir karayolları bölge müdürlüğünün kurulmasına ilişkin sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/696)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 24.4.1996
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Kütahya Karayollarımız ayrı ayrı üç Bölge Müdürlüğüne bağlı olduğundan, bakım ve onarım hizmetleri bakımından ciddi
aksaklıklar olmaktadır. Bu nedenle;
a) Bakanlık olarak, Kütahya’da Karayolları Bölge Müdürlüğü kurulmasını düşünüyor musunuz? Ve size göre böyle bir ihtiyaç
yok ise, gerekçeleri nedir?

T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.6.1996
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1774
Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM’nin 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1730 sayılı yazısı. (7/696)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın “Karayolları Bölge Müdürlüğü kurulmasına” dair
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bir ilde yeni Bölge Müdürlüğü veya Şube Şefliği kurulması, o ilde Bölge İdare binaları, atölyelerin kurulmasını, ayrıca
bölgelerin ihtiyacı olan teknik ve idarî personel ile makine parkının teminini zorunlu kılacağından; ekonomik bulunmamakta ve
ülke genelinde uygulanan tasarruf tedbirlerine aykırı görülmektedir. Yapım hizmetlerinin yanı sıra bakım hizmetleri de optimum
mesafelere, topografyaya bağlı olarak yürütülmesi zorunlu olan hizmetlerdir.
Bakım hizmetlerini mahallinde yürütmek için Kütahya’da bir Karayolları Şubesi mevcut olup, Bölge Teşkilatı kurulması uygun
görülmemektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı

17. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın bazı karayollarının yapımı için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Bayındırlık
ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/697)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 24.4.1996
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Aşağıda yazılı ve yapımı yarıda kalmış olan karayollarımızın tamamlanabilmesi için 1996 Yılı Yatırım Programında ne
kadar TL. ödenek konulmuştur? Ve bu ödeneklerle sözkonusu yollarımız 1996 yılında bitirilebilecek midir?
a) Kütahya-Bursa Karayolu,
b) Kütahya-Tavşanlı Karayolu,
c) Balıkesir-Kütahya Karayolu,
d) Kütahya-Simav Demirci yolu,
e) Tavşanlı-Domaniç yolu,
f) Kütahya Çevre yolu.
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.6.1996
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1770
Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM’nin 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1730 sayılı yazısı. (7/697)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın “Bazı karayollarının yapımı için ayrılan ödenekler”e
dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
a) Kütahya-Bursa yolu; Karayolları Genel Müdürlüğünün 1996 yılı Yatırım Programında Tavşanlı-Domaniç, Domaniç-
(İnegöl-Bozüyük) Ayr. ve Bursa-İnegöl-Bozüyük şeklinde 3 ayrı proje ile yer almaktadır.
Yatırım Programında Tavşanlı-Domaniç yolu 1 Milyon Tl, Domaniç-(İnegöl-Bozüyük) Ayr. yolu da 14 250 Milyon TL.
ödenekle yer almaktadır.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu 1996 yılı Yatırım Programında Karayolu İyileştirme Projesi (KİP) kapsamında yer almakta
olup, 152 000 Milyon TL. ödeneği vardır.
Ayrıca, bu projeye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 28 000 Milyon TL. ek ödenek verilmiş ve 1996 yılı ödeneği 180 000
Milyon TL.’ye ulaşmıştır.
b) Kütahya-Tavşanlı (Kütahya Geçişi dahil) yolu; 1996 yılı Yatırım Programında 86 000 Milyon TL. ile yer almaktadır.
Ancak, bu yola TBMM’de 57 000 Milyon TL. ek ödenek verilerek ödeneği 143 000 Milyon TL. olmuştur.
c) Balıkesir-Kütahya yolu; Yatırım Programında Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı (Balıkesir Geçişi dahil) Projesi
ve Tavşanlı-Kütahya şeklinde iki ayrı proje adı ile yer almaktadır.
Tavşanlı-Kütahya yolu (b) maddesinde açıklanmıştır.
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı (Balıkesir Geçişi dahil) yoluna 1996 yılında 52 500 Milyon TL. ödenek ayrılmış
ve TBMM’de 95 000 Milyon TL. ek ödenek verilerek toplam 147 500 Milyon TL. olmuştur.
d) Kütahya-Simav-Demirci Ayr. yoluna 1996 yılında 9 500 Milyon TL. ayrılmış olup, TBMM’de verilen 25 000 Milyon TL.
ek ödenekle 34 500 Milyon TL.’ye ulaşmıştır.
e) Tavşanlı-Domaniç yolu (a) maddesinde açıklanmıştır.
f) Kütahya Çevreyolu (b) maddesinde açıklanmıştır.
Ayrıca; söz konusu yolların hiçbiri, 1996 yılında bitirilecek projeler arasında yer almamaktadır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
18. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın Kütahya’da İstasyon Caddesi ile Gar binası arasına sinyalizasyonlu bir kavşak
yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/698)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla. 24.4.1996
Mehmet Korkmaz
Kütahya
1. Kütahya TCDD Gar binası ile şehir merkezi arasından geçen ve halen yapımı devam eden, çevre yolunun yolaçtığı bağlantı
kopukluğunun daha vahim sorunlara yol açmadan acilen çözümlenmesi amacıyla; İstasyon Caddesi ile Gar binası arasında çevre
yolu üzerinde yapılacak bir düzenleme ile, sinyalizasyonlu bir kavşak yapılması hususunda Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları
vardır?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 10.6.1996
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1792
Konu : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM’nin 9.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1730 sayılı yazısı. (7/698)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz’ın “İstasyon Caddesi ile Gar Binası arasında çevre yolu
üzerinde sinyalizasyonlu bir kavşak yapılması”na dair Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Söz konusu kesimde, anayol trafiğinin yüksek olması ve kavşak alanı içerisine dönüş adacıklarının sığdırılamamasından
dolayı taşıt trafiğine açık kavşak düzenlemesi yapılması teknik olarak mümkün görülmemektedir.
Ancak, bu kesimde yaya güvenliğinin temini için istasyon ile Abdurrahman Kara Bulvarı arasındaki transit yol üzerine yaya
kanallaması ile yatay işaretlemeler yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı

19. – İzmir Milletvekili İsmail Yılmaz’ın, bazı otoyolların yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet
Keçeciler’in yazılı cevabı (7/708)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
delaletlerinizi arz ederim. (Karayollarından sorumlu)
Saygılarımla. İsmail
Yılmaz
İzmir
Sorular :
1. Çeşme-İzmir otoyolunun şu anki durumu nedir? Yapılmakta olan ve yapılması planlanan işler nelerdir?
2. Adı geçen otoyolun bitirilmesi için planlanan zaman nedir?
3. Bu otoyol için şuana kadar ne kadar para harcanmıştır?
4. Tamamının bitirilebilmesi için ne kadar daha para gereklidir?
5. İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul
Otoyolları için bakanlığın şu andaki plan ve programları nelerdir?
T.C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 10.6.1996
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1796
Konu : İzmir Milletvekili İsmail Yılmaz’ın
Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM’nin 15.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1810 sayılı yazısı. (7/708)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, İzmir Milletvekili İsmail Yılmaz’ın “Bazı Otoyolların Yapımı”na dair Bakanlığımıza yönelttiği
yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu 88 km. uzunluğunda olup, 1989
yılında Bayındır İnş. Tur. ve Tic. A.Ş.’ne ihale edilmiştir. 73 km.’si hizmete açılmış, kalan 15 km.’sinde ise yapım çalışmalarına
devam edilmektedir.
Söz konusu otoyol üç bölüm halinde inşa edilmektedir.
a) 27 km. uzunluğunda olan İzmir-Urla (Km:8+600-Km:35+000) arasının inşaatı, (bazı eksiklikler hariç) 4.7.1992 tarihinde
tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. Söz konusu otoyolun geçici kabul eksiklikleri tamamlanarak 29.6.1995 tarihinde kesin kabulü
yapılmıştır.
b) Urla-Çeşme (Km:35+000-Km:84+920) arasının (bazı eksiklikler hariç) Urla-Karaburun arası (9 km) 7.9.1993 tarihinde,
Karaburun-Zeytinler arası (12 km) 28.12.1993 tarihinde, Zeytinler-Alaçatı (17 km) arası ise 26.8.1995 tarihinde tamamlanmış ve
trafiğe açılmış olup, kısmî geçici kabulleri yapılmıştır.
Bu kesimlere ait eksik işlerin tamamlanması çalışmalarına devam edilmektedir.
Otoyolun Alaçatı-Çeşme arasındaki bölümünde yapım çalışmaları sürdürülmekte olup, 1996 yılında verilen ödenek yeterli
değildir. Söz konusu otoyol için 42 milyon $ ilave ödenek verilmesi halinde 12 km. uzunluğunda olan söz konusu bölüm ve şehir
geçişindeki bazı viyadükler 1996 yılında tamamlanarak trafiğe açılabilecektir.
c) (Km:0+000-Km:8+600) Konak meydanı-İkiztepe kavşağı-Bornova (Osmankibar) kavşağı-Halkalıpınar kavşağı-
Cumhuriyet meydanı-Konak meydanı arasında (Konak meydanı-İkiztepe arası) Mustafa Kemal Sahil Bulvarı (8 km) 20.9.1994
tarihinde trafiğe açılmış olup, bazı eksik işlerin tamamlanmasına devam edilmektedir. Diğer kesimlerde ise proje ve yapım
çalışmaları devam etmektedir. Talep edilen ilave ödeneğin verilmesi halinde bu kesimin alt yapısı 1996 yılında bitirilerek, kalan
kesimin 30.9.1997 tarihinde tamamlanıp trafiğe açılması mümkün olabilecektir.
2. İzmir-Urla-Çeşme otoyolunun onaylı iş programına göre 30.9.1997 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. (Talep edilen
ilave ödeneğin verilmesi halinde bu tarihte işin tamamlanması mümkün olabilecektir.)
3. İzmir-Urla-Çeşme otoyolu inşaatı için bugüne kadar yapılan harcama;
Bazı fiyatlara göre tutarı 454 056 539 $
Fiyat farkı tutarı 119 885 284 $
Toplam Ödeme : 573 941 823 $’dır. (KDV hariç)
4. İzmir-Urla-Çeşme otoyolunun tamamının bitirilmesi için 72 Milyon ABDDoları (KDV hariç) tutarında paraya ihtiyaç
vardır.
5. Şu anda İzmir-Ankara arasının otoyol yapılmasıyla ilgili bir planlama mevcut değildir.
İzmir-Balıkesir-Bursa (Bursa Çevreyolu dahil) - Orhangazi arasının proje çalışmaları devam etmekte olup, 1996 yılı içinde
bitirilecektir. Uluslararası ihale yapılması ve 1996 yılı Yapım Yatırım Programına alınması için DPT’ye müracaat edilmiştir.
Yatırım programına alınmasını müteakip gerekli girişimlere başlanacaktır.
İstanbul-İzmir otoyolu ağının bir kısmı olan (Anadolu Otoyolu-Dilovası) Ayr. - Orhangazi (Körfez köprüsü dahil)
otoyolunun yapımı, bakımı, işletmesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacaktır. Yapılan ön seçim sonucunda yeterli görülen firma
gruplarından teklif alınmış olup, Komisyon gerekli çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
20. – Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, Başbakanlık Müsteşarı Birkan Erdal’ın, TEK Genel Müdürü iken yaptığı
iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/714)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda belirtilen sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim
22.4.1996
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Sorular :
18.4.1996 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesindeki habere göre Tansu Çiller, Sayın Başbakana hitaben “sen önce Başbakanlık
Müsteşarına bak” diyerek Başbakanlık Müsteşarı Birkan Erdal hakkında birtakım suçlamalarda bulunmuştur;
1. Başbakanlık Müsteşarı Sayın Birkan Erdal’ın TEK Genel Müdürlüğü döneminde ABD Dolarına endeksli 1 Trilyon TL.’lık
tahvil ihraç ettiği ve şu anda bu tahvil ihracından dolayı TEK’in 10,5 Trilyon TL.’lık borç çıkmazına soktuğu hususları doğru
mudur?
2. Yine Başbakanlık Müsteşarı Sayın Birkan Erdal’ın TEK Genel Müdürlüğü sırasında “Görevini kötüye kullanmak ve
suistimal suçlarından” dolayı Ankara 17 nci Asliye Hukuk Mahkemesine veya başka mahkemelere dava açıldı mı? Bu davanın
mahiyeti nedir ve dava hangi safhadadır? Davaya TEK müdahale talebinde bulundu mu?
3. Sayın Müsteşar Birkan Erdal’ın, TEK Genel Müdürü olduğu dönemde 30’a yakın ihalede usulsüzlük yaptığı ve bu konuda
soruşturmalar başlatıldığı hususları doğru mu? Doğruysa bu soruşturma neticeleri ne olmuştur?
4. Yine Sayın Müsteşar Birkan Erdal’ın TEK Genel Müdürü olduğu 1991-1993 yılları arasında elektrik fiyatlarına müdahale
etmeyerek kurumu 126 Milyar TL. zarara uğrattığı hususu doğru mu? Bu hususta açılmış bir soruşturma var mı, varsa neticesi ne
olmuştur?
5. Yukarıdaki iddialar hakkında şayet şimdiye kadar herhangi bir soruşturma yapılmamışsa, Sayın Çiller’in bu iddialarını
ihbar kabul ederek bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Devlet Bakanlığı 10.6.1996
Sayı : B.02.0.012/2.02.788
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/714-1522/4042 sayılı yazısı.
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış’ın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen
“Başbakanlık Müsteşarı Birkan Erdal hakkındaki suçlamalara” ilişkin 7/714 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar
aşağıda sunulmaktadır.
1. TEK’in Kamu Ortaklığı İdaresine olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Kamu Ortaklığının teklifi üzerine, yüksek Planlama
Kurulunca verilen tahvil çıkarma kararı TEK Genel Müdürlüğünce uygulanmıştır.
2. Sayın Birkan Erdal’ın TEK Genel Müdürlüğü sırasında görevini kötüye kullanmak (TCK 240) ve suistimal (TCK 228)
suçlarından dolayı açılmış davası bulunmamaktadır.
17 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görevi ihmal iddiasıyla açılmış dava henüz sonuçlanmamıştır.
3. Bu konuyla ilgili bugüne kadar açılmış soruşturma, dava ve mahkeme sonucu bulunmadığı gibi bu yönde herhangi bir iddia
da yoktur.
4. Sayın Birkan Erdal TEK Genel Müdürlüğü görevini Ağustos 91 Temmuz 92 aylarında yapmıştır. 11 aylık görevi sırasında
enerji tarifelerinde gerektiği kadar ve düzenli olarak ayarlama yapılmıştır.
5. İddiaların belgeye bağlanması halinde soruşturma herkes için yapılacak işlemdir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ali Talip Özdemir
Devlet Bakanı
21. – Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın, yıllar itibariyle örtülü ödenekten yapılan, harcamalara ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/718)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplanmasını saygılarımla arz ederim.
Hüsamettin Korkutata
Bingöl
Soru : 1991 yılı itibari ile 1996 yılı Nisan ayına kadar, örtülü ödenekten her yıl ne kadar para ödenmiştir?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.00.12/2.02.785 10.6.1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın 15.5.1996 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 00.02-7/718-1527/4047 sayılı
yazısı.
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte
gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Ali Talip Özdemir
Devlet Bakanı
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata’nın 7/718 numaralı soru önergesine verilecek
cevap metni
Örtülü ödenek ile ilgili tahsisat 1050 sayılı “Muhasebe-iUmumiye” Kanununun 77. maddesine göre, her yıl bütçe kanununda
Başbakanlık bütçesi içinde 101-01-1-002-800 harcama kaleminde yer almaktadır.
Her yıl bütçenin yukarıda belirtilen harcama kaleminde yer alan örtülü ödeneğin tutarını yıllık bütçe kanunlarından öğrenmek
mümkün olduğundan, TBMM İçtüzüğünün “sorulamayacak sorular” başlıklı 97 nci maddesinde yer alan “başka bir kaynaktan
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular” hükmüne göre bu hususta ayrıca cevap verilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir.
Diğer taraftan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine göre Başbakanlık bütçesine konulan örtülü
ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri için, siyasi,
sosyal konularda, kültür ve devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında Hükümet icapları sayılan amaçlar için
sarfedilir. Bu nedenle örtülü ödenek konusunda detaylı bilgi vermek devlet çıkarları ile de bağdaşmamaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu
bakanlığa gönderir.
Sorulamayacak sorular
MADDE 97. – Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez :
a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;
b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.
Sözlü sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması
MADDE 98. – Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa sevk tarihinden itibaren beş gün sonra
gündeme alınır.
Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa kanun ve İçtüzük gereği zorunluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki
gününde, birleşimin başında ve birer saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir
süre ayrılır.
Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa
ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de beş dakikayı geçemez.
22. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, mevsimlik işçi olarak çalıştırılan Ziraat Mühendislerine ilişkin sorusu ve Tarım ve
Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın yazılı cevabı (7/732)
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Tarım İl Müdürlüğünde çok sayıda ziraat mühendisi mevsimlik işçi olarak 3-4 ay çalıştırılmakta, sonra da işlerine son
verilmektedir. Bu durum yüksekokul bitirmiş bir mühendis açısından onur kırıcıdır. Bu durumda;
1. Mevsimlik olarak çalışan ziraat mühendislerini memur yapmayı düşünüyor musunuz?
2. Memur yapılmadıkları takdirde, ziraat mühendislerine kredi vererek (Hayvancılık, Arıcılık, Tarım, Seracılık vb. dallarda)
hem iş sahibi olmalarını, hem de ülke ekonomisine üretimde katkıda bulunmalarını sağlamayı düşünüyor musunuz? (Çünkü branşı
ne olursa olsun bu işi bilmeyenlere bile kredi veriliyor.)
T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : K/113-7470-35829 6.6.1996
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliğine
İlgi : 15.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/732-1554/4126 sayılı yazınız.
Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman’ın mevsimlik işçi olarak çalıştırılan mühendislere memur kadrosu verilip
verilmeyeceği hakkında ilgi yazınız eki incelenmiş olup, Bakanlığımız teşkilatında mevsimlik olarak çalışan Ziraat
Mühendislerinin Memur kadrosuna geçmeleri Mühendis unvanlı boş kadrolara açıktan atama yapılması ile mümkün olup, bu
konuda 23.5.1996 tarih ve K/113-6874/12284 sayılı yazımızla Başbakanlıktan açıktan atama müsaadesi talebinde bulunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
İsmet Attila
Tarım ve Köyişleri Bakanı
23. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç’un, askerî lise-astsubay hazırlama okulları sınav giriş belgelerine ilişkin sorusu ve
Millî Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/746)
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular :
K.K.K. Askerî Lise-Astsubay Hazırlama Okulları sınav giriş belgelerinde adayın fotoğrafı, babasının fotoğrafı, annesinin
fotoğrafı istenmektedir. İlk defa bir sınav belgesinde böyle bir uygulamaya şahit olduğum için sormak istiyorum.
– Öğrencinin annesinin ve babasının fotoğraflarının istenmesinin maksadı nedir?
T.C.
Millî Savunma Bakanlığı
KANUN : 1996/434-MD 10.6.1996
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Bşk. lığının 15 Mayıs 1996 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-1819 sayılı yazısı.
Elazığ Milletvekili AhmetCemil Tunç tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen “Askerî Lise/Astsubay
Hazırlama Okulu Giriş Sınav Belgelerine İlişkin” 7/746 esas numaralı Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek’tedir.
Arz ederim.
M. Oltan Sungurlu
Millî Savunma Bakanı
Elazığ Milletvekili AhmetCemil Tunç tarafından verilen Askerî Lise-Astsubay Hazırlama Okulu Sınav Giriş Belgelerine ilişkin
7/746 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır
1. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler
Yönetmeliği ile Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Yönetmeliği hükümleri uyarınca askerî lise ve astsubay hazırlama okullarına
alınacak öğrenciler hakkında güvenlik soruşturması yapılmaktadır.
2. Genelkurmay Başkanlığınca;
a) Bugüne kadar fotoğraf kulanılmaksızın ana ve baba adı üzerinden mahallinde yapılan güvenlik soruşturmalarında isim
benzerliği nedeniyle şahısların tanınmasında güçlüklerle karşılaşıldığı,
b) Karşılaşılan bu güçlüklerin aşılabilmesi, yanlışlıklara meydan verilmemesi ve ilgili birimlere kolaylık sağlanması amacıyla
güvenlik soruşturması belgelerinde kullanılmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerî okullara alınacak öğrencilerin
anne ve babalarına ait fotoğrafların istenilmesine karar verildiği,
c) İlk defa 1996-1997 eğitim ve öğretim yılı için başlatılan bu uygulamadan alınacak sonuçlara göre uygulamanın diğer
Kuvvet Komutanlıkları için de yaygınlaştırılması veya kaldırılması cihetine gidileceği,
belirtilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
M.Oltan Sungurlu
Millî Savunma Bakanı
24. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, ülkemizde yaşanan trafik kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu’nun yazılı cevabı (7/754)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Ömer Barutçu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim.
7.5.1996
Ahmet Küçük
Çanakkale
1. Ülkemizde her yıl binlerce insanın yaşamını yitirdiği trafik kazalarına son verecek yeni bir ulaşım politikası düşünülüyor
mu?
2. Haberleşme sektöründe dünya teknolojisini yakaladığımız şu günlerde insan yaşamının konu olduğu ulaşım sektörünün can
damarı olan demiryolu ve denizyolu taşımacılığında dünya teknolojisini yakalayabilecek köklü adımlar atılıyor mu? Atılıyor ise
bunlar nelerdir?
3. Ülkemizde trafik eğitimini ve kültürünü geliştirmek amacıyla bizzat eğitim kurumlarımıza dönük çalışmalarınız bulunuyor
mu? Bulunuyor ise bunların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.11.0.APK.0.010.00.00.A-7/772-15408 10.6.1996
Konu : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün
yazılı soru önergesi.
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : 23 Mayıs 1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1958 sayılı yazınız.
Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün Bakanlığıma yönelttiği 7/754-1635 sayılı soru önergesine ilişkin cevap formu ilişikte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün 7/754-1635 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı
Sorular :
1. Ülkemizde her yıl binlerce insanın yaşamını yitirdiği trafik kazalarına son verecek yeni bir ulaşım politikası düşünülüyor
mu?
2. Haberleşme sektöründe dünya teknolojisini yakaladığımız şu günlerde insan yaşamının konu olduğu ulaşım sektörünün can
damarı olan demiryolu ve denizyolu taşımacılığında dünya teknolojisini yakalayabilecek köklü adımlar atılıyor mu? Atılıyor ise
bunlar nelerdir?
3. Ülkemizde trafik eğitimini ve kültürünü geliştirmek amacıyla bizzat eğitim kurumlarımıza dönük çalışmalarınız bulunuyor
mu? Bulunuyor ise bunların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
Cevaplar :
1. Malumları olduğu üzere; Karayolu taşımacılığı hizmet sektörünü düzenleyen özel bir kanun olmadığından, geçmiş yıllarda
bu konu zaman zaman gündeme gelmiş ve muhtelif Karayolu Taşıma Kanun Tasarıları hazırlanarak ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar
ile Meslek Teşekküllerinin görüşleri alınmış ancak, bugüne kadar tasarının kanunlaşma imkânı olamamıştır.
Bakanlığımızca, en son 1992 yılında hazırlanan Karayolu Taşıma Kanun Tasarısı ilgili Bakanlık ve Kuruluşlar ile Meslek
Teşekküllerinin görüşlerine gönderilmiş ancak, tasarının önemli bölümlerini kapsayan maddeler görüş bildiren Makamlar tarafından
kendi görev alanları içinde olduğundan bahisle tasarıdan çıkarılması istenmiş ve alınan görüşler kanun tasarısını, niteliğinden
uzaklaştırdığından gündemden kaldırılmıştır.
Ülkemizin coğrafî yapısının da önemi sebebiyle büyük bir gelişme ve büyüme gösteren karayolu taşımacılığının özellikle
uluslararası karayolu ve eşya taşımacılığının disipline edilmesine yönelik mevzuat boşlukları Bakanlığımızca uygulamaya
konulan yönetmeliklerle giderilmeye çalışılmaktadır.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda bulunan ve kazaların önlenmesinde önemli etkisi olacak olan Karayolları
TrafikKanunu değişikliği bugüne kadar sağlanamamıştır. Çalışmaları halen devam etmekte olup, bu kanunun günün şartlarına
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan trafik kazalarının önlenmesi sadece yapılacak olan mevzuat değişiklikleri ile de mümkün değildir. Sorunun alt
yapı ulaşım sistemlerinin iyi bir planlama ile birbirlerini destekleyici ve yeterli hale getirilmesi de gerekmektedir. Özellikle demiryolu
taşımacılığında yük ve yolcu taşıma paylarının arttırılması, kazaların önlenmesi açısından önemli bir etken olacaktır.
2. Demiryollarımızın ülkemizin sanayi ve nüfusundaki gelişmelere paralel olarak artan taşıma talebine cevap verebilmesi ve
diğer taşıma sistemleri ile rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla özellikle alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmektedir.
Bu bağlamda alt yapının iyileştirilmesi amacıyla;
– Mevcut yolların fiziki ve geometrik standardının yükseltilmesi,
– Ankara-İstanbul koridorundaki seyir süresinin azaltılması ve konforun yükseltilmesi,
– Hat kapasitesinin ve kabiliyetinin % 50 oranında artmasını sağlayan elektrifikasyon ve sinyalizasyon tesislerinin yapımı,
– Çeken ve çekilen araç parkının modernize edilerek yeterli düzeye getirilmesi ve standardının yükseltilmesi,
– Limanlarımızın yükleme-boşaltma kapasitelerinin yeterli düzeye çıkarılması amacıyla ek tesisler kurulması ve çağdaş
teknolojiye uygun ekipmanla donatılması,
ile ilgili yatırımlara önem ve öncelik verilmiştir.
1996’dan itibaren 10 yıl içinde aşağıda belirtilen demiryolu hatlarının yapımına başlanması planlanmıştır.
Nizip-Birecik-Şanlıurfa Demiryolu (137 Km.)
Kömürler-Osmaniye Demiryolu (74 Km.)
Çankırı-Çorum-Amasya Demiryolu (239Km.)
Ankara-Konya Demiryolu (290 Km.)
Bandırma-Bursa-Osmaneli Demiryolu (182Km.)
Vangölü Kuzey Geçişi Demiryolu (237Km.)
Adapazarı-K.Ereğli Demiryolu (127 Km.)
Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu (92Km.)
Ayrıca, 1992-2000 yıllarını kapsayan önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde TCDD Genel Müdürlüğünce;
– 2 090 Km. yol yenilemesi,
– 171 Km. yeni yol,
– 1 810 Km. sinyalizasyon tesisi,
– 2 017 Km. elektrifikasyon tesisi yapılması,
– 34 adet dizel manevra lokomotifi,
– 500 adet yolcu ve 1 850 adet yük vagonu ile
– 60 adet elektrikli anahat lokomotifinin,
imal ve temini programlanmıştır.
Buna göre demiryollarımızın 2000 yılı sonunda elektrikli anahat oranı % 11’den, % 34’e, sinyalli anahat oranı ise % 17’den,
% 49’a yükselecektir.
3. 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla Bakanlığımıza trafik eğitimi ve kültürü ile ilgili
olarak görev verilmemiştir. Bu görev 2918 sayılı Trafik Kanunu ile İçişleri ve Millî EğitimBakanlıklarına verilmiştir.
Ancak trafik eğitimi ve kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla özellikle, tren, istasyon vb. tesislere zarar
verilmesini önlemek, yaya ve araçların can ve mal güvenliğinin sağlanması için valilikler, medya kuruluşları, öğretim kurumları ve
Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğine gidilmektedir. Bu işbirliği ve koordinasyon ile radyo ve televizyon programlarında halka
yönelik eğitici ve uyarıcı mesajlar verilmektedir.
25. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
DevletBakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı (7/761)

Türkiye büyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Rüştü Saracoglu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Dç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 mali yılı bütçe yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.002/15-916 10.6.1996
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 23.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/761-1644/4489 sayılı yazısı.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in ilgili yazı ekinde alınan yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Devlet Bakanlıklarının ayrı bütçeleri olmadığından 1. soruya cevap verilememiş olup, 2. ve 3. sorularla ilgili olarak
Bakanlığıma bağlı ve ilgili kuruluşlardan alınan cevabî yazı suretleri ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Rüşdü Saracoglu
Devlet Bakanı
T.C.
Ziraat Bankası
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.TZB.0.30 30.6.1996
Konu : Soru Önergesi Hk.
T.C.
Devlet Bakanlığı’na
(Sayın Dr. Rüşdü Saracoglu’na)
İlgi : 27.5.1996 tarih ve 15-735 sayılı yazınız.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in vermiş olduğu 7/701 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak
üzere hazırlanan bilgiler ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası
M. Metin Tunçsu Salih Şevki Doruk
Yönetim Kurulu Üyesi YönetimKurulu Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Vekili
7/701 Numaralı Yazılı Soru Önergesi ile ilgili cevaplar
1. T.C. Ziraat Bankası 1996 yılı yatırımları için toplam 1 900 000 000 000 lira ödenek ayrılmıştır.
2 ve 3. 1996 yılı yatırım programında Sıvas İline ayrılan ödenek miktarları ve programa göre bitiş tarihleri :
Baş.-Bitiş 1996 Yılı
Proje Adı Tarihi Proje Tutarı Ödeneği Açıklama
Sıvas Şb. Hiz. Binası 1991-1998 27 000 000 000 10 000 000 000 İhale safhasında
Sıvas-Otomas. Mak.Al. 1996-1996 50 000 000 000 50 000 000 000 İhale safhasında
77 000 000 000 60 000 000 000
T.C.
Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Sayı : 1.02.1.ÖİB.65.00.00.3708 30.5.1996
Konu : Soru Önergesi
DevletBakanlığına
(Sayın Dr. Rüşdü Saracoglu)
İlgi : 27.5.1996 gün ve B.02.0.002/15-735 sayılı yazınız.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in Sayın Başbakan’a tevcih ettiği 7/761 esas sayılı soru önergesinde yer alan sorular,
idare’mizin çalışma alanı dahilinde olmaması nedeniyle cevaplandırılamamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Uğur Bayar
Başkan V.
Vakıfbank
Genel Müdürlük
Planlama ve İktisadi Araştırmalar
Grup Müdürlüğü
(Mevzuatı Değerlendirme ve İzleme Md.) 5.6.1996
Sayı : 2/484
Devlet Bakanlığına
(Sayın Rüşdü Saracoglu)
İlgi : 27.5.1996 tarih ve B.02.002/15-735 sayılı yazınız.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 6219 sayılı özel bir Kanunla, hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere kurulmuş bir Anonim
Ortaklık olup, Bütçe Kanununa tabi değildir. Bankanın tüm bankacılık hizmet ve faaliyetleri, söz konusu edilen 6219 sayılı kuruluş
Kanununun hükümlerine göre tespit edilen esaslar doğrultusunda, ekonomik konjontörün yanı sıra uygulanmakta olan makro
ekonomik politikaların bankacılık sektörünü ilgilendiren bölümleri dikkate alınarak düzenlenen ve Banka İdare Meclisince
onaylanan yıllık faaliyet ve plasman programına göre yürütülmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Genel Müdürü
Levent Çakır Fehmi Gültekin
Genel Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdür
Türkiye Halk Bankası
Araştırma, Geliştirme ve Planlama
RU/SD B.02.0.THB.0.65.00.00 6.6.1996
No : 873
Devlet Bakanlığına
(Sayın Dr. Rüşdü Saracoglu)
İlgi : 27.5.1996 gün ve B.02.0.002/15-735 sayılı yazınız.
Bankamız yatırımları; Devlet Planlama Teşkilatı’nın yılık olarak öngördüğü ödenekler çerçevesinde ve çağdaş bankacılığın
gereklerine uygun, teknolojik donanımlı hizmet binaları inşaatlarından oluşmaktadır.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in Sıvas İli için Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/761 sayılı önergesinde konu
edilen yatırım şekli ile ilgili Bankamıza ait herhangi bir yatırım projesinin bulunmadığı hususunu,
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
O. Nuri Ertuğ Yenal Ansen
Genel Müdür Yrd. GenelMüdür
Emlak Bankası
Genel Müdürlük
Organizasyon Müdürlüğü
Sayı : 746 5.6.1996
Konu : Sıvas Milletvekili Sayın
Abdullatif Şener’in soru önergesi Hk.
DevletBakanlığı
Sayın Rüşdü Saracoglu
İlgi : 27.5.1996/B.02.0.002.15-735 tarih ve sayılı yazı.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in soru önergesinde yer alan 2. soru ile ilgili olarak, Sıvas İlinde 1996 yılında
herhangi bir yatırımımızın bulunmadığını,
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla
Türkiye EmlakBankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü
O. Zafer Kültürlü Ülfet Cinbiş
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
26. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı İmren Aykut’’un yazılı cevabı (7/763)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın İmren Aykut tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 mali yılı bütçe yatırım önedekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : B.02.0.008/2.1/00663 6.6.1996
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 23.5.1996 gün KAN.KAR.GNS./7/763-1648/4493 sayılı yazınız.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in Bakanlığımıza yönelttiği “1996 Bütçe yılı yatırım ödenekleri ile Sıvas İline
yapılacak yatırımlar” konusundaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Dr.İmren Aykut
Devlet Bakanı
1. Bakanlığıma bağlı kuruluşların 1996 yılı toplam yatırım ödenekleri :
a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü bütçesinde 170 000 000 000 (Yüzyetmişmilyar) TL.
b) Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü bütçesinde 28 000 000 000 (Yirmisekizmilyar) TL.
c) Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı bütçesinde 18 200 000 000 (Onsekizmilyarikiyüzmilyon) TL.
Olmak üzere toplam 216 200 000 000 (İkiyüzonaltımilyarikiyüzmilyon)TL’sıdır.
2) Üç bağlı kuruluşumuzun Sıvas İlinde yatırımı bulunmamaktadır.
27. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakanı Ufuk Söyemez’in yazılı cevabı (7/765)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ufuk Söylemez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas Milletvekili
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 mali yılı bütçe yatırım önedekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T.C.
Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü
Sayı : PYDAD. 20/4.5.8.-9-96-2126 7.6.1996
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : 23 Mayıs 1996 tarih, A.01.0.GNS.0.10.0002-7/765-1650/4495 sayılı yazınız.
Bir örneği ilgi yazı ekinde iletilen ve Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak
üzere, Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına vermiş olduğu 7/765-1650 sayılı soru önergesinde, Bakanlığımın 1996 Mali
Yılı Bütçe Yatırım ödeneklerinin miktarı ile Sıvas İli yatırım ödenekleri ve bu yatırımların ne zaman tamamlanacağı
sorulmaktadır.
Bakanlağımın özel bir yatırım bütçesi olmadığı malumlarıdır. 1996 yılı yatırım programında Bakanlığıma bağlı
kuruluşlardan DPT’nin 389 Milyar TL., Hazine Müsteşarlığının 650 Milyar TL. yatırım ödeneği mevcuttur.
1996 yılı Sıvas İli kamu yatırım ödeneklerini ve bu yatırımların ne zaman tamamlanacağını gösteren bir tablo ekte
verilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
H.Ufuk Söylemez
Devlet Bakanı


CETVEL GİRECE

CETVEL GİRECE

CETVEL GİRECEK

28. —Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Orman Bakanı Nevzat Ercan’ın yazılı cevabı (7/773)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T. C.
Orman Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 11.6.1996
Sayı :KM.1.SOR./396-1544
Konu :Sayın Abdullatif Şener’in Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Sekreterlik
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi :T.B.M.M.’nin 23.5.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/773-1658/4503 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in “Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek
miktarlarına ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmiştir.
Arz ederim.
Nevzat Ercan
Tarım ve Orman Bakanı
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in 7/773 Esas No.lu Sıvas İline 1996 Yılında Ayrılan Yatırım Ödenek Miktarına
İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı
1. 1996 Malî Yılı Orman Bakanlığı Yatırım Ödenekleri :
a) Genel Bütçe :1 685 Milyar TL.
b) Bakanlık Döner Sermaye :98 Milyar TL.
c) Katma Bütçe :154 Milyar TL.
d) OGM. Döner Sermaye :5 600 Milyar TL.
2. 1996 Malî Yılında Sıvas İline ayrılan yatırım ödenekleri :
a) Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi Orman yolu yapımı (Aplikasyon, yeni yol, üst yapı, sanat yapısı) :7 787 Milyar TL.
b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi (Ağaç, bakım, fidan üretimi, tohum üretimi) :1 496 Milyon TL.
c) Orman içi dinlenme yerleri projesi (Kamp günübirlik Alan Düzenlenmesi) :250 Milyon TL.
d) ORKÖY Fonundan (Fenni arıcılık ve diğer hizmetler için) :4 080 Milyon TL.
3. Projeler yıllık olup, yılı içerisinde bitirilecektir.
29. —Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Turizm Bakanı Işılay Saygın’ın yazılı cevabı (7/775)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Işılay Saygın tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T. C.
Turizm Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği 10.6.1996
Sayı :B.17.HKM.0.00.00.00.662-17077
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Genel Sekreterliği
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına
İlgi :23.5.1996 tarih ve 1660/4505 sayılı yazınız.
Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener tarafından verilen Yazılı Soru Önergesindeki konular aşağıda izah edilmiştir.
Bakanlığımız 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım Projeleri Listesi yazımız ekinde gönderilmiştir.
İnanç Turizmi Projesi ile; Ülkemizin bu yönde sahip olduğu büyük potansiyelin değerlendirilmesi, önemli ziyaret merkezlerinin,
Kültür Bakanlığı ve yerel idarelerle de işbirliği içerisinde restorasyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma... gibi açılardan ele
alınarak iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılarak ziyaretçi sayısına, bağlı olarak döviz girdilerinin artırılması hedeflenmektedir.
Proje çalışmaları kapsamında, 1993 yılında öncelikle günümüze kadar ulaşan tarihî ve kültürel eserlerinin ve ibadet yerlerinin
envanteri hazırlanmıştır. Türkiye genelinde ve valilikler, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı
ve çeşitli üniversitelerin de görüşleri alınarak yapılan envanter çalışmasında, ülkemizde yer alan ve sayıları çok fazla olan tüm
eserlerin değil, özellikle;
1. Dinsel yönde önemi bulunan ve büyük oranda ziyaret edilen,
2. Sanat tarihi açısından önemli olan,
3. Mimari özelliği nedeniyle türünün ilk ve ilginç örneği olan,
4. Ulaşımı kolay bir noktada bulunan ve seyahat acentaları tarafından tur programına dahil edilen,
belirli ve önemli merkezlerin tespiti yapılmıştır.
Sıvas İli, İnanç Turizmi Envanterinde aşağıdaki eserler yer almaktadır.
1. Ulu Cami (Merkez)
2. Gök Medrese (Merkez)
3. Kale Cami (Merkez)
4. Çifte Minareli Medrese (Merkez)
5. Divriğ Ulu Cami ve Darüşşifası (Divriğ)
6. Kale Cami (Divriğ)
Sıvas Divriğ’de bulunan Ulu Cami ve Darüşşifası, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası kapsamına aldığı ve “mümkünse cam
fanus içinde saklanmalı” dediği eşsiz bir kültürel değer olarak proje çalışmalarımızda öncelikle ele alınmış ve çevre düzenleme
projelerinin hazırlanması işi, 1996 yatırım programımıza dahil edilmiştir.
Bu doğrultuda, 1996 yılı bütçemizden, Kültür Bakanlığının teknik olarak yönlendireceği proje ihalesi için, Sıvas Valiliği (İl
Özel İdaresi)ne kaynak aktarılması planlanmaktadır. Aktarılacak kaynak miktarı, Kültür Bakanlığınca hazırlanacak keşiften sonra
netleştirilebilecektir.
1996 yılı yatırım bütçemiz kapsamında ayrıca, Sıvas-Balıklı Çermik Termal Merkezi Çevre Düzenlenmesi için 1 Milyar TL.
ödenek ayrılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Işılay Saygın
Turizm Bakanı

CETVEL GİRECEK

CETVEL GİRECE

CETVEL GİRECE

30.—Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Kültür
Bakanı Agâh Oktay Güner’in yazılı cevabı (7/776)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın A. Oktay Güner tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T. C.
Kültür Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı 10.6.1996
Sayı :B.16.0.APK.0.12.00.01.940-204
Konu :Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :T.B.M.M. Başkanlığının 23 Mayıs 1996 gün, KAN. KAR. MÜD. 7/776-1661/4506 sayılı yazısı.
Sıvas Milletvekili Sayın Abdullatif Şener’in “Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin”
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi arz ederim.
Dr. Agâh Oktay Güner
Kültür Bakanı
Cevap 1. :Bakanlığımızın 1996 Yılı Ödeneklerinin Sektör Bazında Dağılımı;
(Milyon TL.)
Sektör 1996 Yılı Ödeneği
Eğitim-Kültür Sektörü 3 051 000
Turizm Sektörü 5 000
Konut Sektörü 7 000
Toplam 3 063 000
Bakanlığımızın 1996 yılında Geliştirme ve Destekleme
Fonu’ndan ödenek 525 000
Cevap 2. :Sıvas İlinin 1996 Yılı Yatırımları;
(Milyon TL.)
1995 Sonu
İşin Baş. Bit. Proje Kümülatif 1996 Yılı
Proje Adı Tarihi Tutarı Har. Yatırımı
Şarkışla İlçe Kültür Mer. Yapımı 1979-1997 49 000 9 254 4 000
Sıvas Anıtları Onarımı 1996-1998 15 000 — 2 000
Sıvas Kültür Mer. Büyük Onarımı 1996-1996 500 — 500
Sıvas Dev. Türk Halk Müz. Koros 1996-1996 250 — 250
(Mak-Tec.)
Cevap 3. Sıvas İlindeki yatırımlar sözkonusu projelerde belirtilen tarihlerde tamamlanmasına çalışılacaktır.
31.—Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Sıvas İline 1996 yılında ayrılan yatırım ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve
Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın yazılı cevabı (7/787)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ağar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Bakanlığınızın 1996 Malî Yılı Bütçe Yatırım ödenekleri ne kadardır?
2. 1996 yılında Sıvas İli’ne ayrılan yatırım ödenekleri, Genel, Katma ve Bakanlığınızla ilgili özerk bütçeli daireler ve
yatırımlar -projeler itibariyle- ne kadardır?
3. Ayrılan ödenekler çerçevesinde Sıvas’taki mevcut yatırımların ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
T. C.
Adalet Bakanlığı 10.6.1996
Bakan :616
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 23.5.1996 tarihli A.01.0.GNS. 0.10.00.02 - 7/787-1672/4517 sayılı
yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan ve Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenen
soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Ağar
Adalet Bakanı
Sayın Abdullatif Şener Sıvas Milletvekili
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda
belirtilmiştir.
1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bakanlığım Bütçesinin;
—101-02-2-003-700 harcama kalemine “Adalet binaları yapımı; yapı, tesis ve onarım giderleri” için 639 400 000 000 TL,
— 111-01-2-003-700 harcama kalemine “Adli teşkilat mensupları için lojman yapımı; yapı, tesis ve büyük onarım giderleri”
için 14 000 000 000 TL.
Ödenek konulmuştur.
Sıvas İli 1996 yılı Yatırım Programına giremediğinden, Sıvas İli için ödenek ayrılmamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Ağar
Adalet Bakanı
32. —Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, Artvin-Şebinkarahisar Karayolunun 1996 yatırım programına alınıp alınmadığına
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/825)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim.
Aslan Polat
Erzurum
1. Karadeniz sahil yoluna paralel olan ve onun alternatifi olarak kabul edilen ve Karayolları Genel Müdürlüğünce 1996 Yılı
Yatırım Programına yeni iş olarak teklif edilen Artvin -Yusufeli -İspir - Bayburt -Köse -Şiran -Şebinkarahisar devlet yolunun 1996
Yatırım Programına alınıp alınmadığı, alındı ise ne kadar ödenek konacağı,
2. 1996 Yılı Yatırım Ödeneğinde;
İspir -Rize Yolu için 1 Milyon,
Erzurum Ayrımı -İspir için 15 Milyar,
Çobandede -Hınıs -Varto için 55 Milyar,
Narman Ayrımı -Pasinler için 15 milyar ödenek ayrılmıştır. Bu miktarlar malûm olduğu üzere Bölge Müdürlüğünce teklif
edilen miktarların çok altındadır. Ayrıca İspir -Rize Yolu için ise sadece semboliktir. Bu yollara Plan Bütçe Komisyonunda
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine toplam olarak ilave edilen 12 trilyon 197 milyar TL. (12 197 000 000 000 TL.) ödenekten ne
kadar ilave olarak ayrılması düşünülmektedir?
T. C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 7.6.1996
Sayı :B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1768
Konu :Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :T.B.M.M.’nin 23.5.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1962 sayılı yazısı. (7/825)
İlgi yazı ilişiğinde alınan, Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın “Artvin -Şebinkarahisar Karayolu”na dair Bakanlığımıza
yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Karadeniz sahil yoluna paralel olan ve onun alternatifi olarak kabul edilen “Artvin -Yusufeli -İspir -Bayburt -Köse -Şiran -
Şebinkarahisar Devlet yolu Şebinkarahisar -Alucra -Şiran” ve “Artvin -Tortum) Ayrımı -Yusufeli -İspir -Bayburt” yolu olarak iki
etapta ele alınıştır. Şebinkarahisar -Alucra -Şiran yolu 1996 yılı Yatırım Programında 76 250 Milyon TL. ödenek ile yer almakta
olup, T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonunda 152 Milyar TL. ek ödenek verilmiştir.
(Artvin-Tortum) Ayr. -Yusufeli -İspir -Bayburt yolu ise 1996 yılı Yatırım Programına yeni iş olarak teklif edilmiş, ancak DPT
Müsteşarlığı tarafından uygun görülmeyerek programdan çıkarılmıştır.
2. 1996 yılı Yatırım Programında;
Rize-İspir yolu için 1 Milyon TL., Erzurum Ayr. -İspir yolu için 14 250 Milyon TL., Çobandede -Hınıs -Varto yolu için 52
500 Milyon TL. ve Narman Ayr. -Pasinler yolu için ise 14 250 Milyon TL. ödenek ayrılmıştır.
T.B.M.M. Plan ve Bütçe komisyonunda Rize -İspir yoluna 28 500 TL., Çobandede -Hınıs -Varto yoluna da 42 750 Milyon TL.
ek ödenek verilmiştir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
33. —Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in, Başbakanlık örtülü ödeneğinin yıllar itibariyle miktarına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/855)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla
arz ederim.
Doç. Dr. Abdullatif Şener
Sıvas
Sorular :
1. Başbakanlık bütçesindeki örtülü ödenek miktarı 1987 -1996 arasında yıllar itibariyle ne kadardır?
2. Bu ödeneklerden hangi yılda ne kadar kullanılmıştır?
3. 1996 yılı Başbakanlık örtülü ödeneğinin ne kadarı, kullanılmış olarak size devredilmiştir?
T. C.
Devlet Bakanlığı 10.6.1996
Sayı :B.02.0.012/2.02.786
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30.5.1996 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00. 02-7/855-1865/5011 sayılı
yazısı.
Sıvas Millevtekili Abdullatif Şener’in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte
gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Ali Talip Özdemir
Devlet Bakanı
Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener’in 7/855 Numaralı Soru Önergesine Verilecek Cevap Metni
Örtülü ödenek ile ilgili tahsisat 1050 sayılı “Muhasebe-i Umumiye” Kanununun 77 nci maddesine göre, her yıl bütçe kanununda
Başbakanlık bütçesi içinde 101-01-1-002-800 harcama kaleminde yer almaktadır.
Her yıl bütçenin yukarıda belirtilen harcama kaleminde yer alan örtülü ödeneğin tutarını yıllık bütçe kanunlarından öğrenmek
mümkün olduğundan, TBMM İçtüzüğünün “sorulamayacak sorular” başlıklı 97 nci maddesinde yer alan “başka bir kaynaktan
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular” hükmüne göre bu hususta ayrıca cevap verilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir.
Diğer taraftan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine göre Başbakanlık bütçesine konulan örtülü
ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri için, siyasî,
sosyal konularda, kültür ve devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında hükümet icapları sayılan amaçlar için
sarfedilir. Bu nedenle örtülü ödenek konusunda detaylı bilgi vermek devlet çıkarları ile de bağdaşmamaktadır.
Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu
bakanlığa gönderir.
Sorulamayacak konular
MADDE97. —Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez :
a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;
b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.
Sözlü sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması
MADDE98. —Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa sevk tarihinden itibaren beş gün sonra
gündeme alınır.
Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki
gününde, birleşimin başında ve birer saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir
süre ayrılır.
Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa
ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de beş dakikayı geçemez.
34. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana yıllar itibariyle örtülü ödenekten yapılan
harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/858)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile arz ederim.
Mehmet Elkatmış
Nevşehir
Soru :
12 Eylül 1980 tarihinden itibaren yıllar itibariyle örtülü ödenekten hangi Başbakan ne miktar toplam harcamada bulundu?
T. C.
Devlet Bakanlığı 10.6.1996
Sayı :B.02.0.012/2.02.787
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 30.5.1996 tarihli ve A.01.0.GNS. 0.10.00.02-7/858-1871/5017 sayılı
yazısı.
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte
gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Ali Talip Özdemir
Devlet Bakanı
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış’ın 7/858 Numaralı Soru Önergesine Verilecek Cevap Metni
Örtülü ödenek ile ilgili tahsisat 1050 sayılı “Muhasebe-i Umumiye” Kanununun 77 nci maddesine göre, her yıl bütçe kanununda
Başbakanlık bütçesi içinde 101-01-1-002-800 harcama kaleminde yer almaktadır.
Her yıl bütçenin yukarıda belirtilen harcama kaleminde yer alan örtülü ödeneğin tutarını yıllık bütçe kanunlarından öğrenmek
mümkün olduğundan, TBMM İçtüzüğünün “sorulamayacak sorular” başlıklı 97 nci maddesinde yer alan “başka bir kaynaktan
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular” hükmüne göre bu hususta ayrıca cevap verilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir.
Diğer taraftan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine göre Başbakanlık bütçesine konulan örtülü
ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri için, siyasî,
sosyal konularda, kültür ve devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında hükümet icapları sayılan amaçlar için
sarfedilir. Bu nedenle örtülü ödenek konusunda detaylı bilgi vermek devlet çıkarları ile de bağdaşmamaktadır.
Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar listesinde yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu
bakanlığa gönderir.
Sorulamayacak konular
MADDE97. —Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez :
a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;
b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.
Sözlü sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması
MADDE98. —Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa sevk tarihinden itibaren beş gün sonra
gündeme alınır.
Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorunluklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki
gününde, birleşimin başında ve birer saatten az olmamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir
süre ayrılır.
Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa
ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de beş dakikayı geçemez.
Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların
Sonucu.
(Çoğunluk Yoktur.)
Üye Sayısı : 550
Kullanılan Oy : 144
Kabul Edenler : 142
Reddedenler : –
Çekinserler : –
Geçersiz Oylar : –
Oya Katılmayanlar : 408
Açık Üyelikler : –
Mükerrer Oylar : 2
(Kabul Edenler)
ADANA
İmren Aykut
İbrahim Yavuz Bildik
Mehmet Büyükyılmaz
M. Halit Dağlı
Mustafa Küpeli
ADIYAMAN
Mahmut Nedim Bilgiç
AFYON
İsmet Attila
Yaman Törüner
AĞRI
Yaşar Eryılmaz
ANKARA
Yılmaz Ateş
Saffet Arıkan Bedük
Gökhan Çapoğlu
M. Seyfi Oktay
Mehmet Sağdıç
Önder Sav
Yücel Seçkiner
İlker Tuncay
Hikmet Uluğbey
ANTALYA
İbrahim Gürdal
Bekir Kumbul
Yusuf Öztop
Metin Şahin
ARDAHAN
Saffet Kaya
ARTVİN
Hasan Ekinci
Süleyman Hatinoğlu
AYDIN
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
Yüksel Yalova
BALIKESİR
Abdülbaki Ataç
Safa Giray
Mustafa Güven Karahan
İlyas Yılmazyıldız
BARTIN
Zeki Çakan
Cafer Tufan Yazıcıoğlu
BAYBURT
Ülkü Güney
BİLECİK
Bahattin Şeker
BİTLİS
Edip Safder Gaydalı
Kâmran İnan
BOLU
Necmi Hoşver
BURDUR
Mustafa Çiloğlu
Kâzım Üstüner
BURSA
Abdülkadir Cenkçiler
İlhan Kesici
Feridun Pehlivan
ÇANAKKALE
Ahmet Küçük
ÇANKIRI
Ahmet Uyanık
ÇORUM
Hasan Çağlayan
DENİZLİ
Mehmet Gözlükaya
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
EDİRNE
Ümran Akkan
Evren Bulut
Mustafa İlimen
ERZİNCAN
Mustafa Yıldız
ERZURUM
Zeki Ertugay
ESKİŞEHİR
Necati Albay
Mustafa Balcılar
Mahmut Erdir
GAZİANTEP
Ali Ilıksoy
Mustafa Yılmaz
HATAY
Ali Günay
Atila Sav
ISPARTA
A. Aykon Doğan
İÇEL
Oya Araslı
Abdülbaki Gökçel
Ayfer Yılmaz
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Ziya Aktaş
Ahat Andican
Refik Aras
Ali Coşkun
Nami Çağan
Algan Hacaloğlu
Yılmaz Karakoyunlu
H. Hüsamettin Özkan
Yusuf Pamuk
Güneş Taner
Zekeriya Temizel
Namık Kemal Zeybek
İZMİR
Veli Aksoy
Turhan Arınç
Hasan Denizkurdu
Birgen Keleş
Mehmet Köstepen
Zerrin Yeniceli
KAHRAMANMARAŞ
Esat Bütün
Mehmet Sağlam
KARS
Y. Selahattin Beyribey
Çetin Bilgir
KASTAMONU
Haluk Yıldız
KAYSERİ
Osman Çilsal
Ayvaz Gökdemir
KIRIKKALE
Hacı Filiz
Recep Mızrak
KIRKLARELİ
Cemal Özbilen
KOCAELİ
Hayrettin Uzun
Bekir Yurdagül
KONYA
Ahmet Alkan
Abdullah Turan Bilge
Nezir Büyükcengiz
Necati Çetinkaya
KÜTAHYA
Emin Karaa
MALATYA
Miraç Akdoğan
MANİSA
Rıza Akçalı
Hasan Gülay
Cihan Yazar
MARDİN
Muzaffer Arıkan
Ömer Ertaş
MUĞLA
Zeki Çakıroğlu
Enis Yalım Erez
Fikret Uzunhasan
NİĞDE
Doğan Baran
Akın Gönen
ORDU
Müjdat Koç
Refaiddin Şahin
SAKARYA
Teoman Akgür
Ahmet Neidim
SAMSUN
Cemal Alişan
Ayhan Gürel
Yalçın Gürtan
SİNOP
Kadir Bozkurt
SIVAS
Mahmut Işık
Nevzat Yanmaz
ŞANLIURFA
Seyit Eyyüpoğlu
Eyüp Cenap Gülpınar
M. Fevzi Şıhanlıoğlu
ŞIRNAK
Bayar Ökten
Mehmet Salih Yıldırım
TEKİRDAĞ
Bayram Fırat Dayanıklı
Nihan İlgün
TOKAT
Ali Şevki Erek
Şahin Ulusoy
TRABZON
Ali Kemal Başaran
Hikmet Sami Türk
TUNCELİ
Kamer Genç
UŞAK
Yıldırım Aktürk
Hasan Karakaya
VAN
Şerif Bedirhanoğlu
Mahmut Yılbaş
YALOVA
Cevdet Aydın
Yaşar Okuyan
YOZGAT
Yusuf Bacanlı
ZONGULDAK
Veysel Atasoy

ADANA
Cevdet Akçalı
Uğur Aksöz
M. Ali Bilici
Yakup Budak
Sıtkı Cengil
İ. Cevher Cevheri
Erol Çevikçe
Veli Andaç Durak (İ.A.)
Tuncay Karaytuğ
Orhan Kavuncu
Arif Sezer
İbrahim Ertan Yülek
ADIYAMAN
Mahmut Bozkurt
Ahmet Çelik
Ahmet Doğan
Celal Topkan
AFYON
Sait Açba
Osman Hazer
H. ibrahim Özsoy
Kubilay Uygun
Nuri Yabuz
AĞRI
M. Sıddık Altay
Cemal Erhan
Celal Esin
M. Ziyattin Tokar
AKSARAY
Mehmet Altınsoy
Nevzat Köse
Murtaza Özkanlı
Sadi Somuncuoğlu
AMASYA
Aslan Ali Hatipoğlu
Ahmet İyimaya
(Oya Katılmayanlar)
Cemalettin Lafcı
Haydar Oymak
ANKARA
İlhan Aküzüm
Nejat Arseven
Ahmet Bilge
Hasan Hüseyin Ceylan
Cemil Çiçek (B.)
Ali Dinçer
Mehmet Ekici
Ömer Ekinci
Eşref Erdem
Ünal Erkan (B.)
Mehmet Gölhan
Agah Oktay Güner (B.)
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.)
Şaban Karataş
İrfan Köksalan
Ahmet Tekdal
Aydın Tümen
Rıza Ulucak
Ersönmez Yarbay
ANTALYA
Deniz Baykal
Osman Berberoğlu
Arif Ahmet Denizolgun
Hayri Doğan
Emre Gönensay (B.)
Sami Küçükbaşkan
ARDAHAN
İsmet Atalay
ARTVİN
Metin Arifağaoğlu
AYDIN
Cengiz Altınkaya
M. Fatih Atay
Sema Pişkinsüt
Muhammet Polat
İsmet Sezgin

BALIKESİR
Ahmet Bilgiç
Tamer Kanber
İ. Önder Kırlı (İ.A.)
İsmail Özgün
Hüsnü Sıvalıoğlu
BARTIN
Köksal Toptan
BATMAN
Alaattin Sever Aydın
Ataullah Hamidi
Musa Okçu
Faris Özdemir
BAYBURT
Suat Pamukçu
BİLECİK
Şerif Çim
BİNGÖL
Kazım Ataoğlu
Hüsamettin Korkutata
Mahmut Sönmez
BİTLİS
Zeki Ergezen
Abdulhaluk Mutlu
BOLU
Avni Akyol
Feti Görür
Abbas İnceayan
Mustafa Karslıoğlu
Mustafa Yünlüoğlu
BURDUR
Yusuf Ekinci
BURSA
Yüksel Aksu
Ali Rahmi Beyreli
Cavit Çağlar
Mehmet Altan Karapaşaoğlu
Hayati Korkmaz
Cemal Külahlı
Ali Osman Sönmez
Yahya Şimşek
Turhan Tayan (B.)
Ertuğrul Yalçınbayır
İbrahim Yazıcı
ÇANAKKALE
Hikmet Aydın
Mustafa Cumhur Ersümer
Nevfel Şahin
A. Hamdi Üçpınarlar
ÇANKIRI
Mete Bülgün
İsmail Coşar
ÇORUM
Bekir Aksoy
Mehmet Aykaç
Zülfikâr Gazi
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.)
Ali Haydar Şahin
DENİZLİ
M. Kemal Aykurt
Hilmi Develi
Adnan Keskin
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.)
Haluk Müftüler
Ramazan Yenidede
DİYARBAKIR
Muzaffer Arslan
Ferit Bora
M. Salim Ensarioğlu
Sacit Günbey
Seyyit Haşim Haşimi
Ömer Vehbi Hatipoğlu
Yakup Hatipoğlu
Sebgetullah Seydaoğlu
Salih Sümer
EDİRNE
Erdal Kesebir
ELAZIĞ
Mehmet Ağar (B.)
Ömer Naimi Barım
Hasan Belhan
Cihan Paçacı
Ahmet Cemil Tunç
ERZİNCAN
Tevhit Karakaya
Mustafa Kul
Naci Terzi
ERZURUM
Lütfü Esengün
Abdulilah Fırat
Necati Güllülü
İsmail Köse
Ömer Özyılmaz
Aslan Polat
Şinasi Yavuz
ESKİŞEHİR
Demir Berberoğlu
İbrahim Yaşar Dedelek (B.)
Hanifi Demirkol
GAZİANTEP
Nurettin Aktaş
Mehmet Batallı
Hikmet Çetin
Kahraman Emmioğlu
Mehmet Bedri İncetahtacı
Mustafa R. Taşar (B.)
Ünal Yaşar
GİRESUN
Turhan Arçelik
Burhan Kara
Yavuz Köymen
Ergun Özdemir
Rasim Zaimoğlu
GÜMÜŞHANE
Lütfi Doğan
Mahmut Oltan Sungurlu (B.)
HAKKÂRİ
Naim Geylani
Mustafa Zeydan
HATAY
Abdulkadir Akgöl
Fuat Çay
Süleyman Metin Kalkan
Nihat Matkap
Levent Mıstıkoğlu
Mehmet Sılay
Ali Uyar
Hüseyin Yayla
IĞDIR
Adil Aşırım
Şamil Ayrım
ISPARTA
Ömer Bilgin
Mustafa Köylü
Erkan Mumcu
Halil Yıldız
İÇEL
Fevzi Arıcı
Mehmet Emin Aydınbaş
Saffet Benli
Halil Cin
Ali Er
Turhan Güven
D. Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna (B.)
Sedat Aloğlu
Tayyar Altıkulaç
Azmi Ateş
Mehmet Aydın
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
Tansu Çiller
Gürcan Dağdaş
Hüsnü Doğan (B.)
Halit Dumankaya
Bülent Ecevit
Süleyman Arif Emre
Hasan Tekin Enerem
Ekrem Erdem
Mehmet Fuat Fırat
Metin Işık
İsmail Kahraman
Cefi Jozef Kamhi
Hüseyin Kansu
Ercan Karakaş
M. Cavit Kavak
Ahmet Güryüz Ketenci
Osman Kılıç
Hayri Kozakçıoğlu
Mehmet Tahir Köse
Emin Kul (B.)
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Necdet Menzir
Mehmet Moğultay
Yusuf Namoğlu
Ali Oğuz
Altan Öymen
Korkut Özal
Ali Talip Özdemir (B.)
Mehmet Cevdet Selvi
Mehmet Sevigen
Mehmet Ali Şahin
Ahmet Tan
Bülent Tanla
Erdoğan Toprak
Ali Topuz
Şadan Tuzcu
Osman Yumakoğulları
Bahattin Yücel
Bahri Zengin
İZMİR
Ali Rıza Bodur
Işın Çelebi
İ. Kaya Erdem
Sabri Ergül
Şükrü Sina Gürel
Aydın Güven Gürkan
Gencay Gürün
Atilla Mutman
Metin Öney
Ahmet Piriştina
Rüşdü Saracoglu (B.)
Işılay Saygın (B.)
Rıfat Serdaroğlu
Ufuk Söylemez (B.)
Süha Tanık
Hakan Tartan
Sabri Tekir
İsmail Yılmaz
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Dikici
Ali Doğan
Avni Doğan
Ahmet Dökülmez
Mustafa Kamalak
Ali Şahin
KARABÜK
Şinasi Altıner
Hayrettin Dilekcan
Erol Karan
KARAMAN
Abdullah Özbey
Zeki Ünal
Fikret Ünlü
KARS
Sabri Güner
Zeki Karabayır
KASTAMONU
Fethi Acar
Murat Başesgioğlu
Hadi Dilekçi
Nurhan Tekinel
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç
İsmail Cem
Abdullah Gül
Nurettin Kaldırımcı
Salih Kapusuz
Recep Kırış
İbrahim Yılmaz
KIRIKKALE
Kemal Albayrak
Mikail Korkmaz
KIRKLARELİ
İrfan Gürpınar
A. Sezal Özbek
Necdet Tekin
KIRŞEHİR
Mehmet Ali Altın
Ömer Demir
Cafer Güneş
KİLİS
Mustafa Kemal Ateş
Doğan Güreş
KOCAELİ
Bülent Atasayan
Halil Çalık
Necati Çelik
İsmail Kalkandelen
Şevket Kazan
Onur Kumbaracıbaşı
Osman Pepe
KONYA
Hüseyin Arı
Veysel Candan
Remzi Çetin
Necmettin Erbakan
Abdullah Gencer
Ali Günaydın
Teoman Rıza Güneri
Mehmet Keçeciler (B.)
Hasan Hüseyin Öz
Mustafa Ünaldı
Lütfi Yalman
Mehmet Ali Yavuz
KÜTAHYA
Ahmet Derin
Mustafa Kalemli (Başkan)
İsmail Karakuyu
Mehmet Korkmaz
Metin Perli
MALATYA
Oğuzhan Asiltürk
Yaşar Canbay
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
Fikret Karabekmez
M. Recai Kutan
MANİSA
Abdullah Akarsu
Bülent Arınç
Tevfik Diker
Ayseli Göksoy
Sümer Oral
Ekrem Pakdemirli
Yahya Uslu
Erdoğan Yetenç
MARDİN
Fehim Adak
Süleyman Çelebi
Mahmut Duyan
Hüseyin Yıldız
MUĞLA
İrfettin Akar
Lale Aytaman
Mustafa Dedeoğlu
MUŞ
Necmettin Dede
Nedim İlci
Erkan Kemaloğlu
Sabahattin Yıldız
NEVŞEHİR
Abdülkadir Baş
Mehmet Elkatmış
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Mehmet Salih Katırcıoğlu
Ergun Özkan
ORDU
Hüseyin Olgun Akın
İhsan Çabuk
Mustafa Bahri Kibar
Mustafa Hasan Öz
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
RİZE
Avni Kabaoğlu
Ahmet Kabil
Ahmet Mesut Yılmaz (Başbakan)
Şevki Yılmaz
SAKARYA
Nezir Aydın
Cevat Ayhan
Nevzat Ercan (B.)
Ertuğrul Eryılmaz
Ersin Taranoğlu (B.)
SAMSUN
İrfan Demiralp
Ahmet Demircan
Murat KarayalçınİSTANBUL
Refik Aras

Nafiz Kurt
Biltekin Özdemir
Latif Öztek
Musa Uzunkaya
Adem Yıldız
SİİRT
Ahmet Nurettin Aydın
Mehmet Emin Aydın
Nizamettin Sevgili
SİNOP
Metin Bostancıoğlu
Yaşar Topçu
SIVAS
Musa Demirci
Tahsin Irmak
Temel Karamollaoğlu
Abdullatif Şener
Muhsin Yazıcıoğlu
ŞANLIURFA
Sedat Edip Bucak
Necmettin Cevheri
İbrahim Halil Çelik (İ.A.)
Zülfükar İzol
Ahmet Karavar
Abdülkadir Öncel
ŞIRNAK
Mehmet Tatar
TEKİRDAĞ
Fevzi Aytekin
Hasan Peker
Enis Sülün

(Mükerrer Oylar)

ŞIRNAK
Bayar Ökten


TOKAT
Abdullah Arslan
Hanefi Çelik
Metin Gürdere
Ahmet Feyzi İnceöz
Bekir Sobacı
TRABZON
Eyüp Aşık (B.)
Yusuf Bahadır
İbrahim Çebi
Kemalettin Göktaş
Şeref Malkoç
İsmail İlhan Sungur
TUNCELİ
Orhan Veli Yıldırım
UŞAK
Mehmet Yaşar Ünal
VAN
Maliki Ejder Arvas
Mustafa Bayram
Fethullah Erbaş
Şaban Şevli
YOZGAT
İlyas Arslan
Kazım Arslan
Lutfullah Kayalar (B.)
Abdullah Örnek
İsmail Durak Ünlü
ZONGULDAK
Necmettin Aydın
Ömer Barutçu (B.)
Tahsin Boray Baycık
Hasan Gemici
Mümtaz Soysal

TUTANAĞIN SONU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.