Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
DÖNEM : 20 CİLT : 4 YASAMA YILI : 1


T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ

47 nci Birleşim
2 . 5 . 1996 Perşembeİ Ç İ N D E K İ L E R
I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. – GELEN KÂĞITLAR
III. – YOKLAMA
IV. – SORULAR VE CEVPALAR
A) YAZIL SORULAR VE CEVAPLARI
1. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Bağ-Kur'un bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul'un yazılı cevabı (7/353)
2. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İller Bankasının bazı harcamalarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/379)
3. – Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, meslek memurluğu giriş sınavında imam-hatip
mezunlarının elenmesi amacıyla lise diploması istendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri
Bakanı Emre Gönensay'ın yazılı cevabı (7/397)
4. – Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman köylülerinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/402)
5. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, meslek memurluğu giriş sınavında imam-hatip
mezunlarının elenmesi amacıyla lise diploması istendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri
Bakanı Emre Gönensay'ın yazılı cevabı (7/406)
6. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İsrail Gizli Servisi tarafından yapıldığı iddia
edilen operasyonlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı
(7/453)
7. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Erdemli Meslek Yüksekokulunun bilgisayar
donanımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/462)
8. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin sorusu ve Devlet
Bakanı Yaman Törüner'in yazılı cevabı (7/465)
9. – Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Mısır'da yapılan terör zirvesine ilişkin sorusu ve Dışişleri
Bakanı Emre Gönensay'ın yazılı cevabı (7/466)
10. – Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Dışişleri
Bakanı Emre Gönensay'ın yazılı cevabı (7/486)
11. – Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Olağanüstü Hal Bölgesinde yapılan harcamalara ilişkin
sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/488)
12. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Muğla-Fethiye-Çiftlik ve Kargı köylerindeki orman
arazilerinin işgal edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı
cevabı (7/522)
13. – Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, kaçak yollardan odun temin edildiği iddiasına ilişkin sorusu
ve Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/528)
14. – Bolu Milletvekili Feti Görür'ün, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği
Kanununun uygulamalarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/529)
15. – Bolu Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarınca
belediyelere ve diğer kuruluşlara satılan malzemeye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer
Barutçu'nun yazılı cevabı (7/531)
16. – Aydın Milletvekili Muhammet Polat'ın, Kuşadası'nda bulunan iki tarihî okulun satılacağı
iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in yazılı cevabı (7/550)
17. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, vergi kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlere
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Lutfullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/564)
18. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, öldürülen gazeteci Metin Göktepe davasına ilişkin
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın yazılı cevabı (7/574)
19. – Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Fransa'dan 30 adet helikopter alımına ilişkin sorusu ve
Millî Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/590)
20. – Sıvas Milletvekili Musa Demirci'nin, Muğla-Fethiye-Çiftlik ve Kargı köylerindeki orman
arazilerinin işgal edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı
cevabı (7/603)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM GenelKurulu saat 15.00'te açıldı.
(10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 2.5.1996 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına
ilişkin tezkeresi kabul edildi.
Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf kesintilerinin değerlendirilmesi konusunda Meclis
araştırması açılmasına ilişkin (10/17) önergesinin öngörüşmeleri, siyasî parti gruplarının görüşmelere hazırlıklı olmamaları
nedeniyle ertelendi.
Grupların da mutabakatı alınarak, 2 Mayıs 1996 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 15.35'te birleşime son verildi.
Kamer Genç
Başkanvekili

Ünal Yaşar Mustafa Baş
Gaziantep İstanbul
Kâtip Üye Kâtip Üye


II. – GELEN KÂĞITLAR
26 . 4 . 1996 CUMA
Sözlü Soru Önergeleri
1. – Amasya Milletvekili Cemalettin Lafçı'nın, İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırısına ilişkinDışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/57) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1996)
2. – Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, kırsal kalkınma projelerine ilişkin Tarım veKöyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/110) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
3. – Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsüne ilişkinTarım ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/111) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
4. – Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının belirlenmesine ilişkinTarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
5. – Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı ve ilçelerinin okul, öğretmen ve personel ihtiyaçlarına ilişkinMillî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/113) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)
Yazılı Soru Önergeleri
1. – Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Yüksekokul mezunu şeflerin hangi dereceye yükselebildiklerine ilişkin
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/639) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1996)
2. – Yozgat MilletvekiliKâzım Arslan'ın, Türkiye BüyükMilletMeclisinde görevli bazı memurların milletvekillerine yaptıkları
hizmetler karşılığında bahşiş aldıkları iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/640)
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1996)
3. – Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin, Adana - Karaisalı İlçesinde bazı kişilerin orman alanlarını tarlaya dönüştürdükleri
iddiasına ilişkin OrmanBakanından yazılı soru önergesi (7/641) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
4. – Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin, Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin Basın İlanKurumu Genel Kurulunda temsil
edilmesine ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/642) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
5. – Adana Milletvekili Erol Çevikçe'nin, Mersin'de kurulu bir şirkette çalışan işçilerin tasarruf kesintilerinin Ziraat Bankasına
yatırılmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/643) (Başkanlığa geliş tarihi :
19.4.1996)
6. – Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, görevi ve görev yeri değişen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/644) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
7. – Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın, deli dana ve brüsella hastalığı ile ilgili olarak alınan önlemlere ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/645) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
8. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yıllara göre ihraç edilen hayvan ve ete ilişkinTarım ve Köyişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/646) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
9. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkullere ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/647) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
10. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, Ankara'da yürütülen projelerin
müteahhitlerine ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/648) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
11. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, münhal bulunan diyanet görevlileri kadrolarına ilişkin DevletBakanından yazılı
soru önergesi (7/649) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
12. – İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, üniversite harçlarını protesto eyleminde gözaltına alınan öğrencilerin sağlık
durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/650) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
13. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, balık çiftliklerinin çevreye verdikleri zararlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı
soru önergesi (7/651) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
14. – İstanbulMilletvekili Bülent Akarcalı'nın, Sultan Abdülaziz'in, Bulgaristan Rusçuk'taki özel tren vagonunun korumaya
alınmasına ilişkin KültürBakanından yazılı soru önergesi (7/652) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
15. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kamu Bankaları ve İş Bankası yönetim kurullarına yapılan atamalara
ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/653) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
16. – İstanbulMilletvekili Bülent Akarcalı'nın, balık çiftliklerinin turizm ve çevreye verdikleri zarara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/654) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
17. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'nin, ilçelerine bağlı köylerin cami ve din görevlisi ihtiyacına ilişkin
DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/655) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
18. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'nin ilçelerine bağlı köylerine öğretmen ve okul ihtiyacına ilişkin
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/656) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
19. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale - Sulakyurt - Sarıkızlı Köyüne süt mamülleri fabrikası kurulmasına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/657) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
20. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'nin ilçelerine bağlı köylerin sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/658) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
21. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale'de bulunan Tugay Komutanlığının başka bir ile nakli iddiasına
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/659) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
22. – Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sıvas'ta "Kırsal Kalkınma Projesi"nin ne zaman uygulanacağına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/660) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
23. – Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sıvas'ta KOSGEB'e bağlı bir birimin kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve
TicaretBakanından yazılı soru önergesi (7/661) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
24. – Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Zara - Suşehri (Geminbeli) Karayoluna ilişkinBayındırlık ve İskân Bakanından
yazılı soru önergesi (7/662) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
25. – Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, özelleştirme çalışmalarının Sıvas İlindeki uygulamalarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/663) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
26. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, eski Başbakan Tansu Çiller'in bir gayrimenkulünün asıl değerini saklayarak
vergi kaçırdığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/664) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1996)
27. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan bazı öğrencilere yapılan muamelelere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/665) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)
28. – Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, rekabeti bozma, ya da kısıtlama amacıyla yapılan anlaşmalara ilişkin Sanayi
ve TicaretBakanından yazılı soru önergesi (7/666) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)
29. – İzmirMilletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan öğrenciler hakkında düzenlenen sağlık
raporlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/667) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)
30. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, il, ilçe ve belde belediyelerine yapılan yardımalara ve verilen kredilere
ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/668) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)
31. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Bursa - İsmail Hakkı Bursevi Vakfı arazisi üzerinde bulunan bir yapıya ilişkin
DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/669) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)
32. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Konya - Güneysınır İlçesi Mehmet Ali Köprüsü ile Yerköprü arasındaki yolun
karayolları gözürgâhına alınıp alınmayacağına ilişkinBayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/670) (Başkanlığa
geliş tarihi : 21.4.1996)
33. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, medya kuruluşlarına verilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi
(7/671) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)
34. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, satışa sunulan tahvil ve bonolara ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/672)
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1996)


2 . 5 . 1996 PERŞEMBE
Tasarılar
1. – Afyon İli Dinar İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin
Terkini Hakkında Kanun Tasarısı (1/301) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1996)
2. – 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/302) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1996)
3. – İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2
No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/303) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1996)
Teklifler
1. – AydınMilletvekili Cengiz Altınkaya'nın; İl Özel İdaresi Kanunu Tekilfi (2/255) (İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1996)
2. – Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve geçici 3 üncü
MaddesininYürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/256) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
18.4.1996)
3. – AydınMilletvekili Cengiz Altınkaya'nın; Belediye Kanunu Teklifi (2/257) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1996)
4. – AydınMilletvekili Cengiz Altınkaya'nın; Büyükşehir Belediye Kanunu Teklifi (2/258) (İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1996)
5. – Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; İller Bankası Kanununda değişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/259)
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1996)
6. – Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; Sivil Savunma Kanunu Teklifi (2/260) (Adalet ve İçişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1996)
7. – AydınMilletvekili Cengiz Altınkaya'nın; Köy Kanunu Teklifi (2/261) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve İçişleri ve Plan ve
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1996)
8. – Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 66 Arkadaşının; 5680 Sayılı Basın Kanununa Bir Ek ve Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/262) (AdaletKomisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1996)
9. – İzmirMilletvekil Süha Tanık'ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/263) (İçişleri Komsiyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1996)
10. – Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin DeğiştirilerekKabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/264) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1996)
11. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/265)
(İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1996)
12. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/266) (İçişleri
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1996)
13. – Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhisar Adı ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun
Teklifi (2/267) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1996)
14. – Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ve Haluk Yıldız'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41
SayılıKanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilirek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/268) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
23.4.1996)
15. – ÇorumMilletvekili Yasin Hatiboğlu ve 73 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/269) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
16. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi (2/270) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
17. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 11 Arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/271) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
18. – Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 17 Arkadaşının; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 17 nci
Maddesindeki Tazminat Oranlarının Değiştirilmesi Hakkında KanunTeklifi (2/272) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
19. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 12 Arkadaşının; Devlet Memurları ile DiğerKamu Görevlilerine İkramiye Verilmesi
Hakkında Kanun Teklifi (2/273) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
20. – ZonguldakMilletvekili Necmettin Aydın ve 13 Arkadaşının; Zonguldak İli Merkezinde Kilimli ve Kozlu Adlarıyla İki
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/274) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
Yazılı Soru Önergeleri
1. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan bazı öğrencilere yapılan muamelelere
ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/673) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1996)
2. – SıvasMilletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, bakanlıkça belediyelere yapılan yardımlara ilişkinMaliye Bakanından yazılı
soru önergesi (7/674) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
3. – Sıvas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, İller Bankasınca belediyelere verilen kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından yazılı soru önergesi (7/675) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
4. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sıvas'ın Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli İller kapsamına alınmasına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/676) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
5. – SıvasMilletvekili Abdullatif Şener'in, Sıvas Organize Sanayii Bölgesi için ayrılan ödeneğe ilişkin Sanayi ve
TicaretBakanından yazılı soru önergesi (7/677) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
6. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sıvas 4 Eylül KüçükSanayi Sitesi için ayrılan ödeneğe ilişkinSanayi ve Ticaret
Bakanından yazılı soru önergesi (7/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.1996)
7. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sıvas 4 Eylül Barajı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
yazılı soru önergesi (7/679) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
8. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener'in, E-23 karayolunun otoyol haline getirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından yazılı soru önergesi (7/680) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
9. – SıvasMilletvekili Abdullatif Şener'in, Sıvas İli sınırındaki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin DevletBakanından yazılı
soru önergesi (7/681) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.4.1996)
10. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan bazı öğrencilere yapılan muamelelere
ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/682) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
11. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 30 Ağustos ZaferBayramı ve Zafer Haftası Kutlama Törenleri Yönergesine
İlişkinMillî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/683) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
12. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya'da bir çevre İl Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin Çevre Bakanından
yazılı soru önergesi (7/684) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
13. – KütahyaMilletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya'nın bazı bölgelerinin SİT alanından çıkarılarak imara açılmasına
ilişkinKültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/685) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
14. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya'ya bir sivil havaalanının yapılıp yapılamayacağına ilişkin Ulaştırma
Bakanından yazılı soru önergesi (7/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1996)
15. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya'da bir gümrük müdürlüğünün kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından
yazılı soru önergesi (7/687) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
16. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya eski Hükümet Konağının adliye binasına dönüştürülmesine ilişkin
AdaletBakanından yazılı soru önergesi (7/688) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
17. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya'da Fen Lisesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî
EğitimBakanından yazılı soru önergesi (7/689) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
18. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya ve ilçelerinde yapımı devam eden okul, lojman ve pansiyon
inşaatlarına ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/690) (Başkanlığa geliş tarihi :
24.4.1996)
19. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya elektrik şebekesinin yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından yazılı soru önergesi (7/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.1996)
20. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya - Seyitömer Linyitleri İşletmesinin özelleştirilmesi konusuna ilişkin
Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanından yazılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
21. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya-Seyitömer TermikSantralının (TEAŞ) yap, işlet, devret modeliyle bir
şirkete verileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/693) (Başkanlığa geliş tarihi :
24.4.1996)
22. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya-Altıntaş Beşkarış Barajının yapımı için yapılan harcama miktarına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/694) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
23. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya'da bir DSİ Bölge Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî
KaynaklarBakanından yazılı soru önergesi (7/695) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
24. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya'da bir Karayolları Bölge Müdürlüğünün kurulmasına
ilişkinBayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/696) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
25. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, bazı karayollarının yapımı için ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve
İskânBakanından yazılı soru önergesi (7/697) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
26. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya'da İstasyon Caddesi ile Gar binası arasına sinyalizasyonlu bir kavşak
yapılmasına ilişkinBayındırlık ve İskânBakanından yazılı soru önergesi (7/698) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
27. – Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Aslanapa-Kureyşler sulama barajına ilişkin Enerji ve Tabiî
KaynaklarBakanından yazılı soru önergesi (7/699) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
28. – Kütahya Milletvekili MehmetKorkmaz'ın, Kütahya şehir merkezi içerisinden geçen DSİ sulama kanallarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
29. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, gübre destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/701) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
30. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, suni tohumlamanın birlikler veya kamu kuruluşları tarafından yapılmasına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/702) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
31. – TokatMilletvekili Şahin Ulusoy'un, Tokat-Niksar-Arıpınarı köyündeki bazı kişilere verilen silahlara ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/703) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)
32. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Manisa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan bazı öğrencilere yapılan muamelelere
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/704) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.4.1996)BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: Başkanvekili H. Uluç GÜRKAN
KÂTİP ÜYELER: Salih KAPUSUZ (Kayseri), Zeki ERGEZEN (Bitlis)BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum.

III.– YOKLAMA
BAŞKAN – Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle
belirtmelerini rica ediyorum.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yoklama sırasında olmayıp da sonradan gelen arkadaşların kâğıtları da geldi ve Divanın
kanaati, ara versek dahi çoğunluğun sağlanamayacağı yönündedir; bu arada, görebildiğim kadarıyla, gruplar da bunu teyit ediyorlar.
Bu nedenle, gündemde yer alan işleri görüşmek için, 7 Mayıs 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi
kapatıyorum.


Kapanma Saati: 15.27


IV. – SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Bağ-Kur'un bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul'un yazılı cevabı (7/353)
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular :
1. Bağ-Kur'da 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
2. Bağ-Kur'da 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
3. Bağ-Kur'da 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
4. Bağ-Kur'da 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmıştır?
5. Bağ-Kur'da 1994-1995 yıllarında yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?
T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 26.4.1996
Sosyal GüvenlikKuruluşları
GenelMüdürlüğü
Sayı : B.13.0.SGK-0-13-00-01/2093-009925
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : 15.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/353-614/1378 sayılı yazınız.
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç tarafından hazırlanarak Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Bakanlığımca
yanıtlanması uygun görülen Bağ-Kur'un 1994-1995 yıllarında yaptığı harcamalara ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce 1994-1995 yıllarında yapılan harcamalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1994 Yılında 1995 Yılında
HarcamanınTürü Yapılan Harcama (TL.) Yapılan Harcama (TL.)
Reklam Gideri — —
Temsil ve Ağırlama Gid. 453 042 208 1 085 390 372
Demirbaş 108 849 911 1 404 065 371
Binek Aracı — —
Yönetim Kurulu Aylık Ödemeleri 352 294 134 565 949 241
Harcırah Ödemeleri 10 509 000 10 060 000

Tabloda yer alan temsil ve ağırlama giderleri; Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire
Başkanları ve İl Müdürleri olmak üzere kurumun merkez ve taşra teşkilatında görevli toplam 94 üst düzey yöneticinin yaptıkları
harcamalardır.
Bilgilerinize arz ederim.
Emin Kul
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı
2. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İller Bankasının bazı harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/379)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular : 1. İller Bankasında 1994-1995 yıllarında reklam gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
2. İller Bankasında 1994-1995 yıllarında temsil ve ağırlama gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?
3. İller Bankasında 1994-1995 yıllarında ne kadar demirbaş eşya alımı yapılmıştır?
4. İller Bankasında 1994-1995 yıllarında binek aracı olarak ne kadar taşıt satın alınmış, ne kadar ödeme yapılmıştır?
5. İller Bankasında 1994-1995 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve harcırah ne kadardır?
T. C.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2.5.1996
Sayı :B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1022
Konu :Elazığ Milletvekili A. Cemil Tunç'un Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :a) T.B.M.M.'nin 15.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/379-640/1404 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 29.3.1996 gün ve B.02.0.KKG/106-279-28/1162 sayılı yazısı.
c) Devlet Bakanlığının (Sayın A. Talip Özdemir) 9.4.1996 gün ve B.01.0.012/2.02.348 sayılı yazısı.
İlgi (c) yazı ilişiğinde alınan, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un "İller Bankasının 1994-1995 yıllarındaki
giderleri''ne dair yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. 1994 yılında 6 600 000 TL., 1995 yılında 57 250 000 TL. reklam gideri yapılmıştır.
2. 1994 yılında 2 481 941 794 TL., 1995 yılında 15 064 044 243 TL. temsil ve ağırlama gideri yapılmıştır.
İller Bankasının, Kalkınma ve Yatırım Bankası olması nedeniyle, 18 Bölge Müdürlüklerinde bulunan Başmühendislere de
1995 yılında temsil ve ağırlama ile ilgili yetki verilmiş olup; her ay makdu olarak ödeme yapılmaktadır.
3. 1994 yılında 5 667 735 915 TL., 1995 yılında 26 061 656 968 TL. demirbaş eşya alımı yapılmıştır.
1994 ve 1995 yıllarında banka yatırım programında bulunan içme suyu, kanal sektörü için bilgisayar alımı, Bankanın Merkez
ve Bölge Müdürlükleri ihtiyacı için kurulan atık su laboratuvarlarına malzeme alımı ile makine ve sondaj dairesi başkanlığınca
yatırım programında bulunan içmesuyu sektörüyle ilgili makine, teçhizat alımı yapılmıştır.
4. 1994 ve 1995 yıllarında binek aracı olarak taşıt satın alınmamıştır.
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, 1994 yılında 1 110 160 951 TL. ücret, 31 510 000 TL. harcırah; 1995 yılında 1 739
575 911 TL. ücret, 189 538 692 TL. harcırah ödenmiştir.
Banka mensupları, 657 sayılı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesine göre aylık almaktadır.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenmektedir. 1994 yılında
harcırah yevmiyesi 120 000 TL., 1995 yılında ise 200 000 TL. dir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskân Bakanı
3. —Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, meslek memurluğu giriş sınavında imam-hatip mezunlarının elenmesi amacıyla lise
diploması istendiği iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'ın yazılı cevabı (7/397)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı Sayın Deniz Baykal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet etmenizi
saygılarımla arz ederim.
Sıtkı Cengil
Adana
Soru 1. "Sınavla aday meslek memuru alımı'' yapmak için gazetelere ilan veren Dışişleri Bakanlığı sınav başvurusu için
gerekli belgeler kısmında, fakülte ya da yüksek okul diploması yanında, lise diploması da istemektedir.Fakülte düzeyinde yapılan
hiçbir sınavda istenmeyen lise diploması bu sınavda acaba neden istenmektedir?
Soru 2. Bu yolla sınava girmek isteyen imam hatip çıkışlıların tespiti yapılarak diskalifiye edilmek istendikleri söylenmektedir.
Bu doğru mudur?
Soru 3. Beş yıldan beri Dışişleri Bakanlığına girmek için İmam-Hatip çıkışlı kaç kişi müracaat etmiştir? Bunların ne kadarı
alınmıştır?
T. C.
Dışişleri Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı 26.4.1996
Sayı : 100004/Sicil-2488
Konu :Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :15 Mart 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/397-659/1453 sayılı yazıları.
Adana Milletvekili Sayın Sıtkı Cengil'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte
sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Emre Gönensay
Dışişleri Bakanı
Soru 1.
"Sınavla aday meslek memuru alımı'' yapmak için gazetelerde ilan veren Dışişleri Bakanlığı sınav başvurusu için gerekli
belgeler kısmında, fakülte ya da yüksekokul diploması yanında, lise diploması da istemektedir.Fakülte düzeyinde yapılan hiçbir
sınavda istenmeyen lise diploması bu sınavda acaba neden istenmektedir?
Cevap 1.
Meslek memurluğu sınavına girecek adaylardan lise diplomalarının suretlerinin de istenmesi yeni bir uygulama değildir. Bu
uygulamanın başlıca bir amacı, adayların yabancı dilde eğitim veren veya müfredatında yabancı dile ağırlıklı olarak yer veren
liselerden mezun olup olmadıklarını belirlemektir. Tabiatıyla, adayın yabancı dildeki yeterliliği sınavda göstereceği başarı
düzeyiyle ölçülmektedir.Ancak, Dışişleri meslek memurlarının en az bir yabancı dili doğru ve etkin bir şekilde kullanmalarının
mesleğin zorunlu bir koşulu olduğu dikkate alındığında, Bakanlık sınavına girecek adayların lise döneminde hangi düzey ve
yoğunlukta yabancı dil eğitimi aldıklarının da başvuru sırasında aranması gereken bir bilgi olduğu takdir edilecektir.
Soru 2-3.
Bu yolla sınava girmek isteyen imam hatip çıkışlıların tespiti yapılarak diskalifiye edilmek istendikleri söylenmektedir. Bu
doğru mudur? Beş yıldan beri Dışişleri Bakanlığına girmek için İmam Hatip çıkışlı kaç kişi müracaat etmiştir? Bunların ne
kadarı alınmıştır?
Cevap 2-3.
Öteden beri devam eden lise diplomalarının istenmesi uygulamasının amacı, sınava girecek adayların İmam Hatip Liseleri
mezunu olup olmadıklarını tespit etmek değildir. Kaldı ki, böyle bir düşüncenin varit olmadığı, halen Bakanlığımızda meslek
memurları ve diğer kategorilerdeki memurlar arasında bu liselerden mezun olmuş memurların bulunduğu gerçeğiyle de
kanıtlanmaktadır.
4. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, orman köylülerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı
Nevzat Ercan'ın yazılı cevabı (7/402)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim.
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
Başta seçim bölgem Artvin'de olmak üzere orman köylülerimizin daha önce mülkiyeti kendilerine ait olan fakat 6831 sayılı yasa
hükümleri gereğince orman sayılan yerlerin hazineye devri ile mağdur olmuşlardı.
Yeni çıkan Erozyonla Mücadele ve Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu gereğince hazineye devredilen bu yerler, rayiç
bedelle yeniden satılığa çıkarılmaktadır. Ayrıca OrmanGenel Müdürlüğünün açtığı davalar nedeniyle orman köylümüz büyük
yekûn tutan mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalmaktadır.
Bu nedenle sorularım :
1. Anayasamızın ormanlarla ilgili maddesinin değiştirilmesini düşünüyor musunuz?
2. Anayasa değişikliği gerçekleşene kadar mevcut uygulamayı durduracak mısınız?
3. Orman Bakanlığının orman köylüsünü mağdur eden dava açma ve mahkeme masraflarını orman köylüsüne ödeten
uygulamasına son vermesi için gerekli girişimlerde bulunur musunuz?
4. Orman Bakanlığının orman köylüsünün bu gibi sıkıntılarını giderici bir plan ve proje çalışması var mıdır, bu konudaki
hedefleriniz nelerdir? Açıklar mısınız?
T.C.
Orman Bakanlığı 26.4.1996
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı : KM.1.SOR./246-945
Konu : Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun
Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye BüyükMillet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve KararlarDairesi Başkanlığı)
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.3.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0. 10.00.02-7/402-683/1498 sayılı
yazısı.
b) Başbakanlığın 29.3.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-279-51/1183 sayılı yazısı.
c) DevletBakanlığının 9.4.1996 tarih ve B.02.0.012/2.02-333 sayılı yazısı.
Artvin Milletvekili SayınSüleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen
7/402 esas No.lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.
Nevzat Ercan
OrmanBakanı
Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakana Tevcih Ettiği
7/402 EsasNo.lu Yazılı Soru Önergesi Hakkında
OrmanBakanlığının Cevabı
6831 sayılı OrmanKanununda orman sayılan yerlerin Hazineye devrine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Esasen
Devlet Ormanlarının mülkiyeti Hazineye aittir. Soru önergesindeki ifadelerden, 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B bendi
gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin kastedildiği anlaşılmış olup, buna göre cevap verilmiştir.
Orman rejiminde iken 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin mülkiyetinin Hazineye ait olması doğal
olup; Anayasamız ve orman mevzuatına göre bu yerlerde özel şahısların yasal mülkiyet hakkı bulunmamaktadır.Bu yerlerin rayiç
bedelle hak sahibi olan orman köylülerine verilmesi işlemleri "Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu"
hükümlerine göre değil, "2924 Sayılı OrmanKöylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerini
Değiştiren 4127 sayılı Kanuna" göre yapılmaktadır.
1. Anayasamızın ormanlarla ilgili 169 ve 170 inci maddelerinin değiştirilmesi hususu Türkiye BüyükMilletMeclisinin takdir ve
yetkisinde olup; ormanların korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin Anayasa değişikliği tekliflerinin Bakanlığımızca
değerlendirilmesi ve desteklenmesi tabiidir.
2. Bakanlığımızca bugüne kadar yapılan her türlü uygulama, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda başta Anayasa olmak üzere
ormancılık mevzuatı ve diğer mevzuata göre yapılmaktadır. Anayasa ve kanunlar yürürlükte oldukları sürece mevcut uygulamayı
durdurmanız söz konusu olamaz. Bakanlığımıza uygulamanın yavaş gittiği yönünde şikâyetler gelmektedir. Durdurma taleplerinin,
konuyu iyi bilmeyenler tarafından yapılmış olması muhtemeldir.
3. Bakanlığımızın gereksiz yere dava açarak orman köylüsünü mağdur etmek gibi bir uygulaması olmayıp; açılan davalarda
yargılama giderlerinin davayı kaybeden tarafca ödenmesi de tüm davalarda uygulanan genel bir hükümdür.
4. Bakanlığımızca Millî Gelirden en az payı alan orman köylüsünün gelir seviyesini ve refah düzeyini artırmak için bugüne
kadar yapılan uygulamalar ve teşviklerin yanı sıra 30.10.1995 tarihinde kabul edilen 4127 sayılı Kanun ile orman köylülerimizin
kalkındırılması, mülkiyet ihtilaflarının halledilmesi ve yıllardır kullandıkları yerlerin sahipleri olmaları amaçlanmıştır. Ayrıca
söz konusu kanun uygulaması ile orman köylülerimize aktarılacak malî kaynaklar artırılarak, elde edilecek gelir ile kredi verilmesi
imkânları getirilmiştir.
5. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, meslek memurluğu giriş sınavında imam-hatip mezunlarının elenmesi amacıyla
lise diploması istendiği ididasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'ın yazılı cevabı (7/406)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Ersönmez Yarbay
Ankara
Soru 1. Dışişleri Bakanlığının açmış olduğu ve 11 Mart 1996 - 22 Mart 1996 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek olan
Aday Meslek Memurun sınavına katılmak isteyen adaylardan istenen belgeler arasında fakülte veya yüksekokul diplomasının veya
üniversite çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile lise diplomasının aslı veya noter onaylı sureti istenmektedir. Bilindiği
üzere ülkemizde herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt yaptırabilmek için önce lise mezunu olmak gerekmekte ve lise
diploması ibraz edilmeden herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt yaptırılamamaktadır. Bu nedenle ilgili istemin hukukî
dayanağı ve gerekçesi nedir?
Soru 2. Bazı basın kuruluşlarında lise diplomasının istenmesi ilgili çıkan haberlerde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde meslek
lisesi ve imam-hatip okullarından mezun olanların görevlendirilmemesi gibi iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların doğruluk derecesi
nedir?
Soru 3. Sınava katılma şartlarının b fıkrasında yazılmış olan "Dışişleri Bakanlığı memuru olmaya engel bir hali
bulunmamak" (bu hususta bakanlığın takdiri esastır) maddesinde, bakanlığın takdirinde hangi şartlar göz önünde bulundurulmakta
ve bu madde hangi kıstaslar çerçevesinde uygulanmaktadır.
T.C.
Dışişleri Bakanlığı 26.4.1996
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı : 100004/Sicil-2486
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : 15 Mart 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/406-691/1529 sayılı yazıları.
Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez Yarbay'ın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte
sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Emre Gönensay
Dışişleri Bakanı
Soru 1. Dışişleri Bakanlığının açmış olduğu ve 11 Mart 1996 - 22 Mart 1996 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek olan
Aday Meslek Memurun sınavına katılmak isteyen adaylardan istenen belgeler arasında fakülte veya yüksekokul diplomasının veya
üniversite çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ile lise diplomasının aslı veya onaylı sureti istenmektedir. Bilindiği üzere
ülkemizde herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt yaptırabilmek için önce lise mezunu olmak gerekmekte ve lise diploması
ibraz edilmeden herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt yaptırılamamaktadır. Bu nedenle ilgili istemin hukukî dayanağı ve
gerekçesi nedir?
Cevap 1. Meslek memurluğu sınavına girecek adaylardan lise diplomalarının suretlerinin de istenmesi yeni bir uygulama
değildir. Bu uygulamanın başlıca bir amacı, adayların yabancı dilde eğitim veren veya müfredatında yabancı dile ağırlıklı olarak
yer veren liselerden mezun olup olmadıklarını belirlemektir. Tabiatıyla, adayın yabancı dildeki yeterliliği sınavda göstereceği
başarı düzeyiyle ölçülmektedir. Ancak, Dışişleri meslek memurlarının en az bir yabancı dili doğru ve etkin bir şekilde
kullanmalarının mesleğin zorunlu bir koşulu olduğu dikkate alındığında, Bakanlık sınavına girecek adayların lise döneminde
hangi düzey ve yoğunlukta yabancı dil eğitimi aldıklarının da başvuru sırasında aranması gereken bir bilgi olduğu takdir
edilecektir.
Soru 2. Bazı basın kuruluşlarında lise diplomasının istenmesi ilgili çıkan haberlerde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde meslek
lisesi ve imam-hatip okullarından mezun olanların görevlendirilmemesi gibi iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların doğruluk derecesi
nedir?
Cevap 2. Öteden beri devam eden lise diplomalarının istenmesi uygulamasının amacı, sınava girecek adayların İmam Hatip
Liseleri mezunu olup olmadıklarını tespit etmek değildir. Kaldı ki, böyle bir düşüncenin varit olmadığı, halen Bakanlığımızda
meslek memurları ve diğer kategorilerdeki memurlar arasında bu liselerden mezun olmuş memurların bulunduğu gerçeğiyle de
kanıtlanmaktadır.
Soru 3. Sınava katılma şartlarının b fıkrasında yazılmış olan "Dışişleri Bakanlığı memuru olmaya engel bir hali
bulunmamak" (bu hususta bakanlığın takdiri esastır) maddesinde, bakanlığın takdirinde hangi şartlar göz önünde bulundurulmakta
ve bu madde hangi kıstaslar çerçevesinde uygulanmaktadır.
Cevap 3. Dışişleri memuru olmaya engel bir hali bulunmamak koşulunu Bakanlığın takdirine bırakan uygulama yine mezun
olunan okullar arasında bir ayrım gütme amacına yönelik değildir. Bakanlığın sınav yönetmeliğinde yer alan bu hüküm, bilgi
düzeyinin yanında, diplomasi mesleğinin temsil, kavrayış gibi temel özelliklerinin de adayda teşhis edilebilmesiyle ilgilidir.
6. – Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İsrail Gizli Servisi tarafından yapıldığı iddia edilen operasyonlara ilişkin
Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in yazılı cevabı (7/453)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
Ahmet Cemil Tunç
Elazığ
Sorular : İsrail Gizli Servisi Mossad'ın başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de olmak üzere Filistinli öğrencilere karşı
operasyonlara başladığı, bunlardan bazılarının evlerinden alınıp götürüldüğü, bunlardan bir daha haber alınamadığı bazı basın
organlarında yer aldı.
Bunlardan bazılarının isimleri şöyledir : Halit Hicazi, Muhammed Hicci, İslam Cündüllah, Üsame Ebu Muhsin, Nahid Hicazi,
YasinHasan Rıdvan.
1. Basında yer alan ve Mossad avı diye nitelenen bu operasyonlar doğru mudur?
2. Türk emniyet Güçlerinin bunlardan haberi var mı?
3. Bu öğrencilerin güvenliği T.C. Devletinin teminatı altında değil mi?
4. Bu iddialara karşı siz herhangi bir araştırma yapma ihtiyacı duydunuz mu?
5. Kaçırıldığı iddia edilen bu öğrencilerin son durumlarından haberiniz var mı?
T.C.
İçişleri Bakanlığı 2.5.1996
Emniyet GenelMüdürlüğü
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01 - 094199
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 18.3.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/453-818/1966 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 29.3.1996 gün ve B.02.0.KKG/106-287-2/1203 sayılı yazısı.
c) DevletBakanlığının 9.4.1996 gün ve B.02.0.012/2.02.276 sayılı yazısı.
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen Başbakanımızca da kendileri adına
tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Önergede ileri sürüldüğü gibi İsrail Gizli Servisi Mossad'ın istihbarat elemanlarının ülkemiz dahilinde Filistinli öğrencilere
karşı operasyonlar yapması söz konusu değildir.
Ülkemizde öğrenim gören tüm yabancı öğrencilerin güvenliği Devletimizin teminatı altındadır.
Önergede adı geçen Filistin uyruklu (6) öğrenci herhangi bir şekilde gözaltına alınmadığı gibi, bu öğrencilerin kaçırıldığına
dair güvenlik birimlerimize intikal eden müracaat bulunmamaktadır.
Söz konusu öğrencilerden Halit Hicazi İstanbul'da, Nahid Hicazi ve Usame Ebu Muhsin'in ise Eskişehir'de üniversite öğrencisi
oldukları ve halen bu illerde ikamet ettikleri, Muhammed Hicci, İslam Cündüllah ve Yasin HasanRıdvan'ın ise arşivlerimizde
kayıtlarına rastlanılmadığı yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
7. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Erdemli MeslekYüksekokulunun bilgisayar donanımına ilişkin sorusu ve Millî
Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/462)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıda yer alan sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Ercan Karakaş
İstanbul
Mersin Üniversitesine bağlı Erdemli Meslek Yüksekokulu Eylül 1994'te kurulmuştur. Yüksekokul bünyesinde Bilgisayar
Programcılığı, İşletmecilik ve Muhasebe programları olmasına rağmen, bu programların öğrencilere verimli şekilde verilmesi
açısından mutlak gerekli olan bilgisayar terminalleri ve iletişim sistemleri halen sağlanmamıştır.
Soru :
1. Eğitim ve öğretimin verimli şekilde yapılması için gerekli olan bu donanımın sağlanmamasının sebebi nedir?
2. Eğitim ve öğretimin bu programlarda yürütülebilmesi için gerekli olan donanım sağlanmadan niçin bu programlara öğrenci
kaydı yapılmıştır?
3. Eksikleri ne zaman gidermeyi planlamaktasınız?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı 26.4.1996
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1081
Konu : Soru Önergesi
Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 25.3.1996 tarih ve GNS.0.10.00.02-7/462-840/2018-972/2420 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş'ın, "Erdemli MeslekYüksekokulunun Bilgisayar Donanımına ilişkin" soru önergesi
incelenmiştir.
1. Yükseköğretim kurumlarımıza eğitim-öğretim için gerekli olan donanımın sağlanması, bu kurumlar için bütçe ile verilen
ödeneklerle gerçekleştirilmekte olup, halen Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulunda olduğu gibi, hemen hemen tüm
yükseköğretim kurumlarımızda, bütçe imkânlarının sınırlı olması nedeniyle eğitim araç ve gereçlerinin temini konusunda büyük
sıkıntılar yaşanmaktadır.
2. Ülkemizde yükseköğretime olan aşırı talep karşısında, yeni yükseköğretim kurumları ve kurumlar bünyesinde yeni
programlar açmanın gerekliliği ayrıca, dünyadaki teknolojik gelişmeye paralel olarak bünyesinde bilgisayar eğitim programı olan
meslek yüksekokullarının yaygınlaştırılmasının yararlı olacağı düşüncesiyle Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu
bünyesinde açılan bilgisayarprogramcılığı bölümüne öğrenci kaydı yapılmış olup, öğrenim için gerekli olan araç ve gerecin ise
Mersin Üniversitesi ve çevre ilçelerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından karşılanabileceği düşünülmüştür.
3. Bu meslek yüksekokulunun açılışı yukarıda açıklandığı gibi büyük bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Gerekli araç-gerecin
sağlanması için çaba sarfedilmektedir. Bu yılki bütçe imkânları çerçevesinde sözü edilen yüksekokulun donanım eksiklikleri
giderilecektir.
Arz ederim.
Turhan Tayan
Millî Eğitim Bakanı
8. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargoya ilişkin sorusu ve DevletBakanı Yaman Törüner'in yazılı
cevabı (7/465)
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Yalım Erez tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz
ederim.
Saygılarımla.
Dr. Azmi Ateş
İstanbul
1. Irak'a Türkiye tarafından uygulanan ambargonun ülkemize ekonomik yönden zararları olmuş mudur? olmuşsa ne
miktardadır?
2. Körfez harbi dolayısıyla Yumurtalık boru hattının kapatılmasınınTürkiye'ye ekonomik olarak zararı ne olmuştur?
T.C.
DevletBakanlığı 26.4.1996
Sayı : B.02.0.007/1-21-0-00200
Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığının 11.4.1996 tarihli ve A.01.0.GNS.0. 10.00.02-7/465-855/2040 sayılı yazısı.
İstanbulMilletvekili Azmi Ateş'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 7/465-855
esas No.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Yaman Törüner
DevletBakanı
Irak Ambargosunun Ülkemiz Üzerindeki Etkileri
Irak'ın Kuveyt'i işgali sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 6 Ağustos 1990 tarihinde yürürlüğe koyduğu
661 sayılı kararı ile Irak'a karşı uygulanmaya başlanan yaptırımlar, pek çok ülke ile birlikte ülkemizin de önemli zararlara
uğramasına neden olmuştur. Ambargodan en fazla zarar gören ülkeler arasında ülkemizin de yer aldığı bir gerçektir. BMGK'nin
almış olduğu ambargo ile ilgili kararları büyük bir titizlikle uygulayan Türkiye'nin, söz konusu ambargo dolayısıyla Ağustos
1990'dan bu yana uğradığı ve Dışişleri Bakanlığının kayıtlarına göre, aşağıda detaylı olarak açıklanan kayıpların toplam bedeli
20 milyar $ civarındadır. Ayrıca, ambargo devam ettiği sürece söz konusu zararların daha yüksek meblağlara ulaşacağı
düşünülmektedir. Bu rakamı oluşturan kayıplar ana başlıklar halinde turizm gelirleri, taşımacılık gelirleri, Kerkük-Yumurtalık
Petrol Boru Hattı gelirleri, ihracat gelirleri, müteahhitlik gelirleri ve işgücü gelirleri kayıpları ile bankacılık işlemleri, Irak'a
doğrudan yatırımların durması, askerî harcamalarımızdaki artış ve mülteciler için yapılan harcamalar dolayısıyla uğranılan
kayıplar olarak özetlenebilir.
Bunlara ek olarak, Irak ambargosunun ülkemize önemli dolaylı etkileri de olmuştur.Bunlardan en önemlisi, Irak petrolünün
dünya piyasasından çekilmesi nedeniyle petrol fiyatlarında özellikle Körfez krizinin ilk aylarında yaşanan büyük yükselişin (1990
yılı ilk sekiz ayında varil başına ortalama 20-21 $ civarında seyreden petrol fiyatları, Irak'ın Kuveyt'i işgali sonrası bir anda varil
başına 36-37 $ seviyelerine yükselmiştir, bu yükseliş trendi petrol fiyatlarına 1991 yılında yapılan müdahaleler sonunda durmuş ve
petrol fiyatları kademeli olarak 1990 yılının ilk sekiz ayındaki seviyelere geri çekilmiştir) ve Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru
Hattının kapanmasının sebep olduğu petrol ithalat giderlerindeki ciddî artışlardır. Ayrıca, söz konusu hattın işletilememesi
nedeniyle oluşan tahribatın ortaya çıkardığı sorunların var olduğu da bir vakıadır.
Diğer yandan, Irak üzerinden transit taşımacılığın yapılamaması yüzünden Körfez ülkeleri ile diğer Arap ülkelerine karayolu
ile yapılan ihracattaki navlun ve sigorta bedellerinde görülen artışa paralel olarak hava ve deniz taşımacılığında da navlun ve
sigorta bedellerinin artması sonucunda Türk ihracatçılarının bölgedeki rekabet gücü olumsuz olarak etkilenmiş bulunmaktadır.
Öte yandan, Ağustos 1990 öncesinde, Irak ve Kuveyt'te bulunan müteahhitlik firmalarımıza ait araç gereçlerin uğradıkları
tahribat ve atıl kalmaları dolayısıyla uğranılan kayıplar ile yukarıda belirtilen tarih itibariyle ülkemizin Irak'tan olan yaklaşık 1
milyar $'lık alacak tutarının BMGK'nin ilgili kararları uyarınca dondurulmasının da ülkemiz ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere
yol açtığı bilinmektedir.
Son olarak, Türkiye-Irak sınırına yakın bölgelerimizde oluşan ekonomik durgunluk nedeniyle artan işsizlik ve ülkemizin diğer
bölgelerine yönelik göçün doğurduğu sosyal ve ekonomik sorunlar da üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli unsurlardır.
Ancak, BM tarafından Irak'a karşı uygulanan ambargo nedeniyle özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yaşanan sorunların
ortaya çıkardığı maliyetin tüm boyutlarını somut bir şekilde ifade etmek mümkün bulunmamaktadır.
Bu bağlamda, Körfez Krizi öncesi Irak'ta iş yapan firmalarımızın 1990 yılı Ağustos ayından itibaren bu ülkedeki faaliyetlerini
durdurmuş olmaları ve 1990 yılını takip eden 6 yıl içinde bu ülkede herhangi bir faaliyette bulunamamalarından dolayı
uğradıkları muhtemel zararlar, sosyal maliyetler ve Irak petrolünün dünya piyasasından çekilmesi nedeniyle uğranılan petrol ithalat
giderlerindeki artışlar ve diğer faktörler, aşağıda ayrıntılı dökümü yapılmış olan Irak ambargosunun neden olduğu sektörel
kayıplara eklenince, ülkemizin uğradığı zararların 20 milyar $'ı aşan bir tutara ulaştığı ve ülkemizin Körfez Krizi öncesi önemli bir
ticarî partneri olan Irak pazarının kapanmasının yan etkilerinin gerek sosyal gerek ekonomik maliyetler olarak pek çok alana
yansıdığı ortaya çıkmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, Irak ambargosunun neden olduğu kayıtların sektörler itibariyle dağılımı aşağıda
gösterilmiştir :
— Ulaştırma,
a) BOTAŞ'ın boru hattı taşıma gelirleri kaybı 1,50 milyar $
b) Havayolu taşımacılığı 350 milyon $
c) Karayolu taşımacılığı 730 milyon $
d) Denizyolu taşımacılığı 600 milyon $
— Turizm, 3,9 milyar $
— İhracat, 4,43 milyar $
— Müteahhitlik Hizmetleri, 1,02 milyar $
— Bankacılık, 2,57 milyar $
— Bölgesel ticaret kayıpları, 1,60 milyar $
— Sığınmacılara yapılan harcamalar, 100 milyon $
— Askerî harcamalar, 330 milyon $
— Üretim kayıpları, 2,50 milyar $
Ülkemizin Irak ambargosu nedeniyle uğradığı ticarî kayıpların daha net olarak anlaşılabilmesi için, Irak ile yapılan ikili
ticaretin 1990 yılı öncesi ve sonrası durumuna bir göz atmak yerinde olacaktır. Bu çerçevede, Türkiye -Irak arasındaki ikili ticaretin
1990 öncesi ve sonrası durumunu gösterir tablo aşağıda yer almaktadır :
Türkiye -Irak Ticaretinin 1990 Öncesi ve Sonrasındaki Durumu (Milyon $)
İhracat İthalat Hacim Denge
1985 961 1 137 2 098 – 175
1986 553 769 1 322 – 215
1987 945 1 154 2 099 – 209
1988 986 1 437 2 423 – 450
1989 445 1 650 2 095 – 1 204
1990 215 1 047 1 261 – 832
1991 122 — 122 122
1992 212 — 212 212
1993 160 — 160 160
1994 141 — 141 141
1995 123 — 123 123
9. – Rize Milletvekili Şevki Yılmaz’ın, Mısır’da yapılan terör zirvesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Emre Gönensay’ın
yazılı cevabı (7/466)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı Sayın Emre Gönensay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim. 15.3.1996
Şevki Yılmaz
Rize
1. Çeçenistan’da büyük bir soykırım yaşanırken Türk Hariciyesi bu olayları durdurmak maksadıyla son 2 ay içinde ne tür
tedbirler almıştır ve kısa vade de bu konuda ne gibi çalışmalar yapılması düşünülüyor?
2. Mısır’da yapılan Terör Zirve’sinde temel olarak hangi konular görüşülmüş ve alınan kararların ülkemiz açısından
bağlayıcılığı var mıdır?
3. Bu zirvede ülkemizin en yaygın terör odağı olan PKK ile ilgili konuların müzakere edilmesi sağlanmış mıdır?Ve bu konuda
yaptırım gücü olan kararlar alınabilmiş midir?
4. Bir kısım basında yer alan ifadelere göre gerçekte bu zirve “İslamî gelişmeler” i kontrol etmek ve İslamî Terör ile
özdeşleştirmek için mi toplanmıştır.
5. Şayet İslamî gelişmeler bir terör olarak algılanıyor ve zirvede bu şekilde değerlendirmeler yapılmışsa Türk Heyeti olarak bu
konuda sergilenen tavır nedir?
6. Bu zirve toplantısında İran ve Sudan gibi ülkelere karşı Türkiye’nin İsrail’in menfaatlerini korumaya yönelik olarak
görevlendirildiği doğru mu?
T.C.
Dışişleri Bakanlığı 26.4.1996
Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü
Sayı :SPGM/137-5023
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :25 Mart 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/466-875/2098 sayılı yazıları.
Rize Milletvekili Sayın Şevki Yılmaz’ın Bakanlığıma yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Emre Gönensay
Dışişleri Bakanı
Soru : Çeçenistan’da büyük bir soykırım yaşanırken Türk Hariciyesi bu olayları durdurmak maksadıyla son 2 ay içinde ne tür
tedbirler almıştır ve kısa vadede bu konuda ne gibi çalışmalar yapılması düşünülüyor?
Cevap : Türkiye’nin Çeçenistan sorunu karşısındaki tutumu başından beri açık olmuştur. Türkiye, bu soruna Rusya
Federasyonunun (RF) toprak bütünlüğüne, insan haklarına, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
ilkelerine ve hukuka saygı çerçevesinde, görüşmeler yoluyla barışçı bir çözüm bulunmasından yana olduğunu açıklamış ve bu
yönde çeşitli çağrılar yapmıştır. Türkiye, sivil halkın can güvenliğinin gözetilmemesi sonucu çok sayıda insanın hayatını
kaybetmesinin kabul edilemeyeceğini belirtmiş ve insan hakları ihlallerini kınamıştır.
Bu yaklaşımımız çerçevesinde, AGİTDaimî Konseyinin 25 Nisan 1995 tarihinde Çeçenistan’da “AGİT Yardım Misyonu” adı
altında bir daimî misyon kurması da dahil olmak üzere, AGİT bünyesinde, uluslararası hukukun elverdiği ölçüde soruna barışçı
yollardan çözüm bulunmasına yönelik tüm çalışmalar tarafımızdan kuvvetle desteklenmiştir.
Çeçenistan’da taraflar arasında, AGİT’in de katkılarıyla, 30 Temmuz 1995 tarihinde bir askerî anlaşma imzalanmıştır. Barış
sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirdiğimiz bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin Ekim 1995’den itibaren durdurulmuş
olmasından ve taraflar arasında gayri resmî görüşmelerin dahi kesilmesinden duyduğumuz endişe, yapılan tüm görüşmelerde Rus
tarafına ifade edilmiş, silahların susturularak tarafların tekrar görüşme masasına dönmeleri gerektiği yolundaki görüşümüz de dile
getirilmiştir.
Son olarak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen’in 23-24 Mart 1996 tarihlerinde Moskova’da RF Dışişleri
Bakan Birinci Yardımcısı ile yaptığı görüşmelerde bu hususlar bir kez daha belirtilmiştir.
Türkiye, Çeçenistan sorununun Cenevre’deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu toplantılarında ele alınması
vesilesiyle de, sorunun barışçı çözümünü sağlamaya yönelik aktif bir tutum içinde olmuştur.
RF Cumhurbaşkanı Yeltsin tarafından 31 Mart 1996 günü açıklanan, tek yanlı ateşkes ilanını, Çeçen lideri General Dudayev
ile dolaylı görüşmeleri de öngören girişim, içinde bulunulan çıkmazdan bir çıkış yolu teşkil edebileceği umudunu bir ölçüde
yaratmışsa da, çatışmaların sürmekte olduğu üzüntüyle görülmektedir.
Ancak, her şeye rağmen, taraflar arasında bir iletişim sağlanması ümidi korunmaktadır. Bu bağlamda, silahların susturulması
ve karşılıklı diyalogun yeniden tesisi için telkin ve çağrılarda bulunmaya devam etmekteyiz.
Soru :Mısır’da yapılan Terör Zirvesinde temel olarak hangi konular görüşülmüş ve alınan kararların ülkemiz açısından
bağlayıcılığı var mıdır?
Cevap : ABDBaşkanı Clinton ve Mısır Devlet Başkanı Mübarek’in eşbaşkanlıklarında, 13 Mart 1996 tarihinde Mısır’ın
Şarm El Şeyh kasabasında 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen “Barış Yapıcıları” Zirvesinin şu üç amacı bulunmaktaydı :
– Orta Doğu Barış Sürecinin devamının sağlanması. (Tüm katılımcılar Barış Sürecine olan tam desteklerini ifade
etmişlerdir.)
– Güvenliğin artırılması. (Tüm katılımcılar güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki kararlılıklarını teyid etmişler ve
Orta Doğuda barışın temini için doğan fırsatın yitirilmesine çalışan barış düşmanlarını uyarmışlardır.)
– Terörizmle mücadelede işbirliği. (Tüm katılımcılar amacı ne olursa olsun, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin,
her türlü terör eylemini şiddetle kınamışlardır.)
Zirve sonunda yayınlanan bildirinin önemi, Zirveye katılan tüm ülkeler açısından bu aşamada ortak bir tutuma işaret
etmesinden kaynaklanmaktadır.
Soru : Bu zirvede ülkemizin en yaygın terör odağı olan PKKile ilgili konuların müzakere edilmesi sağlanmış mıdır?Ve bu
konuda yaptırım gücü olan kararlar alınabilmiş midir?
Cevap :Şarm El Şeyh Zirvesi ile birlikte ilk kez terörizm olgusu dünya çapında bir toplantının temel gündem maddesini
oluşturmuştur. Kimden ve nereden gelirse gelsin, her türlü terörizmin dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından kınanmaş olması ve
bu alanda genel nitelikli bir uluslararası işbirliğinin temelinin atılması, ülkemiz açısından önemli gelişmelerdir.
Zirve sırasında :
– İkili, bölgesel ve uluslararası düzeyde terorizm faaliyetlerini durdurabilmek amacıyla işbirliğinde bulunulması,
– Terörist faaliyetlerde bulunanların adalete sevklerinin sağlanması,
– Tüm tarafların, topraklarının terörist amaclarla kullanılmasını engellemeye yönelik çabalarına destek olunması,
– Terörist örgütlerin kendi saflarına yeni elemanlar kazandırmalarının, silah ticaretinin, çeşitli yollardan gelir sağlamalarının
önlenmesi,
– Terörist grupların gelir kaynaklarının saptanması ve bu gelir kaynaklarının kurutulması için ortak çaba sarfedilmesi
kararlaştırılmıştır.
Öte yandan, Zirvede kararlaştırılan bir dizi önlemi incelemek ve rapor hazırlamak üzere oluşturulan çalışma grubu ilk
toplantısını 27 Mart 1996 tarihinde Vaşington’da yapmıştır.
Görüleceği üzere, PKK’nın da dahil olduğu tüm terörist gruplar ve terörizmle mücadele, Şarm El Şeyh Zirvesinin temel gündem
maddelerinden birini oluşturmuştur. Bununla birlikte, hiçbir terör örgütü ismen zikredilmemiştir.
Soru :Bir kısım basında yeralan ifadelere göre gerçekte bu zirve “İslamî gelişmeleri” kontrol etmek ve islamî terörle
özdeşleştirmek için mi toplanmıştır?
Cevap : Şarm El Şeyh Zirvesinin amaçları yukarıda belirtilmiştir. Zirvede terörizm tüm yönleri ile ve herhangi bir ayırıma tabi
tutulmadan ele alınmıştır.
Soru :Şayet İslamî gelişmeler bir terör olarak algılanıyor ve zirvede bu şekilde değerlendirmeler yapılmışsa Türk Heyeti
olarak bu konuda sergilenen tavır nedir?
Cevap :Türkiye, terörün her türüne karşı olup, bununla mücadele etmeye kararlıdır. Ancak, dünyadaki tek terör kaynağını
islamî odakların oluşturduğu yönündeki bir propagandaya, terörün İslamiyet ile birlikte anılmasına ve halkımızın manevî
değerlerinin zedelenmesine göz yumulması söz konusu değildir.
Soru : Bu zirve toplantısında İran ve Sudan gibi ülkelere karşı Türkiye’nin İsrail’in menfaatlerini korumaya yönelik olarak
görevlendirildiği doğru mu?
Cevap :Türkiye, Orta Doğu’da kalıcı bir barışın tesisinin, bölgenin istikrarı ve refahı için gerekli olduğuna inanmaktadır. Bu
amaçla bölgedeki tüm ülkelerle dengeli ve barışçı ilişkiler tesis etmek yönünde çaba göstermektedir. Bu politika çerçevesinde, İsrail
ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde de adımlar atılmıştır. İsrail ile ilişkilerin artması, tabiatıyla, Türkiye’nin bazı ülkelere karşı
İsrail’in çıkarlarını koruması anlamına gelmemektedir.

10. – Kastamonu Milletvekili Fethi Acar’ın, Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Emre Gönensay’ın yazılı
cevabı (7/486)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı Sayın Emre Gönensay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim. 20.3.1996
Fethi Acar
Kastamonu
1. Dışişleri Bakanlığımız da merkez ve dış ülkelerdeki personel sayısı nedir?Kaç ülkede birimler mevcuttur ve hangi düzeyde
bulunmaktadırlar?
2. 1994, 1995 yıllarında merkez ve dış ülkelerdeki tüm giderler miktarı nedir?Merkez ve dış ülkelerde çalışan personel adedi
ve gider oranları hangi mertebededir?

T.C.
Dışişleri Bakanlığı 26.4.1996
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı :100004/Sicil-2487
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :1 Nisan 1996 tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/486-928/2308 sayılı yazıları.
Kastamonu Milletvekili Sayın Fethi Acar tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte
sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Emre Gönensay
Dışişleri Bakanı
Soru 1. Dışişleri Bakanlığımızda Merkez ve dış ülkelerdeki personel sayısı nedir? Kaç ülkede birimler mevcuttur ve hangi
düzeyde bulunmaktadır?
Cevap 1. Bakanlığımızda meslek memuru, idarî memur, haberleşme teknik personeli, uzman ve hukuk müşaviri olarak toplam 1
509 memur çalışmaktadır. Bunların 879’u yurt dışında görev yapmaktadır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı kadrolarından geçici süreli
olarak nakledilen 360 koruma görevlisi de yurt dışı temsilciliklerimize atanmışlardır.
164 yurt dışı temsilciliğimizde büro ve hizmetli görevlerini ifa etmek üzere ayrıca, sözleşmeli statüde 1997 personel
çalışmaktadır. Yurt dışı misyonlarımızın 93’ü Büyükelçilik, 12’si Daimî Temsilcilik, 59’u da Başkonsolosluk düzeyindedir. Bu
misyonlarımızdan 3 Büyükelçilik (Ulanbator, Hanoi, Mogadişu), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) nezdindeki iki Daimî Temsilcilik ile 3 Başkonsolosluk (Johannesburg, Musul, Erivan) halen faal değildir.
Bunların dışında, sürekli Merkez hizmeti gören işçi, sözleşmeli ve memur statüsünde 738 personel çalışmaktadır.
Soru 2. 1994, 1995 yıllarında merkez ve dış ülkelerdeki tüm giderler miktarı nedir?Merkez ve dış ülkelerde çalışan personel
adedi ve gider oranları hangi mertebededir?
Cevap 2. 1994 malî yılı başlangıç ödeneği : 5 300 750 000 000 TL.
1994 malî yılı kesin harcaması : 6 427 734 730 000 TL.
(Merkez ve dış teşkilat toplam)
1994 yılı personel giderleri : 3 260 144 776 000 TL.
(Merkez-dış teşkilat kadrolu, sözleşmeli ve işçi)
Personel harcamalarının kesin harcama içindeki oranı : % 50,72
Personel sayısı toplam (Kadrolu, sözleşmeli, işçi) : 4 647
1995 malî yılı başlangıç ödeneği : 11 625 000 000 000 TL.
1995 malî yılı kesin harcaması : 11 414 945 220 000 TL.
(Merkez ve dış teşkilat toplamı)
1995 yılı personel giderleri :5 951 920 875 000 TL.
(Merkez ve dış teşkilat kadrolu, sözleşmeli ve işçi)
Personel harcamalarının kesin harcama içindeki oranı : % 52,14
Personel sayısı toplam (Kadrolu, sözleşmeli, işçi) : 4 692
11. – Kastamonu Milletvekili Fethi Acar’ın, Olağanüstü Hal Bölgesinde yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı
Ülkü Güney’in yazılı cevabı (7/488)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Ülkü Güney tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim. 20.3.1996
Fethi Acar
Kastamonu
Sorular :
1. 1994 ve 1995 yıllarında Olağanüstü Hal Bölgesinde yapılan toplam masraflar aylara göre ne miktardadır?
2. Bu masraflardan yatırıma ayrılan miktarlar 1994 ve 1995 için ayrı ayrı ne kadardır?
3. 1996 yılı sadece terörle ilgili olarak Ocak ve Şubat aylarında masraf toplamı nedir?

T.C.
İçişleri Bakanlığı 2.5.1996
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01-094198
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi :TBMM Başkanlığının 1.4.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/488-931/2311 sayılı yazıları.
Kastamonu Milletvekili Fethi Acar tarafından TBMMBaşkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması
istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Olağanüstü Hal Bölgesine 1994 yılında 486 912 000 000 TL., 1995 yılında ise 655 027 250 000 TL. toplam harcama yapılmıştır.
Bu harcamalardan 1994 yılında, 92 544 000 000 TL., 1995 yılında ise 109 825 000 000 TL. yatırıma ayrılmıştır.
1996 Malî yılı kesinleşmemiş bütçe teklifinde Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine toplam 1 173 700 000 000 TL. ayrılmakla
beraber bütçe kesinleşmediğinden söz konusu aylara ait terörle ilgili masrafların bilançosu çıkarılamamıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
12. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Muğla-Fethiye-Çiftlik ve Kargı köylerindeki orman arazilerinin işgal edildiği
iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan’ın yazılı cevabı (7/522)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim. 27.3.1996
Zeki Ünal
Karaman
1. Muğla İli, Fethiye İlçesine bağlı Çiftlik ve Kargı köylerinde gerçekleştirilen orman arazisi işgallerinden Bakanlığın
herhangi bir bilgisi var mıdır?
2. Şu ana kadar sözü geçen Çiftlik ve Kargı köylerinde kaç dönüm orman arazisi işgal edilmiştir?
3. Söz konusu bölgelerde gerçekleştirilen arazi işgalleri sonucu, işgal edilen bölgelere trilyonlarca turistik tesis ve villaların
yapıldığı çevre sakinlerince bilinmektedir. Bu tesislere işletme ve diğer ruhsatların nasıl verildiği konusunda Bakanlığınızın
herhangi bir bilgisi var mıdır?
4. Ayrıca yine işgal edilen orman arazilerinde ağaçlar kesilerek 20 dönümün üzerinde narenciye bahçeleri kurulduğu yine çevre
sakinlerince bilinmektedir. Bütün bu gerçeklere Bakanlığınızın yaklaşımı nedir?
5. Millete ait orman arazilerinin işgaline yönelik eylemlere karşı Bakanlığınız şimdiye kadar herhangi bir tedbir almış mıdır?
6. Yapılan işgallerin emsal gösterilerek yaygınlaşmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?

T.C.
Orman Bakanlığı 26.4.1996
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı :KM.1.SOR/247-947
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1192/3156 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ilişik listede esas ve evrak numarası, sahibi ve özeti belirtilen yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca
incelenmiş olup, cevabî yazılarımız ilişiktedir.
Arz ederim.
Nevzat Ercan
Orman Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın 7/522 Esas No. lu Muğla Fethiye-Çiftlik ve Kargı Köylerindeki Orman Arazilerinin
İşgal Edildiği İddialarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi
Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı
1. Muğla İli Çiftlik ve Kargı köylerinde orman arazisi işgali söz konusu değildir. Söz konusu köylerde orman kadastrosu
çalışmaları tamamlanmış olup, 1988 yılında kesinleşmiştir. Orman arazilerinin sınırları bellidir.
2. Herhangi bir orman arazisinin işgali söz konusu değildir. Orman kadastro harita ve tutanaklarının araziye uygulanması
sonucu işgal olmadığı anlaşılmaktadır.
3. Orman arazilerinde herhangi bir yapılaşma söz konusu değildir. Adı geçen köylerde yapılan tesisler tamamen orman arazisi
dışındadır.
4. Orman arazilerinde usulsüz olarak ağaç kesilip narenciye bahçesi yapıldığı iddiaları doğru değildir.
5. Kargı ve çiftlik köyleri Kargı Orman Toplu Koruma Merkezinde görev yapan muhafaza memurları tarafından sürekli olarak
korunmakta, ormana yönelik herhangi bir usulsüzlük tespit edildiğinde süratle müdahale edilerek, suç zaptı düzenlenmektedir.
6. Adı geçen köylerde bu güne kadar herhangi bir orman işgali söz konusu olmadığı gibi, bundan sonra olabilecek
usulsüzlükleri önlemek amacıyla, Toplu Koruma Merkezinde görevli muhafaza memurları devamlı görevleri başındadır. Ayrıca
vatandaşlarımız her türlü ihbarlarını mahallî teşkilatımız telefonlarına ve Alo 177 hattına bildirmekte, gelen ihbarlar en kısa
zamanda değerlendirilerek, gereği yapılmakta, sonucundan kamuoyu bilgilendirilmektedir.

13. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, kaçak yollardan odun temin edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nevzat
Ercan’ın yazılı cevabı (7/528)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve
talep ederim.
Feti Görür
Bolu Milletvekili

Tema Vakfı yayınlarından alınan bilgilere göre 1995 yılı toplam odun hammaddesi tüketimi 35.07 milyon m3’tür. Oysaki
pazara arz edilen odun hammaddesi resmî kayıtlara göre 22 milyon m3’tür. Aradaki 13 m3 odun hammaddesi ormanlarımızdan
planlanan eta ve denetim yolları dışından temin edilmektedir.
Sorularım :
1. Buna göre odun hammaddesi ihtiyacının 3’te 1’inden fazlası kaçakçılık ve illegal yollardan temin edilmektedir. Bu yollarla
odun hammaddesi teminine mani olmak için ne gibi tedbirler almayı düşünüyor sunuz?
2. Alınan tedbirlerin yetersizlik sebepleri nelerdir?T.C.
Orman Bakanlığı 26.4.1996
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı :KM.1.SOR/247-947
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1192/3156 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ilişik listede esas ve evrak numarası, sahibi ve özeti belirtilen yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca
incelenmiş olup, cevabı yazılarımız ilişiktedir.
Arz ederim.
Nevzat Ercan
Orman Bakanı

Bolu Milletvekili Sayın Feti Görür’ün 7/528 Esas No.lu Kaçak Yollardan Odun Temin
Edildiği İddiasına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında Orman Bakanlığının Cevabı
1. 1995 Yılı endüstriyel odun üretimi; 7 846 700 m3’ü Bakanlığımızca, 2 870 000 m3’ü özel sektörce olmak üzere toplam 10
716 700 m3,
Yakacak odun üretimi; 10 279 000 m3’ü Bakanlığımızca, 8 395 000 m3’ü özel sektörce olmak üzere toplam 18 675 000 m3,
Toplam odun hammaddesi üretimi ise; 29 390 700 m3 olarak gerçekleşmiştir.
1995 yılı odun hammadesi talep projeksiyonu; 12 541 000 m3 endüstriyel odun, 18 713 000 m3 yakacak odun olmak üzere
toplam 31 254 000 m3’tür.
Bu durumda yıllık ortalama olarak 1.8 milyon m3 endüstriyel odun arz açığı oluşmaktadır.
1995-1999 yılları arasında, yıllık ortalama endüstriyel odun ithalatının 2.8 milyon m3, ihracatının ise 170 000 m3 olacağı
tahmin edilmektedir.
Ormanlarımız usulsüz müdahalelere karşı herbirinde 2-7 adet orman muhafaza memurunun görev yaptığı yaklaşık 1 817 adet
Toplu Koruma ve Bölüm Koruma Merkezlerince korunmaktadır.
1995 yılında ormanlara yapılan usulsüz müdaheleler (kesme-taşıma-bulundurma-sarf ve açma) için 35 674 adet suç zabtı
düzenlenmiş olup, 150 277 m3 endüstriyel odun ile 580 488 kental yakacak oduna el konulmuştur.
Koruma hizmetlerinde zor şartlarda çalışan personelin maddî durumunun iyileştirilmesi ve hizmetin teşviki amacıyla yıllardır
çıkarılamayan ve bu nedenle kadük olan “6831 sayılı Orman Kanununun, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli
Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun” 8 Mart 1995 tarih ve 22221 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2. Ormanlarımız 1 817 yerdeki toplu koruma merkezleri ve 940 yerdeki bölüm koruma merkezleri tarafından korunmaktadır.
Bölüm koruma merkezlerinin kurulması ile toplu koruma merkezlerinin aksayan yönleri giderilmiş, bu iki sistemin kombinesi ile
orman korumada daha iyi sonuçlar alınmıştır. bu merkezlerde toplam 5 916 adet orman muhafaza memuru görev yapmakta olup,
araç, telsiz, lojman, kıyafet, silah ve maddî yönden güçlendirilmeleri için bütün imkânlar seferber edilmektedir.
14. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Kanununun uygulamalarına ilişkin
sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan’ın yazılı cevabı (7/529)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve
talep ederim.
Feti Görür
Bolu Milletvekili

Tema Vakfı yayınlarından aldığımız bilgilere göre 1995 yılına göre nüfusumuz yaklaşık 65 000 000, odun hammaddesi
tüketiminin 35.07 milyon m3 olduğunu biliyoruz.
2020 yıllarında nüfusumuz yaklaşık 104 000 000, odun hammaddesi tüketiminin 62 milyon m3 olacaktır. Şu andaki yekûn odun
hammaddesi envanter hacmimiz 1 079 579 m3’tür. Ve yapılan hesaplara göre yıllık periyodik tüketimimiz neticesinde 2020 yılında
odun hammaddemiz tamamen tükenecektir. Ve 2021 yılında yıllık odun hammaddesi tüketimi 40 milyon m3 açık verecektir.
Sorularım :
1. 26 Temmuz 1995 gün ve 22255 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği
Kanunu çerçevesinde şimdiye kadar neler yapıldı ve neler yapılması planlanıyor?
2. Türkiye’nin yıllık odun ihtiyacını ve aradaki açığı kısa ve uzun vadede ne gibi yollarla kapatmayı düşünüyorsunuz?
3. Buna katkıda bulunmak üzere kavakçılığın ve hızlı gelişen ağaç türlerinin geliştirilmesi için Bakanlığınız tarafından ne
gibi tedbirler ve teşvikler düşünüyorsunuz?
T.C.
Orman Bakanlığı 26.4.1996
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı :KM.1.SOR/247-947
Konu :Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1192/3156 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ilişik listede esas ve evrak numarası, sahibi ve özeti belirtilen yazılı soru önergeleri Bakanlığımızca
incelenmiş olup, cevabı yazılarımız ilişiktedir.
Arz ederim.
Nevzat Ercan
Orman Bakanı
Bolu Milletvekili Sayın Feti Görür’ün 7/529 Esas No.lu Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Kanununun
Uygulamalarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında
Orman Bakanlığının Cevabı
1. 4122 sayılı Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, Bakanlığımızca,
kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde uygulama yönetmeliğinin çıkarılması çalışmalarına başlanmıştır.
Bakanlığımızca hazırlanan “Yönetmelik Taslağı” ilgili Bakanlık ve kuruluşların görüşlerine sunulmuş olup, gelen görüş ve
önergelere göre “Yönetmelik Taslağı” yeniden ele alınmıştır. En kısa sürede tamamlanarak Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.
4122 sayılı Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu ile yükümlülük getirilen Bakanlık ve kuruluşlara
Kanunun getirdiği yükümlülükler ve Kanun ile ilgili tanıtım metni gönderilmiştir.
Kanunda öngörülen gelirler 1995 yılının son beş ayında 814 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu kaynağın 1996 yılında 2,5
trilyon TL.’ye ulaşacağı hesaplanmaktadır.
Sağlanan bu kaynakla ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmaları yeni bir ivme kazanmıştır. 1996 yılında 50 bin hektarı
ağaçlandırma, 20 bin hektarı erozyon kontrolü olmak üzere toplam 70 bin hektar sahada çalışma planlanmış olup, çalışmalara
süratle başlanmıştır.
Gerek Bakanlığımızca, gerekse ağaçlandırma sorumluluğu verilen diğer Bakanlıklarla kuruluşların da katkısı sonucunda ile
yıllık 300 bin hektarlık ağaçlandırma hedefine ulaşılacaktır.
2-3 bakanlığımızca, odun hammaddesi açığının giderilmesinde vazgeçilmez yeri olan hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarına
özel bir önem verilmektedir. Bakanlığımızca kavak, okaliptüs gibi hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırmalara öncelik
verilmekte ve bunlar teşvik politikaları ile desteklenmektedir.
Kavak üreticisine, ücretsiz çelik ve Ağaçlandırma Fonundan düşük faizli kredi verilerek, kavakçılık teşvik edilmekte ve yılık
kavak odunu üretiminin arttırılması hedeflenmektedir.
GAPprojesinin tamamlanması ile oluşacak olan 1.8 milyon hektar sulanabilir alanın % 5’ini oluşturan 90 bin hektarın kavak
ağaçlandırmasına ve diğer hızlı gelişen yerli ve yabancı hızıl gelişen türlere ayrılmasıyla yıllık ek 1.3 milyon metreküp odun
hammaddesi elde edilebilecektir.
1995 yılı sonu itibariyle hızlı gelişen türlerle ağaçlandırılan saha toplamı 700 bin hektara ulaşmıştır.
Hızlı gelişen türlerle birlikte, diğer orman ağaç türleri ile yapılacak ağaçlandırmalara da aynı şekilde uzun vadeli ve düşük
faizli krediler verilmek süretiyle gerçek ve tüzelkişilerin ağaçlandırma çalışmalarına katılımı teşvik edilmektedir.
1994 yılında Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği ve Ağaçlandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak özel ağaçlandırmaların
tüm giderlerinin kredilendirilmesi sağlanmış, mevcut teşvik tedbirleri iyileştirilmiştir.
Böylece özel ormanların %1 seviyesinden % 10 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.
4108 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 57 nci maddesi değiştirilerek 1.1.1995 tarihinden itibaren hızlı
gelişen ibreli ve yapraklı türler ile ağaçlandırma yapanların elde ettikleri ağaçlandırma gelirleri için vergi indirimi getirilmiştir.
1995 yılında 4122 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte özel ağaçlandırma çalışmalarında gözle görülen bir artış
olmuştur.
Kısa vadede odun hammaddesi açığının giderilmesinde çok önemli bir yeri olan hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırmalar
artarak devam ederken, bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması hedeflenmektedir.
Bu amaçla, Bakanlığımızca yıllık ağaçlandırma programları artarak sürdürülürken, özel ağaçlandırmalar da teşvik edilmekte,
Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu ile sorumluluk verilen Bakanlık, kurum ve kuruluşlara her türlü teknik
destek sağlanmaktadır.
15. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, PTTGenel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarınca belediyelere ve diğer
kuruluşlara satılan malzemeye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu’nun yazılı cevabı (7/531)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Ömer Barutçu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi
arz ederim. 26.3.1996
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
İstanbul
1992 yılından bugüne kadar;
Soru : 1. PTT Genel Müdürlüğü veya bağlı kuruluşlarınca Belediyelere ne kadar hurda kablo veya diğer malzeme satılmıştır?
Bu melzemeleri alan belediyelerin isimleri ve aldıkları malzemenin miktarı ve ödedikleri bedel nedir?
Soru : 2. Belediyelere verilen hurda malzemeleri teslim alan kişinin ismi ve yükleminin yapıldığı araçların plakaları nedir?
Soru : 3. Belediyeler dışında özel ve diğer kamu kuruluşlarına verilen malzeme miktarı fiyatları ve tutarları nedir?
Soru : 4. İhale ile verilen hurda malzemelerin, hurda kabloların miktarları ihaleyi alan kuruluşlar ve fiyatları nedir?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.11.0.APK.010.00.00-A-7/543-11632 26.4.1996
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 8.4.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1191-3155 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın Bakanlığıma yönelttiği 7/531-1035 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap
formu ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın 7/531-1035 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı
Sorular : 1992 yılından bugüne kadar;
1. PTT Genel Müdürlüğü veya bağlı kuruluşlarınca Belediyelere ne kadar hurda kablo veya diğer malzeme satılmıştır? Bu
malzemeleri alan belediyelerin isimleri ve aldıkları malzemenin miktarı ve ödedikleri bedel nedir?
2. Belediyelere verilen hurda malzemeleri teslim alan kişinin ismi ve yükleminin yapıldığı araçların plakaları nedir?
3. Belediyeler dışında özel ve diğer kamu kuruluşlarına verilen malzeme miktarı fiyatları ve tutarları nedir?
4. İhale ile verilen hurda malzemelerin, hurda kabloların miktarları ihaleyi alan kuruluşlar ve fiyatları nedir?
Cevap : Cevaplar ekli formlarda (6 sayfa) verilmiştir.


Soru :3 - 4. Belediyeler dışında özel ve diğer Kamu Kuruluşlarına verilen malzeme miktarı, fiyatı ve tutarları, ihale ile verilen
hurda malzemelerin, hurda kabloların miktarları ihaleyi alan kuruluşlar ve fiyatları nedir?
Cevap : 3- 4. Aşağıda dökümü gösterildiği üzere ihale yoluyla satılan hurda kablo fiyatı ve miktarı.
1. 1990-1995 yılları arasında;
a) Kamu Kuruluşu olarak, MKE Kurumuna, 200 ton hurda çıplak bakır tel yapılan pazarlık sonucu TL/kg. 95 050 den toplam
TL. 19 010 000 000 bedelle 21.12.1994 tarihinde satılmıştır.
Bunun dışında,
b) İlan edilmek suretiyle,
– 11.7.1991 tarihinde, TL/kg. 3 715’den 2 650 ton kısa metrajlı hurda kablo, toplam TL. 9 844 750 000 bedelle, Hüseyin
Yörük, İsmail Karaman, Hüseyin Ulus (Birlik Kollektif Şirketi) firmasına,
– 22.10.1992 tarihinde, TL/kg. 4 620’den 2 443 ton kısa metrajlı hurda kablo toplam TL. 11 286 660 000 bedelle Hüseyin
Yörük, İsmail Karaman, Hüseyin Ulus (Birlik Kollektif Şirketi) firmasına,
– 8.7.1993 tarihinde TL/kg. 13 800’den 45 165 kg. çubuk lehim toplam TL. 623 277 000 bedelle Hüseyin Yörük ve Oğulları
firmasına,
– 8.3.1994 tarihinde, TL/kg. 67 050’den 850 ton hurda çıplak bakır tel Toplam TL. 56 992 500 000 bedelle Tavusbay A.Ş.’ne,
– 24.1.1995 tarihinde, TL/kg. 165 000’den 2000 ton hurda çıplak bakır tel toplam TL. 330 000 000 000 bedelle Metsan Ltd. Şirketine,
– 13.4.1995 tarihinde, TL/kg. 24 000’den 57 ton Arme Kablo (Denizaltı Kablosu) toplam TL. 1 368 000 000 bedelle Aşır
Çinkaya firmasına,
Satılmıştır.
2. 1994-1995 yılları arasında Kamu Kuruluşu olarak, yukarıda belirtildiği üzere sadece MKE Kurumuna 200 ton hurda çıplak
bakır tel yapılan pazarlık sonucu TL/kg. 95 050’den tolam TL. 19 010 000 000 bedelle 21.12.1994 tarihinde satılmıştır.
3. 1994-1995 yıllarında Belediyelere satışı yapılan hurda kabloların satış fiyatının belirlenmesi amacıyla MKE Kurumunun
1 inci altı aylık hurda fiyat listesi dikkate alınmakla birlikte bu listede plastik izoleli hurda kablo bedelinin düşük olması nedeniyle
(TL/kg. 7 700) piyasa araştırması amacıyla sözlü olarak Tavusbay Metal Sanayi, Orbak Metal Sanayi ve Özden Tekstil Sanayi
firmalarından teklif istenmiş, ilişik fotokopisinden de görüleceği üzere, bu firmaların TL/kg. 16 000, ila TL/kg. 18 000 arasında
bedel bildirdikleri görülmüştür.
Bunun üzerine MKE Kurumunun 1 inci altı aylık hurda listesinde hurda kablo için belirlenen fiyat (TL/kg. 7 700) çok düşük
bulunduğundan, aynı listede yer alan ve daha üstün vasıflı olan Radyatör bakırının fiyatı (TL/kg. 16 165) esas alınarak bunun
üzerine % 25 Genel İdare gideri ve % 15 KDV ilavesiyle firmalarca bildirilen teklif fiyatlarının üzerine bir fiyat olan TL/ton 23 237
188 belirlenerek Belediyelere bu fiyattan satışlar yapılmıştır. (16 165 000 + 25 + % 15 = 23 237 188 TL/ton)

Verilen Verildiği
Ünite Adı Yılı Malzeme Adı Miktar Yer
Adana 1993 10 Kva.lık Listeler Elkt. Grubu 1 Adet Adana Motor
Meslek Lisesi
Adana 1995 Lister Marka Elekt. Grubu 5 Adet Yeşilevler, Kadirli,
Adana, Kızıltepe, Çu-
kurova ve Kadirli Tek-
nik ve E.M. Liseleri
Adana 1995 01 FZ 592 Universal Jeep 1 Adet Çukurova Ünivr.
Adana 1995 01 DN 396 Arçelik Triportör 1 Adet Çukurova Ünivr.
Afyon 1993 Panel Tipi Araba 3 Adet Afyon Teknik ve E.M.L.
Afyon 1993 10 Kva.lık FR-4 Elekt. Grubu 1 Adet Bolvadin E.M.L.
Afyon 1994 FR-4 Lister Marka Elkt. Grubu 1 Adet Afyon Çay E.M.L.
Adapazarı 1993 15 Kva Lister Marka Elkt. Gr. 1 Adet Fatih Anadolu Tek.
ve E.M.L.
Adapazarı 1993 15 Kva Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sakarya Ün. Meslek
Yüksekokulu
Aksaray 1994 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Aksaray Merkez Tek.
ve E.M.L.
Ankara 1994 25 Kva Ford Elekt. Grubu 1 Adet Kızılcahamam E.M.L.
Ankara 1994 25 Kva Elekt. Grubu 1 Adet Kalecik E.M.L.
Ankara 1994 FR-4 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sincan Tek. E.M.L.
Ankara 1995 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Keçiören E.M.L.
Antalya 1994 FR-6 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Yusuf Önertoy Çok.
Programlı Lisesi
Aydın 1994 Lister Elekt. Grubu 4 Adet Nazili, Söke, Çine ve
Atça, Tek. E.M.L.
Balıkesir 1993 Muhtelif Elekt. Grubu Teknik Okullara
Bolu 1993 FR Lister Elekt. Grubu 2 Adet Bolu E.M.L.
Burdur 1994 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Karamanlı Atatürk
E.M.L.
Burdur 1994 FR-4 Lister, FR-2 Lister ve
Wakkose Elekt. Grubu 3 Adet Burdur E.M.L., Burdur
Tek. Lise, Gölhisar
E.M.L.
Bursa 1993 Waukesha-Onan, FR Lister 2 Adet Hürriyet E.M.L.
Bursa 1995 Lister ve Waukesha Elkt. Gr. 4 Adet İznik Yenişehir ve
İznik Tek. Lise.
Verilen Verildiği
Ünite Adı Yılı Malzeme Adı Miktar Yer
Çanakkale 1993 FR-3 Lister Elekt. Grubu 1 Adet 18 Mart Ün. Biga
Mes. Yük. Okulu
Çankırı 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Çankırı Anadolu Tek.
Üniver.
Çorum 1995 15 KVA Lister Elekt. Grubu 1 Adet Oğuzlar Beled.
Denizli 1993 Muhtelif Elekt. Grubu Denizli Teknik Okul-
lar Atölye ve Laborat.
Erzurum 1995 LBSA 3, LBSA-4 Manuel Sant. 2 Adet Atatürk Üniversitesi
LBTE-5 Tlf. Mak. 20 Adet Müh. Fakültesi
Dekanlığı
Hatay 1994 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Hatay E.M.L.
Hatay 1994 Lister Elkt. Grubu 1 Adet Kırıkhan Mes. Lis.
Hatay 1995 Lister Elekt. Grubu 1 Adet İskenderun Tek. E.M.L.
İzmir 1995 7,5 KVA Balinder Jeneratör 1 Adet Aliağa çok programlı lise
İzmit 1994 133 FR 48 seri no.’lu lister 1 Adet İzmit Anadolu Tek. Lisesi
İst. Adn. Yak. 1995 Hurda direk 10 Adet PTT Teknisyenler
Derneğine Hibe
İst. Fabrika 1995 10 KVA Lister, 250 KVA ABC 2 Adet Haydarpaşa Teknik
Elekt. Grubu Anadolu E.M.L.
İmodsan 1993 Muhtelif Motor ve Motor Keçiören E.M.L.
Parçaları
Konya 1993 Muhtelif Vasıta 5 Adet Selçuk Anadolu Mes.
Lisesi
Konya 1994 Lister Elekt. Grubu 2 Adet Selçuk Tek. E.M.L.
Konya 1994 Triportör 4 Adet Selçuk Tek. E.M.L.
Konya 1995 TELKOM Konsantratör, TLG. 15 Adet Niğde Üniversite. Müh.
Distorior, Ölçüm seti, DC-1 Mim. Fakülte
Loop Holding, veriş-alış kanal Dekanlığı
Kütahya 1994 9 ve 10 KVA Lister Elkt. Grubu 2 Adet Tavşanlı E.M.L.
Kütahya 1995 İntel Panel, Jawa Motor., Lister 3 Adet Dumlupınar,
Elekt. Grubu Simav Te. Eğt. Fak.
Niğde 1995 46 Fu 124 Inter Kamyon 1 Adet Niğde Ünivers.
Niğde 1995 Lister Elekt. Grubu 2 Adet Niğde Ünivers. Mes.
Yük. Okulu
Niğde 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Niğde Ünivers.
Ordu 1993 10 KVA FR-4 Lister 1 Adet Karadeniz Teknik
Elekt. Grubu Ün. Ordu Mes. Yük.
Okulu
Verilen Verildiği
Ünite Adı Yılı Malzeme Adı Miktar Yer
Rize 1993 10 KVA Lister Elekt. Grubu 1 Adet Rize E.M.L.
Sinop 1995 Hurda Akü 6 Adet M.K.E. Satıldı
Oto Lastiği 14 Adet
Sinop 1996 Manuel Redresör 23 Adet Sinop E.M.L.
Sıvas 1995 58 AR 126 Ford Minübüs 1 Adet Cumhuriyet Üni.
58 AR 020 İnter Panel 1 Adet
58 AR 022 İnter Pick-Up 1 Adet
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Cumhuriyet Üni. Mes.
Yüksek Okul
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sıvas Tek. Lisesi
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Gürün E.M.L.
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sıvas E.M.L.
Tokat 1995 20 KVA Lister Elekt. Grubu 1 Adet Tokat Tek. E.M.L.
Tunceli 1993 Elekt. Grubu 1 Adet Namık Kemal Tek.
ve E.M.L.
Tunceli 1995 10 KVA Elekt. Grubu 1 Adet Tunceli Meslek
Yük. Okulu
Van 1995 65 AK 590 Plakalı araç 1 Adet Yüzüncü Yıl Ün.
65 AK 806 Plakalı araç 1 Adet Mes. Yük. Okulu
Yozgat 1995 65ON-521-ON1-13 Kod 1 Adet Erciyes Ün. Yozgat
No.’lu Jeneratör Müh. Mim. Fakültesi
Zonguldak 1994 Elekt. Grubu 3 Adet Devrek, Karabük ve
Çaycuma E. M. Lisesi

16. – Aydın Milletvekili Muhammet Polat’ın, Kuşadası’nda bulunan iki tarihi okulun satılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve
Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner’in yazılı cevabı (7/550)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Kültür Bakanımız Sayın Agah Oktay Güner tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ederim. 2.4.1996
Muhammet Polat
Aydın
Turistik ilçemiz Kuşadamızda bulunan tarihî 7 Eylül İlkokulu ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu, Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından sıradan okul binaları imiş gibi satışa çıkarılması bizi ve Kuşadalı halkımızı son derece üzmüştür.
Tarihî mirasımıza, zarar eden KİT’in özelleştirilmesi mantığıyla bakmak ve satıp kurtulmak son derece yanlıştır.
Devletin gücü, kültür mirasını satarak değil, koruyarak artar. Bu mirasa sahip çıkmayan toplumlar yok olmaya mahkûm olurlar.
Bu cümleden olarak :
Soru : 1. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından satışı düşünülen bu kültür miraslarımızı Kültür Bakanlığı olarak almayı
düşünüyor musunuz?
Soru : 2. Kuşadalı Hemşehrilerimizin de isteği olan bu kültür miraslarımızı Bakanlığınızca alınıp restore ederek müze ve
sergi salonları haline getirerek, ülke turizmimize katkı sağlamayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Kültür Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.16.0.APK. 0.12.00.01.940-133 25.4.1996
Konu :Yazılı Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 8 Nisan 1996 gün, KAN. KAR. Müd. 7/550-1076/2794 sayılı yazısı.
Aydın Milletvekili Sayın Muhammet Polat’ın Kuşadası’nda bulunan iki tarihi okulun satılacağı iddiası hakkındaki yazılı
soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Agah Oktay Güner
Kültür Bakanı
Kuşadası Ticaret Odası Başkanlığının 13.3.1996 gün ve 099/359 sayılı yazısı ile anılan İlkokul binalarının satışları
yerine Ticaret Odasınca restorasyonlarının yapılarak, müze haline getirilmelerinin bildirilmesi üzerine, 25.3.1996 gün ve 1215
sayılı yazımızla, 7 Eylül İlkokulu ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu binalarının satşılarından önce 2863 sayılı Yasanın 13
üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızdan izin alınması gerektiği, İlkokul binalarının yapıldıkları tarihten itibaren günümüze
kadar olan süre içerisinde kullanımları, verdikleri hizmet ve Cumhuriyet tarihimizdeki önemleri de gözönünde bulundurularak,
satışları yerine restorasyonlarının yapılarak, müze haline getirilmelerinin, Bakanlığımızca da uygun görüldüğü Millî Eğitim
Bakanlığı ile Kuşadası Ticaret Odası Başkanlığına ekteki yazılarımızla bildirilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığının kullanımında olan yapılar Hazine Mülkiyetinde olması sebebiyle Bakanlığımızca satın alınması
mevzuat açısından mümkün olamamaktadır.
Sözkonusu yapıların Millî Eğitim Bakanlığınca Bakanlığımıza tahsis edilmesi halinde, yapılar teknik açıdan incelenerek
restorasyonu için ihtiyaç duyulan ön çalışmalar gerçekleştirilebilecektir.
T.C.
Kültür Bakanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.16.0.KTV.0.65.00.03/489.b/1216 25.3.1996
Konu : Aydın, Kuşadası, 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu.
Millî Eğitim Başkanlığına
İlgi : a) 21.7.1994 gün ve 3141 sayılı yazımız.
b) 24.2.1995 gün ve 919 sayılı yazımız.
c) Aydın, Kuşadası Ticaret Odasının 13.3.1996 gün ve 099/359 sayılı yazısı.
Aydın İli, Kuşadası İlçesinde bulunan 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu binalarının satışa çıkarıldığı
ilgi (c) yazı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Anılan ilkokul binaları Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 17.11.1978 gün ve A-1438 sayılı kararı,
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 3.7.1987 gün ve 3495 sayılı kararı, İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 1.1.1994 gün ve 3779 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescil
edilmişlerdir.
2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 13 üncü maddesinde “Hazineye ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait
korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez.”
hükmü getirilmiştir.
2863 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca, mülkiyeti Hazineye ait olan ve Bakanlığınızın kullanımında bulunan
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının satışı yapılmadan önce Bakanlığımızdan görüş alınması gerektiği ilgi (a) ve (b)
yazılarımızla Bakanlığınıza bildirilmiştir.
Kuşadası Ticaret Odasının ilgi (c) yazısında da belirtildiği gibi, 7 Eylül İlkokulu binası ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu
binasının yapıldıkları tarihten itibaren günümüze kadar olan süre içerisindeki kullanımları, verdikleri hizmet ve Cumhuriyet
tarihimizdeki önemleri de gözönünde bulundurularak, ilkokul binalarının satışları yerine, restorasyonlarının yapılarak, müze haline
getirilmeleri Bakanlığımızca da uygun görülmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Agah Oktay Güner
Kültür Bakanı
T.C.
Kültür Bakanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.16.0.KTV.0.65.00.03/489.b/1394 8.4.1996
Konu : Aydın, Kuşadası, 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu.
Ali Ergül
Ticaret Odası Başkanlığına
Kuşadası/Aydın
İlgi : a) 13.3.1996 gün ve 099/359 sayılı yazınız.
b) 25.3.1996 gün ve 1215 sayılı yazımız.
Aydın İli, Kuşadası İlçesinde bulunan 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu binalarının satışa çıkarıldığı
ilgi (a) yazınız incelenmiştir.
Anılan ilkokul binaları Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 17.11.1978 gün ve A-1438 sayılı kararı,
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 3.7.1987 gün ve 3495 sayılı kararı, İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 1.1.1994 gün ve 3779 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescil
edilmişlerdir.
2863 sayılı Yasanın 13 üncü maddesi hükmü uyarınca, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olan ilkokul binalarının
satışı yapılmadan önce Bakanlığımızdan izin alınması gerektiği, ilgi (a) yazınızda da belirtildiği gibi 7 Eylül İlkokulu binası ile
Mahmut Esat Bozkurt ilkokulu binasının yapıldıkları tarihten itibaren günümüze kadar olan süre içerisindeki kullanımları,
verdikleri hizmet ve Cumhuriyet tarihimizdeki önemleri de gözönünde bulundurulark, ilkokul binalarının satışları yerine,
restorasyonlarının yapılarak, müze haline getirilmelirinin Bakanlığımızca da uygun görüldüğü ilgi (b) yazımızla Maliye
Bakanlığına bildirilmiştir.
Bu konuda göstermiş olduğunuz hassisiyet için teşekkür ederiz.
Altan Akat
Bakan A.
Genel Müdür
17. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, vergi kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı
Lutfullah Kayalar’ın yazılı cevabı (7/564)
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
Başta, İstanbul ili olmak üzere, ülkemizdeki restoran, bar, gazino gibi yerlerde fiş vermeyenler çoğunluktadır. İşletmeci, hem
vergi kaçırdığı gibi hem de vatandaştan Maliye adına emanet aldığı KDV’yi zimmetine geçirmektedir. Bu ve buna benzer vergi
kaçağını önlemek için ne gibi tedbirler düşünmektesiniz?
T.C.
Maliye Bakanlığı 26.4.1996
Gelirler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.GEL.0.14/1406-1091-18134
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığı
Genel Sekreterliğine
(Kanunlar ve Karar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : 9.4.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/564-1107/2856 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın tarafımızdan cevaplandırılması istenilen 7/564-1107 esas no.lu yazılı soru
önergesi ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.
Bakanlığımca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla mal hareketinin kontrol altında tutulmasına yönelik olarak
denetimler yaptırılmaktadır. Bu çalışmalarda özellikle gece faaliyet gösteren bar, pavyon, gece klübü, diskotek, taverna, gazino vb.
hizmet işletmeleri aralıksız denetlenmektedir.
Diğer taraftan, 4.6.1990 tarih ve 53989 sayılı talimatımızla, yaptırılmakta olan yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde bar,
pavyon, gece klübü, diskotek, taverna, gazino vb. yerlerde yapılan denetimlere ağırlık verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 30.4.1994
tarih ve 45053 sayılı talimatımız ile de 79 ilde eğlence yerlerinde her türlü farklı teknikler kullanılarak aralıksız denetimler
aralıksız devam etmektedir.
Bu denetimler sonucunda bar, pavyon, gece klübü, diskotek, taverna, gazino vb. hizmet işletmelerinde 20 236 denetim yapılmış
ve 729,6 milyar liranın kayıtlarına hasılat olarak intikali sağlanmıştır.
Öte yandan, yapılan denetimlerin etkinliğini artırabilmek amacıyla 1995 yılı içinde 25 adet özel donanımlı denetim aracı
alınmış, 18 ilde 40 ayrı noktada geçici denetim istasyonu (konteynır) kurulmuştur. Bu güzergahlardaki yol denetimleri 24 saat
aralıksız sürdürülmektedir. Ayrıca, Karayolları üzerinde belli edilen 18 ayrı noktada sabit denetim istasyonu kurulması amacıyla
Karayolları Genel Müdürlüğü ile başlatılan çalışmalar sonuçlandırılmış ve 1995 yılı sonlarında ihale işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu istasyonların en kısa zamanda hizmete girmesiyle denetimlerdeki etkinlik daha da artacaktır.
Bilgi edinilmesini arz ederim. Lutfullah Kayalar
Maliye Bakanı
18. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, öldürülen gazeteci Metin Göktepe davasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı
Mehmet Ağar’ın yazılı cevabı (7/574)
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ağar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz
ederim.
Bülent Akarcalı
İstanbul
1. İstanbulda 2 ay önce öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin davası ne durumdadır?
2. Sanıklar mahkeme önüne çıkmış mıdır?
Adaletin tecellisinde geçikme söz konusu mudur?
T.C.
Adalet Bakanlığı 26.4.1996
Bakan : 352
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 11.4.1996 tarihi A.01.0.GNS.0.10.00.-
02-7/574-1150/2944 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması
istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Ağar
Adalet Bakanı
Sayın,
Bülent Akarcalı
İstanbul Milletvekili
T.B.M.M.
Şahsıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.
Soru önergesine konu olan gazeteci Metin Göktepe’nin ölüm olayına ilişkin olarak; Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca, Devlet
memuru olan sanıkların görevlerinden doğan ve vazifelerini ifaları sırasında işlemiş oldukları iddia olunan müsnet suçla ilgili
olarak soruşturma yapma yetkisi 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre İl
İdare Kuruluna ait bulunduğundan, 26.1.1996 tarihli ve Hz. 1996/258 sayılı Görevsizlik Kararı verilmiş ve bu Karar, gereğinin
takdir ve ifası için İstanbul Vilayet Makamına sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim. Mehmet Ağar
Adalet Bakanı
19. – Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen’in, Fransa’dan 30 adet helikopter alımına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mahmut
Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/590)
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi
arz ederim.
Saygılarımla. Zeki Ergezen
Bitlis
Basında Fransızlardan 30 adet Helikopter alımı ile ilgili çıkan makalelerde;
1. Fransız EURO COPTER firması temsilcisinin BORSSON’la ilişkileri hakkında çeşitli söylentiler bulunmaktadır. Bu
söylentiler doğru mudur?
2. Helikopterin alınması bu kadar acil midir? Hemen imzalanmasındaki ısrarın esrarı nedir?
3. Bu ihale hangi safhadadır?
4. Bu alımla ilgili Eski Başbakan Sayın Tansu Çiller’in ilişkileri hangi boyuttadır?
5. Bu projeyi lisans altında ülkemizde üretme imkânı yok mudur?
T.C.
Millî Savunma Bakanlığı 25.4.1996
Kanun : 1996/338-AÖ
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına
İlgi : TBMM. Bşk.lığının 16 Nisan 1996 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-1352 sayılı yazısı.
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen “Fransa’dan 30 adet helikopter alımına
ilişkin” Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek’te sunulmuştur.
Arz ederim. M. Oltan Sungurlu
Millî Savunma Bakanı
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen Tarafından Verilen “Fransa’dan 30 Adet
Helikopter Alımına İlişkin” Yazılı Soru Önegresinin
(Esas No : 7/590) Cevabı
Bakanlığımızda bulunan bilgilere göre;
EUROCOPTER (Fransa)firmasından helikopter alımı konusunda; ilk olarak, Savunma Sanayii İcra Komitesinin 93/2 sayılı
Kararı uyarınca 20 adet AS 532 COUGAR UL tipi Genel Maksat helikopterin hazır olarak tedariğine ilişkin kontrat 8 Ekim 1993
tarihinde imzalanmış olup, halen bu projede teslimatlar tamamlanmak üzeredir.
Daha sonra Savunma Sanayii İcra Komitesinin 21 Haziran 1995 tarihli ve 95/4 sayılı Kararı uyarınca, yine EUROCOPTER
firmasından 10 adet Genel Maksat ve 20 adet de Arama-Kurtarma (SAR) konfigorasyonunda olmak üzere, sorulan toplam 30 adet
helikopterin Türkiye’de ortak üretim yoluyla tedariği için firma ile kontrat görüşmeleri başlatılmıştır.
İlâve 30 helikopterin Savunma Sanayii İcra Komitesinin 95/4 sayılı Kararı uyarınca “... Daha önce EUROCOPTER
firmasından tedarik edilen 20 adet Genel Maksat helikopterinin tedarik şartları çerçevesinde....” tedariğine ilişkin çalışmalar son
aşamaya gelmiş bulunmaktadır.
Söz konusu 30 adet helikopterin yurtiçi üretim yoluyla teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Lisans altında üretim
alternatifi de, yurtiçi üretim kapsamında değerlendirilmektedir.
Bilgilerine arze derim. M. Oltan Sungurlu
Millî Savunma Bakanı
20. – Sıvas Milletvekili Musa Demirci’nin, Muğla-Fethiye-Çiftlik ve Kargı köylerindeki orman arazilerinin işgal edildiği
iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nevzat Ercan’ın yazılı cevabı (7/603)
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Nevzat Ercan tarafından Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca yazılı
olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim.
10.4.1996
Musa Demirci
Sıvas
Sorularım :
1. Muğla ili, Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik ve Kargı köylerinde gerçekleştirilen Orman arazisi işgallerinden bakanlığın herhangi
bir bilgisi varmıdır?
2. Şu ana kadar sözü geçen Çiftlik ve Kargı köylerinde kaç dönüm orman arazisi işgal edilmiştir?
3. Millete ait Orman arazilerinin işgaline yönelik eylemlere karşı Bakanlığınız şimdiye kadar herhangi bir tedbir almışmıdır?
4. Yapılan işgallerin emsal gösterilerek adeta kanıksanması ve yeni işgalcilerin devreye girmesiyle birlikte tüyü bitmemiş
yetimin hakkının bir avuç hırsız ve işgalci tarafından çalınması karşısında Bakanlığınız herhangi bir tedbir almayı düşünüyor
mu?
5. Söz konusu bölgelerde gerçekleştirilen arazi işgalleri sonucu, işgal edilen bölgelere trilyonlarca turistik tesis ve villaların
yapıldığı çevre sakinlerince yakından bilinmekte ve açık şahadet yapılmaktadır. Bu tesislere işletim ve diğer ruhsatların nasıl
verildiği konusunda Bakanlığınızın görüşü nedir?
6. Ayrıca yine işgal edilen Orman arazilerinde ağaçlar kesilerek 20 dönümün üzerinde narenciye bahçeleri kurulduğu yine çevre
sakinlerince yakından bilinmektedir. Bütün bu gerçeklere Bakanlığınızın yaklaşımı nedir?

T.C.
Orman Bakanlığı 2.5.1996
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı
Sayı : KM.1.SOR/248-960
Konu : Sn. Musa Demirci’nin Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığına
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
İlgi : Türkiye Büyük Millet Melisi Başkanlığının 17 Nisan 1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/603-1249/3302 S. Yazısı
İlgi yazı ekinde alınan, Sıvas Milletvekili Sayın Musa Demirci’nin “Muğla-Fethiye Çiftlik ve Kargı köylerindeki orman
arazilerinin işgal edildiği iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte
sunulmuştur.
Arz ederim.
Nevzat Ercan
Orman Bakanı
Sıvas Milletvekili Sayın Musa Demirci’nin
7/603 Esas No.lu Muğla-Fethiye-Çiftlik ve Kargı Köylerindeki Orman
Arazilerinin İşgal Edildiği İddialarına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Hakkında
Orman Bakanlığının Cevabı
1. Muğla İli Çiftlik ve Kargı köylerinde orman arazisi işgali sözkonusu değildir. Sözkonusu köylerde orman kadastrosu
çalışmaları tamamlanmış olup, 1988 yılında kesinleşmiştir. Orman arazilerinin sınırları bellidir.
2. Herhangi bir orman arazisinin işgali sözkonusu değildir. Orman kadastro harita ve tutanaklarının araziye uygulanması sonucu
işgal olmadığı anlaşılmaktadır.
3. Adı geçen köylede bu güne kadar herhangi bir orman işgali sözkonusu olmadığı gibi, bundan sonra olabilecek usulsüzlükleri
önlemek amacıyla, Toplu Koruma Merkezi’nde görevli muhafaza memurları devamlı görevleri başındadır. Ayrıca vatandaşlarımız
hertürlü ihbarlarını mahalli teşkilatımız telefonlarına ve Alo 177 hattına bildirmekte, gelen ihbarlar en kısa zamanda
değerlendirilerek, gereği yapılmakta, sonucundan kamuoyu bilgilendirilmektedir.
4. Kargı ve çiftlik köyleri Kargı Orman Toplu Koruma Merkezinde görev yapan muhafaza memurları tarafından sürekli olarak
korunmakta, ormana yönelik herhangi bir usulsüzlük tespit edildiğinde süratle müdahale edilerek; suç zaptı düzenlenmektedir.
5. Orman arazilerinde herhangi bir yapılaşma sözkonusu değildir. Adı geçen köylerde yapılan tesisler tamamen orman arazisi
dışındadır.
6. Orman arazilerinde usulsüz olarak ağaç kesilip narenciye bahçesi yapıldığı iddiaları doğru değildir.
15. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, PTTGenel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarınca belediyelere ve diğer
kuruluşlara satılan malzemeye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu’nun yazılı cevabı (7/531)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Ömer Barutçu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi
arz ederim. 26.3.1996
Saygılarımla.
Halit Dumankaya
İstanbul
1992 yılından bugüne kadar;
Soru : 1. PTT Genel Müdürlüğü veya bağlı kuruluşlarınca Belediyelere ne kadar hurda kablo veya diğer malzeme satılmıştır?
Bu melzemeleri alan belediyelerin isimleri ve aldıkları malzemenin miktarı ve ödedikleri bedel nedir?
Soru : 2. Belediyelere verilen hurda malzemeleri teslim alan kişinin ismi ve yükleminin yapıldığı araçların plakaları nedir?
Soru : 3. Belediyeler dışında özel ve diğer kamu kuruluşlarına verilen malzeme miktarı fiyatları ve tutarları nedir?
Soru : 4. İhale ile verilen hurda malzemelerin, hurda kabloların miktarları ihaleyi alan kuruluşlar ve fiyatları nedir?
T.C.
Ulaştırma Bakanlığı
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.11.0.APK.010.00.00-A-7/543-11632 26.4.1996
Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 8.4.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1191-3155 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın Bakanlığıma yönelttiği 7/531-1035 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap
formu ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın )6531-1035 Sayılı Soru Önergesi ve Cevabı
Sorular : 1992 yılından bugüne kadar;
1. PTT Genel Müdürlüğü veya bağlı kuruluşlarınca Belediyelere ne kadar hurda kablo veya diğer malzeme satılmıştır? Bu
malzemeleri alan belediyelerin isimleri ve aldıkları malzemenin miktarı ve ödedikleri bedel nedir?
2. Belediyelere verilen hurda malzemeleri teslim alan kişinin ismi ve yükleminin yapıldığı araçların plakaları nedir?
3. Belediyeler dışında özel ve diğer kamu kuruluşlarına verilen malzeme miktarı fiyatları ve tutarları nedir?
4. İhale ile verilen hurda malzemelerin, hurda kabloların miktarları ihaleyi alan kuruluşlar ve fiyatları nedir?
Cevap : Cevaplar ekli formlarda (6 sayfa) verilmiştir.
Soru :3 - 4. Belediyeler dışında özel ve diğer Kamu Kuruluşlarına verilen malzeme miktarı, fiyatı ve tutarları, ihale ile verilen
hurda malzemelerin, hurda kabloların miktarları ihaleyi alan kuruluşlar ve fiyatları nedir?
Cevap : 3- 4, Aşağıda dökümü gösterildiği üzere ihale yoluyla satılan hurda kablo fiyatı ve miktarı.
1. 1990-1995 yılları arasında;
a) Kamu Kuruluşu olarak, MKE Kurumuna, 200 ton hurda çıplak bakır tel yapılan pazarlık sonucu TL/kg. 95 050 den toplam
TL. 19 010 000 000 bedelle 21.12.1994 tarihinde satılmıştır.
Bunun dışında,
b) ilan edilmek suretiyle,
– 11.7.1991 tarihinde, TL/kg. 3 715’den 2 550 ton kısa metrajlı hurda kablo, toplam TL. 9 844 750 000 bedelle, Hüseyin
Yörük, İsmail Karaman, Hüseyin Ulus (Birlik Kollektif Şirketi) firmasına,
– 22.10.1992 tarihinde, TL/kg. 4 620’den 2 443 ton kısa metrajlı hurda kablo toplam TL. 11 286 660 000 bedelle Hüseyin
Yörük, İsmail Karaman, Hüseyin Ulus (Birlik Kollektif Şirketi firmasına,
– 8.7.1993 tarihinde TL/kg. 13 800’den 45 165 kg. çubuk lehim toplam TL. 623 277 000 bedelle Hüseyin Yörük ve Oğulları
firmasına,
– 8.3.1994 tarihinde, TL/kg. 67 050’den 850 ton hurda çıplak bakır tel Toplam TL. 56 992 500 000 bedelle Tavusbay A.Ş.’ne,
– 24.1.1995 tarihinde, TL/kg. 165 000’den 2000 toh hurda çıplak bakır tel toplam TL. 330 000 000 000 bedelle Metsan Ltd. Şirketine,
– 13.4.1995 tarihinde, TL/kg. 24 000’den 57 ton Arme Kablo (Denizaltı Kablosu) toplam TL. 1 368 000 000 bedelle Aşır
Çinkaya firmasına,
Satılmıştır.
2. 1994-1995 yılları arasında Kamu Kuruluşu olarak, yukarıda belirtildiği üzere sadece MKE Kurumuna 200 ton hurda çıplak
bakır tel yapılan pazarlık sonucu TL/kg. 95 050’den tolam TL. 19 010 000 000 bedelle 21.12.1994 tarihinde satılmıştır.
3. 1994-1995 yıllarında Belediyelere satışı yapılan hurda kabloların satış fiyatının belirlenmesi amacıyla MKE Kurumunun
1 inci altı aylık hurda fiyat listesi dikkate alınmakla birlikte bu listede plastik izoleli hurda kablo bedelinin düşük olması nedeniyle
(TL/kg. 7 700) piyasa araştırması amacıyla sözlü olarak Tavusbay Metal Sanayi, Orbak Metal Sanayi ve Özden Tekstil Sanayi
firmalarından teklif istenmiş, ilişik fotokopisinden de görüleceği üzere, bu firmaların TL/kg. 16 000, ila TL/kg. 18 000 arasında
bedel bildirdikleri görülmüştür.
Bunun üzerine MKE Kurumunun 1 inci altı aylık hurda listesinde hurda kablo için belirlenen fiyat (TL/kg. 7 700) çok düşük
bulunduğundan, aynı listede yer alan ve daha üstün vasıflı olan Radyatör bakırının fiyatı (TL/kg. 16 165) esas alınarak bunun
üzerine % 25 Genel İdare gideri ve % 15 KDV ilavesiyle firmalarca bildirilen teklif fiyatlarının üzerine bir fiyat olan TL/ton 23 237
188 belirlenerek Belediyelere bu fiyattan satışlar yapılmıştır. (16 165 000 + 25 + % 15 = 23 237 188 TL/ton)
Verilen Verildiği
Ünite Adı Yılı Malzeme Adı Miktar Yer
Adana 1993 10 Kva.lık Listeler Elkt. Grubu 1 Adet Adana Motor
Meslek Lisesi
Adana 1995 Lister Marka Elekt. Grubu 5 Adet Yeşilevler, Kadirli,
Adana, Kızıltepe, Çu-
kurova ve Kadirli Tek-
nik ve E.M. Liseleri
Adana 1995 01 FZ 592 Universal Jeep 1 Adet Çukurova Ünivr.
Adana 1995 01 DN 396 Arçelik Triportör 1 Adet Çukurova Ünivr.
Afyon 1993 Panel Tipi Araba 3 Adet Afyon Teknik ve E.M.L.
Afyon 1993 10 Kva.lık FR-4 Elekt. Grubu 1 Adet Bolvadin E.M.L.
Afyon 1994 FR-4 Lister Marka Elkt. Grubu 1 Adet Afyon Çay E.M.L.
Adapazarı 1993 15 Kva Lister Marka Elkt. Gr. 1 Adet Fatih Anadolu Tek.
ve E.M.L.
Adapazarı 1993 15 Kva Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sakarya Ün. Meslek
Yüksekokulu
Aksaray 1994 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Aksaray Merkez Tek.
ve E.M.L.
Ankara 1994 25 Kva Ford Elekt. Grubu 1 Adet Kızılcahamam E.M.L.
Ankara 1994 25 Kva Elekt. Grubu 1 Adet Kalecik E.M.L.
Ankara 1994 FR-4 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sincan Tek. E.M.L.
Ankara 1995 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Keçiören E.M.L.
Antalya 1994 FR-6 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Yusuf Önertoy Çok.
Programlı Lisesi
Aydın 1994 Lister Elekt. Grubu 4 Adet Nazili, Söke, Çine ve
Atça, Tek. E.M.L.
Balıkesir 1993 Muhtelif Elekt. Grubu Teknik Okullara
Bolu 1993 FR Lister Elekt. Grubu 2 Adet Bolu E.M.L.
Burdur 1994 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Karamanlı Atatürk
E.M.L.
Burdur 1994 FR-4 Lister, FR-2 Lister ve
Wakkose Elekt. Grubu 3 Adet Burdur E.M.L., Burdur
Tek. Lise, Gölhisar
E.M.L.
Bursa 1993 Waukesha-Onan, FR Lister 2 Adet Hürriyet E.M.L.
Bursa 1995 Lister ve Waukesha Elkt. Gr. 4 Adet İznik Yenişehir ve
İznik Tek. Lise.
Çanakkale 1993 FR-3 Lister Elekt. Grubu 1 Adet 18 Mart Ün. Biga
Mes. Yük. Okulu
Çankırı 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Çankırı Anadolu Tek.
Üniver.
Çorum 1995 15 KVA Lister Elekt. Grubu 1 Adet Oğuzlar Beled.
Denizli 1993 Muhtelif Elekt. Grubu Denizli Teknik Okul-
lar Atölye ve Laborat.
Erzurum 1995 LBSA 3, LBSA-4 Manuel Sant. 2 Adet Atatürk Üniversitesi
LBTE-5 Tlf. Mak. 20 Adet Müh. Fakültesi
Dekanlığı
Hatay 1994 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Hatay E.M.L.
Hatay 1994 Lister Elkt. Grubu 1 Adet Kırıkhan Mes. Lis.
Hatay 1995 Lister Elekt. Grubu 1 Adet İskenderun Tek. E.M.L.
İzmir 1995 7,5 KVA Balinder Jeneratör 1 Adet Aliağa çok programlı lise
İzmit 1994 133 FR 48 seri no.’lu lister 1 Adet İzmit Anadolu Tek. Lisesi
İst. Adn. Yak. 1995 Hurda direk 10 Adet PTT Teknisyenler
Derneğine Hibe
İst. Fabrika 1995 10 KVA Lister, 250 KVA ABC 2 Adet Haydarpaşa Teknik
Elekt. Grubu Anadolu E.M.L.
İmodsan 1993 Muhtelif Motor ve Motor Keçiören E.M.L.
Parçaları
Konya 1993 Muhtelif Vasıta 5 Adet Selçuk Anadolu Mes.
Lisesi
Konya 1994 Lister Elekt. Grubu 2 Adet Selçuk Tek. E.M.L.
Konya 1994 Triportör 4 Adet Selçuk Tek. E.M.L.
Konya 1995 TELKOM Konsantratör, TLG. 15 Adet Niğde Niversite. Müh.
Distorior, Ölçüm seti, DC-1 Mim. Fakülte
Loop Holding, veriş-alış kanal Dekanlığı
Kütahya 1994 9 ve 10 KVA Lister Elkt. Grubu 2 Adet Tavşanlı E.M.L.
Kütahya 1995 İntel Panel, Jawa Motor., Lister 3 Adet Dumlupınar,
Elekt. Grubu Simav Te. Eğt. Fak.
Niğde 1995 46 Fu 124 Inter Kamyon 1 Adet Niğde Ünivers.
Niğde 1995 Lister Elekt. Grubu 2 Adet Niğde Ünivers. Mes.
Yük. Okulu
Niğde 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Niğde Ünivers.
Ordu 1993 10 KVA FR-4 Lister 1 Adet Karadeniz Teknik
Elekt. Grubu Ün. Ordu Mes. Yük.
Okulu
Rize 1993 10 KVA Lister Elekt. Grubu 1 Adet Rize E.M.L.
Sinop 1995 Hurda Akü 6 Adet M.K.E. Satıldı
Oto Lastiği 14 Adet
Sinop 1996 Manuel Redresör 23 Adet Sinop E.M.L.
Sıvas 1995 58 AR 126 Ford Minübüs 1 Adet Cumhuriyet Üni.
58 AR 020 İnter Panel 1 Adet
58 AR 022 İnter Pick-Up 1 Adet
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Cumhuriyet Üni. Mes.
Yüksek Okul
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sıvas Tek. Lisesi
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Gürün E.M.L.
Sıvas 1996 Lister Elekt. Grubu 1 Adet Sıvas E.M.L.
Tokat 1995 20 KVA Lister Elekt. Grubu 1 Adet Tokat Tek. E.M.L.
Tunceli 1993 Elekt. Grubu 1 Adet Namık Kemal Tek.
ve E.M.L.
Tunceli 1995 10 KVA Elekt. Grubu 1 Adet Tunceli Meslek
Yük. Okulu
Van 1995 65 AK 590 Plakalı araç 1 Adet Yüzüncü Yıl Ün.
65 AK 806 Plakalı araç 1 Adet Mes. Yük. Okulu
Yozgat 1995 65ON-521-ON1-13 Kod 1 Adet Erciyes Ün. Yozgat
No.’lu Jeneratör Müh. Mim. Fakültesi
Zonguldak 1994 Elekt. Grubu 3 Adet Devrek, Karabük ve
Çaycuma E. M. Lisesi

16. – Aydın Milletvekili Muhammet Polat’ın, Kuşadası’nda bulunan iki tarihi okulun satılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve
Kültür Bakanı Ağâh Oktay Güner’in yazılı cevabı (7/550)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Kültür Bakanımız Sayın Agah Oktay Güner tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ederim. 2.4.1996
Muhammet Polat
Aydın
Turistik ilçemiz Kuşadamızda bulunan tarihî 7 Eylül İlkokulu ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu, Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından sıradan okul binaları imiş gibi satışa çıkarılması bizi ve Kuşadalı halkımızı son derece üzmüştür.
Tarihî mirasımıza, zarar eden KİT’in özelleştirilmesi mantığıyla bakmak ve satıp kurtulmak son derece yanlıştır.
Devletin gücü, kültür mirasını satarak değil, koruyarak artar. Bu mirasa sahip çıkmayan toplumlar yok olmaya mahkûm olurlar.
Bu cümleden olarak :
Soru : 1. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından satışı düşünülen bu kültür miraslarımızı Kültür Bakanlığı olarak almayı
düşünüyor musunuz?
Soru : 2. Kuşadalı Hemşehrilerimizin de isteği olan bu kültür miraslarımızı Bakanlığınızca alınıp restore ederek müze ve
sergi salonları haline getirerek, ülke turizmimize katkı sağlamayı düşünüyor musunuz?
T.C.
Kültar Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı : B.16.0.APK. 0.12.00.01.940-133 25.4.1996
Konu :Yazılı Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 8 Nisan 1996 gün, KAN. KAR. Müd. 7/550-1076/2794 sayılı yazısı.
Aydın Milletvekili Sayın Muhammet Polat’ın Kuşadasında bulunan iki tarihi okulun satılacağı iddiası hakkındaki yazılı soru
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Agah Oktay Güner
Kültür Bakanı
Kuşadası Ticaret Odası Başkanlığının 13.3.1996 gün ve 099/359 sayılı yazısı ile anılan İlkokul binalarının satışları
yerine Ticaret Odasınca restorasyonlarının yapılarak, müze haline getirilmelerinin bildirilmesi üzerine, 25.3.1996 gün ve 1215
sayılı yazımızla, 7 Eylül İlkokulu ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu binalarının satşılarından önce 2863 sayılı Yasanın 13
üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızdan izin alınması gerektiği, İlkokulu binalarının yapıldıkları tarihten itibaren günümüze
kadar olan süre içerisinde kullanımları, verdikleri hizmet ve Cumhuriyet tarihimizdeki önemleri de gözönünde bulundurularak,
satışları yerine restorasyonlarının yapılarak, müze haline getirilmelerinin, Bakanlığımızca da uygun görüldüğü Millî Eğitim
Bakanlığı ile Kuşadası Ticaret Odası Başkanlığına ekteki yazılarımızla bildirilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığının kullanımında olan yapılar Hazine Mülkiyetinde olması sebebiyle Bakanlığımızca satın alınması
mevzuat açısandan mümkün olamamaktadır.
Sözkonusu yapıların Millî Eğitim Bakanlığınca Bakanlığımıza tahsis edilmesi halinde, yapılar teknik açıdan incelenerek
restorasyonu için ihtiyaç duyulan ön çalışmalar gerçekleştirilebilecektir.
T.C.
Kültür Bakanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.16.0.KTV.0.65.00.03/489.b/1216 25.3.1996
Konu : Aydın, Kuşadası, 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : a) 21.7.1994 gün ve 3141 sayılı yazımız.
b) 24.2.1995 gün ve 919 sayılı yazımız.
c) Aydın, Kuşadası Ticaret Odasının 13.3.1996 gün ve 099/359 sayılı yazısı.
Aydın İli, Kuşadası İlçesinde bulunan 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu binalarının satışa çıkarıldığı
ilgi (c) yazı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Anılan ilkokul binaları Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 17.11.1978 gün ve A-1438 sayılı kararı,
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 3.7.1987 gün ve 3495 sayılı kararı, İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 1.1.1994 gün v 3779 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescil
edilmişlerdir.
2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 13 üncü maddesinde “Hazineye ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait
korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez.”
hükmü getirilmiştir.
2863 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü uyarınca, mülkiyeti Hazineye ait olan ve Bakanlığınızın kullanımında bulunan
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının satışı yapılmadan önce Bakanlığımızdan görüş alınması gerektiği ilgi (a) ve (b)
yazılarımızla Bakanlığınıza bildirilmiştir.
Kuşadası Ticaret Odasının ilgi (c) yazısında da belirtildiği gibi, 7 Eylül İlkokulu binası ile Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu
binasının yapıldıkları tarihten itibaren günümüze kadar olan süre içerisindeki kullanımları, verdikleri hizmet ve Cumhuriyet
tarahimizdeki önemleri de gözönünde bulundurularak, ilkokul binalarının satışları yerine, restorasyonlarının yapılarak, müze
haline getirilmeleri Bakanlığımızca da uygun görülmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Agah Oktay Güner
Kültür Bakanı
T.C.
Kültür Bakanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Sayı : B.16.0.KTV.0.65.00.03/489.b/1394 8.4.1996
Konu : Aydın, Kuşadası, 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu.
Ali Ergül
Ticaret Odası Başkanlığına
Kuşadası/Aydın
İlgi : a) 13.3.1996 gün ve 099/359 sayılı yazınız.
b) 25.3.1996 gün ve 1215 sayılı yazımız.
Aydın İli, Kuşadası İlçesinde bulunan 7 Eylül İlkokulu ve Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu binalarının satışa çıkarıldığı
ilgi (c) yazı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Anılan ilkokul binaları Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 17.11.1978 gün ve A-1438 sayılı kararı,
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 3.7.1987 gün ve 3495 sayılı kararı, İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 1.1.1994 gün v 3779 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescil
edilmişlerdir.
2863 sayılı 13 üncü maddesi hükmü uyarınca, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olan ilkokul binalarının satışı
yapılmadan önce Bakanlığımızdan izin alınması gerektiği, ilgi (a) yazınızda da belirtildiği gibi 7 Eylül İlkokulu binası ile
Mahmut Esat Bozkurt ilkokulu binasının yapıldıkları tarihten itibaren günümüze kadar olan süre içerisindeki kullanımları,
verdikleri hizmet ve Cumhuriyet tarihimizdeki önemleri de gözönünde bulundurulark, ilkokul binalarının satışları yerine,
restorasyonlarının yapılarak, müze haline getirilmelirinin Bakanlığımızca da uygun görüldüğü ilgi (b) yazımızla Maliye
Bakanlığına bildirilmiştir.
Bu konuda göstermiş olduğunuz hassisiyet için teşekkür ederiz.
Altan Akat
Bakan A.
Genel Müdür
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.