Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular
DÖNEM : 20 CİLT : 3 YASAMA YILI : 1


T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ

35 inci Birleşim
10 . 4 . 1996 Çarşambaİ Ç İ N D E K İ L E R
I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
II. – GELEN KÂĞITLAR
III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. – Hatay Milletvekili Mehmet Sılay’ın, İskenderun Limanının önemine ve konteyner terminali
kurulmasına ilişkin gündemdışı konuşması
2. – Denizli Milletvekili Hilmi Develi’nin, gümrük birliği sürecinde küçük ve orta ölçekli
işletmelerin içinde bulundukları sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması
3. – Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat’ın, hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlara ilişkin
gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila’nın cevabı
B) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. – 1996 yılı bütçe müzakerelerinde üyelerin söz kayıt işlemlerine ve usullerine ilişkin Başkanlık
duyurusu
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. – Sinop Milletvekili Yaşar Topçu’nun, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin
önergesi (4/4)
2. – Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan’ın, (6/6) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin
önergesi (4/5)
3. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, (6/35) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
ilişkin tezkeresi (4/6)
4. – Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun sözcü üye seçimini
yaptığına ilişkin tezkeresi (3/219)
5. – İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan,
başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/220)
6. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan,
başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/221)
7. – Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinde TBMM’yi temsil edecek grubu
oluşturmak üzere, siyasî parti gruplarınca aday gösterilen üyelere ilişkin Başkanık tezkeresi (3/222)
8. – Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABITAT-II Kent Zirvesi ve Global
Parlamenterler Formu toplantılarına katılmak üzere 8 kişilik bir TBMM heyetinin oluşturulmasına
ilişkin Başkanık tezkeresi (3/223)
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. – Sıvas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 27 arkadaşının, Sıvas İlinin sorunlarının araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/59)
IV. – ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1. – (9/1) ve (9/2) esas numaralı Meclis soruşturması önergelerinin gündemdeki yeri, görüşme günü
ve çalışma süresi ile TBMM’nin bazı gizli tutanaklarının yayımlanmasına ilişkin Danışma
Kurulu önerisi
V. – SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM
1. – Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
2. – (10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim
VI. – GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER
1. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi
değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
VII. – SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, İstanbul’a kaçak kömür girişinin önlenmesi için
alınacak ek tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney’in yazılı cevabı
(7/12)
2. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Sümerbank Bez Fabrikasının satışıyla
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/175)
3. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Merkez Bankası eski Başkanı Yaman Törüner’in,
Bankanın Yardımlaşma Sandığı Vakfından çektiği iddia edilen paraya ilişkin Başbakandan sorusu
ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/186)
4. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 1995 yılı
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı
cevabı (7/248)
5. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün 1995 yılı
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı
cevabı (7/250)
6. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sümer Holding A.Ş.’nin 1995 yılı reklam
harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/253)
7. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1995
yılı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı
cevabı (7/255)
8. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin 1995 yılı malî
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/258)
9. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Petrol Ofisi A.Ş.’nin 1995 yılı malî faaliyetlerine
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı (7/260)
10. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sıvas Demir-Çelik Fabrikaları A.Ş.’nin 1995
yılı malî faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı
cevabı (7/262)
11. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Petkim’in 1995 yılı malî faaliyetlerine ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı (7/263)
12. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’nin 1995 yılı malî
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/264)
13. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.’nin 1995 yılı malî
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/265)
14. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sümerbank Holding A.Ş.’nin 1995 yılı malî
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/266)
15. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Türk Hava Yolları A.O.’nın 1995 yılı malî
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/267)
16. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Türkiye Denizcilik İşletmelerinin 1995 yılı malî
faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüşdü Saracoglu’nun yazılı cevabı
(7/268)
17. – Adana Milletvekili Sıtkı Cengil’in, Sümerbank Holding A.Ş. Adana Bez Fabrikasının bir
firmaya düşük bedelle satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü
Saracoglu’nun yazılı cevabı (7/273)
18. – Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu’nun, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğüne seçim
öncesi personel alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan
Tayan’ın yazılı cevabı (7/280)
19. – Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın, yurt dışına burslu olarak gönderilen öğrencilere ilişkin
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan’ın yazılı cevabı (7/282)
20. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Türkiye’ye Yunan gazetelerinin sokulmadığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir’in yazılı cevabı (7/284)
21. – Konya Milletvekili Hüseyin Arı’nın, Konya Ereğli Şeker Fabrikasına arıtma tesisi yapılıp
yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/336)
22. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, M.K.E.’ye bağlı şirketlerin yönetim ve denetim
kurullarına atanan kişilere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı
(7/337)
23. – Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, Konya-Seydişehir-Akseki-Manavgat-Antalya yoluna
ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler’in yazılı cevabı (7/338)
24. – Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu’nun, OHAL kapsamındaki illerde gözaltına
alınan kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney’in yazılı cevabı (7/438)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.
Çankırı Milletvekili Mete Bülgün’ün, son günlerde ülkemiz gündemini işgal eden BSE (Delidana) hastalığı ve konuyla ilgili
söylentilerin Türkiye hayvancılığı üzerindeki etkilerine,
Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün, enerji işkolundaki kamu kuruluşlarında süreli hizmet aktiyle çalıştırılmakta olan
işçilerin sorunlarına,
İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner;
Hatay Milletvekili Atila Sav’ın, son günlerde Adalet Bakanlığında yapılan üst düzey memur atamalarıyla ilgili tasarruflara ve
bunun yargı bağımsızlığıyla ilintisine ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Adalet Bakanı Mehmet Ağar;
Cevap verdiler.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Kuzey Atlantik Asamblesi,Türkiye-Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere, siyasî parti
grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelerin isimleri GenelKurulun bilgisine sunuldu.
Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi,
Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi,
Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının, kumarhanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarının
tespit edilmesi ve daha iyi denetlenmeleri için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,
Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti,
İzmirMilletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,
Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/54, 10/55, 10/56, 10/57, 10/58) Genel Kurulun bilgisine
sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı.
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 75 Arkadaşının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) bazı ihalelerinde
usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesine karşın gerekli işlemleri yapmayarak ihalelerin belli firmalara verilmesini
sağlamak suretiyle Devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine
uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Tansu Çiller,
Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 59 Arkadaşının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) bazı ihalelerinde
usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının TEDAŞ Teftiş Kurulunca tespit edilmesine karşın ihaleleri iptal etmemek suretiyle Devleti
zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin TürkCeza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Şinasi Altıner,
Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1; 9/2) Genel Kurulun bilgisine sunuldu;
Meclis soruşturması önergelerinin, en geç bir ay içinde olmak üzere; Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme gününün
Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu ile (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun
daha önce belirtilen gün, saat ve yerde yaptıkları toplantılarda görev bölümü yapamamaları nedeniyle, Başkanlıkça yeniden,
komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü, ve kâtip seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda
bulunuldu.
Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynaklarımızın daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde
uygulanan proje konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmeleri, Hükümetin Genel Kurulda hazır
bulunmaması nedeniyle, bir defaya mahsus olmak üzere, ertelendi.
10 Nisan 1996 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.19’da son verildi.

Yasin Hatiboğlu
Başkanvekili

Kâzım Üstüner Ali Günaydın
Burdur Konya
Kâtip Üye Kâtip ÜyeII. – GELEN KÂĞITLAR
10 . 4 . 1996 ÇARŞAMBA
Meclis Araştırması Önergesi
1. – Sıvas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sıvas İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1996)Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.