Normal deneme 2 1 2007-05-15T14:22:00Z 2007-05-15T14:22:00Z 1 2547 14518 Türkiye Büyük Millet Meclisi 120 34 17031 10.2625 0 0 nk 0 nk 0 0 0 nk 0 nk MicrosoftInternetExplorer4

Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1418)

 

Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ke­rim Yıl­dız ve 11 Mil­let­ve­ki­li­nin; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ile Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler

Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/1013)

 

                           

Not: Tek­lif Baş­kan­lık­ça; Plan ve Büt­çe, Ana­ya­sa ile Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­miş­tir.

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fimiz ve ge­rek­çe­si ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.

Say­gı­la­rım­ızla.                                                                                            24/4/2007

 

Mehmet Kerim Yıldız

Agah Kafkas

Y. Selahattin Beyribey

 

Ağrı

Çorum

Kars

 

Hüseyin Tanrıverdi

İrfan Rıza Yacıcıoğlu

Cevdet Erdöl

 

Manisa

Diyarbakır

Trabzon

 

Medeni Yılmaz

Remziye Öztoprak

Ahmet Işık

 

Muş

Ankara

Konya

 

Ahmet Yaşar

Sabri Varan

Mehmet Kılıç

 

Aksay

Gümüşhane

Konya

 

GE­REK­ÇE

26/9/1989 ta­rih 1417 sa­yı­lı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Olu­ru ile;

İn­şa­at ona­rım ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si,

Mi­ma­ri Pro­je ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si,

Ka­mu­laş­tır­ma ve sa­tın al­ma ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si,

Gö­rev­le­ri Araş­tır­ma Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na ve­ril­miş idi.

Bi­la­ha­re, 5436 sa­yı­lı “Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu ile Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun” ile Araş­tır­ma, Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­kan­lık­la­rı kal­dı­rı­la­rak, Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lık­la­rı­nın ku­rul­ma­sı üze­ri­ne 30/6/2006 ta­rih ve 4684 sa­yı­lı Ma­kam Ona­yı ile bu gö­rev­ler Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı uh­de­si­ne ve­ril­miş­tir. Be­lir­ti­len bu gö­rev­ler, Ya­tı­rım, İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de yer alan Em­lak İs­timlâk Şu­be Mü­dür­lü­ğü, Etüt Pro­je Şu­be Mü­dür­lü­ğü, Ya­pım Yö­ne­tim Kon­trol Şu­be Mü­dür­lü­ğü ve Ya­pım İha­le ve Ke­şif İn­ce­le­me Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te­dir.

5436 sa­yı­lı Ka­nu­nun 15 in­ci mad­de­si ile Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri sa­yıl­mış­tır. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı; ulu­sal kal­kın­ma stra­te­ji ve po­li­ti­ka­la­rı, yıl­lık prog­ram ve hü­kü­met prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de ida­re­nin or­ta ve uzun va­de­li stra­te­ji ve po­li­ti­ka­la­rı­nı be­lir­le­mek amaç­la­rı­nı oluş­tur­mak üze­re ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak, ida­re­nin gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da per­for­mans ve ka­li­te öl­çüt­le­ri ge­liş­tir­mek ve bu kap­sam­da ve­ri­le­cek di­ğer gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek, ida­re­nin yö­ne­ti­mi ile hiz­met­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ve per­for­mans­la il­gi­li bil­gi ve ve­ri­le­ri top­la­mak, ana­liz et­mek, yo­rum­la­mak,  ida­re­nin gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da, hiz­met­le­ri et­ki­le­ye­cek dış fak­tör­le­ri in­ce­le­mek, ku­rum içi ka­pa­si­te araş­tır­ma­sı yap­mak, hiz­met­le­rin et­ki­li­li­ği­ni ve tat­min dü­ze­yi­ni ana­liz et­mek ve ge­nel araş­tır­ma­lar yap­mak, ön malî kon­trol fa­ali­ye­ti­ni yü­rüt­mek, iç kon­trol sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı, stan­dart­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si ko­nu­la­rın­da ça­lış­ma­lar yap­mak, malî ko­nu­lar­da üst yö­ne­ti­ci ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer gö­rev­le­ri yap­mak, Ba­kan ve/ve­ya üst yö­ne­ti­ci ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek di­ğer gö­rev­le­ri ve ka­nun­lar­la ve­ri­len di­ğer gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek... gi­bi gö­rev­ler­dir.

Gö­rül­dü­ğü üze­re Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri da­ha zi­ya­de ma­li ko­nu­lar­la il­gi­li olup, in­şa­at, ona­rım ve ba­kım iş­le­ri, Stra­te­ji Da­ire Baş­kan­lı­ğı­na Ka­nun­la ve­ril­miş gö­rev­ler ara­sın­da yer al­ma­dı­ğı gi­bi bu iş­ler ma­hi­yet­le­ri iti­ba­riy­le de Ka­nun­la ve­ril­miş gö­rev­ler­den çok fark­lı özel­lik­ler arz et­mek­te­dir. Stra­te­ji Da­ire Baş­kan­lı­ğı­na Ka­nun­la ve­ril­miş gö­rev­le­rin da­ha et­kin ifa edi­le­bil­me­si için, bu gö­rev­le­rin bu Da­ire Baş­kan­lı­ğın­dan alı­na­rak baş­ka bir bi­rim ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si da­ha uy­gun ola­cak­tır.

Tüm bu ne­den­ler­le; in­şa­at ona­rım ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si, mi­ma­ri pro­je ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si, ka­mu­laş­tır­ma ve sa­tın al­ma ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si gi­bi hiz­met­le­re iliş­kin gö­rev­le­rin “İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire Baş­kan­lı­ğı” ve “Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı” ol­mak üze­re, müs­ta­kil Da­ire Baş­kan­lık­la­rı ku­rul­ma­sı ge­rek­li­dir.

Ay­nı şe­kil­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na 13/12/1983 ta­rih­li ve 189 sa­yı­lı Ka­mu Ku­rum ve Ku­ru­luş­la­rı­nın Yurt­dı­şı Teş­ki­la­tı Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me hü­küm­le­ri­ne gö­re, yurt­dı­şın­da in­sa­ni ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li sağ­lık bi­rim­le­ri kur­mak ve iş­let­mek imkânı ta­nı­na­rak gü­nün şart­la­rı göz önün­de bu­lun­du­rul­mak su­re­tiy­le ih­ti­yaç gö­rü­len ya­ban­cı dev­let­ler­de de sağ­lık bi­ri­mi ku­rul­ma­sı ve iş­le­til­me­si amaç­lan­mak­ta­dır.

Tek­lif bu ge­rek­çe­ler­le ha­zır­lan­mış­tır.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Sağ­lık hiz­met bi­na­la­rı­nın ya­pı­mı ve ona­rı­mı iş­le­ri ile ka­mu özel or­tak­lı­ğı pro­je­le­ri­nin yü­rü­tü­le­bil­me­si için ge­rek­li olan müs­ta­kil da­ire baş­kan­lık­la­rı­nın ku­rul­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Mad­de 2- Mad­de ile İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri be­lir­len­miş­tir.

Mad­de 3- Mad­de ile Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri be­lir­len­miş­tir.

Mad­de 4- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na 13/12/1983 ta­rih­li ve 189 sa­yı­lı Ka­mu Ku­rum ve Ku­ru­luş­la­rı­nın Yurt­dı­şı Teş­ki­la­tı Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me hü­küm­le­ri­ne gö­re, yurt dı­şın­da in­sa­ni ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li sağ­lık bi­rim­le­ri kur­mak ve iş­let­mek imkânı ta­nı­na­rak gü­nün şart­la­rı gö­zö­nün­de bu­lun­du­rul­mak su­re­tiy­le ih­ti­yaç gö­rü­len ya­ban­cı dev­let­ler­de de sağ­lık bi­ri­mi ku­rul­ma­sı ve iş­le­til­me­si sağ­lan­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca bu amaç­la gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­le Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile be­lir­le­nen ay­lık öde­me ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir.

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

 

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

 

 

 

Sağ­lık, Ai­le, Ça­lış­ma ve

 

 

 

Sos­yal İş­ler Ko­mis­yo­nu

 

 

 

Ka­rar No.: 61

 

14/5/2007

 

Esas No.: 2/1013

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ke­rim YIL­DIZ ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak 3/5/2007 ta­ri­hin­de Baş­kan­lı­ğı­nı­za su­nu­lan, "Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi" Baş­kan­lı­ğı­nız­ca 3/5/2007 ta­ri­hin­de, ta­li Ko­mis­yon ola­rak Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu ile Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu'na, esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş­tir. Ko­mis­yo­nu­muz 9/5/2007 ta­rih­li 48 in­ci top­lan­tı­sın­da, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik, Ada­let, Ma­li­ye ve Sağ­lık Ba­kan­lık­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin de ka­tı­lım­la­rıy­la tek­li­fi in­ce­le­yip gö­rüş­müş­tür.

Tek­lif ile; sağ­lık hiz­met bi­na­la­rı­nın ya­pı­mı ve ona­rı­mı iş­le­ri ile ka­mu özel or­tak­lı­ğı pro­je­le­ri­nin yü­rü­tü­le­bil­me­si için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın ana hiz­met bi­rim­le­ri içe­ri­sin­de yer ala­cak iki da­ire baş­kan­lı­ğı­nın ku­rul­ma­sı; in­sa­ni ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li ol­mak üze­re Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na yurt dı­şın­da sağ­lık bi­rim­le­ri ku­ru­la­bil­me­si­nin sağ­lan­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

Tek­li­fin Ko­mis­yo­nu­muz­da gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da Ko­mis­yon top­lan­tı­sı­na öner­ge sa­hi­bi ola­rak ka­tı­lan Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ke­rim YIL­DIZ yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da;

İn­şa­at ona­rım ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si, mi­ma­ri pro­je ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si, ka­mu­laş­tır­ma ve sa­tın al­ma ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si, gö­rev­le­ri­nin Araş­tır­ma Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na ve­ril­di­ği­ni, an­cak son­ra­sın­da Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lık­la­rı­nın ku­rul­ma­sı üze­ri­ne bu gö­rev­le­rin Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı uh­de­si­ne ve­ril­di­ği­ni,

Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri­nin da­ha zi­ya­de ma­li ko­nu­lar­la il­gi­li ol­du­ğu­nu, bu gö­rev­le­rin bu Da­ire Baş­kan­lı­ğın­dan alı­na­rak baş­ka bir bi­rim ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­sinin da­ha uy­gun ola­ca­ğı­nı,

İn­şa­at ona­rım ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ça­lış­ma­la­rı ile mi­ma­ri pro­je ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si, ka­mu­laş­tır­ma ve sa­tın al­ma ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si gi­bi hiz­met­le­re iliş­kin gö­rev­le­rin 'İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire Baş­kan­lı­ğı" ve "Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı" ol­mak üze­re, müs­ta­kil Da­ire Baş­kan­lık­la­rı ku­rul­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü­nü,

Ay­nı şe­kil­de, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na yurt dı­şın­da in­sa­ni ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li sağ­lık bi­rim­le­ri kur­mak ve iş­let­mek üze­re ih­ti­yaç gö­rü­len ya­ban­cı dev­let­ler­de de sağ­lık bi­ri­mi ku­rul­ma­sı ve iş­le­til­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı­nı be­lirt­miş­ler­dir.

Tek­li­fin tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler­den son­ra, tek­lif ile ge­rek­çe­si uy­gun bu­lun­muş ve mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­me­si ka­bul edil­miş­tir.

Tek­li­fin mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da, tek­lif üze­rin­de ve­ri­len öner­ge­ler ile söz­lü öne­ri­le­rin ka­bul edil­me­si ile;

Çer­çe­ve 1 in­ci mad­de hük­mü­ne "ve aşa­ğı­da­ki da­ire­ler ay­nı Ka­rar­na­me­ye ek­li 1 sa­yı­lı Cet­ve­lin "Ana Hiz­met Bi­rim­le­ri" bö­lü­mü­ne ila­ve edil­miş­tir." hük­mü ek­len­miş ve çer­çe­ve mad­de ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

Çer­çe­ve 2 nci mad­de­si ile de­ğiş­ti­ri­len 181 sa­yı­lı Ka­rar­na­me­ye ek­le­nen 17/B mad­de­si­nin "a" ben­di­ne "bun­la­ra ait" iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re "ko­or­di­nas­yon" iba­re­si ek­le­ne­rek mad­de ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

Çer­çe­ve 3 ün­cü mad­de­si ile de­ğiş­ti­ri­len 181 sa­yı­lı Ka­rar­na­me­ye ek­le­nen 17/C mad­de­si­nin "a" ben­din­de il­gi­li Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri 3359 sa­yı­lı Ka­nu­na atıf ya­pı­la­cak şe­kil­de dü­zen­len­miş­tir.

Çer­çe­ve 4 ün­cü mad­de­si yurt dı­şın­da ku­ru­la­cak olan sağ­lık bi­rim­le­rin­de gö­rev ala­cak per­so­ne­le öde­ne­cek olan ay­lık ve öde­nek­le­rin, uy­gu­la­ma­da or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek so­run­la­rın gi­de­ril­me­si ama­cıy­la da­ha açık­la­yı­cı bir şe­kil­de ya­zıl­mış­tır.

5 in­ci mad­de ol­mak üze­re; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın ana hiz­met bi­ri­mi ku­rul­ma­sı ön­gö­rü­len Da­ire Baş­kan­lık­la­rın­da ek­li (I) sa­yı­lı lis­te­de yer alan kad­ro­la­rın ih­das edil­me­si­ne iliş­kin öner­ge tek­lif met­ni­ne ek­len­miş­tir.

Tek­li­fin;

Yü­rür­lü­ğe iliş­kin 5 in­ci mad­de­si, 6 ncı mad­de ol­mak üze­re ay­nen,

Yü­rüt­me­ye iliş­kin 6 ncı mad­de­si, 7 nci mad­de ol­mak üze­re ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

 

                           

Baş­kan

Ba­kan­ve­ki­li

Söz­cü

 

 

 

Cev­det Er­döl

Nev­zat Do­ğan

Sab­ri Va­ran

 

 

Trab­zon

Ko­ca­eli

Gü­müş­ha­ne

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Meh­met Kı­lıç

Meh­met Ke­rim Yıl­dız

Ah­met Ya­şar

 

 

Kon­ya

Ağ­rı

Ak­sa­ray

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Bay­ram Me­ral

Rem­zi­ye Öz­top­rak

Os­man Ak­man

 

 

An­ka­ra

An­ka­ra

An­tal­ya

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Şe­rif Bi­rinç

İr­fan Rı­za Ya­zı­cı­oğ­lu

Lok­man Ay­va

 

 

Bur­sa

Di­yar­ba­kır

İs­tan­bul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Hü­se­yin Tan­rı­ver­di

Me­de­ni Yıl­maz

Alim Tunç

 

 

Ma­ni­sa

Muş

Uşak

 

                           

AĞ­RI MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MEH­MET KE­RİM YIL­DIZ VE 11 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI­NIN TEŞ­Kİ­LAT VE GÖ­REV­LE­Rİ HAK­KIN­DA KA­NUN HÜK­MÜN­DE KA­RAR­NA­ME­DE DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1- 13/12/1983 ta­rih­li ve 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 8 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki (j) ve (k) bent­le­ri ek­len­miş­tir.

“j) İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı,

k) Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı,”

 

 

 

 

MAD­DE 2- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki 17/B mad­de­si ek­len­miş­tir.

“MADDE 17/B- İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır.

a) İn­şa­at, ona­rım, ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek,

b) Mi­ma­ri pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek,

c) Ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.”

MAD­DE 3- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki 17/C mad­de­si ek­len­miş­tir.

“MADDE 17/C - Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ba­kan­lık­ça ve­ri­le­cek ön pro­je ve be­lir­le­ne­cek te­mel stan­dart­lar çer­çe­ve­sin­de, iha­le ile be­lir­le­ne­cek ger­çek ve­ya özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri­ne kırk­do­kuz yı­lı geç­me­mek şar­tıy­la be­lir­li sü­re ve be­del üze­rin­den ki­ra­la­ma kar­şı­lı­ğı yap­tı­rı­la­cak pro­je­ler­le il­gi­li iş ve iş­lem­le­ri yap­mak,

b) Ba­kan­lı­ğın kul­la­nı­mın­da bu­lu­nan sağ­lık te­sis­le­ri­nin, tıbbî hiz­met alan­la­rı dı­şın­da­ki hiz­met ve alan­la­rın iş­le­til­me­si kar­şı­lı­ğın­da ye­ni­len­me­si­ne iliş­kin iş ve iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.”

MAD­DE 4- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki Ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MADDE 7- Ba­kan­lık in­sa­ni ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li ol­mak üze­re yurt dı­şın­da sağ­lık bi­rim­le­ri ku­ra­bi­lir ve iş­le­te­bi­lir.

Bu amaç­la gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­le 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 79 un­cu mad­de­sin­de be­lir­le­nen aza­mi sı­nır­la­rı aş­ma­mak üze­re Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile be­lir­le­nen ay­lık öde­me ya­pı­lır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAD­DE 5- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 6- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

SAĞ­LIK, Aİ­LE, ÇA­LIŞ­MA VE SOS­YAL İŞ­LER KO­MİS­YO­NU­NUN KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI­NIN TEŞ­Kİ­LAT VE GÖ­REV­LE­Rİ HAK­KIN­DA KA­NUN HÜK­MÜN­DE KA­RAR­NA­ME­DE DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1- 13/12/1983 ta­rih­li ve 181 sa­yı­lı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 8 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki (j) ve (k) bent­le­ri ek­len­miş ve aşa­ğı­da­ki da­ire­ler ay­nı Ka­rar­na­me­ye ek­li 1 sa­yı­lı Cet­ve­lin “Ana Hiz­met Bi­rim­le­ri” bö­lü­mü­ne ila­ve edil­miş­tir.

“j) İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı,

k) Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı,”

MAD­DE 2- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki 17/B mad­de­si ek­len­miş­tir.

“MADDE 17/B- İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır.

a) İn­şa­at, ona­rım, ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ve ko­or­di­nas­yon ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek,

b) Mi­ma­ri pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek,

c) Ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.”

MAD­DE 3- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki 17/C mad­de­si ek­len­miş­tir.

“MADDE 17/C- Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı, 7/5/1987 ta­rih­li ve 3359 sa­yı­lı Te­mel Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ka­nu­nu­nun Ek 7 nci mad­de­siy­le ön­gö­rü­len iş ve iş­lem­le­ri yap­mak.”

 

 

 

 

 

 

 

 

MAD­DE 4- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki Ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MADDE 7- Ba­kan­lık in­sa­ni ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li ol­mak üze­re yurt dı­şın­da sağ­lık bi­rim­le­ri ku­ra­bi­lir ve iş­le­te­bi­lir.

Bu amaç­la gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­le yurt dı­şın­da­ki gö­rev­le­ri sü­re­sin­ce gün­de­lik ve­ril­mez. Bun­la­ra git­tik­le­ri ül­ke­ler­de sü­rek­li gö­rev­le bu­lu­nan ve do­ku­zun­cu de­re­ce­nin bi­rin­ci ka­de­me­sin­den ay­lık alan mes­lek me­mur­la­rı­na öden­mek­te olan yurt­dı­şı ay­lı­ğı­nın ya­rı­sı­nı geç­me­mek üze­re un­van­la­rı iti­ba­rıy­la Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­nen tu­tar­da ay­lık öde­me ya­pı­lır.”

MAD­DE 5- Ek­li (I) sa­yı­lı lis­te­de yer alan kad­ro­lar ih­das edi­le­rek 190 sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin eki (I) sa­yı­lı cet­ve­lin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na iliş­kin bö­lü­mü­ne ek­len­miş­tir.

MAD­DE 6- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 7- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

(I) SA­YI­LI LİS­TE

KU­RU­MU   : SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI

TEŞ­Kİ­LA­TI : MER­KEZ

İH­DAS EDİ­LEN KAD­RO­LA­RIN

 

 

KAD­RO

SER­BEST

TU­TU­LU

 

SI­NI­FI

UN­VA­NI

DE­RE­CE­Sİ

KAD­RO ADE­Dİ

KAD­RO ADE­Dİ

TOP­LAM

GİH

İn­şa­at ve Ona­rım

1

1

-

1

 

Da­ire Baş­ka­nı

 

 

 

 

GİH

Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı

1

1

-

1

          Da­ire Baş­ka­nı