BIM 2 7 2006-01-03T09:58:00Z 2006-01-03T09:58:00Z 69 44825 255503 TBMM 2129 511 313775 9.2812 0 6 nk 6 nk 0

Dönem: 22                                      Yasama Yılı: 4

 

TBMM                                (S. Sayısı: 1057)

 

Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık,  İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1120)

 

                                  

Not: Tasarı; Başkanlıkça Adalet; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına havale edilmiştir.

 

                         T.C.

            Başbakanlık              17/10/2005

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

                        Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1082/4614

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.6.2005 tarihinde kararlaştırılan “Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde telekomünikasyon alanında ilk düzenleme 4/2/1924 tarihinde kabul edilen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile yapılmıştır. Daha sonra telekomünikasyon teknolojisinde yaşanan gelişmeler karşısında, serbestleşme ve dünya ülkeleriyle uyumun sağlanması, hizmetlerin özelleştirilmesiyle rekabetçi bir ortamın yaratılması için çeşitli tarihlerde söz konusu Kanunda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin hükümlerin yanında düzenleme ve denetleme ile ilgili olarak idarî ve malî özerkliği haiz Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur.

        Elektronik haberleşme alanında Dünyada son yıllarda hızlı bir gelişme yaşandığı görülmektedir. Ülkemizde de ses ve altyapı tekeli 2003 yılı sonunda kalkmış olup sektörde hızla serbestleşme başlatılmıştır. Serbestleşme ile büyüyecek olan pazarda yer alan yerleşik işletmecilerin yanında, yeni işletmecilere de, uygun ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı yaratılması ile ucuz, kaliteli, hızlı ve güvenli bir hizmetin sunulması, sağlık, eğitim, ticaret, sanayi ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyulan güvenilir bir altyapı sağlanması ile tarifelerde gerçekleşecek indirimlerle tüketici lehine bir ortamın oluşturulması hedeflenmiştir.

        Elektronik haberleşme ile ilgili düzenlemelerin dağınık bir şekilde bulunması ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mevzuatına uyum sağlanması açısından sektörü bütünüyle düzenleyen tek bir çerçeve kanuna ihtiyaç duyulması üzerine, telekomünikasyon yerine "Elektronik Haberleşme" deyimi kullanılmak suretiyle; dağınık haldeki mevzuat hükümleri bir çatı altına alınmış, sektörle ilgili görev ve yetki tanımlarına açıklama getirilmiş, mevcut işletmeciler için imtiyaz usulü korunarak, yeni işletmeciler için kullanım hakkına ilişkin yeni hükümler ile numaralandırma ve numaranın taşınabilirliği, erişim yükümlülüğü, hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi,  tesis paylaşımı ve ortak yerleşim, geçiş hakkı, onaylanmış kuruluşlar  ile piyasa gözetimi ve denetimi, tüketici haklarının korunması, idarî ücretler ve kullanım haklarına ilişkin hususları kapsayacak şekilde  bu Tasarı hazırlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde ile Kanunun amacı belirlenmiştir.

Madde 2.- Madde ile Kanunun kapsamı belirlenmiştir.

Madde 3.- Madde ile Kanunda kullanılan bazı ibarelerin tanımlarına yer verilmek suretiyle uygulamada açıklık sağlanması hedeflenmiştir. Bu tanımlar yapılırken,  hem teknik açıdan hem de uluslararası uygulamalarda birliği sağlamak üzere Avrupa Birliği mevzuatında yer alan tanımlar ile ITU tanımları dikkate alınmıştır.

Madde 4.- Bu maddede, elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili idarî uygulamaya yol göstermesi amacıyla gerekli olan genel esaslara yer verilmektedir. Tarafların elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin işlemlerinde dikkate alacağı ilkeler açıkça belirtilmek suretiyle, uygulamanın genel çerçevesi çizilmiş, böylece kamu hizmeti niteliğinde bulunan bu hizmetlerin verilmesinde uygulanacak ilkeler netleştirilmiştir. Bu düzenleme ile bir taraftan elektronik haberleşme hizmetlerinde serbest rekabetin getireceği yararların sağlanması hedeflenmekte, öte yandan sektörün serbest rekabete açılması ile doğabilecek sorunlar, sektörü düzenleyici makamların müdahale alanı açıkça belirtilmektedir.

            Ayrıca, Kanunun belirlediği ilkeler çerçevesinde idarenin takdir hakkı saklı kalmakla birlikte, bu ilkelerin açıkça sayılması, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin işlemlerin idarî yargı denetimini kolaylaştırıcı niteliktedir.

Madde 5.- Bu madde ile; uydu pozisyonu ve ulusal çapta verilecek belirli telsiz frekans bandı kullanımını ihtiva eden, sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin, yetkilendirme politikası esaslarını, hizmetin başlama zamanını, süresini ve hizmeti sunacak işletmeci sayısını belirlemek yetkisi Ulaştırma Bakanlığına bırakılmıştır. Ulaştırma Bakanlığınca, elektronik haberleşme sektörünün serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmek ve Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünün desteklenmesini sağlamak için hedef, ilke ve politikaların belirlenmesi ve bu amaçla gerektiğinde teşvik edici tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Ayrıca;

- Elektronik haberleşme altyapısı ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması, geliştirilmesi ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması ve teşvik edici tedbirlerin alınması,

- Elektronik haberleşme cihazları sanayisinin gelişmesine ilişkin politikaların oluşumuna katkıda bulunularak, elektronik haberleşme cihazlarının belli oranlarda yerli üretimini özendirici tedbirleri almaya yönelik politikaların belirlenmesi,

- Ucuz, hızlı ve güvenli internet erişiminin sağlanması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacına yönelik politikaların belirlenmesi,

- 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafında yer alan "Statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli bir bakanlık veya merci vasıtasıyla muamelatta bulunacağı belirtilen milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri, temsilcileri ve sair mercileri ile yapılacak temaslar, müzakereler, milletlerarası andlaşmalar, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla işbirliği dahilinde, sorumlu bakanlık veya merci eliyle yapılır." hükmüyle, uluslararası temsilin bakanlıklar kanalıyla yapılacağı belirlendiğinden; ülkemizin üyesi bulunduğu elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşlar nezdinde devletin temsil edilmesi, çalışmalara katılım ve kararların uygulanması konusunda koordinasyonun sağlanması,

- Elektronik haberleşme politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaların yapılması ve yaptırılması ile olağanüstü hal ve savaşta da 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütülmesi, doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle elektronik haberleşme hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması ve koordinasyonun sağlanması,

amaçlanmıştır.

            Ayrıca, elektronik haberleşme sektörüne yönelik belirlenecek hedef, ilke ve politikalara esas olmak üzere Kurum'dan, işletmecilerden, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli bilgi ve belgelerin alınması öngörülmüştür.

Madde 6.- Bu Kanunla Kurumun; elektronik haberleşme sektörü ile ilgili şikâyetleri inceleme yetkisi açıklığa kavuşturulmakta, şikâyetleri değerlendirme ve denetim işlevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmesi için ilgililerden bilgi ve belge toplama yetkisi verilmektedir.

            Ayrıca, sektörde yetkilendirme, tarifeler, erişim, geçiş hakkı, numaralandırma, frekans spekt-rumu yönetimi, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzenleme ve denetlemeleri yapmak, spektrumun izlenmesi ve denetimi ile piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirme yetkisi verilmiş ve işlevleri arasına tüketicilerin menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması da sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Kuruma, elektronik haberleşme sektöründe rekabetin tesis edilmesi, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesi ve rekabetin tesisine yönelik öncül ve ardıl düzenlemeleri yapması, bu amaçla ilgili pazarlarda piyasa analizleri yapması ve bunun sonucunda ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olması halinde, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirmesi ve rekabetin tesisi ve korunmasına yönelik her türlü tedbiri alma yetkisi tanınmıştır. Kurum, elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptırım uygulamak, gerekli gördüğü hallerde elektronik haberleşme sektörüne ilişkin konularda Rekabet Kurumundan  görüş alma yetkisine de sahiptir.

            Ayrıca, elektronik haberleşme hizmetlerinin tesis ve işletilmesi için gerekli olan  frekans ve  uydu pozisyonu ile ilgili olarak 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini, güç ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütme görevi Kuruma verilmiştir. Bunun yanında numaralandırma tahsisi ve planlaması  konularında düzenleme yapılması ve bu konuların uluslararası kuruluşlarla eş güdüm çerçevesinde yürütülmesi, sektörün gelişimini teşvik etmek için gerekli araştırmaların yapılması ve ülkemizin üyesi bulunduğu elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılımın sağlanması esasları getirilmiştir.

             Ayrıca Kuruma; gelir ve giderlerinin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi ile görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak ikincil düzenlemelerin yapılması yükümlülükleri verilmiştir.

             Kurum tarafından yapılmakta olan telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi işlemlerine açıklık getirilmiştir.

Madde 7.- Elektronik haberleşme sektöründe işletmecilerin rekabetin tesis edilebilmesi ve sürdürülebilmesine engel teşkil edecek uygulamalarına karşı Kurum'un gerekli işlemleri yapabilmesine yönelik zeminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Ayrıca, dünya genelindeki düzenlenme yaklaşımlarına paralel olarak, elektronik haberleşme sektörü ile ilgili işlemlerde sektörün kendine has özellikleri ve sürekli gelişen yapısı nedeniyle sektöre özgü düzenleyici kurum olan ve ilgili düzenleme çalışmalarını da yürüten Telekomünikasyon Kurumunun görüşü ve yaptığı işlemler esas alınmak durumundadır. Bu çerçevede, ilgili madde hükmü ile Telekomünikasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu arasında yetki karmaşası ve farklı kararların çıkmasının engellenmesi ile sektöre ilişkin yapılan işlemlerde tutarlılığın artırılması ve belirsizliğin asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır.

            Ayrıca, elektronik haberleşme pazarlarında rekabetin artırılması hedefi doğrultusunda Avrupa Komisyonunun 2002/21/EC sayılı Çerçeve Direktifine göre, ilgili pazarların belirlenmesi düzenleyici kurumların sorumluluğunda bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu 11/2/2003 tarihli Tavsiyeleri kapsamında elektronik haberleşme sektöründe perakende ve toptan pazar başlıkları altında toplam 18 adet ilgili pazar belirlemiştir. Bu pazarlar öncül düzenlemelere tâbi tutulabilmekte ve söz konusu pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere rekabetin artırılması amacıyla benzer ya da farklı yükümlülükler getirilebilmektedir. Zira, ilgili pazarların iktisadi, teknik ve tarihsel karakteristikleri ile etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin piyasadaki koşullar üzerine etki etme imkânları farklılık arz edebilmektedir. Avrupa Birliği mevzuatına uyum ve elektronik haberleşme pazarlarında rekabetin artırılmasına yönelik çerçeveyi belirlemek açısından bu madde düzenlenmiş, Kurumun pazar analizleri yapacağı ve bu analizler sonucunda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirleyerek yükümlülük getirebileceği hususu netleştirilmiştir.

Madde 8.- Elektronik haberleşme pazarında aktör sayısının artırılarak sürdürülebilir rekabetçi bir ortamın oluşturulması, sektörün sağlıklı gelişmesinin sağlanması, yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, tüketicilere makul ücretler karşılığında ve belirli kaliteyi haiz hizmet sunulmasının sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla, maddede belirtilen istisnalar dışındaki elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak sektörde faaliyet yürütmek isteyen şirketlerin belirli usul ve esaslar çerçevesinde yetkilendirilmesi gerekmektedir.

             Ancak, yetkilendirmeye tâbi olmayan elektronik haberleşme hizmetlerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak ilkeler de madde ile tanımlanarak yetkilendirme kapsamına açıklık getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, bir elektronik haberleşme hizmetinin yetkilendirmeye tâbi olup olmadığı Kurumca belirlenirken, halka açık ve ticari olarak sağlanmaması ve yalnızca kişisel ihtiyaçlar için kullanılması ilkesi göz önünde bulundurulacaktır. Bu ilkeyle, AB uygulamalarında öngörülen "kamuya hizmet sunmama" ölçüsü temel alınmaktadır.

Ayrıca bu madde ile kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetlerle ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları elektronik haberleşme hizmetleri de bu istisna kapsamında değerlendirilecektir.

                 Özel kanunlarında bu yönde bir hüküm bulunmayan ancak elektronik haberleşme hizmeti sağlamasında kamu yararı bulunan kurum ve kuruluşların varlığı ile bu kurum ve kuruluşların kişisel elektronik haberleşme sistemi kurma yönündeki başvurularının cevaplanamaması karşısında, madde ile millî güvenlik, kamu yararı, rekabet gibi nedenlerle, bu tür kurum ve kuruluşların Kurum tarafından karar alınmak suretiyle, yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti sağlayabilecekleri öngörülmüştür. Bu düzenleme ile, ancak bir şirket kurmak ve yetkilendirme ücretini ödemek suretiyle yetkilendirilecek olan belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının, bu maddede belirtilen koşullarla, Kurum tarafından yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti sağlamaları mümkün hale getirilmiştir. Kurum bu konuda karar verirken elektronik haberleşme hizmetlerinin öncelikle işletmecilerden temin edilmesinin sağlanması suretiyle etkin rekabetin korunması ilkesini göz önünde bulunduracaktır.

Bu maddede ayrıca radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili olmak üzere 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir.

Madde 9.- Farklı elektronik haberleşme hizmet ve teknolojilerinin yakınsaması, mukayese edilebilen tüm hizmetlerin kullanılan teknolojiye bakılmaksızın benzer şekilde ele alındığı bir yetkilendirme sisteminin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

Bunun yanı sıra, yeni elektronik haberleşme hizmetlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesini ve pazarda yer alan aktör sayısının artırılarak, tüketicilerin işletmeciler arasında daha sağlıklı seçim yapabilmesini teminen, oluşturulan yetkilendirme sisteminin asgari zorluk derecesini haiz olması gerekmektedir.

Söz konusu hedeflerin en etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için yetkilendirme kategorileri iki aşamaya indirilerek açık bir hale getirilmiştir.

        Elektronik haberleşme hizmetlerinin daha yaygın bir şekilde sağlanmasını temin etmek amacıyla, şirketlerin bildirim yoluyla yetkilendirilmesi öngörülmüştür. Böylelikle, bildirim yoluyla yapılan yetkilendirmelerde söz konusu elektronik haberleşme hizmetlerini sunmayı talep eden şirketlerin, Kurum düzenlemeleri çerçevesinde bildirim yapmak suretiyle "işletmeci" sıfatını haiz olması ve yetkilendirme kapsamındaki faaliyetlerine başlama hakkını elde etmesi sağlanmıştır.

  Yetkilendirme kapsamındaki ikinci tür ise kullanım hakkı verilmesidir.  Kurumca kıt olduğuna karar verilen kaynakların tahsisini ihtiva eden elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak isteyen başvuru sahiplerine kullanım hakkı verilmesi öngörülmüştür.

        Bakanlığın sektörde politika belirleme görevi paralelinde, sınırlı sayıda işletmeci tarafından ulusal çapta verilecek belirli frekans bandı, numara ve uydu pozisyonu kullanımını ihtiva eden yeni nesil mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin  yetkilendirme politikası esaslarını, hizmetin başlama zamanı, süresi, ücreti ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı Bakanlık tarafından belirlenecek ve gerekli diğer işlemler Kurum tarafından yürütülecektir.

           Yukarda belirtilen kapsamın dışında kalan ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından verilecek olan elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesine ve/veya elektronik haberleşme şebeke ve altyapısının tesisi ve işletilmesine ilişkin olarak, gerekli işlemler Kurum tarafından yürütülecektir.

  Yetkilendirme süreleriyle ilgili olarak, uluslararası uygulamalar da dikkate alınmak suretiyle, verilecek kullanım hakları için 25 (yirmi beş) yıllık bir üst sınır getirilmiştir. Ancak, hizmetin niteliği ile başvuru sahibinin talebi de dikkate alınarak bu sürenin Kurum tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Ayrıca,

- Kullanım hakkı, işletmecinin faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması durumunda Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre iptal edilebileceği, kullanım hakkının iptal edildiği hallerde Kurumun, abonelerin menfaatlerini korumak için gerekli gördüğü tedbirleri alabileceği,

- Kamu güvenliği, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle, şirketlerin elektronik haberleşme alanında faaliyete geçmelerinin veya elektronik haberleşme sağlamalarının engellenebileceği,

- Madde hükümlerine aykırı olarak elektronik haberleşme tesisi kuran, işleten veya elektronik haberleşme hizmeti verenlerin tesisleri Kurumun talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılarak faaliyetlerine son verileceği,

öngörülmüştür.

Yine madde ile kullanım hakkı taleplerinin reddi ile kullanım hakkının iptaline yönelik hükümler de düzenlenmiştir.

Madde 10.- Bu madde ile gerçek ve tüzel kişilerin geçici olarak  deneme veya gösterim amaçlı elektronik haberleşme sistemleri kurma taleplerinin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek bu sistemlere deneme izni verilmesi öngörülmüştür.

Madde 11.- Bu madde ile yetkilendirme karşılığında işletmecilerden "idarî" ve "kullanım" ücreti olmak üzere iki tür ücret alınması öngörülmüştür. İdarî ücret, Kurumun bu Kanunda belirtilen görevlerini yerine getirirken meydana gelecek masraflarını karşılamak amacıyla alınmaktadır. Böylece, yetkilendirilen tüm işletmecilerden idarî ücret alınabilmesi esası getirilmiştir.

            Ayrıca, kendilerine tahsis edilecek kaynakların etkin ve verimli kullanımının teminine yönelik olarak işletmecilerden, "kullanım ücreti" alınması hükmü getirilmiştir. Alınması öngörülen kullanım ücreti, Devlete ait olan bir kaynağın kullanım hakkının devri karşılığında alınacak ücrettir. Bu nedenle, kullanım ücretlerinin hazineye gelir kaydedilmesi esası getirilmiştir.

Bu madde ile ayrıca kullanım ücretlerinin asgari değerinin, Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

  Yetkilendirme ücretleri, idarî ve kullanım ücretleri adı altında iki türlü tespit edilerek, Kurumun gelirleri ile ilgili şeffaflık ilkesinin benimsenmesi, konuyla ilgili uygulama sürecinin kısaltılması, sektörde güven ortamının sağlanması gerçekleştirilmiştir.

Madde 12.- Bu madde ile işletmecinin, yetkilendirildiği kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetini, mevzuat ve Kurum düzenlemelerine uygun olarak verme hakkına sahip olacağı, bildirim ve kullanım hakkı ile yetkilendirilen işletmecilere, Kanunda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak kaydıyla yükümlülükler getirilebileceği düzenlenmiştir.

            Ayrıca, işletmecilerin, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik altyapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sokmadan önce kurmakla yükümlü olacağı hükmü getirilmiştir.

Madde 13.- Bu madde ile tarifelerin düzenlenmesinin hukuki çerçevesi çizilmektedir. Bu düzenleme kapsamında tarifeler, ilgili işletmeciler tarafından Kurum düzenlemelerine aykırı olmadıkça serbestçe belirlenecektir.

             Kurum düzenlemeleri kapsamında, öncelikle hangi durumlarda tarifelerin düzenleneceği ve onaya tâbi olacağı açık bir şekilde maddede  belirtilmektedir. Bununla birlikte, elektronik haberleşme sektöründeki hızlı gelişmeler ve giderek artan özel sektör faaliyetleri de dikkate alındığında, fiyatlandırma politikaları açısından gereken esnekliğin sağlanmasına da dikkat edilmiştir.

                Fiyat düzenlemesinin özellikle serbest rekabetin tam olarak işlemediği alanlarda yoğunlaşması, buna karşılık serbest rekabetin mevcut olduğu alanlarda ise, mümkün olan en alt düzeye inmesi amaçlanmaktadır. Tarifelerin düzenlemesi ile amaçlanan rekabetçi bir piyasaya sürekli olarak alternatif bir yapı oluşturmak değildir. Aksine, elektronik haberleşme sektöründe serbest rekabete dayalı bir yapı oluşturulduğu ölçüde, devlet müdahalesi en aza indirilecektir.

Bu madde ile genel olarak rekabetin artırılması ve tüketicinin korunması, diğer bir ifade ile tarife düzenlemeleri ile rekabetçi bir piyasanın tüketicilere sağlayacağı yararların (Tam rekabet piyasasında, mübadeleden kaynaklanan toplam fayda- sosyal refah, bu faydadan tüketicilerin elde ettiği kısım- tüketici rantı maksimumdur.) elde edilmesi amaçlanmaktadır.

                   AB mevzuatının ilgili bölümünde  tarife düzenlemelerinin amacı tüketici haklarının korunması ve etkin rekabetin tesisidir. Dolayısıyla  bu madde ile ilgili  hükümlere uyumluluk sağlanmış olacaktır.

Bu kapsamda, maddede Kurum tarafından etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirleyecekleri tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemlerin belirlenebileceği öngörülmektedir. Temel olarak işletmecilerin tarifelerini Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirleyebilmeleri benimsenmiştir. Buna karşın, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin tarifelerini belirlerken esas aldıkları maliyetlerden Kurum tarafından belirlenecek maliyet yöntemine göre gereksiz harcama olarak kabul edilecek muhtemel maliyet kalemleri ile Kanunun 14 üncü maddesinde belirlenen ilkelere aykırı muhtemel hüküm ve koşulların tarifelerden çıkartılması suretiyle onaylamak, gerekli hallerde değiştirerek onaylamak hükmü getirilmiştir. Esasen etkin piyasa gücüne sahip işletmecinin beyanı üzerinden yapılabilecek bu müdahaleler ile birlikte özellikle karmaşık maliyet yapılarına sahip veya maliyetlerinin sağlıklı olarak ortaya konmasının belirli bir süreyi alabileceği yeni veya eski hizmetlerin yine Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebilecek hüküm ve koşullarda sunulmamasını teminen tarifelere alt ve üst sınırlar getirilebilmektedir. Bu madde hükümleri kapsamında tarifelerin içeriğinde yer alabilecek Kanunun 14 üncü maddesinde ifade edilen ilkelere aykırı hüküm, koşulların değiştirilerek onaylanmasının, ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden uygulamaların işletmeciden düzeltilmesinin istenmesi veya bu gerekçeler ile tarifelerin onaylanmayarak hizmetin sunumuna başlanılamaması sonucu hizmetin sunulmasına kadar yaşanacak süre kaybının önlenmesi ve hızlı gelişen elektronik haberleşme piyasasındaki rekabet aksaklıklarının ardıl (ex-post) düzenlemeler yerine öncül (ex-ante) düzenlemeler ile önlenmesi açısından daha uygun bir yaklaşım olacağı öngörülmektedir.

Bu hükümlere ilişkin uygulama usul ve esasları Kurum düzenlemeleri ile belirlenebilecektir.

Madde 14.- Bu madde ile, Kurum düzenlemeleri kapsamında elektronik haberleşme hizmetlerinin fiyatlandırılmasında gözönüne alınması gereken ilkeler belirtilmektedir.

Öncelikle tarife kavramı ile; işletmecilerin elektronik haberleşme, altyapı hizmetlerini sunmalarından ve erişim sağlamalarından kaynaklanan her türlü ücret belirtilmektedir.

               Kamu hizmetinin gereği olarak, fiyatlandırmada ayrım gözetilmeksizin, adil ve şeffaf olması ilkesi bu maddede özel olarak bir kez daha vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, fiyatlandırma bakımından kolaylıkların sadece ihtiyaç sahibi kesimlere yöneltilmesi ve ihtiyaç ve gelir düzeyine bakılmaksızın herkes için geçerli olacak düşük fiyatlandırmadan (yapay olarak) kaçınılması öngörülmektedir.

Rekabetçi bir piyasanın ortaya çıkaracağı etkinliğin ve faydaların elde edilmesi arzulandığından, bu piyasada ortaya çıkan fiyatların maliyetleri yansıtacak olması esas alınmıştır. Tam rekabet piyasasında fiyatlar maliyetleri yansıtacak, optimum kaynak tahsisi sağlanacak ve sosyal refah maksimize edilecektir. Bu kapsamda bu madde ile fiyatlandırma ile ilgili tüm faktörler daha belirgin hale getirilerek, yürütülecek sağlıklı bir politikanın çerçevesi belirlenmektedir.

Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrası çerçevesinde fiyat düzenlemesine muhatap olacak işletmeciler piyasa gücüne göre belirlenmiştir. Dolayısıyla, düzenlemeler ve yükümlülükler söz konusu maddede belirtilen işletmeciler için Kurumca zorunlu tutulmaktadır.

Bu kapsamda Kurum düzenlemelerinde, rekabetin tesisi ve sürdürülmesi, sosyal refahın maksimize edilmesi ve elektronik haberleşme hizmetlerinin piyasada mübadele edilmesinden tüketicilerin elde ettiği kazancın korunması için etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin tarifelerinin; aşırı yüksek olmamasının, zararlı fiyat ayrımcılığı içermemesinin, çapraz sübvansiyon yapmamasının, yıkıcı fiyatlandırmaya yol açmamasının, fiyat sıkıştırmasına neden olmamasının, rekabet karşıtı uygulamalar içermemesinin ve teknolojik gelişmeyi teşvik edici olmasının gözetilmesi hedeflenmiştir.

Yukarıda ifade edilen amaçlar AB mevzuatıyla da uyumludur.

            Ayrıca, Kurumca yapılacak  düzenlemelere temel teşkil edecek verilerin, bilgi ve belgelerin işletmecilerden alınması, tarife, kalite düzeyi ve Kurumca belirlenecek diğer bilgilerin zamanında kamuoyuna duyurulması ve yayımlanması hususunda yapılacak düzenlemelerle  kamu yararının korunması amaçlanmaktadır.

Madde 15.- Bu madde ile Kurum düzenlemelerinde erişim kapsamında değerlendirilecek hususlar ele alınmaktadır.

Şöyle ki, erişimin; yerel ağa ve yerel ağ üzerinden hizmet verebilmek için gerekli olan ilgili tesislere erişim de dahil olmak üzere sabit veya sabit olmayan şebekelerin şebeke elemanlarına veya ilgili tesislerine, teçhizatların bağlanmasını kapsayacak şekilde binalar, borular ve direkleri de içerecek biçimde fiziksel altyapıya, operasyonel destek sistemleri de dahil ilgili yazılım sistemlerine, numara dönüşümü veya eşdeğer fonksiyonelliğe sahip sistemlere, sabit ve özellikle roaming için mobil şebekelere, sanal şebeke hizmetlerine ve sayısal televizyon hizmetleri için koşullu erişim sistemlerine erişimi kapsadığı belirtilmektedir. Bu kavramların mevzuatımıza girmesi, sektörün gelişimi ve etkin rekabetin tesisi için büyük önem arz etmektedir.

İlgili yazılım sistemlerine erişimden, numara taşınabilirliğinin veya taşıyıcı seçiminin uygulanabilmesi için gerekli olan yazılım sistemleri anlaşılmaktadır. Bu şekilde numara taşınabilirliği ve taşıyıcı seçimi mevzuatımıza girmiş olacak ve etkin rekabet ortamının sağlanması açısından çok önemli bir adım atılmış olacaktır.

            Numara dönüşümü veya eşdeğer işlevselliğe sahip sistemlere erişim ile kastedilen 444 ya da 0800 ve benzerleri ile başlayan numara dizilerine erişim kastedilmekte olup, bu husus fiilen de uygulanmaktadır. Böylece fiilen uygulanan husus kanuni çerçeve içine alınmış olacaktır.

Sanal şebeke hizmetlerine erişimden kastedilen, özellikle önümüzdeki yıllarda mobil elekt-ronik haberleşme hizmetleri piyasasına girebilecek olan ve kendi şebekeleri olmayan mobil işletmecilerinin, şebeke sahibi mobil işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmetleri vermesine imkân sağlanmasıdır.

Arabağlantı ve ulusal dolaşım erişim kapsamında olup, erişim için öngörülen düzenlemelere tâbidirler.

             Ayrıca erişimin kapsamında olan yeniden satış amacıyla hizmetlerin toptan sunumu, koşullu erişim sistemleri zikredilmiş ve gelişen teknolojiler ile ileride ortaya çıkabilecek erişim türlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesine imkân veren ifadelere yer verilmiştir. Bu doğrultuda maddenin son bendinde, "Kurum düzenlemeleri ile belirlenen diğer hallerdeki erişim" ifadesine yer verilerek halihazırda öngörülemeyen erişim teknolojilerinin/platformlarının da erişimin kapsamına dahil edilmesine imkân tanınmıştır.

Madde 16.- Elektronik haberleşme hizmetleri pazarında tüm işletmecilere ayrım yapılmaksızın aynı yükümlülüklerin getirilmesi gereğinden fazla bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, getirilen bu yükümlülüklerin bütün işletmeciler tarafından karşılanabilmesi fiilen mümkün değildir. Düzenlemenin temel amacı olan etkin rekabet ortamının sağlanabilmesi için özellikle yerleşik işletmecilere karşı pazara yeni girecek işletmecilerin öncül düzenlemelerle güvence altına alınması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu esnekliği Kuruma sağlayacak şekilde erişim yükümlülerinin ve yükümlülüğün kapsamının Kurum tarafından belirleneceği ifade edilmektedir.

Bu madde ile telekomünikasyon sektöründe etkin rekabetin tesisi için elzem olan arabağlantının sağlanmasını teminen, tüm işletmeciler talep gelmesi halinde arabağlantı müzakerelerinde bulunmakla yükümlü kılınmakta, tarafların anlaşamamaları halinde Kurum tarafından işletmecilere arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirilebileceği ifade edilmektedir.

        Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında, erişim ve arabağlantı yükümlülüklerinin hangi kriterler gözetilerek getirileceği ile işletmecilerin bu konudaki hak ve yükümlülükleri düzenlenmiş, üçüncü fıkrasında da söz konusu yükümlülüklerin Kurum tarafından nasıl sınırlandırılacağına ilişkin genel bir çerçeve belirlenmiştir. Bu madde hükmüne göre Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ilkeleri göz önünde bulundurarak kamu menfaati açısından gerekli gördüğü hallerde, erişim ve arabağlantı yükümlülüklerini sınırlandırabilecektir.

Ayrıca, bu Kanun ilkeleri çerçevesinde etkin rekabetin sağlanabilmesi ve kamu yararı açısından işletmecilere diğer işletmecilerin makul erişim taleplerini, bu Kanun hükümleri çerçevesinde karşılamalarına yönelik olarak eşitlik, ayrım gözetmeme, şeffaflık, açıklık, maliyet ve makul kâra dayalı olma yükümlülükleri ile erişim yükümlülerinin ortaklarına, iştiraklerine veya ortaklıklarına, sağladıkları ile aynı koşul ve kalitede hizmet sunma yükümlülüğü getirilebileceği ifade edilmektedir.

Madde 17.- Elektronik haberleşme ağları kurmak için oldukça yaygın bir alt yapı gerekmektedir. Ayrıca bu ağın işlemesi için kule, direk, bina, kanal, boru, menhol gibi destekleme alt yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen alt yapı unsurlarının paylaşılması (tesis paylaşımı), ülke kaynaklarının ekonomik verimliliği açısından değerlendirildiğinde, elektronik haberleşme sektöründe önemli sonuçlar doğuracaktır. İlgili elektronik haberleşme pazarına girmek isteyen işletmeciler, bu alt yapı paylaşım yükümlülüğü sayesinde, ek masraftan kurtulacak olup, bu durum kaynak israfını azaltacak, rekabetin tesisinde önemli katkılar doğuracaktır.

Aynı durum, iki ya da daha fazla işletmecinin kablo ve iletim tesislerini ve ilgili teçhizatlarını mevcut bina ve santrallere yerleştirmelerine imkân sağlanması (ortak yerleşim) konusunda da geçerlidir. Ortak yerleşim, santral anahtarlarına veya yerel erişim hatlarına doğrudan ya da neredeyse doğrudan erişime imkân sağlar.

                Tesis paylaşımı ve ortak yerleşim, tam ve etkin rekabetin önündeki engelleri önemli ölçüde ortadan kaldırır. Direkler, hatlar veya kuleler kurmak, kanallar kazmak veya borular döşemek için geçiş hakkı ve diğer hakların verilmesi oldukça uzun zaman alabilmekte, yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Tesis paylaşımı ve ortak yerleşim, yeni işletmecilerin pazara giriş maliyetlerini azaltırken, tek geçiş hakkı sahibi olan yasal yükümlü işletmeciye de  ek gelirler sağlamaktadır.

Madde 18.- Liberal bir elektronik haberleşme sektörünün can damarlarından birisi olan erişim, sektörün serbest rekabete açılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Erişim yükümlülüğü net, açık ve güvenceli bir şekilde oluşturulmamış bir sektöre yeni işletmecilerin girmesi ve elektronik haberleşme hizmeti sunabilmesi, tüm şebekesini kendisi kurmadığı sürece fiziken ve teknik olarak imkânsızdır.

             Madde kapsamında, Anayasanın 48 inci maddesinde hüküm altına alınan sözleşme serbestisi ilkesi doğrultusunda işletmecilerin erişim koşullarını kendi aralarında serbestçe belirleyebilecekleri ifade edilmiştir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanan Erişim Direktifinde de işletmecilerin erişim anlaşmalarında öncelikle kendi aralarında ticari olarak anlaşabilmelerinin etkin rekabet için önemli olduğu ifade edilmektedir.

Ancak, taraflar arasında gerek müzakere aşamasında gerekse sözleşme imzalandıktan sonra bu Kanunda düzenlenen konulara ilişkin olarak anlaşma sağlanamadığı durumlarda kamu yararı gereği ve kamusal hizmet niteliği taşıyan elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlıklı yürüyebilmesini teminen sektörün düzenleyici otoritesi olan Kuruma müdahale ve gerekli gördüğü tedbirleri alma yetkisi verilmiştir. Tarafların ticari olarak anlaşamamaları neticesinde tüketicilerin yaşayacakları olumsuzlukları engellemek ve etkin rekabet ortamının sağlanması için düzenleyici otoritelere yetki verilmesi erişim direktifinde de yer almıştır.

Yine bu madde kapsamında, işletmecilere erişim anlaşmalarını imzalanmasından sonra Kuruma sunma yükümlülüğü getirilmiş, böylelikle erişim anlaşmalarının ilgili mevzuata, düzenleyici Kurumun sektörde sağlamakla yükümlü olduğu rekabetin gelişimine ve tüketici menfaatine aykırı olup olmadığının tespiti temin edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede işletmecilere, incelenen anlaşmalardaki değişiklik taleplerinin yerine getirilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

              Erişim anlaşmalarının ticari sırlar hariç olmak üzere ve tarifeleri kapsayacak şekilde aleni olması, anlaşmaya taraf olmayan ancak, sektörde yer alan işletmecilere kendilerine ayrımcılık yapılıp yapılmadığını şeffaf bir şekilde kontrol imkânı sağlayacaktır. Ticari sırların işletmeye ait yöntem bilgilerinin, (know-how vb.) rakip işletmeciler tarafından elde edilmesi halinde kendilerine haksız rekabet avantajı sağlayacak bilgilerin toplamı olduğu genel kabul görmüştür. Bu kapsamda dünya uygulamalarında da görülen, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin tarifelerinin ticari sır kapsamında değerlendirilmediği ve ticari sırlar dışındaki anlaşma hükümlerinin aleni olduğu, uygulamalar çerçevesinde erişim anlaşmalarının alenilik prensipleri Kanunun bu maddesinde ifade edilerek daha ayrıntılı düzenlemelerin ikincil mevzuatla belirleneceği de hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca bu madde ile Kurum, arabağlantı ve dolaşım dahil erişim kapsamında yer alan tüm anlaşmazlıklarda uzlaştırma prosedürü işleterek gerekli tedbirleri alabilecektir. Uzlaştırma prosedürünün işletilmesinde süre için gereken üst sınır belirtilmek suretiyle de açıklık sağlanmıştır.

Madde 19.- Bu maddede, Kurum tarafından erişim yükümlüsü işletmecilere kendileri ile yapılacak arabağlantının şartlarını içeren ve bir rehber niteliğinde olan referans arabağlantı teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebileceği ifade edilmektedir. Söz konusu referans teklifler özellikle piyasaya yeni giren ve küçük işletmeciler açısından pazarın büyük kısmına hâkim olan işletmecilerle yapılacak arabağlantının asgari şartlarını önceden görmelerine imkân vermesi nedeni ile belirlilik sağlamaktadır. Bu şekilde şeffaflığın sağlanması piyasaya yeni girecek olan işletmecilerin karşılaşacağı koşulları önceden bilmelerini ve yerleşik işletmecilerin diğer işletmecilere ayrım gözetmeksizin adil bir muamelede bulunmasını  açıkça  mümkün kılacaktır. Bu yolla piyasaya girişlerin özendirileceği ve adil bir ortamın oluşması sağlanarak, rekabetin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

   İşletmecilerin Kurum tarafından referans tekliflerde talep edilen değişiklikleri yerine getirmekle, Kurum tarafından onaylanan referans teklifi yayınlamakla ve söz konusu tekliflerdeki şartlarla erişim sağlamakla yükümlü olduğu ifade edilmektedir.

Madde 20.- Bu madde ile, uluslararası uygulamalar kapsamında erişim yükümlüsü işletmecilere tarifelerini maliyet bazlı belirleme yükümlülüğü getirilebileceği ifade edilmektedir.

      Arabağlantı ücretlerinin belirlenmesi için maliyet bazlı bir standart olmaksızın, piyasada yerleşik tekel konumdaki veya etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler, piyasaya yeni giren işletmeciden şebekelerinde sonlandıracağı aramalar için yüksek bir fiyat talep edebileceği gibi benzer şekilde, yine bu işletmeciler, kendi şebekelerinde başlatılan ve rakip işletmecide sonlandırılan aramalar için de rakip işletmecilere çok az veya hiçbir ücret ödememe konumuna sahip olacaklardır. Bu durumda yeni rakipler çok az seçeneğe sahip olacak veya bu tip bir teklifi kabul etmek ya da arabağlantı yapamama durumunda kalacaktır.

Diğer taraftan, Kurum tarafından talep edilmesi halinde tarifelerin maliyet bazlı belirlendiğini iddia eden işletmeciler bu iddialarını ispat etmekle yükümlü kılınmaktadır. İşletmeciler, ücretlerin maliyet bazlı olduğunu ispat edemezse Kurum, tarifeleri maliyet bazlı belirleyinceye kadar, uluslararası uygulamaları da dikkate almak suretiyle tavan fiyat yöntemi veya kıyaslama yönteminden faydalanabilecektir.

Madde 21.-  Bu madde ile elektronik haberleşme sektöründe etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin eşitlik, ayrım gözetmeme, şeffaflık, açıklık, maliyet ve makul kâra dayalı olma ilkelerini yerine getirmelerinin sağlanması ve denetlenebilmesi için gelir, gider ve maliyetlerin her faaliyet ve iş birimi için ayrı ayrı gösterilmesinin yolu olan hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin hususlar belirtilmektedir.

Birçok hizmeti aynı şebeke üzerinden sunan işletmecilerin, bir hizmete ilişkin rekabet ihlali yapıp yapmadığının tespiti aşamasında, tüm faaliyetlerine ilişkin detaylı hesapların ortaya konulabilir olması önem arz etmektedir. Dolayısıyla, işletmeciye ait verilerin gelirlerle maliyetleri ayrı ayrı görebilecek şekilde ayrıştırılmış olarak sunulmasının etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülük olarak getirilmesi, rekabetin tesisi ve devamı açısından önemlidir. Bu durum Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumludur. AB mevzuatında ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olarak belirlenen işletmecilerin (sabit ya da mobil şebeke ayrımı yapılmaksızın) erişim ve/veya arabağlantı ile ilgili belirli faaliyetler için hesap ayrımı yapmaları zorunlu tutulmuştur.

           Bununla birlikte, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olduğu belirlenen bütün işletmecilere aynı kapsamda bir hesap ayrımı yükümlülüğü getirilmesi, aşırı regülasyona yol açabilir. Bu kapsamda, bu Kanunun "Rekabetin Sağlanması" başlıklı maddesinde yer verilen "Aynı ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciler arasında söz konusu yükümlülükler açısından farklılaştırma yapılabilir." hükmü dikkate alınarak; aynı pazarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilerin hepsine veya Kurum tarafından belirlenecek olan bir kaçına hesap ayrımı yükümlülüğü getirilebileceği gibi, işletmecilere getirilecek hesap ayrımı yükümlülüğü kapsamında işletmecilerden farklı düzeyde ayrıştırma talep edilebilecektir.

Hesap ayrımı kapsamında işletmeciler tarafından sağlanacak bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespitinin Kurum veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından sağlanması gerekmektedir. Böylece bilgilerin doğruluğunun garanti edilmesi, sektörde verilerin güvenilirliğine ilişkin inancı da pekiştirecektir. Bu Kanunda kimlerin bağımsız denetim yapabileceği hususu sınırlandırılmayarak, maddenin son fıkrası doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşlarının kimler olması gerektiği hususunda detaylı düzenlemelere Kurum düzenlemeleri kapsamında yer verileceği belirtilmektedir. Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladıkları raporlardaki yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeni ile oluşabilecek zararlardan ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumlu tutulacakları ifade edilmektedir. 

Ticari sır kapsamında değerlendirilmeyen bilgilerin kamuoyuna açıklanması, doğru ve etkin karar alınmasını kolaylaştıracak ve telekomünikasyon sektöründe şeffaflığı sağlayacaktır. Bu çerçevede maddede, hesap ayrımı kapsamında sağlanacak bilgilerin yayımlanıp yayımlanmayacağı hususu ile yayımlanması durumunda hangi bilgilerin kim tarafından yayımlanacağı hususunun Kurum düzenlemesi ile belirleneceği ifade edilmektedir. Ayrıca, Kanunla işletmeciye yayımlama yükümlülüğü getirilmesinin yanında, Kurumun gerekli gördüğü hallerde söz konusu bilgileri kendisinin de yayımlayabileceğine yer verilerek, Kurumun pazara ilişkin genel değerlendirmeler yapması durumunda işletmeciye ait verilerin kullanılabilmesine de olanak tanınmış olmaktadır.

Maddenin son fıkrası ile, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Kurum düzenlemeleri yolu ile yapılacağı belirtilmektedir.

Madde 22.-  Bu madde ile, elektronik haberleşme hizmeti verecek işletmecilerin, kamu ve/veya özel mülkiyet alanlarını ne şekilde kullanacaklarının kapsamı belirtilmiştir.

Madde 23.- Bir taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahibinin, bir işletmecinin hizmetin gerektirdiği elektronik haberleşme altyapısı ve bunların destekleyici ekipmanlarını kurmak, yerleştirmek, sökmek, bakım ve onarımları yapmak amaçlarıyla geçiş hakkı talep etmesi halinde, geçiş hakkının söz konusu taşınmaza kalıcı zarar vermemesi, taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahibinin mülkiyetten ya da hak sahipliğinden kaynaklanan haklarının kullanımını sürekli şekilde aksatmaması, geçiş hakkının teknik açıdan mümkün olması, işletmecinin söz konusu taşınmaz dışında başka hiçbir yerden geçiş hakkı kullanmasının imkân dahilinde bulunmaması ve iktisadi açıdan oranlı olmayan maliyetler ihtiva etmemesi koşullarıyla, bu talebi reddedememesi esası getirilmiştir. Taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahibinin, bir geçiş hakkı talebini reddedebilmesi için, mevzuattan kaynaklanan makul ve haklı sebepleri ileri sürmesi ya da madde kapsamında belirlenmiş olan koşulların mevcut olmaması gereklidir. Bu zorunluluk, bir kamu hizmeti olan elektronik haberleşme hizmetinin verilebilmesi için, işletmecilerin altyapılarını kurabilmelerinin şart olmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca AB mevzuatında  belirtilen bir husus olduğundan, kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine yapılan geçiş hakkı talebini içeren başvurularını öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden değerlendirecekleri ve benzer konumdaki işletmeciler arasında ayrım gözetmeyecekleri bu maddede vurgulanmıştır.

Madde 24.- Herhangi bir taşınmaz üzerinde tesis paylaşımı ve ortak yerleşim yükümlüsü bir işletmeciye ait bir altyapının bulunması halinde, sonraki işletmecinin geçiş hakkı talebinde bulanmak yerine öncelikli olarak yükümlü işletmeci ile tesis paylaşımına gitmesi, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamasının yanısıra tam ve etkin rekabetin önündeki engelleri önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Tesis paylaşımı ve ortak yerleşim yeni işletmecilerin pazara giriş maliyetlerini azaltırken tek geçiş hakkı sahibi olan yasal zorunlu işletmeciye de ek gelirler sağlamaktadır.

Bu kapsamda, yeni bir elektronik haberleşme altyapısı kuracak olan işletmeci, geçiş hakkı işlemlerine başlamadan önce tesis paylaşımı ve ortak kullanım fırsatlarını araştırmalıdır. AB mevzuatında da yer alan bir husus olan tesis paylaşımı ve ortak yerleşimin, öncelikli olması gerektiği düşünülerek bu madde tanzim edilmiştir.

Madde 25.- Geçiş hakkı uygulamasında, talepte bulunan işletmeci ile taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahibinin, ilgili mevzuat hükümlerine ve mülkiyet haklarını düzenleyen Türk Medeni Kanunu hükümlerine bağlı olmak koşulu ile anlaşma serbestisi çerçevesinde serbestçe anlaşmaları gerektiği düşünülmektedir. Düzenleyici kurumun, taraflar anlaşabildiği sürece müdahil olmaması durumu, dünyada örnekleri bulunan bir uygulamadır. Sonuç itibarıyla anlaşma serbestisi anlayışı içerisinde, ticaret hukuku hükümlerine göre yapılmış ticari bir anlaşma ile geçiş hakkı uygulamasının gerçekleştirilmesi mümkün kılınmaktadır. Tarafların kendi aralarında anlaşamamaları durumunda, işletmeci, hizmet vermesi için zaruri olan geçiş hakkını elde edebilmek için kamulaştırma prosedürünün işletilmesini isteyebilecektir. Bu noktada, Kurum söz konusu geçiş hakkı talebinde kamu yararı olup olmadığına karar verecek merci olması nedeniyle, müdahil olacaktır.

Madde 26.- Geçiş hakkı kapsamında kullanılacak olan taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların, kökleri ile dal, yaprak ve meyvelerinin altyapıyı olumsuz etkilemeleri nedeniyle, dünya uygulamaları paralelinde düzenleme yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Aynı zamanda geçiş hakkı uygulamasında çevresel değerlerin korunması için ve tarihi eserler ile kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına dikkati çekmek için bu hususlarla ilgili kanun ve diğer düzenlemelere işaret edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Madde 27.- Bu maddede, işletmeciye ait elektronik haberleşme altyapısı ve bunların destekleyici ekipmanlarını, geçiş hakkının kullanılacağı taşınmaz üzerinde halihazırda bulunan kamu hizmeti altyapısına (yol bakımına hizmet eden donanımlar, kanalizasyon, su, gaz kanalları, demiryolları, elektrik tesisleri, diğer elektronik haberleşme altyapısı vb.) zarar vermeyecek şekilde ve mesafede tesis edilmesi esas alınmıştır.

Yeni altyapı tesis edecek işletmecinin, mevcut kamu hizmeti altyapısı kurumu ile gerekli koordinasyonu sağlaması ve gerekli hallerde söz konusu kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması için alınacak önlemlerden doğan masrafları tazmin etmesi, mevcut altyapı işletmecisinin hizmetinin kesintiye uğramaması ve altyapısının zarar görmemesi güvence altına alınmıştır.

Diğer taraftan, geçiş hakkının kullanımı sırasında, taşınmaz üzerinde halihazırda bulunan kamu hizmeti altyapısında yer değiştirme, sökme, vb. durumların zorunlu olması halinde, gerekli koordinasyon sağlanarak, işletmeci söz konusu kamu hizmeti altyapısı ile ilgili kurumu belli bir süre önce haberdar eder. Bu süre, tarafların kendine göre hazırlıklarını yapmaları açısından gereklidir. Kamu hizmetini sağlayan ilgili kurum, gerekli yer değiştirme, sökme ve benzeri işlemleri, işletmeciye bildireceği karar uyarınca bizzat yerine getirebileceği gibi, işletmeci bu işlemlerin yapılmasında kendi uzmanlarını bulundurabilir. Böylece geçiş hakkından faydalanacak olan işletmeciden önce, mevcut diğer altyapı işletmecilerinin altyapılarına zarar gelmemesi için tüm önlemler alınarak haklarının korunması, teknik, idarî ve gerekli koordinasyonlar yapılmak suretiyle sağlanmış olacaktır.

Geçiş hakkı taraflar arasında anlaşmaya dayanan bir konudur. Mevzuattan kaynaklanan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla, tarafların birbirlerinin mülk ve sistemlerine zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahibinin, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin, kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli tüm önlemleri almak veya alınmasına izin vermek durumundadır. Ancak, bu önlemler alınırken bir takım masraflar yapılması gerekiyorsa, bu masrafların, işletmecinin faaliyetlerinin icrası ve güvenliği için olduğundan, işletmeci tarafından karşılanmasının, taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahibinin haklarının korunması için gerekli olacağı düşünülmüştür. Böylece, taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahibi taraflar arasında yapılan anlaşma gereği taşınmazını mevzuat çerçevesinde her iki tarafın da hakları saklı kalmak koşuluyla kullandırabilecektir.

            Ayrıca, işletmeci çalışmalarını gerçekleştirirken mülkü, çalışmalardan önceki yani başlangıçtaki durumuna en kısa sürede bizzat kendisi getirmek veya bunu yaptırmakla yükümlü kılınmıştır.

Madde 28.- İşletmeciler tarafından kurulacak elektronik haberleşme altyapısının kurulması sırasında imar ve diğer mevzuattan kaynaklanan sınırlamaların olması nedeniyle bir düzenleme ihtiyacı duyulmuştur.

Geçiş hakkı kapsamı dışında, şehir içlerinde veya dışlarında imar mevzuatına tâbi alanlarda da sabit veya geçici olarak elektronik haberleşme altyapısı tesisatı kurulması söz konusu olacaktır.

Bu Kanunda, altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesinde, diğer kamu altyapılarının korunmasına ilişkin hükümler getirilmiştir. Elektronik haberleşme altyapısı kapsamında kurulacak baz istasyonları ve bunların müştemilatı niteliğindeki teçhizatın kurulmasında ne gibi koşullara bağlı olunduğu veya hangi istisnalardan yararlanabilecekleri konusuna açıklık getirilmiştir.

        Elektronik haberleşme alanında başlayan serbestleşme ile birlikle, mevcut işletmeciler ile piyasaya yeni girecek işletmeciler, kendi fiziki sabit altyapılarını kurmak durumunda olacaklardır. Böylece, hizmetlerin aksamaması bakımından gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır.

Ayrıca geçiş hakkını kullanan işletmecilerin taşınmaz sahibi ve taşınmaz üzerindeki hak sahibinin uğradığı zararı karşılama zorunluluğu getirilerek mülk sahibinin de haklarının korunması amaçlanmıştır.

Madde 29.- Bu madde ile, geçiş hakkının süresi ve bu süresinin dolması ile sona ermesi durumuna açıklık getirilmektedir. Ayrıca yetkilendirmenin sona ermesi, devri veya iptali üzerine kamu hizmetinin devamlılığını sağlamak üzere düzenleme yapılmıştır.

Madde 30 .- Bu Kanun ile öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılması, bu konuda Bakanlıkça  verilecek lüzum kararının,  kamu yararı yerine geçeceği ve  Kurul kararı için başkaca bir onaya gerek kalmaksızın müteakip işlemlerin Bakanlık tarafından yürütülmesi esası getirilerek, kamulaştırılan taşınmazın mülkiyetinin Hazineye, kullanım hakkının kamulaştırma bedelini ödeyen işletmeciye ait olacağı, kullanım hakkının, ilgili işletmecinin yetkilendirme süresi ile sınırlı olacağı, kamulaştırma bedeli ve kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin kamulaştırma talebi bulunan işletmeci tarafından ödeneceği, geçiş hakkı süresi, yetkilendirme süresi ile kısıtlı olduğundan, yetkilendirmenin sona ermesi veya iptali halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu taşınmazın Hazineye devredileceği ve işletmeci tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma bedellerinin iade edilmeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir.

Madde 31.- Madde ile; numaralandırma kaynaklarının yönetim ve idaresinin rekabeti destekleyecek yapıda, herkese eşit ve adil kurallar çerçevesinde, etkin ve verimli kullanımı hedeflenmiştir. Zira, numara tahsisi kıt kaynak olduğundan, etkin ve verimli olmayan şekilde kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek numaralandırma planı değişiklerinin toplam maliyeti oldukça yüksek olabilmektedir.

Diğer taraftan, numaralandırma planlarının, planda yapılan değişiklikler ve ilavelerin, aksi yönde bir millî güvenlik gerekçesi olmadığı sürece, şeffaflık ilkesi gözetilerek Kurumca yayımlanması hükmü getirilmiştir.

          Böylece, numara tahsis ve kullanımı koşullara bağlanmış, tahsis edilen numaraların tahsis amacı dışında kullanılmasının engellenmesi hedeflenmiştir. Numara kullanımının denetlenmesi ve durumunun takip edilmesi ile numaraların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde numaralar üzerindeki Kurum kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır.

        Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile tahsis edilen numaralarda, üye olunan uluslararası kuruluşların standart, direktif ve kararları doğrultusunda, numaralandırma planında değişiklik yapılabileceği veya tahsisli numaraların geri alınabileceği hükme bağlanarak, uluslararası kurallara uygunluk çerçevesinde ileride çıkabilecek yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi öngörülmüştür.

Madde 32.- Bu maddede kamu telefon şebekesinde işletmecilere numara taşınabilirliği yükümlülüğü getirilmiştir. Elektronik haberleşme sektöründe, kullanıcılara sunulan hizmetin daha kaliteli, daha uygun bedelle sunulmasında rekabetin rolü oldukça önemlidir. Zira, rekabetin yeni gelişmekte olduğu piyasalarda, mevcut işletmeciler piyasanın neredeyse tamamına hizmet verdiklerinden, yeni işletmecilerin rekabet edebilmelerinde numara taşınabilirliği gibi hizmetlerin rolü büyük olmaktadır. Numara taşınabilirliğinin rekabetin geliştirilmesine olan katkılarının yanısıra, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin geliştirilmesine, kullanıcıların daha uygun bedelle hizmet alabilmelerine katkısı da büyüktür. Numara değişiminin özellikle işyeri aboneleri için önemli idarî masraflar barındırdığı dikkate alındığında, hizmet aldığı işletmecisini değiştirmek isteyen, ancak numarasını korumak isteyen işyeri abonesi için numara taşınabilirliği vazgeçilmez bir uygulama niteliğindedir. Zira, numara değişiminden kaynaklanan irtibat eksikliği dolayısıyla işyeri abonesi için ortaya çıkacak müşteri kayıplarının yanısıra, numara değişikliğinin ilanlar yolu ile ilgililere bildirilmesi, tanıtım broşürlerinin yeniden düzenlenmesi, kart basımı vb. masraflar da ortaya çıkabilmektedir. Abone açısından bakıldığında, telefon numarasının kıymetli olması, hizmet aldığı işletmecisini değiştirmesinde engel olmamalıdır. Tüketici hakları açısından değerlendirildiğinde, kullanıcının numarasını değiştirmeden istediği işletmeciden hizmet alabilme imkânının bulunması, kullanıcıya alternatif sunulması bakımından önemlidir.

            Numara taşınabilirliği hizmetinin varlığı, daha ucuz ve daha kaliteli hizmeti de beraberinde getirmektedir. Zira, numarasının değişmeyeceğini bilen bir kullanıcı, daha ucuz ve daha kaliteli hizmet veren işletmeciye geçmek isteyecektir. Abone kaybetmek istemeyen işletmeci ise, sunduğu hizmeti iyileştirmenin ve daha uygun bedelle sunmanın yollarını arayacaktır. Sonuç olarak, numara taşınabilirliği, kamuya seçenekler sunulabilen, işletmecileri ise daha iyi ve ucuz hizmet sunmaya yönelten bir uygulama niteliğindedir.

            Avrupa Birliğine üye ülkelerin uygulamalarında, sabit ve mobil telefon abonelerinin, isterlerse, hizmet aldıkları işletmeciden bağımsız olarak, kullandıkları numaralarını korumaları sağlanmıştır. Bu uygulama, coğrafi numaralarda, belirli bir coğrafi alan kapsamında, coğrafi olmayan numaralarda ise coğrafyadan bağımsız olarak herhangi bir yerde (location) olacak şekilde açıklanmaktadır. Ancak sabit ve mobil hizmetler arası numara taşınabilirliği kapsam dışında tutulmaktadır. Bu ve benzeri detaylardaki hükümlerin, kanunda yer almasının mümkün olmaması dolayısıyla, Kurumun yapacağı düzenlemelerde yer almasını teminen Kurumun numara taşınabilirliği kapsamında gerekli düzenlemeleri yapacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 33.- Bu madde ile kamu telefon şebekesinde işletmecilere taşıyıcı seçimi yükümlüğü getirilebileceği hükme bağlanmıştır. Elektronik haberleşme sektöründe liberalleşmenin ilk yıllarında taşıyıcı seçimi uygulaması oldukça önemlidir. Zira, kullanıcılara erişim hizmeti veremeyen yeni işletmeciler için, uzak mesafe ve uluslararası telefon hizmeti sunabilmede taşıyıcı seçimi gereklilik arz etmektedir. Taşıyıcı seçimi, kullanıcılara işletmecisini seçme imkânı tanımakta, artan rekabet ile işletmecileri, özellikle uzak mesafe ve uluslararası telefon tarifelerini aşağıya çekmeye zorlamaktadır. Taşıyıcı seçimi sayesinde, son kullanıcılar, alternatif işletmecilerden hizmet alma imkânına kavuşmuş olacaklar ve bu çerçevede rekabetin getirebileceği daha düşük fiyat, kaliteli ve çeşitli hizmet avantajlarından faydalanabileceklerdir. Bu madde ile Kurumun işletmecilere taşıyıcı seçimi yükümlülüğü getireceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, mevcut alt yapılara bağlı kullanıcılara hizmet sunan söz konusu işletmecilerin tüm kullanıcılara ait faturalama bilgisine sahip olması pratikte her zaman mümkün olamamaktadır. Bu açıdan, bu madde ile kullanıcıların alternatif işletmecilere ön bildirimde bulunmaksızın hizmet alacakları işletmecileri serbestçe seçebilmelerine ve kullanıcıların aynı hizmet için birden fazla fatura ile muhatap olmasını engellemeye yönelik tedbirlerin alınmasına imkân verilmektedir.

Madde 34.- Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları, frekans ve internet alan adlarının hiçbir şekilde haczedilemeyeceği hükmü düzenlenerek hizmetin devamlılığı sağlanmıştır.

Madde 35.- Ülkemizde internete ilişkin en önemli sorun mevzuat eksikliği olup, buna münhasır kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Ancak değişik kanunlarda geçen ifadelerle sorunların çözümü ve internetin etkin ve verimli kullanımı sağlanmaya çalışılsa da günümüzde ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle, "tr" uzantılı internet alan adlarının tahsisinin ve buna ilişkin usul ve esasların, elektronik haberleşme alanında politika belirleyicisi olan Bakanlık tarafından yapılması öngörülmüştür.

Madde 36.-Madde ile 3984 sayılı Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla; telsiz yayınlarının birbirleri üzerinde enterferans oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması ve uluslararası kuruluşların aldığı kararlar da dikkate alınarak ulusal frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyon ile tescillerin Kurum tarafından yapılacağı  ve uygulanacağı, her ne şekilde olursa olsun telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenlerin, Kuruma frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorunda olacağı öngörülmüştür.

Ayrıca,

- Herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerinde kullanılacak frekanslar için tahsis ve tescil işlemi yapılmayacağı,

-         Frekans tahsislerinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne öncelik tanınacağı,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tahsis edilen frekans bantlarında frekans planlamasını yapacağı ve uygulayacağı,

- Teknolojide meydana gelen gelişmeler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, tahsis edilen frekans ve bantlar için Kurum tarafından ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyon sağlanarak Devlet güvenlik ve istihbaratında zafiyet yaratmayacak şekilde iptal dahil her türlü değişiklik yapılabileceği, bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurumun, herhangi bir yükümlülük altına giremeyeceği,

hüküm altına alınmıştır.                  

Madde 37.-       Bu madde ile 3984 sayılı Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla; her türlü telsiz cihaz ve sisteminin Kurumdan izin alınmadan kurulamayacağı ve kullanılamayacağı vurgulanarak, hangi telsiz cihaz ve sistemleri kullanıcılarının Kurumdan izin ve ruhsatname almak zorunda oldukları ile izin ve ruhsatname gerektirmeksizin kullanılabilecek telsiz cihaz ve sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirleneceği öngörülmüştür.

Yine bu madde ile izin ve ruhsatname verilmesi, izin ve ruhsatnamenin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tâbi olacağı hususların Kurum tarafından düzenleneceği de belirtilmiştir. Süresi içerisinde yenilenmeyen telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamelerinde belirtilen cihaz ve sistemler için tahsis edilen frekanslar iptal edilir. Kurumdan yetki belgesi almak suretiyle telsiz hizmeti sunan işletmecilerin sistemlerine dahil telsiz cihazı kullanıcılarının, telsiz kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesinden, telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerinin ödenmesi kaydıyla muaf olacağı belirlenmiştir.

            Ayrıca, münhasıran radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan telsiz alıcı cihaz veya sistemini kullanacakların, ilgili kurumdan bandrol veya etiket almak mecburiyetinde oldukları da vurgulanmıştır.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımda tâbi olacakları elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin  ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerler dikkate alınarak belirlenmesi, kontrolü ve denetim görevi münhasıran Kurum'a verilmiştir. Bu işlemlerle ilgili usul ve esaslar belirlenirken Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının görüşlerinin de dikkate alınarak ikincil bir düzenleme yapılması hüküm altına alınmış olacaktır. Ayrıca, mahkeme kararı olmadıkça veya Kurum tarafından alınmış bir karar olmadıkça elektronik altyapılarına, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak müdahaleler yapılamayacağı hüküm altına alınmaktadır.

Madde 38.- Bu madde ile; Bakanlığın görev ve yetkilerini düzenleyen 5 inci maddenin (a) bendi göz önüne alınarak, uluslararası planlama ve kriterler çerçevesinde, uydu pozisyonlarına ilişkin planlama, tahsis ve tescil işlemlerinin Kurum tarafından yürütüleceği ve uydu pozisyonlarından verimli ve optimum düzeyde yarar sağlamak üzere gerekli tedbirlerin Kurum tarafından alınacağı öngörülmüştür.

Madde 39.- Bu madde ile; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde kodlu veya kriptolu haberleşme yapma usul ve esaslarının Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükmü getirilmiş,

Kodlu ve kriptolu haberleşme yapma hususunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da yetkili kılınmış, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığının yetkileri de devam ettirilmiştir.

Madde 40.- Bu madde ile, yetkilendirmeye tâbi olsun veya olmasın her türlü telsiz cihaz veya sisteminin denetimi ile, telsiz haberleşmesini bozucu etkiler ve zararlı girişimlerin tespit edilerek giderilmesinin sağlanması, frekans spektrumunun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması için spektrumun teknik olarak izlenmesinin Kuruma verilmesi, telsiz cihaz ve sistemlerinin kontrolü, enterferansların tespiti ve giderilmesi, güvenlik birimleri ile işbirliği, ulusal ve uluslararası teknik izleme konularında Kuruma yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmüştür.

Yine bu maddede; Kurumun kontrol ve denetimi yanı sıra telsiz cihaz ve sistemleri kullanıcıları Devlet ve kişi güvenliği dikkate alınarak kendi emniyet tedbirlerini almaları vurgulanmıştır.

            Ayrıca, Kurumun kontrol ve izleme faaliyetlerinde kullandığı her türlü demirbaşların önem ve öncelik arz ettiğinden sigorta ettirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Madde 41.- Bu madde ile, Türkiye'de telsiz cihaz veya sistemi kurup kullanacak yabancılara uygulanacak işlem ile yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde telsiz cihaz veya sisteminin kurma ve kullanma usullerinin belirtilmesi amaçlanmıştır.

Madde 42.- Madde ile, deniz taşıtlarının kara ile haberleşmesini sağlayan sahil telsiz istasyonları ile deniz seyrüsefer sistemlerinin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Kurum tarafından herhangi bir yetkilendirmeye tâbi olmaksızın yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Madde 43.- Bu madde ile, ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere Amatör Telsizcilik Belgesi verilmesi ve belge verilmesi ile ilgili düzenlemelerin Kurum tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Madde 44.- Bu madde ile  Kurum tarafından, Türk hava ve deniz taşıtlarında ve bunlarla haberleşme yapacak liman, sahil ve yer istasyonlarında bulundurulacak telsiz ve seyrüsefer cihazları ile ilgili frekans planlamalarının yapılacağı ve bu cihazlara ait telsiz haberleşmesine ilişkin hususların belirleneceği öngörülmüştür.

Madde 45.- Bu maddede,  yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara, telsiz cihazları için telsiz kurma ve kullanma izni verilmesinin Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine bağlı olacağı belirtilmiştir.

Madde 46.- Bu madde ile; elektronik haberleşme sektöründe teknik anlamda çok hızlı bir değişim görülmesi ile GSM, CDMA ve UMTS gibi yeni sayısal telsiz teknolojilerinin gelişmesi radyo spektrumunun daha yüksek kalitede daha fazla haberleşme trafiği taşımasına olanak vermediği, her gün yeni bir teknoloji ürünü sayısal telsiz cihazı ve telekomünikasyon terminal ekipmanı veya sistem kullanıma sunulduğu, 2813 sayılı Telsiz Kanunu kapsamında, söz konusu cihaz, ekipman veya sistemlere ait alınacak ücret ile ilgili olarak, 1986 yılında 3293 sayılı Kanun ile 2813 sayılı Telsiz Kanununa  ek olarak yayınlanan Telsiz Ücret Tarifesinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yetkilendirme kapsamında ve yetkilendirme kapsamı dışında olan telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri, teknik muayene, denetleme ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler;  Kanuna ekli ücret tarifesine ilave edilebilecek hizmet kalemleri ve bu hizmet kalemlerine ilişkin ücretler ile ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirleneceği öngörülmüştür.

Ancak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, radyo-televizyon yayın amacı ile yayın yapılmamak ve amatör frekans bantlarında çalışmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ve ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretim maksadıyla ders aracı olarak kullanılan telsiz cihazları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kızılay tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenen yabancı devletlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait her türlü telsiz cihaz ve sistemlerinin, telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanım ücretinden muaf tutulacağı hususlarına açıklık getirilmiştir.

Diğer taraftan; 

- Kurumdan yetki almak suretiyle elektronik haberleşme hizmeti yürüten işletmecilerin, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin bu Kanun uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlü olduğu,

- Kurumun, bu madde kapsamındaki alacaklarının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılacağı, bu alacakların tahsilinin genel hükümlere tâbi olduğu ve bu alacakların her türlü vergi, resim ile bunların tahsiline ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yargı harçlarından muaf tutulduğu ve bu alacaklar için zamanaşımı süresinin  on yıl olacağı,

- Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen süre sonunda telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinin ödenmemesi halinde söz konusu cihaz ve sistemlere ilişkin telsiz kurma ve kullanma izinleri ile telsiz ruhsatnamelerinin iptal edileceği,

hüküm altına alınmıştır.

Madde 47.- "Hizmetlere erişim ve kullanım koşullarında ayrım gözetilmemesi" temel tüketici hakları arasında yer alıp; bu madde ile bütün tüketici ve son kullanıcıların  bütün önyargılardan ve dezavantaj ihtiva eden koşullardan bağımsız olarak yararlanabilmesi hüküm altına alınırken, konuya ilişkin usul ve esasları belirleyecek düzenlemelerin yapılması görevi Kuruma verilmiştir.

Madde 48.- Bu madde ile, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında son kullanıcı ve/veya tüketicilerin eşit hizmet alabilmesi esası getirilmiştir. Diğer taraftan Kuruma, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan bütün kullanıcı ve/veya tüketicilerin, hizmetlere eşit koşullarda erişebilmeleri ve tüketici menfaatlerinin koruması ile ilgili hususları belirleme görevi verilmiştir.

Madde 49.- Bu madde ile Kurum, son kullanıcı ve/veya tüketicilerin hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi ve tarifeler gibi hususlarda detaylı ve güncel bilgileri alabilmeleri ve yayımlanması amacıyla gerekli tedbirleri alması hususunda görevli kılınmış ve işletmecilerin bu konudaki  yükümlülükleri belirlenmiştir.

   Tüketicilerin, özellikle hizmetler arasında seçim yaparken ve abonelik sözleşmesini imzalamadan önce karar vermelerinde etkili olabilecek hususlarda, detaylı bir şekilde ve talep olmaksızın bilgilendirilmesinin gerekli olduğu esas alınmış, Kurumun buna ilişkin usul ve esasları belirleyeceği hükme bağlanmıştır.

Madde 50.- İşletmeciler ile tüketiciler arasında imzalanan sözleşmeler, hukuki güvenin sağlanması açısından önemli bir araçtır. İşletmeci ile abone arasında akdedilen abonelik sözleşmelerinde; asgari olarak elektronik haberleşme hizmeti sağlayan işletmecinin adı ve adresi, sunulacak hizmetler, teklif edilen hizmet kalitesi seviyeleri ve ilk bağlantının gerçekleştirilebilme süresi, sunulacak bakım ve onarım hizmetlerinin çeşitleri, uygulanacak tarifelerin içeriği ve tarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilerin hangi yollardan öğrenebileceği, sözleşmenin süresi ve bitimi ve yenilenmesine ilişkin koşullar, işletmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen hizmet seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat ya da geri ödemeye ilişkin prosedür, abone ile işletmeci arasında uzlaşmazlık çıkması halinde yargı dışı prosedürler de dahil uygulanacak çözüm yöntemleri gibi bilgilere yer verilmesi düzenlenmiştir.

Madde 51.- Kişisel verilerin ve mahremiyetin korunması hususundaki AB Direktifleri ile sabit kamu telefon şebekesi ve/veya sabit kamu telefon hizmetlerine erişim ve kullanım koşulları belirlenmiş olup; söz konusu Direktiflere uyumun amaçlandığı bu madde ile; elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliklerinin korunması hususunda yapılacak düzenlemeler açısından Kurum yetkili kılınmaktadır.

Madde 52.- Bu madde ile telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya sunan işletmecilerin ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarında hizmet sunmaları ve/veya altyapı işletmelerine ilişkin standartların Kurum tarafından belirlenebilmesine ilişkin genel hukuki çerçeve çizilmektedir. Böylece tüketici ve son kullanıcıların ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarında hizmet alabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesinin sağlanabilmesi, fiyat-kalite dengesinin ayarlanması, tüketicilerin tekel yapıya karşı korunabilmesi ve tüketicilerin yeterince bilgilendirilmesi ile mümkündür. Verilen hizmetin kalitesi konusunda bir düzenlemeye gidilmediği takdirde, özellikle rekabetin tam anlamıyla sağlanamadığı sektörlerde, işletmecilerin daha fazla kâr elde edebilmek amacıyla hizmet kalitesini düşürebilecekleri, böylece tüketici ve son kullanıcıların daha düşük kalitede hizmet alabilme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri varsayılmıştır.

Hizmet kalitesi ile ilgili çerçeve hususların Kanunda yer alması, Kurumun işletmeciler üzerinde daha etkin bir denetleme fonksiyonuna sahip olması ve ikincil düzenlemeler için de sağlam bir hukuki altyapının oluşturulabilmesinin gerekçesini oluşturacaktır. Bu nedenle Kurumun, hizmet kalitesini belirleme ve denetleme yetkisinin olması gerekmektedir.

Madde 53.-  Bu madde ile; Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen gümrük birliği çerçevesinde, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin Topluluk mevzuatının ülkemiz iç mevzuatına yansıtılması, bu konuda ülkemiz iç mevzuatına dahil edilecek yeni mevzuatın uygulanmasına yasal zemin hazırlanması ve bu suretle uluslararası normlara uygun, diğer bir ifade ile insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip cihazların üretimi ve piyasaya arzının sağlanması, ayrıca, bu amaçların  gerçekleştirilmesi açısından gerekli olan uygunluk değerlendirme prosedürleri, uygunluk değerlendirme kuruluşları, onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi ile bu konularla ilgili  bildirimlere ilişkin düzenlemelerin yapılması ve başta üretici olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

 4703 sayılı Kanun ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi görevi ve yetkisi verilmiştir.

Diğer taraftan, yetkili kamu kuruluşlarının, piyasa gözetimi ve denetimi esnasında, ürünün ilgili mevzuata uygun olup olmadığının test edilmesi için test ve muayene ekipmanına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, doğal olarak yetkili kuruluşların bütün ürünlerin testini yapacak teçhizata sahip olma imkânları bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu durumlarda ürünlerin testinin yapılabilmesi için yetkili kuruluşlara, aynı konuda faaliyet gösteren, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının olanaklarına başvurma imkânı verilmiştir. Ancak, söz konusu işlemlerin tarafsız yürütülebilmesi amacıyla, daha önce ürünün uygunluk değerlendirmesini yapan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının test ve muayene olanaklarından yararlanılması yasaklanmıştır. Piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerine ilişkin nihai karar yetkisi yetkili kamu kuruluşlarına tanınmıştır.

            Normal olarak, eğer cihaz güvenli ise, yetkili kuruluşun, piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerini ücretsiz yapması gerekmektedir. Ancak cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderlerin üretici tarafından ödenmesi yoluna gidilerek, kurallara uygun üretimde bulunan üreticinin menfaati korunmak istenmiştir.

     Onaylanmış kuruluşlar ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasların  Kurum tarafından  belirlenmesi esası getirilmiştir.

Madde 54.- Bu madde ile yetkisi bulunmayan kişilerin, cihazların imal, satış, ölçüm, test, bakım ve onarım işlemlerini yapamayacağı ve elektronik haberleşme tesisi kuramayacağı hükmünün yanında,  tüketiciye kalitesiz hizmet verilmesini önlemek ve güncel kayıtların  tutulması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla söz konusu firmaların kayıt altında tutulması öngörülmüştür.

                 Yerli üreticilerimizin haksız rekabetten, tüketicilerimizin de kalitesiz üründen korunması amacıyla kullanılmış veya eski telsiz cihazların piyasaya tekrar arz edilmesi durumunda, bu ürünlerin de teknik düzenlemelere uygun olması koşulu getirilmektedir.

Madde 55.-  İşletmeciler tarafından her bir aboneye tahsis edilen SIM kartındaki IMSI, telefon numarası gibi bilgilerin kopyalanması hâlinde fatura asıl SIM kartı kullanıcısına yüklenmekte ve bu yöntemle kullanıcılar dolandırılmakta ayrıca abonenin telefon rehberi, Kısa Mesaj Servisi (SMS), Multimedya Mesaj Servisi (MMS) mesajları veya e-mailleri gibi tüm kişisel bilgileri kopyalanmış kartı kullanan şahıslar tarafından elde edilmektedir. Ayrıca çalıntı/kayıp ya da kaçak olarak ülkeye getirilmiş cihazların elektronik kimlik bilgileri (GSM telefon cihazları için IMEI numaraları) değiştirilerek yeniden piyasaya arz edilebilmektedir.

      Ülkemizde, SIM kartı ya da GSM telefon cihazlarının kopyalanması, çoğaltılması ya da değiştirilmesi amacıyla kullanılan donanım veya yazılımlar, bunların ticareti, kullanılması, bulundurulması yasal olarak suç teşkil etmediğinden her yerden rahatça edinilebilmektedir. Bu nedenle, SIM kartı veya IMEI numaralarının modifiye edilmesi, çoğaltılması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan donanım veya yazılım sağlama faaliyetlerinin suç sayılması ve faillerinin cezalandırılması sağlanacaktır.

Madde 56.- Yasal olmayan GSM telefon cihazlarının işletmecilerden hizmet almasının engellenerek bloke edilmesiyle bu cihazların maddi değeri kalmayacaktır. Ancak yasal olmayan cihazların IMEI numaraları değiştirilerek yeniden kullanıma sunulabilir hale getirilebilmektedir. Bu itibarla sistemin verimli olarak çalışması için tespit edilen her bir yasa dışı cihaz için, donanım veya yazılımın imha edilmesi yolunda gerekli tedbirlerin alınmasına imkân tanınmıştır.

            Yüksek oranlara ulaşan kaçak GSM telefon cihazlarının ticareti, kayıt dışılığı nedeni ile Devleti gelir kaybına uğratmakta, ayrıca bu durum yasal olarak bu cihazların ticaretini yapan firmaların haksız rekabete uğramalarına neden olmaktadır.

Yasal olmayan GSM telefon cihazlarının ticaretinin önlenmesi amacıyla kaçak, çalıntı ve kayıp cihazların hizmet dışı bırakılması, kullanılmış GSM telefon cihazlarının her türlü ticaretinin kontrol altına alınarak garanti kapsamında alıcıya satışının yapılmasına yönelik düzenlemeler hedeflenmiştir.

      İşletmeciler tarafından aboneye tahsis edilen abone (SIM) kartı ile cihazların elektronik bilgilerinin (IMEI) kopyalanması ve çoğaltılması amacıyla kullanılacak her türlü yazılım ve donanımın ticareti ile bu tür hizmetlerin sunulması, bulundurulması veya tedarik edilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.

Çalıntı veya kayıp olarak ihbar edilen GSM telefon cihazlarını ilk kullanacak şahsın SIM kartı bilgileri elde edilerek ilgili adlî takip birimlerine durum hakkında bilgi verilecektir. Sahte belgeler ile abone kaydı yapılması hâlinde çalıntı cihazı kullanmaya teşebbüs edene ulaşılamayacaktır. Bu amaçla abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgiye dayalı işlemlerin yapılmasını önleyecek düzenlemelere yer verilmiştir.

Madde 57.- Son yıllarda mobil iletişim araçları ile her yerden haberleşmenin kolaylığı, söz konusu cihazların kullanımının yaygınlaşmasına ve kolayca el değiştiren, ekonomik değeri olan bir eşya vasfını kazanmasına yol açmıştır. Kullanımı yaygınlaşan GSM  telefon cihazları gasp, kapkaç, yankesicilik gibi mala karşı işlenen suçların hedefi hâline gelmiş olup bu tür suçların artışı da sosyal yaşantıyı etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Avrupa Birliğine üye ülkelerin bir çoğunda da bu sorunun önemli boyutlara ulaşmasıyla ulusal olarak tedbirler alınmıştır. Bu konuda ilk girişimde bulunan İngiltere'deki GSM işletmecileri altyapılarında gerekli sistemleri kurarak GSM Birliği tarafından kurulup işletilmekte olan CEIR ile bağlantısını gerçekleştirmiş ve Kasım 2002 tarihinden itibaren ülke genelinde çalıntı/kayıp olarak rapor edilen tüm cihazların hizmet dışı kalması sağlanmıştır. Fransa'da işletmecilerin imtiyaz sözleşmelerine bu konuda zorunluluklar eklenerek işletmecilerin yasal olmayan GSM telefon cihazlarının bloke edilmesi sağlanmıştır. IMEI değişikliğinin yasal olarak suç sayılması konusunda gerekli mevzuatlar düzenlenmiştir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulandığı şekilde ülkemizdeki GSM işletmecilerinin kendi altyapılarında sistemlerini kurarak Telekomünikasyon Kurumu bünyesindeki veri tabanı ile bağlantısının kurulmasıyla yasal olmayan GSM telefon cihazları hizmet dışı kalacak ve ekonomik değerleri sıfırlanacaktır.

Madde 58.- Kurum bünyesinde kurulacak veya kurdurulacak bilgi ve ihbar merkezine (Call Center) çalıntı veya kayıp cihazların bildirilmesini müteakip söz konusu cihaz izlenmeye alınacak ilk kullanımında mesajla kullanıcı cihazın çalıntı olduğu konusunda bilgilendirilerek en yakın adlî birime cihazı teslim etmesi bildirilecektir. Ayrıca bu kullanıcının SIM kartı bilgileri ilgili adlî birime bildirilecektir.

Madde 59.- Bu madde ile Kuruma, gerekli gördüğü hallerde, elektronik haberleşme sektöründe yer alan tüm gerçek ve tüzel kişileri re'sen veya kendisine intikal eden başvuru ve şikâyet üzerine, denetleme ve denetlettirme yetkisi verilmiştir.

         Kurumun mahallinde inceleme ve denetleme yapabileceği belirlenirken, mülki amirler, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurlarının inceleme veya denetimle görevli Kurum personeline her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlü oldukları esası getirilmiştir. Mahallinde inceleme ve denetleme sırasında denetim personelinin bilgi elde etme ve inceleme yetkileri ile denetime tâbi olanların denetimi kolaylaştırma ve mümkün kılma ile ilgili yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kurumun, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından denetim konusunda gerekli uzmanları talep edebileceği gibi gerçek veya tüzel kişilerden de faydalanabilmesi esası getirilmiştir.

Diğer taraftan, denetim yapan personelin denetimle ilgili yetkileri, denetime tâbi olanlar veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak ve emtianın, elektronik ortamdaki bilgilerin, elektronik haberleşme altyapısının, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarının incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi olarak belirlenirken, denetime tâbi olanların, görevli Kurum personeline her türlü kolaylığı göstermek, yukarıda sayılan hususlarla ilgili taleplerini görevli personelce belirlenen süre içinde yerine getirmek, cihaz, sistem, yazılım ve donanımları denetlemeye açık tutmak, bu konudaki denetlemeyi sağlayıcı gerekli altyapıyı temin etmek ve çalışır vaziyette tutmak için gerekli önlemleri almak zorunda olmak şeklinde denetime ilişkin yükümlülükleri ortaya konulmuştur.

Etkin ve tam denetim oldukça ayrıntılı bir husus olarak değerlendirildiğinden Kanunun denetim ile ilgili hükümlerinin detaylarının yönetmelikle belirlenmesine gerek görülmüştür.

Madde 60.- Bu madde ile Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve diğer yetkilendirme şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde işletmecilere ilgili hizmetin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde beşine kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkili kılınmıştır.

        Kurumun, kamu hizmetinin gerekleri ve kamu düzeninin korunması amacıyla yönetmelikle önceden belirleyeceği hallerde, işletmecinin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ya da ihlalin önlenmesi için işletmeciye somut tedbirler uygulama zorunluluğu getirmeye yetkili olduğu hususu belirtilmiştir.

Diğer taraftan;

- Kurumun, işletmecinin faaliyete yeni başlamış olması halinde, ihlalin niteliği, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi ölçütleri de dikkate alarak önceden belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde  idarî para cezası ve bu Kanunda belirtilen diğer yaptırımları uygulamaya yetkili olduğu,

- Elektronik haberleşme hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz verebileceği, abonelerin yararlandıkları hizmeti sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamayacakları, aksine davrananların abonelik sözleşmelerinin iptal edileceği,

hüküm altına alınmıştır.

            Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak güvenli olmayan ürünlerin piyasaya arzını önlemeye yönelik olmak üzere, dağıtıcı, üretici ve onaylanmış kuruluşlara, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenen idarî para cezalarının sektörel bazda yeteri kadar caydırıcı olmadığının gözlenmiş olması nedeni ile yükümlüleri caydırmak amacı ile telekomünikasyon sektörüne özgü olmak üzere bir kat artırılarak uygulanacağı belirtilmiş, ancak, yeni ihlallerin olmasını önlemek için, bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında para cezalarına konu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, uygulanacak idarî para cezalarının her tekrar için cezanın dört katı olarak uygulanacağı öngörülmüştür.

 Kanunun 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere; birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere,  cihaz başına idarî para cezası, ayrıca ikinci ve üçüncü  fıkralara aykırı hareket edenlere  idarî para cezası öngörülmüştür.

İdarî para cezalarının Kurum tarafından verileceği belirtilerek, maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin hususların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

Madde 61.- Madde ile, Kurum tarafından verilen cezalar ve yargı yoluna başvurmada uygulanacak usul, zamanaşımı ve zamanaşımının kesilmesi halleri belirlenmiş ve para cezalarının 6183 sayılı Kanunun öngördüğü usul dairesinde tahsil edilmesi hükmü getirilerek; bürokratik işlemlerin azaltılması, kısa sürede cezaların tahsili ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yargıya intikal etmiş ve tahsil edilememiş idarî para cezalarının da bu usulde  tahsili amaçlanmıştır. 

Madde 62.- Madde ile Kurumun tüm ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemleri  aleyhine açılacak davaların, ülke genelinde uygulama birliği sağlanması açısından, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülecek şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, zaman kaybını önlemek için ihtilafın bir an önce sonuçlandırılabilmesi açısından  yapılan başvuruların acil işlerden sayılması ve Kurum tarafından açılacak  her türlü davalarda teminat aranmayacağı esası getirilmiştir.

Madde 63.- Madde ile, kamu düzeninin ve rekabet ortamının sağlanabilmesi için, Kanunun maddelerine aykırılık hallerinde uygulanacak cezaî hükümler getirilmiştir.

Madde 64.- Bu madde ile tebligat usulü düzenlenmiştir.

Madde 65.- Kamu hizmeti niteliğindeki elektronik haberleşme hizmetleri  ile ilgili altyapı oluşumunda kullanılan anten, dalga kılavuzu ve baz istasyonu niteliğindeki tesis ve  teçhizatın, kurulması sırasında imar ve diğer mevzuattan kaynaklanan sınırlamaların kaldırılması gereği karşısında böyle bir düzenleme ihtiyacı duyulmuştur.

Geçiş hakkı kapsamı dışında, şehir içlerinde veya dışlarında imar mevzuatına tâbi alanlarda da sabit veya geçici olarak elektronik haberleşme alt yapısı tesisatı kurulması söz konusu olacaktır. Söz konusu madde ile imar mevzuatına tâbi olmayacak tesisler, anten, dalga kılavuzu ve baz istasyonları ile bunların fonksiyonel açıdan mütemmim cüzü niteliğindeki teçhizatla sınırlandırılmıştır.

        Elektronik haberleşme alanında başlayan serbestleşme ile birlikle, mevcut işletmeciler ile piyasaya yeni girecek işletmeciler, kendi fiziki sabit alt yapılarını kurmak durumunda olacaklardır. Böylece, hizmetlerin aksamaması bakımından gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır.

Madde 66.- Mevcut yasal düzenlemeye de paralel olarak Kurum alacaklarının  kamu alacağı niteliğinde olması nedeniyle Kurumun yetkilendirme ve telsiz ücretlerinden doğan alacaklarının tahsili , her türlü vergi, resim ile bunların tahsiline ilişkin her türlü iş ve işlemler yargı harçlarından muaf tutulmuş, ayrıca bu alacakların tahsili bakımından İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılacakları vurgulanmıştır.

Madde 67.-  Madde ile; elektronik haberleşme alanında değişik kanunlarla düzenlenen mevzuatın toparlanması, dağınıklığın giderilmesi için, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu ek ve değişikliklerinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

Ancak, 2813 sayılı Kanunda, Kurumun kuruluşuna ilişkin 5 inci ve personel niteliklerine ilişkin 8 inci maddesi ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, geçerliliğini devam ettirmesi öngörülmüştür.  İdare hukukunda bir kamu hizmetinin bir kamu idaresi tarafından kendi tüzel kişiliği içinde, kendi personel ve parasıyla doğrudan doğruya işletilmesi "emanet  yöntemi" olarak adlandırılmaktadır. Oysa, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile öngörülen yetkilendirme türleri, bir kamu hizmetinin özel teşebbüs tarafından ticari amaçlar gözetilerek yürütülmesini temel almaktadır. Dolayısıyla Kurum tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerinde asıl amaç kâr elde etmektir. Bununla birlikte Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, herhangi bir ticari yarar gözetmeksizin bir kamu hizmetini ifa eden KİT statüsündedir. Bu nedenle Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kurum tarafından yetkilendirilmeksizin, emanet usulü ile hizmet vermesi gerekmektedir. Bu madde ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kurum tarafından yetkilendirilmeksizin, emanet usulü ile hizmet vermesi öngörülmüştür

406 sayılı Kanunun, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne ilişkin; 1 inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci, dokuzuncu, onuncu fıkraları ile, ek 17, ek 19,  ek 20, ek 21, ek 22, ek 23, ek 24, ek 26, ek 28, ek 29, ek 30, ek 31, ek 32, ek 33, ek 34,  ek 36 ncı, geçici 1 , geçici 2, geçici 3, geçici 7, geçici 8, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 12 nci maddeleri dışındaki  maddelerinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca diğer kanunlarda 406 ve 2813 sayılı Kanunlara yapılmış atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Madde 68.- Kurumun yerine getirmek zorunda bulunduğu görev ve fonksiyonlar dikkate alınarak teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejik görevlerde bu nitelikleri haiz personelin çalıştırılabilmesi amaçlanmaktadır.

Geçici Madde 1.- Madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 406 sayılı Kanun ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu büyük ölçüde yürürlükten kalkmış olacaktır. Bu durumda, adı geçen Kanunlara dayanılarak yetkilendirmeye yönelik hazırlanan yönetmelik, tebliğ gibi ikincil düzenlemeler hukuki dayanaktan yoksun kalacaktır. Bu Kanuna göre yeniden hazırlanacak yönetmelik, tebliğ gibi düzenlemelerin yayımlanması uzun zaman alacağından, bu süreçte meydana gelebilecek yasal boşluğu önlemek için mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmaya devam olunacağı düzenlemesi getirilmiştir.

Geçici Madde 2.- Madde ile; Kanunun yürürlüğe girmesinden önce telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile yetkilendirilmiş olan işletmecilere, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kuruma bildirimde bulunmuş ve gerekli olduğu durumlarda kullanım hakkının verilmiş sayılacağı esası getirilmiştir. Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumla imzalanmış olan görev ve imtiyaz sözleşmelerinin; süre bitimi, fesih, iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettireceği, 406 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan tanımların bu Kanunun 1 inci maddesinde yer alan tanımlarla açıkça çelişmediği sürece bu fıkra uygulamasında geçerliliklerini sürdüreceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkilendirmeye tâbi olmayan elektronik haberleşme hizmetleri için Kurum tarafından sistem kurma ve kullanma izni verilmiş olan kullanıcıların  kaynak kullanım haklarının devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Geçici Madde 3.- Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurumdan izin alınmaksızın telsiz cihazı kuran ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma başvurarak durumlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirecekleri belirtilerek, Kurumun, bu kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin durumlarını inceleyerek uygun olanların telsiz kullanma izinlerini verebileceği, uygun olmayanların telsiz cihazlarının kullanımdan kaldırılacağı hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 2813 sayılı Kanun çerçevesinde telsiz kullanım ve ruhsatname ücretlerinin Etahsili ile ilgili  olarak yetkilendirmeleri ve özel protokolleri uyarınca işletmecilere getirilmiş olan tahsil ve Kuruma ödeme yükümlülüğü çerçevesinde tahakkuk ettirilmiş olanlar dışında, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2813 sayılı Kanunun uygulamasından doğan ve her ne sebeple olursa olsun tahsil edilmemiş veya tahsili mümkün olmayan, miktarı ne olursa olsun genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından kullanılan her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki cihazlar için tahakkuk ettirilmiş alacaklar ile yargı kararı ile kesinleşenler hariç gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılan her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki cihazlar için tahakkuk ettirilmiş elli Yeni Türk Lirası ve altında kalan Kurum alacakları ile bunların fer'ilerinin tahsilinden herhangi bir işleme gerek kalmaksızın vazgeçilmiş sayılacağı belirtilerek, cüz'i miktarda bulunan bu alacaklardan vazgeçilmek suretiyle, bu konuda birikmiş olan dosyalar kapatılarak hem Kurumun hem de adli mercilerin iş yükünün azaltılması amaçlanmıştır.

Geçici Madde 4.- 2813 sayılı Kanunun ücretlere ilişkin 27 nci maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanuna ekli ücret cetveli uyarınca Kurum tarafından 2005 yılı için belirlenen ücret tarifelerinin, bu Kanuna ekli ücret tarifesi yürürlüğe girinceye kadar bu konuda bir boşluğun doğmaması için geçerliğini korumaya devam edeceği hükmü  getirilmiştir.

Madde  69.-    Yürürlük maddesidir.            

Madde  70.-    Yürütme maddesidir.             

 

 

 

 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

Turizm Komisyonu              27/12/2005

    Esas No.: 1/1120

         Karar No.: 94

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunca 17/10/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 21/10/2005 tarihinde tali komisyon olarak Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarına, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen  (1/1120) esas numaralı "Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 1/12/2005 tarihinde yapmış olduğu 40 ıncı birleşiminde Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma, İçişleri, Millî Savunma, Dışişleri, Sağlık, Çevre ve Orman, Maliye, Adalet bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Telekomünikasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Yargıtay  Başkanlığı, PTT Genel Müdürlüğü, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Telsim, Telkoder, Birlik Habersen ve Habersen temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmeye başlanmıştır.

Günümüzün en hızlı gelişim ve değişim yaşanan sektörlerinin başında telekomünikasyon sektörü gelmektedir. Telekomünikasyon sektörünün çağın gereklerine uygun hizmetler sunabilmesi için en yeni ve en ileri teknolojileri ihtiva eden bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Yeni nesil telekomünikasyon sistemlerinin bilimsel veriler ve istatistikler doğrultusunda belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Ülkemizde telekomünikasyon alanında yapılan ilk düzenleme, 4/2/1924 tarihinde kabul edilen 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunudur. Telekomünikasyon teknolojisinde yaşanan gelişmeler karşısında, serbestleşme ve dünya ülkeleriyle uyumun sağlanması, hizmetlerin özelleştirilmesi ve rekabetçi bir ortamın yaratılması için çeşitli tarihlerde söz konusu Kanunda değişiklikler yapılmıştır. Bu alanda düzenleme ve denetleme yapmak üzere idarî ve malî özerkliği haiz Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur.

Serbestleşme politikaları neticesinde; yeni işletmecilerin de uygun ve sürdürülebilir bir rekabet ortamına kavuşması, ucuz, kaliteli, hızlı ve güvenli bir hizmetin sunulması, sağlık, eğitim, ticaret, sanayi ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyulan güvenilir bir altyapı sağlanması ile tarifelerde gerçekleştirilecek indirimlerle tüketici lehine bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan Komisyon görüşmelerinde;

- Son yıllarda dünyada elektronik haberleşme alanında hızlı bir gelişim ve serbestleşme sürecinin yaşandığı,

- Büyüyen pazara girecek yeni işletmecilerle birlikte uygun bir rekabet ortamının oluşturulmasının önemi,

- Tarifelerde yapılacak indirimlerle tüketici lehine bir ortamın oluşturulması gereği,

- Elektronik haberleşme sektöründe görev ve yetki tanımlarına açıklık getirmenin önemi,

- Sektördeki dağınık mevzuat hükümlerinin bir çatı altında toplanması gereği,

ifade edilmiştir.

Müteakiben Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler başlamadan önce verilen bir önerge ile Tasarı üzerinde daha ayrıntılı çalışılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla altı üyeden oluşan bir alt komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kurulan alt komisyon, İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Rize Milletvekili Abdülkadir Kart, Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Sivas Milletvekili Orhan Taş, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Parlakyiğit ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'dan oluşmuştur. İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, Alt Komisyon Başkanı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Parlakyiğit ise Başkanvekili seçilmiştir.

Alt komisyon sırasıyla; 1/12/2005, 7/12/2005, 8/12/2005 ve 14/12/2005 tarihlerinde ilgili bakanlık ve kurum temsilcileri ile yaptığı toplantılar sonucunda çalışmalarını tamamlamış ve tüm üyelerinin mutabakatıyla hazırlamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza sunmuştur.

Alt Komisyonda Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

- Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı, her türlü elektronik cihaz ve sistem bakımından muaf tutulmuştur.

- Elektronik haberleşme ile ilgili ilave tanımlar yapılmış, kısaltmalar Türkçeleştirilmiştir.

- Sektörde Telekomünikasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu arasında doğabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarını ortadan kaldırmaya yönelik değişiklikler yapılmıştır.

- Vergi hususlarına açıklık getirilmiştir.

- Sahil Güvenlik Komutanlığının spektrum izleme ve denetleme görevlerini yürütmesi bu düzenleme kapsamında açıklığa kavuşturulmuştur.

- Telsiz ücretleri ile ilgili ilave düzenlemeler yapılmıştır.

- İdarî para cezalarının uygulanması ve cezaların tahsilinde Kabahatler Kanununun uygulanacağı hükmü getirilerek bu temel Kanuna uyum sağlanmıştır.

- Adlî ve idarî para cezaları ile ilgili ilave düzenlemeler yapılmış ve Tasarıdaki hapis cezası adlî para cezasına dönüştürülmüştür.

- Elektronik haberleşme tesislerinin kurulmasında uygulanacak yöntemler yeniden belirlenmiştir.

- Günümüzün gelişen ihtiyaçları düşünülerek nitelikli ve uzman personel ihtiyacını karşılamak için kadro dönüşümü yapılmış ve özelleştirilen Türk Telekom A.Ş. personelinin haklarını koruyucu düzenlemeler getirilmiştir.

Komisyonumuzun, 22/12/2005 tarihinde yapmış olduğu 42 nci Birleşimde, Hükümeti temsilen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma,  İçişleri, Millî Savunma, Dışişleri, Sağlık, Maliye, Adalet bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Telekomünikasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Yargıtay  Başkanlığı, PTT Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Türk Telekom, Türksat, Turkcell, Avea, Telsim ve çeşitli sendikaların temsilcilerinin de katılımlarıyla, Alt Komisyon metni esas alınmak suretiyle Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda Tasarıda yapılan değişikliklerle;

- Ülke güvenliği açısından stratejik öneme sahip genel haberleşme altyapısının deprem, sel vb. olağanüstü durumlarda kesintiye uğraması durumunda devlet kontrol ve yetkisinde bulunan alternatif bir haberleşme altyapısının Ulaştırma Bakanlığı'nın elinde bulunması imkânı sağlanmıştır.

- Elektronik haberleşme sektöründeki pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin, piyasa koşullarını etkileme imkânları dikkate alınarak, buna yönelik açıklayıcı düzenleme yapılmıştır.

- Uygulamada iletişim altyapısında kamu güvenliği ve acil çağrı hizmetlerinde kullanılan hatlarda, ödemelerdeki gecikmelerden dolayı karşılaşılan kesintilerin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

- Elektronik haberleşme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş personelin Türk Ceza Kanununa göre sorumluluk alanı belirlenmiştir.

- Elektronik haberleşme tesislerinin kurulmasında yapılacak  düzenlemelerde Kurumun yetkili olduğu konusuna açıklık getirilmiştir.

- Türk Telekom personelinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunanlardan nakil talebinde bulunmayarak Türk Telekomda çalışmaya devam edenlerin hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi her hangi bir nedenle sona erdiğinde, sözkonusu personelin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Devlet Personel Başkanlığına başvurmaları halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmelerine imkân sağlanmış; ayrıca uzatılan bu süre içinde de personelin önceden bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumu ile bağlılıkları devam ettirilerek bu şekilde geçecek beş yıllık hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ile kıdem aylığının hesabında dikkate alınabilmesine imkân sağlanmış ve bu sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ile kıdem aylığının hesabında dikkate alınabilmesi için öncelikle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmış olma şartı da kaldırılmıştır.

- Telekomünikasyon Kurumu personelinin malî ve özlük hakları, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin mevzuata paralel olarak düzenlenmiş,

- 5369 sayılı Kanun kapsamında evrensel hizmetin sağlanmasında, kamu kurum ve kuruluşlarının Türksat A.Ş.'den doğrudan alacakları hizmetler yönünden Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi tutulmayarak evrensel hizmet kapsamındaki yatırımların gecikmeksizin yerine getirilmesi imkânı sağlanmıştır.

- Af kapsamında değerlendirilebilecek düzenleme Tasarı metninden çıkarılmıştır.

- Tasarının, kanunlaştığında yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi sağlanarak, elektronik haberleşme piyasasında belirsizliğin ortadan kalkması amaçlanmıştır.

Tasarının 1, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 62, 64 ve Geçici 4 üncü maddeleri aynen; 70 inci maddesi 71 inci madde olarak aynen; diğer maddeleri ise yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değiştirilerek, kabul edilmiştir.

Tasarıya "Atıflar ve Uygulama" başlıklı 67 nci madde ihdas edilerek sonraki maddelerin numaraları bu düzenlemeye göre teselsül ettirilmiştir.

Tasarının tamamı kanun tekniğine uygun düzeltmelerin yapılması ve yazım hatalarının düzeltilmesi tasarı içinde geçen kanunların adlarının standart bir şekilde belirtilmesi amacıyla redaksiyona tâbi tutulmuştur.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Mustafa Demir

Mustafa Ilıcalı

Asım Aykan

 

Samsun

Erzurum

Trabzon

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sarı

Mustafa Tuna

Fikret Badazlı

 

Gaziantep

Ankara

Antalya

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Aslan

Zülfü Demirbağ

Talip Kaban

 

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

 

Üye

Üye

Üye

 

Mevlüt Coşkuner

Ali İbiş

Nusret Bayraktar

 

Isparta

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Yıldırım

Niyazi Özcan

Abdülkadir Kart

 

Kastamonu

Kayseri

Rize

 

Üye

Üye

 

 

Recep Yıldırım

Hasan Güyüldar

 

 

Sakarya

Tunceli

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU TASARISI

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; elekt-ronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi, elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi, geliştirilmesi, yeni elekt-ronik haberleşme şebeke ve hizmetlerinin teşvik edilmesi hususları ile ilgili politika, hedef ve ilkelerin tespiti, elektronik haberleşme sektöründe rekabetin tesisi ve korunması, tüketici haklarının gözetilmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, sektörün düzenlenmesi, denetlenmesi ve bunlara ilişkin usul ve esaslar ile bu sektörde faaliyet gösterenlerin hak, yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2.- Elektronik haberleşme hizmetlerinin rekabete dayanan pazar ekonomisi içinde yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi, frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi bu Kanuna tabidir.

Millî güvenlik ve kamu düzeni ile olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş hallerinde ve doğal afet durumlarında elekt-ronik haberleşme hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin özel kanunların ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri ile bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan veya kurulacak elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri hakkında 36 ncı ve 39 uncu maddeler hariç, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

Abone: Kamu elektronik haberleşme hizmeti sağlayan bir işletmeci ile söz konusu hizmetin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üstlendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşmeyi,

Abone kimlik ve iletişim bilgileri: Elekt-ronik haberleşme hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye tahsis edilen özel bilgileri,

Adres taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonenin numarasını değiştirmeden bulunduğu adresi değiştirmesini,

Ana elektronik haberleşme şebekesi: Kamu kullanımına açık telefon hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında elektronik haberleşme sağlayan transmisyon alt yapısı ve anahtarlama ekipmanları da dahil olmak üzere iletim sistemleri şebekesini,

Arabağlantı: Bir işletmecinin kullanıcılarının aynı veya diğer bir işletmecinin kullanıcılarıyla irtibatının veya başka bir işletmeci tarafından sunulan hizmetlere erişiminin sağlanmasını teminen, aynı veya farklı bir işletmeci tarafından kullanılan kamu elektronik haberleşme şebekelerinin birbirlerine fiziksel ve mantıksal olarak bağlantısını,

Arabağlantı yükümlüsü: Arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciyi,

CEIR (Central Equipment Identity Register): Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

Cihaz: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında suni bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan elektromanyetik dalgaların iletimi ve/veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan teçhizat ve ekipmanı,

Dağıtıcı: Cihazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elekt-rokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

Elektronik haberleşme alt yapısı: Elekt-ronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini,

Elektronik haberleşme alt yapısı işletimi: İlgili alt yapıya ilişkin gerekli elektronik haberleşme tesislerinin kurulması, kurdurulması, kiralanması veya herhangi bir surette temin edilmesiyle bu tesisin diğer işletmecilerin veya talep eden gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulmasını,

Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,

Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

Elektronik haberleşme sektörü: Elektronik haberleşme hizmeti verilmesi, elektronik haberleşme şebekesi sağlanması, elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine yönelik üretim, ithal, satış ve bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile bu faaliyetlerle ilgili tüm gerçek ve tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan sektörü,

Elektronik haberleşme şebekesi sağlanması: Elektronik haberleşme şebekesi kurulması, işletilmesi, kullanıma sunulması ve kont-rolünü,

Elektronik kimlik bilgisi: Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elekt-romanyetik etkiyi,

Erişim: Bu Kanunda belirtilen koşullarla, elektronik haberleşme şebekesi, alt yapısı ve/veya hizmetlerinin, diğer işletmecilere sunulmasını,

Erişim yükümlüsü: Erişim sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciyi,

Etkin piyasa gücü: İşletmecinin, ilgili elektronik haberleşme pazarında, tek başına ya da diğer işletmecilerle birlikte, rakiplerinden, kullanıcılarından ve tüketicilerinden fark edilir bir şekilde bağımsız olarak hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,

EIR (Equipment Identity Register): Mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

 Evrensel hizmet: Coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetlerini,

Geçiş hakkı: İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve alt yapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlar ile kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için tanınan ayrıcalıklı hakları,

Hizmet taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonenin numarasını değiştirmeden aldığı hizmet türünü değiştirmesini,

İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir elekt-ronik haberleşme hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer elektronik haberleşme hizmetlerinden oluşan pazarı,

İlgili tesisler: İlgili şebeke ve/veya hizmet aracılığıyla hizmetlerin sunulmasını sağlayan ve/veya destekleyen bir elektronik haberleşme şebekesine ve/veya bir elektronik haberleşme hizmetine ilişkin tesisleri,

İnternet alan adı: İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya web sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adları,

İnternet alan adı sistemi: Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede, karşılığı olan internet protokolü numarasını bulan ve kullanıcıya veren sistemi,

İşletmeci: Kurum tarafından yapılan bir yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten sermaye şirketini,

İşletmeci numara taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirmesini,

Koşullu erişim sistemi: Radyo ve televizyon yayın sistemlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimi sağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenlemeyi,

Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın kamu elektronik haberleşme hizmetlerini kullanan ya da talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için verilen hakkı,

Numara: Şebeke ve/veya sonlanma noktasını tanımlayan, söz konusu noktaya çağrının yönlendirilmesini sağlayan, kullanıldığı yere göre abone, uygulama, işletmeci, elektronik haberleşme şebekesi ve/veya hizmeti ile ilişkilendirilebilen bilgiyi içeren harf, rakamlar dizini veya sembolleri,

Numara taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonelerin numarasını değiştirmeden, hizmet aldığı işletmeciyi veya adresini veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesini,

Onaylanmış kuruluş: Uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Kurum tarafından belirlenerek, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanun ve ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,

 Radyo ve televizyon yayını: Radyo dalgaları yoluyla doğrudan kitle haberleşmesi amacıyla yapılan ses, televizyon ve öteki tip yayınları kapsayan yayın şeklini,

Son kullanıcı: Kamu elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlamayan kullanıcıyı,

Spektrum: Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz-3000 GHz arasında olan ve uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığını,

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve bu kapsamda uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

Şebeke sonlanma noktası: Kamu elekt-ronik haberleşme şebekesinde aboneye erişimin sağlandığı fiziksel noktayı, anahtarlama veya yönlendirme ihtiva eden şebekelerde ise abone numarası veya ismi ile ilişkilendirilebilen özel bir şebeke adresiyle tanımlanan noktayı,

Tarife: İşletmecilerin, elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcılardan alacakları ücretlerin tamamını,

Taşıyıcı: Bir çağrının başlatılması, sonlandırılması veya taşınması hizmetlerinin tümünü veya bir kısmını sunan işletmeciyi,

Taşıyıcı ön seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmeksizin seçilmesine imkân sağlayacak şekilde önceden seçilmesi mekanizmasını.

Taşıyıcı seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyle seçilmesi mekanizmasını,

Taşıyıcı seçim kodu: Taşıyıcılara, taşıyıcı seçimi amacıyla Kurumca tahsis edilen kodu,

Teknik düzenleme: Bir cihazın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri,

Telsiz kurma ve kullanma izni: Bu Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen izni,

Telsiz ruhsatnamesi: Bu Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen ruhsatnameyi,

Tüketici: Kamu elektronik haberleşme hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaçlarla kullanan veya talep eden gerçek kişiyi,

Ulusal dolaşım: Bir işletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartları saklı kalmak üzere, diğer bir işletmecinin abonelerine ait ekipmanlar üzerinden sunulmasına veya bir diğer sistemin arabağlantısına imkân sağlayan sistemlerarası dolaşımı,

Ulusal numaralandırma planı: Numara-ların yapısını tanımlayan, yönlendirme, adresleme, ücretlendirme veya hizmet türüne ilişkin bilgi vermek üzere bölümlere ayrılarak tanımlanabilen numaralandırma planını,

Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Topluluğu Resmî Gazetesinde ismi yayımlanan standardı,

Uyumlaştırılmış ulusal standart: Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılarak kabul edilen ve Kurum tarafından listeleri tebliğler ile yayımlanan Türk standartlarını,

Üretici: Elektronik haberleşme cihazı imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, cihazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Yerel ağ: Sabit elektronik haberleşme şebekesinde abone tarafındaki şebeke sonlanma noktasını, abonenin bağlı bulunduğu ana dağıtım çatısına veya eşdeğer tesise bağlayan fiziksel devreyi,

Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen sermaye şirketlerinin, Kurum nezdinde kaydedilmesini veya kaydedilmesiyle birlikte söz konusu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4.- Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine müsaade edilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların kontrolü Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır. İlgili merciler tarafından elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Elektronik haberleşme sektöründe serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması.

b) Elektronik haberleşme sektöründe tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi.

c) Kalkınma planları ve Hükümet programlarındaki hedefler ile Bakanlık tarafından belirlenen politikaların gözetilmesi.

ç) Herkesin, makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi.

d) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça veya toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere özel, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş kolaylıklar sağlanması halleri dışında, eşit şartlardaki aboneler, kullanıcılar ve işletmeciler arasında ayrım gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdaki kişiler tarafından eşit şartlarla ulaşılabilir olması.

e) Bu Kanunda aksi belirtilmedikçe ya da objektif nedenler aksini gerektirmedikçe, niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların verimli kullanılmasının gözetilmesi.

f) Elektronik haberleşme sistemlerinin uluslararası normlara uygun olması.

g) Teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının desteklenmesi.

h) Hizmet kalitesi standartlarına uygunluğun teşvik edilmesi.

ı) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi.

i) Bu Kanunda, ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerde açıkça belirlenen durumlar haricinde, işletmecilerin, arabağlantı ücretleri ile hat ve devre kiraları da dahil, elektronik haberleşme hizmeti sunulması karşılığı alacakları ücretleri serbestçe belirlemesi.

j) Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması ve işletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgarî uluslararası normların dikkate alınması.

k) Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında ve bu hususlarda yapılacak düzenlemelerde teknolojik tarafsızlığın sağlanması.

l) Teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması.

m) Bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkili Merciler ve Görevleri

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5.- Bakanlığın, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetki ve görevleri şunlardır:

a) Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek telsiz frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin, yetkilendirme politikası esaslarını, hizmetin başlama zamanını, yetkilendirme süresini ve hizmeti sunacak işletmeci sayısını belirlemek.

b) Elektronik haberleşme sektörünün; serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmeye ve Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünün desteklenmesini sağlamaya yönelik hedef, ilke ve politikaları belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak.

c) Elektronik haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmetlerinin; teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması, geliştirilmesi ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik tedbirleri almak.

ç) Elektronik haberleşme cihazları sanayisinin gelişmesine ilişkin politikaların oluşumuna ve elektronik haberleşme cihazları bakımından belli oranlarda yerli üretimi özendirici tedbirleri almaya yönelik politikaları belirlemeye katkıda bulunmak.

d) Ucuz, hızlı ve güvenli internet erişiminin sağlanması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacına yönelik politikaları belirlemek.

e) Ülkemizin üyesi bulunduğu elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşlar nezdinde 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Devleti temsil etmek veya temsile yetkilendirmek, çalışmalara katılım ve kararların uygulanması konusunda koordinasyonu sağlamak.

f) Elektronik haberleşme politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

g) Elektronik haberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak.

h) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek.

ı) Kurumdan, işletmecilerden, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden elektronik haberleşme sektörüne yönelik belirlenecek hedef, ilke ve politikalara esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri almak.

 

 

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 6.- Kurumun, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Elektronik haberleşme sektöründe; rekabeti tesis etmek ve korumak, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine ve rekabetin tesisine yönelik öncül ve ardıl düzenlemeleri yapmak, bu amaçla etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirmek ve her türlü tedbiri almak.

b) Elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptırım uygulamak, gerekli görülen hallerde elekt-ronik haberleşme sektörüne ilişkin konularda Rekabet Kurumundan görüş almak.

c) Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.

ç) İşletmeciler ile tüketicileri ilgilendiren ve gizliliği bulunmayan Kurul kararlarını şeffaflık ilkesi gereği tanımlanmış gerekçe ve süreçleri ile kamuoyuna açık tutmak.

d) Bu Kanun çerçevesinde gerektiğinde işletmeciler arasında uzlaştırma prosedürünü işletmek, uzlaşma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksi kararlaştırılıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tedbirleri almak.

e) Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak.

f) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendini de göz önünde bulundurarak, elektronik haberleşme hizmetlerinin tesis ve işletilmesi için gerekli olan frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırma planlamasını ve tahsisini yapmak.

g) Elektronik haberleşme ile ilgili olarak yetkilendirme, tarifeler, erişim, geçiş hakkı, numaralandırma, spektrum yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil öncül ve ardıl düzenlemeler ile denetlemeleri yapmak.

h) Telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının kontrolünü yapmak, elekt-romanyetik girişimleri tespit etmek ve giderilmesini sağlamak.

ı) Telsiz faaliyetleri ile ilgili olarak millî güvenliği ilgilendiren konularda mevzuat dahilinde ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

i) Ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek.

j) Elektronik haberleşmeyle ilgili olarak, işletmeciler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi almak ve gerekli kayıtları tutmak.

k) Elektronik haberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini, bu amaçla araştırma ve geliştirme çalışmalarını, teknik ve maddi destek dahil olmak üzere, teşvik etmek ve mevcut Kurum gelirlerini göz önünde bulundurarak söz konusu faaliyetlere ilişkin olarak ayrılacak kaynağı belirlemek.

l) Kullanıcılara ve erişim kapsamında diğer işletmecilere uygulanacak tarifelere, sözleşme hükümlerine, teknik hususlara ve görev alanına giren diğer konulara ilişkin genel kriterler ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifeleri onaylamak, gerektiğinde değiştirerek onaylamak veya belirlemek, tarifelerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak.

m) İşletmeciler tarafından hazırlanan referans erişim tekliflerini onaylamak.

n) Türkiye'de kurulu sermaye şirketleri tarafından yürütülecek elektronik haberleşme hizmetleri, şebeke ve/veya alt yapısı ile ilgili olarak yapılacak yetkilendirmelere ilişkin hüküm ve şartları belirlemek, uygulanmasını ve yetkilendirmeye uygunluğu denetlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak.

o) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini, güç ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek.

ö) Elektronik haberleşme sektöründe kullanılacak her çeşit sistem ve cihazlar için teknik düzenlemeleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla eşgüdümlü olarak imalat ve kullanıma esas teşkil eden standartları tespit etmek, uyumlaştırılmış ulusal standartları yayınlattırmak ve uygulanmasını sağlamak.

p) Cihaz üreticileri ve dağıtıcılarını, uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluşlar ile ölçüm ve bakım-onarım yapacak ve elekt-ronik haberleşme sektörüne hizmet verecek kuruluşları yetkilendirmek.

r) Elektronik haberleşme sektörüne yönelik pazar analizleri yapmak, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci veya işletmecileri belirlemek.

s) Ülkemizin üyesi bulunduğu elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, kararlarının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ş)  Bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ücretlerle ilgili olarak terkin de dahil olmak üzere her türlü usul ve esasları belirlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelir-gider kesin hesabını, yıllık çalışma programını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını mevzuat çerçevesinde genel bütçeye devretmek.

t) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını denetlemek ve/veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esasları belirlemek, aykırılık halinde gerekli işlemleri yapmak ve yaptırımları uygulamak.

u) Millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak gerekli gördüğü tedbirleri almak.

ü) Ara bağlantı ve ulusal dolaşım da dahil erişim ile ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, mevzuata ve/veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla gerekli tedbirleri almak.

v) İlgili kanun hükümleri dahilinde, evrensel hizmetlere ilişkin hizmet kalitesi ve standartları da dahil olmak üzere, gerektiğinde her türlü elektronik haberleşme hizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, denetlemek, denetlettirmek ve buna ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.

y) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.

z) Yasal olmayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kullanımını önleyici tedbirler almak.

Rekabetin sağlanması

MADDE 7.- Kurum; elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları re'sen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanların sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.

Rekabet Kurulu, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate almak zorundadır. Şirket birleşme ve devir almalarının millî güvenlik ve ülke menfaatlerine aykırı olmaması esastır. Kurum ve Rekabet Kurumu etkinliğin sağlanması amacıyla karşılıklı bilgi alış verişinin en üst seviyede olması ilkesini gözetir. Bilgi alış verişinde üçüncü taraflar açısından gizlilik arz etmesi gereken bilgilere ilişkin olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi esastır.

Kurum, yapacağı pazar analizleri sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirleyebilir. Kurum, etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması amacıyla etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülükler getirebilir. Aynı ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciler arasında söz konusu yükümlülükler açısından farklılaştırma yapılabilir.

İKİNCİ KISIM

Genel Düzenlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme

Elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirilmesi

MADDE 8.- Kurumca yapılacak yetkilendirmeyi müteakip, elektronik haberleşme hizmeti verilebilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya alt yapısı kurulup işletilebilir.

Ancak, bir elektronik haberleşme şebekesi, alt yapısı veya hizmetinin yetkilendirmeye tâbi olmadığı;

a) Sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemesi ve halka açık olarak sunulmaması,

b) Yalnızca kişisel veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılması,

c) Kamu kurum ve kuruluşu ise, münhasıran verdikleri hizmetlerle ilgili olması, özel kanunlarında bu yönde hükümlerin bulunmaması durumunda ise millî güvenlik, kamu yararı, etkin rekabet ortamının sağlanması,

gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kurum tarafından tespit edilir.

Radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili olmak üzere 13/4/1994 tarihli ve  3984 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Yetkilendirme usulü

MADDE 9.- Yetkilendirme, bildirim ve kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılır.

Elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya alt yapısı kurup işletmek isteyen şirketler faaliyete başlamadan önce Kurum düzenlemeleri çerçevesinde Kuruma bildirimde bulunurlar.

Kuruma bildirimde bulunan şirketler, sunmak istedikleri elektronik haberleşme hizmeti için kaynak tahsisine ihtiyaç duymuyorlar ise bildirimle birlikte; kaynak tahsisine ihtiyaç duyuyorlar ise, Kurumdan kullanım hakkı alınması ile birlikte, yetkilendirilmiş sayılırlar.

Kurum, kullanım hakkı verilmesinin gerektiği elektronik haberleşme hizmetlerini ve bu hizmetlere ilişkin kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekip gerekmediğini tespit eder.

Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen elektronik haberleşme hizmetleri için usulüne uygun başvuruyu müteakip 30 gün içerisinde Kurumca kullanım hakkı verilir.

Kullanım hakkı sayısı, ancak kaynakların sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesinin gerektiği durumlarda ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen sınırlandırılabilir. Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılması halinde;

a) Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası esasları, hizmetin başlama zamanı, yetkilendirme  süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı Bakanlık tarafından belirlenir ve gerekli diğer işlemler Kurum tarafından yürütülür.

b) (a) bendinin dışında kalan ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından verilecek olan elekt-ronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesine ve/veya elektronik haberleşme şebeke ve alt yapısının tesisi ve işletilmesine ilişkin olarak, gerekli işlemler Kurum tarafından yürütülür.

Yukarıdaki fıkrada yer alan her iki durumda da, Kurum, kaynakların etkin kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve yapılacak ihaleye ilişkin usul ve esasları belirler. Söz konusu ihalelerde nesnel, şeffaf, ayrım gözetmeyen ve orantılı yöntemler izlenir. Kurum, kullanım hakkı ile ilgili olan ihale faaliyetlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa  tâbi değildir.

Kullanım haklarının süresi, yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere belirlenir. Bu madde uyarınca belirlenen yetkilendirme süreleri, şebeke ve hizmetin niteliği ile başvuru sahibinin talebi de dikkate alınmak suretiyle tespit edilir.

Bu Kanunun 8 inci maddesi çerçevesinde yetkilendirmeye tâbi olmayan ancak frekans gibi kıt kaynak kullanımı verilmesinin gerektiğine Kurum tarafından karar verilen elekt-ronik haberleşme hizmetlerini sunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu kaynaklar için kullanım izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Kurum, kullanım hakkı verilmesi taleplerini, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri, tahsis edilmesi gereken kaynakların yetersizliği ve ihale aşamasında belirlenen yeterlik şartlarının sağlanmaması sebepleriyle reddedebilir.

Kullanım hakkı, işletmecinin faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması durumunda Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre iptal edilebilir. Kullanım hakkının iptal edildiği hallerde Kurum, abonelerin menfaatlerini korumak için gerekli gördüğü tedbirleri alır.

Kurum, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle, şirketlerin elektronik haberleşme alanında faaliyete geçmelerini veya elektronik haberleşme sağlamalarını engelleyebilir.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak elekt-ronik haberleşme tesisi kuran, işleten veya elektronik haberleşme hizmeti verenlerin tesisleri Kurumun talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatılarak faaliyetlerine son verilir.

Bildirim ve kullanım hakkı ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Deneme izni

MADDE 10.- Kurum, elektronik haberleşme hizmetinin verilebilmesi için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilere deneme veya gösterim amaçlı geçici izin verebilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Yetkilendirme ücreti

MADDE 11.- Yetkilendirme ücreti, idarî ücretler ve kullanım hakkı ücretlerinden oluşur.

Kurum; pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak işletmecilerden idarî ücret alır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen sürede idarî ücretlerin işletmeciler tarafından ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. İşletmecilerden alınacak idarî ücretler genel hükümler çerçevesinde Kurum tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir. Kurum, idarî maliyet ve toplanan idarî ücreti gösteren yıllık rapor yayımlar.

İdarî ücretlerin tahsili on yıllık zaman aşımına tâbidir.

Kaynakların kullanım hakkının verilmesine ve söz konusu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının teminine yönelik olarak kullanım hakkı ücreti alınır.

Kullanım hakkı ücretlerinin asgari değerleri, Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Kullanım hakkı ücretleri, Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili Saymanlığa yatırılır. Zamanında ödenmeyen kullanım hakkı ücretleri, Kurumun bildirimi üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığınca tahsil olunur.

İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 12.- İşletmeci, mevzuat, Kurum düzenlemeleri ve yetkilendirmesinde öngörülen şartlara uygun olarak yetkilendirildiği kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetini sunma hak ve yükümlülüğüne sahiptir.

Kurum, işletmecilere aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak kaydıyla yükümlülükler getirebilir:

a) İdarî ücretler,

b) Hizmetlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi ve şebekeler arası arabağlantının sağlanması,

c) Ulusal numaralandırma planındaki numaralardan son kullanıcılara erişimin sağlanması,

ç) Çevre ve şehir planlama ile ortak yerleşim ve tesis paylaşımı,

d) Kişisel veri ve gizliliğin korunması,

e) Tüketicinin korunması,

f) Kuruma bilgi ve belge verilmesi,

g) Yetkili ulusal kurumlarca yasal dinleme ve müdahalenin olanaklı kılınması,

h) Afet durumlarındaki haberleşme koşulları,

ı) Elektronik haberleşme şebekelerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara kamunun maruz kalmasının kısıtlanması ile ilgili önlemler,

i) Erişim yükümlülükleri,

j) Kamu haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi,

k) İzinsiz erişime karşı kamu şebeke güvenliğinin sağlanması,

l) Standartlar ve spesifikasyonlara uyumluluk.

Kullanım hakkı verildiği durumlarda, yukarıdakilere ilaveten aşağıdaki koşullarla sınırlı olmamak kaydıyla yükümlülükler getirilebilir:

a) Frekans kullanım hakkının verildiği hizmet, şebeke ya da teknoloji türü ile numara kullanım hakkının verildiği hizmetin kapsamı,

b) Frekans ve numaraların etkin ve verimli kullanımı,

c) Elektromanyetik girişimin önlenmesi,

ç) Numara taşınabilirliği,

d) Rehber hizmeti,

e) Yetkilendirme süresi,

f) Hak ve yükümlülüklerin devri,

g) Kullanım hakkı ücretleri,

h) İhale sürecinde üstlenilen taahhütler,

ı) Frekans ve numara kullanımları ile ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyulması.

İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

İşletmeciler, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik alt yapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür. Halen elekt-ronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler de; söz konusu teknik alt yapıyı, Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde aynı şartlarla ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmakla yükümlüdürler.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarifeler

Tarifelerin düzenlenmesi

MADDE 13.- Tarife; abonman ücreti, sabit ücret, konuşma ücreti, hat kirası ve benzeri kira ücretleri ve bunlar gibi değişik ücret kalemlerinden birisi veya birkaçı olarak tespit edilebilir.

Her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında uygulanacak tarifeler aşağıdaki hükümlere tabidir.

a) İşletmeciler, uygulayacakları tarifeleri, ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirlerler.

b) İşletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlenmesi halinde Kurum, gerekli hallerde değiştirerek onaylamak dahil tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemleri ve tarifelerin alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını belirleyebilir.

Bu maddenin uygulanması ile tarifelerin Kuruma sunulması, kamuoyuna duyurulması ve yayımlanması hususlarına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Tarifelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler

MADDE 14.- Kurum, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında uygulanacak tarifelere ilişkin düzenlemeleri yaparken, aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur:

a) Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi,

b) Tarifelerin, toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere mahsus, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş kolaylıklar sağlanması halleri saklı olmak üzere, benzer konumdaki kullanıcılar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetilmeksizin adil ve şeffaf olması,

c) Tarifelerin, sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtması,

ç) Bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesinden veya karşılanmasından kaçınılması,

d) Tarifelerin, rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasına neden olacak şekilde belirlenmemesi,

e) Uluslararası uygulamaların uygun olduğu ölçüde dikkate alınması,

f) Tarifelerin, teknolojik gelişmeyi ve yeni teknolojilerin makul fiyatlarla kullanılmasına olanak veren yatırımları teşvik edecek nitelikte olması,

g) Tüketici menfaatinin gözetilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Erişim

Erişimin kapsamı

MADDE 15.- Erişim kapsamında aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim ve veri akış erişimini de içerecek şekilde elektronik haberleşme şebekesi bileşenlerine ve ilgili tesislerine her türlü yöntemle erişim,

b) Binalar, borular ve direkleri de içerecek şekilde fiziksel alt yapıya erişim,

c) İşletim destek sistemlerini de içerecek şekilde ilgili yazılım sistemlerine erişim,

ç) Numara dönüşümüne veya eşdeğer işlevselliğe sahip sistemlere erişim,

d) Sanal şebeke hizmetlerine erişim,

e) İki elektronik haberleşme şebekesi arasındaki arabağlantı,

f) Ulusal dolaşım da dahil olmak üzere sabit ve mobil şebekelere erişim,

g) Koşullu erişim sistemlerine erişim,

ğ) Yeniden satış amacıyla hizmetlerin toptan seviyede sunulması,

h) Kurum düzenlemeleri ile belirlenen diğer hallerdeki erişim.

Erişim yükümlülüğü

MADDE 16.- Erişim yükümlüleri ve yükümlülüğün kapsamı Kurum tarafından belirlenir. Kurum; bir işletmecinin diğer bir işletmecinin bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen hususlarda erişimine izin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde erişim için makûl olmayan süre ve şartlar ileri sürmesinin, rekabet ortamının oluşumunu engelleyeceğine veya ortaya çıkacak durumun, son kullanıcıların aleyhine olacağına karar vermesi halinde, söz konusu işletmeciye diğer işletmecilerin erişim taleplerini kabul etme yükümlülüğü getirebilir.

Bu Kanun uyarınca, tüm işletmeciler, talep gelmesi halinde birbirleriyle arabağlantı müzakerelerinde bulunmakla yükümlüdürler. Tarafların anlaşamamaları halinde Kurum, işletmecilere arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirebilir.

Kurum, erişim ve arabağlantı yükümlülüklerini, bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ilkeleri göz önünde bulundurarak kamu menfaati açısından gerekli gördüğü hallerde, yapacağı düzenlemelerle sınırlandırabilir.

Kurum, tüm erişim anlaşmalarının bu Kanunun amaç ve kapsamına, rekabetin ve tüketici haklarının korunmasına ve şebekelerin bütünlüğü ile hizmetlerin karşılıklı işletilebilirliğine uygun olarak tesis edilmesine ve uygulanmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar.

Kurum, erişim yükümlüsü işletmecilere, diğer işletmecilerin makul erişim taleplerini, bu Kanun hükümleri çerçevesinde karşılamalarına yönelik olarak eşitlik, ayrım gözetmeme, şeffaflık, açıklık, maliyet ve makul kâra dayalı olma yükümlülükleri ile erişim hizmetlerini kendi ortaklarına, iştiraklerine veya ortaklıklarına sağladıkları ile aynı koşul ve kalitede sunma yükümlülüğü getirebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Tesis paylaşımı ve ortak yerleşim

MADDE 17.- Bir işletmecinin tesislerini kamuya veya üçüncü şahıslara ait bir arazinin üzerine veya altına yerleştirebildiği veya bu tür arazileri kullanabildiği veya kamulaştırma müessesesinden yararlanabildiği hallerde Kurum, çevrenin korunması, kamu sağlığı ve güvenliği, şehir ve bölge planlaması ve kaynakların etkin kullanılması gereklerini gözeterek ilgili işletmeciye söz konusu tesisleri ve/veya araziyi makul bir bedel karşılığında diğer işletmecilerle paylaşmasına ilişkin yükümlülükler getirebilir.

Kurum, işletmecilere kendi tesislerinde, diğer işletmecilerin ekipmanları için maliyet esaslı bir bedel karşılığında, başta fiziksel ortak yerleşim olmak üzere her türlü ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum ortak yerleşim tarifelerinin maliyet esaslı belirlenmediğini tespit etmesi halinde, ortak yerleşim tarifelerini; maliyetleri, uluslararası uygulamaları ve/veya rayiç bedelleri uygun olduğu ölçüde dikkate alarak belirleyebilir.

Radyo ve televizyon yayınlarını da içeren her türlü yayının belirlenmiş emisyon noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri kurulması da dahil tesis paylaşımı ve ortak yerleşim ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Erişim anlaşmaları ve uzlaşmazlıkların çözümü

MADDE 18.- Erişim anlaşmaları taraflar arasında ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla serbestçe müzakere edilerek imzalanır. Taraflar arasında erişim talebinden itibaren azami iki ay içerisinde anlaşma tesis edilememesi veya mevcut erişim sözleşmesinde bu Kanun kapsamında herhangi bir anlaşmazlık vuku bulması halinde Kurum, taraflardan herhangi birinin başvurusu üzerine, belirleyeceği esaslar çerçevesinde taraflar arasında uzlaştırma prosedürü işletmeye ve/veya geçici ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere, kamu menfaati açısından gerekli gördüğü diğer tedbirleri almaya veya uzlaştırma talebini reddetmeye yetkilidir.

Kurum, uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde, erişim anlaşmasının anlaşmazlık konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, belirlenen istisnai haller hariç olmak üzere dört ay içerisinde belirlemeye yetkilidir. Belirlenen hüküm, koşul ve ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde aksi kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.

Erişim anlaşmaları imzalanmasını mütea-kip Kuruma sunulur. Kurum ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık hallerinde işletmecilerden anlaşmalarda değişiklik yapılmasını talep eder. İşletmeciler Kurumun deği-şiklik taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Erişim anlaşmaları, ticarî sırlar dışında alenîdir. Ticarî sırların kapsamı Kurum tarafından belirlenir. Etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin tarife bilgileri ticarî sır kapsamında değildir.

Bu maddenin uygulanma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Referans erişim teklifi

MADDE 19 .- Kurum, erişim yükümlüsü işletmecilere referans erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum tarafından referans erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirilen işletmeciler, bu yükümlülüğün getirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde söz konusu teklifleri Kurumun onayına sunmakla yükümlüdürler.

Kurum, bu Kanunun 4 üncü maddesindeki ilkeleri göz önünde bulundurarak, referans erişim tekliflerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını işletmecilerden talep edebilir. İşletmeciler, Kurumun talep ettiği değişiklikleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurum gerekli hallerde referans erişim tekliflerinde re'sen değişiklik yapmaya da yetkilidir.

Kurum uygun gördüğü teklifleri onaylar. İşletmeciler, Kurum tarafından onaylanan veya değiştirilerek onaylanan referans erişim tekliflerini yayımlamakla ve Kurum tarafından onaylanan referans erişim tekliflerindeki şartlarla erişim sağlamakla yükümlüdürler.

Referans erişim tekliflerinin süresi ve tekliflerde yer alması gereken asgari hususlar ile bu maddenin uygulama usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Erişim tarifeleri

MADDE 20.- Kurum, erişim yükümlüsü işletmecilere, erişim tarifelerini maliyet esaslı olarak belirleme yükümlülüğü getirebilir. Kurum tarafından talep edilmesi halinde yükümlü işletmeciler erişim tarifelerinin maliyet esaslı belirlendiğini ispat etmek zorundadır.

Yükümlü işletmecilerin tarifelerini maliyet esaslı belirlemediğini tespit etmesi halinde, Kurum erişim tarifelerini maliyet esasına göre belirler. Ancak Kurum, tarifeleri maliyet esasına göre belirleyinceye kadar diğer ülke uygulamalarını uygun olduğu ölçüde dikkate alarak, tarifeleri belirler ve/veya tarifelere üst sınır koyabilir. Kurumun belirlediği tarifelere uyulması zorunludur.

Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi

MADDE 21.- Kurum ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere hesap ayrımı yükümlülüğü getirebilir. Hesap ayrımı yükümlülüğü getirilen işletmeciler, Kurum tarafından belirlenecek hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında her bir faaliyet alanı ve iş birimi için ayrı ayrı hesap tutarlar.

Kurum işletmecilerin hesaplarını denetleyebilir veya işletmecilere hesaplarını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletme yükümlülüğü getirebilir. Bağımsız denetim kuruluşları, bu Kanun ve hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme ve denetimden sorumludurlar. Bağımsız denetim kuruluşları, denetimlere ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumludurlar. Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi kapsamında yapılan bağımsız denetime ilişkin giderler ilgili işletmeciler tarafından karşılanır.

Kurum, işletmecilere; hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülükleri kapsamında hazırladıkları bilgi ve belgeleri yayımlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri kendisi de yayımlayabilir. Yayımlanacak bilgi ve belgelerin kapsamı Kurum tarafından belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçiş Hakkı

Geçiş hakkının kapsamı

MADDE 22.- Geçiş hakkı; elektronik haberleşme hizmeti vermek amacıyla, her türlü elektronik haberleşme alt yapısını ve bunların destekleyici ekipmanlarını, kamu ve/veya özel mülkiyete konu taşınmazların altından, üstünden, üzerinden geçirme ve bu alt yapıyı kurmak, değiştirmek, sökmek, kontrol, bakım ve onarımlarını sağlamak ve benzeri amaçlarla söz konusu mülkiyet alanlarını bu Kanun hükümleri çerçevesinde kullanma hakkını kapsar.

Geçiş hakkı talebinin kabulü

MADDE 23.- Taşınmaza kalıcı zarar verilmemesi, bu taşınmaz üzerindeki hakların kullanımının sürekli biçimde aksatılmaması koşuluyla, teknik olarak imkân dahilinde, seçeneksiz ve ekonomik açıdan orantısız maliyetler ihtiva etmeyen geçiş hakkı talepleri, makul ve haklı sebepler saklı kalmak üzere, kabul edilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine yapılan geçiş hakkı talebini içeren başvuruları öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden, değerlendirirler ve benzer konumdaki işletmeciler arasında ayrım gözetmeksizin şeffaf davranırlar.

Tesis paylaşımı ve ortak yerleşimin önceliği

MADDE 24.- Geçiş hakkı kapsamında kullanılacak bir taşınmaz üzerinde halihazırda bu Kanun ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde, Kurum tarafından ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüğüne karar verilmiş bir elektronik haberleşme şebekesi bulunması halinde ortak yerleşim ve tesis paylaşımına öncelik verilir.

Anlaşma serbestisi

MADDE 25.- İşletmeci ile taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahipleri, ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere serbestçe yapabilirler. İşletmeciler, Kurum tarafından istenmesi halinde yapılan anlaşma ile ekleri ve değişiklikleri, her türlü bilgi, belge ile yazışmaları Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Çevrenin korunması

MADDE 26.- Geçiş hakkı kapsamında tanınan hakların kullanımı sırasında geçiş yollarında ve etrafında bulunan ağaçların ve çevresel değerlerin korunması esastır. Geçiş hakkı uygulamasında tarihi eserler ile kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Bu konuda alınması gereken izinlere ilişkin başvurular ilgili kuruluşlarca öncelikli olarak değerlendirilir.

Diğer alt yapılarla ilişkili durumlar

MADDE 27.- İşletmeciye ait elektronik haberleşme şebekesi ve bunların destekleyici ekipmanları, geçiş hakkının kullanılacağı taşınmaz üzerinde halihazırda bulunan, yol bakımına hizmet eden donanımlar, kanalizasyon, su, gaz kanalları, demiryolları, elektrik tesisleri, diğer elektronik haberleşme şebekesi ve benzeri kamu hizmeti alt yapısına zarar vermeyecek şekilde ve mesafede tesis edilir. Yeni alt yapı ve şebeke tesis edecek işletmeci, ilgili kamu kurumu ve kuruluşu ile gerekli koordinasyonu sağlayarak hareket eder. Zaruri hallerde söz konusu kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması için alınacak önlemlerden doğan masrafları geçiş hakkını kullanan taraf tazmin eder. Geçiş hakkına ilişkin çalışmalardan kaynaklanan tüm masraflar işletmeci tarafından karşılanır.

Geçiş hakkına ilişkin yükümlülükler

MADDE 28.- Taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahipleri, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin, kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, masrafları işletmeci tarafından karşılanmak üzere, gerekli tüm önlemlerin alınmasına izin verir.

Taşınmaz sahibi ve/veya taşınmaz üzerinde hak sahipleri bu haklarını kullanırken, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetler ile işletmeciye ait elektronik haberleşme şebekesini tehlikeye düşürücü veya zarar verici işlemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

Geçiş hakkı kullanan işletmeciler, taşınmaz sahibi ve taşınmaz üzerindeki hak sahibinin geçiş hakkının kullanımı dışında ayrıca uğradıkları zararları en geç bir ay içerisinde karşılamak zorundadırlar.

Geçiş hakkı anlaşmaları ve geçiş hakkının süresi

MADDE 29.- Geçiş hakkı süresi, işletmecinin yetkilendirme süresinden uzun olamaz. Kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için, yetkilendirmenin sona ermesi, devri veya iptali üzerine geçiş hakkı kapsamında yapılan anlaşmalar, şebekenin yeni sahibi ile yenileninceye kadar aynı şartlarda devam eder.

 

Kamulaştırma

MADDE 30.- Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Bu konuda Bakanlıkça verilecek lüzum kararı, kamu yararı kararı yerine geçer ve başka bir onaya gerek kalmaksızın müteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Bakanlık tarafından yürütülür.

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen işletmeciye ait olur. Kullanma hakkı ilgili işletmecinin yetkilendirme süresi ile sınırlıdır.

Yetkilendirmenin sona ermesi veya iptali halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu taşınmaz Hazineye devredilir. İşletmeci tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Numaralandırma ve İnternet Alan Adları

Ulusal numaralandırma planı

MADDE 31.- Kurum, ulusal numaralandırma planını hazırlar ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapar. Numara kaynaklarının tahsisi, etkin ve verimli kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konularda uygulanacak usul ve esaslar Kurum düzenlemeleriyle belirlenir. Kurum, kamu elektronik haberleşmesi için yeterli numara kaynağının bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapar ve numara kaynaklarının adil, ayrımcı olmayan ve şeffaf ilkeler çerçevesinde yönetimini sağlar.

Kurum, numara kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak yapacağı düzenlemeler veya ilgili uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda yapılabile-cek yeni planlamalar çerçevesinde, işletmecilerin de görüşünü alarak ulusal numaralandırma planında değişiklik yapabilir. Değişikliklerin uygulanması amacıyla işletmecilere uluslararası normlara uygun olacak şekilde süre verilir. İşletmeciler bu değişiklikleri uygular ve gerekli önlemleri alır. Aksi yönde bir millî güvenlik gerekçesi olmadığı sürece, Kurum ulusal numaralandırma planını ve planda yapılan değişiklikleri yayımlar.

Kurum, numara tahsis ve kullanımını koşullara bağlayabilir, kamu düzeni ve millî güvenliğin gerektirdiği durumlar, numara kapasitesi ihtiyacı, üye olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri veya taraf olunan uluslararası anlaşmalar doğrultusunda veya Kurum düzenlemelerine uygun olarak kullanılmadığı durumlarda tahsisli numaralarda Kurum tarafından değişiklik yapılabilir ve tahsisli numaralar geri alınabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurum herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Ankesörlü telefon hizmeti kullanıcıları da dahil olmak üzere, kamu kullanımına açık telefon hizmetinden faydalanan kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden 112 acil çağrı numarasını çevirerek acil çağrıya cevap vermekle yetkili kuruluşa erişme hakkını haizdir. Kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmeciler, kullanıcıların 112 acil çağrı numarasına ücretsiz erişimlerini sağlamak ve acil yardım talebinde bulunan kullanıcıların yerlerini teknik imkânlar elverdiği ölçüde tespit ederek ilgili kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.

 

Numara taşınabilirliği

MADDE 32.- Kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliğini sağlamakla yükümlüdür. Kurum bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları işletmecilerin de görüşünü alarak belirler. İşletmeciler, Kurum düzenlemelerine uygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular. İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında şebekelerinde yapacakları düzenlemelerden kaynaklanabilecek gider kalemleri için Kurumdan hak talebinde bulunamaz.

İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracakları yazılım ve donanım sistemleri ile mevcut sistemlerinde yapacakları değişiklikler ve sistem testleri dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri karşılar. Ortak kurulacak referans veri tabanı ve benzeri sistemlerin maliyet paylaşım esasları ise Kurum tarafından düzenlenebilir.

Kurum, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında tüketicilerin korunması ve anılan hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbiri alır. İşletmeciler, abonelerinin hizmet hakkında bilgilendirilmesi, aranan numaraya ait tarife bilgisinin arayan tarafça bilinirliğinin sağlanmasının temini ve benzeri hususlarda Kurumun yapacağı düzenlemelere uyar.

İşletmecilerin, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında birbirlerine uygulayacağı ücretler konusunda bu Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Numara taşınabilirliği dolayısıyla aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olamaz.

Kurum kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmecilere, adres taşınabilirliği veya hizmet taşınabilirliği sunma yükümlülüğü getirebilir. Bu yükümlülüğe ilişkin usul ve esaslar işletmecilerin de görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi

MADDE 33.- Kurum, kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmecilere taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi uygulama yükümlülüğü getirebilir. Etkin piyasa gücünü haiz işletmeciler, şebekelerinde Kurum düzenlemeleri doğrultusunda taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi uygulamakla yükümlüdür. Kurum bu yükümlülüğün uygulama usul ve esaslarını belirler. İşletmeciler, taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamında Kurum düzenlemelerine uygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular. İşletmeciler, taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamında şebekelerinde yapacakları düzenlemelerden kaynaklanabilecek gider kalemleri için Kurumdan hak talebinde bulunamaz.

İşletmecilerin taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamında birbirlerine uygulayacağı ücretler konusunda bu Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi dolayısıyla aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olamaz.

Abonelere ait faturalama bilgisi bulunan sabit ya da mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler ile bu şebekeler üzerindeki abonelere hizmet veren diğer işletmeciler arasında, abonenin birden fazla fatura almasını önlemek amacıyla, tüketiciye ek yük getirmeyecek şekilde, faturalama anlaşması yapılabilir. Tarafların anlaşamaması durumunda Kurum, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ücreti karşılığında ve tüketiciye ek yük getirmeyecek şekilde faturalama hizmeti sağlama yükümlülüğü getirebilir.

Haczedilmezlik

MADDE 34.- Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları hiçbir şekilde haczedilemez.

İnternet alan adları

MADDE 35.- "tr" uzantılı internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluş ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Spektrum

Frekans planlama, tahsis ve tescili

MADDE 36.- 3984 sayılı Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) Telsiz yayınlarının birbirleri üzerinde enterferans oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması ve uluslararası kuruluşların aldığı kararlar da dikkate alınarak ulusal frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyon ile tescilleri Kurum tarafından yapılır ve uygulanır.

b) Her ne şekilde olursa olsun telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır.

Bu Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerinde kullanılacak frekanslar için tahsis ve tescil işlemi yapılmaz.

Frekans tahsislerinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne öncelik tanınır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tahsis edilen frekans bantlarında frekans planlamasını yapar ve uygular.

Teknolojide meydana gelen gelişmeler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, tahsis edilen frekans ve bantlar için Kurum tarafından ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyon sağlanarak Devlet güvenlik ve istihbaratında zafiyet yaratmayacak şekilde iptal dahil her türlü değişiklik yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurum, herhangi bir yükümlülük altına girmez.

 

 Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanıma ilişkin esaslar

MADDE 37.- 3984 sayılı Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç gösteren telsiz cihaz veya sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ile kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi almak zorundadır. Bu kapsamdaki kullanıcılar telsiz cihaz veya sistemlerini Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.

Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tâbi olacağı hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Süresi içerisinde yenilenmeyen telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamelerinde belirtilen cihaz ve sistemler için tahsis edilen frekanslar iptal edilir. Kurumdan yetki belgesi almak suretiyle telsiz hizmeti sunan işletmecilerin sistemlerine dahil telsiz cihazı kullanıcıları,  telsiz kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesinden bu Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde muaftırlar.

Kurum düzenlemelerinde belirlenen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve çıkış gücünde çalışan Kurumca onaylı telsiz cihaz ve sistemleri, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılabilir.

Münhasıran radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan telsiz alıcı cihaz veya sistemini kullanacaklar, kanunla yetkilendirilmiş kurumdan bandrol veya etiket almak mecburiyetindedirler.

Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında  uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan sabit elektronik haberleşme cihazlarına Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenir. Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya Kurum tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz.

Uydu pozisyonu tahsisi

MADDE 38 .- Uluslararası planlama ve kriterler çerçevesinde Kurum, bu Kanunun        5 inci maddesinin (a) bendini de göz önünde bulundurarak uydu pozisyonlarına ilişkin planlama, tahsis, uluslararası koordinasyon ile tescil işlemlerini yürütür.

Kodlu ve kriptolu haberleşme

MADDE 39.- Telsiz haberleşme sistemleri üzerinden kriptolu haberleşme yapmaya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Ayrıca yukarıda belirtilen kurumlara ait olanlar dışında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde kodlu veya kriptolu haberleşme yapma usul ve esasları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Spektrum izleme ve denetimi

MADDE 40.- Telsiz cihaz veya sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının denetimi, elektromanyetik girişimlerin tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyetleri konularında mevzuat dahilinde güvenlik birimleriyle işbirliği yapılması, ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetleri Kurum tarafından yürütülür. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, telsiz cihaz ve sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesindeki hükümler dışında kullanılmaması ve başka kişilerin eline geçmemesi amacıyla emniyet ve muhafaza tedbirlerini almakla mükelleftirler.

Kurum, spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullandığı her türlü araç, cihaz ve sistemler ile tesisler için emniyet ve muhafaza tedbirleri amacıyla gerek görmesi halinde her türlü riske karşı sigorta yaptırır.

Yabancılara uygulanacak işlemler

MADDE 41.- Yabancı devletlerle yapılan anlaşmalara dayanılarak kurulmuş veya kurulacak telsiz cihaz veya sistemleri, varsa bu anlaşmalardaki özel hükümlere tabidir.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, karşılıklılık esasına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşüne istinaden telsiz cihaz veya sistemi kurma ruhsatı ve kullanma izni verilebilir.

Sahil telsiz istasyonları

MADDE 42.- Deniz taşıtlarının kara ile haberleşmesini sağlayan sahil telsiz istasyonları ile deniz seyrüsefer sistemlerinin kurulması ve işletilmesi hizmetleri Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Kurum tarafından herhangi bir yetkilendirmeye tâbi olmaksızın yürütülür.

Amatör telsizcilik

MADDE 43.- Hiçbir maddî, kişisel veya siyasî çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, Kurum tarafından belirlenen esaslara göre Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. Bu madde çerçevesinde kullanılacak her türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinden muaftır.

Hava ve deniz telsiz haberleşmesi

MADDE 44.- Kurum, Türk hava ve deniz taşıtlarında ve bunlarla haberleşme yapacak liman, sahil ve yer istasyonlarında bulundurulacak telsiz ve seyrüsefer cihazlarının frekans planlamasını yapar ve bu cihazlara ait telsiz haberleşmesine ilişkin hususları belirler.

Yasak bölgelerde yabancı uyrukluların kullanacakları telsiz cihazları

MADDE 45.- Yasak bölgelerde bulunmalarına müsaade edilen yabancı uyruklulara verici, verici-alıcı ve radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan cihazlar dışındaki alıcı telsiz cihazları için telsiz kurma ve kullanma izni ile telsiz ruhsatnamesi verilmesi Genelkurmay Başkanlığının müsaadesine bağlıdır.

Telsiz ücretleri

MADDE 46 .- Bu Kanun uyarınca yetkilendirme kapsamında ve yetkilendirme kapsamı dışında olan, telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri, teknik muayene, denetleme ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler bu Kanuna ekli ücret tarifesinde gösterilmiş olup, söz konusu tarifeye ilave edilebilecek hizmet kalemleri ve bu hizmet kalemlerine ilişkin ücretler ile ücret tarifesinde belirtilen ücretler her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

Ancak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, radyo-televizyon yayın amacı ile yayın yapılmamak ve amatör frekans bantlarında çalışmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ve ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretim maksadıyla ders aracı olarak kullanılan telsiz cihazları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kızılay tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenen yabancı devletlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait her türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanım ücretinden muaftır.

Kurumdan yetki almak suretiyle elekt-ronik haberleşme hizmeti yürüten işletmeciler, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin bu Kanun uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlüdürler.

Kurumun bu madde kapsamındaki alacakları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılır. Bu alacakların tahsili genel hükümlere tabidir ve her türlü vergi, resim ve yargı harçlarından muaftır. Bu alacaklar için zamanaşımı süresi on yıldır.

Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen süre sonunda telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinin ödenmemesi halinde söz konusu cihaz ve sistemlere ilişkin telsiz kurma ve kullanma izinleri ve telsiz ruhsatnameleri iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 Tüketici ve Son Kullanıcı Hakları

Eşit hizmet alabilme hakkı

MADDE 47.- İşletmeciler, sağladıkları elektronik haberleşme hizmetlerini benzer konumdaki bütün tüketici ve son kullanıcılara eşit koşullarda ve ayrım gözetmeden sunmakla yükümlüdür. Kurum bu madde ile ilgili usul ve esasları belirler.

Tüketicinin ve son kullanıcının korunması

MADDE 48.- Kurum, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan bütün tüketici ve son kullanıcıların, hizmetlere eşit koşullarda erişebilmelerine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik usul ve esasları belirler.

Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirme

MADDE 49.- Kurum, son kullanıcı ve tüketicilerin azami faydayı elde edebilmeleri ve hizmetlerin şeffaflık ilkesine uygun olarak sunulabilmesi için hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi, tarifeler ile tarife paketlerinin yayımlanmasına ve benzer hususlarda abonelerin bilgilendirilmesine yönelik olarak işletmecilere yükümlülükler getirebilir.

İşletmeciler, özellikle hizmetler arasında seçim yapılırken ve abonelik sözleşmesi imzalanırken tüketicilerin karar vermelerinde etkili olabilecek hususlar ile dürüstlük kuralı gereğince bilgilendirilmelerinin gerekli olduğu her durumda talep olmaksızın tüketicileri bilgilendirir.

Kurum bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Abonelik sözleşmeleri

MADDE 50.- Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahiptir. Abonelik sözleşmelerinde asgari olarak elektronik haberleşme hizmeti sağlayan işletmecinin adı ve adresi, sunulacak hizmetler, teklif edilen hizmet kalitesi seviyeleri ve ilk bağlantının gerçekleştirilebilme süresi, sunulacak bakım ve onarım hizmetlerinin çeşitleri, uygulanacak tarifelerin içeriği ve tarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilerin hangi yollardan öğrenilebileceği, sözleşmenin süresi, sona ermesi ve yenilenmesine ilişkin koşullar, işletmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmede belirtilen hizmet kalite seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat ya da geri ödemeye ilişkin prosedür, abone ile işletmeci arasında uzlaşmazlık çıkması halinde yargı dışı prosedürler de dahil uygulanacak çözüm yöntemleri gibi bilgilere yer verilir.

Kurum, re'sen veya şikâyet üzerine abonelik sözleşmelerini işletmecilerden isteyebilir, inceler ve değiştirilmesi uygun görülen hususları işletmeciye bildirir. İşletmeciler Kurum düzenlemelerine uygun olarak gerekli değişiklikleri belirtilen sürede yapmakla yükümlüdür.

Abonelik sözleşmelerinde yer alan ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde, dürüstlük ilkesine aykırı düşecek biçimde abone aleyhine dengesizliğe neden olan hükümler geçersizdir.

İşletmeci tarafından abonelik sözleşme koşullarında değişiklik yapıldığının aboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahiptir. İşletmeciler, sözleşmede yapıla-cak değişiklikler yürürlüğe girmeden en az bir ay önce abonelerini bilgilendirmekle ve söz konusu değişikliklerin abone tarafından kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi fesh edebilme haklarının bulunduğunu bildirmekle yükümlüdürler. Aboneler yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerini her zaman sona erdirebilir.

Abonenin önceden izni alınmadan otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılması halinde, abone ve kullanıcılara gelen her bir mesajı bundan sonrası için almayı reddetme hakkı kolay bir yolla ve ücretsiz olarak sağlanır.

Kurum bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

Kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması

MADDE 51.- Kurum, elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik usul ve esasları yönetmelikle belirler.

Hizmet kalitesi

MADDE 52.- Kurum hizmet kalite seviyesine ilişkin olarak tüketici ve son kullanıcıların kapsamlı, yeterli ve anlaşılabilir bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla, hizmet kalitesinin seviyesine ilişkin ölçütleri, işletmeciler tarafından yayınlanacak bilgilerin içeriğini, şeklini ve hizmet kalite seviyesine ilişkin diğer hususları belirleyebilir.

İşletmeciler, mevzuat uyarınca Kurum tarafından elektronik haberleşme hizmetlerinin tümü için belirlenebilecek hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin her türlü bilgiyi ve hizmet kalite standartlarına uyumu istenen şekilde ve belirlenen sürede sağlamakla yükümlüdür. Kurum işletmeciler tarafından gönderilen hizmet kalitesine ilişkin bilgileri kendisi yayımlayacağı gibi, işletmecilere de anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve güncel bilgileri kolay erişilebilir şekilde yayımlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum bilgilerin doğruluğunu ve hizmet kalitesi ölçüt ve standartlarına uyumu denetleyebilir veya denetletebilir.

Kurum işletmecilere, elektronik haberleşme hizmetlerine ve elektronik haberleşme alt yapı veya şebeke unsurlarına yönelik hizmet seviyesi taahhütleri hazırlama ve bu taahhütleri belirlenen biçimde ve sürede yayımlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum, işletmecilerden, hizmet seviyesi taahhütlerinde değişiklik, iyileştirme ve düzeltme yapılmasını isteyebilir. İşletmeciler, söz konusu değişiklik, iyileştirme ve düzeltmeleri Kurum tarafından belirtilen sürede yerine getirmekle yükümlüdür.

İşletmeciler, her hal ve şartta doğru faturalama yapma yükümlülüğündedir. İşletmeci tarafından yaygın bir şekilde yanlış veya hatalı faturalama yapılması hizmetin kötü yürütüldüğüne karine teşkil eder. Bu hususun kasıtlı olarak devam ettirilmesi olayın özelliklerine göre diğer şartların da varlığı halinde ağır kusur kabul edilir. Fatura içeriği ile ilgili olarak ihtilaf durumunda, somut olayın özelliklerine göre olağan sayılamayacak bir faturalandırmanın varlığı halinde, tüketicilerin sadece kendi numaralarından yapılan aramaların ya da sadece kullandıkları hizmetlerin ücretlendirilmiş olduğunu yargı mercileri önünde ispat yükü işletmeciye aittir.

Kurum faturaların gönderimi, faturalarda bulunması gereken hususlar, ayrıntılı faturaların düzenlenmesi ile abone tarafından faturaların ödenmemesi halinde hizmetin kesilmesinde uygulanacak prosedüre ve bu maddeye ilişkin usul ve esasları belirler.

BEŞİNCİ KISIM

 Onaylanmış Kuruluşlar ve Piyasa Gözetimi

Onaylanmış kuruluşlar ile piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 53.- Bu Kanun kapsamındaki cihazların Kurum tarafından yayımlanacak teknik düzenlemelere ve ilgili güvenlik koşullarına uygunluğu, bu konularda üretici ve dağıtıcıların yükümlülüğü, bu cihazların piyasa gözetimi ve denetiminde Kurumun yetki ve sorumluluğu ile Kurum tarafından belirlenecek onaylanmış kuruluşların sorumlulukları hususunda 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Kurum, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli gördüğü durumlarda gözetim ve denetime konu cihaza ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanabilir. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde nihai karar Kuruma aittir. Cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenir.

Elektronik haberleşme cihazları, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, masraflar üretici tarafından karşılanmak üzere, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen Kurum tarafından bertaraf edilir veya ettirilir.

Onaylanmış kuruluşlar ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar 4703 sayılı Kanun ve ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde Kurum tarafından belirlenir.

Yetki belgesi

MADDE 54.- Kurum tarafından düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik haberleşme cihaz ve ekipmanlarının imal, ithal, satış, ölçüm, test, bakım ve onarım hizmetini veremez. Ancak araştırma ve geliştirme amacıyla yapılan prototip imalatı bu hükmün dışındadır.

Telsiz cihazlarına ait teknik bilgi ve ticari kayıtların üretici ve üreticinin müteselsilen sorumlu olduğu dağıtıcılar tarafından defter ve bilgisayar ortamında tutulması, takvim yılının üçer aylık dönemlerinde perakende satış bilgileriyle birlikte dağıtım zincirinde yer alan dağıtıcılara ait güncel bilgilerin üretici tarafından Kuruma bildirilmesi gereklidir.

Kullanılmış veya eski telsiz cihazları, fatura karşılığında piyasaya arz edilebilir. Bu cihazlar en az altı ay süreyle garantili sayılır. Cihaz faturası ve ambalajı üzerinde garanti süresi ve cihazın ikinci el olduğuna dair bilginin bulunması gereklidir.

Bu maddenin ikinci veya üçüncü fıkralarını bir yıl içinde birden fazla ihlal edenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve takip eden bir yıl süresince yeni yetki belgesi verilmez.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar

MADDE 55.- Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere Kurumunun talebiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun     127 nci maddesi hükümlerine göre el konulur.

Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği

MADDE 56.- Abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla kullanılamaz.

İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez.

Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri kontrol edilmeden işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.

Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

Teknik uyumluluk

MADDE 57.- İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun CEIR'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez.

İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekele-rine bağlanılmalarını önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafından sorunların giderilmesi için işletmeciye beş iş günü süre verilir. Sorunların giderilmemesi hâlinde işletmeci derhâl gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur.

Bilgi ve ihbar merkezi

MADDE 58.- Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için  öncelikle bu bilgi ve ihbar merkezine başvururlar.

ALTINCI KISIM

Denetim, Kurumun Yetkisi, İdarî

Yaptırımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim

MADDE 59.- Kurum re'sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyet üzerine, bu Kanunda belirlenen görevleri ile ilgili olarak elektronik haberleşme sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişileri denetleyebilir, denetlettirebilir. Kurum, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü hallerde, mahallinde de inceleme ve denetim yapabilir. Mülki amirler, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları inceleme veya denetimle görevli Kurum personeline her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler.

Görevlendirilen Kurum personeli, denetime tâbi olanlar veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak ve emtianın, elektronik ortamdaki bilgilerin, elektronik haberleşme alt yapısının, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarının incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. Denetime tâbi tutulanlar, denetimle görevli kişilere her türlü kolaylığı göstermek, yukarıda sayılan hususlarla ilgili taleplerini belirlenen süre içinde yerine getirmek, cihaz, sistem, yazılım ve donanımları denetlemeye açık tutmak, bu konudaki denetlemeyi sağlayıcı gerekli alt yapıyı temin etmek ve çalışır vaziyette tutmak için gerekli önlemleri almak zorundadır. Aykırı davranışta bulunanlara bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cezaî işlem uygulanır.

Kurum, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, bu görevleri ile ilgili gerekli gördüğü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Kurum gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından denetim konusunda uzman personel talep edebilir.

Kurum, belirlenecek esaslar dahilinde işletmecileri belirleyeceği bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirebilir. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşları Kuruma sunacakları bilgi, belge, rapor ve malî tabloların bu Kanun ve mevzuat hükümlerine uygunluğu ve hesapların doğruluğundan ve genel kabul görmüş denetim ilke ve esaslarına göre inceleme ve denetiminden sorumludur. Bağımsız dene-tim kuruluşları, hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatlar nedeniyle doğabilecek zararlardan ve bu Kanun uyarınca yaptıkları faaliyetler dolayısıyla üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Yetkisi ve İdarî Yaptırımlar

Kurumun yetkisi ve idarî yaptırımlar

MADDE 60.- Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve diğer yetkilendirme şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde işletmecilere ilgili hizmetin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde beşine kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkilidir.

Kurum, kamu hizmetinin gerekleri ve kamu düzeninin korunması amacıyla yönetmelikle önceden belirleyeceği hallerde, işletmecinin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ya da ihlalin önlenmesi için işletmeciye somut tedbirler uygulama zorunluluğu getirmeye de yetkilidir.

Kurum, işletmecinin faaliyete yeni başlamış olması halinde, ihlalin niteliği, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi ölçütleri de dikkate alarak önceden belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bin YTL'den birmilyon YTL'ye kadar idarî para cezası uygulamaya ve bu Kanunda belirtilen diğer yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

Elektronik haberleşme hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz verebilir. Aboneler yararlandıkları hizmeti sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamazlar. Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir.

Bu Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık hallerinde; 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde dağıtıcı, üretici ve onaylanmış kuruluşlar bakımından öngörülmüş bulunan idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. Söz konusu idarî para cezalarına neden olan fiillerin bu Kanun kapsamındaki cihazlar ile sınırlı olmak üzere, bir yıl içinde her tekrarında, verilmiş bulunan ilk idarî para cezası dört kat artırılarak uygulanır.

Bu Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere cihaz başına onbin YTL'den yirmibin YTL'ye kadar; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere onmilyon YTL; üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, beşyüzbin YTL'den birmilyon YTL'ye kadar idarî para cezası verilir.

Bu maddedeki idarî para cezaları Kurum tarafından verilir.

Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İdarî para cezalarının uygulanması, tahsili ve zamanaşımı

MADDE 61.- Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.

Süresi içerisinde ödenmeyen idarî para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığınca tahsil olunur. Bu hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum tarafından verilmiş ancak henüz tahsili gerçekleşmemiş olan idarî para cezaları hakkında da uygulanır.

İdarî para cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi, ihlâlin vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıl, Kurumca ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıldır. Kurum tarafından ihlâle sebep olanlar hakkında herhangi bir işlem başlatılması hâlinde zamanaşımı süresi kesilir.

Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise zamanaşımı süresi, ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar.

Dava hakkı

MADDE 62.- Kurumun sektörle ilgili düzenleyici işlemlerine karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Bu davalar Danıştay tarafından acele işlerden sayılır.

Kurum tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz.

YEDİNCİ KISIM

Cezai Hükümler

Cezai hükümler

MADDE 63.- Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarak Kuruma bildirimde bulunmaksızın elektronik haberleşme hizmeti verenler hakkında yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

 Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarak kullanım hakkı olmadan elektronik haberleşme tesisi kuran ve işletenler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Kanunen belirlenmiş veya izin verilmiş olan hallerin dışında bir telgraf veya telefon haberleşmesi veya içeriğinin başka kişilere açıklanması veya birisine ait haberleşmenin varlığından başka kişilerin haberdar edilmesi yasaktır. Elektronik haberleşme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bulunan işletmecilerin bu hükme aykırı hareket eden         personeli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 132 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.

Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini bu Kanunun 37 nci maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin almaksızın satan, kuran, işleten ve kullananlar hakkında bin güne kadar adlî para cezası uygulanır. Bu cihazları, gerekli izinler alınmış olsa bile millî güvenliği ihlal amacıyla kullananlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Kurum tarafından yetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yapılan kişiler tarafından;

a) Telsiz sistemlerinin Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine uygun olmayan bir şekilde kurulması, işletilmesi, fiziki yerinin, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında kullanılması,

b)Telsiz sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmaması sonucu her ne suretle olursa olsun diğer elektronik haberleşme sistemleri üzerinde elektromanyetik girişim veya diğer her türlü bozucu etkiye sebebiyet verildiğinin tespiti üzerine söz konusu elektromanyetik girişim veya bozucu etkilerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirlenecek sürede alınmaması,

hallerinde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır.

Bu Kanunun 39 uncu maddesine aykırı olarak kodlu ve kriptolu haberleşme yapan ve yaptıranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

40 ıncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca telsiz cihaz ve sistemlerinin muhafazası ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini almayanlar adlî para cezası ile; bu durumları Kurum tarafından tespit edilerek verilen süre içerisinde gerekli tedbirleri almayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Bu Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Kurum tarafından bertaraf ettirilmek üzere üretici, dağıtıcı veya kullanıcısına teslim edilen cihazların piyasaya arz edildiği veya kullanıldığının tespiti halinde sorumluları hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve üçbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Bu Kanunun 54 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında altı ay hapis cezası ve beş bin güne kadar adlî para cezası uygulanır. Kurum tarafından yazılı olarak bildirilmesine rağmen on beş gün içerisinde istenilen bilgi ve belgeleri bildirmeyen dağıtıcılar hakkında adlî para cezası uygulanır.

Bu Kanunun 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında  beşbin güne kadar adlî para cezası uygulanır.

Bu Kanunun 55 inci   maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ve  beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 56 ncı  maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla; ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.

 

SEKİZİNCİ KISIM

Son Hükümler

Tebligat

MADDE 64.- Bu Kanun uyarınca Kurum tarafından ilgililere yapılacak tebliğler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

İmar Kanununa tâbi olmayan elektronik haberleşme tesisleri

MADDE 65 .- Elektronik haberleşme ile ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan anten, dalga kılavuzu ve baz istasyonu ve bunların fonksiyonel olarak müştemilatı niteliğindeki tesisler, yapının ruhsat eki projelerinin değişmesini gerektiren bir işlem söz konusu değil ise, bu Kanun hükümlerine ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve Kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikalar alınmak şartıyla 3194 sayılı İmar Kanununa tâbi değildir.

 Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan aynı nitelikteki elektronik haberleşme alt yapı tesisleri ve bunların müştemilatları için de bu Kanun hükümleri uygulanır. İdarelerce yürütülmeye başlanmış ve bu Kanun hükümlerine aykırı düşen tüm işlemler bulundukları aşamada durdurulur.

Muafiyet

MADDE 66.- Kurumun yetkilendirme ve telsiz ücretlerinden doğan alacaklarının tahsili her türlü vergi, resim ve yargı harçlarından muaftır. Bu alacaklar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılır.

 


Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 67.- 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci ve 8 inci maddeleri ile ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları dışındaki diğer maddeleri ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon  Kanununun 1 inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci, dokuzuncu, onuncu fıkraları dışındaki fıkraları ile, ek 17, ek 19,  ek 20, ek 21, ek 22, ek 23, ek 24, ek 26, ek 28, ek 29, ek 30, ek 31, ek 32, ek 33, ek 34,  ek 36 ncı, geçici 1, geçici 2, geçici 3, geçici 7, geçici 8, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 12 nci maddeleri dışındaki maddeleri, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer Kanunlarda, 2813 sayılı Telsiz Kanununa ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa yapılan atıflar konuları itibarıyla bu Kanuna yapılmış sayılır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 68.- 2813 sayılı Telsiz Kanunu-nun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az on yıl mesleki tecrübesi olanlar ile Kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda doktora unvan ve derecesini alanlar arasından yeteri kadar yerli ve yabancı uzman, hizmet veya vekalet akdi hükümlerine göre çalıştırılabilir. Bunların istihdamına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ödenecek ücretler, Kurum Başkan Yardımcısı için belirlenen ücret tavanını aşmamak üzere Kurulca belirlenir."

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile yetkilendirilmiş olan işletmeciler, bu Kanun uyarınca Kuruma bildirimde bulunmuş veya gerekli olduğu durumlarda yetkilendirmelerindeki süre ile sınırlı olarak kullanım hakkı almış sayılırlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumla imzalanmış olan görev ve imtiyaz sözleşmeleri; süre bitimi, fesih, iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettirirler. 406 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan tanımlar bu Kanunun 1 inci maddesinde yer alan tanımlarla açıkça çelişmediği sürece bu fıkra uygulamasında geçerliliklerini sürdürürler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirmeye tâbi olmayan elektronik haberleşme hizmetleri için Kurum tarafından sistem kurma ve kullanma izni verilmiş olan kullanıcıların kaynak kullanım hakları devam eder.

GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumdan izin alınmaksızın telsiz cihazı kuran ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma başvurarak durumlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmeleri halinde haklarında 2813 sayılı Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde başlatılmış bulunan adlî takipler ve açılan ceza davaları sona erdirilir.

Kurum, bu kişilerin durumlarını inceleyerek uygun olanların telsiz kullanma izinlerini verir. Uygun olmayanların telsiz cihazlarını kullanımdan kaldırtır.

2813 sayılı Kanun çerçevesinde telsiz kullanım ve ruhsatname ücretlerinin tahsili ile ilgili olarak yetkilendirmeleri ve özel protokolleri uyarınca işletmecilere getirilmiş olan tahsil ve Kuruma ödeme yükümlülüğü çerçevesinde tahakkuk ettirilmiş olanlar dışında, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2813 sayılı Kanunun uygulamasından doğan ve her ne sebeple olursa olsun tahsil edilmemiş veya tahsili mümkün olmayan, miktarı ne olursa olsun genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından kullanılan her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki cihazlar için tahakkuk ettirilmiş alacaklar ile yargı kararı ile kesinleşenler hariç gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılan her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki cihazlar için tahakkuk ettirilmiş elli Yeni Türk Lirası ve altında kalan Kurum alacakları ve bunların fer'ilerinin tahsilinden herhangi bir işleme gerek kalmaksızın vazgeçilmiş sayılır. Bunlara ilişkin açılmış olan davalar ve yapılmış olan takipler iptal edilir.

GEÇİCİ MADDE 4.- 2813 sayılı Telsiz Kanununun 27 nci maddesi ile anılan Kanuna ekli ücret cetveli uyarınca Kurum tarafından 2005 yılı için belirlenen ücret tarifelerinin, bu Kanuna ekli ücret tarifesi yürürlüğe girinceye kadar uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 69.- Bu Kanunun eki ücret tarifesi 1.1.2006 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

TASARISI

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kapsam

MADDE 2.- Elektronik haberleşme hizmetlerinin rekabete dayanan pazar ekonomisi içinde yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi, frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faali-yetlerinin yürütülmesi bu Kanuna tâbidir.

Millî güvenlik ve kamu düzeni ile olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş hallerinde ve doğal afet durumlarında elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin özel kanunların ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ile 5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunlarında belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri ile bedeli bu kurumlar tarafından ödenerek işletmeciler tarafından kurulan veya kurulacak elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekeleri hakkında 36 ncı ve 39 uncu maddeler hariç, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

Abone: Kamu elektronik haberleşme hizmeti sağlayan bir işletmeci ile söz konusu hizmetin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Abonelik sözleşmesi: İşletmeci ile abone arasında akdedilen ve işletmecinin bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmeti yerine getirmeyi veya mal teminini üstlendiği ya da her ikisini birden kapsayan sözleşmeyi,

Abone kimlik ve iletişim bilgileri: Elektronik haberleşme hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeci tarafından aboneye tahsis edilen özel bilgileri,

Adres taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonenin numarasını değiştirmeden bulunduğu adresi değiştirmesini,

Ana elektronik haberleşme şebekesi: Kamu kullanımına açık telefon hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü, belirli noktalar arasında elektronik haberleşme sağlayan transmisyon alt yapısı ve anahtarlama ekipmanları da dahil olmak üzere iletim sistemleri şebekesini,

Arabağlantı: Bir işletmecinin kullanıcılarının aynı veya diğer bir işletmecinin kullanıcılarıyla irtibatının veya başka bir işletmeci tarafından sunulan hizmetlere erişiminin sağlanmasını teminen, aynı veya farklı bir işletmeci tarafından kullanılan kamu elektronik haberleşme şebekelerinin birbirlerine fiziksel ve mantıksal olarak bağlantısını,

Arabağlantı yükümlüsü: Arabağlantı sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciyi,

Brüt satışlar : Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları ve vergi iadeleri dahil, katma değer vergisi hariç olmak üzere, işletmecinin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri,

Cihaz: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında suni bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan elektromanyetik dalgaların iletimi ve/veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan teçhizat ve ekipmanı,

Dağıtıcı: Cihazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

Elektronik haberleşme alt yapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılı-ğıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini,

Elektronik haberleşme alt yapısı işletimi: İlgili alt yapıya ilişkin gerekli elektronik haberleşme tesislerinin kurulması, kurdurulması, kiralanması veya herhangi bir surette temin edilmesiyle bu tesisin diğer işletmecilerin veya talep eden gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulmasını,

Elektronik haberleşme hizmeti: Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasını,

Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik haberleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

Elektronik haberleşme sektörü: Elektronik haberleşme hizmeti verilmesi, elektronik haberleşme şebekesi sağlanması, elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine yönelik üretim, ithal, satış ve bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile bu faaliyetlerle ilgili tüm gerçek ve tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan sektörü,

Elektronik haberleşme şebekesi sağlanması: Elektronik haberleşme şebekesi kurulması, işletilmesi, kullanıma sunulması ve kontrolünü,

Elektronik kimlik bilgisi: Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

Erişim: Bu Kanunda belirtilen koşullarla, elektronik haberleşme şebekesi, alt yapısı ve/veya hizmetlerinin, diğer işletmecilere sunulmasını,

Erişim yükümlüsü: Erişim sağlama yü-kümlülüğü getirilen işletmeciyi,

Etkin piyasa gücü: İşletmecinin, ilgili elektronik haberleşme pazarında, tek başına ya da diğer işletmecilerle birlikte, rakiplerinden, kullanıcılarından ve tüketicilerinden fark edilir bir şekilde bağımsız olarak hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,

Evrensel hizmet: Coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetlerini,

Geçiş hakkı: İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve alt yapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlar ile kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için tanınan hakları,

Geçiş hakkı sağlayıcısı : Geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere, taşınmaz sahipleri ve/veya taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini,

Hizmet taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonenin numarasını değiştirmeden aldığı hizmet türünü değiştirmesini,

İletişim Başkanlığı: 5397 sayılı Kanun ile kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir elektronik haberleşme hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer elektronik haberleşme hizmetlerinden oluşan pazarı,

İlgili tesisler: İlgili şebeke ve/veya hizmet aracılığıyla hizmetlerin sunulmasını sağlayan ve/veya destekleyen bir elektronik haberleşme şebekesine ve/veya bir elektronik haberleşme hizmetine ilişkin tesisleri,

İnternet alan adı: İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan adları,

İnternet alan adı sistemi: Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede, karşılığı olan internet protokolü numarasını bulan ve kullanıcıya veren sistemi,

İşletmeci: Kurum tarafından yapılan bir yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten sermaye şirketini,

İşletmeci numara taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi değiştirmesini,

Koşullu erişim sistemi: Radyo ve televizyon yayın sistemlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimi sağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenlemeyi,

Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın kamu elektronik haberleşme hizmetlerini kullanan ya da talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Kullanım hakkı: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kıt kaynakların kullanılması için verilen hakkı,

MCKS (CEIR): Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

MCKT (EIR) : Mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

Net satışlar : Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,

Numara: Şebeke ve/veya sonlanma noktasını tanımlayan, söz konusu noktaya çağrının yönlendirilmesini sağlayan, kullanıldığı yere göre abone, uygulama, işletmeci, elektronik haberleşme şebekesi ve/veya hizmeti ile ilişkilendirilebilen bilgiyi içeren harf, rakamlar dizini veya sembolleri,

Numara taşınabilirliği: Kamu kullanımına açık telefon hizmetinde abonelerin numarasını değiştirmeden, hizmet aldığı işletmeciyi veya adresini veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesini,

Onaylanmış kuruluş: Uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Kurum tarafından belirlenerek, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,

Radyo ve televizyon yayını: Radyo dalgaları yoluyla doğrudan kitle haberleşmesi amacıyla yapılan ses, televizyon ve öteki tip yayınları kapsayan yayın şeklini,

Satış indirimleri : Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimleri,

Son kullanıcı: Kamu elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlamayan kullanıcıyı,

Spektrum: Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz-3000 GHz arasında olan ve uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığını,

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve bu kapsamda uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

Şebeke sonlanma noktası: Kamu elektronik haberleşme şebekesinde aboneye erişi-min sağlandığı fiziksel noktayı, anahtarlama veya yönlendirme ihtiva eden şebekelerde ise abone numarası veya ismi ile ilişkilendirilebilen özel bir şebeke adresiyle tanımlanan noktayı,

Tarife: İşletmecilerin, elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcılardan farklı adlar altında alacakları ücretleri de içeren cetveli,

Taşıyıcı: Bir çağrının başlatılması, sonlandırılması veya taşınması hizmetlerinin tümünü veya bir kısmını sunan işletmeciyi,

Taşıyıcı ön seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmeksizin seçilmesine imkân sağlayacak şekilde önceden seçilmesi mekanizmasını.

Taşıyıcı seçimi: Taşıyıcının, taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyle seçilmesi mekanizmasını,

Taşıyıcı seçim kodu: Taşıyıcılara, taşıyıcı seçimi amacıyla Kurumca tahsis edilen kodu,

Teknik düzenleme: Bir cihazın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri,

Telsiz kurma ve kullanma izni: Bu Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen izni,

Telsiz ruhsatnamesi: Bu Kanun kapsamında kurulacak ve kullanılacak telsiz cihaz ve sistemleri için Kurum tarafından verilen ruhsatnameyi,

Tüketici: Kamu elektronik haberleşme hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaçlarla kullanan veya talep eden gerçek kişiyi,

Ulusal dolaşım: Bir işletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartları saklı kalmak üzere, diğer bir işletmecinin abonelerine ait ekipmanlar üzerinden sunulmasına veya bir diğer sistemin arabağlantısına imkân sağlayan sistemlerarası dolaşımı,

Ulusal numaralandırma planı: Numaraların yapısını tanımlayan, yönlendirme, adresleme, ücretlendirme veya hizmet türüne ilişkin bilgi vermek üzere bölümlere ayrılarak tanımlanabilen numaralandırma planını,

Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Topluluğu Resmî Gazetesinde ismi yayımlanan standardı,

Uyumlaştırılmış ulusal standart: Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygun olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılarak kabul edilen ve Kurum tarafından listeleri tebliğler ile yayımlanan Türk standartlarını,

Üretici: Elektronik haberleşme cihazı imal eden, ıslah eden veya cihaza adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca, cihazın satış ve/veya tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Yerel ağ: Sabit elektronik haberleşme şebekesinde abone tarafındaki şebeke sonlanma noktasını, abonenin bağlı bulunduğu ana dağıtım çatısına veya eşdeğer tesise bağlayan fiziksel devreyi,

Yetkilendirme: Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen sermaye şirketlerinin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte söz konusu şirketlere elektronik haberleşme hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesini,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4.- Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine müsaade edilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların kontrolü Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır. İlgili merciler tarafından elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ve bu hususta yapı-lacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Elektronik haberleşme sektöründe serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması.

b) Elektronik haberleşme sektöründe tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi.

c) Kalkınma planları ve Hükümet programlarındaki hedefler ile Bakanlık tarafından belirlenen politikaların gözetilmesi.

ç) Herkesin, makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi.

d) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça veya toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere özel, kapsamı açık ve sınırları belirlenmiş kolaylıklar sağlanması halleri dışında, eşit şartlardaki aboneler, kullanıcılar ve işletmeciler arasında ayrım gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdaki kişiler tarafından eşit şartlarla ulaşılabilir olması.

e) Bu Kanunda aksi belirtilmedikçe ya da objektif nedenler aksini gerektirmedikçe, niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, açıklık, şeffaflık ve kaynakların verimli kullanılmasının gözetilmesi.

f) Elektronik haberleşme sistemlerinin uluslararası normlara uygun olması.

g) Teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımlarının desteklenmesi.

ğ) Hizmet kalitesi standartlarına uygunluğun teşvik edilmesi.

h) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi.

ı) Bu Kanunda, ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerde açıkça belirlenen durumlar haricinde, işletmecilerin, arabağlantı da dahil olmak üzere erişim ücretleri ile hat ve devre kiralarını da kapsayacak biçimde, elektronik haberleşme hizmeti sunulması karşılığı alacakları ücretleri serbestçe belirlemesi.

i) Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması ve işletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgarî uluslararası normların dikkate alınması.

j) Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında ve bu hususlarda yapılacak düzenlemelerde teknolojik tarafsızlığın sağlanması.

k) Teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması.

l) Bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkili Merciler ve Görevleri

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5.- Bakanlığın, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetki ve görevleri şunlardır:

a) Uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek telsiz frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin, yetkilendirme politikası esaslarını, hizmetin başlama zamanını, yetkilendirme süresini ve hizmeti sunacak işletmeci sayısını belirlemek.

b) Elektronik haberleşme sektörünün; serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmeye ve Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünün desteklenmesini sağlamaya yönelik hedef, ilke ve politikaları belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak.

c) Elektronik haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmetlerinin; teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulması, geliştirilmesi ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik tedbirleri almak.

ç) Elektronik haberleşme cihazları sanayisinin gelişmesine ilişkin politikaların oluşumuna ve elektronik haberleşme cihazları bakımından belli oranlarda yerli üretimi özendirici tedbirleri almaya yönelik politikaları belirlemeye katkıda bulunmak.

d) Ucuz, hızlı ve güvenli internet erişiminin sağlanması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacına yönelik politikaları belirlemek.

e) Ülkemizin üyesi bulunduğu elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşlar nezdinde 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Devleti temsil etmek veya temsile yetkilendirmek, çalışmalara katılım ve kararların uygulanması konusunda koordinasyonu sağlamak.

f) Elektronik haberleşme politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

g) Elektronik haberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak. Haberleşmenin aksaması riskine karşı önceden haberleşmenin kesintisiz bir biçimde sağlanmasına yönelik alternatif haberleşme alt yapısını kurmak, kurdurmak ve ihtiyaç durumunda söz konusu sistemi devreye sokmak.

ğ) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun hükümleri dahilinde yürütmek.

h) Kurumdan, işletmecilerden, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden elektronik haberleşme sektörüne yönelik belirlenecek hedef, ilke ve politikalara esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri almak.

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 6.- Kurumun, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Elektronik haberleşme sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine ve rekabetin tesisine yönelik düzenlemeleri yapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirmek ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri almak.

b) Bu Kanun çerçevesinde elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptırım uygulamak, gerekli görülen hallerde elektronik haberleşme sektörüne ilişkin konularda Rekabet Kurumundan görüş almak.

c) Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmak.

ç) İşletmeciler ile tüketicileri ilgilendiren ve gizliliği bulunmayan Kurul kararlarını şeffaflık ilkesi gereği tanımlanmış gerekçe ve süreçleri ile kamuoyuna açık tutmak.

d) Bu Kanun çerçevesinde gerektiğinde işletmeciler arasında uzlaştırma prosedürünü işletmek, uzlaşma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksi kararlaştırılıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tedbirleri almak.

e) Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak.

f) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (a) bendini de göz önünde bulundurarak, elektronik haberleşme hizmetlerinin tesis ve işletilmesi için gerekli olan frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırma planlamasını ve tahsisini yapmak.

g) Elektronik haberleşme ile ilgili olarak yetkilendirme, tarifeler, erişim, geçiş hakkı, numaralandırma, spektrum yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil öncül ve ardıl düzenlemeler ile denetlemeleri yapmak.

ğ) Telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının kontrolünü yapmak, elektromanyetik girişimleri tespit etmek ve giderilmesini sağlamak.

h) Telsiz faaliyetleri ile ilgili olarak millî güvenliği ilgilendiren konularda mevzuat dahilinde ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek.

i) Elektronik haberleşmeyle ilgili olarak, işletmeciler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi almak ve gerekli kayıtları tutmak.

j) Elektronik haberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve üretimini, bu amaçla araştırma ve geliştirme çalışmalarını, teknik ve maddi destek dahil olmak üzere, teşvik etmek ve mevcut Kurum gelirlerini göz önünde bulundurarak söz konusu faaliyetlere ilişkin olarak ayrılacak kaynağı belirlemek.

k) Kullanıcılara ve erişim kapsamında diğer işletmecilere uygulanacak tarifelere, sözleşme hükümlerine, teknik hususlara ve görev alanına giren diğer konulara ilişkin genel kriterler ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifeleri onaylamak, tarifelerin denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri yapmak.

l) İşletmeciler tarafından hazırlanan referans erişim tekliflerini onaylamak.

m) Türkiye'de kurulu sermaye şirketleri tarafından yürütülecek elektronik haberleşme hizmetleri, şebeke ve/veya alt yapısı ile ilgili olarak yapılacak yetkilendirmelere ilişkin hüküm ve şartları belirlemek, uygulanmasını ve yetkilendirmeye uygunluğu denetlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak.

n) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini, güç ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek.

o) Elektronik haberleşme sektöründe kullanılacak her çeşit sistem ve cihazlar için teknik düzenlemeleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla eşgüdümlü olarak imalat ve kullanıma esas teşkil eden standartları tespit etmek, uyumlaştırılmış ulusal standartları yayınlattırmak ve uygulanmasını sağlamak.

ö) Cihaz üreticileri ve dağıtıcılarını, uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluşlar ile ölçüm ve bakım-onarım yapacak ve elektronik haberleşme sektörüne hizmet verecek kuruluşları yetkilendirmek.

p) Elektronik haberleşme sektörüne yönelik pazar analizleri yapmak, ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci veya işletmecileri belirlemek.

r) Ülkemizin üyesi bulunduğu elektronik haberleşme sektörü ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, kararlarının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

s) Bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ücretlerle ilgili olarak terkin de dahil olmak üzere her türlü usul ve esasları belirlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelir-gider kesin hesabını, yıllık çalışma programını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını mevzuat çerçevesinde genel bütçeye devretmek.

ş) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını denetlemek ve/veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esasları belirlemek, aykırılık halinde gerekli işlemleri yapmak ve yaptırımları uygulamak.

t) Millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak gerekli gördüğü tedbirleri almak.

u) Ara bağlantı ve ulusal dolaşım da dahil erişim ile ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, mevzuata ve/veya tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi amacıyla gerekli tedbirleri almak.

ü) İlgili kanun hükümleri dahilinde, evrensel hizmetlere ilişkin hizmet kalitesi ve standartları da dahil olmak üzere, gerektiğinde her türlü elektronik haberleşme hizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, denetlemek, denetlettirmek ve buna ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.

v) 5397 sayılı Kanun, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.

y) Yasal olmayan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kullanımını önleyici tedbirler almak.

Rekabetin sağlanması

MADDE 7.- Kurum; elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları re'sen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanların sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.

Bu Kanun uyarınca Kurumun 6 ncı maddede belirtilen görev ve yetkileri kapsamı dışında kalan konular ile elektronik haberleşme sektörüne ilişkin birleşme ve devralmalarda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. Rekabet Kurulu, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alır. Kurum, rekabet ihlallerine ilişkin yapacağı incelemelerde Rekabet Kurumunun da görüşünü alır.

Kurum, yapacağı pazar analizleri sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirleyebilir. Kurum, etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması amacıyla etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülükler getirebilir. Aynı ve/veya farklı pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip olan işletmeciler arasında söz konusu yükümlülükler açısından farklılaştırma yapılabilir.

İKİNCİ KISIM

Genel Düzenlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme

Elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirilmesi

MADDE 8.- Kurumca yapılacak yetkilendirmeyi müteakip, elektronik haberleşme hizmeti verilebilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya alt yapısı kurulup işletilebilir.

İhtiyaç duyulan elektronik haberleşme hizmeti ve/veya şebekesi veya altyapısının öncelikle Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır.

Ancak, bir elektronik haberleşme şebe-kesi, alt yapısı veya hizmetinin yetkilendirmeye tâbi olmadığı;

a) Sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemesi ve kamu kullanımına açık olarak sunulmaması,

b) Yalnızca kişisel veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılması,

gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kurum tarafından tespit edilir.

Radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili olmak üzere 3984 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

 

Yetkilendirme usulü

MADDE 9.- Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Deneme izni

MADDE 10.- Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yetkilendirme ücreti

MADDE 11.- Yetkilendirme ücreti, idarî ücretler ve kullanım hakkı ücretlerinden oluşur.

Kurum; pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak işletmecilerden idarî ücret alır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen sürede idarî ücretlerin işletmeciler tarafından ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. İşletmecilerden alınacak idarî ücretler genel hükümler çerçevesinde Kurum tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir. Kurum, idarî maliyet ve toplanan idarî ücreti gösteren yıllık rapor yayımlar.

İdari ücretlerin tahsili on yıllık zaman aşımına tabidir.

Kaynakların kullanım hakkının verilmesine ve söz konusu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının teminine yönelik olarak kullanım hakkı ücreti alınır.

Kullanım hakkı ücretlerinin asgari değerleri, Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Kullanım hakkı ücretleri, 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili Saymanlığa yatırılır. Zamanında ödenmeyen kullanım hakkı ücretleri, Kurumun bildirimi üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığınca tahsil olunur.

İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 12.- İşletmeci, mevzuat, Kurum düzenlemeleri ve yetkilendirmesinde öngörülen şartlara uygun olarak yetkilendirildiği kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetini sunma hak ve yükümlülüğüne sahiptir.

Kurum, işletmecilere aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak kaydıyla yükümlülükler getirebilir:

a) İdarî ücretler,

b) Hizmetlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi ve şebekeler arası arabağlantının sağlanması,

c) Ulusal numaralandırma planındaki numaralardan son kullanıcılara erişimin sağlanması,

ç) Çevre ve şehir planlama ile ortak yerleşim ve tesis paylaşımı,

d) Kişisel veri ve gizliliğin korunması,

e) Tüketicinin korunması,

f) Kuruma bilgi ve belge verilmesi,

g) Yetkili ulusal kurumlarca yasal dinleme ve müdahalenin olanaklı kılınması,

ğ) Afet durumlarındaki haberleşme koşulları,

h) Elektronik haberleşme şebekelerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara kamunun maruz kalmasının kısıtlanması ile ilgili önlemler,

ı) Erişim yükümlülükleri,

i) Kamu haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi,

j) İzinsiz erişime karşı kamu şebeke güvenliğinin sağlanması,

k) Standartlar ve spesifikasyonlara uyumluluk,

l) 5397 sayılı Kanun çerçevesinde;  Kurum tarafından istenen hizmetleri yerine getirmek.

Kullanım hakkı verildiği durumlarda, yukarıdakilere ilaveten aşağıdaki koşullarla sınırlı olmamak kaydıyla yükümlülükler getirilebilir:

a) Frekans kullanım hakkının verildiği hizmet, şebeke ya da teknoloji türü ile numara kullanım hakkının verildiği hizmetin kapsamı.

b) Frekans ve numaraların etkin ve verimli kullanımı.

c) Elektromanyetik girişimin önlenmesi.

ç) Numara taşınabilirliği.

d) Rehber hizmeti.

e) Yetkilendirme süresi.

f) Hak ve yükümlülüklerin devri.

g) Kullanım hakkı ücretleri.

ğ) İhale sürecinde üstlenilen taahhütler.

h) Frekans ve numara kullanımları ile ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyulması.

İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

İşletmeciler, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle ve 5397 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik alt yapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür. Halen elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler de; söz konusu teknik alt yapıyı, Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde aynı şartlarla ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmakla yükümlüdürler.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarifeler

Tarifelerin düzenlenmesi

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tarifelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler

MADDE 14.- Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Erişim

Erişimin kapsamı

MADDE 15.- Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Erişim yükümlülüğü

MADDE 16.- Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tesis paylaşımı ve ortak yerleşim

MADDE 17.- Bir işletmecinin tesislerini kamuya veya üçüncü şahıslara ait bir arazinin üzerine veya altına yerleştirebildiği veya bu tür arazileri kullanabildiği veya kamulaştırma müessesesinden yararlanabildiği hallerde Kurum, çevrenin korunması, kamu sağlığı ve güvenliği, şehir ve bölge planlaması ve kaynakların etkin kullanılması gereklerini gözeterek ilgili işletmeciye söz konusu tesisleri ve/veya araziyi makul bir bedel karşılığında diğer işletmecilerle paylaşmasına ilişkin gerekli gördüğü yükümlülükleri getirir.

Kurum, işletmecilere kendi tesislerinde, diğer işletmecilerin ekipmanları için maliyet esaslı bir bedel karşılığında, başta fiziksel ortak yerleşim olmak üzere her türlü ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum ortak yerleşim tarifelerinin maliyet esaslı belirlenmediğini tespit etmesi halinde, ortak yerleşim tarifelerini; maliyetleri, uluslararası uygulamaları ve/veya rayiç bedelleri uygun olduğu ölçüde dikkate alarak belirler.

Radyo ve televizyon yayınlarını da içeren her türlü yayının belirlenmiş emisyon noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri kurulması da dahil tesis paylaşımı ve ortak yerleşim ile ilgili usul ve esasları Kurum belirler.

Erişim anlaşmaları ve uzlaşmazlıkların çözümü

MADDE 18.- Erişim anlaşmaları taraflar arasında ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla serbestçe müzakere edilerek imzalanır. Taraflar arasında erişim talebinden itibaren azami iki ay içerisinde anlaşma tesis edilememesi veya mevcut erişim sözleşmesinde bu Kanun kapsamında herhangi bir anlaşmazlık vuku bulması halinde Kurum, taraflardan herhangi birinin başvurusu üzerine, belirleyeceği esaslar çerçevesinde taraflar arasında uzlaştırma prosedürü işletmeye ve/veya geçici ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere, kamu menfaati açısından gerekli gördüğü diğer tedbirleri almaya veya uzlaştırma talebini reddetmeye yetkilidir.

Kurum, uzlaştırma sürecinde tarafların anlaşamaması halinde, erişim anlaşmasının anlaşmazlık konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, belirlenen istisnai haller hariç olmak üzere dört ay içerisinde belirlemeye yetkilidir. Belirlenen hüküm, koşul ve ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde aksi kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.

Erişim anlaşmaları imzalanmasını mütea-kip Kuruma sunulur. Kurum ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık hallerinde işletmecilerden anlaşmalarda değişiklik yapılmasını talep eder. İşletmeciler Kurumun değişiklik taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Erişim anlaşmaları, ticarî sırlar dışında alenîdir. Ticarî sırların kapsamı Kurum tarafından belirlenir. Etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin tarifeleri ticarî sır kapsamında değildir.

Bu maddenin uygulanma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Referans erişim teklifi

MADDE 19.- Kurum, erişim yükümlüsü işletmecilere referans erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum tarafından referans erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirilen işletmeciler, bu yükümlülüğün getirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde söz konusu teklifleri Kurumun onayına sunmakla yükümlüdürler.

Kurum, bu Kanunun 4 üncü maddesindeki ilkeleri göz önünde bulundurarak, referans erişim tekliflerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını işletmecilerden talep edebilir. İşletmeciler, Kurumun talep ettiği değişiklikleri belirtilen biçimde ve verilen sürede yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kurum uygun gördüğü teklifleri onaylar. İşletmeciler, Kurum tarafından onaylanan veya değiştirilerek onaylanan referans erişim tekliflerini yayımlamakla ve Kurum tarafından onaylanan referans erişim tekliflerindeki şartlarla erişim sağlamakla yükümlüdürler.

Referans erişim tekliflerinin süresi ve tekliflerde yer alması gereken asgari hususlar ile bu maddenin uygulama usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Erişim tarifeleri

MADDE 20.- Tasarının 20 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi

MADDE 21.- Tasarının 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçiş Hakkı

Geçiş hakkının kapsamı

MADDE 22.- Tasarının 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Geçiş hakkı talebinin kabulü

MADDE 23.- Tasarının 23 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tesis paylaşımı ve ortak yerleşimin önceliği

MADDE 24.- Tasarının 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Anlaşma serbestisi

MADDE 25.- İşletmeci ile geçiş hakkı sağlayıcısı, ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak koşulu ile geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere serbestçe yapabilirler. İşletmeciler, Kurum tarafından istenmesi halinde yapılan anlaşma ile ekleri ve değişikliklerini, her türlü bilgi, belge ile yazışmaları Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Çevrenin korunması

MADDE 26.- Tasarının 26 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Diğer alt yapılarla ilişkili durumlar

MADDE 27.- Tasarının 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Geçiş hakkına ilişkin yükümlülükler

MADDE 28.- Geçiş hakkı sağlayıcısı, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetlerin, kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, masrafları işletmeci tarafından karşılanmak üzere, gerekli tüm önlemlerin alınmasına izin verir.

Geçiş hakkı sağlayıcısı bu haklarını kullanırken, işletmecinin geçiş hakkı kapsamında yürüteceği faaliyetler ile işletmeciye ait elekt-ronik haberleşme şebekesini tehlikeye düşürücü veya zarar verici işlemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

Geçiş hakkı kullanan işletmeciler, geçiş hakkı sağlayıcısının geçiş hakkının kullanımı dışında ayrıca uğradıkları zararları en geç bir ay içerisinde karşılamak zorundadırlar.

Yetkilendirmenin devri halinde geçiş hakkı anlaşması

MADDE 29.- Yetkilendirmenin devri halinde kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için, geçiş hakkı sağlayıcısı tarafından aksi ileri sürülmediği müddetçe; geçiş hakkı anlaşmasının,  geçiş hakkı sağlayıcısı ile yeni işletmeci arasında aynı şartlarda geçerli olacağı kabul olunur.

Kamulaştırma

MADDE 30.- Bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Bu konuda Bakanlıkça verilecek lüzum kararı, kamu yararı kararı yerine geçer ve başka bir onaya gerek kalmaksızın müteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Bakanlık tarafından yürütülür.

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye ait olup, Hazine adına tescil edilir. Kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen işletmeciye ait olur.

Kullanma hakkı ilgili işletmecinin yetkilendirme süresi ile sınırlıdır. Yetkilendirmenin sona ermesi veya iptali halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu taşınmaz Hazineye devredilir. İşletmeci tarafından ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Numaralandırma ve İnternet Alan Adları

Ulusal numaralandırma planı

MADDE 31.- Kurum, ulusal numaralandırma planını hazırlar ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapar. Numara kaynaklarının tahsisi, etkin ve verimli kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konularda uygulanacak usul ve esaslar Kurum düzenlemeleriyle belirlenir. Kurum, kamu elektronik haberleşmesi için yeterli numara kaynağının bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapar ve numara kaynaklarının adil, ayrımcı olmayan ve şeffaf ilkeler çerçevesinde yönetimini sağlar.

Kurum, numara kaynağının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak yapacağı düzenlemeler veya ilgili uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda yapılabile-cek yeni planlamalar çerçevesinde, işletmecilerin de görüşünü alarak ulusal numaralandırma planında değişiklik yapabilir. Değişikliklerin uygulanması amacıyla işletmecilere uluslararası normlara uygun olacak şekilde süre verilir. İşletmeciler bu değişiklikleri uygular ve gerekli önlemleri alır. Aksi yönde bir millî güvenlik gerekçesi olmadığı sürece, Kurum ulusal numaralandırma planını ve planda yapılan değişiklikleri yayımlar.

Kurum, numara tahsis ve kullanımını koşullara bağlayabilir, kamu düzeni ve millî güvenliğin gerektirdiği durumlar, numara kapasitesi ihtiyacı, üye olunan uluslararası kuruluşların düzenlemeleri veya taraf olunan uluslararası anlaşmalar doğrultusunda veya Kurum düzenlemelerine uygun olarak kullanılmadığı durumlarda tahsisli numaralarda Kurum tarafından değişiklik yapılabilir ve tahsisli numaralar geri alınabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurum herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Ankesörlü telefon hizmeti kullanıcıları da dahil olmak üzere, kamu kullanımına açık telefon hizmetinden faydalanan kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden 112 ve Kurumca belirlenen diğer acil çağrı numaralarını çevirerek acil çağrıya cevap vermekle yetkili kuruluşa erişme hakkını haizdir. Kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmeciler, kullanıcıların 112 acil çağrı numarasına ücretsiz erişimlerini sağlamak ve Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde acil yardım talebinde bulunan kullanıcıların yerlerini tespit ederek ilgili kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.

Numara taşınabilirliği

MADDE 32.- Kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliğini sağlamakla yükümlüdür. Kurum bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları işletmecilerin de görüşünü alarak belirler. İşletmeciler, Kurum düzenlemelerine uygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular. İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında şebekelerinde yapacakları düzenlemelerden kaynaklanabilecek gider kalemleri için Kurumdan hak talebinde bulunamaz.

İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracakları yazılım ve donanım sistemleri ile mevcut sistemlerinde yapacakları değişiklikler ve sistem testleri dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri karşılar. Ortak kurulacak referans veri tabanı ve benzeri sistemler, Kurumca veya işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermekle yükümlü işletmecilerce kurulur ve/veya işletilir.  Söz konusu sistemler Kurumun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde üçüncü bir tarafça da kurulabilir ve/veya işletilebilir. Bu sistemlere ilişkin maliyet paylaşım esasları Kurum tarafından düzenlenebilir.

Kurum, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında tüketicilerin korunması ve anılan hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbiri alır. İşletmeciler, abonelerinin hizmet hakkında bilgilendirilmesi, aranan numaraya ait tarife bilgisinin arayan tarafça bilinirliğinin sağlanmasının temini ve benzeri hususlarda Kurumun yapacağı düzenlemelere uyar.

İşletmecilerin, işletmeci numara taşınabilirliği kapsamında birbirlerine uygulayacağı ücretler konusunda bu Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Numara taşınabilirliği dolayısıyla aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olamaz.

Kurum kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmecilere, adres taşınabilirliği veya hizmet taşınabilirliği sunma yükümlülüğü getirebilir. Bu yükümlülüğe ilişkin usul ve esaslar işletmecilerin de görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi

MADDE 33.- Kurum, kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan işletmecilere taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi uygulama yükümlülüğü getirebilir. İlgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeciler, şebekelerinde Kurum düzenlemeleri doğrultusunda taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi uygulamakla yükümlüdür. Kurum bu yükümlülüğün uygulama usul ve esaslarını belirler. İşletmeciler, taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamında Kurum düzenlemelerine uygun olarak şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular. İşletmeciler, taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamında şebekelerinde yapacakları düzenlemelerden kaynaklanabilecek gider kalemleri için Kurumdan hak talebinde bulunamaz.

İşletmecilerin taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi kapsamında birbirlerine uygulayacağı ücretler konusunda bu Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi dolayısıyla aboneye doğrudan yansıyabilecek ücretler, abonelerin bu hizmeti almalarını engelleyici nitelikte olamaz.

Abonelere ait faturalama bilgisi bulunan sabit ya da mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler ile bu şebekeler üzerindeki abonelere hizmet veren diğer işletmeciler arasında, abonenin birden fazla fatura almasını önlemek amacıyla, tüketiciye ek yük getirmeyecek şekilde, faturalama anlaşması yapılabilir. Tarafların anlaşamaması durumunda Kurum, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ücreti karşılığında vergi ve benzeri yükümlülükleri ayrıştırılarak ve tüketiciye ek yük getirmeyecek şekilde faturalama hizmeti sağlama yükümlülüğü getirebilir.

 

Haczedilmezlik ve güvenlik hizmetlerinin sürekliliği

MADDE 34.- Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları hiçbir şekilde haczedilemez.

Genel güvenlik ve asayişe yönelik haberleşmelerden kapsamı Kurum tarafından belirlenmiş olanlar her ne sebeple olursa olsun kesintiye uğratılamaz.

İnternet alan adları

MADDE 35.- Tasarının 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Spektrum

Frekans planlama, tahsis ve tescili

MADDE 36.- 3984 sayılı Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) Telsiz yayınlarının birbirleri üzerinde elektromanyetik girişim oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması ve uluslararası kuruluşların aldığı kararlar da dikkate alınarak ulusal frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyon ile tescilleri Kurum tarafından yapılır ve uygulanır.

b) Her ne şekilde olursa olsun telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler Kuruma frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır.

Bu Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılan telsiz cihaz ve sistemlerinde kullanılacak frekanslar için tahsis ve tescil işlemi yapılmaz.

Frekans tahsislerinde Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne öncelik tanınır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tahsis edilen frekans bantlarında frekans planlamasını yapar ve uygular.

Teknolojide meydana gelen gelişmeler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, tahsis edilen frekans ve bantlar için Kurum tarafından ilgili kurumlar ile gerekli koordinasyon sağlanarak Devlet güvenlik ve istihbaratında zafiyet yaratmayacak şekilde iptal dahil her türlü değişiklik yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurum, herhangi bir yükümlülük altına girmez.

 Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanıma ilişkin esaslar

MADDE 37.- 3984 sayılı Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç gösteren telsiz cihaz veya sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ile kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi almak zorundadır. Bu kapsamdaki kullanıcılar telsiz cihaz veya sistemlerini Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak kurmak ve kullanmak mecburiyetindedirler.

Telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tâbi olacağı hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Süresi içerisinde yenilenmeyen telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamelerinde belirtilen cihaz ve sistemler için tahsis edilen frekanslar iptal edilir. Kurum tarafından yetkilendirilmiş olmak suretiyle telsiz hizmeti sunan işletmecilerin sistemlerine dahil telsiz cihazı kullanıcıları,  telsiz kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesinden bu Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde muaftırlar.

Kurum düzenlemelerinde belirlenen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve çıkış gücünde çalışan Kurumca onaylı telsiz cihaz ve sistemleri, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılabilir.

Münhasıran radyo ve televizyon yayınlarını almaya yarayan telsiz alıcı cihaz veya sistemini kullanacaklar, kanunla yetkilendirilmiş kurumdan bandrol veya etiket almak mecburiyetindedirler.

Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında  uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan sabit elektronik haberleşme cihazlarına Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenir. Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya Kurum tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz.

Uydu pozisyonu tahsisi

MADDE 38.- Tasarının 38 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

Kodlu ve kriptolu haberleşme

MADDE 39.- Tasarının 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Spektrum izleme ve denetimi

MADDE 40.- Telsiz cihaz veya sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasının ve çalıştırılmasının denetimi, elektromanyetik girişimlerin tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kişi güvenliğini ilgilendiren telsiz faaliyetleri konularında mevzuat dahilinde güvenlik birimleriyle işbirliği yapılması, ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetleri Kurum tarafından yürütülür. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, telsiz cihaz ve sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ve telsiz ruhsatnamesindeki hükümler dışında kullanılmaması ve başka kişilerin eline geçmemesi amacıyla emniyet ve muhafaza tedbirlerini almakla mükelleftirler.

Kurum, spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerinde kullandığı her türlü araç, cihaz ve sistemler ile tesisler için emniyet ve muhafaza tedbirleri amacıyla gerek görmesi halinde her türlü riske karşı sigorta yaptırır.

Kurum ulusal ve uluslararası spektrum izleme ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere her türlü araç, cihaz ve sistemlerini ülke sınırları içerisinde uygun göreceği yerlerde ve mevzuatı dahilinde kurar ve işletir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunla kendisine tevdi edilen görev ve sorumluluk dahilinde spektrum izleme ve denetleme görevlerini bu Kanun dahilinde yürütür.

Yabancılara uygulanacak işlemler

MADDE 41.- Tasarının 41 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Sahil telsiz istasyonları

MADDE 42.- Tasarının 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Amatör telsizcilik

MADDE 43.- Tasarının 43 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Hava ve deniz telsiz haberleşmesi

MADDE 44.- Tasarının 44 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yasak bölgelerde yabancı uyrukluların kullanacakları telsiz cihazları

MADDE 45.- Tasarının 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Telsiz ücretleri

MADDE 46.- Bu Kanun uyarınca yetkilendirme kapsamında ve yetkilendirme kapsamı dışında olan, telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri, teknik muayene, denetleme ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler bu Kanuna ekli ücret tarifesinde gösterilmiş olup, söz konusu ücretler Kuruma gelir kaydedilir. Bu Kanuna ekli ücret tarifesine hizmet kalemleri ilave etmeye veya çıkarmaya ve bunlara ilişkin ücretleri belirlemeye, ücret tarifesinde belirtilen ücretleri gerektiğinde her bir ücret kalemini yüzde ellisine kadar azaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmaya, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ancak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kızılay tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenen yabancı devletlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait her türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanım ücretinden muaftır.

Kurumdan yetki almak suretiyle elekt-ronik haberleşme hizmeti yürüten işletmeciler, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin bu Kanun uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlüdürler.

Kurumun bu madde kapsamındaki alacakları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılır. Bu alacakların tahsili genel hükümlere tabidir ve her türlü vergi, resim ve yargı harçlarından muaftır. Bu alacaklar için zamanaşımı süresi on yıldır.

Cep telefonu faturalı abonelerinden (ön ödemeli cep telefon aboneleri hariç olmak üzere) alınan ruhsatname ve kullanma ücretleri, işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle geriye kalan aylar için yıl sonuna kadar eşit taksite bölünerek alınır.

Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen süre sonunda telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinin ödenmemesi halinde söz konusu cihaz ve sistemlere ilişkin telsiz kurma ve kullanma izinleri ve telsiz ruhsatnameleri iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

 Tüketici ve Son Kullanıcı Hakları

Eşit hizmet alabilme hakkı

MADDE 47.- Tasarının 47 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

Tüketicinin ve son kullanıcının korunması

MADDE 48.- Tasarının 48 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirme

MADDE 49.- Tasarının 49 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Abonelik sözleşmeleri

MADDE 50.- Tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması

MADDE 51.- Tasarının 51 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Hizmet kalitesi

MADDE 52.- Tasarının 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

BEŞİNCİ KISIM

 Onaylanmış Kuruluşlar ve Piyasa Gözetimi

Onaylanmış kuruluşlar ile piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 53.- Bu Kanun kapsamındaki cihazların Kurum tarafından yayımlanacak teknik düzenlemelere ve ilgili güvenlik koşullarına uygunluğu, bu konularda üretici ve dağıtıcıların yükümlülüğü, bu cihazların piyasa gözetimi ve denetiminde Kurumun yetki ve sorumluluğu ile Kurum tarafından belirlenecek onaylanmış kuruluşların sorumlulukları hususunda 4703 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Kurum, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli gördüğü durumlarda gözetim ve denetime konu cihaza ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanabilir. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde nihai karar Kuruma aittir. Cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenir.

Elektronik haberleşme cihazları, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, masraflar üretici tarafından karşılanmak üzere, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen Kurum tarafından bertaraf edilir veya ettirilir.

Onaylanmış kuruluşlar ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar 4703 sayılı Kanun ve ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde Kurum tarafından belirlenir.

Yetki belgesi

MADDE 54.- Kurum tarafından düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik haberleşme cihaz ve ekipmanlarının imal, ithal, satış, ölçüm, test, bakım ve onarım hizmetini veremez. Ancak araştırma ve geliştirme amacıyla yapılan prototip imalatı bu hükmün dışındadır.

 Bu maddeye ilişkin düzenlemeler Kurum tarafından yapılır.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar

MADDE 55.- Kurum tarafından izin verilmedikçe işletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacıyla kullanılabilen yazılım, her türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun    127 nci maddesi hükümlerine göre el konulur.

Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenliği

MADDE 56.- Tasarının 56 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Teknik uyumluluk

MADDE 57.- İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun MCKS'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti veremez.

İşletmeciler, yukarıdaki fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekele-rine bağlanılmalarını önlemek üzere MCKT sistemlerini Kurumdaki MCKS sistemiyle birlikte uyumlu olarak çalışır hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

İkinci fıkradaki sistemin işletilmesinden kaynaklanan sorunların işletmeci veya Kurum tarafından tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafından sorunların giderilmesi için işletmeciye beş iş günü süre verilir. Sorunların giderilmemesi hâlinde işletmeci derhâl gerekçelerini yazılı olarak bildirerek ek süre verilmesi amacıyla Kuruma başvurur.

Bilgi ve ihbar merkezi

MADDE 58.- Tasarının 58 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

ALTINCI KISIM

Denetim, Kurumun Yetkisi, İdari

Yaptırımlar 

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim

MADDE 59.- Tasarının 59 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Yetkisi ve İdarî Yaptırımlar

Kurumun yetkisi ve idarî yaptırımlar

MADDE 60.- Kurum; mevzuata, kullanım hakkı ve diğer yetkilendirme şartlarına uyulmasını izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde işletmecilere ilgili hizmetin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde beşine kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve 5397 sayılı Kanunla getirilen hükümlerin uygulanması amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde verdiği yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkilidir.

Kurum, kamu hizmetinin gerekleri ve kamu düzeninin korunması amacıyla yönetmelikle önceden belirleyeceği hallerde, işletmecinin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına ya da ihlalin önlenmesi için işletmeciye somut tedbirler uygulama zorunluluğu getirmeye de yetkilidir.

Kurum, işletmecinin faaliyete yeni başlamış olması halinde, ihlalin niteliği, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi ölçütleri de dikkate alarak önceden belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bin YTL'den birmilyon YTL'ye kadar idarî para cezası uygulamaya ve bu Kanunda belirtilen diğer idarî yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

Elektronik haberleşme hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz verebilir. Aboneler yararlandıkları hizmeti sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamazlar. Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir.

Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sabit telekomünikasyon cihazları ile ilgili bildirimlerin yapılmaması halinde bildirimi yapılmayan, Kurum veya Kurum tarafından yetki verilen kuruluşlarca yapılacak ölçümler sonucu Kurum tarafından belirlenen elektromanyetik alan şiddeti limit değere uygun bulunmayan, sabit telekomünikasyon cihaz sahibine bu Kanunun 46 ncı maddesine ekli ücret tarifesinde belirlenen ruhsatname ücretinin elli katı oranında idarî para cezası her bir cihaz için ayrı ayrı uygulanır.

Bu Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık hallerinde, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde dağıtıcı, üretici ve onaylanmış kuruluşlar bakımından öngörülmüş bulunan idarî para cezaları bir katından dört katına kadar artırılarak uygulanır.

Bu Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere cihaz başına onbin YTL'den yirmibin YTL'ye kadar; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere onmilyon YTL; üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, beşyüzbin YTL'den birmilyon YTL'ye kadar idarî para cezası verilir.

Bu maddedeki idarî para cezaları Kurum tarafından verilir.

Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralarının uygulanmasına ilişkin hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İdarî para cezalarının uygulanması ve tahsili

MADDE 61.- Kurum tarafından verilen idarî para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabidir. Bu hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurum tarafından verilmiş ancak henüz tahsili gerçekleşmemiş olan idarî para cezaları hakkında da uygulanır.

Tahsil olan idarî para cezalarının tamamı Kurum hesaplarına aktarılır.

Dava hakkı

MADDE 62.- Tasarının 62 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

YEDİNCİ KISIM

Cezaî Hükümler

Cezaî hükümler

MADDE 63.- Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarak Kuruma bildirimde bulunmaksızın elektronik haberleşme hizmeti verenler hakkında yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarak kullanım hakkı olmadan elektronik haberleşme tesisi kuran ve işletenler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Elektronik haberleşme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bulunan işletmecilerin personelinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, İkinci Kısmının, Dokuzuncu Bölümünde  düzenlenen, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçları işlemesi halinde haklarında, bu bölümde  öngörülen cezalara hükmolunur. Ancak 137 nci maddeye göre yapılacak artırım bir kat olarak uygulanır.

Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alınması gereken telsiz cihazı veya sistemlerini bu Kanunun 37 nci maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin almaksızın satan, kuran, işleten ve kullananlar hakkında bin güne kadar adlî para cezası uygulanır. Bu cihazları, gerekli izinler alınmış olsa bile millî güvenliği ihlal amacıyla kullananlar eylemleri başka bir suç oluştursa bile altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Kurum tarafından yetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yapılan kişiler tarafından;

a) Telsiz sistemlerinin Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine uygun olmayan bir şekilde kurulması, işletilmesi, fiziki yerinin, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında kullanılması,

b) Telsiz sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmaması sonucu her ne suretle olursa olsun diğer elektronik haberleşme sistemleri üzerinde elektromanyetik girişim veya diğer her türlü bozucu etkiye sebebiyet verildiğinin tespiti üzerine söz konusu elektromanyetik girişim veya bozucu etkilerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirlenecek sürede alınmaması, hallerinde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır.

Bu Kanunun 39 uncu maddesine aykırı olarak kodlu ve kriptolu haberleşme yapan ve yaptıranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

40 ıncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca telsiz cihaz ve sistemlerinin muhafazası ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini almayanlar hakkında üçyüz güne kadar adlî para cezası ile bu durumları Kurum tarafından tespit edilerek verilen süre içerisinde gerekli tedbirleri almayanlar bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak Kurum tarafından bertaraf ettirilmek üzere üretici, dağıtıcı veya kullanıcısına teslim edilen cihazların piyasaya arz edildiği veya kullanıldığının tespiti halinde sorumluları hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve üçbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Bu Kanunun 54 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında altı ay hapis cezası ve beş bin güne kadar adlî para cezası uygulanır. Kurum tarafından yazılı olarak bildirilmesine rağmen on beş gün içerisinde istenilen bilgi ve belgeleri bildirmeyen dağıtıcılar hakkında adlî para cezası uygulanır.

Bu Kanunun 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beşbin güne kadar adlî para cezası uygulanır.

Bu Kanunun 55 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla; ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla; üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişi ise, hakkında 5237 sayılı Kanundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.

SEKİZİNCİ KISIM

Son Hükümler

Tebligat

MADDE 64.- Tasarının 64 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

Elektronik haberleşme tesislerinin kurulmasında uygulanacak yöntem

MADDE 65.- Elektronik haberleşmeyle ilgili altyapı oluşumunda kullanılacak anten, direk, kule, konteynır, enerji nakil hattı ve benzeri altyapı niteliğindeki tesisler için öncelikli olarak ortak yerleşim, ortak kullanım ve tesis paylaşımına gidilir ve görsel kirliliği önlemeye yönelik düzenlemeler Kurum tarafından yapılır.

İşletmeciler altyapı kurulumu ile ilgili yere ait adres bilgilerini seçenekli olarak ilgili mahalli idareye bildirir. Mahalli idare söz konusu talebe yedi iş günü içerisinde cevap verir. Bu süre içerisinde cevap verilmemesi durumunda işletmecinin sunduğu seçeneklerden birisi işletmecinin tercihi doğrultusunda olumlu kabul edilmiş sayılır. Talebin uygun görülmemesi halinde hizmetin aksamayacağı şekilde, teknik açıdan işletmecinin görüşü alınarak uygun yer tespiti yedi iş günü içerisinde mahalli idarece yapılır.

Bu süreç sonucunda verilen izin yapı ruhsatiyesi ve yapı kullanım izni mahiyetindedir.

Muafiyet

MADDE 66.- Kurumun yetkilendirme ve telsiz ücretlerinden doğan alacaklarının tahsili her türlü vergi, resim ve yargı harçlarından muaftır. Bu alacaklar 2004 sayılı Kanunun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılır.

 

Atıflar ve uygulama

MADDE 67.- Diğer mevzuatta, hizmet alanları itibariyle, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa yapılan atıflar ile bu Kanunların kendi içinde yapılan atıflar, konuları itibariyle bu Kanuna yapılmış sayılır.

Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 68.- a) 406 sayılı Kanunun;

1 nci maddesinin birinci fıkrası, yedinci fıkrası ve dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesi;       2 nci maddesinin (b) bendinin üçüncü cümlesi; ek 17 nci, ek 19 uncu, ek 21 inci, ek 22 nci, ek 24 üncü, ek 26 ncı, ek 28 inci, ek 29 uncu, ek 30 uncu maddeleri; ek 32 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları; ek 33 üncü maddesi; ek 36 ncı maddesi; geçici 3 üncü, geçici 8 inci, geçici 9 uncu, geçici 10 uncu, geçici 11 inci ve geçici 12 nci maddeleri dışındaki madde ve hükümleri ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 2813 sayılı Kanunun;

5 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları ile on beşinci fıkrasının (b), (d), (e), (f), (g), (ı) ve (j) bentleri ve on altıncı fıkrası dışındaki hükümleri; 8 inci maddesi ile ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları dışındaki diğer hükümleri ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu Kanuna ekli Kuruma tahsis edilmiş kadrolar geçerliliğini korur.

c) 4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci ve son fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 69.- A) 406 sayılı Kanunun;

a) 1 nci maddesinin birinci fıkrası "Posta ve telgraf tesis ve işletilmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünce (PTT), Telekomünikasyon hizmetleri ise Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom) tarafından yürütülür. Posta ve telgraf hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar PTT Yönetim Kurulunca belirlenir." şeklinde değiştirilmiştir.

b) Ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "otuz" ibaresi, "doksan (yüzseksen günlük aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla)" şeklinde, aynı fıkranın son cümlesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

"Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlardan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tâbi bulunduğu mevzuata göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erenler, bu madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların bildirim tarihine kadar geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. Söz konusu personel hakkında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas alınır. Bu fıkra hükümleri gereğince azamî olarak yüzseksen gün süreyle kamu görevlerinden aylıksız izinli sayılarak Türk Telekom'da çalıştırılmaya devam olunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçiş hakkını kullanmayarak İş Kanunu hükümlerine tâbi olarak yeni bir sözleşme yapmak suretiyle Türk Telekom'da çalışmaya devam edenlerin aksine bir talepte bulunmamaları halinde kesenekleri kendileri, kurum karşılıkları ise Türk Telekom tarafından karşılanmak suretiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri devam ettirilir. Önceden bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri devam ettirileceklerin  emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, devir tarihi itibariyle emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonlarının dikkate alınmasına devam olunur. Önceden bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde devam ettirileceklerin nakil talebinde bulunabilecekleri veya nakil işlemlerinin devam ettiği dönem içerisinde geçecek hizmet süreleri; hisse devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılarak bu süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye devam olunur. Bunlardan bu fıkrada belirtilen beş yıllık süre içerisinde iş sözleşmesi fesholunanların kıdem tazminatları bu Kanunun ek 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınarak ödenir."

c) Ek 33 üncü maddesinin son fıkrasının son cümlesi "Kamu kurum ve kuruluşları uydu üzerinden ihtiyaç duydukları hizmetleri Türksat A.Ş. tarafından yönetilen uydulardan sağlamak kaydıyla her kurum ve kuruluştan alabilir. Kamu Kurum ve Kuruluşları, 5369 sayılı Kanun kapsamında Türksat A.Ş.'den doğrudan alacakları hizmetler yönünden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir." şeklinde değiştirilmiştir.

B) 2813 sayılı Kanunun;

8 inci maddesinin, ikinci fıkrası "Kurul üyeliklerine atanacakların mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, bilgisayar, telekomünikasyon ve işletme mühendisliği fakültelerinde veya bölümlerinde, iktisadi ve sosyal alanda siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, hukuk, işletme, iletişim fakülteleri veya bölümlerinde yurtiçinde veya yurtdışında en az dört yıllık öğrenim görmüş olmaları ya da mühendislik alanında belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte iktisat veya işletme alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları, hem mesleki açıdan hem de telekomünikasyon alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları, kamu veya özel sektörde on yıl çalışmış olmaları, devlet memuru atanabilme genel şartlarını taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim, denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları şartları aranır."

8 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "kurul üyeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "aslî görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın, ders ve konferans ile telif hakları hariç" ibaresi eklenmiş,

8 inci maddesinin son fıkrası ise "Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az beş yıl mesleki tecrübesi olanlar ile  Kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda doktora unvan ve derecesini alanlar arasında yeteri kadar yerli ve yabancı uzman, hizmet veya vekalet akdi hükümlerine göre çalıştırılabilir. Bunların istihdamına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ödenecek ücretler, Kurum Başkan Yardımcısı için belirlenen ücret tavanını aşmamak üzere Kurulca belirlenir. Kurul başkan ve üyeliklerine atananların Kurul'da görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tâbi olanlar kuruldaki görevleri sona erdikten sonra en geç üç ay içerisinde başvurmaları halinde atamaya yetkili makam tarafından öncelikle eski görevlerine veya kazanılmış hak, aylık ve derecelerindeki başka bir göreve en geç üç ay içerisinde kadro şartı aranmaksızın atanırlar.

Atama yapılıncaya kadar geçecek sürede önceki ücret, tazminat ve diğer malî ve sosyal haklarını aynen almaya devam ederler. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasından emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul Üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, kurum bünyesindeki daire başkanları ve bölge müdürlerine genel müdür yardımcısı, telekomünikasyon uzmanlarına emsali Başbakanlık uzmanının ek gösterge ve makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Diğer unvanlardaki personele 657 sayılı kanundaki eş değer kadrolara ait ek göstergeler uygulanır. Toplam kadro sayısını geçmemek üzere kadro unvanlarındaki her türlü iptal ihdas Kurul kararı ile yapılır" şeklinde değiştirilmiştir.

C) 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa aşağıdaki Ek Maddeler ve Geçici  Madde eklenmiştir.

"Ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcılığı

EK MADDE 3.- Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır :

a) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi İdarî Bilimler,  Mühendislik Fakülteleri ile bu fakültelerde verilen eğitime denkliği kabul edilmiş olan diğer fakültelerin benzer bölümlerinden ve bunlara eşitliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yabancı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun ,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış,

c) Ulaştırma ve Haberleşme  hizmetlerinin gerektirdiği sağlık ve diğer şartlara sahip olmak.

Ulaştırma ve haberleşme uzmanlığı

EK MADDE 4.- Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar "Ulaştırma ve Haberleşme  Uzmanı" unvanını kazanırlar.

Bakanlıkta, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarında fiilen çalışan personele her ay aylıkla birlikte, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), brüt tutarının yüzde iki yüzünü geçmeyecek şekilde, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek miktarda tazminat ödenir. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile yeterlik sınavları ve yabancı dil düzeylerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça en geç altı ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

“GEÇİCİ MADDE 6.- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırkbeş yaşından gün almamış ve Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi İdarî Bilimler, Mühendislik Fakülteleri ile bu fakültelerde verilen eğitime denkliği kabul edilmiş olan diğer fakültelerin benzer bölümlerinden ve bunlara eşitliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yabancı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak kaydıyla, Bakanlık, Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda en az beş yıl süreyle görev yapanlar bu Kanunun 69 uncu maddesi gereğince çıkarıla-cak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

a) Bir ay içinde başvurmaları,

b) Başvuruları Bakanlıkça uygun görülenler arasında, en geç altı ay içinde Bakanlıkça yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanlar, atamaya yetkili amirin onayı ile Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı kadrolarına naklen atanabilirler.

Ç) Ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Ulaştırma Bakanlığına ait cetvelden çıkarılmış, ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Ulaştırma Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-nun;

Ekli (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin    "1.- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendine "Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı", 152 inci maddesinin 577 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile değişik II nci fıkrasının (A) bendinin (h) alt bendine "Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı", Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin;  8 inci sırasının (b) alt bendine "Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı"

ibaresi eklenmiştir."

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, işletmecilerin ilgili mevzuatına uygun olarak sahip oldukları geçiş hakları devam eder.

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin ile yetkilendirilmiş olan işletmeciler, bu Kanun uyarınca Kuruma bildirimde bulunmuş veya gerekli olduğu durumlarda yetkilendirmelerindeki süre ile sınırlı olarak kullanım hakkı almış sayılırlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumla imzalanmış olan görev ve imtiyaz sözleşmeleri; süre bitimi, fesih, iptal veya başkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri uyarınca geçerliliklerini devam ettirirler. 406 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan tanımlar ilgili olduğu sözleşmenin konusu itibariyle bu fıkra uygulamasında geçerliliklerini sürdürürler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirmeye tâbi olmayan elektronik haberleşme hizmetleri için Kurum tarafından sistem kurma ve kullanma izni verilmiş olan kullanıcıların kaynak kullanım hakları devam eder.

 

GEÇİCİ MADDE 3.- Özel kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz cihaz ve sistemleri kullanan kamu kurum ve kuruluşları hariç,  bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, telsiz cihaz ve sistemleri kullanan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma başvurarak durumlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirirler.

Kurum, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin durumlarını inceleyerek uygun olanların telsiz ruhsatnamelerini yeniler. Uygun olmayanların ve süresi içinde başvuru yapmayanların telsiz ruhsatnamelerini iptal eder.

2813 sayılı Kanun çerçevesinde telsiz kullanım ve ruhsatname ücretlerinin tahsili ile ilgili olarak yetkilendirmeleri ve özel protokolleri uyarınca işletmecilere getirilmiş olan tahsil ve Kuruma ödeme yükümlülüğü çerçevesinde tahakkuk ettirilmiş olanlar dışında, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2813 sayılı Kanunun uygulamasından doğan ve her ne sebeple olursa olsun tahsil edilmemiş veya tahsili mümkün olmayan, miktarı ne olursa olsun genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından kullanılan her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki cihazlar için tahakkuk ettirilmiş alacaklar ile yargı kararı ile kesinleşenler hariç gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılan her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki cihazlar için tahakkuk ettirilmiş elli Yeni Türk Lirası ve altında kalan Kurum alacakları ve bunların fer'ilerinin tahsilinden herhangi bir işleme gerek kalmaksızın vazgeçilmiş sayılır. Bunlara ilişkin açılmış olan davalar ve yapılmış olan takipler iptal edilir.

GEÇİCİ MADDE 4.- Tasarının Geçici  4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 70.- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 71.- Tasarının 70 inci maddesi 71 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

N. Çubukçu

K. Tüzmen

C. Çiçek

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Aksu

K. Unakıtan

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

H.Çelik

F. N. Özak

R. Akdağ

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

 

B. Yıldırım

M. M. Eker

A. Coşkun

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

 

A. Coşkun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

O. Pepe

 

 

 

 

 

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ TARİFE

 

T E L S İ Z  Ü C R E T L E R İ

TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ         

Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz             100.00 YTL

Sabit telsiz              50.00 YTL

Telsiz alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)      10.00 YTL

Deniz telsiz cihazları                   

Telsiz seyrüsefer cihazı bulunan deniz taşıtlarından (ruhsatnamede kayıtlı

MF, HF, VHF, UHF, SHF haberleşme ve seyrüsefer cihazları için)     

300 gross tonajdan küçük tonajlı gemiler              50.00 YTL

300 gross ton (dahil)-1600 gross ton (hariç) tonajlı gemiler 200.00 YTL

1600 gross ton (dahil) ve daha büyük tonajlı gemiler 500.00 YTL

Karada kullanılan her çeşit deniz bandı haberleşme ve seyrüsefer cihazları

(kanal adedi ne olursa olsun ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

Sabit telsiz             50.00 YTL

Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

Verici      50.00 YTL

Alıcı       10.00 YTL

Tekrarlayıcı (sabit veya mobil) telsiz     100.00 YTL

Hava telsiz cihazları                   

Telsiz seyrüsefer cihazı bulunan hava taşıtlarından (ruhsatnamede kayıtlı

MF, HF, VHF, UHF, SHF haberleşme ve seyrüsefer cihazları için)     

Arama, kurtarma,söndürme ve ilaçlama amaçlı kullanılan hava taşıtları 50.00 YTL

1 ile 10 (dahil) yolcu kapasiteli veya eşiti büyüklükteki diğer maksatlarla

kullanılan hava taşıtları         200.00 YTL

10'dan fazla yolcu kapasiteli veya eşiti büyüklükteki diğer maksatlarla

kullanılan hava taşıtları 500.00 YTL

Karada kullanılan her çeşit hava bandı haberleşme ve seyrüsefer cihazları

(kanal adedi ne olursa olsun ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

Sabit telsiz             50.00 YTL

Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

Verici      50.00 YTL

Alıcı       10.00 YTL

Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi              100.00 YTL     

Her baz istasyonu için              100.00 YTL

Sistemdeki her abone başına 10.00 YTL

Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri               

Her baz istasyonu için             100.00 YTL

Sistemdeki her abone başına 10.00 YTL

Telsiz çağrı sistemi 

Kamu haberleşmesinde kullanılanlar             

Çağrı verici cihazı    275.00 YTL

Sistemdeki her abone başına    5.00 YTL

Lokal çağrı sistemi (cihaz adedi başına) 

Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'a kadar olanlar (5 Watt dahil)     50.00 YTL

Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'dan fazla olanlar   100.00 YTL

Portatif alıcı-verici cihazı veya alıcı cihazı      10.00 YTL

Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

(ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına 100.00 YTL

Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)          

Sabit telsiz cihazı    50.00 YTL

Mobil telsizi (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

Radyolink sistemleri                 

Sistemde bulunan her cihaz başına   100.00 YTL

Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında

monteli olarak kullanılanlar hariç)  

Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi başına   10.000.00 YTL

Sabit uydu ana yer terminali              1.000.00 YTL

Sabit uydu yer terminalleri   100.00 YTL

Mobil uydu yer terminalleri              80.00 YTL

Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)    50.00 YTL

Data uydu alıcı             15.00 YTL

Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)  15.00 YTL

RUHSATNAME YENİLEME VE DEĞİŞİKLİK ÜCRETLERİ         

Ruhsatname yenileme ücreti              25.00 YTL

Ruhsatname değişiklik ücreti      

Karada kullanılan; kara, deniz ve hava bandı telsiz cihazları için  

Ruhsatnamedeki yer, araç veya teknik özellik veya işletme tipinin

değiştirilmesinde (Her değişiklikte cihaz adedi başına)             10.00 YTL

Cihaz ilavesi halinde 1 inci maddede belirtilen telsiz ruhsatname ücretleri

uygulanır.         

Deniz ve hava taşıtları

Ruhsatnamedeki telsiz ve seyrüsefer cihaz ilavesi veya cihaz değişikliğinde 25.00 YTL

Deniz taşıtının gross tonajının artması ve bu artışın 1 inci maddede

belirtilen telsiz ruhsatname ücretleri kategorisinde değişiklik yapması

durumunda kategori farkı kadar ruhsatname ücreti alınır.   

TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ ( HER YIL İÇİN)     

Kara telsiz sistemleri                 

LF,MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan

kanal adedi başına) 100.00 YTL

Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri               

Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki

sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz'lik band genişliği

bir kanal olarak hesap edilir.)          

Her simpleks kanal için        10.00 YTL

Her simpleks role kanalı için              20.00 YTL

Her dupleks kanal için        20.00 YTL

Her dupleks role kanalı için              40.00 YTL

Telefon devrelerine bağlantılı olarak kullanılan sistemlerden yukarıdaki

ücretler yüzde elli fazlasıyla alınır.               

Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına   20.00 YTL

Telsiz alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)      10.00 YTL

Deniz telsiz cihazları                 

Telsiz ve seyrüsefer cihazı bulunan deniz taşıtlarından,          

300 gross tondan küçük tonajlı gemidekiler için        50.00 YTL

300 gross ton (dahil)-1600 gross ton (hariç) tonajlı gemilerdekiler için              200.00 YTL

1600 gross ton (dahil) ve daha büyük tonajlı gemiler için   500.00 YTL

Karada kullanılan her çeşit deniz bandı haberleşme cihazları (kanal adedi

ne olursa olsun, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

Sabit telsiz             50.00 YTL

Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

Verici      50.00 YTL

Alıcı       10.00 YTL

Tekrarlayıcı (sabit veya mobil)             100.00 YTL

Hava telsiz cihazları                   

Telsiz ve seyrüsefer cihazı bulunan hava taşıtlarından,          

Arama, kurtarma, söndürme ve ilaçlama amaçlı kullanılan hava taşıtları 50.00 YTL

1 ila 10 (dahil) yolcu kapasiteli veya eşidi büyüklükteki diğer maksatlarla

kullanılan hava taşıtlarındakiler için              200.00 YTL

10' dan fazla yolcu kapasiteli veya eşidi büyüklükteki diğer maksatlarla

kullanılan hava taşıtlarındakiler için             500.00 YTL

Karada kullanılan her çeşit hava bandı telsiz cihazları (kanal adedi

ne olursa olsun, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

Sabit telsiz             50.00 YTL

Mobil telsizi (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

Verici      50.00 YTL

Alıcı       10.00 YTL

Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri     

Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine

göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına  

200 kHz'e kadar (dahil)   50.00 YTL

201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)             300.00 YTL

1.25-5 MHz arası (dahil)             1.200.00 YTL

5 MHz'den yukarısı     2.400.00 YTL

Sistemdeki her abone başına  10.00 YTL

 Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme

tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre      

Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine

göre her yıl alınmak üzere)         

2 MHz dahil olmak üzere   40.00 YTL

2 MHz-7 MHz (dahil) 80.00 YTL

7 MHz-28 MHz (dahil) 160.00 YTL

28 MHz-56 MHz (dahil) 320.00 YTL

56 MHz-140 MHz (dahil) 640.00 YTL

140 MHz-250 MHz (dahil)             1.280.00 YTL

250 MHz ve üzeri     2.560.00 YTL

Sistemdeki her abone başına                20.00 YTL

Telsiz çağrı sistemleri                 

Kamu haberleşmesinde kullanılanlar             

Çağrı verici cihazı    275.00 YTL

Sistemdeki her abone başına    5.00 YTL

Lokal çağrı sistemi (cihaz adedi başına) 

Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'a kadar olanlar (5 Watt dahil)     50.00 YTL

Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'dan fazla olanlar   100.00 YTL

Portatif alıcı-verici cihazı ve alıcı cihazı    10.00 YTL

Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri        

Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına   40.00 YTL

Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)          

Her simpleks röle kanalı başına             20.00 YTL

Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına) 10.00 YTL

Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının

band genişliğine göre         

2 MHz dahil olmak üzere   40.00 YTL

2 MHz-7 MHz (dahil) 80.00 YTL

7 MHz-28 MHz (dahil) 160.00 YTL

28 MHz-56 MHz (dahil) 320.00 YTL

56 MHz-140 MHz (dahil) 640.00 YTL

140 MHz-250 MHz (dahil)             1.280.00 YTL

250 MHz ve üzeri     2.560.00 YTL

Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında

monteli olarak kullanılanlar hariç) 

Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi başına             10.000.00YTL

Sabit uydu ana yer terminali              1.000.00 YTL

Sabit uydu yer terminalleri   100.00 YTL

Mobil uydu yer terminalleri              80.00 YTL

Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)    50.00 YTL

Data uydu alıcı             15.00 YTL

Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)  15.00 YTL

GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA

İZİN ÜCRETLERİ (6 ayı geçmemek üzere her bir izin için)     

İzin ücreti       

Test ve Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti             500.00 YTL

Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti             

1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link,

 SNG, vb gibi.)             500.00 YTL

2) Diğer Telsiz Sistemleri     250.00 YTL

İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma

ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst

olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.       

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ VE TELSİZ OPERATÖR

EHLİYETNAMESİ VE SINAV ÜCRETLERİ         

Her çeşit amatör telsizcilik belgesi (geçerlilik süresi sonuna kadar)   50.00 YTL

Amatör telsizcilik belgesi değiştirme veya yenilemelerinde              50.00 YTL

Amatör telsizcilik belgesi sınav ücreti    30.00 YTL

MÜHÜRLENEN CİHAZLARIN YENİDEN FAALİYETE AÇILMASI

(CİHAZ BAŞINA)              

Tek cihaz             10.00 YTL

Müteakip her cihaz     5.00 YTL

MUAYENE VE KONTROL ÜCRETLERİ         

Muayene sonucu ne olursa olsun, kontrolu  yapılan  cihazlar  için ruhsatname

ücreti tutarının % 30 oranında muayene ve kontrol ücreti alınır. Tekrar

muayene ve kontrol gerektiren durumlarda kontrolu yapılan cihazlar  için

ruhsatname ücreti tutarının % 30 oranında muayene ve kontrol ücreti alınır.            

STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ         

Kullanım maksadıyla imal ve ithal edilen Amatör Telsiz cihazları       20.00 YTL

Kamu şebekesine irtibatlandırılacak Kablolu ve Kablosuz Telefon cihazları    1.174.55 YTL

ONAY SERTİFİKASI ÜCRETLERİ         

Cihaz Onay Sertifikası Başvuru veya Yenileme             165.00 YTL

Yedek Parça ve Aksesuar Onay Sertifikası Başvuru veya Yenileme             33.00 YTL

Kontrol Onay Sertifikası     110.00 YTL

Cihaz Onay Sertifikası (Yurt Dışı başvuruları için)      200.00 YTL

Yedek Parça ve Aksesuar Onay Sertifikası (Yurt Dışı başvuruları için)      40.00 YTL

TELSİZ İMALATI, İTHALATI SATIŞI VE BAKIM ONARIMI İLE

MONTAJINI YAPANLARA, YETKİ BELGESİ VERİLMESİ VE

YETKİLİ SERVİSLERİN KONTROLÜ        

Telsiz sistemleri imalatı, ithalatı ve montajı yapanlara Telsiz İthal, İmal,

Satış ve Bakım Onarım Yetki Belgesi verilmesi veya yenilenmesi (iki yıl süreli)             100.00 YTL

Telsiz sistemleri bağımsız bakım onarım servislerine yetki belgesi verilmesi

veya yenilenmesi (iki yıl süreli)   100.00 YTL

Telsiz sistemleri bakım onarım servislerine yetki belgesi verilmesi veya

yenilenmesi (iki yıl süreli)             100.00 YTL

Telsiz satış bayiliği yetki belgesi verilmesi veya yenilenmesi (iki yıl süreli)             100.00 YTL

Telsiz sistemleri ithalatı, imalatı ve montajı yapan firmaların bakım onarım

servislerinin kontrolü (yılda azami ikisi için)             100.00 YTL

Telsiz sistemleri bağımsız bakım ve onarım servislerinin kontrolü (yılda

azami ikisi için)      100.00 YTL

Telsiz sistemleri bakım onarım servisleri ile satış bayilerinin kontrolü (yılda

azami ikisi için)      100.00 YTL

 

 

 

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ TARİFE

 

T E L S İ Z  Ü C R E T L E R İ

 1-      TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ         

 a.  Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

 1)          Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

 2)              Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz     100.00 YTL

 3) Sabit telsiz              50.00 YTL

 b.  Telsiz alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)      10.00 YTL

 c. Deniz telsiz cihazları          

 1) Telsiz seyrüsefer cihazı bulunan deniz taşıtlarından (ruhsatnamede kayıtlı

      MF, HF, VHF, UHF, SHF haberleşme ve seyrüsefer cihazları için)     

 a)  300 gross tonajdan küçük tonajlı gemiler              50.00 YTL

 b) 300 gross ton (dahil)-1600 gross ton (hariç) tonajlı gemiler              200.00 YTL

 c)  1600 gross ton (dahil) ve daha büyük tonajlı gemiler 500.00 YTL

 2) Karada kullanılan her çeşit deniz bandı haberleşme ve seyrüsefer cihazları

      (kanal adedi ne olursa olsun ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

 a)  Sabit telsiz             50.00 YTL

 b) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

 c)  Verici 50.00 YTL

 d) Alıcı  10.00 YTL

 e)             Tekrarlayıcı (sabit veya mobil) telsiz     100.00 YTL

 d.  Hava telsiz cihazları                   

 1) Telsiz seyrüsefer cihazı bulunan hava taşıtlarından (ruhsatnamede kayıtlı

      MF, HF, VHF, UHF, SHF haberleşme ve seyrüsefer cihazları için)     

 a)  Arama, kurtarma,söndürme ve ilaçlama amaçlı kullanılan hava taşıtları 50.00 YTL

 b) 1 ile 10 (dahil) yolcu kapasiteli veya eşiti büyüklükteki diğer maksatlarla

      kullanılan hava taşıtları              200.00 YTL

 c)  10'dan fazla yolcu kapasiteli veya eşiti büyüklükteki diğer maksatlarla

      kullanılan hava taşıtları 500.00 YTL

 2) Karada kullanılan her çeşit hava bandı haberleşme ve seyrüsefer cihazları

      (kanal adedi ne olursa olsun ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

 a)  Sabit telsiz             50.00 YTL

 b) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

 c)  Verici 50.00 YTL

 d) Alıcı  10.00 YTL

 e.  Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

 1) Her baz istasyonu için              200.00 YTL

 2) Sistemdeki her abone başına              10.00 YTL

 f)  Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri               

 1) Her baz istasyonu için             100.00 YTL

 2) Sistemdeki her abone başına              10.00 YTL

 g)  Telsiz çağrı sistemi 

 1) Kamu haberleşmesinde kullanılanlar             

 a)  Çağrı verici cihazı    275.00 YTL

 b) Sistemdeki her abone başına             5.00 YTL

 2) Lokal çağrı sistemi (cihaz adedi başına) 

 a)  Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'a kadar olanlar (5 Watt dahil)     50.00 YTL

 b) Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'dan fazla olanlar   100.00 YTL

 c)  Portatif alıcı-verici cihazı veya alıcı cihazı             10.00 YTL

 h.  Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri

      (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

 1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına 100.00 YTL

 2) Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)

 a)  Sabit telsiz cihazı    50.00 YTL

 b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

 i.   Radyolink sistemleri                 

 1) Sistemde bulunan her cihaz başına   200.00 YTL

 j.   Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında

      monteli olarak kullanılanlar hariç)     

 1) Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi başına   10.000.00 YTL

 2) Sabit uydu ana yer terminali              1.000.00 YTL

 3) Sabit uydu yer terminalleri              100.00 YTL

 4) Mobil uydu yer terminalleri     80.00 YTL

 5) Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)    50.00 YTL

 6) Data uydu alıcı       15.00 YTL

 7) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)  15.00 YTL

2.             RUHSATNAME YENİLEME VE DEĞİŞİKLİK ÜCRETLERİ         

 a.             Ruhsatname yenileme ücreti              25.00 YTL

 b.             Ruhsatname değişiklik ücreti   

 1) Karada kullanılan; kara, deniz ve hava bandı telsiz cihazları için  

 a)             Ruhsatnamedeki yer, araç veya teknik özellik veya işletme tipinin

      değiştirilmesinde (Her değişiklikte cihaz adedi başına)  10.00 YTL

 b) Cihaz ilavesi halinde 1 inci maddede belirtilen telsiz ruhsatname ücretleri

      uygulanır.  

 2) Deniz ve hava taşıtları          

 a)             Ruhsatnamedeki telsiz ve seyrüsefer cihaz ilavesi veya cihaz değişikliğinde 25.00 YTL

 b) Deniz taşıtının gross tonajının artması ve bu artışın 1 inci maddede

      belirtilen telsiz ruhsatname ücretleri kategorisinde değişiklik yapması

      durumunda kategori farkı kadar ruhsatname ücreti alınır.   

3.   TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ ( HER YIL İÇİN)     

 a.  Kara telsiz sistemleri                 

 1) LF,MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan

      kanal adedi başına) 100.00 YTL

 2) Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri               

a)   Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki

      sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz'lik band genişliği

      bir kanal olarak hesap edilir.)

 1) Her simpleks kanal için              10.00 YTL

 2) Her simpleks role kanalı için        20.00 YTL

 3) Her dupleks kanal için              20.00 YTL

 4) Her dupleks role kanalı için        40.00 YTL

      Telefon devrelerine bağlantılı olarak kullanılan sistemlerden yukarıdaki

      ücretler yüzde elli fazlasıyla alınır.     

 b)             Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına   20.00 YTL

 b.  Telsiz alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)      10.00 YTL

 c.  Deniz telsiz cihazları        

 1) Telsiz ve seyrüsefer cihazı bulunan deniz taşıtlarından,          

 a)  300 gross tondan küçük tonajlı gemidekiler için        50.00 YTL

 b) 300 gross ton (dahil)-1600 gross ton (hariç) tonajlı gemilerdekiler için              200.00 YTL

 c)  1600 gross ton (dahil) ve daha büyük tonajlı gemiler için   500.00 YTL

 2) Karada kullanılan her çeşit deniz bandı haberleşme cihazları (kanal adedi

      ne olursa olsun, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

 a)  Sabit telsiz             50.00 YTL

 b) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

 c)  Verici              50.00 YTL

 d) Alıcı  10.00 YTL

 e)             Tekrarlayıcı (sabit veya mobil)             100.00 YTL

 d.  Hava telsiz cihazları                   

 1) Telsiz ve seyrüsefer cihazı bulunan hava taşıtlarından,          

 a)  Arama, kurtarma, söndürme ve ilaçlama amaçlı kullanılan hava taşıtları 50.00 YTL

 b) 1 ila 10 (dahil) yolcu kapasiteli veya eşidi büyüklükteki diğer maksatlarla

      kullanılan hava taşıtlarındakiler için              200.00 YTL

 c)  10' dan fazla yolcu kapasiteli veya eşidi büyüklükteki diğer maksatlarla

      kullanılan hava taşıtlarındakiler için             500.00 YTL

 2) Karada kullanılan her çeşit hava bandı telsiz cihazları (kanal adedi

      ne olursa olsun, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)     

 a)  Sabit telsiz             50.00 YTL

 b) Mobil telsizi (Araç/portatif/el)             20.00 YTL

 c)  Verici 50.00 YTL

 d) Alıcı 10.00 YTL

 e.  Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri                 

 1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine

      göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına  

 a)  200 kHz'e kadar (dahil)   40.00 YTL

 b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)   250.00 YTL

 c)  1.25-5 MHz arası (dahil)             1,000.00 YTL

 d) 5 MHz'den yukarısı     2,400.00 YTL

 2) Sistemdeki her abone başına             10.00 YTL

 f.  Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme

      tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre       

 1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine

      göre her yıl alınmak üzere)         

 a)  2 MHz dahil olmak üzere             40.00 YTL

 b) 2 MHz-7 MHz (dahil) 80.00 YTL

 c)  7 MHz-28 MHz (dahil) 160.00 YTL

 d) 28 MHz-56 MHz (dahil)             320.00 YTL

 e)  56 MHz-140 MHz (dahil)             640.00 YTL

 f)  140 MHz-250 MHz (dahil)             1,280.00 YTL

 g)  250 MHz ve üzeri 2,560.00 YTL

 2) Sistemdeki her abone başına          10.00 YTL

g.   Telsiz çağrı sistemleri                 

 1) Kamu haberleşmesinde kullanılanlar             

 a)  Çağrı verici cihazı    275.00 YTL

 b) Sistemdeki her abone başına             5.00 YTL

 2) Lokal çağrı sistemi (cihaz adedi başına) 

 a)  Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'a kadar olanlar (5 Watt dahil)     50.00 YTL

 b) Sabit merkez istasyonunun RF çıkış gücü 5 Watt'dan fazla olanlar   100.00 YTL

 c)  Portatif alıcı-verici cihazı ve alıcı cihazı      10.00 YTL

 h.  Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri        

 1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına   40.00 YTL

 2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)

 a)  Her simpleks röle kanalı başına   20.00 YTL

 b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)              10.00 YTL

 i.   Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının

      band genişliğine göre cihaz adedi başına  

 1) 2 MHz dahil olmak üzere             20.00 YTL

 2) 2 MHz-7 MHz (dahil) 40.00 YTL

 3) 7 MHz-28 MHz (dahil)  80.00 YTL

 4) 28 MHz-56 MHz (dahil)             160.00 YTL

 5) 56 MHz-140 MHz (dahil)             320.00 YTL

 6) 140 MHz-250 MHz (dahil)             640.00 YTL

 7) 250 MHz ve üzeri 1,280.00 YTL

 k.  Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında

      monteli olarak kullanılanlar hariç)   

 1) Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi başına             10,000.00YTL

 2) Sabit uydu ana yer terminali              1,000.00 YTL

 3) Sabit uydu yer terminalleri              100.00 YTL

 4) Mobil uydu yer terminalleri     80.00 YTL

 5) Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)    50.00 YTL

 6) Data uydu alıcı       15.00 YTL

 7) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına)  15.00 YTL

 4.  GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VE KULLANMA

      İZİN ÜCRETLERİ         

 a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)

1) Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti   500.00 YTL

2) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti             

1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses Link,

    SNG, vb. gibi)      500.00 YTL

2) Diğer Telsiz Sistemleri     250.00 YTL

b. İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma

   ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst

   olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.       

5.   AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ VE SINAV ÜCRETLERİ         

 a.  Her çeşit amatör telsizcilik belgesi (geçerlilik süresi sonuna kadar)   50.00 YTL

 b.  Amatör telsizcilik belgesi değiştirme veya yenilemelerinde              50.00 YTL

 c.  Amatör telsizcilik belgesi sınav ücreti    30.00 YTL

6.             MÜHÜRLENEN CİHAZLARIN YENİDEN FAALİYETE AÇILMASI

      (CİHAZ BAŞINA)              

 a.  Tek cihaz             10.00 YTL

 b.  Müteakip her cihaz  5.00 YTL

7.             MUAYENE VE KONTROL ÜCRETLERİ         

      Muayene sonucu ne olursa olsun, kontrolü  yapılan  cihazlar  için bu

      tarifede belirtilen ruhsatname ücretlerinin  toplamı  kadar  muayene  ve

      kontrol  ücreti  alınır.           

8.              STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TEST ÜCRETLERİ         

 a.  Kullanım maksadıyla imal ve ithal edilen Amatör Telsiz cihazları       20.00 YTL

 b.  Kamu şebekesine irtibatlandırılacak Kablolu ve Kablosuz Telefon cihazları,   1,174.55 YTL

9.   ONAY SERTİFİKASI ÜCRETLERİ         

a.   Cihaz Onay Sertifikası Başvuru veya Yenileme      165.00 YTL

 b.  Yedek Parça ve Aksesuar Onay Sertifikası Başvuru veya Yenileme        33.00 YTL

 c.  Kontrol Onay Sertifikası             110.00 YTL

 d.  Cihaz Onay Sertifikası (Yurt Dışı başvuruları için)             200.00 YTL

 e.  Yedek Parça ve Aksesuar Onay Sertifikası (Yurt Dışı başvuruları için)             40.00 YTL

10. TELSİZ İMALATI, İTHALATI SATIŞI VE BAKIM ONARIMI İLE

      MONTAJINI YAPANLARA, YETKİ BELGESİ VERİLMESİ VE

      YETKİLİ SERVİSLERİN KONTROLÜ        

 a.  Telsiz sistemleri imalatı ithalatı ve montajı yapanlara Telsiz İthal, İmal,

      Satış ve Bakım Onarım Yetki Belgesi verilmesi veya yenilenmesi (iki yıl süreli)   100.00 YTL

 b.  Telsiz sistemleri bağımsız bakım onarım servislerine yetki belgesi verilmesi

      veya yenilenmesi (iki yıl süreli)   100.00 YTL

c.   Telsiz sistemleri bakım onarım servislerine yetki belgesi verilmesi veya

      yenilenmesi (iki yıl süreli)             100.00 YTL

 d.  Telsiz satış bayiliği yetki belgesi verilmesi veya yenilenmesi (iki yıl süreli)             100.00 YTL

 e.  Telsiz sistemleri ithalatı, imalatı ve montajı yapan firmaların bakım onarım

      servislerinin kontrolü (yılda azami ikisi için)             100.00 YTL

 f.  Telsiz sistemleri bağımsız bakım ve onarım servislerinin kontrolü (yılda

      azami ikisi için)      100.00 YTL

 g.  Telsiz sistemleri bakım onarım servisleri ile satış bayilerinin kontrolü (yılda

      azami ikisi için)      100.00 YTL

11. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK

      ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK

      SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ               

a. Güvenlik Sertifikası       25.00 YTL

b. Güvenlik serifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)             500.00 YTL

c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)   1,500.00 YTL

 

 

 

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE

 

 (I) SAYILI LİSTE

İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

KURUMU   : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

 

 

SINIFI

UNVANI                                   

DERECESİ

 

ADET

 

GİH

Memur

5

 

7

 

GİH

Memur

7

 

2

 

GİH

Mutemet

5

 

1

 

GİH

Mutemet

10

 

1

 

GİH

Daktilograf

5

 

3

 

GİH

Daktilograf

6

 

1

 

GİH

Daktilograf

8

 

1

 

GİH

Daktilograf

9

 

1

 

GİH

Daktilograf

10

 

3

 

GİH

Şoför

7

 

3

 

GİH

Şoför

10

 

1

 

GİH

Şoför

11

 

2

 

YHS

Hizmetli

5

 

7

 

YHS

Hizmetli

6

 

3

 

YHS

Hizmetli

7

 

16

 

YHS

Hizmetli

8

 

6

 

YHS

Hizmetli

9

 

2

 

 

 

                               

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

60

                                                           

(II) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

        

KURUMU   : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

 

 

 

 

Serbest

 

 

 

 

 

Kadro

 

 

Sınıfı

Unvanı                                                     

Derecesi

Adedi

Toplam

 

GİH

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

1

8

8

 

GİH

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

2

7

7

 

GİH

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

5

8

8

 

GİH

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı

6

7

7

 

GİH

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

8

30

30

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

60

60