0 6 nk 6 nk 0

Dönem : 21           Yasama Yılı : 3

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 673)

 

Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici’nin, 18 Mart Günü’nün Şehitler Günü Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan

Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/491)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

20.3.2000 tarihinde vermiş olduğum 2/491 esas numaralı, 18 Mart gününün “Şehitler Günü” olarak ilan edilmesi hakkındaki kanun teklifim 27.3.2000 tarihinden itibaren İçişleri Komisyonunda beklemektedir. İçtüzüğün 37 nci maddesine göre teklifimin doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.      9.2.2001

                        Şevket Bülent Yahnici

                                            Ankara

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“18 Mart Gününün Şehitler Günü” olarak ilan edilmesi hakkındaki kanun teklifim gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                        20.3.2000

                        Şevket Bülent Yahnici

                                            Ankara

GEREKÇE

Mazisi insanlık tarihi ile başlayan Türk Milletinin, toprakları vatan etme uğruna verdiği şehitlerin sayısının tespiti mümkün değildir. Dandanakan’dan Malazgirt’e, Kosova’dan Niğbolu’ya, Çanakkale’den Kocatepe’ye, Dumlupınar’dan Sakarya’ya kadar vatan edinme ve vatanı koruma inancı ile “bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş şehitlerimiz” her türlü övgüye layıktır.

Zaman zaman ve ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde anılan şehitlerimizin, yılın belli bir gününde ve bütün yurtta devletin önderliğinde, halkımızın ve tüm kurum ve kuruluşların iştiraki ile anılması ve adının da “Şehitler Günü” olarak tespiti, geçmişle geleceğin bağlantısının da tayin ve tespitinde fevkalade önemli rol oynayacaktır.

18 Mart, Türk Milleti için bir sembol günüdür. Çanakkale’de bir zafer kazanılmış ama, çeyrek milyon vatan evladı toprağa düşmüştür.

Bugün de binlerce din adamımız, öğretmenimiz, polisimiz, askerimiz, kundaktaki bebelere kadar masum vatandaşlarımız, PKK veya Hizbullah isimli terör canilerinin kurbanı olmuşlardır.

“Şehitler Günü”nün Çanakkale Zaferine izafeten, gerek kahramanlık destanı ve gerekse şehit sayısı itibariyle “18 MartGünü”nün bu anlamlı güne en uygun tarih olacağı düşünülmüştür. Bu suretle bütün yurtta aynı günde, Çanakkale Şehitlerimizle birlikte, ilk şehidimizden törenlerin yapılacağı güne kadar bu ülke uğruna şehit düşmüşlerin anılacağı bu günde, gelecek nesillere de vatan edinmenin ve vatanı korumanın ne denli muazzam bir destan olduğu da anlatılmış olacaktır.

Her bir sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla dolu Türk tarihinin önemli bir bölümünü teşkil eden şehitlerimiz böylece her yıl bir törenle anılmış olacak ve bu vesile ile ruhları şad olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. – 18 Mart Günü’nün “Şehitler Günü” olarak bütün yurtta her yıl kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile anılacağını hüküm altına alır.

Madde 2. – “Şehitler Günü” anma törenleri ile ilgili yönetmeliğin hangi bakanlıklarca hazırlanacağını belirtir.

Madde 3. – Bu madde yürürlük maddesidir.

Madde 4. –  Bu Madde yürütme maddesidir.

 

ANKARA MİLLETVEKİLİ ŞEVKET BÜLENT YAHNİCİ’NİN TEKLİFİ

18 MART GÜNܒNÜN ŞEHİTLER GÜNÜ OLARAK İLAN EDİLMESİ

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. – 18 Mart Şehitler Günü’dür. Bugün bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile her yıl anma töreni düzenlenir.

MADDE2. – Şehitler Günü’nün anma törenleri ile ilgili yönetmelik Kanunun yayımından sonra en geç dört ay içinde Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanır.

MADDE3.– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.