Deneme Normal Deneme 2 64 2007-06-04T13:55:00Z 2007-06-04T14:29:00Z 2007-06-04T14:29:00Z 1 543 3099 Türkiye Büyük Millet Meclisi 25 7 3635 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI­NIN TEŞ­Kİ­LAT VE GÖ­REV­LE­Rİ HAK­KIN­DA

KA­NUN HÜK­MÜN­DE KA­RAR­NA­ME­DE DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5683

 

Kabul Tarihi: 3/6/2007      

 

 

MAD­DE 1- 13/12/1983 ta­rih­li ve 181 sa­yı­lı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 8 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki (j) ve (k) bent­le­ri ek­len­miş ve aşa­ğı­da­ki da­ire­ler ay­nı Ka­rar­na­me­ye ek­li (1) sa­yı­lı Cet­ve­lin “Ana Hiz­met Bi­rim­le­ri” bö­lü­mü­ne (11) ve (12) numaralı bentler olarak ila­ve edil­miş­tir.

“j) İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı,

k) Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı,”

MAD­DE 2- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki 17/B mad­de­si ek­len­miş­tir.

“İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı:

MADDE 17/B- İn­şa­at ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) İn­şa­at, ona­rım, ba­kım ve bun­la­ra ait kon­trol ve ko­or­di­nas­yon ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek.

b) Mi­ma­ri pro­je ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek.

c) Ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

d) İhtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesislerini ve hizmet binalarını, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak."

MAD­DE 3- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki 17/C mad­de­si ek­len­miş­tir.

“Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı:

MADDE 17/C- Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı Da­ire Baş­kan­lı­ğı, 7/5/1987 ta­rih­li ve 3359 sa­yı­lı Te­mel Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ka­nu­nu­nun ek 7 nci mad­de­siy­le ön­gö­rü­len iş ve iş­lem­le­ri yap­ar.”

MAD­DE 4- 181 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MADDE 7- Ba­kan­lık, in­sa­nî ve tek­nik yar­dım amaç­lı ve ge­çi­ci sü­re­li ol­mak üze­re yurt dı­şın­da sağ­lık bi­rim­le­ri ku­ra­bi­lir ve iş­le­te­bi­lir.

Bu amaç­la gö­rev­len­di­ri­len per­so­ne­le yurt dı­şın­da­ki gö­rev­le­ri sü­re­sin­ce gün­de­lik ve­ril­mez. Bun­la­ra git­tik­le­ri ül­ke­ler­de sü­rek­li gö­rev­le bu­lu­nan ve do­ku­zun­cu de­re­ce­nin bi­rin­ci ka­de­me­sin­den ay­lık alan mes­lek me­mur­la­rı­na öden­mek­te olan yurt­ dı­şı ay­lı­ğı­nın ya­rı­sı­nı geç­me­mek üze­re un­van­la­rı iti­ba­rıy­la Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la be­lir­le­nen tu­tar­da ay­lık öde­me ya­pı­lır.”

MAD­DE 5- Ek­li (1) sa­yı­lı lis­te­de yer alan kad­ro­lar ih­das edi­le­rek 190 sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin eki (I) sa­yı­lı cet­ve­lin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na iliş­kin bö­lü­mü­ne ek­len­miş­tir.

MAD­DE 6- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 7- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) SA­YI­LI LİS­TE

 

 

 

KU­RU­MU: SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI

TEŞ­Kİ­L­TI : MER­KEZ

İH­DAS EDİ­LEN KAD­RO­LA­R

 

                                                 KAD­RO           SER­BEST                TU­TU­LU                 

SI­NI­FI             UN­VA­NI       DE­RE­CE­Sİ   KAD­RO ADE­Dİ    KAD­RO ADE­Dİ    TOP­LAM

GİH       İn­şa­at ve Ona­rım                                                                                                    

               Da­iresi Baş­ka­nı               1                         1                               -                         1

GİH    Ka­mu Özel Or­tak­lı­ğı                                                                                                 

                Da­ire Baş­ka­nı                 1                         1                               -                         1

 

                                                         TOPLAM               2                                                          2