Deneme Normal Deneme 2 1 2007-05-07T10:44:00Z 2007-05-07T10:45:00Z 2007-05-07T10:45:00Z 1 132 759 Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 1 890 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

İS­TİK­LAL  MAR­ŞI­NIN  KA­BUL EDİL­Dİ­Ğİ GÜ­NÜ VE MEH­MET AKİF ER­SOY’U

AN­MA GÜ­NÜ HAK­KIN­DA KA­NUN

 

Kanun No. 5649

 

Kabul Tarihi : 4/5/2007      

MAD­DE 1- (1) Her yıl 12 Mart, İs­tik­lal Mar­şı­nın ka­bul edil­di­ği gü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma gü­nü­dür. Anı­lan gün­de bü­tün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın ön­cü­lü­ğün­de, hal­kı­mı­zın ve si­vil ku­ru­luş­la­rın iş­ti­ra­ki ile an­ma tö­ren­le­ri dü­zen­le­nir.

MAD­DE 2- (1) İs­tik­lal Mar­­şı­nın ka­bul edil­di­ği gü­nü ve Meh­met Akif Er­soy’u an­ma tö­ren­le­ri ile il­gi­li yö­net­me­lik, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren dört ay için­de İçiş­le­ri, Millî Eği­tim ile Kül­tür ve Tu­rizm ba­kan­lık­la­rın­ca müş­te­re­ken çı­ka­rı­lır.

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.