t Normal Deneme 2 9 2006-11-29T07:33:00Z 2006-11-29T08:02:00Z 2006-11-29T08:02:00Z 1 135 773 6 1 907 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

AVU­KAT­LIK KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5558

 

Kabul Tarihi : 28/11/2006      

MAD­DE 1- 19/3/1969 ta­rih­li ve 1136 sa­yı­lı Avu­kat­lık Ka­nu­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin birinci fık­ra­sı­nın (d) ben­di, 6 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da yer alan “Avu­kat­lık sı­na­vı­nı ba­şar­mış olan­lar ve­ya” iba­re­si, 28 in­ci, 29 un­cu, 30 un­cu, 31 in­ci mad­de­le­ri, 121 in­ci maddesi­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (20) nu­ma­ra­lı ben­di, ge­çi­ci 17 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da yer alan “ve sı­nav” iba­re­si ve ge­çi­ci 20 nci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı ile 2/5/2001 ta­rih­li ve 4667 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.