t Normal t 2 7 2006-05-24T06:44:00Z 2006-05-24T07:45:00Z 2006-05-24T07:45:00Z 3 1340 7642 63 15 9384 9.3821 21

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA UZAY AJANSI ARASINDA DIŞ UZAYIN BARIŞÇIL AMAÇLARLA İNCELENMESİ VE KULLANILMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5507

 

Kabul Tarihi : 23/5/2006      

 

 

MADDE 1- 15 Temmuz 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE AVRUPA UZAY AJANSI ARASINDA DIŞ UZAYIN BARIŞÇIL AMAÇLARLA İNCELENMESİ VE KULLANILMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

Türkiye Hükümeti (bundan sonra “Türkiye” olarak söz edilecektir)

ve

Avrupa Uzay Ajansı, 30 Mayıs 1975’te Paris’te imzaya açılmış olan Konvansiyon (antlaşma) ile kurulmuştur ve 30 Ekim 1980’de yürürlüğe girmiştir.

(bundan sonra “Ajans” olarak söz edilecektir)

(bundan sonra her ikisinden bareberce “Taraflar” olarak söz edilecektir),

27 Ocak 1967’de imzalanmış olan ve Türkiye’nin ve Ajans’ın Üye Ülkelerinin de taraf oldukları, Ayın ve Diğer Gökcisimleri de dahil Dış Uzayın İncelenmesi ve Kullanılması ile ilgili Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen Prensipler üzerindeki Antlaşma hükümlerini DİKKATE ALARAK,

Ajansın amacının, sadece barışçı amaçlarla Avrupa Devletleri Arasında, uzay araştırma, teknoloji ve bunların uzay uygulamalarını sağlamak için teşvik etmek olduğunu HATIRLATARAK,

Türkiye’nin Ajans’la işbirliği yapma arzusunu ifade etmiş olduğunu DİKKATE ALARAK,

Taraflar arasında dış uzayın barışçı kullanımı ile ilgili faydalı faaliyetler üzerine karşılıklı olarak işbirliğini yoğunlaştıracak ve kolaylaştıracak mekanizmaları kurmak ARZUSU İLE,

Avrupa Uzay Ajansı Konvansiyonunun (Antlaşmasının) ilgili II ve XIV.1 maddesini DİKKATE ALARAK,

Böyle bir işbirliğinin her iki tarafa yararlar sağlayacağına İNANARAK.

AŞAĞIDAKİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR:

 

MADDE 1

Amaç

Bu anlaşmanın amacı, dış uzayın sadece barışçı amaçlarla incelenmesi ve kullanımı konularında tarafların karşılıklı çıkarları kadar, karşılıklı yükümlülüklerini de gözeten bir işbirliği kurmaktır.

 

MADDE 2

İşbirliği Alanları ve Biçimleri

1. Taraflar birbirlerini kendi uzay faaliyetleri, programları ve gelişmeleri ve potansiyel işbirliği alanları konusunda bilgilendireceklerdir.

2. Taraflarca belirlenen, bu Anlaşmadaki potansiyel işbirliği olanağı taşıyan alanlar şunlardır:

(a) uzay bilimi, özellikle uzay astronomisi ve astrofiziği, güneş sistemi araştırması ve güneş-yerküre fiziği;

(b) Yer gözlem araştırma ve uygulamaları, özellikle çevrenin izlenmesi, meteoroloji, atmosfer bilimi (aeronomy), jeodezi ve başlıca tehlikelerin izlenmesi;

(c) telekomünikasyon, özellikle hizmet gösterimleri ve uydu seyrüseferi (navigation);

(d) mikro çekim (microgravity) araştırması, özellikle uzay biyolojisi ve tıbbı ve malzemelerin işlenmesi;

(e) yer sistemleri (ground segment) mühendisliği ve kullanımı.

3. Taraflar, bilim insanları ve mühendislerin karşılıklı olarak değişimini ve bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmayı kabul ederler.

4. Taraflar veri değişimlerini ve karşılıklı kabul edilen şartlarda, kendi ağları aracılığı ile özel bilgilere ulaşmayı sağlayacaklardır.

5. Taraflar ayrıca şunları yaparlar:

(a) tarafların önerecekleri adaylar için burslar organiza etmek ve bu adaylara burs veren taraflarca önerilen enstitülerde eğitim görmelerine olanak sağlamak;

(b) ortak sempozyumlar ve konferanslar organize etmek;

(c) çalışmalara katılmak üzere uzman değişimlerini özendirmek;

(d) Ajans programları çerçevesinde geliştirilmiş olan ürünler ve hizmetlerin kullanımı ve deneyimlerle ilgili ortak faaliyetleri teşvik etmek;

(e) uzay bilimi, teknolojisi ve hukuku konularında eğitim faaliyetlerini teşvik etmek.

6. Karşılıklı anlaşma ile bu maddede sözü edilenlere, başka işbirliği alanları ve biçimleri de ilave edilebilir.

 

MADDE 3

Uygulama Biçimleri

1. Her iki Taraf bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili eylemleri koordine etmek için bir temas noktası belirleyecek ve ortak faaliyetlerin daha fazla gelişmesini sağlayacak önlemlere yöneleceklerdir. Bu temas noktaları Taraflar için işbirliği tekliflerini birbirlerine duyurmalarının olağan yolları olacaktır.

2. Taraflarca, kendilerine ayrılan alanlarda teklifleri ayrıntılı inceleyecek ve Taraflara tavsiyelerde bulunacak ortak çalışma grupları kurulabilir.

3. Bu Anlaşmanın 2 nci Maddesindeki işbirliği alanlarını belirtirken Taraflar, her iki Tarafın hakları ve yükümlülükleri ile ilgili belirli tamamlayıcı düzenlemeler, bilimsel ve teknik sonuçlar ve diğer geçerli hükümlerdeki ilgili konularda görüşecekler ve anlaşacaklardır. Türk Hükümeti tarafından aksi belirtilmedikçe, bu gibi düzenlemeleri Hükümet adına yapmaya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yetkili kılınacaktır.

4. Bu Maddenin 1 inci paragrafında gösterilmiş olan temas noktaları arasında özel toplantılar yapılarak bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili gelişmeler gözden geçirilebilir.

5. Genel bir kural olarak Taraflar, Anlaşma ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken yapacakları masrafları kendileri karşılayacaklardır.

 

MADDE 4

Uluslararası Düzeyde Eşgüdüm

1. Taraflar, uluslararası kuruluşların toplantı gündemlerindeki dış uzayın araştırılması ve kullanımında ortak ilgi duyulan konuları, uygun görülürse, birbirlerine danışacaklardır.

2. Taraflar, dış uzayın incelenmesi ve kullanılmasında karşılaşılabilecek ortak hukuki sorunlarla ilgili çalışmalarda uluslararası işbirliğini teşvik edeceklerdir.

 

MADDE 5

Enformasyon ve Veri

1. Taraflar, uzay bilim, teknoloji ve uygulamaları konusunda ortak ilgi alanlarındaki teknik ve bilimsel bilgileri, enformasyon ve verinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili kurallarına bağlı kalarak değiştirebilecektir. Türkiye, Ajans’ın programlarındaki bilimsel faaliyet olanakları hakkındaki duyuruları alacaktır.

2. Ortak deneyler veya projeler esnasında taraflardan birinin elde edeceği bilimsel ve teknik bilgiler, karşılıklı olarak üzerinde anlaşılacak kurallara bağlı olmak koşuluyla, diğer Tarafa da duyurulacaktır.

3. Mallar, veri veya enformasyonun Taraflardan birisince diğer Tarafa sağlandığı hallerde, alan Taraf sağlayan Tarafa o hususta en az mevcut yasal sistemdeki fikri mülki haklarının korunmasını sağlar. Bilgi sağlayan Tarafın görüşüne göre alınması gereken özel önlemler Taraflarca ortaklaşa belirlenecektir.

 

MADDE 6

İdari Hükümler

Türkiye bu Anlaşmanın uygulanması konusunda Taraflarca üzerinde anlaşılmış işbirliği faaliyetleriyle ilgili özellikle kişilerin giriş çıkışlarını kolaylaştırmak ve malların ithalat ve ihracatlarıyla ilgili idari yardım sağlamayı kabul eder. Bu yardım aynı zamanda uygulamaya dair düzenlemelerde öngörülmüş olan ithalat ve ihracata uygulanan muafiyetlerle ilgili idari düzenlemeler için de geçerlidir.

 

MADDE 7

Yükümlülük

Yukarıdaki Madde 3.3’de sözü edilen uygulamadaki düzenlemelere tabi olmak şartıyla, her iki Taraf’da, bu Anlaşmada öngörülen faaliyetlerin icrasından dolayı personelinin canına veya mallarına gelecek kayıp ve zararlardan, zararın kasten yapılması veya olayda karşı tarafın büyük ihmalinin bulunması halleri dışında kendileri yükümlü olacaklardır.

 

MADDE 8

Anlaşmazlıkların Çözülmesi

1. Bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili anlaşmazlıklar Taraflar arasında karşılıklı istişare ile çözülür. İstişare ile çözülemeyen anlaşmazlıklar Taraflardan birinin talebi üzerine bir hakem kuruluna götürülür. Hakem kurulu her iki tarafın tayin edeceği birer üyeden ve Tarafların anlaşmalarıyla seçilecek bir başkandan oluşur. Taraflar başkan seçmekte anlaşamazlarsa, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı seçimi yapar. Hakem Kurulunun kararı kesindir ve her iki tarafı da bağlar. Bu kararlar, aynı zamanda Daimi Hakem Mahkemesi kurallarına göre Uluslararası Örgütleri ve Devletleri de bağlar. Hakemlik Fransa, Paris’te ve İngilizce dilinde yapılacaktır.

2. Bu anlaşmanın 3.3 maddesinde işaret edilen düzenlemeler, tarafların kendi anlaşmazlık çözme hükümlerini kapsayabilir, dolayısıyla tahkime başvuru konusunda usul ve tarzlar içerebilecektir.

 

MADDE 9

Yürürlük - Süre - Yenileme - Değişiklik

1. Türkiye Hükümeti için bu Anlaşma Türkiye’nin yasal usulleri gereğince onaylanmaya tabidir ve bu onayın Türkiye Hükümeti tarafından verildiğinin bildirilmesi üzerine yürürlüğe girer.

2. Bu Anlaşma beş (5) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

3. Taraflar bu Anlaşmanın bitimine bir yıl kala, uygulamanın sonuçlarını gözden geçirirler ve böyle bir işbirliğini sürdürmenin yollarını ve vasıtalarını ararlar. Bu Anlaşma yazılı olarak uzatılabilir ve/veya karşılıklı anlaşmayla değiştirilebilir. Eğer Anlaşma sona erer ise, yukarıda belirtilen Madde 3.3’e göre sonuçlandırılmış ve hala o tarihte yürürlükte olan belirli düzenlemelerdeki uygulamalar sona erinceye kadar anlaşmanın hükümleri devam eder.

Ankara’da, 15 Temmuz 2004 tarihinde,

iki Türkçe asıl nüsha ve iki İngilizce asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Ajans Fransızca ve Almanca dillerinde tercümeyi sağlayacaktır.

 

      TÜRKİYE HÜKÜMETİ                                                   AVRUPA UZAY AJANSI

                    ADINA                                                                                ADINA

        Prof. Dr. Nüket YETİŞ                                                          Jean-Pol PONCELET

    Türkiye Bilimsel ve Teknik                                                 Avrupa Uzay Ajansı (ESA)

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)                                                 Dış İlişkiler Direktörü

               Başkan Vekili