tbmm Normal tbmm 4 0 2004-10-22T07:25:00Z 2004-10-22T09:14:00Z 2004-10-22T09:14:00Z 6 3216 18333 Türkiye Büyük Millet Meclisi 152 36 22514 9.2812 90 21

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ ARASINDA

KENDİ VATANDAŞLARININ VE ÜLKELERİNDE YASADIŞI KONUMDA

BULUNAN YABANCILARIN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5249      

 

Kabul Tarihi : 21.10.2004      

 

MADDE 1. - 19 Ocak 2004 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

ROMANYA HÜKÜMETİ

ARASINDA

KENDİ VATANDAŞLARININ VE ÜLKELERİNDE YASADIŞI

KONUMDA BULUNAN YABANCILARIN

GERİ KABULÜNE İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti bundan sonra "Âkit Taraflar" olarak anılacak,

Tarihi bağlarını dikkate alarak,

Halkları arasındaki yakınlığın bilincinde olarak,

Mevcut yakın ilişkilerden, karşılıklı güvenden ve saygıdan memnuniyet duyarak,

Etnik köken, milliyet, din, renk, cinsiyet ve sakatlık durumları ne olursa olsun, ihlal edilemez insan haklarına saygı göstererek, yasadışı göçün, göçmen kaçakçılığının ve insan ticaretinin önlenmesi yolundaki gereksinimi teyid ederek,

Taraf oldukları uluslararası andlaşmaları, sözleşmeleri ve anlaşmaları dikkate alarak,

İnsanlık ve eşitlik ilkelerine göre ve dostluk ruhu içinde, vatandaşlarının ve ülkelerinde yasadışı konumda bulunan yabancıların karşılıklı geri kabulünün düzenlenmesi niyetiyle,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I

TANIMLAR

İşbu Anlaşmanın amacına uygun olarak :

a) "Yabancı" Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olmayan kişidir;

b) "Vize" Âkit Taraflardan birinin yetkili makamlarınca verilen, kişinin sözkonusu Âkit Tarafın ülkesine girişine ve belirli bir süre kalışına veya transit geçişine imkan veren geçerli izindir;

c) "İkamet tezkeresi" Âkit Taraflardan birinin yetkili makamlarınca verilen, hamili olan kişinin o Âkit Tarafın ülkesinde oturmasına ve ülkesine tekrar girişine imkan veren geçerli belgedir. Bir kişiye, iltica başvurusu işlemleri veya sınırdışı edilme prosedürü ile bağlantılı olarak verilen vize veya geçici ikamet izni, ikamet tezkeresi olarak kabul edilmeyecektir.

MADDE II

ÂKİT TARAFLARIN VATANDAŞLARININ GERİ KABULÜ

1)  Âkit Taraflardan her biri, diğerinin talebi üzerine, talep eden Âkit Tarafın ülkesinde giriş veya ikamet ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uymayan veya artık bu hükümlere aykırı konumda olan kişileri, talep edilen Devletin vatandaşı olduğu geçerli bir şekilde varsayılabildiği veya ispat olunduğu takdirde, özel formaliteler ileri sürmeksizin geri kabul ederler.

2) Aynı husus, talep eden Âkit Tarafın ülkesine girdikten sonra, o ülkenin yetkili makamlarınca en azından vatandaşlığa alınma güvencesi verilmemiş olmak kaydıyla, talep edilen Âkit Tarafın vatandaşlığını kaybetmiş kişiler için de geçerlidir.

3) Talep edilen Âkit Taraf, geri kabul edilecek kişilerin dönüşü için gerekli seyahat belgesini zaman kaybetmeden düzenler.

4) İşbu madde çerçevesinde gerçekleştirilen geri kabulden sonra yapılan kontroller neticesinde kişilerin, talep eden Âkit Tarafın ülkesinden ayrıldığı sırada talep edilen Âkit Tarafın vatandaşlığını taşımadığının tespiti halinde, talep eden Âkit Taraf kişileri ülkesine derhal kabul edecektir. Bu husus, talep eden Âkit Tarafın ülkesine talep edilen Âkit Tarafın ülkesinden yasadışı yollardan doğrudan giren kişilere ve geri kabul talebi işbu Anlaşmanın 5. Maddesinde kayıtlı şartlar dahilinde yabancılar için öngörülen süre zarfında iletilmesi durumunda uygulanmaz.

MADDE III

VATANDAŞLIĞIN İSPATI

1) Geri kabul edilecek kişilerin vatandaşlığı, aşağıdaki geçerli belgelere hamil olmaları durumunda ispatlanmış sayılır:

a) Ulusal kimlik kartları veya diğer ulusal kimlik belgeleri;

b) Her tür pasaport ve gemi adamı cüzdanı;    

c) Yetkili konsolosluk temsilcileri veya diğer makamlar tarafından ulusal mevzuat çerçevesinde pasaport yerine verilen, hamilinin fotoğrafı bulunan belgeler;

d) Yetkili konsolosluk temsilciliklerince verilen kimlik / vatandaşlık sertifikaları;

e) Yukarıda bahsekonu belgelerin herhangi birisinin onaylı fotokopileri;

f) Âkit Taraflarca karşılıklı olarak tanınmş diğer belgeler.

2) Yukarıda 1. paragrafta atıfta bulunulan belgeler, talep edilen Âkit Taraf aksini ispat etmedikçe, 2. Madde uyarınca yapılacak geri kabul taleplerinin uygun görülmesi için yeterli gerekçeyi oluşturur.

MADDE IV

VATANDAŞLIĞIN VARSAYIMI

1) Geri kabul edilecek kişilerin vatandaşlığı aşağıdaki hususlar temelinde varsayılabilir:

a) Geçerlilik süresi dolmuş olan, III. Maddede belirtilen belgelerden birine sahip olmak;

b) Resmi kurum ve kuruluşlarca verilen personel kimlik kartlar ve pasolar;

c) Talep eden Âkit Tarafça, ilgili kişiden hukuka uygun olarak alınan yazılı ifadeler;

d) Talep eden Âkit Tarafça şahitlerden hukuka uygun olarak alınan yazılı ifadeler;

e) Âkit Taraf yetkili kurumlarınca karşılıklı olarak tanınmış diğer belgeler.

2) İşbu Maddenin 1. paragrafında bahsekonu belgeler, talep edilen Âkit Devlet aksini ispat etmedikçe, vatandaşlığın tespiti için yeterli sayılacaktır.

3) Geri kabul edilecek kişinin vatandaşlığı hakkında herhangi bir şüphe hasıl olduğu takdirde, talep eden Âkit Taraf, talep edilen Âkit Tarafın konsolosluk temsilciliğinden, ilgili kişi ile mülakat yapmasını talep edebilir. Mülakat, konsolosluk temsilcilerinin de mutabakatı ile, talep eden Âkit Tarafın önereceği bir yerde yapılır. Âkit Taraflar; mümkün olan en kısa zamanda, kişinin mülakatını yapmaya çalışır.

4) Mülakattan sonra veya kanıtların doğrulanmasına ilişkin tahkikat sırasında, geri kabul edilecek kişinin talep edilen Âkit Tarafın vatandaşı olduğunun tespit edilmesi halinde, talep edilen Âkit Tarafın konsolosluk temsilciliği, kişiye işbu Anlaşmanın II. Maddesinin 3. paragrafında belirtilen belgeyi verir.

MADDE V

YABANCILARIN GERİ KABULÜ

1) Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın talebi üzerine, talep eden Âkit Tarafın ülkesine talep edilen Âkit Tarafın ülkesinden doğrudan giren ve talep eden Âkit Tarafın ülkesine girişi için yürürlükteki yasal koşulları yerine getirmeyen yabancıyı geri almayı taahhüt eder.

Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın talebi üzerine, talep eden Âkit Tarafın ülkesinde yasal olarak kalmak için gerekli koşulları yerine getirmeyen veya artık getiremeyen ve talep edilen Âkit Tarafın yetkili makamlarınca ita edilmiş geçerli ikamet izni veya geçerli vize hamili olan yabancıları geri kabul etmeyi taahhüt eder.

3) Her iki Âkit Tarafça da, yabancıya geçerli ikamet izni veya vize ita edilmesi halinde, bu maddenin 2. paragrafı, sadece talep edilen Âkit Tarafça edilen ikamet izni veya vize süresinin, talep eden Âkit Tarafça ita edilen ikamet izni veya vize süresinden daha uzun olduğu hallerde uygulanabilir.

4) Yabancıların, talep eden Âkit Tarafın ülkesine girişlerinde talep eden Âkit Tarafın yetkili makamlarınca verilmiş geçerli ikamet izni veya vize hamili olmaları durumunda bu maddenin 1. ve 2. paragrafı uyarınca geri kabul zorunluluğu yoktur.

MADDE VI

YABANCILARIN GİRİŞLERİNİN İSPATI

1) Bir yabancının talep edilen Âkit Tarafın ülkesine girişi aşağıdaki belgeler esas alınmak suretiyle ispatlanacaktır:

a) Âkit tarafın, herhangi bir tür pasaportta veya tanınan herhangi bir çeşit seyahat belgesinde bulunan giriş veya çıkış damgası;

b) Sahte veya tahrif edilmiş bir pasaport veya seyahat belgesinde bulunan Âkit Tarafa ait bir giriş veya çıkış damgası;

c) Âkit Tarafın hududundan geçişi belgeleyen diğer belge veya deliller.

2) Bu Maddenin 1. paragrafında sayılan deliller, talep, edilen Âkit Tarafın aksini ispat edememesi halinde, bir yabancının talep edilen Âkit Tarafın ülkesine girişinin ispatı için yeterli sayılacaktır.

MADDE VII

YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN VARSAYIM

1) Yabancının talep edilen Âkit Tarafın ülkesine girmiş olduğu, aşağıdaki hususlar temelinde varsayılır:

a) Sözkonusu Âkit Tarafın yetkili makamlarınca verilmiş, geçerlilik süresi sona ermiş ikamet tezkeresi hamili olması;

b) Sözkonusu Âkit Tarafın resmi kurumlarında görevli yetkililerce alınmış yazılı ifadeler;

c) Nakledilecek kişiden yasal olarak alınmış yazılı ifadeler;

d) Muhtemel seyahat güzergahı, ortak hududu geçiş tarihi gibi diğer bazı kanıtlarla da destek1endiği takdirde, sözkonusu Âkit Taraf ile ortak hududa sahip üçüncü bir devletin çıkış damgası;

e) Sözkonusu Âkit Tarafın hudutlarından girişini gösteren isme yazılı seyahat biletleri.

2) İşbu Maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan deliller, Âkit Taraflarca yürütülecek nihai tahkikatın yapılmasını haklı kılmak için yeterli sayılacaktır.

MADDE VIII

GERİ KABUL USULÜ

1) Bu Anlaşma uyarınca kişilerin geri kabullerinde basit veya normal usul uygulanacak ve Anlaşma'nın ekinde bulunan form örnekleri kullanılacaktır. Her durumda, talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları prosedürün sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için tüm gerekli tedbirleri alacaktır.

2) Talep eden Âkit Tarafın ülkesine yasadışı yoldan girişleri/ statüleri ve tabiyetleri ispat olunan Âkit Tarafların kendi vatandaşları ile, Âkit Tarafın ülkesinden doğrudan havayolu ile yasadışı olarak talep eden Âkit Tarafın ülkesine giriş yaptığı ispat olunan yabancılar, basit usulle geri kabul edilir. Geri kabul aşağıdaki usulle gerçekleşecektir:

a) Geri kabul için koşullar yerine gelmişse, kişinin iadesi amacıyla, talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları talebi, bu belgenin 1. ekine uygun olarak talep edilen Âkit Tarafın yetkili makamlarına sunacaktır.

b) Talep edilen Âkit Taraf, bu belgenin III. ve IV. maddeleri uyarınca deliller geçerli sayıldığı takdirde, geri kabul talebinin alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sözkonusu kişiyi geri kabul edecektir.

c) Talep eden Âkit Tarafın olumlu cevap vermesi üzerine, geri kabul işlemleri, talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları görevlilerince havalimanlarında, talep edilen Âkit Tarafın diplomatik ve konsolosluk Temsilcilikleri ile işbirliği içinde yapılacak ve bu Anlaşmanın 2. eki uyarınca, rapor tutulacaktır.

d) III. ve VI maddede belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde geri kabul normal usulle yapılacaktır.

3) Normal usulle geri kabul, basit usulle geri kabule ilişkin koşullar yerine getirilmediği ve talep eden Âkit Taraf lV. ve VII maddelerde belirtilen varsayılan delilleri sunduğu takdirde uygulanacaktır.

Bu usul şöyle uygulanır :

a) Talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları, geri kabul koşullarının yerine getirilmesi halinde, bu anlaşmanın 3. eki uyarınca, talep edilen Âkit Taraf yetkili makamlarına geri kabulü istenen kişi hakkında bilgi verir;

b) Talep edilen Âkit Taraf, geri kabul talebini aldığını yazılı olarak bildirir;

c) Talep edilen Âkit Tarafın yetkili makamları bu bildirimden itibaren en geç 60 gün içinde nihai cevabını verir, geri kabul talebinin onayının bildirilmesinden sonra geri kabul işlemi 15 gün içinde gerçekleşir;

d) Normal usulle geri kabul, bu Anlaşmanın 2. eki uyarınca hazırlanacak resmi bir raporla belgelenir.

4) Talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları, bu madde uyarınca geri kabulün onayını müteakip, yasal veya pratik engellerin açıklığa kavuşturu1ması için geri kabulün gerçekleşmesine ilişkin sürenin uzatılmasını talep edebilir.

5) Geri Kabul sürecinin uygulanması sırasında Âkit Taraflar, özellikle çok sayıdaki kişinin Geri Kabulüne tevessül etmeyeceklerini taahhüt ederler. Bu taahhüt, talep eden Âkit Tarafın ülkesine aynı zamanda ve aynı yerden girmiş gruplar açısından geçerli değildir.

MADDE IX

GERİ KABUL AMACIYLA TRANSİT GEÇİŞ

1) Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın talebi üzerine talep eden Âkit Tarafın, üçüncü bir ülkeye geri gönderme kararı aldığı yabancıya, ülkesine giriş ve ülkesinden transit geçiş izni verecektir. Talep edilen Âkit Taraf transit geçiş izni vermeden önce, diğer olası transit Devlet veya Devletler ile hedef Devletten talep edilen izinlerin alındığına ilişkin garanti isteme gibi şartlar ileri sürme hakkını saklı tutar.

2) Bu durumda, talep eden Âkit Tarafın yetkili makamları talep edilen Âkit Tarafın yetkili makamlarına geri kabul talebini bu Anlaşmanın 4. ekine uygun olarak sunacaktır.

3) Âkit Taraflar transit geçişi ülkelerine doğrudan veya havayolu ile gönderilemeyen kişilerle sınırlamaya çalışacaktır.

4) Talep edilen Âkit Taraf, geri kabul amacıyla transit geçişe ulusal güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığı gerekçesiyle izin vermeme hakkını saklı tutar.

5) Transit geçiş talebine konu olan şahsın, gideceği Devlette, ırk, renk, din, uyrukluk, belirli sosyal gruba aidiyet veya siyasi düşüncelerinden ötürü ölüm cezasına çarptırılması; işkenceye, kötü muameleye, insanlık dışı veya aşağılayıcı davranış veya cezai müeyyideye maruz kalma riskiyle karşılaşabileceği yolunda sarih belirtiler olması veya işbu Maddenin 1. paragrafında kayıtlı güvencelerin yetersiz bulunması halinde talep edilen Devlet sözkonusu talebi reddetme hakkını saklı tutar.

6) Talep eden Âkit Taraf, talep edilen Âkit Tarafa, transit geçişine izin verilen yabancının transit ve hedef ülkelerin seyahat belgelerine sahip bulunduğunu garanti edecektir.

7) Geri gönderme kararı alınan yabancıların, üçüncü bir ülkeye girişlerine izin verilmediği veya nedenine bakılmaksızın, seyahatinin devam etmesi mümkün olmadığı takdirde, talep eden Âkit Taraf, mali yükümlülükler de dahil olmak kaydıyla, yabancıyı zaman geçmeden geri alma sorumluluğunu üstlenecektir.

MADDE X

YABANCILARIN GERİ KABULÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK SÜRE SINIRLAMASI

1) Talep eden Âkit Taraf, V. maddenin 1. paragrafında zikredilen kişilerin geri kabulüne yönelik başvurularını, sözkonusu yabancıların ülkesine yasadışı girişini müteakip en geç 7 gün içinde sunmak zorundadır.                                                 

2) V. maddenin 2. paragrafında zikredilen durumlarda, zaman sınırlaması 3 ayı geçemez, aksi takdirde geri kabul başvurusu kabul edilemez.

MADDE XI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

l) Bu Anlaşmanın uygulanmasını teminen ihtiyaç duyulan bilgiler, sadece anlaşmanın imzalama amacına yönelik karşılanacaktır.

2) Kişisel veriler sadece Âkit Tarafların yetkili makamlarına verilebilir.

3) Âkit Tarafların yetkili makamları, bu sözleşme ile uygulanabilir mevzuatlarına uygun olarak tüm alınan/gönderilen bilgilerin korunmasını sağlayacaktır.

4) Âkit Taraflar bu Anlaşma uyarınca alınan bilgileri gizli tutmayı ve talep eden Âkit Taraftan izin alınmaksızın üçüncü tarafa aktarmamayı kabul ederler.

5) Âkit Taraflar, bilginin kaza ile kaybına, bilgiye izinsiz ulaşılmasına, bilginin değişmesine veya ifşasına karşı bilgiyi koruyacaklardır.

6) Âkit Taraflar, bilgiyi amacına yönelik kullandıktan sonra imha edeceklerdir.

MADDE XII

MASRAFLAR

1) Talep eden Âkit Taraf, II. veya V. madde uyarınca geri kabul edilecek kişilerin masraflarını talep edilen Âkit Tarafın sınırına kadar karşılayacaktır.

2) Talep eden Âkit Taraf, işbu Anlaşmanın IX. maddesi uyarınca, yabancıların hedef ülkenin sınırlarına kadar tüm seyahat masraflarını karşılayacaktır. Nedenine bakılmaksızın seyahate devam etmesinin artık mümkün olamaması halinde, kişinin talep eden devletin, ülkesine geri dönüşüyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, tüm masraflarını karşılamayı kabul eder.

MADDE XIII

YASAL YOLLARDAN SAHİP OLUNAN KİŞİSEL EŞYALARIN TAŞINMASI

1) Talep eden Âkit Tarafça, geri kabul edilecek kişinin yasal yollardan sahip olduğu kişisel eşyalarını mevzuata uygun olarak hedef ülkeye kadar götürmesine izin verilecektir.

2) Âkit Tarafların kişisel eşyaların taşınma masraflarını karşılama hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

MADDE XIV

YETKİLİ MAKAMLAR

1) Âkit Tarafların geri kabul ve transit geçiş taleplerini sunmaya ve kabule yetkili makamları aşağıda belirtilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bakımından :

a) Türkiye Cumhuriyeti'nin Bükreş Büyükelçiliği

b) Türkiye Cumhuriyeti'nin Köstence Başkonsolosluğu

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü:

Adres :

Yabancılar, Hudut, İltica Dairesi Yukarı Ayrancı, 06100 Ankara/Türkiye

Tel : 00903124123210 - 4213305

Faks : 00 90 312 466 90 11

e-mail : yhidb@egm.gov.tr

Romanya bakımdan :

a) Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği,

b) Romanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu,

c) İçişleri ve İdare Bakanlığı - Sınır Polisi Genel Müfettişliği :

Adres:

Razoare Str. 2-4, sector VI, Bucharest, Romania 7000

Fax : +40213121189

Phone : + 40213121189

E-mail : igpf@mi.ro

2) Âkit Taraflar sözkonusu yetkili makamlara ilişkin değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.

MADDE XV

ANLAŞMANIN UYGULANMASI

1) Âkit Tarafların yetkili makamları Anlaşmanın uygulanması için doğrudan işbirliği yapacaklardır.

2) Âkit Tarafların yetkili makamlarının temsilcileri Anlaşmanın uygulanmasında çalışma dili olarak İngilizce'yi kullanacaklardır.

3) Âkit Tarafların uzmanları Anlaşmanın uygulanmasını değerlendirmek üzere yılda en az bir defa toplantı yapacaklardır.

4) Uzmanların toplantı gündemi diğer konuların yanısıra aşağıdaki hususları içerecektir.

a) Geçen yıllarda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirilmesi,

b) Ortak faaliyetlerde yapılabilecek iyileştirilmeler hususunda mutabakata varılması,

c) Teknik veya kişilerle ilgili anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için müzakere yapılması,

d) Anlaşmanın değiştirilmesine ilişkin önerilerin tartışılması,

5) Âkit Tarafların yetkili makamlarınca gerek görüldüğü takdirde, olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir.

 MADDE XVI

DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLİŞKİ

1) Bu Anlaşma Âkit Tarafları bağlayan diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hakları ve yükümlülükleri etkilemeyecektir.

2) Bu Anlaşma, Âkit Taraflar arasında veya Âkit Taraflardan biri ile üçüncü bir Taraf arasında varılan mutabakat uyarınca, hükümlülerin iadesi, geçişi veya transferlerini kapsamayacaktır.                           

MADDE XVII

SON HÜKÜMLER

1) Bu anlaşma belirsiz bir süre için imzalanmış olup Âkit Tarafların yürürlük için gerekli prosedürün tamamlandığını diplomatik kanaldan birbirlerine iletmelerine ilişkin son bildirimin yapıldığı gün yürürlüğe girecektir.

2) Her bir Âkit Taraf kamu düzenini veya kamu sağlığını, veya ulusal güvenliğinin korunması gerekçesiyle, diplomatik kanaldan yazılı olarak önceden bildirmek suretiyle, bu anlaşmanın tamamını veya bir bölümünü askıya alabilir.  Askıya alma, bildirimde belirtilen tarih ve saatte yürürlüğe girer. Anlaşmayı askıya alan Âkit Taraf, askıya alma süresinin sona erdiğini en kısa sürede bildirir.

3) Bu anlaşma, herhangi bir zamanda, karşılıklı anlaşarak veya bir Âkit Tarafça diplomatik kanaldan üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle sona erdirilebilir.

4) Her iki Âkit taraf, herhangi bir zamanda, Anlaşmada değişiklik önerebilir. Üzerinde mutabakata varılan değişiklik bu maddenin 1. paragrafı uyarınca yürürlüğe girer. 1-4 numaralı ekler bu anlaşmanın bir parçasını teşkil eder.

Bükreş'te 19 Ocak 2004 tarihinde, Türkçe, Romence ve İngilizce'nin her birinde eşit ölçüde geçerli olarak, ikişer asıl nüsha halinde yapılmış ve imzalanmıştır. Yorum konusunda bir anlaşmazlık çıktığında İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

 

  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                            Romanya Hükümeti Adına

                Ömer ZEYTİNOĞLU                                                       Ioan RUS

                Türkiye Cumhuriyeti                                             İdare ve İçişleri Bakanı

                  Bükreş Büyükelçisi                                                               


TÜRKİYE-ROMANYA GERİ KABUL ANLASMASINA

İLİŞİK BELGELER

EK - l

BASİT USUL İLE GERİ KABULE İLİŞKİN TALEP FORMU

Kimden : (Gönderen tarafın yetkili birimi)

Kime : (Kabul eden tarafın yetkili birimi)

Tarih :

No :

1. ŞAHSİ BİLGİLER

Adı :

Soyadı :

Lakabı :

Baba Adı :

Anne Adı :

Uyruğu :

Dili :

Doğum Tarihi :

Doğum yeri :

Biliniyorsa veya mümkünse, çıkış yapılan ülkeye girişi belirleyen belgenin adı, sayısı, tarihi ve veren makamı :    

2.TALEP EDEN ÜLKEYE HANGİ KOŞULLARDA YASADIŞI GİRİŞ YAPILDIĞI :

Girişin tarih ve zamanı :

Giriş yeri :               

Talep eden ülkede kalışın süresi ve yeri :

Bilmiyorsa ve mümkünse girişin nasıl yapıldığına dair koşulların ayrıntılı tanımı :                   

Geri kabul edilen kişiye refakat eden küçükler :

Adı :                        

Soyadı :                   

Baba adı :

Anne adı :

Doğum tarihi ve yeri :

3. ÖNERİLEN NAKİL YERİ VE ZAMANI

4. KİŞİYLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR VE DİĞER HUSUSLAR

 

EK - 2

KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN RAPOR

 

Geri kabulün gerçekleştirildiği yer :

Geri kabulün gerçekleştirildiği tarih ve saat :

Geri kabulü gerçekleştiren birim :

Geri kabulün gerçekleştirilmesinden sorumlu birim :

Bilgi talebi tarihi ve numarası :

Cevap tarihi ve numarası :

Aşağıda adıgeçen kişiler kabul edilmişlerdir : (Her bir numara karşılığında kişinin kimlik belgesi detaylarını ve vatandaşlığını belirtiniz)

1.                             

2.                                                                                                             

3.                             

Aşağıdaki belgeler ve özel eşyalar teslim alınmıştır : (detaylı)                

DİĞER HUSUSLAR

EK - 3

NORMAL USULLE GERİ KABUL TALEP FORMU

Kimden: (Talep eden devletin yetkili makamı)                                       

Kime: (Talep edilen devletin yetkili makamı)

Tarih:-Sayı :

1- ŞAHSİ BİLGİLER :

Adı :

Soyadı :

Lakabı :

Baba adı :

Ana adı :

Uyruğu :

Dili :                        

Doğum tarihi :

Doğum yeri :

Bilmiyorsa veya mümkünse çıkış yapılan ülkede en son ikameti :

Biliniyorsa veya mümkünse çıkış yapılan ülkeye girişi belirleyen belgenin adı, sayısı, tarihi ve veren makamı :     

2. TALEP EDEN ÜLKEYE HANGİ KOŞULLARDA YASADIŞI GİRİŞ YAPILDIĞI :

Girişin tarih ve zamanı :

Girişin yeri :            

Biliniyorsa ve mümkünse girişin nasıl yapıldığına dair koşulların ayrıntılı tanıtımı :

3. TALEP EDEN DEVLETTE KALMA

Kalınan süre :

Kalınan yer :

Yasadışı girişten sonra takip edilen yol :

Kişinin talep eden ülkeye yasadışı olarak girdiğine dair varsayımın gerekçesi :

4. KİŞİYE İLİŞKİN ÖZEL HALLER :

Tercümana ihtiyaç duyulan dil :                                                                  

Kişisel eşyası : (belgeler, nakit para vb)

Kişinin şahsiyeti, statüsü ve geçmişine dair bilgiler :

Kişinin sağlığı, tıbbi yardıma ihtiyaç duyup duymadığı :

Yukarıda belirtilen kişilerle beraber geri gönderilen küçükler :

Adı :

Soyadı :

Baba adı :

Ana adı :

Doğum tarihi ve yeri :

5. ÖNERİLEN NAKİL YERİ VE ZAMANI

6. DİĞER HUSUSLAR

 

Mühür ve imza

Talep eden tarafın adı ve unvanı

EK - 4

GERİ KABUL AMACIYLA TRANSİT NAKİL TALEP FORMU

 

1. KİŞİSEL BİLGİLER :

Adı :

Soyadı :                   

Lakabı :                    

Doğum tarihi ve yeri :

Baba adı :                 

Ana adı :

Uyruğu :                  

Dili :                        

Biliniyorsa veya mümkünse çıkış yapılan ülkede en son ikameti :

2. GERİ KABULÜN AMACI

Hedef ülke :

Transit geçilecek ülkeler :

Bütün transit ve hedef ülkelerin kişiyi kabul edeceği garanti edilmiş midir?

Hedef ülkeye doğrudan iade mümkün müdür? Değilse neden?

3. NAKİL İÇİN ÖNERİLEN YER VE ZAMAN

4. REFAKAT EDEN RESMİ GÖREVLİLERİN ADLARI

5. DİĞER HUSUSLAR

 

 

Mühür ve imza

Talep eden tarafın adı ve unvanı