tbmm Normal tbmm 3 7 2004-10-21T08:02:00Z 2004-10-22T07:34:00Z 2004-10-22T07:35:00Z 3 1635 9324 Türkiye Büyük Millet Meclisi 77 18 11450 9.2812 90 21

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MAKEDONYA ESKİ YUGOSLAV

CUMHURİYETİNDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ KUVVETİNE

KATILIMINA İLİŞKİN ANLAŞMA VE BUNA BAĞLI

MALÎ DÜZENLEMENİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5247

 

Kabul Tarihi : 20.10.2004      

 

MADDE 1. - 4 Eylül 2003 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’ndeki Avrupa Birliği Kuvveti’ne Katılımına İlişkin Anlaşma” ve buna bağlı “Malî Düzenleme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ

İLE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ARASINDA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN

MAKEDONYA ESKİ YUGOSLAV CUMHURİYETİNDEKİ

AVRUPA BİRLİĞİ KUVVETİNE (EUF)

KATILIMINA

İLİŞKİN ANLAŞMA

Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan,

Bir tarafta

AVRUPA BİRLİĞİ,

ve diğer tarafta

TÜRKİYE CUMHURİYETİ,

- Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki AB Askeri Harekatına dair 27 Ocak 2003 tarihli 2003/92/CFSP sayılı Ortak Eylem Kararını kabulünü,

- Türkiye Cumhuriyeti'nin AB öncülüğündeki harekata katılmaya davet edilmesini,

- Kuvvet teşkil sürecinin başarıyla tamamlanmış bulunmasını ve Harekat Komutanı ile AB Askeri Komitesi'nin Türkiye Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin AB öncülüğündeki harekata katılmasının kabulü yönündeki tavsiyelerini,

- Siyasî ve Güvenlik Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin AB öncülüğündeki harekata katkı teklifinin kabul edilmesine ilişkin 11 Mart 2003 tarihli kararını,

- Harekatın icrası konusunda Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti Hükümeti ile AB Genel Sekreteri ve ODGP Yüksek Temsilcisi arasındaki mektup teatisini,

- AB Kuvveti personelinin statüsüne dair AB ile Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti Hükümeti arasında 21 Mart 2003 tarihinde akdedilen anlaşmayı,

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK,

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR.

MADDE 1

ÇERÇEVE VE TANIMLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti AB Konseyi tarafından 27 Ocak 2003 tarihinde kabul edilen Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki AB Askeri Kuvvetine dair 2003/92/CFSP sayılı Ortak Eylem Kararı hükümlerine, müteakip maddelerde yer alan hükümler tahtında kendisini bağlı addedecektir.

2. Bu Anlaşmada yer alan müteakip tanımlar karşılarında belirtilen anlamları haizdir :

a. "Concordia Harekatı", Konseyin 27 Ocak 2003 tarih ve 2003/92/CFSP sayılı Ortak Eylem Kararında öngörülen Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki AB Askeri Harekatı anlamına gelmektedir.

b. “AB Öncülüğündeki Kuvvetler (EUF)", AB askeri karargahı, Concordia Harekatına katkıda bulunulan ulusal unsur/birlikler, bunların imkânları ve ulaşım vasıtaları anlamına gelmektedir.

c. "EUF personeli", EUF'de görevlendirilen sivil ve askerî personel anlamına gelmektedir.

d. "Mekanizma", 27 Ocak 2003 tarihli Konsey Kararı ile Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki AB Askeri Harekatının ortak masraflarının karşılanmasını teminen oluşturulan Operasyonel Finansman Mekanizması anlamına gelmektedir.

e. "Katılımcı Devletler", yukarıda 1 inci paragrafta kayıtlı Ortak Eylem Kararını uygulayan Üye Ülkeler ile Concordia Harekatına kuvvet, personel ve imkân tahsis etmek suretiyle katılan Üçüncü Ülkeler anlamına gelmektedir.

f. "Tazminat Talepleri Ortak Komisyonu", AB ile Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti arasında akdedilen Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki EUF'in statüsüne dair anlaşmanın 13 üncü Maddesi doğrultusunda oluşturulan Tazminat Talepleri Ortak Komisyonu anlamına gelmektedir.

MADDE 2

HAREKATA KATILIM

1. Türkiye Cumhuriyeti, Concordia Harekatına Kuvvet Teşkil Konferansı vesilesiyle belirlenen bir askerî birlikle katılacaktır. Görevli personel, gerekli görüldüğü takdirde rotasyona tabi tutulacaktır.

2. Türkiye Cumhuriyeti, kuvvet ve personelinin 2003/92/CFSP sayılı Ortak Eylem Kararı, Harekat Planı ve uygulama esaslarına uygun olarak görev yapmalarını sağlayacaktır.

3. Türkiye Cumhuriyeti, Concordia Harekatına katılımında meydana gelecek her hangi bir değişikliği AB Harekat Komutanı ile AB Askerî Yazmanlığına bildirecektir.

MADDE 3

STATÜ

1. Concordia Harekatına katılan personel ve kuvvetler, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki AB Öncülüğündeki Kuvvetler'in statüsüne ilişkin olarak AB ile Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti arasında akdedilen Anlaşma ve uygulama düzenlemeleri hükümlerine tabi olacaklardır.

2. Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti dışındaki Karargah veya Komuta unsurlarında görevlendirilen personelin statüsü, ilgili karargah ve komuta unsurları ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki düzenlemelerin hükümlerine tabi olacaktır.

MADDE 4

KOMUTA ZİNCİRİ

1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Concordia Harekatına katılımı AB'nin karar alma otonomisine halel getirmeyecektir.

2. Tüm personel ve kuvvetler millî makamlarının tam komutası altında görev yapmaya devam edecektir.

3. Millî makamlar EUF’taki personel ve kuvvetlerinin harekat kontrolünü (OPCON) AB Harekat Komutanına devredeceklerdir. AB Harekat Komutanı bu yetkisini devretme hakkına sahiptir.

4. Türkiye Cumhuriyeti, 2003/92/CFSP sayılı Ortak Eylem Kararının 8 inci Maddesinin 4 üncü paragrafı ile Siyasî ve Güvenlik Komitesinin Katılımcılar Komitesi kurulmasına dair FYROM/01/03 simgeli kararının hükümlerine uygun olarak, Concordia Harekatının günlük yönetimi bakımından harekata katılan Üye Ülkelerle aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

5. Harekatta görevli Türkiye Cumhuriyeti personeli Türkiye Cumhuriyeti'nin millî yargı yetkisine tabi olmaya devam edecektir. Harekat Komutanı ve Kuvvet Komutanı herhangi bir zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nden personelini geri çekmesini talep edebilir. .

6. Türkiye Cumhuriyeti EUF'taki birliğini temsil etmek üzere bir Kıdemli Askeri Temsilci (SMR) atayacaktır. SMR Concordia Harekatına etkisi olan tüm konularda AB Kuvveti Komutanı ile danışmalarda bulunacak ve sözkonusu askerî birliğin günlük disiplininden sorumlu olacaktır.

MADDE 5

GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLER

Türkiye Cumhuriyeti, harekatta görevli personelinin AB gizlilik dereceli bilgileri kullanması durumunda, sözkonusu personelin 19 Mart 2001 tarih ve 2001/264/EC simgeli Konsey kararında belirtilen Avrupa Birliği Konseyi güvenlik düzenlemeleri ile Harekat Komutanı tarafından yayımlanabilecek ilave yönergelere saygı göstermelerini teminen uygun önlemleri alacaktır.

MADDE 6

MALÎ VEÇHELER

1. Türkiye Cumhuriyeti, Concordia Harekatı'na katılımına ilişkin Harekatın operasyonel bütçesinde belirtilen müşterek finansmanla karşılanacak olanlar haricindeki tüm masrafları 7 nci Maddeye halel getirmemek kaydıyla üstlenecektir.

2. Türkiye Cumhuriyeti personeli veya imkanlarınca ölüm, yaralama, hasar veya kayba sebebiyet verilmesi ve Tazminat Talepleri Ortak Komisyonu'nun Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki gerçek veya tüzel kişilerin uğradığı zararların tazmin edilmesine karar vermesi durumunda, sözkonusu zararlar, Mekanizmanın oluşturulmasına ilişkin Konsey kararının 9.3 üncü Maddesine uygun olarak Mekanizmanın sözkonusu zararların kendisi tarafından karşılanmasını  kararlaştırmadığı sürece, Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7

ORTAK GİDERLERE KATILIM

1. Türkiye Cumhuriyeti Harekatın ortak giderlerine her altı ayda bir 136.087,8 EURO tutarında katkıda bulunacaktır.

2. 27 Ocak 2003 tarihli Konsey kararıyla ve harekatın ortak giderlerinin finansmanının sağlanması amacıyla oluşturulan Mekanizmanın Yöneticisi ile Türkiye Cumhuriyetinin yetkili idarî makamları arasında aşağıdaki hükümleri içeren bir düzenleme imzalanacaktır :

a. Malî katkının ödenmesi ve yönetimine ilişkin düzenlemeler,

b. Uygun olduğu hallerde, malî katkının hesap ve kontrolünü içeren tahkik düzenlemeleri.

3. Türkiye Cumhuriyeti Concordia Harekatının ortak giderlerine yapacağı katkıları Mekanizmanın Yöneticisi tarafından kendisine bildirilecek hesaba yatıracaktır.

MADDE 8

ANLAŞMAYA UYMAMA

Katılan Taraflardan birisi önceki maddelerde kayıtlı yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde, diğer Taraf bir ay önceden bildirimde bulunmak kaydıyla işbu anlaşmayı feshetme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 9

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

İşbu Anlaşma imzalanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek ve Türkiye Cumhuriyeti Harekata katkıda bulunmaya devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

Brüksel'de 4.9.2003 tarihinde, dört nüsha ve İngilizce olarak imzalanmıştır.

 

                    Avrupa Birliği                                                                Türkiye Cumhuriyeti

                          Adına                                                                                   Adına

Türkiye Cumhuriyeti'nin

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki

Avrupa Birliği Askeri Harekatına Katılımına İlişkin

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşmanın

7 nci Maddesi Doğrultusunda Avrupa Birliği Malî Mekanizmasının Yöneticisi ile

Türkiye Cumhuriyeti'nin Yetkili Makamları Arasındaki

MALÎ DÜZENLEME

 

1. Türkiye Cumhuriyeti, "Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği Kuvveti'ne (EUF) Katılımına İlişkin Anlaşma'nın 7.1 inci Maddesine uygun olarak harekatın ortak giderlerine her altı ayda bir 136.087,8 EURO tutarında katkıda bulunacaktır.

2. Sözkonusu miktar, 27 Ocak 2003 tarih ve 2003/92/CFSP sayılı Konsey Ortak Eylem Kararını uygulamaya koyan 27 Ocak 2003 tarihli ODGP Konsey Kararının ekinde yer alan malî düzenlemelerin 10.2 ve 14 üncü maddelerine uygun olarak, işbu anlaşmanın katılımcı üçüncü ülke tarafından imzalanmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde ve tek ödemede aşağıdaki banka hesabına yatırılacaktır :

IB AN Kodu   : BE 51 4264 4825 5162

BIC Kodu       :  KREDBEBB100

Banka adı        :  KBC- Brussels

Alıcı adı          :  Mecanisme de financement

                           Operation militaire de l'Union europeenne en ARYM,

                           RuedelaLoi, 175

                           B-l048 Brussels

3. Sözkonusu tutarın transferine ilişkin tüm masraflar Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacaktır.

4. Türkiye Cumhuriyeti, idarî birimleri içerisinden bir temas noktası atayacak ve bunu malî düzenlemenin imzalanmasını müteakiben bildirecektir. Avrupa Birliği'nin temas noktası Malî Mekanizma Yöneticisi olacaktır.

5. Malî Mekanizma Yöneticisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği Askeri Harekatının ortak giderlerine yapacağı katkı payını aldığını, sözkonusu tutarın 2 nci Maddede kayıtlı banka hesabına kaydedilmesinden en geç iki hafta sonra yazılı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin millî temas noktasına bildirecektir

6. 2 nci maddede kayıtlı banka hesabına yatırılan toplam katkı payı, yalnızca askeri harekatın ortak giderlerine katkıda bulunmak amacıyla kullanılabilecektir.

7. İkinci maddede kayıtlı banka hesabına yatırılan toplam katkı payına ilişkin mali işlemler ve malî beyanlar, Malî Mekanizmanın malî yönetmeliğinde yer alan muhasebe kontrol prosedürlerine tabi olacaktır.

8. Bu malî düzenlemeyle ilgili tüm yazışmalar, raporlar ve beyanlar aşağıda kayıtlı adrese yazılı olarak yapılacaktır :

To the financial mechanism

Mr. Jose Mariguessa

Administrator of the financial mechanism

Rue de la Loi 175

04 FK 35

1048 Brussels

Belgium

Tel : 00-32-2-285-6058

Faks : 00-32-2-285-5188

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na

Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü (UGGM)

Balgat/Ankara

Türkiye

Tel : 00-90-312-2921756

Faks : 00-90-312-2875660

       Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'ndeki                          Avrupa Birliği nezdinde

AB Askeri Harekatı Malî Mekanizmasının Yöneticisi        Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Brüksel, 4.9.2003