tbmm Normal tbmm 3 2 2004-01-14T09:23:00Z 2004-01-14T09:23:00Z 1 510 2910 Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 5 3573 9.2812 90 21

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

Kanun No. 5043       

 

Kabul Tarihi : 13.1.2004      

 

MADDE 1. - 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.

MADDE 2. - Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya bir cümle eklenmiştir.

Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası kadarıdır. Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay denetimine tâbidir.

MADDE 3. - Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

Sosyal yardım ve dayanışma fonu

MADDE 27/A. - Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynağı bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen gelirlerin yarısı olan “Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu” kurulmuştur.

Bu fondan yapılacak harcamaların esas ve usulleri ile diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.

Fon gelirleri ile harcamaları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir.

MADDE 4. - Avukatlık Kanununun 115 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak, seçimli genel kurul toplantıları Ankara'da yapılır.

MADDE 5. - Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

MADDE 6. - Avukatlık Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Gerektiğinde Adalet Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, baro yönetim kurulunca bir yerde birden fazla hakem kurulu oluşturulabilir. Bu durumda hakem kurulları numaralandırılır.

 MADDE 7. - Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 21. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin hükme bağlanmamış bütün ihtilaflarda bu Kanunun değişik hükümleri uygulanır.

MADDE 8. - Bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1.1.2004 tarihinde, 4 üncü maddesi Türkiye Barolar Birliğinin ilk seçimli genel kurulundan sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.