Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 7 2000-11-15T07:48:00Z 2000-11-15T07:50:00Z 5 2010 11457 TBMM 95 22 14070 9.2812 75 21

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KABİNESİ

ARASINDA SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4602     

 

Kabul Tarihi : 14.11.2000      

 

MADDE 1. –  21 Mayıs 1998 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. –  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

UKRAYNA BAKANLAR KABİNESİ

ARASINDA

SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti (bundan sonra taraflar olarak anılacaktır);

Aralarında mevcut 27 Temmuz 1994 tarihli Askerî Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine ilişkin anlaşmanın hükümlerini dikkate alarak,

Karşılıklı yarar ve hak eşitliği ilkelerine dayalı daha da geliştirilecek ve güçlendirilecek dostluk ve işbirliği ilişkilerinin, dünya barışı ve güvenliğine olduğu kadar iki ülkenin ortak çıkarlarına da katkıda bulunacağını vurgulayarak,

Her iki tarafın savunma sanayii alanındaki en iyi bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kullanarak işbirliğini teşvik etme isteğinde olduğunu belirterek, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

 

MADDE I

AMAÇ

 

Bu Anlaşmanın amacı; taraflar arasında, her iki ülkenin savunma sanayii kabiliyetlerini güçlendirerek “Savunma Sanayii İşbirliği”nde (bundan sonra SSİ. olarak anılacaktır) olduğu kadar teknik sahadaki ilgili lojistik destek alanında ve savunma mal ve hizmetlerinin araştırma, geliştirme, üretim, tedarik alanlarında da daha etkili bir işbirliğini tesis etmektir.

 

MADDE II

KAPSAM

 

Bu Anlaşma; Taraflar arasındaki savunma sanayiî alanında karşılıklı işbirliği sahalarını prensiplerini ve faaliyetlerini kapsar.

 

 

MADDE III

TANIMLAR

 

1. “Anlaşma”; taraflar arasındaki SSİ. Anlaşmasını ifade eder.

2. “Gönderen Devlet”; bu anlaşmanın amaçları için Kabul Eden Devlet ülkesine personel, malzeme ve teçhizat gönderen tarafın Devletini ifade eder.

3. “Kabul Eden Devlet”; bu anlaşmanın amaçları için Gönderen Devletçe yerleştirilen personel malzeme ve teçhizatı kabul eden tarafın Devletini ifade eder.

4. “Konuk Personel”; tarafların, bu anlaşmanın amaçları için karşı tarafın devletinin ülke topraklarında bulundurduğu asker veya sivil şahısları ifade eder.

5. “Yakınlar”; Konuk personelin, kendi millî kanun ve düzenlemelerine göre bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ifade eder.

6. “Savunma Mal ve Hizmetleri”; silahlar, askerî teçhizat ve bunların üretimi için lüzumlu malzemelerin yanı sıra ilgili lojistik destek ve lüzumlu hizmetleri ifade eder.

7. “Teknik Sahalar”; savunma mal ve hizmetlerinin araştırma, geliştirme ve üretim teknolojisini ifade eder.

8. “Teknik Hizmetler”; savunma mallarının geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve tadilatı ile ilgili hizmetleri ifade eder.

9. “Yetkili Makam”; işbu Anlaşmanın yürütülmesinden sorumlu kamu organlarını ima eder ve Türkiye’de; Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığını ve Ukrayna’da, Ukrayna Sanayi Politikası Bakanlığını ifade eder.

10. “Kalite Teminatı”; tedarik edilen savunma mal ve hizmetlerinin kalitesini sağlamak için gerçekleştirilmesi gereken görev ve faaliyetleri ifade eder.

11. “Gizlilik Dereceli Bilgi”; tarafların milli güvenliklerinin çıkarları gereği, yürürlükteki yasama uyarınca yetkisiz erişimin engellenmesi için koruma gerektiren, işbirliği çerçevesinde tarafların organizasyonlarının ürünü olarak tarafların yürürlükteki yasaması ile müşterek koordine edilen ölçütlere dayanarak müşterek ve usulüne uygun olarak tasnip edilen herhangi bir biçimdeki bilgi ya da bilginin kayıtlı veya dahil olduğu belgeler, ürünler, maddeler ve fiziksel alanları ifade eder.

12. “Karma Komisyon”; Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ.) Toplantıları çerçevesinde, SSİ. projelerini belirlemek ve izlemek üzere ilgili iki tarafça kurulacak Komisyon’u ima eder.

 

MADDE IV

İŞBİRLİĞİ ALANLARI

 

Taraflar milli mevzuatları çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapacaklardır.

1. Savunma Sanayii alanında araştırma, tasarım ve üretim.

2. Tarafların Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan yedek parça, komponent, alet, savunma mal ve teçhizatının ortak tasarımı, üretimi ve tadilatı imkanlarının araştırılması ve bu amaçla her iki tarafın  bilimsel, teknik ve sınai kaynaklarından istifade edilmesi.

3. Ortak üretim projeleri çerçevesinde imal edilen veya geliştirilen malzemelerin taraflarca iktisabı.

4. Müşterek projelerde ortak olarak üretilen ve sunulan mal ve hizmetlerinin karşılıklı mutabakatla üçüncü ülkelere satışı.

5. Tarafların ve mutabık kalındığı takdirde üçüncü ülkelerin silahlı kuvvetlerinin yararına savunma malları ve bunlara ilişkin ikmal maddelerinin geliştirme, üretim ve modernizasyon teknolojileri için müşterek program uygulanma imkânlarının araştırılması.

6. Takım ve teçhizatın modernizasyonunda olduğu kadar savunma sanayii mal ve hizmetlerinin üretimi ve tedariği alanlarında da karşılıklı yardımlaşma.

7. Teknik bilgi değişiminin temininin kolaylaştırılması.

8. Bu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin devlet kuruluşları ve şirketleri arasında savunma mal ve hizmetlerinin tedariği, ortak olarak geliştirilmesi ve ortak üretimi konusunda yapılacak anlaşmaların teşvik edilmesi.

9. İki ülkede düzenlenen askerî sanayii fuarları, ticarî gösteriler ve sempozyumlara katılım.

10. Askerî teknik kuruluşları, üretim ve tamir kurumları arasında işbirliği.

11. Ortak ilgi alanlarında müşterek bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.

12. Taraflarca kullanılan savunma sanayii standartları ve kalite güvence sistemleri hakkında karşılıklı bilgi değişimi ve tarafların daha önce imzalamış oldukları ikili veya çok taraflı antlaşma ve/veya anlaşmaların hükümlerine halel getirmeksizin ilgili dokümanların mübadelesi.

 

MADDE V

UYGULAMA ESASLARI

 

1. Savunma sanayii işbirliği alanında taraflar arasındaki temaslar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ukrayna Büyükelçiliği ile, Ukrayna’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği kanalıyla yürütülecektir.

2. Taraflar, işbirliği alanlarına ilişkin uygulamanın ayrıntılarını, Uygulama Anlaşmaları ve/veya Protokollerle belirleyeceklerdir.

3. İlişkilerin sürdürülmesinde her iki taraf eşit haklara sahip olacak ve bu gerçeğe karşılıklı saygı göstereceklerdir.

4. İşbirliği, tarafların ortak çıkar ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak, karşılıklılık ilkesine uygun olarak tesis edilecek ve sürdürülecektir.

5. Taraflar, üçüncü ülkelerin, Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Ortak Üretim projelerine katılmaya davet edilmeleriyle ilgili kararları, karşılıklı olarak mutabık kalmak suretiyle değerlendirecek ve karar alacaklardır.

 

MADDE VI

KALİTE GÜVENCESİ

 

İki taraf arasında yürütülecek savunma sanayii projeleri ile savunma mal ve hizmetlerine bağlı olarak, genel prensip ve usulleri belirleyen hükümet kalite güvencesi konusunda ayrı bir Anlaşma imzalanacaktır. Kalite güvencesi konusundaki Anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesine kadar, usuller, tarafların ilgili kuruluşları arasında kendi millî mevzuatlarına uygun olarak yapılacak sözleşmelerde belirtilecektir.

 

 

 

 

 

MADDE VII

KARMA KOMİSYON

 

1. İşbu Anlaşma hükümlerinin uygulanması için, taraflarca Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Millî Silâhlanma Direktörü ile Ukrayna Sanayi Politikası Bakanlığı Bakan Yardımcısı müşterek başkanlığında bir Karma Komisyon oluşturulacaktır.

2. Karma Komisyonda her bir tarafın üye sayısı yediyi aşmayacak. Gerektiğinde Komisyona, ilave olarak uzman personel dahil edilebilecektir.

3. Karma Komisyonun faaliyetlerini düzenlemek ve koordine etmekten sorumlu irtibat büroları, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Dış İlişkiler Dairesi ve Ukrayna Sanayi Politikası Bakanlığı, Askerî Teknik İşbirliği Dairesi’dir.

Karma Komisyon, karşılıklı olarak mutabık kalınan tarihlerde yılda bir defa, her bir tarafın dönüşümlü ev sahipliğinde toplanacaktır.

4. Komisyon aşağıdaki görevleri yapacaktır.

a. Muhtemel işbirliği alanlarını tespit etmek ve tanımlamak;

b. Ortak olarak gerçekleştirilebilecek projeleri seçmek, incelemek ve uygulama açısından en uygun işbirliği tür ve metodlarını tanımlamak;

c. Her iki ülkedeki ortak projelere en uygun kuruluşları tespit etmek;

d. Taraflarca verilen işbirliği teklifleri bazında ortak çalışılabilecek yerel firmaları tespit etmek ve bu firmaları verilen teklifler hakkında bilgilendirmek;

e. Her bir tarafın firmaları, ilgili hükümet otoriteleri ve diğer organizasyonları arasında doğrudan ilişkileri kolaylaştırmak;

f. Ortak projelere ilişkin anlaşmalar hakkında ilgili millî yetkilileri bilgilendirmek;

g. Üçüncü ülkelerin ortak projelere katılımıyla ilgili teklif ve tavsiyeleri milli yetkililerin tetkikine sunmak;

h. Bu Anlaşma’nın uygulanmasını değerlendirmek ve eğer ihtiyaç olur ise, anlaşmaya yapılacak potansiyel değişikliklere ilişkin önerileri müzakere etmek;

ı. Eğer ihtiyaç olur ise, işbu Anlaşma’nın uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek için müzakerede bulunmak;

j. Anlaşmanın prensiplerini dikkate alarak yıllık işbirliği plânları hazırlamak.

5. Karma Komisyon Toplantısı gündemindeki tüm konular toplantıdan en az 60 (altmış) gün önce belirlenmiş ve koordine edilmiş olmaldır.

6. Heyetlerin başkanları, gündeme gelmesi istenen soru ve konular hakkında birbirlerini haberdar edeceklerdir. Karma Komisyon, üzerinde karşılıklı mutabık kalınan gündemi müzakere etmek için, yukarıda bahsedilen toplantının düzenlenmesinden sorumlu heyetin başkanı tarafından toplantıya çağırılır.

7. İdari harcamalar kadar toplantı düzenleme masrafı da ev sahibi ülke tarafından karşılanacaktır. Her bir tarafın ülkelerine geliş-gidişlerine ilişkin uluslararası seyahat masrafları ve yevmiyeleri kendilerince karşılanır.

 

MADDE VIII

GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLERİN KARŞILIKLI KORUNMASI

 

1. Taraflar, bu Anlaşma ve milli mevzuatları çerçevesinde, işbirliği sürecinde ve işbu anlaşmanın uygulaması sırasında transfer edilecek gizlilik dereceli bilgilerin korunması için gerekli tüm vasıtaları kullanacaklardır. Savunma sanayii alanında işbirliğinin gerçekleştirilmesi sırasında gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı olarak korunmasını sağlamak için iki taraf arasında ayrı bir anlaşma imzalanacaktır.

2. Tarafların, gizlilik dereceli bilgilerin kullanımına veya bunların açığa vurulmasının önlenmesine ilişkin sorumlulukları, işbu Anlaşma sona erse dahi devam edecektir.

 

MADDE IX

TARAFLARIN DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARA GÖRE TAAHHÜTLERİ

 

Bu Anlaşma, her iki ülkenin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalardan doğan taahhütlerini etkilemeyecektir.

 

MADDE X

HUKUKİ HUSUSLAR

 

1. Konuk personel ve yakınları, giriş, ikâmet ve çıkış dahil, Kabul Eden Tarafın ülke topraklarında bulundukları süre içinde Kabul Eden Tarafın kanunlarına ve yargısına tabi olacaklardır.

2. Tarafların sınai mülkiyet, kendi sınırları içinde yeniden üretim hakları, üretim lisansının verilmesi, know-how, üçüncü ülkelere satış, ortak projeler çerçevesinde gerçekleştirilen buluşlar ve gelişmelere ait patentlerin korunmasıyla ilgili hak ve yükümlülükleri; her bir ülkenin milli mevzuatları dikkate alınarak her bir proje için imzalanacak uygulama anlaşmaları ile belirlenecektir. Bu anlaşmalarda; araştırma geliştirme, üretim, tedarik, teknik hizmet ve personel desteği ile altyapı hizmetlerinin uygulanması sonucu doğacak masraflardan mütevellit ortaya çıkacak karşılıklı borç ve alacakları tasfiye şekli, yer, zaman ve şartlarına ilişkin esas ve usuller ile mali ve hukuki yükümlülükler, sağlık ve idari kolaylıklar, güvenlikle ilgili özel hususlar kendi milli mevzuatlarına uygun şekilde ayrıntılı olarak belirtilecektir.

 

MADDE XI

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

1. Taraflar, bu Anlaşmanın yorum veya uygulanmasından mütevellit ortaya çıkacak uyuşmazlıkları, karma Komisyon’da, taraflardan birinin isteği üzerine 90 gün içinde görüşmelere başlamak suretiyle çözüme kavuşturacaklardır.

2. Şayet uyuşmazlık Karma Komisyonda 90 gün içinde çözümlenemezse, uyuşmazlık taraflar arasındaki istişareler yoluyla çözümlenecektir.

 

MADDE XII

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

 

Her bir taraf, eğer gerek görülürse bu Anlaşmanın tadilini veya gözden geçirilmesini yazılı olarak önerebilir. Bu durumda, Taraflar söz konusu tadil veya gözden geçirme için 90 gün içinde görüşmelere başlayacaklardır. Üzerinde mutabık kalınan tadil veya değişiklik XIV üncü maddedeki hüküm uyarınca yürürlüğe girecektir.

 

MADDE XIII

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

 

1. İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi beş yıldır. Ancak taraflardan biri, Anlaşmanın yürürlük süresinin bitiminden en az 90 gün önce diplomatik kanallardan sona erdirme talebinde bulunmadığı takdirde, yürürlük süresi, otomatik olarak bir yıl uzatılacaktır.

2. Madde XI ve Madde XII adı altında verilen ve uyuşmazlıkların çözümlenmesini ve tadil ve gözden geçirilmesini amaçlayan yöntem başarılı olmazsa, her bir taraf bu Anlaşmayı diğer tarafa diplomatik kanallardan yazılı bir bildirim göndermek suretiyle sona erdirebilir. Sona erdirme, bildirim alınmasından 90 gün sonra geçerli olacaktır. Ancak, taraflarca müşterek olarak aksi karar verilmedikçe sona erdirme hükümleri, bu Anlaşmaya göre belirlenen her bir proje, program veya sözleşmenin tamamlanmasını etkilemeyecektir.

 

MADDE XIV

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRME

 

Bu Anlaşma, imzalanmasını müteakip, diğer tarafça milli yasal işlemlerin tamamladığını diplomatik kanallarla karşı tarafa bildiren son notanın alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

 

MADDE XV

METİN VE İMZA

 

Bu Anlaşma 21 Mayıs 1998 tarihinde Kiev’de herbiri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde 2’şer nüsha olarak yapılmıştır. Bir uyuşmazlık durumunda, “İngilzce metin” geçerli sayılacaktır.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ         UKRAYNA BAKANLAR KABİNESİ                                                                                                                                                                              HÜKÜMETİ ADINA ADINA

         Tuncer KILINÇ                                 Vasili M. GUREYEV                                                                                                                                                                                                        Korgeneral       Ukrayna Sanayi Politikası Bakanı                                                                                                                                                                                  Türkiye Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                    Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı