bim BIM 2 41 2000-11-03T09:42:00Z 2000-11-10T14:55:00Z 2000-11-10T14:55:00Z 9 4024 22941 tbmm 191 45 28173 9.3821 21

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

 

Kanun No.      4597

 

Kabul Tarihi : 1.11.2000      

 

 

 

 

 

 

MADDE 1. – 3 Nisan 1997 tarihinde Ljubljana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

 

Bundan böyle işbu metin içinde Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovenya Cumhuriyeti Hükümetinin her ikisi de 1994 yılının yedi Aralık günü Şikago’da imzaya açılmış olan Uluslararası Hava Seferleri Transit Anlaşması ve Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin tarafları olarak ülkeleri arasında ve ötesinde hava seferleri kurmak amacıyla bir Anlaşma yapmak arzusuyla,

 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDE ANLAŞMIŞLARDIR :

 

MADDE I

 

TANIMLAR

 

Bu Anlaşma bakımından, aksine hüküm bulunmadıkça,

 

a) “Sözleşme” terimi 7 Aralık 1944 yılında Şikago’da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini ve her iki Âkit Tarafça kabul edilmiş olan Sözleşmenin 90 ıncı maddesine göre çıkarılan Ekler ile 90 ve 94 üncü maddelere göre Sözleşme ve Eklerinde yapılan herhangi bir değişiklik anlamını taşır.

 

b) Türkiye Cumhuriyeti bakımından, “Havacılık Makamları” terimi Ulaştırma Bakanı ve bu bakan tarafından ifa edilen herhangi bir görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı, Slovenya Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanlığı ve sivil havacılık otoritesi ve bu makamlar tarafından ifa edilen herhangi bir görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı,

 

c) “Tayin edilen havayolu” terimi bu Anlaşmanın 3 üncü maddesine uygun olarak tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş bulunan havayolunu ifade eder.

 

d) “Ülke” veya “Toprak” terimi Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilmiş olan anlamı haizdir.

 

e) “Hava Seferleri”, “Uluslararası Hava Seferi”, “Havayolu İşletmesi” ve “teknik iniş” terimleri, Sözleşmenin 96 ncı maddesinde belirtilmiş anlamları taşır.

 

f) “Kapasite” terimi aşağıda belirtilen anlamları taşır;

 

- Uçak ile ilgili olarak, bir uçuş hattının tamamında veya bir kısmında uçağın yolcu, yük ve posta için yararlanılabilen hacmidir.

 

- Belirtilen bir hava seferiyle ilgili olarak, belli bir zaman zarfında bir hattın tamamı veya bir kısmında işleyen uçağın bu seferler için kullanılan kapasitesi ile sefer sayısının çarpımıdır.

 

g) “Trafik” terimi yolcu, bagaj, yük ve posta demektir.

 

h) “Ücret tarifesi” terimi yolcu, bagaj veya yük (posta hariç) taşınması için alınacak fiyatları ifade eder; bu fiyatlara bu taşıma ile birlikte sağlanacak önemli ek menfaatler ve kişilerin taşınması için bilet satışları veya yük taşınması için buna benzer muamele üzerinden ödenecek komisyonlar da dahildir. Taşıma fiyatı veya komisyon ödenmesine ilişkin uygulamayı düzenleyen şartları da kapsar.

 

MADDE 2

 

TRAFİK HAKLARI

 

1. Her bir Âkit Taraf diğerine, bu Anlaşmanın I. Ekinde belirtilen hatlarda tarifeli Uluslararası Hava Seferleri kurması amacıyla, bu anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu seferlere ve hatlara bundan böyle sırasıyla “mutabık kalınan seferler” ve “belirtilen hatlar” denecektir. Her bir Âkit Tarafça tayin olunan havayolları, belirtilen bir hatta mutabık kalınan bir seferi işletirken, aşağıdaki haklara sahip olacaklardır.

 

a) Diğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeksizin uçmak;

 

b)Sözkonusu ülke içerisinde teknik iniş yapmak;

 

c)Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amacıyla, sözkonusu ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın I. Ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak.

 

2. Bu maddenin 1. fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, diğer Âkit Taraf ülkesinde bu diğer tarafın ülkesindeki bir noktaya ücret veya kira karşılığı taşınmak üzere yolcu, yük ve posta almak hakkını verdiği şeklinde anlaşılamaz.

 

MADDE 3

 

İŞLETME YETKİLERİ

 

1. Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa, belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferleri işletmesi amacıyla bir havayolu işletmesini ve/veya işletmelerini tayin ettiğini, yazılı olarak bildirmek hakkına sahip olacaktır.

 

2. Diğer Âkit Taraf bir tayin bildirimi aldığında, bu maddenin 5. fıkra hükümlerine tabi olarak, tayin edilen havayolu işletmesine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır.

 

3. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, öteki tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinden, uluslararası hava seferlerinin işletilmesinde bu makamların normal ve makul şekilde uyguladıkları kanun ve yönetmeliklerde emredilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulunduğu hususunda, kendilerini tatmin etmesini isteyebilir.

 

4. Âkit Taraflardan herbiri, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve etkili kontrolünün bu havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 3. fıkrasında sözü edilen işletme yetkilerini tanımayı reddedebilir, veya bu havayolu işletmesinin bu Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen haklarının kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyabilir.

 

5. Bir havayolu işletmesi tayin edilip kendisine yetki verildiğinde, bu Anlaşmanın 10., 13. madde ve Ek II hükümlerine göre oluşturulan bir ücret ve uçuş tarifesinin ve üzerinde anlaşmaya varılan bir kapasitenin mevcut olması şartıyla, bu seferleri işletmeye herhangi bir tarihte başlayabilir.

 

MADDE 4

 

İŞLETME YETKİLERİNİN İPTALİ VE ASKIYA ALINMASI

 

1. Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir havayolu işletmesine bu Anlaşmanın 2 Maddesinde belirtilen hakların kullanılması için verilmiş bulunan işletme yetkisini iptal etmek veya askıya almak veya bu hakların kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkında sahip olacaktır :

 

a) Anılan Havayolu işletmesi mülkiyet ve etkin kontrolünün büyük kısmının kendisini tayin eden Âkit Taraf veya uyruklarına ait olduğunu kanıtlamaması,

 

b) Anılan havayolu işletmesinin bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun veya yönetmeliklerine uymaması veya ciddî şekilde ihlal etmiş olması,

 

c) Anılan havayolu işletmesinin mutabık kalınan seferleri işbu Anlaşmada konulan şartlara göre işletememesi hallerinde.

 

2. Bu hak, kanun ve yönetmeliklerin daha fazla ihlal edilmelerini önlemek için iptalin, askıya almanın veya işbu Maddenin 1. fıkrasında yer alan şartların hemen yerine getirilmesinin esas olduğu durumlar dışında, ancak öbür Âkit Taraf ile yapılacak istişarelerden sonra kullanılacaktır.

 

MADDE 5

 

GİRİŞ VE ÇIKIŞ İZNİ KANUNLARI VE YÖNETMELİKLERİ

 

1. Bir Âkit Tarafın, uluslararası hava seyrüseferi yapan uçakların ülkeye giriş, kalkış ve çıkışları veya bu uçakların topraklarında kalış süresi içinde işletimi ve seyrüseferi ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler, milliyet farkı gözetmeksizin her iki Âkit Tarafın uçaklarına uygulanabilecektir ve bu kanunlara ve yönetmeliklere o tarafın toprakları içindeyken veya ayrılırken yahut girerken böyle bir uçak tarafından uyulmuş olacaktır.

 

2. Bir Âkit Tarafın, uçakta taşınan yolcu, mürettebat, kargo ve postanın ülkeye kabulü, ülkede kalışı veya ülkeden ayrılışına ilişkin yasa ve yönetmeliklerine, örneğin gümrük giriş çıkışı, göç, pasaport ve sağlık kontrolü ile ilgili yönetmelikleri, o yolcu, mürettebat, kargo, bagaj ve posta tarafından veya onlar adına o tarafın topraklarına girişte, topraklarından çıkışta ve toprakları içinde iken uyulmuş olacaktır.

 

3. İşbu Madde kapsamındaki kanunların uygulanmasında Âkit Taraflardan hiçbiri diğer Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine göre kendi havayolu işletmesine herhangi bir tercih hakkı tanıyamaz.

 

4. Tesisleri ve teknik kolaylıkları ve hizmetleri dahil her hava limanının kullanılması ile ilgili ücretler ve diğer harçlar ve hava seyrüsefer tesislerinin, haberleşme tesislerinin ve hizmetlerinin kullanım ücretleri benzer uluslararası hava seferleri yapan başka Devletlerin tayin edilmiş havayolu işletmelerince ödenenlerden daha yüksek tutulmayacaktır.

 

MADDE 6

 

GÜMRÜKTEN VE DİĞER RESİMLERDEN VE VERGİLERDEN MUAFİYET

 

1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek ve tütün dahil) uçak levazımatı da, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, uçakta kalmak veya öteki Âkit Taraf ülkesi üzerindeki uçuşun bir kısmında uçak içinde kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri ve diğer rüsum ve vergilerden bağışık tutulacaktır.

 

2. Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı rüsum ve vergilerden bağışık tutulacaktır,

 

a) Âkit taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tespit edilen miktarları aşmamak ve öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası bir seferinde çalıştırılan uçaklarında kullanılmak üzere uçağa alınan uçak levazımatı;

 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası seferlerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar;

 

c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları.

 

Yukarıdaki (a) (b) ve (c) tali fıkralarda sözü edilen maddelerin gümrük nezaret ve kontrolü altında tutulması gerekebilir.

 

MADDE 7

 

NORMAL HAVACILIK TEÇHİZATI İLE TÜKETİM MADDELERİNİN

 

DEPOLANMASI

 

Âkit Taraflardan birinin tayin edilen havayolu şirketinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve tüketim maddeleri gibi normal olarak uçakta taşınan teçhizat da öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurtdışına götürülünceye veya başka bir şekilde gümrük yönetmeliklerine göre elden çıkarılıncaya kadar sözü edilen yetkili makamların nezaretinde bulundurulabilir.

 

 

 

 

MADDE 8

 

DİREKT TRANSİT TRAFİĞİ

 

Âkit Taraflardan birinin ülkesinden direkt transit geçen ve bu amaç için ayrılmış bulunan havalimanı bölgesinden ayrılmayan yolcu, bagaj ve yükler, şiddet, hava korsanlığı ve kontrole tabi uyuşturucu maddelerin kaçırılmasına karşı güvenlik tedbirleri konusu dışında basitleştirilmiş bir kontrolden daha fazlasına tabi tutulmayacaklardır. Direkt transit geçen bagaj ve yükler gümrük vergileri ve diğer harçlardan bağışık tutulacaklardır.

 

MADDE 9

 

MALÎ HÜKÜMLER

 

1. Tayin edilen her havayolu işletmesi, kendi takdirine göre acentası vasıtasıyla veya direkt olarak diğer Âkit Tarafın ülkesinde hava taşımacılığına ilişkin bilet tanzim etme ve satış faaliyeti hakkına sahip olacaktır. Bu havayolu şirketleri bu taşımacılığın satma hakkına sahip olacak ve herkes bu belgeleri herhangi bir konvertibl döviz ve/veya yerli para karşılığında serbestçe satın alabilecektir.

 

2. Tayin edilen her havayolu şirketi, taşımacılık trafiğinden elde edilen gelirden masraflar düşüldükten sonra kalan gelir fazlasını, resmi döviz kuru üzerinden, talep halinde, çevirme ve ülkesine transfer etme hakkına sahip olacaktır.

 

Âkit devletler arasındaki ödeme anlaşmasının bu konuda uygun hükümler içermemesi halinde, yukarıda bahsedilen transfer, millî kanunlara ve ilgili kambiyo yönetmeliklerine uygun olarak konvertibl dövizlerle yapılacak ve tayin edilen havayolu işletmelerinden herbiri öbür Âkit Tarafın ülkesinde konvertibl döviz ve/veya yerli para karşılığında satış yapma hakkına sahip olacaktır.

 

MADDE 10

 

KAPASİTE HÜKÜMLERİ

 

1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirtilen hatlarda, mutabık kalınan seferleri işletmeleri için adil ve eşit imkân sağlanacaktır.

 

2. Mutabık kalınan seferlerin işletilmesinde, her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu şirketi, diğer Âkit Tarafın tayin edilen havayolu şirketinin çıkarlarını dikkate alacak, öyle ki aynı hatların tamamı veya bir kısmı üzerinde bu sonuncusunun sağladığı seferleri haksız olarak etkilemiş olmasın.

 

3. Âkit Tarafların tayin edilmiş havayolu şirketlerinin sağladıkları mutabık kalınan seferler, belirtilen hatlar üzerinde halkın taşıma ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve havayolu şirketlerini tayin etmiş Âkit Devlet ülkesinde başlayan veya oraya yönelik trafiğin mevcut ve makul olarak beklenen taşıma ihtiyaçlarını makul bir yük faktörü ile karşılayacak bir kapasiteyi sağlamak asıl amaçları olacaktır.

 

4. Her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş havayollarının mutabık kalınan seferleri işletmeleri koşuluyla, onlar, belirtilmiş hatlarda yapılacak seferlerin kapasitesi ve sıklığı üzerinde anlaşacaklardır. Sıklık ve kapasite her iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına bağlı olacaktır. Bu kapasite, trafik talebine göre her iki Âkit Taraf havacılık makamlarının onayına tabi olarak zaman zaman ayarlanacaktır.

 

5. Geçiçi bir nitelikteki umulmadık yolcu talebini karşılamak için, tayin edilmiş olan havayolları, bu Maddenin hükümlerine rağmen, aralarında yolcu talebini karşılamak için gereken bu tip geçici artışlar hususunda anlaşabilir. Bu tip her kapasite artışı onay için Âkit tarafların havacılık makamlarına gecikmeksizin bildirilecektir.

 

6. Âkit Taraflardan birinin tayin edilmiş havayollarının belirtilmiş hat boyunca üçüncü ülkelerdeki noktalarda faaliyet göstermekte olduğu durumlarda, yukarıdaki 3 ve 4 üncü fıkralara uygun olarak belirlenmiş olan kapasiteye ek bir kapasite Âkit Tarafların havacılık makamları arasındaki anlaşmaya bağlı olarak sözkonusu havayolları tarafından uygulanabilir.

 

MADDE 11

 

TEMSİL ETME

 

Her Âkit Taraf diğer Âkit Tarafın, tayin edilmiş havayollarına, mutabık kalınmış seferlerin gerçekleştirilmesi için kendi ülkesine bu tip seferlerin iş hacminin gerektirdiği teknik ve ticarî personeli getirme ve bulundurma hakkını öbür Âkit Tarafın da birinci Âkit Tarafın tayin edilen havayollarına benzer haklar tanımış olması şartıyla verecektir. Yukarıda bahsi geçen personel, bu Âkit Tarafın ülkesine giriş müsaadesi ve kalma müddeti ile ilgili mevzuatına tabi olacaktır.

 

MADDE 12

 

HAVACILIK GÜVENLİĞİ

 

1. Âkit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, sivil havacılık güvenliğinin yasa dışı müdahalelere karşı korunması amacıyla birbirlerine karşı üstlendikleri yükümlülüğün, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini teyid ederler. Âkit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtlamaksızın, özellikle 14 Eylül 1963 tarihli Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Cürümlerle İlgili Tokyo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasa Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine İlişkin Lahey Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi ve Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet veren Hava Limanlarında Yasa Dışı Şiddet Eylemlerinin Bastırılması konusunda 24 Şubat 1988 tarihinde Montreal’de imzalanan Ek Protokol hükümlerine uygun hareket edeceklerdir.

 

2. Âkit Taraflar, sivil uçakların yasa dışı yollarla ele geçirilmesini önlemek, bu uçakların, yolcularının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı diğer yasa dışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine ilişkin her türlü tehdidi bertaraf etmek üzere, talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır.

 

3. Âkit Taraflar, karşılıklı ilişkilerinde, Âkit taraflara uygulanabilir olduğu ölçüde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek olarak kabul edilen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak hareket edeceklerdir. Taraflar, kendi tescilindeki uçak işletmecilerinin veya işyeri merkezi ülkelerinde bulunan veya ülkelerinde sürekli mukim olan uçak işletmecilerinin ve üleklerindeki havaalanı işletmecilerinin sözkonusu havacılık güvenliği hükümlerine uygun hareket etmelerini isteyeceklerdir.

 

4. Âkit Taraflardan her biri, sözkonusu uçak işletmecilerinin, diğer Âkit Tarafın ülkesine giriş için, bu ülkeden çıkış için, veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer Âkit Tarafça, yukarıdaki 3. fıkrada atıf yapılan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının istenebileceği hususunda mutabıktır.

 

Âkit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde uçakların güvenliğinin sağlanması, yolcuların, mürettebatın el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve uçak levazımatının yükleme ve boşaltma öncesinde ve sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Âkit Taraflardan her biri, bir tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla diğer Âkit Tarafın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi olumlu şekilde dikkate alacaktır.

 

5. Sivil uçakların yasadışı yollarla ele geçirilmesi olayı veya bu doğrultuda bir tehdidin vuku bulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına veya hava seyrüsefer tesislerine yönelik, diğer yasadışı müdahalelerin meydana gelmesi halinde Âkit Taraflar, haberleşmede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesini amaçlayan diğer uygun tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayarak birbirlerine yardımcı olacaklardır.

 

6. Bu maddenin havacılık güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında, Âkit Taraflardan biri için sorunlar ortaya çıkması halinde, Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamı diğer Âkit Tarafın yetkili havacılık makamından ivedi istişare talebinde bulunabilecektir.

 

MADDE 13

 

TARİFELERİN BELİRLENMESİ

 

1. Âkit Taraflarca tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayolu işletmelerinin tarifeleri gibi tüm ilgili faktörler gözönünde tutularak makul düzeylerde saptanacaktır.

 

2. İşbu Anlaşmanın 1. maddesinde ve işbu maddenin 1. fıkrasında anılan tarifeler üzerinde, mümkünse hattın tamamı veya bir kısmı üzerinde işletmecilik yapan diğer havayolu şirketlerine danışıldıktan sonra her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolu şirketleri arasında anlaşmaya varılacak ve böyle bir anlaşmaya varılması için, mümkün olduğunda, Uluslararası Hava Ulaştırma Birliği’nin (IATA) tarifelerin yapılmasına ilişkin usulleri kullanılacaktır.

 

3. Bu suretle üzerinde mutabık kalınan ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi teklif edilen tarihten en az altmış (60) gün önce tarafların Sivil Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir.

 

4. Böyle bir onay açıkça verilebilir. Eğer Tarafların Sivil Havacılık Makamlarından hiçbiri, işbu maddenin 3. fıkra hükümlerine göre sunulmuş bulunan ücret tarifelerine sunuş tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmezse, ücret tarifeleri tasvip edilmiş telakki olunur. 3. fkıra hükümlerine göre sunuş müddetinin kısaltılmış olması halinde, Sivil Havacılık Makamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık kalabilirler.

 

5. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 2. fıkra hükümlerine göre anlaşma olmazsa, veya bir taraf Sivil Havacılık Makamlarının diğer Taraf Sivil Havacılık Makamlarına 2. fıkra hükümlerine göre üzerinde anlaşılmış bulunan bir tarifeye itirazını beyan etmesi halinde, iki taraf Sivil Havacılık Makamları ücret tarifesini, fikrini faydalı saydıkları Devletlerin havacılık makamları ile istişare ettikten sonra, karşılıklı anlaşma ile tespit etmeye çalışacaklardır.

 

6. Eğer Sivil Havacılık Makamları bu maddenin 3. fıkra hükümlerine göre kendilerine sunulmuş ücret tarifeleri üzerinde veya 5. fıkra hükümlerine göre herhangi bir ücret tarifesinin tespiti üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık bu Anlaşmanın 19. maddesi hükümleri çerçevesinde hal şekline bağlanacaktır.

 

7. Bu madde hükümlerine göre tespit edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi yapılıncaya kadar yürürlükte kalacaktır. Yine de, bir ücret tarifesi bu fıkra hükümlerine göre, sona eriş tarihinden itibaren oniki (12) aydan fazla temdit edilemeyecektir.

 

MADDE 14

 

BİLGİ VE İSTATİSTİK

 

Herhangi bir Âkit Tarafın havacılık makamları diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına, birinci Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolları işletmelerince mutabık kalınan seferlerde sağlanan kapasitenin gözden geçirilmesi için, makul olarak gerekli görülebilecek periyodik yahut diğer istatistiki raporları, talepleri üzerine temin edeceklerdir. Bu raporlar, bu havayollarının mutabık kalınan seferlerde taşımış oldukları yolcu ve yük miktarını ve bu yolcu yük trafiğinin başlangıç ve varış noktalarını belirlemek için gerekli tüm bilgileri içerecektir.

 

MADDE 15

 

İSTİŞARE

 

Yakın bir işbirliği ruhu içerisinde, Âkit Tarafların havacılık makamları bu Anlaşma ve Ek (ler)i hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara tatmin edici uyum sağlaması amacıyla zaman zaman birbirlerine danışacaklardır.

 

MADDE 16

 

DEĞİŞİKLİKLER

 

1. Eğer Âkit Taraflardan herhangi birisi bu Anlaşmanın herhangi bir maddesinin değiştirilmesini arzuya şayan bulursa, diğer Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir. Yetkili havacılık makamları arasında ve müzakere veya yazışma yolu ile yapılabilecek olan böyle bir istişare, talep tarihinden itibaren altmış (60) günlük süre içerisinde başlayacaktır. Bu suretle mutabakata varılmış değişiklikler diplomatik nota teatisi ile teyid edildiği zaman yürürlüğe girecektir.

 

2. Anlaşma Ek (ler) inde yapılacak değişiklikler Âkit Tarafların havacılık makamlarının kendi aralarında doğrudan doğruya mutabakata varmalarıyla gerçekleştirilebilir.

 

MADDE 17

 

ÇOK TARAFLI ANLAŞMALARA UYMA

 

Bu anlaşma ve Ek (ler)i Âkit Taraflar için bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı uluslararası sözleşmeye uyabilecek şekilde değiştirilecektir.

 

MADDE 18

 

SONA ERME

 

Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman öteki Âkit Tarafa ihbar edebilir, bu ihbar aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı’na da ulaştırılacaktır. Bu durumda, son verme ihbarnameleri karşılıklı mutabakatla bu süre bitiminden önce geri alınmış bulunmadıkça, Anlaşma ihbarnamenin öteki Âkit Tarafça alınmış tarihinden sonraki (12) ay içinde sona erecektir. Öteki Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyid edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı’nın ihbarnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır.

 

MADDE 19

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşma ve Ek’ (ler) inin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir uyuşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu uyuşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyla halletmeye çalışacaklardır.

 

2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, uyuşmazlığı, karara bağlanması için bir şahıs veya teşekküle verme veya Âkit Tarafların her birinin tayin edeceği birer hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 kişilik bir hakem heyetine sunma hususunda mutabık kalabilirler. Âkit Taraflardan her biri, taraflardan birinin ötekinden uyuşmazlığın tahkimini isteyen bir ihbarı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki (60) günlük bir süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre içerisinde bir hakem tayin edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse Uluslar arası Sivil Havacılık Teşkilâtı Başkanından durumun gereğine göre bir veya daha fazla hakemi tayin etmesini Âkit Taraflardan herhangi biri isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını yapacaktır.

 

3. Âkit Taraflar, bu maddenin 2. fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt ederler.

 

4. Eğer Âkit Taraflardan herhangi birisi, yahut herbir Âkit Tarafça tayin edilmiş olan havayolları, bu maddenin 2. fıkrasına göre alınmış karara uymazsa ve uymadığı sürece, diğer Âkit Taraf kusurlu olan Âkit Tarafa bu Anlaşmaya göre vermiş olduğu hak veya ayrıcalıkları sınırlayabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.

 

5. Herbir Âkit Taraf tayin etmiş olduğu hakemin giderlerini karşılayacaktır. Hakem heyetinin geriye kalan masrafları Âkit Taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.

 

MADDE 20

 

BAŞLIKLAR

 

Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık amacıyla konulmuştur ve hiçbir surette bu Anlaşmanın amaç ve kapsamının sınırını çizmez, kısıtlamaz veya tarif etmez.

 

MADDE 21

 

TESCİL

 

Bu Anlaşma, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir.

 

MADDE 22

 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

 

Bu Anlaşma, ve bu Anlaşmanın bütünleyici parçasını oluşturan Ekleri her Âkit Tarafın Anayasal hükümlerinin ifasından sonra, bu mealdeki diplomatik notalarının teati edildikleri tarihte yürürlüğe girecektir.

 

Yukarıdakileri tasdiken aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulünce yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir.

 

Ljubljana’da 1997 yılı Nisan ayının üçüncü gününde, iki nüsha olarak

 

Türkçe, Slovence ve İngilizce dilleri üzerinden düzenlenmiş olup, bütün metinler eşit doğruluktadır. Uyuşmazlık halinde İngilizce metin muteber olacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SLOVENYA CUMHURİYETİ

 

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA

 

EK I

 

HATLAR

 

Bölüm 1.

 

1. Türkiye Cumhuriyetinin tayin ettiği havayolu işletmesi tarafından her iki yönde işletilecek hatlar;

 

   Kalkış                                 Ara                                        Varış                                                      İleri

Noktaları                            Noktalar                       Noktaları                               Noktalar

 

Türkiye’de                                   Üzerinde                       Ljubljana                               Üzerinde

 

herhangi bir                                 anlaşmaya                                                                   anlaşmaya

 

hava limanı                                   varılacaktır.                                                                           varılacaktır.

 

 

2. Her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri, bu hat üzerinde mutabık kalınan seferlerin o Âkit Tarafın toprağında başlama ve bitme şartıyla, herhangi bir veya bütün uçuşlarda yukarıdaki noktalardan herhangi birine uğramayabilir.

 

 

Bölüm 2.

 

1. Slovenya Cumhuriyetinin tayin ettiği havayolu işletmesi tarafından her iki yönde işletilecek hatlar;

 

  Kalkış                                                  Ara                                        Varış                                      İleri

Noktaları                                        Noktalar                     Noktaları                      Noktalar

 

Slovenya’da                                   Üzerinde                      İstanbul                       Üzerinde

herhangi bir                                   anlaşmaya                                                        anlaşmaya

hava limanı                                   varılacaktır.                                                      varılacaktır.

 

2. Her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri, bu hat üzerinde mutabık kalınan seferlerin o Âkit Tarafın toprağında başlama ve bitme şartıyla, herhangi bir veya bütün uçuşlarda yukarıdaki noktalardan herhangi birine uğramayabilir.

 

Ek Noktalar

 

Âkit Taraflardan her biri seferlerini öbür Âkit Taraf ülkesinin ilerisinde ve Âkit Tarafların toprakları arasında ek noktaların dahil edilmesini talep edebilir. Bu talep öbür Âkit Taraf havacılık makamının onayına tabidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK II

 

Mutabık kalınan seferlerin uçuş tarifeleri ve genellikle bunların işletme şartları bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince öbür Âkit Tarafın havacılık makamına onay için düşünülen yürürlük tarihinden en az otuz (30) gün önce sunulacaktır. Bu uçuş tarifeleri veya işletme şartlarında yapılacak herhangi bir değişiklik de havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda, yukarıda belirtilen süre anılan makamların mutabakatı ile kısaltılabilir.