Dönem : 21 Yasama Yılı : 1

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ KURULUŞ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 4515

 

Kabul Tarihi : 1.2.2000

MADDE 1. — Türkiye ile Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasında 13 Ekim 1998 tarihinde Antalya’da imzalanan “Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

BALKAN TİCARETİ GELİŞTİRME BÖLGE MERKEZİ KURULUŞ ANLAŞMASI

Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Bakanlığı, Tiran

İhracatı Geliştirme Merkezi (BEPC), Sofya

Dış Ticaret Kurulu (HEPO), Atina

Ekonomi Odası (MEC), Üsküp

Dış Ticaret Merkezi (CRCE), Bükreş

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), Ankara

Dış Ticaret Bakanlığı, Belgrad

bundan sonra Balkanlarda İyi Komşuluk İlişkileri, İstikrâr, Güvenlik ve İşbirliği Sürecine katılan Taraflar olarak anılacak olup,

– Balkan bölgesinde hızlı ekonomik gelişmeyi amaçlayan ve bu amaç için Taraflar arasındaki ticarî ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki ilgilerini belirterek,

– Ülkeleri arasında ticarî işlemleri genişletmek ve çeşitlendirmek amacıyla faaliyette bulunma isteklerini deklare ederek ve bu amaç için karşılıklı işbirliğini desteklemenin önemini vurgulayarak,

– Ticareti geliştirme konusunda müşterek hareketin geliştirilmesine yol açacak uygun koşulları sağlamayı isteyerek,

– 10 Haziran 1997’de benimsenen Balkanlarda İyi Komşuluk İlişkileri, Güvenlik ve İşbirliğine ilişkin Selanik Bildirgesini dikkate alarak,

aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır.

Madde I

Taraflar, sözkonusu hedefleri gerçekleştirmek üzere bir Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi (bundan sonra Merkez olarak anılacaktır) kurulması konusunda anlaşmışlardır.

Merkezin aslî amacı Balkan bölgesindeki ticarî işlemlerin geliştirilmesidir.

Madde II

Merkezin başlıca görevleri şöyledir :

– ticarî bilgi ve verilerin yaygın dağıtımını kolaylaştırmak,

– ticaretin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

– fuar ve sergilerin düzenlenmesine katkıda bulunmak,

– Bölgedeki iş adamları arasında ilişkileri geliştirmek,

– seminer ve sempozyumlar düzenlemek,

– Taraflar arasında ticaretin geliştirilmesine ilişkin deneyimlerin karşılıklı paylaşımını desteklemek,

– Tarafların ticarî ilişkilerine yönelik öneriler hazırlamak.

– Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak ilgili diğer faaliyetleri yerine getirmek.

Madde III

Merkezi, Tarafların başkanlarından oluşan bir Yürütme Kurulu yönlendirecektir.

Yürütme Kurulunun görevi, yıllık çalışma programını onaylamak, Merkezin faaliyetlerini düzenlemek ve koordine etmektir.

Yürütme Kurulu yılda en az bir kez Taraf ülkelerden birinde rotasyon usulü ile toplanacaktır. Yürütme Kurulu toplantılarını ev sahibi Tarafın başkanı yönetecektir.

Merkezin faaliyetleri İGEME’nin Ankara’daki merkez binasında yerleşik bulunan bir Sekreterya tarafından yürütülecektir.

Sekreterya, aynı zamanda ilgili tarafların önerilerine göre düzenlenecek yıllık çalışma programını hazırlamaktan da sorumlu olacaktır. Yürütme Kurulu toplantıları için teknik hazırlıklar Sekreterya ile koordineli bir şekilde ev sahibi Tarafca yapılacaktır.

İGEME Genel Sekreter Yardımcısı, Merkezin Genel Sekreteri olacak ve Merkezin faaliyetlerini koordine edecektir.

Ev sahibi tarafın yıllık rotasyon temelinde Merkezin Başkanı olacaktır.

Genel Sekreter Merkezin Yürütme Kurulu Başkanı olacaktır ve Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gereken bütün önlemleri alma konusunda yetkilendirilmiştir.

Madde IV

Kurul Toplantılarına ilişkin harcamaları ev sahibi Taraf karşılayacaktır. Taraflar, temsilcilerinin Kurul Toplantılarına katılımlarına ilişkin giderlerini kendileri karşılayacaktır.

Merkezin faaliyetlerine ilişkin giderler Merkezin kendisi tarafından, gönüllü katkıda bulunanlar, diğer uluslararası fonlar ve sponsorlar tarafından karşılanacaktır.

Madde V

Merkez, faaliyet ve amaçları doğrultusunda diğer uluslararası kuruluşlarla ve üçüncü ülkelerdeki ilgili kurumlarla işbirliği yapabilir.

İşbu Anlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklik ya da ilave kararı oybirliği ile alınacaktır.

Taraflar başka bir şekilde karar vermedikleri sürece, bu Anlaşma sınırsız bir süre için geçerli olacaktır.

Balkan Bölgesindeki diğer bir ülkenin işbu Anlaşmaya taraf olma isteğini dile getirmesi durumunda, ilgili ülke oybirliği ile kabul edilebilecektir.

Diğer coğrafik bölgelerden bir ülkenin bu Merkezin izleyici üyesi olmak istemesi durumunda sözkonusu ülke oybirliği ile kabul edilebilecektir.

İşbu Anlaşma, tüm tarafların iç yasal işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girer.

İşbu Anlaşma Antalya’da, 13 Ekim 1998’de İngilizce dilinde, 7 asıl nüsha halinde hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Bakanlığı, Tiran adına

Bakan Yardımcısı Teuta Çata

İhracatı Geliştirme Merkezi (BEPC), Sofya adına

İdarî Direktör, Boris Stoyanov

Dış Ticaret Kurulu (HEPO), Atina adına

Başkan, Ioannis Tzen

Ekonomi Odası (MEC), Üsküp adına

Genel Sekreter, Ljupço Kovcegarskı

Dış Ticaret Merkezi (CRCE), Bükreş adına

Genel Müdür Yardımcısı, Dumitru Radoı

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), Ankara adına

Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı, Kürşad Tüzmen

Dış Ticaret Bakanlığı, Belgrad adına

Büyükelçi, Darko Tanaskoviç