TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDE
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN
4’ÜNCÜ MADDESİNİN (C) FIKRASINA GÖRE
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA
İLİŞKİN ESASLAR

 

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 28/03/2003

Karar No

: 11

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 10/06/2004

Karar No

: 42

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 22/09/2004

Karar No

: 50

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 24/02/2005

Karar No

: 69

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 29/12/2005

Karar No

: 102

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 18/01/2008

Karar No

: 15

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 11/03/2008

Karar No

: 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 18/11/2008

Karar No

: 35

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 13/05/2009

Karar No

: 48

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 31/01/2011
Karar No : 86
Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 12/10/2011
Karar No : 5

              

Madde 1. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatında bakım, onarım, temizlik, bahçe, kafeterya, lokanta, ulaştırma, matbaa, çay ocakları ve büro hizmetleri ile ihtiyaç duyulan diğer hizmetler için (Başkanlık Divanının 13/05/2009 tarihli ve 48 kararı ile değişik) (Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarihli ve 86 kararı ile değişik)  Merkez Teşkilatında 921 kişi, Milli Saraylar Daire Başkanlığında 625 kişi olmak üzere azami 1546 kişi, her yıl 12 aydan az olmak üzere TBMM Başkanlığınca belirlenecek sürelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4. maddesinin (c) fıkrasına göre geçici personel olarak çalıştırılabilir.

Madde 2. 1. Madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinin (a) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

Madde 3. Bu esaslara istihdam edilecek geçici personele öğrenim durumu ve yaptıkları hizmetler dikkate alınarak asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla;

1. (Başkanlık Divanının 18/11/2008 tarih ve 35 sayılı kararı ile değişik) 4 yıl ve
 daha fazla süreli yükseköğrenim görenlere 39.000,
2. (Başkanlık Divanının 18/11/2008 tarih ve 35 sayılı kararı ile değişik) 4 yıldan az süreli yükseköğrenim görenlere 35.000,
3. (Başkanlık Divanının 18/11/2008 tarih ve 35 sayılı kararı ile değişik) Diğerlerine 34.000, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar miktarında azami brüt aylık ücret ödenir.
(Başkanlık Divanının 18/11/2008 tarih ve 35 sayılı kararı ile eklenmiştir) Geçici personelden yabancı dil bilenlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar dahilinde yabancı dil ücreti ödenir.
(Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarihli ve 86 kararı ile değişik) Geçici personelden ağır fiziki çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlara aylık ücretlerinin % 15’ine, diğerlerine % 9’una kadar ilave ücret ödemesi yapılabilir.
Belediye hudutları dışında geçici görevlendirmelerde yüksekokul mezunlarına 10. derece devlet memuruna, diğerlerine 13. derece devlet memuruna ödenen geçici görev harcırahı ödenir.
(Başkanlık Divanının 29/12/2005 tarih ve 102 sayılı Kararı ile eklenmiştir) Geçici Personelin, fiilen yaptıkları görevler itibariyle maruz kalabilecekleri hastalıkları önlemek amacıyla koruyucu aşıları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce yaptırılır.

Madde 4. (Başkanlık Divanının 24/02/2005 tarih ve 69 sayılı Kararı ile değişik) Geçici personele bu esaslarda belirtilen ücretler dışında 22/01/1987 tarihli “Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği”nin 4/b maddesinde belirtilen usule göre gıda (Başkanlık Divanının 11/03/2008 tarih ve 19 sayılı Kararı ile değişik)  ve 22/05/1984 tarihli “Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Giyecek Yardımı Yönetmeliği”nde belirtilen usule göre giyecek yardımı yapılır. Geçici personele gıda (Başkanlık Divanının 11/03/2008 tarih ve 19 sayılı Kararı ile değişik)  ve giyecek yardımı ile ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
Bu esaslarda belirtilen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar, TBMM Başkanlığınca tespit edilir. Ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde yapılır.
Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak prim ve diğer kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında her hangi bir kesintiye tabi tutulamaz.               

Madde 5. Geçici personelin haftalık normal çalışma süresi 45 saati geçmemek üzere idarece belirlenir. Ancak geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Haftalık normal çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışma fazla çalışma sayılır. Normal çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılması halinde öncelikle izin verilir. Bu durumda her bir saat fazla çalışma için bir saat izin hakkı doğar. İzin verilmediği takdirde fazla çalışma ücreti ödenir. Her bir saat fazla çalışma için ödenecek brüt ücret, memur aylık katsayısı ile 30 gösterge rakamının çarpılması suretiyle bulunur.

Madde 6. Geçici personel istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 7. Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, bu esaslar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir. 

Madde 8. (Başkanlık Divanının 13/05/2009 tarihli ve 48 kararı ile değişik) Bu esaslara göre  istihdam edilecek personele sözleşme süresi içerisinde kullanılmak üzere;
a)  217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuramlarda, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar 20 gün, on yıldan fazla ise 30 gün ücretli yıllık izin verilir.
b) (Başkanlık Divanının 12/10/2011 tarihli ve 5 kararı ile değişik) Eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.
c) (Başkanlık Divanının 12/10/2011 tarihli ve 5 kararı ile değişik) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle ücretli analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak, beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgeleyen kadın personel, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılmayan bölümü de (tabip raporu ile belgelendirmek şartıyla)  doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
ç) (Başkanlık Divanının 12/10/2011 tarihli ve 5 kararı ile değişik) Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, annenin saat seçimi hakkı vardır.
d) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalanlara ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinde yazılı hallerde en çok üç aya, doğum yapan personele oniki aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
f) Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı, ilgilinin ücretinden düşülür.

Madde 9. Geçici personel, bu esaslarda belirtilen işler dışında her hangi bir işte çalıştırılamaz.

Madde 10. Geçici personel, sosyal güvenlik (emeklilik) yönünden (Başkanlık Divanının 13/05/2009 tarihli ve 48 kararı ile değişik)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 11. Bu esaslar yürürlüğe girdikten sonra TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatında geçici işçi çalıştırılamaz.

Madde 12. Büro hizmetlerinde görevlendirilecek olan geçici personelin, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

EK MADDE 1-  (Ek:Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarihli ve 86 kararı ile )   
İş Sonu Tazminatı:

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre

yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.
2- Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ( oniki ) ay fiilen çalışan geçici personelden;

  • Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık ve malullük aylığı bağlanması

veya toptan ödeme yapılması,

  • İlgilinin ölümü,
  • İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hallerinden

birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.
3- Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde 1. fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.
4- Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde iş sonu tazminatı ödenmez."

Geçici Madde 1. Bu esaslara göre istihdam edilecek geçici personeli seçiminde 31/12/2002 tarihi itibariyle TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatında geçici işçi statüsünde çalışmakta olanlardan bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat edenlere ihtiyaç duyulan hizmetleri kabul ettiği takdirde öncelik tanınır.

Geçici Madde 2. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatında 28/03/2003 tarihi itibariyle büro hizmetlerinde görev yapan geçici mevsimlik işçilerden, en az lise ve dengi okul mezunu olanlara bu esasların 12. maddesi hükmü uygulanmaz.

Madde 13. Bu Esaslar Başkanlık Divanınca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 14. Bu Esasları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.