TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE
2919 SAYILI KANUNUN
EK 1 NCİ MADDESİNİN 2 NCİ FIKRASINA
GÖRE ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA
HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI

Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi

: 17/4/1990

Karar No

: 59

Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi

: 30/1/1991

Karar No : 74
Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 31/01/2011

Karar No

: 86

Amaç

Madde 1- Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarının amacı, gerekli hallerde yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda kadro aranmaksızın geçici olarak TBMM Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin hizmet şartları, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleri ile özlük haklarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı hakkında 3594 sayılı Kanunla değişik 2919 sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesinin (2) nci fıkrasına göre çalıştırılacak Sözleşmeli Personel hakkında bu Hizmet Sözleşmesi Esasları uygulanır.

Tanım ve Kapsam

Madde 3- Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarında yer alan Sözleşmeli Personel deyimi gerekli hallerde TBMM’nin yasama faaliyeti ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve diğer Kanunların Sözleşmeli Personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılan personeli kapsar.

Sözleşmeli Personelde Aranacak Şartlar

Madde 4- TBMM’nin yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılacakların; ihtisaslarıyla ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve askerlik hizmetini yapmış olmaları kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki diğer şartları taşımaları ve mesleki tecrübe ve hizmetleriyle tanınmış olmaları gerekir.
TBMM Siyasi Parti Grup Başkanlıklarında, özel bilgi ve ihtisaslarından yararlanılmak üzere sözleşmeli olarak Hukuk, Ekonomi ve Basın dallarında birer danışman görevlendirilebilir. Bunların işe alınma, göreve devam ve sözleşmelerinin sona erdirilmesi hakkında ilgili Grup Başkanlığının görüşü alınır.
TBMM Siyasi Parti Grup Başkanlıklarında görevlendirileceklerin atama işlemleri ile diğer özlük ve sosyal hakları TBMM Başkanlığınca yürütülür.

Sözleşme Süresi

Madde 5- Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarına göre yapılacak sözleşme süresi en çok bir yıl olup, bütçe yılı itibariyle düzenlenir.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Madde 6- a) Sözleşmeli olarak çalıştırılanların; çekilme taleplerinin Başkanlıkça kabulü; istek ve sicil sebeplerinden birine dayanılarak ayrılma; sözleşmeli personel alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi veya TBMM Disiplin Yönetmeliğine göre hakkında görevden çıkarma cezası verilmesi ya da ölüm hallerinde sözleşmeleri feshedilir.
b) Taraflar, sözleşmenin hitamından bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilirler, aksi takdirde sözleşme aynı şartlarla sözleşmede öngörülen süre kadar uzatılmış sayılır.
c) (Değişik; Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile) TBMM Siyasi Parti Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Danışmanlarla ilgili olarak;  yasama döneminin sona ermesi veya erken seçim kararı alınması halinde yeni seçilen milletvekillerinin yemin törenini takip eden 7’nci gün; Siyasi partinin TBMM’de grup kurma hakkını kaybetmesi veya Danışmanın görevli olduğu Grup Başkanlığının fesih talebini gerekçe göstermek suretiyle idare, sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

Çalışma Saatleri

Madde 7- Sözleşmeli personel için Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için tespit edilen çalışma saatleri ve süreleri aynen uygulanır.
TBMM’nin yasama çalışmaları veya belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler sözkonusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalıştırılabilirler. Bu tür çalışmalar için herhangi bir ücret ödenmez. 

Ücret ve Diğer Mali Haklar

Madde 8- Sözleşmeli personelin aylık ücretleri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Uygulanan Esaslarla paralellik sağlayacak şekilde ve ilgililerin sözleşmesinde öngörülen görev unvanları, öğrenim durumları, disiplin ve kıdemleri dikkate alınarak TBMM Başkanı tarafından tespit edilir.
 (Değişik; Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile) Görevliye Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilen usule göre giyecek yardımı yapılır. Görevliye bu esaslarda belirtilen ücretler dışında her ne ad altında olursa olsun ayni ve nakdi bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.
Aylık ücretler, peşin olarak her ay başında ödenir. Ölüm hali hariç olmak üzere ay sonundan önce kendi isteği ile ayrılmalarda, kalan günlere ait ücret tutarı re’sen geri alınır; sözleşme kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde ödenen aylık ücret geri alınmaz.

Sosyal Güvenlik

Madde 9- Sözleşme ile çalıştırılacak personel, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir. Bunlar hakkında, sosyal güvenlik ve sağlık hakları açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.
Özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 1101 sayılı Kanunla değişik Ek 11 nci maddesinin son fıkrası uygulanır. Bu görevlerde çalıştıkları sürece, emekli aylıkları kesilmez. 

İzinler

Madde 10- Yıllık, hastalık ve mazeret izinleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir. 

Yolluklar

Madde 11- Sözleşmeli personelin, yurtiçi ve yurtdışı geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, yol giderleri ve gündelikleri, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hesaplanarak ödenir.

Sözleşme Masrafları

Madde 12- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler TBMM Başkanlığınca karşılanır.

Yürürlük

Madde 13- Bu “Sözleşmeli Personel Hakkındaki Hizmet Sözleşmesi Esasları”, TBMM Başkanlık Divanı’nca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Esasları, TBMM Başkanı yürütür.


 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.