TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE
2919 SAYILI KANUNUN 12 NCİ VE
EK 1 İNCİ MADDESİNİN 1 İNCİ FIKRASINA
GÖRE ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA
HİZMET SÖZLEŞMESİ
ESASLARI

Başkanlık Divanı Karar Tarihi

: 17/4/1990

Karar No

: 59

Başkanlık Divanı 1. Değişiklik Karar Tarihi

: 30/1/1991

Karar No

: 74

Başkanlık Divanı 2. Değişiklik Karar Tarihi

: 25/8/1993

Karar No

: 55

Başkanlık Divanı 3. Değişiklik Karar Tarihi

: 10/2/1994

Karar No

: 67

Başkanlık Divanı 4. Değişiklik Karar Tarihi

: 05/05/2005

Karar No

: 76

Başkanlık Divanı 4. Değişiklik Karar Tarihi

: 13/12/2006

Karar No

: 122

Amaç

            Madde 1- Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarının amacı, TBMM İdari Teşkilatında görevli bazı personelin kadro karşılığı olarak ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin de TBMM’nde görevlendirilmesi halinde Sözleşmeli olarak çalıştırılma şartları, bunlarda aranılacak nitelikler, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleri ile özlük haklarını düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı hakkında 3594 sayılı Kanunla değişik 2919 sayılı Kanunun 12 nci ve ek 1 nci Maddesinin 1 nci Fıkrasına göre çalıştırılacak Sözleşmeli Personel hakkında bu Hizmet Sözleşmesi Esasları uygulanır.

 

Tanım ve Kapsam

Madde 3- Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarında yer alan Sözleşmeli Personel deyimi;  

a) ) (Başkanlık Divanının 05/05/2005 tarih ve 76 sayılı Kararı ile değişik) TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Baş Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Baştabip. Daire Başkan Yardımcısı, (Başkanlık Divanının 13/12/2006 tarih ve 122 sayılı Kararı ile değişik), Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Saray Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, Raportör ve Stenograf, Stenograf Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılan sözleşmeli personeli,

b) Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlardan kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile sözleşmeli olarak çalıştırılacak personeli,

kapsar.
 

Sözleşmeli Personelde Aranacak Şartlar

Madde 4- Sözleşme ile çalıştırılacakların;

a) ) (Başkanlık Divanının 05/05/2005 tarih ve 76 sayılı Kararı ile değişik) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Baş Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Baştabip, Daire Başkan Yardımcısı, (Başkanlık Divanının 05/05/2005 tarih ve 76 sayılı Kararı ile değişik) Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Saray Müdürü, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşme ile çalıştırılacakların, en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki şartları taşımaları, (Başkanlık Divanının 08/02/1996 tarih ve 1 sayılı, 14/05/2008 tarih ve 27 sayılı Kararları ile Değişik) Özel Kalem Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarının tahsil şartı aranmaksızın kadro karşılığı çalılştırılmaları,

b) ) (Başkanlık Divanının 05/05/2005 tarih ve 76 sayılı Kararı ile değişik) Uzman, Uzman Yardımcısı, Raportör ve Stenograf, Stenograf Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalıştırılacak personelin, en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesi ve TBMM İdari Teşkilatı Uzman, Raportör ve Stenograf Yönetmelikleri’ndeki şartları taşımaları,

c) Genel ve Katma Bütçeli Dairelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında ve bunlara bağlı Kuruluş ve müesseselerde çalışanların sözleşmeli olarak istihdam edilebilmesi için en az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 68’nci maddelerindeki şartları taşımaları,

gerekir.
 

Sözleşmenin Hukuki Esası ve Süresi 

Madde 5- Kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin kadrosuna ilişkin hukuki bağı devam eder; kadrosunun her türlü görev, yetki ve sorumluluğunu taşır.

Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarına göre yapılacak sözleşme süresi bir yıl olup, bütçe yılı itibariyle düzenlenir.

Sözleşmenin Sona Ermesi 

Madde 6- a) Kadro karşılık gösterilmek şartıyla sözleşmeli olarak çalıştırılanların; çekilme taleplerinin Başkanlıkça kabulü; istek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden birine dayanılarak emekliye ayrılma; sözleşmeli personel alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi veya TBMM Memurları Disiplin Yönetmeliğine göre hakkında görevden çıkarma cezası verilmesi yada ölüm hallerinde sözleşmeleri feshedilir.

b) Taraflar, sözleşmenin hitamından bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilirler, aksi takdirde sözleşme süresi aynı şartlarla bir bütçe yılı uzatılmış sayılır.

c) İdare; gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

d) Kadro karşılığı sözleşme ile çalışanlardan sözleşmesi sona erenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın her türlü özlük hakları ile birlikte görevine ilişkin kadrolarına dönerler.

e) 2919 sayılı Kanunun 12’nci maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personel, kendilerinin veya kurumlarının talebi veya TBMM Başkanlığının isteği üzerine her zaman için kurumlarına iade edilebilirler.
 

Çalışma Saatleri 

Madde 7- Sözleşmeli personel için Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için tespit edilen çalışma saatleri ve süreleri aynen uygulanır.

TBMM’nin yasama çalışmaları veya belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalıştırılabilirler.

Ücret ve Diğer Mali Haklar

Madde 8- Sözleşmeli personelin aylık ücretleri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında uygulanan Esaslarla paralellik sağlayacak şekilde ve hiyerarşik yapıyı bozmamak üzere, ilgililerin sözleşmesinde öngörülen görev unvanları, öğrenim durumları, disiplin ve kıdemleri dikkate alınarak, TBMM Başkanı tarafından tespit edilir.

Kurumlarından aylıksız izinli olarak TBMM İdari Teşkilatında görevlendirilenlere, kadro karşılığında çalıştırılanlar için tespit edilen ücret ödenir.

Başbakanlıktaki sözleşme ücretlerinin değişmesi halinde yukarıda sınırları belirtilen ücretler aynı oranda artırılarak uygulanır.

Aylık ücretler, peşin olarak her ay başında ödenir. Emeklilik ve ölüm halleri hariç olmak üzere ay sonundan önce ayrılmalarda, kalan günlere ait ücret tutarı re’sen geri alınır.

İkramiye

Madde 9- (Başkanlık Divanının 20/8/1993 tarih ve 53 sayılı Kararı ile değişik-1/7/1993 tarihinden geçerli) Sözleşmeli olarak çalışanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve senelik izin süreleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere mali yıl içinde dört aylık ücret ikramiye olarak verilir.

Ayrıca, gayret ve çalışmaları sonucunda başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere onay ile iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi olarak verilir. 

Sosyal Güvenlik

Madde 10- Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı/Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir. Bunların muayene ve tedavileri “TBMM Memurları, Eşleri ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları Ana ve Babaları Tedavi Yardımı ve Memurların Cenaze Giderleri Yönetmeliği”, hastalık izinleri ise, “Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yürütülür.

Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmek suretiyle çalıştırılacaklar hakkında ise, sosyal güvenlik ve sağlık hakları açısından da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.
 

Maddi ve Sosyal Yardımlar 

Madde 11- Sözleşmeli Personel

a) Özel Hizmet Tazminatı hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan giyecek, yiyecek, aile, doğum, tedavi, ölüm yardımları ile Bütçe, 2919 ve diğer Kanunlarla ödenmesi öngörülen veya tanınan diğer mali ve sosyal haklardan,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre kurumun lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, servis araçları ve diğer sosyal imkanları ile tabldot hizmetlerinden yararlandırılır.

İzinler

Madde 12- Sözleşmeli personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre hizmet süreleri toplamı 10 yıla kadar (10 yıl dahil) 20 gün, 10 yıldan fazla ise 30 gün izin verilir.   Hastalık ve mazeret izinlerini, sözleşme şekline göre 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre verilir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluklar

Madde 13- Sözleşmeli personelin;

a) Yurtiçi geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, yol giderleri ve gündelikleri,

b) Yabancı ülkelere yapacağı geçici görev, gezi ve oturmaları için ödenecek yol giderleri ve gündelikleri, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hesaplanarak ödenir.

Sözleşme Masrafları

Madde 14- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler TBMM Başkanlığı’nca karşılanır.

Diğer Hükümler

            Madde 15- Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarında hükme bağlanmayan hususlarda 2919 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Geçici Madde 1- (Başkanlık Divanının 10./2/1994 tarih ve 67 sayılı Kararı ile değişik – 1/1/1994 tarihinden itibaren) 21.12.1989 tarih ve 3594 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TBMM’nde görevde bulunan ve halen, aynı Kanunla 2919 sayılı Kanuna eklenen Ek 1’nci maddenin 1’nci fıkrasında sayılan görevleri fiilen yapmakta olan;

a) Bu sözleşme esaslarının 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında sayılan unvanları taşıyan yönetici personel,

b) Aynı maddenin (b) fıkrasında sayılan Uzman, Raportör, Uzman Stenograf ve Stenograflar, Bu esasların 4 üncü maddesindeki öğrenim şartı aranmaksızın, Birim Amiri ve Genel Sekreterliğin teklifi ve Başkanlığın uygun görmesi halinde kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

Yürürlük

Madde 16- Bu Sözleşmeli Personel Hakkındaki Hizmet Sözleşmesi Esasları, TBMM Başkanlık Divanı’nca kabulü tarihinde yürürlüğe girer. (*)

Yürütme
Madde 17-
Bu Esasları, TBMM Başkanı yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.