MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI
ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA
HİZMET SÖZLEŞMESİ
ESASLARI

 

Başkanlık Divanı Karar Tarihi 14/6/1999
Karar No 3
Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi 24/01/2003
Karar No 6
Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi 14/05/2008
Karar No 27
Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi 31/01/2011
Karar No 86

 

 

 

 

 

Amaç

Madde 1- Bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarının amacı, milletvekillerinin yasama ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak üzere çalıştırılacak olan danışmanların, sözleşmeli olarak çalıştırılma şartları, bunlarda aranacak nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, ücret tespitlerini düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararları.

Tanım ve Kapsam

Madde 3- Bu sözleşme esaslarındaki Danışman görevi, Milletvekillerine yasama ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olan sözleşmeli personeli kapsar.

Aranacak Şartlar

Madde 4- Milletvekillerine yasama ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı olacak personelin;
a) Yüksek öğrenim görmüş olması,
b) 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde aranılan genel şartları taşıması,
c) Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
d) Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması ve yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu üyeliklerinden gelir elde etmemesi,
e) Herhangi bir milletvekilinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımı olmaması, gerekmektedir. (*)
Ancak, bazı ihtiyaçlarını ve çalışmalarını bir başkasının yardımı olmaksızın yerine getiremeyen özürlü Milletvekillerinin çalıştıracakları Danışmanlar için, bu maddenin (a) ve (e) fıkralarında belirtilen şartlar aranmaz. (**) 
                                  
(*) Başkanlık Divanı’nın 14 Mayıs 2008 tarihli ve 27 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.
(**) Başkanlık Divanı’nın 24 Ocak 2003 tarihli ve 6 Sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.
             

Sözleşmenin Esası ve Süresi

Madde 5- Danışman unvanı adı altında milletvekilinin yasama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirmektir.
Bu sözleşme esaslarına göre yapılacak sözleşme süresi bir yıl olup, yasama dönemi veya milletvekili sıfatının sona ermesi ile sınırlıdır.

Görev ve Sorumluluk

Madde 6- Görevli, görevini mevzuata uygun olarak yapar. Hak, sorumluluk ve yükümlülükler açısından, bu sözleşme hükümlerine ve yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve milletvekili tarafından sözleşme hükümleri çerçevesinde verilecek emirlere; sözleşme süresi içinde mevzuatta yapılacak değişikliklere uyar.

Hizmet Yeri ve Bağlılık

Madde 7- Hizmet, TBMM’nde ve/veya milletvekilinin uygun göreceği yerlerde verilecektir. Görevli görev yönünden milletvekiline bağlıdır. Mali haklarının düzenlenmesi ve sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkilendirilmesiyle ilgili idari işlemleri TBMM’nce yerine getirilir.
Görevlinin göreve devamı milletvekilince, disiplin ve izin işlemleri, hizmete alınma, sözleşmelerin hazırlanması, dosyalarının tutulması ve mali haklarının tahakkuk ettirilmesi ile kimlik v.b. işlemleri Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğünce yerine getirilir.

Ücret ve Ödeme Şartları

Madde 8- Görevliye, yapacağı görev karşılığı ödenecek ücret miktarı TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilir. Aylık ücret ödemeleri, hakedildikçe her ayın onbeşinci günü yapılır.
(Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarih ve 86 sayılı Karan ile değişik) Görevliye bu esaslarda belirtilen  ücretler dışında  her ne ad altında olursa olsun ayni veya nakdi bir ödeme  yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm  konulamaz.

Çalışma Süresi ve Çalışma Saatleri

Madde 9- TBMM ve milletvekillerinin yasama çalışmalarının gün ve saatle sınırlanması mümkün bulunmadığından, görevlinin çalışma saatleri, hizmet verdiği milletvekilinin tespit edeceği gün ve saatlere bağlıdır.
Çalışma gün ve saatleri dışına taşan çalışmalar için ayrıca herhangi bir ücret ödenmez.

Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk

Madde 10- Görevlinin, hizmet verdiği milletvekilinin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı seyahatlerine katılması veya herhangi bir yere gönderilmesi halinde Kurum bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmaz.

Sosyal Güvenlik

Madde 11- Görevli, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir. Görevlinin, kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin hastalanması halinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Hastalık izinleri hususunda da aynı Kanun hükümleri uygulanır.

Sosyal İmkan ve Yardımlar

Madde 12- TBMM’nin sosyal tesis ve imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle görevli, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, kreş imkanlarından yararlandırılmaz. Kütüphane, servis araçları ve ücreti karşılığında tabldot hizmetlerinden yararlandırılır
(EK-Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarihli ve 86 sayılı Kararı ile) Görevliye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Giyecek Yardım Yönetmeliğinde belirtilen usule göre giyecek yardımı yapılır.

Demeç Verme ve Yayın Yasağı

Madde 13- Görevli, görevi sırasında öğrendiği gizli bilgileri, görevinden ayrılmış olsa bile, yetkili makamın izni olmadıkça açıklayamaz. Basına veya haber ajanslarına bilgi veya demeç veremez. Görevi gereği derlediği bilgi, haber, doküman veya malzemeyi hiçbir kişi ve kuruluşa veremez. Ayrıca bu bilgileri içeren kitap, broşür, dergi v.s. yayınlayamaz.

Disiplin Hükümleri ve Cezalar

Madde 14- Görevliye, disiplin cezası verilmesini gerektiren hallerde, TBMM Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Madde 15-

a) Görevlinin görevden çekilmesi isteğinin, hizmet verdiği milletvekili ve TBMM’nce kabul edilmesi tarihinde,
b) Hizmet verdiği milletvekilinin görevlinin görevden alınmasını yazılı olarak talep etmesinin Başkanlıkça kabul edilmesi tarihinde,
c) Sözleşmeli personelde aranılacak şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi veya TBMM Disiplin Yönetmeliğine göre Devlet Memurluğundan çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve hallerde,
d) Hizmet verilen milletvekilinin herhangi bir nedenli görevinin sona ermesi veya sözleşmeli olarak çalışan personelin ölümü halinde,
e) Hizmet verilen milletvekilinin Bakanlar Kurulu Üyesi olması tarihinde,  
f) (Başkanlık Divanının 31/01/2011 tarih ve 86 sayılı Karan ile değişik)Yasama döneminin sona ermesi veya erken seçim kararı alınması halinde, yeni seçilen milletvekillerinin yemin törenini takip eden 7’nci gün sona erer.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Görevli bu esasların 4. maddesinin (d) fıkrasında yazılı hallerinin bulunup bulunmadığını bildirmekle yükümlüdür. Aksi olduğunda, aldığı ücretin tahakkuk tutarının, %50 fazlasını ve kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Sözleşme Masrafları

Madde 17- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler ilgili tarafından karşılanır.

Diğer Hükümler

Madde 18- Milletvekillerine yasama ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevli görevlendirilenlere, özel hizmet tazminatı (Sözleşmeli olanlar hariç) ve fazla çalışma ücret dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Yürürlük

Madde 19- Bu Esaslar, TBMM Başkanlık Divanının kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20- Bu Esasları TBMM Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.