BIM Normal Deneme 2 30 2007-02-20T08:16:00Z 2007-03-01T07:57:00Z 2007-03-01T07:57:00Z 1 435 2480 TBMM 20 5 2910 10.6817 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 91

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Şubat 2007 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1308) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2007)

            2.- Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1309) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.2.2007)

            3.- Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1310) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2007)

 

 

Teklif

 

            1.-  İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; Bilişim Sistemi Üzerinden Suç Teşkil Eden Zararlı Yayınlarla Mücadele Hakkında Kanun Teklifi (2/958) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 23.2.2007)

 

 

Raporlar

 

1.-   Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve 72 Milletvekilinin; Refik Saydam Aşı Serum Enstitüsünün Kuruluşuna Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/67) (S. Sayısı: 1348) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) (GÜNDEME)

2.-   Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/917, 2/865) (S. Sayısı: 1349) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) (GÜNDEME)

3.-   İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 35 Milletvekilinin; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 24.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/714, 2/95, 2/161, 2/625) (S. Sayısı: 1350) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) (GÜNDEME)