BIM Normal kankar81 2 25 2007-01-09T12:33:00Z 2007-01-19T13:23:00Z 2007-01-19T13:23:00Z 1 419 2389 TBMM 19 5 2803 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                No: 60

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Ocak 2007 Salı 

 

Tasarılar

 

            1.- Tanık Koruma Kanunu Tasarısı (1/1290) (İçişleri, Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2007)

            2.- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro  ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1291) (Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2007)

 

Teklifler

 

1.-   İstanbul Milletvekilleri Gülseren Topuz ve Ünal Kacır’ın Uçucu, Çözücü ve Yapıştırıcı Maddelerin Zararlarından Çocukların Korunması Hakkında Kanun Teklifi (2/921) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2007)

2.-   Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın Uçucu Maddelerin Kullanılmasının Denetlenmesine Dair Kanun Teklifi (2/922) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2007)

3.-   Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 37 Milletvekilinin; 3303 Sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna İlave Yapılmak Üzere Çıkan 4479 Sayılı Kanunun Ek ve Geçici Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 3303 Sayılı Kanuna Yeni Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/923) (Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2006)

4.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 7 Milletvekilinin; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Birer Geçici Madde Eklenmesi İle İlgili Kanun Teklifi (2/924) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2006)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Denizli Milletvekili V. Haşim Oral’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1176) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2006)

            2.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köştere’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1177) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2006)

 

Meclis Araştırması  Önergesi

 

               1.-   Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 32 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2006)