BIM Normal kankar17 2 29 2007-02-20T07:16:00Z 2007-04-03T11:31:00Z 2007-04-03T11:31:00Z 1 373 2131 TBMM 17 4 2500 10.2625 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 111

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Mart 2007 Salı   

 

Tasarı

 

            1.- Yunus Emre Vakfı Kanunu Tasarısı (1/1338) (Dışişleri ; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 21.3.2007)

           

Teklifler

 

            1.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz’ün; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/984) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2007)

            2.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk ve 16 Milletvekilinin; 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/985) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

            3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 35 Milletvekilinin; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/986) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

            4.- İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 11 Milletvekilinin; Arıcılık Kanunu Teklifi (2/987) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2007)

            5.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 2 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/988) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2007)

 

Rapor

 

            1.- 1.3.2007 Tarihli ve 5588 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1331) (S. Sayısı: 1371) (Dağıtma tarihi: 27.3.2007) (GÜNDEME)

                                                      

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN ve 21 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu’da gerçekleştirilecek bir madencilik faaliyetinin çevre üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/3/2007)