BIM Normal Deneme 2 11 2007-02-20T08:16:00Z 2007-03-23T08:00:00Z 2007-03-23T08:00:00Z 1 221 1260 TBMM 10 2 1479 10.6817 21 MicrosoftInternetExplorer4

  Dönem: 22

                                                                                                                      Yasama Yılı:  5

                                                                                                                                      No: 107

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Mart 2007 Salı   

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   1.3.2007 Tarihli ve 5588 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1331) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2007)

 

Teklif

 

            1.- Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ve Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/975) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

 

Tezkere

 

1.-   Hakkari Milletvekili Esat Canan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1230) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2007)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN ve 40 Milletvekilinin, yer altı kaynaklarının kullanımının araştırılarak etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/429) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/3/2007)