BIM Normal t 2 26 2005-03-10T15:35:00Z 2005-03-11T07:35:00Z 2005-03-11T07:35:00Z 1 299 1707 TBMM 14 3 2096 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 95

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Mart 2005 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

            1.- Hakkari İli ve Çevresinde 25.01.2005 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afeti Hakkında Kanun Tasarısı (1/990) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)

            2.- Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı (1/991) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

            3.- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı (1/992) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum İle Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

            4.- Kabahatler Kanunu Tasarısı (1/993) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2005)

 

 

 

 

Teklifler

 

            1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan İle Van Milletvekili Mehmet Kartal’ın; 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/403) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

            2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt İle 28 Milletvekilinin; Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/404) (Tarım. Orman ve Köyişleri İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.2005)

 

Rapor

 

1.-   Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.03.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/259) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)