BIM BİM 2 23 2005-02-21T15:30:00Z 2005-02-24T09:05:00Z 2005-02-24T09:05:00Z 2 982 5603 TBMM 46 11 6880 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 83

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Şubat 2005 Salı

 

Raporlar

 

            1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) (GÜNDEME)

            2.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; “3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun” ile “3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”nda Değişiklik Yapılması ve “TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına” İlişkin Yasa(SİYASİ AHLAK YASASI) Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 22.02.2005) (GÜNDEME)

            3.- İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/522) (S. Sayısı: 802) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) (GÜNDEME)

            4.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı: 803) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) (GÜNDEME)

            5.- İcra ve İflas Kanunu İle Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik  Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1//541) (S. Sayısı: 804) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) (GÜNDEME)

            6.- Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/961) (S. Sayısı: 805) (Dağıtma tarihi: 22.2.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

2.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2005)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Musul’da şehit edilen Türk güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4505)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, futbol stadyumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4506)

3.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Musul’da şehit edilen Türk güvenlik görevlilerine ve Irak’taki kamyon şoförlerinin güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4509)

4.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, doğalgaz kullanılan illere ve boru hattı döşeyen şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4512)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesinin bazı görüşlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4534)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 5084 sayılı Kanun kapsamında yatırım yapılan illere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4536)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, VİP uçak alım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4538)

8.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Kıbrıs ile ilgili basında yer alan bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4539)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin AB üyeliği ve serbest dolaşıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4542)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’a ve elektrik enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4556)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4557)

12.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, Dolmabahçe G-MALL alışveriş merkezindeki sinemada çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4562)

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, emekli ikramiyelerinin hisse senediyle ödeneceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4568)

14.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, vergi gelirlerinin azalmasındaki temel nedenlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4569)

15.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, generallerin makam tazminatı ödeneği kapsamına alınmama nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4580)

16.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sözde Ermeni soykırımı iddiasına karşı oluşturulacak stratejiler ve politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4586)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ahıska Türklerinden olan tıp doktorlarının diplomalarının tanınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4588)

18.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Avrupa Birliği ile müzakere sürecine hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4591)

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmadaki bir ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4592)

20.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya-Lara Kent Parkı Projesi tahsis protokolünün iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4593)

21.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İSKİ Genel Müdürlüğünde terfi ettirilen bir görevliye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4604)

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, gençlerin tarihimiz konusunda bilinçlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4618)

23.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, Ankara’daki bir imam hatip lisesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4620)

24.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, bir mağaza ve eğitim kurumu ile ortaklığı olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4623)

25.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Devlet Hastanesince yapılan bir ihaleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4624)

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sağlık ocaklarındaki verem aşısı ihtiyacına ve verem hastalığının tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4625)

27.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, verem aşısının bulunamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4627)