BIM BİM 2 11 2004-12-20T12:31:00Z 2005-02-18T07:55:00Z 2005-02-18T07:55:00Z 1 188 1072 TBMM 8 2 1316 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 79

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Şubat 2005 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

1.-   Bayburt Milletvekili Ülkü Güney’in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.02.2005) (GÜNDEME)

2.-   İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.02.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2005)