BIM BİM 2 19 2004-12-20T12:31:00Z 2005-02-16T12:04:00Z 2005-02-16T12:04:00Z 1 211 1204 TBMM 10 2 1478 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 78

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Şubat 2005 Salı

 

Rapor

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/861) (S. Sayısı: 694’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 15.02.2005) (GÜNDEME)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN, Etibank nedeniyle hakkında dava açılanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesini 14.2.2005 tarihinde geri almıştır. (7/4751)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)

            2.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2005)