BIM deneme 2 66 2005-02-08T16:13:00Z 2005-02-09T07:29:00Z 2005-02-09T07:29:00Z 2 821 4681 TBMM 39 9 5748 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 74

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Şubat 2005 Salı

 

Tasarı

 

1.-   Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/966) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2005)

 

Teklif

 

1.-   Diyarbakır Milletvekili M. Mehdi Eker ile Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen’in; 969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adı ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Ek Maddelerin Eklenmesi ve 29.05.1926 Tarihli ve 867 Sayılı Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun İptaline Dair Kanun Teklifi (2/375) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) (S. Sayısı: 786) (Dağıtma tarihi: 08.02.2005) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi: 08.02.2005) (GÜNDEME)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 08.02.2005) (GÜNDEME)

4.-   9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 08.02.2005) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekillerine ve denetim yollarının geliştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4692) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2005)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2005)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankası üst düzey yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4083)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, genel aydınlatma yerleri elektrik giderlerinden belediyelerin sorumlu tutulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4472)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Karatay Yusuf İzzettin Horasanlı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4479)

4.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Milli Eğitim Müdürlüğündeki atamalara ve ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4480)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma ve Anayasamıza etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4482)

6.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Sivas Demir Çelik ile TMSF arasındaki alacakların tahsiliyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4484)

7.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Star Gazete ve Televizyonunda işten çıkarılan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4485)

8.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TMSF’nin, alacakların takibi konusundaki uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4486)

9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Sivas-Gemerek-Eskiyurt Köyünde yeşil kart uygulamasında yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4487)

10.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesindeki bir arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4489)

11.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Sabahattin Ali cinayeti ve mezarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4495)

12.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, toplumsal gösterilerde polisin şiddet kullanmasını engelleyici çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4496)

13.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Heybeliada Ruhban Okulu ve ekümeniklik konusunda bir beyanı olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4498)

14.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Musul’da şehit edilen güvenlik görevlilerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4503)