BIM BİM 2 38 2005-01-28T09:47:00Z 2005-02-01T11:08:00Z 2005-02-01T11:08:00Z 7 3160 18015 TBMM 150 36 22123 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 67

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Ocak 2005 Cuma

 

Tasarılar

 

1.-   Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/948) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2005)

2.-   Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı (1/949) (Adalet; İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2005)

3.-   Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/950) (Avrupa Birliği Uyum; İçişleri; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/836) (S. Sayısı: 737) (Dağıtma tarihi: 28.01.2005) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/888) (S. Sayısı: 738) (Dağıtma tarihi: 28.01.2005) (GÜNDEME)

3.-   Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/916) (S. Sayısı: 739) (Dağıtma tarihi: 28.01.2005) (GÜNDEME)

4.-   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.01.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

2.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Ağrı’da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

3.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

4.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

5.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya’dan ilçelere ve KKTC’ye feribot seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

6.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

7.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Ağrı’da otomobilinin yakılmasına ve emniyet görevlilerinin ihmaline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

8.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

9.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Ağrı İlinde yeni ilköğretim okulu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

10.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

11.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye  ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

12.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

13.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

14.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

15.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bartın-Ulus İlçesine bağlı bazı köylerin ulaşım sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

17.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, pancar üretiminin denetimine ve Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

18.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) sözlü soru önergesi (6/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkanlığı-Denetleme Kurulunun bir raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4659) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

2.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Belediye Kanununun Geçici 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4660) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

3.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kamu personelinin AB’ye uyumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4661) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

4.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Avrupa Birliği ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4662) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

5.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4663) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı özel şahısların telefon görüşmelerinin deşifre edilmesinin 5187 sayılı Kanuna aykırı olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4664) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

7.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Buca Cezaevinde bir tutukluya yapılan uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4665) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

8.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Gümrük Birliği Çerçeve Anlaşmasının yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4666) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

9.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Almanya Türk Dernekleri Koordinasyon Kurullarına maddi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4667) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

10.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Toplumsal Cinsiyet Rolleri eğitim programına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4668) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

11.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Türkiye’de kadının durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4669) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, AB ülkelerine ülkemizdeki kadınların durumlarını anlatacak basılı materyale ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4670) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticilerinin sosyal hizmet uzmanı olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4671) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli’ne bağlı bazı köylerin sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4672) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli-Altıntaş Köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4673) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli Babasultan Barajı İnşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4674) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli Boğazköy Barajı İnşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4675) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Orhaneli halkının buradaki termik santral ve linyit işletmelerinde istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4676) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

19.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, petrol arama yatırım hisselerinin borsa vasıtasıyla halka açılması düşüncesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4677) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

20.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ülkemizde petrol aramasını sınırlandıran bir uluslararası anlaşma imzalanıp imzalanmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4678) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı telefon görüşmelerinin deşifre edilerek basın organlarında yayınlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4679) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

22.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Büyükşehir Belediyesinde işine son verilen işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4680) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

23.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4681) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

24.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Antalya-Elmalı-Yuva Beldesi Jandarma Karakolunun imamlara yönelik uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4682) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

25.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4683) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

26.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, SEKA İzmit İşletmesinin kapatılma kararına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4684) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

27.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, 5185 sayılı Kanunla ilgili yönetmeliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

28.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Gemi Adamları Yönetmeliğinin çıkarılamama nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4686) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2005)

29.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Aydın-Sultanhisar-Nysa Antik Kentindeki tarihi eser yağmacılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4687) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

30.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün bazı icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

31.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, frekans ihalesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4689) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

32.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Türkiye’deki misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4690) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

33.- Trabzon Milletvekili Şevket ARZ’ın, Trabzonlu nakliyecilere yeterli ihracat geçiş belgesi verilmemesine ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün Rize İline kaydırılıp kaydırılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4691) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2005)

34.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4693) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

35.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 58 ve 59 uncu hükümetler dönemindeki personel alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4694) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

36.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 58 ve 59 uncu hükümetler döneminde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4695) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

37.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Uzakdoğu’daki doğal afete yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4696) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

38.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, gazilerin ve dul eşlerinin aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4697) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2005)

39.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4698) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

40.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün “Kıbrıs Rum Yönetimi” ibaresini Kıbrıs olarak değiştirdiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4699) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

41.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, taksi şoförlerinin can güvenliklerine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4700) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

42.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Konya Yolu Doğusu Prestij Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4701) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

43.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, ilköğretim çağındaki öğrencilerin okula kazandırılmasıyla ilgili düzenlenen kampanyaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4702) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

44.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Milli Eğitim Müdürlüklerinin yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4703) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

45.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, dünyada ve ülkemizde öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4704) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2005)

46.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, dünyada ve ülkemizde kişi başına düşen sağlık harcamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4705) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

47.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Perşembe İlçesindeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4706) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

48.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, ülkemizin aşı sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4707) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

49.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

50.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, hayvan kimlikleme sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4709) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2005)

51.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4710) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

52.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4711) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

53.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4712) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

54.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4713) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

55.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müktesebatına uyum çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4714) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

56.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 2003 ve 2004 yıllarının cari işlemler açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4715) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

57.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Şeker Kurumu ile personeline ve hizmet birimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4716) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

58.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’NUN, Şeker Kurumu ve hizmet birimlerinin görev süresinin sona erdirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4717) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

59.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4718) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

60.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat Sigara Fabrikası Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4719) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

61.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Bitlis Sigara Fabrikasının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4720) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2005)

62.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mavi Akım Projesi ile ilgili bir beyanına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4721) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

63.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, yargıya intikal eden satın alma işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4722) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

64.- Aydın Milletvekili Mehmet BOZTAŞ’ın, Nazilli-İzmir ana doğalgaz iletim hattının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4723) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

65.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Beypazarı-Karaşar Belediyesinin satın aldığı iş makinelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

66.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, LPG’li araçların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4725) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

67.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR’in, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4726) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

68.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Karabük İlinde bir üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

69.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Manavgat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli İnşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

70.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Zonguldak’ta bir liseye yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4729) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2005)

71.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, pazar yerlerinde açıkta satılan ürünlerin kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4730) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

72.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, tarım üreticilerinin destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4731) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

73.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, AB ile müzakere sürecinde tarım sektöründe alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4732) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

74.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, AB ile müzekere sürecinde hayvancılık sektöründe alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4733) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

75.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, deniz taşımacılığına ve bazı limanlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4734) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

76.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İzmir-Aliağa banliyö treni hafta sonu seferlerinin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4735) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

77.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, kaçak elektrik kullanan sanayicilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4736) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.1.2005)

78.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara-Beypazarı-Sultan Alaaddin Camiinin bakım, onarım çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4737) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2005)

79.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, LPG’li araçların tescil işlemlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4738) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

80.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, ülkemizin aşı sıkıntısına ve aşı üretimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4739) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

81.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Şarkikaraağaç İlçesine bağlı bazı söylerdeki arazilere elkonulduğu iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4740) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2005)

82.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BDDK Başkanının Çukurova Grubu hakkındaki beyanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4741) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2005)