BIM Normal t 2 41 2005-01-07T14:28:00Z 2005-01-11T14:49:00Z 2005-01-11T14:49:00Z 1 346 1974 TBMM 16 3 2424 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 60

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Ocak 2005 Cuma

 

Teklifler

 

1.-                   Afyon Milletvekili Halil Aydoğan  ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/363) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

2.-                   Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu’nun; Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/364) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

3.-                   Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi (2/365) (Çevre ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

4.-                   Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 26 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/366) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

5.-                   İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 23 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/367) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

6.-                   İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 23 Milletvekilinin; 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/368) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

 

Rapor

 

1.-                    Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 2003 Mali Yılı Kesinhesaplarına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/13) (S. Sayısı: 729) (Dağıtma tarihi: 06.01.2005) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, TBMM’de çalışan personele ve bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3381) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF konusundaki (10/10, 11, 26, 39, 127) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4471) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)