BIM Normal deneme 2 12 2004-12-02T08:43:00Z 2004-12-03T07:27:00Z 2004-12-03T07:27:00Z 1 297 1695 TBMM 14 3 2081 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 34

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Aralık 2004 Perşembe

 

 

Raporlar

 

1.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2001 Mali Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) (S. Sayısı: 688) (Dağıtma tarihi: 02.12.2004) (GÜNDEME)

2.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2002 Mali Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/8) (S. Sayısı: 689) (Dağıtma tarihi: 02.12.2004) (GÜNDEME)

3.-  Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasındaki Mali İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (1/861) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 02.12.2004) (GÜNDEME)

4.-  Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi’nin; 6968 Sayılı Zirai mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı: 697) (Dağıtma tarihi: 02.12.2004) (GÜNDEME)

5.-  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı İle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) (Dağıtma tarihi: 02.12.2004) (GÜNDEME)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Avrupa Birliği Komisyonu Raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin başlaması ile ilgili olarak alınacak karardan önce Türkiye’nin izleyeceği tutum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)