BIM Normal deneme 2 19 2004-11-24T14:04:00Z 2004-11-25T10:52:00Z 2004-11-25T10:52:00Z 6 2602 14833 TBMM 123 29 18215 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 28

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Kasım 2004 Çarşamba

 

 

Teklif

 

1.-  Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Muhtar Ödeneklerinin Arttırılması Hakkında Yasa Teklifi (2/348) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

 

Raporlar

 

1.-  Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu’nun  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) (S. Sayısı: 515’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) (GÜNDEME)

3.-  Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) (GÜNDEME)

4.-  Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) (GÜNDEME)

5.-  Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/852) (S. Sayısı: 683) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Telat KARAPINAR’ın, Cumhurbaşkanları tarafından affedilen mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

3.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, 2004-2005 öğretim yılı İzmir’deki boş öğretmen kadrolarına ve norm kadro çerçevesinde atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kıbrıs’ta soykırıma maruz kalan Türk köylerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Yaser Arafat’ın tedavi için Türkiye ile bir teması olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4067) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kerkük’teki gelişmeler konusunda TBMM’ye bir tezkere sunulup sunulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

4.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, MİT’in istihbaratta faydalandığı kişilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemelerinin basına sızdırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4070) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

6.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Avrupa Birliği Anayasası ve ilerleme raporu Türkçe metinlerinin milletvekillerine dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4071) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

 7.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli’de olası bir depreme karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4072) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yeşil reçete yazan doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İmar Bankasının izinsiz Hazine Bonosu satışının sorumlularına ve mağdurlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4074) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, özel sektör yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

11.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, soru önergelerinin İçtüzüğe aykırılık gerekçesi ile iadesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Başbakanlık, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarına yapılan atamalara ve ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4105) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bakanlar Kurulu üyelerinin bazı fiillerinin Kamu Görevlileri Etik Kurulunca incelenip incelenemeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4106) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

14.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, TÜBİTAK’tan uzaklaştırılan personele ve yeni alımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4107) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

15.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, son bir yıl içinde yapılan görevden almalar ve atamalar ile bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4108) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

16.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Konyaaltında atıl durumdaki bir yüzme havuzuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4109) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, memur sendikaları ile yürütülen toplu görüşmelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4110) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı stadların ruhsat ve izinlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4111) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

19.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat-Yerköy Cemil Çiçek Öğrenci Yurdunun ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4112) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

20.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur’daki vekil ve sözleşmeli öğretmenler ile hizmetli açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4113) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

21.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, TRT İzmir Bölge Müdürlüğündeki bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4114) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

22.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Anadolu Ajansına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4115) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Babaeski Kavaklı Beldesi yaya üst geçidi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

24.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Soma SSK hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

25.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, sulama kanallarını kullanan çiftçilere farklı fiyat tarifesi uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

26.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa’da yapılacak baraj ve gölet çalışmalarının ne zaman başlayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.11.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’ye gümrük muafiyeti ile sokulan ürünlerin denetimine ve gümrük dışı satış mağazalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gümrük başmüfettişinin hazırladığı rapora ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4121) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

29.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TMSF bünyesine alınan Antalya’daki bir otele ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4122) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

30.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, açtığı tazminat davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4123) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

31.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısının yaptığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4124) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

32.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yurt dışında yaşayan gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4125) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

33.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, uyuşturucu kullanma yaşının düşmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4126) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Hazine ve kamu vakıflarına ait arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

35.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, eski DEP milletvekillerinin hükümlülük durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4128) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

36.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular ve ödenen tazminat miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4129) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, kapkaç olayları ve alınacak önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4130) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

38.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bölünmüş yol projesi ve maliyetine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4131) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

39.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4132) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

40.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, Bolu Tüneli ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4133) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

41.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ziraat Bankası İstanbul Hasanpaşa Şubesinde hayali Hazine Bonosu satışı yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4134) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

42.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, taksici esnafının trafik sigortası yükümlülüğüne ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

43.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kapkaç olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4136) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

44.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı illerdeki hastanelerde doğum yapan yabancı uyruklulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4137) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

45.- Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ’ın, Nevşehir’e Jandarma Bölge Komutanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

46.- Adana Milletvekili Recep GARİP’in, silahsızlanmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4139) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

47.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Türkiye Emekliler Sendikasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4140) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

48.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, polisin toplumsal olaylarda biber gazı kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4141) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

49.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Vergi Usul Kanunu 9. madde hükmünün uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4142) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

50.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, ihracatta KDV iadesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4143) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

51.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Ardahan Valiliğinin hayvancılıkla ilgili bir uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4144) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, balıkçılık yapan köylülerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4145) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

53.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, şeker pancarı kotalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4146) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

54.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Türkiye’deki uluslararası akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvarlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4147) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

55.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, Gelibolu Yarımadasında meydana gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4148) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

56.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin idarecilerce kötüye kullanıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4149) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

 

 

57.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan’ın yarışmalara katılmasına izin verilmeyeceği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4150) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bitlis Milletvekili Vahit KİLER ve 20 Milletvekilinin, Bitlis’te balcılık ve arıcılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

2.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR ve 33 Milletvekilinin, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Türk Ceza Kanunu Tasarısının geri çekilme nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3588)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Tel Afer’deki olaylara ve Türkmenlerin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3773)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sevr Antlaşmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3774)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB üyesi ülkelerin işçi ihtiyaçlarına ve Komisyonun yapısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3775)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, AB’nin Kıbrıs’la ilgili tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3776)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’ın doğalgaz satış fiyatlarına ve yıllık faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3777)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, akaryakıt fiyat artış oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3778)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ülkemizde üretilen elektriğin santral cinsine göre analizine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3780)

9.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, kıymetli taşlardan alınan KDV’nin kaldırılması uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3781)

10.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, fay hattı üzerinde bulunan yatılı ilköğretim okullarının tespitine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3784)

11.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğündeki atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3785)

12.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlandığı iddia edilen bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3786)

13.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, zina krizinin finans piyasaları üzerindeki etkisine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3789)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3791)