BIM Normal deneme 2 44 2004-10-14T13:03:00Z 2004-11-10T06:53:00Z 2004-11-10T06:53:00Z 2 764 4360 TBMM 36 8 5354 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 21

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Kasım 2004 Salı

 

Tasarılar

 

1.-  Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/919) (Adalet ve Anayasa ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2004)

2.-  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Harp Akademileri Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/920) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2004)

3.-  Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/921) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2004)

4.-  Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/922) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2004)

5.-  Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/923) (Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2004)

6.-  Er  ve  Erbaş  Harçlıkları  Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/ 924) (Plan ve Bütçe ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2004)

7.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/925) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2004)

8.-  Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/926) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2004)

9.-  Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/927) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2004)

 

Teklifler

 

1.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/331) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

2.-  Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; Nevşehir İline Bağlı Hacıbektaş İlçesinin Kırşehir İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/332) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

3.-  Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda ve Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/333) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

4.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/334) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

5.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 17.07.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02.09.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/335) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

6.-  Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/336) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2004)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Birgen KELEŞ ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

2.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

3.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)