BIM Normal t 2 61 2005-07-01T12:42:00Z 2005-07-13T07:01:00Z 2005-07-13T07:01:00Z 3 10371 59117 TBMM 492 118 72599 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 171

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Temmuz 2005 Pazar

 

Teklif

 

            1.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

Rapor

 

            1.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1043, 2/539) (S. Sayısı: 975) (Dağıtma tarihi: 3.7.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa ÜNALDI’nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, TMO tarafından dahilde işleme rejimi kapsamında satılan buğdaylara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

3.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Beyşehir Gölünde yaşanan toprak erozyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.      - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, TBMM kampusünde yer alan Cami'de Kur'an kursu açıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2005)

2.      - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, dış temsilciliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

3.      - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kanun tasarılarının gerekçelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

4.      - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Dünya Bankasından ve IMF’den alınan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

5.      - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, yerel yönetimlerin kullandıkları kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

6.      - Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, Kırşehir İlindeki bazı köy yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

7.      - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, banka mevduatlarına ve kuruluşlara kullandırılan kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7365) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

8.      - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, İmar Bankasının Hazinenin bono ihalelerine katılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7366) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

9.      - Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, maden kazalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

10.  - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla İlindeki jeotermal kaynaklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

11.  - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, ASKİ’nin bazı uygulamalarına ve hizmet aldığı firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

12.  - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, atık su ve kanalizasyon hizmetlerini özelleştiren belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

13.  - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Hazine arazilerinden yararlanan belediye olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

14.  - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, İstanbul şehir hatları işletmesine ait vapurlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

15.  - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR’un, kestane üretimindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

16.  - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, döner sermaye ödemelerinde uygulanan performans kriterlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

17.  - Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Yüce Divanda tanık olarak verdiği ileri sürülen ifadeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7375) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

18.  - Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, belediyelere verilen hizmet araçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

19.  - Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa-İstanbul arasında denizyolu yük ve yolcu taşımacılığında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7377) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

20.  - İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, TMSF kapsamındaki banka ve şirketlerin denetim ve finansman işlemlerini yürüten kurumlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

21.  - Konya Milletvekili Atilla KART’ın, TCDD’nin bazı belediyelere hurda malzeme sattığı iddiasına ilişkin Başbakandan  yazılı soru önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

22.  - Konya Milletvekili Atilla KART’ın, adli işlemler nedeniyle tahsil edilen paraların bir özel bankaya yatırıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

23.  - Konya Milletvekili Atilla KART’ın, THY’nın bazı ihaleleriyle ilgili bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

24.  - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

25.  - Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Sıhhiye Orduevindeki tadilat çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

26.  - Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, TSK Etimesgut-Bayraktepe sosyal tesislerinin adının değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

27.  - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde Bakanlar Kurulu üyelerinin yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7385) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

28.  - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, bazı belediyelerin İmar Kanununa aykırı uygulamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

29.  - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Alanya-Mersin arasındaki yol yapımı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

30.  - Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

31.  - İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, İzmir Valisinin Londra seyahatine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

32.  - Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Bakanlık müsteşarının bir tutumuna ve İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

33.  - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Çermik Melike Belkıs Hanım kaplıcalarının onarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

34.  - Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı sanat ve meslek eğitimi kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

35.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

36.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

37.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

38.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

39.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

40.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

41.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

42.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7400 (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

43.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

44.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

45.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

46.  - Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden önce alınan heyet raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

47.  - Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, TCDD’nin hurda malzeme satışı yaptığı belediyelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/6/2005)

48.  - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

49.  - Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, sebze ve meyve ihracatındaki sorunlara ve zirai ilaçların denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

50.  - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Cumhurbaşkanının bazı mahkumları affetme yetkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

51.  - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, TCDD’ye ait hurdaların belediyelere bedelsiz olarak devredileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

52.  - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Lüleburgaz Deresinin ıslahına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

53.  - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, BOTAŞ’ın ihalelerini yürüten komisyona ve ihale değerlendirmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

54.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

55.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

56.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

57.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

58.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

59.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

60.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

61.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

62.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

63.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

64.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

65.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

66.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

67.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

68.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

69.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

70.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

71.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

72.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

73.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

74.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

75.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

76.  - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

77.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Karacabey 80 inci Yıl Devlet Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

78.  - Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

79.  - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, akaryakıta yapılan zamlara ve vergi indirimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

80.  - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Dalaman Turizm Kent Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

81.  - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

82.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7442) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

83.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

84.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7444) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

85.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

86.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7446) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

87.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

88.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

89.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7449) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

90.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

91.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7451) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

92.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7452) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

93.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

94.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

95.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7455) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

96.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7456) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

97.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7457) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

98.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7458) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

99.  - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7459) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

100.                     - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7460) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

101.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7461) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

102.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7462) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

103.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7463) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

104.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

105.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7465) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

106.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7466) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

107.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7467) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

108.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7468) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

109.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7469) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

110.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7470) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

111.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7471) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

112.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7472) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

113.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7473) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

114.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7474) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

115.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7475) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

116.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7476) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

117.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7477) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

118.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7478) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

119.   - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, Futbol Milli Takımı Teknik Direktörüne ödenecek ücrete ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7479) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

120.   - Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, milli takımlarımıza son beş yılda ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7480) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

121.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7481) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

122.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7482) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

123.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7483) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

124.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7484) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

125.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7485) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

126.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7486) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

127.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7487) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

128.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7488) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

129.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7489) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

130.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7490) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

131.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

132.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/7492) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

133.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

134.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

135.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7495) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

136.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

137.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

138.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ve lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

139.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

140.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

141.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

142.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

143.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7503) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

144.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7504) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

145.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

146.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

147.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7507) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

148.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

149.   .- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

150.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7510) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

151.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

152.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami ve lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

153.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

154.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

155.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

156.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

157.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7517) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

158.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7518) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

159.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün camii, lojman ve imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

160.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7520) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

161.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7521) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

162.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7522) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

163.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7523) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

164.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7524) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

165.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7525) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

166.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7526) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

167.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7527) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

168.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

169.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7529) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

170.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7530) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

171.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

172.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7532) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

173.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7533) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

174.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün cami, lojman ve imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7534) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

175.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7535) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

176.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7536) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

177.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7537) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

178.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7538) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

179.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7539) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

180.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7540) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

181.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7541) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

182.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7542) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

183.   - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy camiine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7543) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

184.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

185.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

186.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

187.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

188.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

189.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

190.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

191.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

192.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

193.   - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, DSİ ile iş bağlantısı olan kişi ve şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7553) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

194.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7554) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

195.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

196.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

197.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7557) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

198.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

199.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7559) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

200.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7560) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

201.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

202.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

203.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

204.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

205.   .- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

206.   - Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Aksaray’a bağlı Yaprakhisar Köyünün yeni yerleşim alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

207.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

208.   - Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki Güllük ve Meydan köprülü kavşaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

209.   - Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA’nın, emniyet mensuplarının bölge hizmetlerine göre görevlendirilmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

210.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

211.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

212.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7572) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

213.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7573) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

214.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7574) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

215.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7575) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

216.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7576) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

217.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7577) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

218.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7578) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

219.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7579) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

220.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7580) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

221.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7581) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

222.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7582) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

223.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7583) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

224.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7584) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

225.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7585) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

226.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7586) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

227.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

228.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

229.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

230.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

231.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

232.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7592) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

233.   - Afyonkarahisar  Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, görevden alınan ve tekrar görevine iade edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

234.   - Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da bir liseyle ilgili iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

235.   - Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kemer Turizm ve Otelcilik Lisesinin donatım ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

236.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7596) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

237.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

238.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7598) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

239.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7599) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

240.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7600) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

241.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7601) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

242.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7602) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

243.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

244.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7604) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

245.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7605) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

246.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

247.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

248.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7608) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

249.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7609) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

250.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

251.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7611) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

252.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

253.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7613) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

254.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7614) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

255.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

256.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

257.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

258.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7618) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

259.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7619) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

260.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7620) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

261.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

262.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

263.   - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bir trafik kazasında yaralananlara yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7623) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

264.   - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, sağlık sektöründeki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7624) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

265.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kan ve kan ürünleriyle ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7625) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

266.   - Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Kırım-Kongo hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7626) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

267.   - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, hastane enfeksiyonlarına ve hastanelerdeki hijyen şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7627) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

268.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7628) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

269.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7629) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

270.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7630) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

271.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7631) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

272.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7632) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

273.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7633) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

274.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7634) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

275.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7635) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

276.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7636) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

277.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7637) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

278.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7638) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

279.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7639) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

280.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7640) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

281.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7641) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

282.   - Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, süt üretimine ve fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7642) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

283.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7643) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

284.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7644) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

285.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7645) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

286.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7646) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

287.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7647) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

288.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

289.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

290.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

291.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

292.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

293.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7653) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

294.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

295.   - Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, TCDD’ye ait hurda malzemelerin bazı belediyelere satıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

296.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

297.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

298.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, demiryollarında kullanılan rayların kullanım sürelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

299.   - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, PTT Genel Müdürlüğündeki personel sayısına ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

300.   - Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Konya-Antalya yolunun bir kısmının tamamlanamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

301.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

302.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7662) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

303.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

304.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7664) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

305.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

306.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

307.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

308.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

309.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

310.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

311.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

312.   - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7672) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

313.   - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yurt dışında müteahhitlik yapan Türk şirketlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7673) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

314.   - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Tasarrufu Teşvik Fonu kapsamındaki hak sahiplerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7674) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

315.   - Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Konut Edindirme Yardımı kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

316.   - Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, akaryakıttaki vergi oranlarına ve kaybına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7676) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2005)

317.   - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, pirinç ithalatına ve ithalat lisanslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

318.   - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, bazı sektörlerde zorla çalıştırılan yabancı uyruklu kadınlara ve sığınma evlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7678) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

319.   - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

320.   - İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, özelleştirmeler sonucu işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

321.   - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, gençlerin istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7681) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

322.   - Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, işçi alımı sınavlarına ve kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında yöre insanlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

323.   - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7683) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

324.   - Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, YAŞ tarafından re’sen emekli edilenlere hususi pasaport verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7684) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2005)

325.   - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR’un, zararlı web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7685) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2005)

326.   - Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, mopet ve motosikletlerin harç ve tescil masraflarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7686) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2005)

327.   - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7687) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

328.   - Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarının istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7688) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

329.   - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir İlindeki okullarda doğal afetlere karşı alınacak önlemlere ve sivil savunma ekiplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7689) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

330.   - Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, memurların görev yeri, cinsiyet ve hizmet sürelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

331.   - Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)

332.   - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR’un, Kütahya-Simav karayolu yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7692) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2005)

333.   - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR’un, jeotermal kaynaklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7693) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2005)

334.   - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR’un, zararlı web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7694) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/7/2005)

335.   - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana  Hafif Raylı Ulaşım Sistemi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7695) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

336.   - Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Polatlı’daki zirai sulama abonelerinin faturalandırma dönemlerine ve fatura bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7696) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/7/2005)

337.   İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, TBMM ve bağlı saraylardaki kıymetli tablo ve eşyaların korunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6517) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)