BIM Normal t 2 35 2005-06-27T06:39:00Z 2005-06-27T11:09:00Z 2005-06-27T11:09:00Z 2 626 3571 TBMM 29 7 4385 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 164

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Haziran 2005 Cumartesi

 

Teklifler

 

1.-   İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in; 2464 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/551) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2005)

2.-   Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/552) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2005)

3.-   Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün; Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/553) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2005)

4.-   Tokat Milletvekili Resul Tosun ile 109 Milletvekilinin; Kültür ve Sanat Adamlarının Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/554) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2005)

5.-   Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/555) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2005)

6.-   Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 2644 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/556) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2005)

7.-   Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/557) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2005)

8.-   Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç’un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/558) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2005)

9.-   Mersin Milletvekili Vahit Çekmez ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/559) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2005)

10.-    Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/560) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2005)

11.-    İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/561) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2005)

12.-    Eskişehir Milletvekilleri  Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin’in; Yükseköğretim

Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/562) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2005)

 

Tezkere

 

1.-   Muş Milletvekili Mehmet Şerif Ertuğrul’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/859) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2005)

 

 

 

Rapor

 

            1.- 27.5.2005 Tarihli ve 5357 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1042) (S. Sayısı: 958) (Dağıtma tarihi: 25.6.2005) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU ve 19 Milletvekilinin, zeytincilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

         2.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştırılarak çözüm önerileri oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)