BIM Normal t 2 54 2005-06-15T06:49:00Z 2005-06-17T07:08:00Z 2005-06-17T07:08:00Z 6 3036 17306 TBMM 144 34 21252 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 155

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Haziran 2005 Salı

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   27.05.2005 Tarihli ve 5356 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ve Anayasanın 104 üncü ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1052) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/519) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)

2.-   Konya Milletvekili Remzi Çetin ile 19 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/520) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)

3.-   Konya Milletvekili Remzi Çetin ile 19 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/521) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)

4.-   Trabzon Milletvekilleri Mustafa Cumur, Kemalettin Göktaş ile 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/522) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

5.-   Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ile 8 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/523) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

6.-   Sinop Milletvekili Cahit Can ile 65 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/524) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

7.-   İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ile 23 Milletvekilinin; 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/525) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

8.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ile 23 Milletvekilinin; 2330 Sayılı “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında” Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/526) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

9.-   Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 4 Milletvekilinin; Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/527) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

10.-    Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ile 23 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/528) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

11.-    Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin Birinci Fıkrasının (4) Numaralı Bendinin (3) Alt Bendine (F) İbaresi Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/529) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

12.-    Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un; Muhtaç Durumdaki Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Öğrencilerine Süt Yardımı Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/530) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

13.-    Ordu Milletvekili Hamit Taşçı ile 19 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/531) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

14.-    Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz ile 11 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/532) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

15.-    Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Talip Kaban’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/533) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

 

Rapor

 

            1.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 Milletvekilinin; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/506) (S. Sayısı: 934) (Dağıtma tarihi: 14.6.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların özel bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, işsizliği azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6640) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara’daki ilköğretim okullarına gönderilen bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6641) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, yapılan atamalara ve atanan personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6642) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

4.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Türk Eximbank’ın 2002 yılından itibaren kullandırdığı kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6643) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun açtığı ulusal marker temin ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6644) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İzmir-Halkapınar Kapalı Spor Salonunun yapım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6645) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapordaki iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6646) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Özelleştirme İdaresinin Yarımca Porselen arazisini satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6647) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, MİT’in şahsına ait telefon konuşmalarını ve e-posta yazışmalarını izleyip izlemediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6648) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ulaştırma Bakanlığından bir müsteşar yardımcısının, Gebze’de akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6649) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ayasofya Camiinin müze olarak kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6650) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, görevden ayrılan bakanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6651) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2005)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, basında yer alan Kıbrıs’la ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6652) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

14.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, ABD tarafından güneydoğu illerinde uygulamaya konulduğu belirtilen Kadın Lider Geliştirme Programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6653) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

15.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, dış yatırımlar sıralamasında Türkiye’nin konumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6654) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

16.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ziraat Bankası’nın kayıp olduğu iddia edilen yatırım fonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6655) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

17.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, Gökçeada’da istimlak edilen bazı yerlerle ilgili olarak AİHM’ne açılan davalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6656) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2005)

18.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olarak yabancı ülkelerde alınan kararlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6657) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

19.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Irak’taki Türkmenlerin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6658) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

20.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6659) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

 21.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, THY’nin 2003 yılında dağıttığı PAS biletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6660) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

22.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-İzmir ulaşımını sağlamak amacıyla TCDD ve THY’nin ulaştırma çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6661) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

23.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazası sonrası alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6662) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

24.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazası sonrası THY’nin kaptan olma ve ekip oluşturma düzenlemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6663) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

25.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçuş ekiplerine verilen eğitimlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6664) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

26.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazası sonrası havaalanlarında yapılan düzenlemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6665) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

27.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazasının raporunda yer alan yolcu sayısına ve ödenen tazminata ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6666) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

28.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazası sonrası ödenen tazminat miktarlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6667) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

29.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazası sonrasında ödenen tazminatlar arasındaki farka ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6668) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

30.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6669) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

31.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazasıyla ilgili rapora ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6670) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

32.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazası nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6671) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

33.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da yaşanan uçak kazasıyla ilgili hazırlanan raporlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6672) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

34.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’a yeni bir havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6673) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

35.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 2003 yılında Diyarbakır’da düşen THY uçağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6674) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kütahya-Çavdarhisar Belediyesinin düzenleyeceği 7 nci Kültür ve Turizm Festivaline Bakanlığın katkısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6675) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

37.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Turizm İl Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6676) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

38.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli Demirköy dökümhane kazısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6677) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

39.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Hasankeyf’in tarihi ve kültürel değerlerinin korunması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6678) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

40.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Denizli İlinde halı satışı yapan esnaflara yönelik açıklamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6679) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

41.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Çevre Yoluna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6680) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

42.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Star TV’nin gelirlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6681) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

43.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Adli Tıp Kurumundaki bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6682) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

44.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir Buca Cezaevinin Aliağa Yeni Şakran Beldesine taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6683) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

45.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, hayali ihracata ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6684) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

46.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6685) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

47.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir Efes Oteline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6686) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

48.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, bazı kamu çalışanlarının maaş farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6687) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

49.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Spor Toto’nun kamu kuruluşlarına aktarması gereken kaynakları ve vergileri eksik yaptırdığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6688) (Başkanlığa geliş tarihi:7/6/2005)

50.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Eskişehir İlindeki bazı hastanelerin uzman doktor ve donanım yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6689) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

51.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Düzce’de aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6690) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

52.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ATO ve Tıp Kurumunun birlikte hazırladığı ilaçlarla ilgili bir rapora ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6691) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

53.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, bakanlıkça Ankara’daki ilköğretim okullarına gönderilen bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6692) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

54.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, uygulamalı din dersleri eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6693) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

55.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, Ankara’daki ilköğretim okullarında uygulandığı iddia edilen bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6694) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

56.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Ankara’da bazı okullarda yapıldığı iddia edilen anket çalışmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6695) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

57.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, 2004-2005 yıllarında Ordu İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6696) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

58.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Giresun-Aksu deresi üzerinde bir hidroelektrik santral projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6697) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2005)

59.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Gökpınar-Uzunbeyli yolunun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6698) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

60.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Kulu-Tavşançalı Beldesinde değerlendirilemeyen bir okul binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6699) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

61.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ve metropol ilçelerinde toplanan bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6700) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2005)

62.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ATO’nun hazırlattığı Faili Meçhuller Raporuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6701) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

63.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, Adana-Ceyhan-Birkent Belediyesi tarafından kesildiği belirtilen okaliptüs ağaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6702) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

64.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, uyuşturucu ve madde bağımlılığına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6703) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

65.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Hanak-İncedere Köyü camiinin ek ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/6704) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

66.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6705) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

67.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Bergama-Ovacık Köyü yakınlarındaki altın madeninin yeniden açılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6706) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

68.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Giresun-Sivas Karayolunun geliştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6707) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/6/2005)

69.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, TRT’nin yaptırdığı bir ankete ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6708) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

70.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, yıllar itibariyle ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6709) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

71.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Rusya’nın yaş sebze ve meyve alımını durdurmasıyla yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6710) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi çalıştırılmasıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının geçtiği illerde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)