BIM Normal t 2 223 2005-06-13T13:08:00Z 2005-06-16T11:20:00Z 2005-06-16T11:20:00Z 9 4439 25305 TBMM 210 50 31076 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 154

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Haziran 2005 Pazartesi

 

Tasarı

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1051) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Yozgat Milletvekili İlyas Arslan ile 23 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/508) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2005)

2.-   Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile 122 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanuna Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/509) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2005)

3.-   Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ile 293 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/510) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2005)

4.-   Sivas Milletvekili Selami Uzun ile 8 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/511) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2005)

5.-   Bursa Milletvekili Şevket Orhan’ın; Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/512) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2005)

6.-   Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; Evleneceklere Kredi Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/513) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)

7.-   Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ile 94 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/514) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)

8.-   Mardin Milletvekili M. Beşir Hamidi’nin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/515) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2005)

9.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/516) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

10.-    Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/517) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

11.-    Samsun Milletvekili Mehmet Kurt’un; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/518) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.2005)

 

Raporlar

 

            1.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1036) (S. Sayısı: 930) (Dağıtma tarihi : 13.6.2005) (GÜNDEME)

            2.- Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) (S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi : 13.6.2005) (GÜNDEME)

            3.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin’in; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporu (2/484) (S. Sayısı: 932) (Dağıtma tarihi : 13.6.2005) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Sivas-Koyulhisar-Sugözü Köyünde meydana gelen toprak kaymasına ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6518) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2005)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya İli Nazım İmar Planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

3.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Kur’an kurslarına ve zorunlu eğitime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6520) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, TMSF tarafından el konulan EGS Holding şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6521) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

5.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6522) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

6.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Kilis’te bir şahsın ölümüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6523) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, vekaleten ve asaleten görev yapan idari personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6524) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kara mayınlarının temizlenmesi çalışmalarına ve mayından zarar gören vatandaşlarımıza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6525) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Hükümetin özelleştirme stratejisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6526) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Hasankeyf’i kurtarma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6527) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2005)

11.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İGDAŞ davası sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6528) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

12.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, dış ticaret taşımalarında Türk Bayraklı

gemilerin payına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6529) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6530) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

15.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6532) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6533) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda asaleten ve vekaleten görev yapan idari personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6534) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, göreve başladığı tarihten itibaren bakanlığa alınan personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6535) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

19.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, denizlerimizdeki kirliliğe ve İzmir’de deniz ulaşımının geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6536) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6537) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

21.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6538) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6539) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6540) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

24.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli İlçesindeki SSK’lı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6541) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

25.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6542) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6543) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

29.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

30.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, TRT’nin satın aldığı film ve televizyon dizilerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6547) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

35.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, doğal afetlere ve üreticilerin zararlarının karşılanma çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6552) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6553) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6554) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

40.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6557) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

41.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

42.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6559) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

43.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/6560) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

44.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/6561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

45.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/6562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/6563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

47.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamuda ücret sistemindeki düzenlemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN)  yazılı soru önergesi (7/6564) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

48.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

52.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, çimento ve hazır beton sektörüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6569) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6572) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6573) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Tuz Gölüne dökülen akarsulara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6574) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

58.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Sakarya İli Sapanca-İkramiye Köyü sınırları içinde orman arazisine zarar verildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6575) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6576) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6577) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6578) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6579) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

63.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 58 inci ve 59 uncu Hükümetler döneminde bakanlığa alınan personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6580) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

64.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Allianoi Antik Kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6581) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

65.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özel hukuki statüye sahip turizm kentleri kurulup kurulmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6582) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

66.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6583) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

67.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, güzel sanat eserlerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6584) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

68.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Bakanlığın yayınladığı bir kitaba ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6585) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

 

69.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6586) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

70- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

72.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6589) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

73.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, madencilik sektörünün geliştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

74.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, Maden Kanununda yer alan üretim iznine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

75.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, bakanlık personelinin ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6592) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

76.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Yortanlı ve Çaltıkoru Baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

77.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Beldibi Beldesinde gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

78.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Milas Anadolu Lisesinde bir öğrencinin okuduğu şiirden dolayı gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6595) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

79.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle hastane depolarında kalan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6596) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

80.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6598) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

82.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6599) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

83.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6600) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

84.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bazı ilçelerin adliyelerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

85.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, ilaç fiyatlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6602) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

86.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, akaryakıt kaçakçılığına ve akaryakıt vergilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

87.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vergi kaçaklarının azaltılması çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6604) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

88.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, bazı mal müdürlüklerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6605) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

89.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, meslek yüksek okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Nevşehir İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6608) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Erzurum İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6609) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

93.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bartın İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6610) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

94.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Milas Anadolu Lisesinde bir öğrencinin okuduğu şiirden dolayı gözaltına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6611) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

95.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, eğitim sistemindeki sorunlara ve öğrenci seçme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.2005)

96.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, açık bulunan şube müdürlüklerine ve atamaya hak kazanmış şube müdürü adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6613) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

97.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Nahcivan sınır kapılarından yurt dışına çıkışı yapılan şeker ve şekerden mamul ürünler ile akaryakıta ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6614) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2005)

98.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU’nun, 2003-2005 yıllarında çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/5/2005)

99.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, günlük bir gazetede yer alan yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6617) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

100.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, restore edilen kilise ve manastırların ibadete açılıp açılmayacağına ve Fener Rum Patriği ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6618) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

101.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, uluslar arası tahkime götürülen davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6619) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

102.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, seracılık faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6620) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

103.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Petrol Ofisinin İstanbul-Beykoz-Çubuklu’daki dolum tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6621) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2005)

104.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, iki Yunan vatandaşının bazı stratejik yerlerin fotoğrafını çekerken yakalandığı ve serbest bırakıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6622) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

105.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan Ortaklık Konseyi Anlaşmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6623) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

 

106.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ’in, Yunanistan’ın ve Avusturya Katolik Kilisesinin Türkiye’ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6624) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2005)

107.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ABD ile Türkiye arasında eğitim anlaşması yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6625) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

108.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, bazı okul müdürlüklerine ve bir öğrenci yurduna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6626) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

109.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Gazipaşa-Anamur karayolunda 2003-2005 yıllarında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6627) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

110.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6628) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2005)

111.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Gazipaşa-Anamur Karayolunun genişletilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6629) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

112.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Babaeski Çevreyolu ve Kırklareli Devlet yolu bağlantısı köprülü kavşak yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6630) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

113.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, trafik kazalarını önleyici tedbirlere ve otobüs taşımacılığında vergi indirimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6631) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

114.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, posta dağıtıcılarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6632) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

115.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, günlük bir gazetede yer alan bir köşe yazısındaki iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif  ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6633) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

116.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Hasankeyf’i kurtarma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6634) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

117.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, diyabet hastalarının bölgesel dağılımına ve bu hastalıkla mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6635) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

118.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, lojmanlara ve resmi araçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6636) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)

119.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale İlinde hava kirliliğini önleyici tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6637) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/5/2005)

120.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den yaş sebze ve meyve alımını durdurmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6638) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/6/2005)

121.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6639) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/6/2005)