BIM Normal t 2 20 2005-06-08T12:17:00Z 2005-06-09T06:36:00Z 2005-06-09T06:36:00Z 2 830 4733 TBMM 39 9 5812 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 151

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Haziran 2005 Çarşamba

 

Raporlar

 

1.- Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/1035) (S. Sayısı: 927) (Dağıtma tarihi: 8.5.2005) (GÜNDEME)

2.-  Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu  ile 18 Milletvekilinin; Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Adalet Komisyonları Raporları (2/428) (S. Sayısı: 929) (Dağıtma tarihi: 8.5.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN ve 24 Milletvekilinin, yaş sebze-meyve ve kesme çiçek ihracatında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.6.2005)

 

 Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, uluslararası terör örgütlerinin Türkiye’deki finans kurumlarıyla bağlantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5287)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bir ithalatçı firmaya ÖTV tahakkuku yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5861)

3.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5862)

4.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, vekaleten atanan kamu yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5863)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde armağan edilen silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5864)

6.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, bir milletvekiliyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5865)

7.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık ile ilgili sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5868)

8.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Bulgaristan sınırından yurda giriş yapan vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5869) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)

9.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5870)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, SSK’nın Sağlık Bakanlığına ve eczanelere yaptığı ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5878)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan halk otobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5882)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ülkemizde yaşanan kapkaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5883)

13.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ankara-Mamak Belediyesinde görevli bazı personelin başka kurumlarda görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5884)

14.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, çiftçilerin traktörlerini yenileyebilmeleri için ÖTV ve hurda indirimi sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5891)

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kayıtdışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5894)

16.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5916)

17.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, danışmanları arasında bir profesörün bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5917)

18.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE’nin, Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilen atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5918)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bedensel engelli vatandaşlarımızın spor karşılaşmalarını izleyebilecek olanakların sağlanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5928)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Düzce İlinde gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5931)

21.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932)

22.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesindeki bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5934)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Emlak Vergisine ilave katkı payı tahakkuk ettirileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Temel Eğitime Destek Programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5943)

25.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Şanlıurfa-Birecik Devlet Hastanesi Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5945)

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, demiryollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5952)

27.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, Batum Havaalanının ortak kullanıma açılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5953)

28.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, Kayseri-Yamula Barajı inşaatına ve etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5954)