BIM Normal t 2 31 2005-05-10T13:41:00Z 2005-05-11T07:11:00Z 2005-05-11T07:11:00Z 2 526 3001 TBMM 25 6 3685 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 133

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Mayıs 2005 Salı

 

Tasarılar

 

1.-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1026) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Dışişleri Komisyonlarına)   (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

2.- WİPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1027) (Avrupa Birliği Uyum; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Dışişleri Komisyonlarına)   (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

3.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1028) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Milli Savunma  Komisyonlarına)   (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

4.- Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar İle Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1029) (Milli Eğitim, Kültür,  Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile. Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına)   (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

 

 

Teklifler

 

            1.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın; Türk Tekniker Odaları Birliği Kanunu Teklifi (2/462) ( Adalet İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2005)

            2.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Enformasyon, Strateji ve Koordinasyon Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/463) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

            3.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin İle Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın; Avukatlık Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/464) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2005)

            4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/465) (Plan ve Bütçe İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

            5.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/466) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

            6.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 5.3.1973 Tarih ve 584 Karar Numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İçtüzük Teklifi (2/467) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapor

 

            1.- Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/820, 1/62, 1/124, 1/153) (S. Sayısı: 890) (Dağıtma tarihi: 10.5.2005) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Orhan ERDEM ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2005)