BIM Normal t 2 13 2005-04-18T14:43:00Z 2005-04-22T09:22:00Z 2005-04-22T09:22:00Z 1 213 1215 TBMM 10 2 1492 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 121

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Nisan 2005 Perşembe

 

Teklifler

 

1.-   Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi  (2/432) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2005)

1.-   Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş’in; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/433) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2005)

2.-   Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/434) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2005)

 

 

Rapor

 

1.-   29.3.2005 Tarihli ve 5325 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1009) (S. Sayısı: 876)  (Dağıtma tarihi: 21.04.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2005)