BIM Normal t 2 11 2005-04-06T11:23:00Z 2005-04-07T06:36:00Z 2005-04-07T06:36:00Z 3 1055 6015 TBMM 50 12 7386 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 110

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Nisan 2005 Çarşamba

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

 

            1.- 23.03.2005 Tarihli ve 5319 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1004) (Anayasa İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

            2.- 24.03.2005 Tarihli ve 5321 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1005) (Anayasa İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

 

Tasarı

 

            1.- Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1006) (Anayasa ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)

 

Tezkere

 

1.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi Hakkında Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/792) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2005)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Doğu Karadeniz çiftçisine ödenmesi gereken destekleme bedeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

3.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Başbakanlık Müsteşarının bir şahısla birlikte bir kitapta intihal yaptığıyla ilgili haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5499) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

5.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bir firmaya bor öğütme tesisi kurduracağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5501) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

6.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bor öğütme kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5502) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

7.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Bandırma Hidrojen Peroksit A.Ş.’deki hisselerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5503) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır İlçesinde dövülen bir gazeteciye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5504) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Göle-Yeniköy’deki Kura Nehri ve Yeniköy Köprüsünün onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Devlet Tiyatrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

11.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale-Troya gezi alanına yapılması planlanan müzeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5507) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, özel tiyatro sayısına ve mali açıdan desteklenmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5508) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, eczacıların ilâç bedellerini zamanında alamamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

14.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, kamu kurumlarınca alınan ilaçların eczacılara geri ödemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5510) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

15.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli Devlet Hastanesi Başhekimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zehirli atıkların zeytin ağaçlarına verdiği zarara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ülkemizde yetiştirilen zeytin türlerine ve korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zeytin üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığına etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

19.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, arıcılık tesisi kurmak isteyenlere verilecek teşvike ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5515) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, tasfiye edilen Emlak Bankasıyla ilgili bazı bilgilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

21.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, avcılık belgesi harçlarının ödeme tarihinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5517) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

22.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Lüleburgaz Atatürk Lisesinin A tipi okuldan B tipine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5518) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

24.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, THY uçaklarının yedek parça durumlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5520) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Tüketici Mahkemesi hakiminin Bakanlığa geri çekilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5521) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

26.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İnegöl-Eskiköy’de meydana gelen heyelana ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5522) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Nilüfer-Görükle Belde Belediyesinin çöp konteynırı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5523) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2005)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2005)