BIM BİM 2 79 2005-04-04T15:23:00Z 2005-04-08T10:46:00Z 2005-04-08T10:46:00Z 7 3368 19198 TBMM 159 38 23576 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 108

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Nisan 2005 Pazartesi

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

1.-   16.03.2005 tarihli ve 5317 sayılı Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/999) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2005)

 

 

Tasarılar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1000) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2005)

2.-   Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1001) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2005)

3.-   Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1002) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2005)

4.-   2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1003) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2005)

 

 

Teklifler

 

1.-   Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ile 33 Milletvekilinin; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin 10 uncu Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/412) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2005)

2.-   Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün; Mikro Finans Kuruluşları Hakkında Kanun Teklifi (2/413) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2005)

3.-   İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/414) (Avrupa Birliği Uyum ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2005)

4.-   Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan’ın; Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi (2/415) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2005)

5.-   Bursa Milletvekili Abdülmecit Alp ile 5 Milletvekilinin; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/416) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2005)

6.-   Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ile 4 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/417) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2005)

7.-   Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 02.07.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/418) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2005)

8.-   Zonguldak Milletvekilleri Harun Akın, Nadir Saraç ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun; Zonguldak İlinde Kozlu ve Kilimli Adında Yeni İki İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/419) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2005)

9.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/420) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2005)

 

Tezkereler

 

1.-   Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/788) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2005)

2.-   Mardin Milletvekili Selahattin Dağ’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/789) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2005)

 

Rapor

 

1.-   Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 851) (Dağıtma tarihi: 04.04.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferiyle ilgili hutbeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) sözlü soru önergesi (6/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

4.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sayıştay’ın 3096 ve 4283 sayılı kanunlara tabi işlere yönelik raporuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5044) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2005)

2.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, Meclis binalarındaki tadilat ve onarım çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5097) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2005)

3.-Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, görevlendirme ve vekalet yoluyla görev yapan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

4.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Başkentte yaşanan su kesintilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

5.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Ankara Atatürk Kültür Merkezi alanının içinde bulunduğu imar planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

6.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Basın İlan Kurumunun mali durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

7.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Basın İlan Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

8.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

9.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, çiftçiye yapılacak doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

10.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğine bağlı esnafın kredi borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bingöl çevresinde yaşanan depremlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

12.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, Basın İlân Kurumunca yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5418) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Damal İlçesinde Hükümet Konağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

14.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM’ın, Karadeniz Sahil Yolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5420) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

15.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir araziye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5421) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

16.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, deprem sonrası güçlendirme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

17.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

18.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa SİRMEN’in, otomatik meteoroloji istasyonu alım ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

19.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, bir Türk gazetesinin Almanya’daki yayımının yargı kararı olmaksızın Alman İçişleri Bakanlığınca yasaklanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5425) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Nevruz kutlamalarına katılan Norveç heyetine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

21.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, İncirlik Üssünün Amerikan uçaklarının lojistik faaliyetlerini desteklemek için açılacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5427) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

22.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, 17 Aralık 2004 tarihli zirvede sözü edilen, Türkiye’nin imzalayacağı protokolün içeriğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5428) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

23.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, İslâm Konferansı Örgütü İstanbul Sonuç Bildirgesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5429) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

24.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAǒın, Türkiye Jokey Kulübünce düzenlenen at yarışlarından elde edilen gelirlerden pay aktarımına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

25.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, Bakanlığın faaliyet alanına giren hizmetlerdeki sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/5431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

26.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR’ın, Emniyet Genel Müdürlüğüne 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5432) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2005)

27.- Elazığ Milletvekili Abdulbaki TÜRKOĞLU’nun, din değiştirenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5433) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

28.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN’ın, hırsızlık ve gasp olaylarının önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5434) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

29.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, yurdumuzda yaşayan Ahıska Türklerinin mağduriyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5435) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir belediye başkanının görevine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5436) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

31.- Balıkesir Milletvekili Ali Kemal DEVECİLER’in, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının bir operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

32.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, İçişleri Bakanlığı planlama uzman yardımcılarının maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5438) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

33.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, üniversite ve diğer eğitim kurumlarının kalite standardına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5439) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

34.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Kulu-Tavşanlı beldesi yakınlarındaki tesislerin kullanılmama nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5440) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

35.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı okullardaki muhasebe öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5441) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

36.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, en iyi üniversite sıralamasında Türkiye’nin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5442) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Eğitim-Bir-Sen’in yaptırdığı öğretmen sorunları araştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5443) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Damal İlçesinin Milli Eğitim Müdürü atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5444) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhaneli Termik Santralinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5445) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

40.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, SSK hastanelerindeki sağlık personeli tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5446) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

41.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, bir şirket tarafından çeşitli kurumlara verildiği belirtilen teklife ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5447) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

42.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, İstanbul İl Sağlık Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5448) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

43.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Vakıf Gureba Hastanesinin röntgen bölümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5449) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2005)

44.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Meram Ekspres Trenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5450) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

45.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, Mersin Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5451) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

46.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, güreş milli takımı antrenörüne ödenecek maaşa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5452) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

47.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, milli sporcuların eğitim ve istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/5453) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

48.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, Kocatepe Camiinin bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/5454) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2005)

49.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bankaları denetleyen dış denetim kuruluşlarına ve TMSF kapsamına alınan ticari mevduata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5455) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

50.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Türkiye’ye hatalı gönderilen Wolkswagen marka araçlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5456) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2005)

51.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, teknik elemanların ücret yetersizliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5457) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

52.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, Çanakkale Savaşı gazilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5458) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

53.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Köy Hizmetlerine ait bölge müdürlüklerinin yer tespitine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5459) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

54.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, BAĞ-KUR’lu çiftçilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5460) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

55.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Yortanlı Baraj Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5461) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

56.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Allianoi Antik Kenti’nin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5462) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

57.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, basında yer alan bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5463) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)

58.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL’un, pamuk primi ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5464) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2005)

59.- İzmir Milletvekili K.Kemal ANADOL’un, Başbakanlık Müsteşarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5465) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2005)

60.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İş Bankası-Telekom İtalya Mobil (İŞ-TİM) Şirketine kaynak aktarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5466) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

61.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Geçici Köy Koruculuğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5467) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

62.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Başbakana ve bakanlara yurt dışı seyahatlerinde eşlik eden milletvekillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5468) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

63.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5469) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

64.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, yabancı yatırımlara ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5470) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

65.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Başbakanlık Müsteşarı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5471) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

66.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır İl sınırında bulunan Metsamor Nükleer Santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5472) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

67.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, işkence ve kötü muamele şikayetlerine karşı İzmir Cumhuriyet Savcısının tutumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5473) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

68.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Başbakan tarafından açılan manevi tazminat davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5474) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

69.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İGDAŞ ile ilgili dava dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5475) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

70.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Adliye Sarayı yapımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5476) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

71.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5477) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

72.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, IMF ve Dünya Bankasından alınan kredilere ve iç ve dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5478) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

73.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, 2003 ve 2004 yıllarındaki trafo yangınlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5479) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

74.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5480) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

75.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Ulus Tarihi ve Kültürel Kentsel Dönüşüm Projesi kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5481) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

76.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Çankırı İline atanan bir vali yardımcısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5482) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

77.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince kamulaştırılan bir arsaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5483) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

78.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, misyonerlik faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5484) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

79.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’lıların tedavileriyle ilgili düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5485) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

80.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, bazı ilâç fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5486) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

81.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Bakanlığa devredilen bir hastaneye ait malzemelerle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5487) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

82.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, ithal edilen ilâçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5488) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

83.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, hayvancılıkla ilgili destek ve teşvik uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5489) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

84.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5490) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

85.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI’nın, tarımsal desteğe, gelirlere ve tarım nüfusunun Milli Gelirdeki payına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

86.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, SSK emekli aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5492) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

87.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

88.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Yurt-Kur Genel Müdürlüğüne verilen kredilerin geri ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)

89.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5495) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2005)

90.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Turkcell hisselerinin satışıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/5496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2005)